CHƯƠNG 80 Hocmon cận giáp, Calcitonin, canxi và sự tổng hợp phosphate,Vitamin D,xương,răng

19 168 0
  • Loading ...
Loading...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:26

CHAPTER 80 UNIT XIV Hocmon c n giáp, Calcitonin, canxi s t ng h p phosphate,Vitamin D xương,răng Sinh lý t ng h p canxi,phosphate,s t o thành c a xương răng, chuy n hóa c a vitamin D,hocmon n c n giáp (PTH),và calcitonin t t c có liên quan ch t ch v i nhau.N ng đ ion canxi d ch ngo i bào ,ví d , đư c nh hư ng b i m i liên quan gi a h p thu canxi ru t, s ti t canxi th n, s l ng đ ng nhu gi i phóng canxi xương,t t c đ u ch u nh hư ng c a hocmon trên.Do cân b ng n i môi c a photpho canxi lcó m i liên quan ch t ch ,nên chúng s đư c làm rõ chương T NG QUAN V CANXI VÀ PHOTPHATASE TRONG D CH NGO I BÀO VÀ HUY T TƯƠNG N ng đ canxi d ch ngo i bào thư ng đư c trì n đ nh,nó hi m tăng ho c gi m vài ph n trăm quanh giá tr bình thư ng kho ng 9.4 mg/dl , tương đương kho ng 2.4 mmol/l S trì n đ nh c n thi t b i canxi n m vai trò ch ch t nhi u trình sinh lý,bao g m co vân,cơ tim,cơ trơn, s đ ô n g m u , s d n t r u y n t h â n k i n h Nh ng t bào d b kích thích (như t bào th n kinh) r t nh y c m v i s thay đ i c a n ng đ ion canxi,n u tăng ngư ng bình thư ng(tăng canxi máu) gây gi m ho t đ ng c a h th n kinh ;ngư c l i, gi m n ng đ canxi máu(h canxi máu) làm cho t bào th n kinh tr nên d b kích thích M t đ c m c a n ng đ canxi d ch ngo i bào ch có 0.1% t ng canxi c a th n m đây, kho ng 1% t bào bào quan c a ,và ph n l i đư c c t tr xương.B i v y xương th b ch a l n, gi i phóng canxi n ng đ canxi ngo i bào th p,và d tr b t n ng đ vư t Kho ng 85% photphatase c a th d tr xương, 14-15% t bào, nh 1% d ch ngo i bào M c dù n ng đ photphate d ch ngo i bào không đư c ki m soát n ng đ canxi,nhưng phosphate tham gia r t nhi u ch c quan tr ng đư c u hòa b i nh ng y u t ki m soát canxi CANXI HUY T TƯƠNG VÀ D CH N I BÀO Canxi huy t tương t n t i d ng (hình 80-1): (1) Kho ng 41 % (1 mmol/L) d ng k t h p v i protein huy t tương không th khuy ch tán qua màng l c c u th n; (2) kho ng 9% (0.2 mmol/L) có th qua màng l c c u th n đư c k t h p v i ion c a huy t tương d ch n i bào (citrate and phosphate ) d ng không ion hóa; (3) kho ng 50% l i có kh qua màng l c c u th n b ion hóa Như v y ,huy t tương d ch n i bào có n ng đ ion canxi vào kho ng 1.2 mmol/ L(2,4mEq/ l,b i ion hóa tr 2,ch chi m kho ng n a t ng n ng đ canxi huy t tương Canxi d ng ion tham gia vào nhi u ch c ,bao g m tác d ng c a canxi lên tim,h t th n kinh,s t o xương canxi k t h p v i anion 9% (0.2 mmol/L) Canxi ion hóa 50% (1.2 mmol/L) Canxi k t h p v i protein 41% (1.0 mmol/L) , Hình 80.1:sư phân b c a ion canxi(Ca++),qua màng ) không ion hóa ph c h p v i anion,không qua màng k t h p v i protein huy t tương 1001 Unit XIV Endocrinology and Reproduction PHOSPHATE VÔ CƠ D CH NGO I BÀO photsphate vô huy t tương t n t i d ng : HPO4= H2PO4 N ng đ c a HPO4= kho ng 1.05 mmol/L, n ng đ c a H2PO4 kho ng 0.26 mmol/ L Khi t ng phosphate d ch ngo i bào tăng , làm tăng s lư ng c a c d ng ion phosphate Thêm n a,khi Ph c a d ch ngo i bào b tăng toan hóa ,thì s có hi n tư ng tăng c a H2PO4 gi m HPO4=, hi n tư ng x y ngư c l i d ch ngo i bào b ki m hóa M i liên quan s đư c trình bày thăng b ng ki m toan chương 31 B i r t khó đ có th đ nh lư ng xác s lư ng c a HPO4= H2PO4 máu ,thư ng t ng photphate đư c đo dư i d ng milligrams phosphorus decilit (100 milliliters) c a máu.giá tr trung bình c a t ng s lương phosphate đươc đưa kho ng mg/dl, thay đ i gi a giá tr bình thư ng đ n mg/dl ngư i l n and đ n mg/dl i tr nh SINH LÝ KHÔNG LIÊN QUAN XƯƠNG (NONBONE) NH HƯ NG Đ N S THAY Đ I N NG Đ CANXI VÀ PHOTPHATE D CH CƠ TH S thay đ i m c c a phosphate d ch ngo i bào t r t th p so v i giá tr bình thư ng cho đ n g p 2-3 l n giá tr bình thư ng không gây nh ng thay đ i l p t c th Trái l i ,th m chí ch s thay đ i nh tăng gi m c a canxi d ch ngo i bào có th gây nh ng tác d ng sinh lý t c Thêm vào gi m canxi,photphate máu m n t o nên s gi m khoáng hóa xương m nh,s đư c gi i thích chương sau H canxi gây kích thích h th n kinh Tetany Khi n ng đ inon canxi d ch ngo i bào h xu ng dư i m c bình thư ng, h th n kinh tr nên d b kích thích s tăng tính th m c a màng t bào th n kinh v i ion Na, cho phép s xu t hi n c a n th ho t đ ng d dàng n ng đ canxi huy t tưong gi m m t n a ,các th n kinh ngo i biên tr nên d b kích thích, tr nên co cách t nhiên,các xung đ ng hình thành,sau lan truy n đ n th n kinh ngo i biên gây hình nh co tetany n hình.B i v y,gi m canxi máu gây tetany.Nó th nh tho ng gây co gi t b i tác đ ng làm t bào não d b kích thích Hình 80-2 hình nh tetany tay, thư ng xuyên xu t hi n đ u tiên trư c tetany x y ph n khác c a th Nó đư c g i carpopedal spasm Tetany x y n ng đ canxi máu h n t giá tr bình thư ng kho ng 9.4 mg/dl đ n kho ng mg/ dl, kho ng dư i 35% giá tr bình thư ng 1002 hình 80-2 hình nh tetany spasm tay,còn đư c g i carpopedal có th gây ch t ngư i kho ng mg/dl đ ng v t ,h canxi máu r t nhi u có th gây nh ng nh hư ng xu t hi n ngư i, giãn tim rõ r t,thay đ i h enzym v n chuy n c a t bào , tăng tính th m màng s t bào(như t bào th n kinh), h y ho i h th ng đông máu Tăng canxi máu làm gi m ho t đ ng c a h th n kinh Khi n ng đ canxi d ch th tăng , h th ng th n kinh tr nên trì tr ph n x v n đ ng c a h th n kinh trung ương tr nên ch m ch p Hơn n a,tăng n ng đ canxi gi m th i gian QT c a tim gây thi u ngon mi ng,táo bón,có th s gi m co bóp c a thành ng tiêu hóa Nh ng nh hư ng b t đ u xu t hi n m c canxi máu tăng 12 mg/dl, tr nên rõ r t 15 mg/dl.Khi n ng đ canxi máu tăngt rên 17 mg/dl ,tinh th canxi phosphat có kh k t t a kh p th ,đi u mà s đư c th o lu n sau ph n nhi m đ c c n giáp H P THU VÀ BÀI TI T C A CANXI VÀ PHOSPHATE S h p thu ru t ti t qua phân c a canxi phosphate.Lư ng c n thi t hàng ngày kho ng 1000mg/ngày v i c canxi phosphate,tương đương có kho ng l s a.Thư ng nh ng ion hóa tr thư ng khó h p thu ru t.Tuy nhiên,như s đư c bàn t i sau,vitamin D h tr s h p thu canxi ru t,và kho ng 35% canxi nu t vào s đư c h p th ,ph n l i s đư c ti t phân Parathyroid Hormone, Calcitonin, Calcium and Phosphate Metabolism, Vitamin D, Bone, and Teeth lư ng canxi (1000 mg/ ngày) T bào (13,000 mg) ti t (250 mg/ day) phân (900 mg/ngày) D ch ngo i bào (1300 mg) l c (9980 mg/ day) l ng đ ng (500 mg/day) tái khoáng (500 mg/day) tái h p thu(9880 mg/ day) Kidneys nư c ti u (100 mg/day) Figure 80-3 T ng quan v sư trao đ i canxi gi a h quan ngư i nu t 1000mg/ngày Ch r ng h u h t canxi đư c ti t qua phân,m c dù th n có kh ti t lư ng l n b ng cách gi m h p thu th n Thêm vào kho ng 250mg/ngày c a ion canxi vào ru t thông qua d ch ti t c a h tiêu hóa s bong c a t bào ch nh y Do kho ng 90% (900 mg/ ngày) c a lư ng canxi cung c p hàng ngày đư c ti t qua phân (hình 80-3) S h p thu c a phosphat ru t di n cách d dàng.Ngo i tr ph n phosphate ti t phân nh s k t h p v i ion canxi không th h p th ,hâu t t c lư ng phosphat b a ăn đư c h p thu vào máu qua ru t ti t sau qua th n S ti t b i th n c a canxi phosphate.Kho ng 10 % (100 mg/day) c a canxi nu t vào ti t qua nư c ti u Kho ng 41% canxi liên k t v i protein huy t tương v y không đư c l c b i màng c u th n ph n l i k t h p v i anion phosphate (9 %) ho c đư c ion hóa(50%) đư c l c qua c u th n vào ng th n Thông thư ng ng th n h p thu kho ng 99% lư ng canxi , kho ng 100mg/ngày ti t nư c ti u kho ng 90 % canxi nư c ti u đ u đư c tái h p thu ng lư n g n,quai henle,1 ph n đ u c a ng lư n xa đo n sau c a ng lư n xa đo n đ u ng góp,h p thu kho ng 10% l i tùy vào thay đ i,ph thu c vào n ng đ canxi máu Khi n ng đ canxi máu th p ,s tái h p thu t v i b i canxi m t qua nư c ti u Ngư c l i, th m chí vài phút sau n ng đ canxi máu tăng m c bình thư ng s ti t canxi tăng lên đáng k s làm rõ ph n sau,y u t quan tr ng nh t u n s tái h p thu canxi ng góp,cũng u ch nh lư ng ti t canxi PTH S ti t phosphat th n đư c ki u soát b i ch u hòa tràn(over ow mechanism), gi i thích chương 31 Đó ,khi n ng đ phosphate huy t tương dư i giá tr nguy k ch kho ng mmol/L,t t c lư ng phosphate nư c ti u đ u đư c tái h p thu phosphate m t nư c ti u Khi n ng đ nguy hi m, d u sao,t c đ c a s ti t phosphate tương ng v i s tăng n ng đ Nên, th n u ti t n ng đ phosphate d ch ng bào b ng vi c thay đ i t c đ ti t theo n ng đ phosphate máu t c đ l c c a th n Tât nhiên, s đư c bàn ph n sau,PTH có th làm tăng đáng k lư ng phosphat ti t b i th n,do gi vai trò quan tr ng vi c u ch nh n ng đ canxi phosphate máu XƯƠNG VÀ M I LIÊN QUAN T I N NG Đ CANXI VÀPHOSPHATE D CH NGO I BÀO Xương h n h p b i ch t b n tăng cư ng đáng k b i s l ng đ ng c a mu i canxi Trung bình xương dài ch a 30% kh i lư ng ch t n n 70% mu i Xương m i hình thành có ph n trăm ch t b n cao nhi u mu i Ch t b n xương Ch t b n xương bao g m 90 đ n 95 % s i collagen,còn l i ch t đ ng nh t s t g i ch t n n(ground substance) S i collagen kéo dài d c theo chi u dài c a l c căng t o cho xương đ b n Ch t n n h n h p c a d ch ngo i bào thêm proteoglycans, đ c bi t acid chondroitin sulfate and hyaluronic Ch c c th c a t ng lo i proteoglycans chưa đư c sáng t ,m c dù chúng giúp u ch nh s l ng đ ng mu i Tinh th xương l ng đ ng ch t b n xương h n h p c a calcium phosphate Công th c ch y u c a mu i tinh th ,đư c bi t đ n hydroxyapatit,có công th c sau: Mu i xương Ca10( PO4)6(OH)2 M i tinh th dài kho ng 400 angstroms , dày 10 đ n 30 angstroms,và r ng 100 angstroms,có hình dáng đĩa dài m ng.T l gi a canxi phosphate có th thay đ i đáng k v i u ki n dinh dư ng khác nhau,trong kho ng t 1.3-2.0 Na,K,Mg ion carbonate có m t mu i xương, m c dù x-quang th t b i vi c xác đ nh xác c u trúc mu i t o b i chúng.Vì v y,gi thuy t,chúng liên h p v i tinh th hydroxyapatite t t ch c thành tinh th riêng mình.Gi thuy t n cho có th có nhi u lo i ion góp ph n liên h p t o tinh th mu i xương 1003 UNIT XIV h p thu (350 mg/day) XƯơng (1,000,000 mg) Unit XIV Endocrinology and Reproduction t hoàn toàn ngo i lai v i xương, strontium, uranium, plutonium, đ n v t liê phóng x khác , chì vàng,các kim lo i n ng khác S l ng đ ng ch t phóng x xương có th gây nhi m x kéo dài, n u có lư ng đ l ng đ ng, osteo­genic sarcoma (bone cancer) có th phát tri n căng dãn s c ch u l c c a xương M i s i colagen c a xương dài đư c t o thành b i s l p l i đ nh k c a đo n m i 640 angstroms chi u dài;các tinh th hydroxyapatite n m bên c nh m i đo n c a s i liên k t ch t ch v i M i liên k t ngăn ch n c t “shear” xương; Nó ngăn ch n tinh th mu i s i collagen r i kh i v trí v n có đ t o nên s c m nh c a xương thêm vào đó, phân đo n c a s i colagen c nh ch ng chéo lên nhau, gây tinh th hydroxyapatite b ch ng chéo gi ng viên gach đan vào b c tư ng S i colagen c a xương, gi ng gân, có m t s c căng dãn t v i,trong mu i canxi có s c ch u l c t t.S k t h p c ng thêm s s p x p gi a chúng gi a chúng t o nên m t c u trúc t v i c v căng dãn ch u l c Đ S L NG Đ NG VÀ H P THU C A CANXI VÀ PHOSPHATE XƯƠNG—CÂN B NG V I D CH NGO I BÀO Hydroxyapatite không k t t a d ch ngo i bào m c dù bão hòa ion Calcium vàPhosphate ion N ng đ ion canxi phosphate d ch ngo i bào l n đáng k so v i u ki n đ x y k t t a c a hydroxyapa­tite Tuy nhiên, ch t c ch t n t i h u h t mô c a th ,như huy t tương, đ ngăn ch n nh ng s k t t a này; ví d như:pyrophosphate Do đó, hydroxyapatite tinh th không th k t t a mô bình thư ng ngo i tr xương m c dù n ng đ bão hòa c a chúng Cơ ch c a s l ng đ ng canxi xương B t đ u b i is the s ti t c a phân t collagen ( collagen monomers) ch t n n (ch y u proteoglycans) b i t o c t bào.Các đơn phân collagen đư c poly hóa nhanh chóng đ t o s i collagen;k t qu t o thành ”osteoid”,m t ch t li u gi ng s n khác bi t ch cho phép mu i canxi l ng đ ng nhanh chóng nó.Khi osteoid hình thành ,m t s t o c t bào b giam gi tr nên ng yên bư c chúng đư c g i t bào xương(c t bào) (osteocytes.) Trong vài ngày sau osteoid hình thành,mu i canxi b t đ u l ng đ ng b m t s i collagen S l ng đ ng đ u tiên ch x y m t s th i m d c theo s i collagen, (forming nidi minute ) sau trình di n thư ng xuyên 1004 hơn, phát tri n hàng ngày, hàng tu n cho đ n t o thành s n ph m cu i cùng,tinh th hydrox-yapatite Mu i canxi ban đ u đư c l ng đ ng chưa pha tinh th hydroxyapatite mà d ng h p ch t vô đ nh hình (noncrystalline), sư pha tr n c a mu i CaHPO4 × 2H2O, Ca3(PO4)2 × 3H2O, ch t khác Sau đó,b i m t trình thay th b sung nguyên t ,ho c tái h p thu tái k t t a,các mu i đư c chuy n đ i thành tinh th hydroxyapatite kho ng th i gian vài tu n ho c vài tháng M t vài ph n trăm có th v n vĩnh vi n d ng vô đ nh hình, r t quan tr ng mu i vô đ nh hình có th đư c h p th nhanh chóng nhu c u canxi tăng d ch ngo i bào M c dù ch làm l ng đ ng mu i canxi osteoid chưa đư c hi u đ y đ , s ki m soát c a trình dư ng ph thu c ph n l n vào pyrophosphate, ch t làm c ch t o thành tinh th hydroxyapatite l ng canxi c a xương.Các ngư ng c a pyrophosphate, l n lư t, đư c quy đ nh b i nh t ba phân t khác M t nh ng phân t quan tr ng nh t m t ch t đư c g i tissue­ nonspeci c alkaline phosphatase (TNAP),giúp phá v pyrophosphate gi ngư ng c a gi i h n đ s l ng canxi có th x y c n thi t TNAP đư c ti t b i t o c t bào vào osteoid đ trung hòa pyrophosphate, pyrophosphate b vô hi u hóa, liên k t t nhiên gi a s i collagen mu i canxi gây s k t tinh hydroxyapatite.T m quan tr ng c a TNAP khoáng hóa xương đư c minh h a b ng th nghi m chu t thi u gen TNAP, làm ngư ng pyrophosphate tăng cao, đư c sinh v i xương b m m mà không đ canxi Các t o c t bào ti t nh t hai ch t khác tham gia vào u ch nh canxi hóa xương: (1) nucleotide phosphodiesterase pyrophosphatase (NPP1), ch t s n xu t pyrophosphate bên t bào, (2) protein ankylosis (ANK), ch t đóng góp vào b ch a ngo i bào c a pyrophosphate b ng cách v n chuy n t bên b m t c a t bào S thi u h t c a NPP1 ho c ANK gây gi m pyrophosphate ngo i bào làm th a canxi hóa xương, xương spurs, ho c th m chí canxi hóa c a mô khác gân dây ch ng c a c t s ng, x y nh ng ngư i có m t d ng viêm kh p đư c g i viêm c t s ng dính kh p S l ng đ ng c a canxi mô không ph i xương dư i u ki n b t thư ng M c dù mu i canxi thư ng không k t t a mô bình thư ng bên c nh xương, dư i u ki n b t thư ng,chúng có th k t t a Ví d , k t t a thành đ ng m ch xơ c ng đ ng m ch làm cho đ ng m ch đ tr thành ng xương Tương t v y, mu i canxi thư ng xuyên l ng đ ng mô b thoái hóa hay nh ng c c máu cũ Có l ,trong trư ng h p này,ch t c ch ngăn ch n s l ng đ ng c a mu i canxi bi n m t mô, cho phép s l ng đ ng Parathyroid Hormone, Calcitonin, Calcium and Phosphate Metabolism, Vitamin D, Bone, and Teeth ngư i l n, v y xương m i liên t c hình thành TRAO Đ I CANXI GI A XƯƠNG VÀ D CH NGO I BÀO L NG Đ NG VÀ TÁI H P THU-S C A XƯƠNG LÀM M I Preosteoclasts(ti n h y c t bào) l ng đ ng xương b i t o c t bào Xương liên t c đư c l ng đ ng b i t o c t bào, liên t c đư c tái h p thu nơi h y c t bào ho t đ ng (Hình 80-4) T o c t bào đư c tìm th y b m t c a xương h c xương M t s lư ng nh ho t đ ng c a t o c t bào x y liên t c t t c xương s ng ( kho ng ph n trăm c a t t c b m t t i b t k th i m S T o c t bào S tiêu h y c a xương— ch c c a h y c t bào:xương liên t c tiêu h y s có m t c a h y c t bào,là lo i t bào l n, có kh th c bào, đa nhân (ch a kho ng 50 h t nhân) d n xu t c a b ch c u đơn nhân ho c t bào gi ng b ch c u đơn nhân hình thành t y xương.Các hu c t bào d ng ho t đ ng chi m t l dư i ph n trăm c a b m t xương c a m t ngư i l n ph n sau c a chương s th y r ng PTH u n ho t đ ng c a h y c t bào V m t mô h c, tiêu h y xương x y l p t c bên c nh hu c t bào Cơ ch tiêu h y đư c cho sau:H y c t bào g i b ph n gi ng lông chuy n v phía xương , t o thành b m t xù xì (Hình 80-5).Các lông nhung ti t hai lo i ch t: (1) enzym phân gi i protein , gi i phóng t lysosome c a h y c t bào,và (2) m t s axit, bao g m axit citric acid lactic,gi i phóng t ty l p th túi ti t.Các enzym tiêu hóa ho c phá v c u trúc n n c a xương, nguyên nhân gây nên s gi i phóng c a mu i xương.Các h y c t bào h p th minute particles c a ch t n n xương tinh th b ng cách th c bào,sau phá v gi i phóng ch t s n ph m vào máu màng xương xơ RANK Osteoclast(h y c t bào) s ti t axit PTH Vitamin D OPG M-CSF Osteoblast(t o c t bào) Lysosome màng xù xì RANKL khu v c tiêu h y xương xương Osteocytes(t bào xương) tĩnh m ch h y c t bào Xương Ho t đ ng c a t o c t bào h y c t bào Hình 80.5.S h y xương c a h y c t bào hormone n c n giáp(PTH) g n v i th th t o c t bào,giúp t ng h p receptor ho t đ ng cho y u t nhân -B ligand (RANKL) gi i phóng y u t kích thích đ i th c bào t i ch macrophagecolony stimulating factor (M-CSF) (M-CSF) RANKL liên k t v i RANK M-CSF g n vào th th c a ti n h y c t bào, giúp bi t hóa thành h y c t bào trư ng thành PTH gi m s n xu t osteoprotegerin (OPG), c ch s bi t hóac a ti n h y c t bào thành h y c t bào trư ng thành b ng cách g n vào RANKL ngăn không cho tương tác v i th th c a ti n h y c t bào Các h y c t bào trư ng thành phát tri n m t b m t xù xì gi i phóng enzym t lysosome, acid thúc đ y s tiêu h y xương.T bào xương t o c t bào b nh t ch t n n trình s n xu t mô xương; t bào xương t o thành h th ng t bào liên k t kh p xương 1005 UNIT XIV N u mu i canxi hòa tan đư c tiêm tĩnh m ch, n ng đ ion canxi có th l p t c tăng đ n ngư ng cao Tuy nhiên, vòng 30 đ n 60 phút, n ng đ ion canxi l i tr l i bình thư ng Tương t v y, n u s lư ng l n ion canxi đư c lo i b t kh i lư ng tu n hoàn, n ng đ ion canxi l i tr l i bình thư ng vòng 30 phút đ n gi Nh ng nh hư ng xương ch a m t lo i canxi d trao đ i ,lo i luôn tr ng thái cân b ng v i ion canxi d ch ngo i bào M t ph n nh d ng canxi d trao đ i d ng canxi đư c tìm th y t t c t bào mô, đ c bi t t bào có tính th m cao gan đư ng tiêu hóa Tuy nhiên, h u h t d ng canxi trung t p xương Nó thư ng chi m kho ng 0,4-1 ph n trăm c a t ng s canxi xương Lo i canxi l ng đ ng vào xương d ng mu i d dàng huy đ ng CaHPO4 mu i canxi vô đ nh hình Canxi d trao đ i quan tr ng ngu n cung c p ch đ m nhanh chóng đ gi n ng đ ion canxi d ch ngo i bào t ngư ng th a ho c thi u tr v giá tr bình thư ng Unit XIV Endocrinology and Reproduction Như đ c p trư c,hocmon PTH kích thích ho t đ ng h y c t bào trình tiêu h y xương, trình x y thông qua ch gián ti p.Các h y c t bào tham gia th th v i hocmon PTH Thay vào , t o c t bào truy n tín hi u đ n ti n h y c t bào đ t o h y c t bào trư ng thành Hai protein t t o c t bào ch u trách nhi m v tín hi u th th ho t hóa cho y u t nhân B ligand (receptor activator for nuclear factor -B ligand) (RANKL) y u t macrophage colony­stimulating factor,c hai đ u c n thi t cho s hình thành c a h y c t bào trư ng thành PTH g n vào th th bên c nh t o c t bào, kích thích sư t ng h p c a RANKL, hay g i osteoprotegerin ligand (OPGL) RANKL g n vào th th c a (RANK) t bào ti n h y c t bào, n chúng bi t hóa thành h y c t bào đa nhân trư ng thành Các hu c t bào trư ng thành sau phát tri n m t b m t xù xì gi i phóng enzym acid thúc đ y tái h p thu xương T o c t bào s n xu t osteoprotegerin (OPG), hay g i y u t c ch osteoclastogenesis, m t cytokine c ch tiêu h y xương OPG ho t đ ng m t “m i nh ” ,g n v i RANKL ngăn không cho tương tác v i th th c a nó,vi c giúp ngăn ch n s bi t hóa c a ti n h y c t bào thành h y c t bào trư ng thành tham gia vào trình tiêu h y xương OPG đ i ngh ch ho t đ ng tiêu h y c a PTH, chu t thi u h t gen t ng h p OPG có s gi m rõ r t kh i lư ng xương so v i nh ng chu t có gen OPG bình thư ng Cho dù y u t u ti t OPG chưa đư c hi u rõ, vitamin D PTH có v kích thích s s n xu t c a h y c t bào trư ng thành thông qua tác đ ng kép v a c ch s n xu t OPG v a kích thích s t ng h p RANKL Glucocorticoid thúc đ y ho t đ ng t bào h y c t bào tiêu h y xương b ng cách tăng s n xu t RANKL gi m s hình thành c a OPG M t khác, hormone estrogen kích thích s n xu t OPG S cân b ng c a OPG RANKL đư c s n xu t b i t o c t bào đóng m t vai trò quan tr ng quy t đ nh ho t đ ng h y c t bào s tiêu h y xương T m quan tr ng c a phương pháp u tr tác đ ng vào h OPG-RANKL hi n v n th nghi m M t s lo i thu c m i mô ph ng tác d ng c a OPG b ng cách ngăn ch n s tương tác c a RANKL v i th th c a dư ng có ích cho vi c u tr loãng xương ph n sau mãn kinh m t s b nh nhân ung thư xương Cân b ng gi a s l ng đ ng s tiêu h y c a xương Ngo i tr xương phát tri n, t l gi a s l ng đ ng s tiêu h y thư ng b ng nhau, v y t ng kh i lư ng c a xương v n không đ i H y c t bào thư ng chi m s lư ng nh chúng t p trung v i m t s lư ng c a h y c t bào b t đ u phát tri n, Chúng thư ng m t tu n đ tiêu h y xương, t o m t đư ng h m đư ng kính 0,2-1 mm dài vài milimet.K t thúc trình, h y c t bào bi n m t t o c t bào xâm nh p vào đư ng h m giúp xương m i b t đ u phát tri n.S l ng đ ng xương ti p t c 1006 Epiphyseal line Magnified section Osteon Haversian canal Lacunae Canaliculi Epiphyseal line Structure of bone vài tháng, v i xương m i đư c lát thành l p lát liên ti p theo vòng tròn đ ng tâm (lamellae) b m t bên c a khoang cho đ n đư ng h m kín S l ng đ ng ch m d t xương b t đ u xâm l n vào m ch máu ch u trách nhi m c p máu khu v c Các kênh mà m ch máu ch y bên , đư c g i kênh haversian, ph n l i c a h c ban đ u (original cavity) M i vùng m i c a xương l ng đ ng theo cách đư c g i osteon, hình 80-6 Gía tr c a vi c liên t c làm m i xương: Vi c liên t c l ng đ ng tiêu h y c a xương gi m t s ch c sinh lý quan tr ng Đ u tiên, xương có th u ch nh s c m nh c a tương x ng v i m c ch u l c c a xương(bone stress) K t qu là, xương dày lên ch u t i tr ng n ng.Th hai, c hình d ng c a xương có th đư c s p x p l i đ phù h p v i l c h c thông qua l ng đ ng tiêu h y xương cho phù h p v i hư ng ch u l c.Th 3, xương cũ tr nên tương đ i giòn d gãy, v y nên ch t n n m i c n thi t đ thay th ch t n n thoái hóa.Do v y,tính d o dai c a xương đư c trì Th t v y, xương c a tr em,t l l ng đ ng tiêu h y r t nhanh chóng v y nên xương tr em giòn ngư i già v i t l l ng đ ng tiêu h y ch m M c ch u l c c a xương (Bone “Stress.”) ki m soát t c đ l ng đ ng xương Xương đư c l ng đ ng cho tương ng v i l c ép mà xương ph i ch u Ví d , xương c a v n đ ng viên n ng so v i ngư i khác Ngoài ra, n u m t ngư i có chân b bó b t v n ti p t c bư c chân đ i di n, xương chân b t tr nên m ng m t kho ng 30 % Parathyroid Hormone, Calcitonin, Calcium and Phosphate Metabolism, Vitamin D, Bone, and Teeth S s a ch a xương gãy c a t o c t bào Gãy xương kích ho t t i đa t t c t o c t bào màng xương xương tham gia hàn g n v t gãy Ngoài ra,s lương nhi u c a t o c t bào m i đư c hình thành g n l p t c t t bào “osteoprogenitor”, t bào g c xương b m t ph xương, đư c g i “màng xương.” Sau đó, vòng m t th i gian ng n, m t phình l nbao g m mô thu c t o c t bào ch n b n xương m i, Sau m t th i gian ng n s l ng đ ng c a mu i canxi, phát tri n gi a hai đ u gãy c a xương Khu v c đư c g i “callus” Nhi u bác sĩ ph u thu t ch nh hình s d ng s c ép xương đ đ y nhanh t c đ làm lành ch gãy S đ y nhanh đư c th c hi n thông qua s d ng d ng c khí đ c bi t giúp gi đ u xương gãy v i đ b nh nhân có th ti p t c s d ng xương l p t c làm gây s c ép đ u đ i di n c a xương gãy, mà tăng ho t đ ng c a nguyên bào xư ng ch gãy thư ng rút ng n th i gian lành VITAMIN D Vitamin D có vai trò quan tr ng giúp tăng h p thu canxi t ru t; có tác d ng quan tr ng viêc l ng đ ng xương tiêu h y xương, u s đư c th o lu n sau Tuy nhiên, vitamin D ban đ u không ph i ch t ho t đ ng gây nh ng nh hư ng Thay vào vitamin D ph i đư c bi n đ i thông qua nh ng ph n ng gan th n đ đ n đư c ho t ch t cu i :1,25-dihydroxycholecalciferol, hay g i 1,25(OH)2D3 Hình 80-7 Miêu t trình bi n đ i c a vitamin D Cholecalciferol (Vitamin D3) đư c t ng h p da m t s h p ch t có ngu n g c t sterol thu c h vitamin D, chúng đ u có m t s tác d ng tương đ ng Vitamin D3 (còn g i cholecalciferol) h p ch t quan tr ng nh t,đư c hình thành da k t qu nh chi u x c a 7dehydrocholesterol,m t ch t có da, b i tia c c tím t m t tr i V y nên , ti p xúc v i ánh n ng m t tr i phù h p giúp ngăn ng a thi u vitamin D Các h p ch t vitamin D b sung Da Cholecalciferol (vitamin D3) Gan Ngăn ch n 25-Hydroxycholecalciferol Th n Kích hoat Parathyroid hormone 1,25-Dihydroxycholecalciferol Bi u mô ru t Calciumbinding protein Calciumstimulated ATPase Alkaline phosphatase Ngăn ch n h p thu canxi ru t n ng đ canxi huy t tương S k í c h h o t c a vitamin D3 h ì n h t h n h 1,25-dihydroxycholecalciferol nh hư ng c a vitamin D đ n n ng đ canxi có th c ăn gi ng v i cholecalciferol hình thành da, ngo i tr vi c thay th m t ho c nhi u nguyên t mà không làm nh hư ng t i ch c c a chúng Cholecalciferol đư c bi n đ i thành 25-Hydroxychole cal-ciferol gan Bư c đ u tiên kinh chu i kích ho t cholecalciferol đ bi n thành 25-hydroxycholecalciferol, x y gan Quá trình b h n ch 25hydroxycholecalciferol có ch u hòa ngư c(feedback inhibitory) v i ch t dãy ph n ng s u hòa vô quan tr ng b i lý Th nh t, ch u hòa ngư c u ch nh xác n ng đ c a 25-hydroxycholecalcifer-ol huy t tương, tác d ng đư c minh h a hình 80-8 Lưu ý r ng lư ng vitamin D3 có th tăng lên nhi u l n n ng đ c a 25-hydroxychole-calciferol v n g n bình thư ng Cơ ch u hòa ngư c ngăn ch n tình tr ng nhi u vitamin D mà vitamin D3 đưa vào l n Th hai, vi c chuy n đ i có ki m soát c a vitamin D3 đ 25-hydroxycholecalciferol b o t n vitamin D đư c lưu tr gan đ s d ng tương lai Khi vitamin D3 đư c chuy n đ i, 25-hydroxycholecalciferol v n t n t i th ch m t vài tu n, d ng vitamin D, có th đư c lưu tr gan nhi u tháng S t ng h p c a 1,25-Dihydroxycholecalciferol th n sư ki m soát b ng hocmon Parathyroid hình 80-7 :cho th y trình chuy n hóa 1007 UNIT XIV canxi vòng m t vài tu n, xương đ i di n v n dày có m t đ canxi bình thư ng Do đó, s c ép v t lý kiên t c kích thích s l ng đ ng canxi hóa xương (calci cation) M c ch u l c góp ph n quy đ nh hình d ng c a xương m t s trư ng h p Ví d , n u m t xương dài xương chân gãy v trí trung tâm sau h i ph c hóc, s c nén vào bên c a góc làm tăng s l ng đ ng c a xương Tăng tiêu h y x y bên góc nơi xương không đư c nén Do sau nhi u năm tăng l ng đ ng bên c a xương g p góc tiêu h y xương bên ngoài, xương có th tr thành g n th ng, đ c bi t tr em s làm m i nhanh chóng c a xương l a tu i tr Unit XIV Endocrinology and Reproduction Plasma 25hydroxycholecalciferol (¥ normal) 1.2 ngư ng bình thư ng 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.5 1.5 2.0 1.0 2.5 lư ng đưa vào vitamin D3 (bình thư ng) Hình 80-8 nh hư ng c a vi c tăng lư ng vitamin D3 đưa vào n ng đ huy t tương c a 25- hydroxycholecalciferol Hình v ch cho th y s gia tăng lư ng vitamin D tăng đ n 2,5 l n bình thư ng, có nh hư ng đ n s lư ng c a vitamin D ho t hóa đư c hình thành.Vi c thi u c a vitamin D ho t hóa ch x y r t lư ng vitamin D đưa vào bình thư ng X Plasma 1,25hydroxycholecalciferol (¥ normal) 0 10 12 14 16 calcium huy t tương(mg/100 ml) Hình 80-9 nh hư ng c a n ng đ canxi huy t tương n ng đ 1,25-dihydroxycholecalciferol huy t tương Ch r ng gi m nh n ng đ canxi dư i ngư ng bình thư ng làm tăng hình thành vitamin D ho t hóa, d n đ n tăng h p thu canxi ru t r t nhi u ng th n 25 -hydroxycholecalciferol đ n 1.25-dihydroxycholecalciferol Ch t sau b ng hình th c d ng ho t đ ng m nh nh t c a vitamin D s n ph m trư c sơ đ c a hình 80-7 có 1/1000 c a tác d ng vitamin D.Do đó, n u v ng m t c a th n , vitamin D g n không hi u qu Lưu ý hình 80-7 r ng vi c chuy n hóa 25-hydroxycholecalciferol đ n 1,25-dihydroxycholecalciferol đòi h i có PTH Khi PTH, h u 1.25-dihydroxycholecalciferol đư c hình thành Do đó, PTH có nh hư ng đ n ch c c a vitamin D th N ng đ ion canxi u n trình t ng h p 1,25-Dihydroxycholecalciferol Hình 80-9 cho th y r ng n ng đ huy t tương c a 1,25-dihydroxycholecalciferol nh hư ng ngư c b i n ng đ canxi huy t tương có lý cho s nh hư ng Đ u tiên, ion canxi cótác d ng nh vi c ngăn chuy n hóa c a 25-hydroxycholecalciferol thành 1008 1,25-dihy-droxycholecalciferol Th hai, quan tr ng hơn,chúng ta s làm rõ chương này,t c đ ti t PTH b c ch r t nhi u n ng đ canxi huy t tương tăng 9-10 mg / 100 ml.Do đó, n ng đ canxi dư i m c này,PTH thúc đ y s chuy n đ i 25hydroxycholecalciferol đ n 1,25-dihydroxycholecalciferol th n n ng đ canxi cao hơn, PTH b c ch ,25-hydroxycholecalciferol đư c chuy n thành m t h p ch t khác 24,25-dihydroxychole-calciferol g n tác d ng vitamin D Khi n ng đ canxi huy t tương cao, hình thành 1,25-dihydroxycholecalciferol b gi m r t nhi u Thi u 1,25-dihydroxycholecalciferol, l n lư t, gi m s h p thu canxi t ru t, xương, ng th n, giúp n ng đ ion canxi rơi tr l i v m c bình thư ng TÁC D NG C A VITAMIN D D ng ho t đ ng c a vitamin D, 1,25dihydroxycholecalciferol,có nhi u nh hư ng lên ru t , th n, xương làm tăng h p thu canxi phosphate vào d ch ngo i bào tham gia vào ch u hòa ngư c c a nh ng ch t này.Th th vitamin D có m t h u h t t bào th n m ch y u nhân t bào.Tương t th th steroid hormone n giáp,các th th vitamin D có vùng b t hocmon(hormonebinding) v trí b t DNA(DNA binding domains) Các th th vitamin D t o thành m t ph c h p v i th th n i bào, th th retinoid-X,và liên k t ph c t p DNA kích ho t phiên mã h u h t trư ng h p Trong m t s trư ng h p, nhiên,Vitamin D ngăn ch n s phiên mã M c dù th th c a vitamin liên k t v i nhi u d ng c a cholecalciferol,nhưng l c c a vơi 1,25dihydroxycholecalciferol g p kho ng 1000 l n cho 25 ­ hydroxycholecalciferol, u gi i thích ho t tính sinh h c tương đ i c a chúng Tác d ng hocmon c a vitaminD giúp tăng h p thu canxi 1,25-Dihydroxycholecalciferol có ch c m t lo i “hormone” thúc đ y s h p thu canxi c a ru t Nó thúc đ y s h p thu ch y u b ng cách tăng, sau kho ng th i gian ngày, hình thành calbindin, m t protein giúp b t canxi, t bào bi u mô ru t Ch c c a protein di m bàn ch i c a t bào giúp v n chuy n canxi vào t bào ch t Canxi sau di chuy n qua basolateral membrane c a t bào b ng cách khuy ch tán thu n l i.T c đ s h p thu canxi t l thu n v i s lư ng protein b t canxi này Hơn n a, protein v n t bào nhi u tu n sau 1,25-dihydroxycholecalciferol đào th i kh i th , kéo dài tác d ng h p thu canxi tác d ng khác c a 1,25-dihydroxycholecalciferol có th đóng vai trò vi c tăng s h p thu canxi Parathyroid Hormone, Calcitonin, Calcium and Phosphate Metabolism, Vitamin D, Bone, and Teeth tr h p thu phosphate ru t M c dù phosphate thư ng đư c h p th d dàng, dòng phosphate qua bi u mô đư ng tiêu hóa đư c tăng cư ng b i vitamin D Ngư i ta tin r ng s tăng cư ng k t qu t tác d ng tr c ti p c a 1,25-dihydroxycholecalciferol, có th llà th phát tác đ ng c a hormone vào s h p thu canxi, Do canxi đóng vai trò m t trung gian v n chuy n phosphate Vitamin D h Vitamin D làm gi m ti t Calcium Phosphate nư c ti u Vitamin D làm tăng tái h p thu canxi phosphate b i t bào bi u mô c a ng th n, làm gi m ti t ch t nư c ti u Thuy nhiên, tác d ng y u có l không gi vai trò quan tr ng vi c u ti t n ng đ ch t d ch ngo i bào nh hư ng c a vitamin D đ i v i xương quan h c a v i ho t đ ng c a hocmon n c n giáp Vitamin D đóng vai trò quan tr ng s tiêu h y xương l ng đ ng xương.Quá nhi u lư ng vitamin D gây tiêu h y xương Trong s v ng m t c a vitamin D,tác d ng gây tiêu h y xương c a PTH (đư c th o lu n ph n ti p theo) s gi m đáng k ho c th m chí b ngăn l i Cơ ch tác d ng c a vitamin D chưa đư c hi u đ y đ đư c cho k t qu c a e nh hư ng c a 1,25-dihydroxycholecalciferol đ tăng v n chuy n canxi qua màng t bào Vitamin D s lư ng nh giúp tăng canxi hóa xương M t nh ng cách đ thúc đ y canxi hóa tăng cư ng h p thu canxi phosphate t ru t Tuy nhiên, c trư ng h p v ng m t c a s tăng này, v n tăng cư ng khoáng hoá xương.L i l n n a, Cơ ch c a tác d ng không rõ ràng, có l kh c a 1,25-dihydroxycholecalciferol gây v n chuy n ion canxi qua màng t bào, trư ng h p này, có l theo hư ng ngư c l i thông qua màng t bào t o xương ho c h y xương Gi i ph u sinh lý c a n c n giáp Thhông thư ng ngư i có b n n c n giáp, n m phía sau n giápm i c c m i c c dư i c a n giáp M i n c n giáp có chi u dài kho ng mm, mm r ng, mm dày trông gi ng mô m màu nâu s m n c n giáp khó có th xác đ nh v trí ph u thu t n giáp b i chúng thư ng trông gi ng ch thùy nh c a n giáp Vì lý này, trư c c t toàn b ho c bán ph n n giáp ph i tách riêng n c n giáp Lo i b m t n a n c n giáp thư ng không gây s b t thư ng v sinh lý lo i b c a ba b n n bình thư ng gây hi n tư ng suy n c n giáp thoáng qua, k c ch s lư ng nh c a mô n c n giáp l i chúng v n có kh phì đ i đ đáp ng lúc ban đ u Tuy n c n giáp c a ngư i trư ng thành, Như hình 80-10, ch a ch y u t bào chính(chief cell) m t s lư ng nh đ n trung bình t bào oxyphil , t bào oxyphil v ng m t nhi u loài đ ng v t ngư i tr Th bào đư c cho ti t ph n l n, n u không ph i t t c , c a PTH.Ch c c a t bào oxyphil không ch c ch n, t bào đư c cho thay th t bào không kh ti t hormone Công th c hóa h c c a PTH PTH phân l p đư c d ng tinh t Nó đư c t ng h p đ u tiên ribosome dư i hình th c preprohormone, m t chu i polypeptide dài 110 axit amin n giáp n c n giáp (n m m t sau n giáp) HOCMON PARATHYROID Hormone n c n giáp cung c p m t ch m nh m đ ki m soát n ng đ canxi phosphate ngo i bào b ng cách u ti t tái h p thu ru t, ti t qua th n, trao đ i gi a d ch ngo i bào xương c a ion Ho t đ ng vư t c a n c n giáp gây gi i phóng nhanh chóng c a mu i canxi t xương, v i tăng calci huy t qu d ch ngo i bào; ngư c l i, thi u h t ch c c a n c n giáp gây gi m calci máu, thư ng gây nên tetany t bào t bào oxyphil H ng c u Hình 80.10:B n n c n giáp n m đ ng sautuy n giáp H u t t c hormone n c n giáp (PTH) đư c t ng h p ti t b i t bàochính Ch c c a t bào oxyphil chưa rõ, chúng có th thay th t bào không kh ti t PTH 1009 UNIT XIV s hình thành (1) m t triphosphatase adenosine calciumstimulated b bàn ch i c a t bào bi u mô và(2) m t phosphatase ki m (alkaline phosphatase) t bào bi u mô.Nh ng b ng ch ng v tác d ng v n chưa đư c rõ ràng Endocrinology and Reproduction 2.40 2.35 2.30 Ngư ng kh i đ u parathyroid hormone Calcium 1.2 Phosphate 1.0 0.8 Phosphate (mmol/L) Calcium (mmol/L) Unit XIV Gi Hình 80-11 c lư ng s thay đ i n ng đ canxi phosphate gi đ u truy n hormone n c n giáp m c v a ph i Các m ng lư i n i ch t b máy golgi c t preprohormone thành m t prohormone v i 90 axit amin c t ti p đ n 84 axit amin, sau đư c đóng gói túi ti t bên t bào ch t Hocmon hoàn ch nh có tr ng lư ng phân t kho ng 9500 Ti u ph n nh kho ng 34 axit amin ti p giáp v i đuôi N c a phân t đư c phân tách t n c n giáp có đ y đ tác d ng tương t hocmon PTH Th c t , b i th n nhanh chóng lo i b toàn b d ng hocmon ch a 84 axit amin vòng vài phút vi c lo i b m nh l i c a ph i m t nhi u gi ,do m t ph n tác d ng n i ti t đư c gây m nh l i TÁC D NG C A HOCMON PTH LÊN N NG Đ CANXI VÀ PHOSPHATE D CH NGO I BÀO Hình 80-11 ch c lư ng n ng đ canxi máu phosphate gây b i vi c đ t nhiên tiêm PTH đ ng v t ti p t c nhi u gi Lưu ý r ng lúc b t đ u truy n n ng đ ion canxi b t đ u lên đ t cao nguyên kho ng gi Tuy nhiên, n ng đ phosphate gi m nhanh so v i tăng canxi đ t m c th p nh t vòng ho c gi s tăng n ng đ canxi ch y u tác d ng: (1) tác d ng c a PTH đ tăng canxi phosphate tái h p thu t xương, và(2)tác d ng nhanh chóng c a PTH đ gi m s ti t canxi qua th n S suy gi m n ng đ phosphate đư c gây b i tác d ng m nh m PTH tăng th i tr phosphate qua th n, tác d ng thư ng đ l n đ vư t lương phosphate tái h p thu t xương Hocmon PTH huy đ ng canxi phosphate t xương PTH có hai ch đ huy đ ng canxi phosphate t xương M t ch nhanh chóng thư ng b t đ u vài phút tăng d n vài gi Cơ ch 1010 k t qu c a vi c ho t hóa c a t bào xương s n có (ch y u c t bào (osteocytes)) đ thúc đ y gi i phóng canxi phosphate Cơ ch th ch m nhi u, đòi h i ph i có m t vài ngày ho c th m chí c tu n đ đ t đ nh, k t qu t s gia tăng c a h y c t bào, làm tăng tiêu h y xương, không ch đơn thu n s gi i phóng mu i calcium ,phosphate t xương Co ch gi i phóng nhanh canxi phosphate t vi c h y xương Khi s lư ng l n hocmon PTH đư c tiêm vào, n ng đ ion canxi máu b t đ u tăng vòng vài phút, r t nhanh trư c t bào xương m i đư c hình thành nghiên c u mô h c sinh lý h c ch r ng PTH làm lo i b mu i xương t hai khu v c xương: (1) t ch t b n xương vùng bên c nh c a c t bào n m xương (2) vùng lân c n c a t o c t bào d c theo b m t xương Ngư i ta không cho r ng m t hai : t o c t bào ho c t bào xương (c t bào) có ch c huy đ ng mu i xương, b i c hai lo i t bào đ u có ngu n g c t ti n t o c t bào(hay t bào g c c a mô xương) thư ng đư c bi t đ n v i s l ng đ ng xương canxi hóa c a chúng Tuy nhiên, nghiên c u ch r ng t o c t bào t bào xương t o thành m t h th ng liên k t v i tr i dài toàn b xương,trên t t c b m t c a xương, ngo i tr b m t nh ti p giáp v i h y c t bào (xem hình 80-5) Th t v y,sau th i gian, h th ng kéo dài t t bào xương đ n t bào xương kh p c xương k t n i v i c t bào xương b m t t o c t bào H th ng r ng l n đư c g i h th ng màng t bào xương (osteo­cytic membrane system), đư c cho cung c p m t màng giúp ngăn cách xương v i d ch ngo i bào Gi a màng t bào xương xương có lư ng nh d ch xương Các thí nghi m cho th y màng t bào xương bơm ion canxi t d ch xương vào d ch ngo i bào, t o n ng đ ion canxi d ch ch b ng ph n d ch ngo i bào Khi bơm ho t đ ng m c, n ng đ canxi d ch xương rơi th m chí th p hơn, mu i calcium, phosphate sau đư c gi i phóng t xương.Cơ ch đư c g i osteolysis, x y mà hi n tư ng tiêu h y(tái h p thu) ch t b n xương Khi bơm b b t ho t, n ng đ canxi d ch xương tăng cao mu i phosphat cao đư c l ng đ ng tr l i vào ch t n n Khi PTH tham gia vào đây? Đ u tiên,Màng t bào c a c t o c t bào t bào xương đ u có protein th th ràng bu c v i PTH PTH có th kích ho t bơm canxi m t cách m nh m , gây lo i b nhanh chóng mu i calcium phosphate t tinh th vô đ nh hình xương n m g n t bào PTH kích thích bơm b ng cách tăng kh th m c a canxi c a d ch xương bên c nh màng t bào xương, cho phép ion canxi khuy ch tán qua màng t Parathyroid Hormone, Calcitonin, Calcium and Phosphate Metabolism, Vitamin D, Bone, and Teeth d ch xương Sau bơm canxi phía bên c a màng t bào v n chuy n ph n l i c a ion canxi vào d ch ngo i bào ch đư c bi t đ n có nhi u b ng ch ng rõ ràng c a PTH s kích ho t c a hu c t bào Tuy nhiên, h y c t bào t b n thân chúng protein th th màng cho PTH Thay vào đó, t o c t bào t bào xương đư c kích ho t g i “tín hi u” th phát đ n hu c t bào Như trình bày chương trư c, m t lo i tín hi u th phát RANKL, kích ho t th th t bào ti n h y c t bào bi t hóa chúng thành h y c t bào trư ng thành t n t i tiêu h y xương vài tu n cho t i tháng S ho t hóa c a h th ng h y c t bào x y theo hai giai đo n: (1) kích ho t l p t c c a h y c t bào đư c hình thành (2) hình thành h y c t bào m i Sau vài ngày lư ng PTH tăng, h th ng h y c t bào đư c tăng sinh, s tăng sinh có th ti p t c nhi u tháng dư i s nh hư ng m nh m c a lư ng l n PTH Sau m t vài tháng lư ng PTH tăng m c, s tiêu h y xương c a h y c t bào có th làm xương suy y u kích thích th phát nguyên bào xương tham gia s a ch a tình tr ng B i v y, tác d ng cu i th c s tăng cư ng ho t đ ng c a t o c t bào h y c t bào Tuy nhiên, c tác d ng cu i cùng, hi n tư ng tiêu xương nhi u l ng đ ng xương dư i tác d ng c a dư th a PTH Xương ch a m t lư ng l n canxi so v i t ng lư ng canxi d ch ngo i bào (kho ng 1000 l n so) mà c PTH làm tăng nhi u n ng đ canxi d ch ngo i bào, không th nh n đư c b t kì bi n đ i l p t c xương.Quá trình tăng ti t PTH kéo dài- nhi u tháng nhi u năm d n t i s tiêu h y xương t t c xương, th m chí h c l n bên ch a đ y h y c t bào đa nhân l n Hocmon PTH làm gi m ti t canxi tăng ti t phosphate nư c ti u S ki m soát c a PTH làm m t nhanh chóng phosphate nư c ti u gi m tái h p thu ng lư n g n c a ion phosphate.PTH làm tăng tái h p thu canxi ng th n canxi đ ng th i làm gi m tái h p thu phosphate Hơn n a, làm tăng tái h p thu ion magie ion hydro làm gi m tái h p thu natri, kali, tái h p axit amin gi ng ch v i phosphate S tăng tái h p thu ch y u x y ph n cu i c a ng lư n xa , ng thu góp có th quai Henle v i m c đ Hocmon Parathyroid tăng h p thu canxi phosphate ru t T i th i m này, bi t PTH tăng cư ng h p thu canxi phosphate t ru t nh tăng t ng h p c a 1,25-dihydroxycholecalciferol t vitamin D th n, trình bày trư c AMP vòng (Cyclic Adenosine Monophosphate )là trung gian tác d ng c a PTH M t ph n l n tác d ng c a PTH quan đích trung gian b i mcyclic adenosine monophosphate (cAMP) ch t truy n tin th hai Trong vòng vài phút sau có PTH, n ng đ cAMP tăng t bào xương, h y c t bào, t bào m c tiêu khác cAMP ch u trách nhi m ti t enzym axit tham gia tiêu h y xương,cũng qúa trình hình thành c a 1,25-dihydroxycholecalciferol th n Cơ ch tác d ng tr c ti p c a PTH ho t đ ng đ c l p,có th không thông qua ch t truy n tin th KI M SOÁT S TI T PTH THÔNG QUA N NG Đ ION CANXI Ngay c gi m nh n ng đ ion canxi d ch ngo i bào có th làm n c n giáp tăng ti t ch sau vài phút.N u tình tr ng v n t n t i, n s phì đ i,có đ n l n ho c Ví d ,các n c n giáp phì đ i b nh nhân b còi xương,ngư i có tình tr ng canxi máu luôn th p Tuy n c n giáp tr nên to lên đáng k th i kì mang thai, m c dù vi c gi m n ng đ ion canxi d ch ngo i bào c a m khó đo lư ng đư c, chúng đư c m r ng thêm đáng k nuôi b ng s a m canxi s d ng cho s hình thành s a Ngư c l i,các u ki n làm tăng n ng đ ion canxi m c bình thư ng làm gi m ho t đ ng kích thư c c a n c n giáp Các u ki n bao g m: (1)Th a canxi ch đ ăn u ng, (2) tăng vitamin D ch đ ăn , (3) s tiêu xương gây b i tác nhân không ph i PTH (ví d , xương không s d ng) Nh ng thay đ i n ng đ ion canxi d ch ngo i bào đư c nh n c m b i th th nh n c m canxi(calcium­sensing receptor) màng t bào c n giáp Th th nh n c m canxi m t th th glucoprotein, b kích thích b i ion canxi, kích ho t phospholipase C làm tăng t ng h p inositol 1,4,5triphosphate diacylglycerol n i bào Ho t đ ng kích thích s gi i phóng 1011 UNIT XIV Cơ ch ch m c a s tiêu h y xương gi i phóng canxi phosphate s ho t hóa c a h y c t bào M t n u nh hư ng c a PTH th n làm tăng tái h p thu canxi,canxi s b m t liên t c qua nư c ti u t có th d n đ n c n ki t ngu n canxi d ch ngo i bào xương Unit XIV Endocrinology and Reproduction Parathyroid hormone tác d ng Calcitonin tác gián ti p d ng c p tính Parathyroid hormone (ng/mL) Ca++ 1000Plasma calcitonin 800 ((pg/mL)) 600 400 0 10 12 14 16 calcicum huy t tương (mg/100 PTH 200 Ngư ng bình thư ng ml) Hình 80-12 c lư ng tác d ng đ n n ng đ canxi huy t tươngc a hormonePTH calcitonin Lưu ý nh ng thay đ i lâu dài n ng đ canxi ch có vài %có th gây s thay đ i lên t i 100% n ng đ PTH canxi t ngu n n i bào, k t qu làm gi m s ti t PTH Ngư c l i, gi m n ng đ ion canxi d ch ngo i bào c ch đư ng này,và kích thích ti t PTH trình trái ngư c v i nhi u mô n i ti t , ti t hormone đư c kích thích nh ng đư ng đư c kích ho t Hình 80-12 c lư ng quan h gi a n ng đ canxi huy t tương n ng đ PTH huy t tương Đư ng cong màu đ cho th y tác d ng c p tính n ng đ canxi thay đ i m t th i gian m t vài gi Thác d ng cho th y n ng đ canxi ch gi m r t nh t giá tr bình thư ng làm tăng g p đôi ho c g p ba PThH huy t tương.Thác d ng mãn tính n ng đ ion canxi thay đ i kho ng th i gian nhi u tu n,có th i gian đ n phì đ i, đư c th hi n b ng đư ng nét đ t màu đ , ch r ng n ng đ canxi gi m lư ng nh ch vài % miligam /decilít huy t tương có th tăng g p đôi ti t PTH Đây đ c m c a có ch u hòa c c m nh ki m soát n ng đ ion canxi T NG QUAN TÁC D NG C A PTH Hình 80-13Tóm t t tác d ng c a vi c tăng ti t PTH đáp ng v i gi m n ng đ canxi d ch ngo i bào: (1) PTH kích thích tiêu h y xương, gi i phóng canxi vàod ch ngo i bào; (2) PTH làm tăng tái h p thu canxi gi m tái h p thu phosphate c a ng th n, d n đ n gi m ti t canxi tăng ti t phosphate; (3) PTH c n thi t cho chuy n hóa c a 25-hy-droxycholecalciferol thành1,25-dihydroxychole-calciferol,ch t giúp tăng cư ng h p thu canxi c a ru t Các tác d ng t o nên s c m nh l n u n ng đ canxi d ch ngo i bào 1012 CaSR Xương tiêu h y xương Ca++ huy đ ng Th n Th n1,25 Dihydroxycholecalciferol Ca++ reabsorbed PO ≡ reabsorbed Ru t Ca++ h p thu PO4≡ h p thu Ca++ Hình 80-13 T ng quan tác đ ng c a hormone n c n giáp (PTH) xương, th n ru t đáp ng vi c gi m n ng đ ion canxi d ch ngo i CaSR, receptor nh n c m canxi(calciumsensing receptor.) CALCITONIN Calcitonin, homon có c u t o peptid ti t b i n giáp giúp gi m n ng đ ion canxi huy t tương,nói chung,nó có tác d ng đ i l p v i PTH Thuy nhiên,n ng đ calcitonin ngư i nhi u so v i n ng đ PTH giúp ki m soát n ng đ ion canxi.S t ng h p ti t calciton t bào c n nang (parafollicular cell) , g i t bào C, n m d ch k gi a nang c a n giáp.Th bào c n chi m kho ng 0,1 ph n trăm t ng s t bào n giáp tàn tích c a n (ultimobranchial) c a cá, lư ng cư, bò sát, loài chim Calcitonin có c u t o peptide v i 32-axit amin v i tr ng lư ng phân t kho ng 3400 Tăng n ng đ canxi máu kích thích ti t calcitonin:S kích thích ti t calcitonin vi c tăng n ng đ ion canxi d ch ngoai bào Ngư c l i, s ti t PTH đư c kích thích b i n ng đ canxi gi m thú non,ít nhi u sơ thú già ngư i,vi c tăng n ng đ canxi huy t tương 10 ph n trăm làm tăng l n ho c nhi u t c đ ti t calcitonin, đư c th hi n b ng đư ng màu xanh hình 80 -12 S tăng Chapter 80 Parathyroid Hormone, Calcitonin, Calcium and Phosphate Metabolism, Vitamin D, Bone, and Teeth cung c p m t ch u hòa ngươc n i ti t th hai ki m soát n ng đ ion canxi huy t tương,nhưng ch tương đ i y u đ i l p v i h PTH ch th hai kéo dài làm gi m s hình thành c a h y c t bào m i.Cũng b i vì, vi c tăng h y c t bào thông qua tín hi u t t o c t bào,v y nên vi c gi m s lư ng t o c t bào d n t i gi m s lư ng h y c t bào Nh sau th i gian, làm gi m c ho t đ ng c a t o c t bào h y c t bào, vâ gây nh hư ng nh lên n ng đ canxi d ch ngo i bào B i v y,tác d ng lên nông đ canxi huy t tương thư ng không kéo dài,ch k t thúc t vài gi cho đ n nhi u nh t vài ngày Calcitonin có nh hư ng nh v i lên ng th n ru t Các tác d ng đ i ngư c v i PTH, chúng thư ng không đáng k cho vi c làm gi m canxi huy t tương Calcitonin có tác d ng y u lên n ng đ canxi huy t ngư i trư ng thành Lý calci- tonin tác d ng y u lên n ng canxi huy t tương b i u Đ u tiên,b t kì s b t đ u gi m n ng đ ion canxi gây b i calcitonin vòng vài gi d n đ n s kích thích m nh m ti t PTH, mà tác d ng m nh m h n Khi n giáp b lo i b calcitonin không ti t ra, n ng đ ion canxi máu đư c đo th i gian dài s thay đ i, v y ch ng t tác d ng ki m soát m nh m h n c a h PTH Th hai, ngư i trư ng thành, t c đ s tiêu h y l ng đ ng canxi hàng ngày nh , c sau t c đ tiêu hu b ch m l i b i calcitonin, v n ch t o m t nh hư ng nh lên n ng đ ion canxi Tác d ng c a calcitonin tr em lơn hơn, s tiêu h y l ng đ ng canxi l n kho ng gram ho c nhi u m i ngày, tương đương g p 5-10 l n t ng lư ng canxi Nhưng, s b nh xương b nh Paget, ho t đ ng tiêu h y xương tăng lên đáng k , calcitonin l i có tác d ng m nh m lên vi c gi m tiêu h y xương ĐI U HÒA N NG Đ CANXI Đôi khi, lư ng canxi h p thu ho c m t t d ch th nhi u (kho ng 0,3 gram gi ) Ví d , tiêu ch y, nhi u gam canxi có th đư c ti t d ch ru t, thông qua thành ru t, m t vào phân m i ngày Ngư c l i, sau nu t m t lư ng l n canxi, đ c bi t có s kèm theo ho t đ ng m c c a vitamin D, m t ngư i có th h p thu nhi u kho ng 0,3 gram gi Con s (0.3 gram) ta so sánh v i t ng lư ng canxi d ch ngo i bào(kho ng gram) vi c thêm ho c m t 0.3 g ho c th m chí nh s gây tình t ng tăng canxi ho c gi m canxi máu nghiêm tr ng Nhưng, th có ph n ng b o v đ u tiên đ ngăn ch n chuy n x y trư c có s nh p cu c c a n n i ti t Tăng cư ng trao đ i canxi xương—hàng rào b o v đ u tiên Các mu i canxi có kh trao đ i xương, đư c th o lu n trư c đó, nh ng h p ch t calcium phosphate vô đ nh hình, có l ch y u CaHPO4 ho c m t s h p ch t tương t r ng bu c cách l ng l o xương tr ng thái cân b ng thu n ngh ch c a ion canxi phosphate d ch ngo i bào Lư ng mu i k có s n cho trao đ i kho ng 0,5 đ n %t ng s mu i canxi c a xương , kho ng 5-10 gram canxi Do s d l ng đ ng tái h p thu c a chúng,khi n ng đ ion canxi phosphate d ch ngo i bào tăng m c bình thư ng l p t c mu i s l ng đ ng Ngư c l i, gi m n ng đ gây s h p thu tr c ti p c a mu i Ph n ng di n nhanh b i tinh th vô đ nh hình có kích thư c r t nh va t ng di n tích ti p xúc v i d ch xương l n (kho ng acre) Thêm vào đó, 5% th tích tu n hoàn qua xương m i phút, t c kho ng ph n trăm t ng d ch ngo i bào m i phút Do v y, kho ng 1/2 lư ng canxi th a d ch ngo i bào đư c l y đư c l y b i xương kho ng 70 phút.Ngoài xương, ty th c a r t nhi u mô c a th , đ c bi t gan ru t, có ch a m t lư ngđáng k canxi d trao đ i (t ng c ng kho ng 10 gram ) cung c p m t h th ng đ m giúp trì s n đ nh c a n ng đ canxi ngo i bào S ki m soát hocmon lên n ng đ ioncanxi— s b o v th Ngay ch canxi d trao đ i xương ki m soát n ng đ bào,c canxi d ch ngaoij 1013 UNIT XIV Calcitonin làm gi m n ng đ canxi huy t tương m t s thú non, calcitonin làm gi m n ng đ ion canxi máu nhanh chóng,ch vòng vài phút sau tiêm calcitonin, theo ch Cơ ch l p t c gi m ho t đ ng tiêu h y xương c a hu c t bào có th c tác d ng c a màng xù xì (osteocytic membrane) xương,vì v y cân b ng chuy n d ch sang l ng đ ng xương thay tiêu h y Tác d ng r t quan tr ng thú non s t c đ tái h p th l ng đ ng canxi nhanh c a chúng T NG K T S Unit XIV Endocrinology and Reproduction H PTH calcitonin đ u ph n ng.Ch 3-5 phút sau s tăng c p tính c a ion canxi,t c đ ti t PTH gi m Như gi i thích, u thông qua nhi u ch giúp đưa n ng đ canxi tr l i m c bình thương Đ ng th i PTH gi m, calcitonin tăng thú non có th tr nh , calcitonin làm s l ng đ ng canxi xương di n nhanh chóng , có th c m t s t bào c a mô khác.Do đó, đ ng v t r t tr , ti t nhi u calcitonin có th làm n ng đ ion canxi cao tr v binh thư ng cách nhanh chóng ch qua ch canxi d trao đ i Khi th a ho c thi u canxi kéo dài, ch có nh t PTH có v th c s quan tr ng vi c trì n ng đ ion canxi huy t tương bình thư ng Khi m t ngư i ti p t c thi u h t canxi ch đ ăn, PTH có th kích thích tái h p thu canxi t xương đ trì n ng đ ion canxi huy t tương kho ng năm ho c hơn, th m chí, đ n m c canxi b rút c n t xương Nên,dư i tác d ng , xương m t b ch a canxi l n đư c khai thác b i PTH Tuy nhiên, h ch a h t canxi hay, ho c, tr nên bão hòa v i canxi, Vi c ki m soát n ng đ ion canxi d ch ngo i bào lâu dài g n hoàn toàn d a vào PTH vitamin D vi c ki m soát s h p th canxi t ru t ti t calcium nư c ti u Sinh lý bênh c a hocmon n c n giáp,vitamin D ,các b nh xương Suy n c n giáp Khi n c n giáp không ti t đ PTH, s tiêu h y xương gi m h y c t bào g n hoàn toàn không ho t đ ng K t qu là, canxi gi i phóng t xương gi m,làm n ng đ canxi d chcơ th gi m Tuy nhiên, canxi phosphate không đư c gi i phóng t xương, xương h u v n gi nguyên ch c kh e.Khi n c n giáp đ t nhiên b l y m t, ngư ng canxi máu gi m t giá tr bình thư ng kho ng 9,4 mg / dl đ n 6-7 mg / dl vòng 2-3 ngày n ng đ phosphate máu có th tăng g p đôi Khi đ n ngư ng calci th p , nh ng tri u ch ng thư ng g p c a tetany xu t hi n Nhóm nh y c m v i tetany qu n Co th t nhóm gây c n tr hô h p, nguyên nhân trư ng g p gây tư vong tetany n u không đư c u tr k p th i Đi u tr suy n c n giáp v i PTH Vitamin D PTH hi m đư c dùng u tr suy c n giáp Tuy nhiên, suy c n giáp không thư ng 1014 u tr b ng PTH hormone r t đ t, tác d ng c a h u h t kéo dài m t vài gi , th có xu hư ng phát tri n kháng th ch ng l i tác d ng c a ngày gi m.Trên t t c b nh nhân b suy n c n giáp, s trì m t lư ng r t l n vitamin D, kho ng 100.000 đơn v m i ngày, v i lư ng đưa vào 1-2 gam canxi, giúp gi n ng đ ion canxi m c bình thương Đôi khi, ph i c n thi t trì 1,25-dihydroxycholecalciferol thay cho vitamin D chưa ho t đ ng tác d ng m nh c nhanh c a Tuy nhiên, sư trì 1,25-dihydroxycholecalciferol có th gây tác d ng không mong mu n bơi r t khó đ phòng ng a ho t đ ng m c c a d ng vitamin D Cư ng n c n giáp nguyên phát Trong cư ng c n giáp tiên phát, s b t thư ng c a n c n giáp t o s r i lo n, ti t dư th a PTH Nh ng nguyên nhân c a cư ng c n giáp nguyên phát thư ng m t kh i u c a m t n c n giáp; thư ng x y ph n nam gi i ho c tr em, ch y u mang thai cho bú làm cho n c n giáp kích thích d n đ n phát tri n kh i u Cư ng c n giáp làm tăng cư ng ho t đ ng tiêu h y xương,làm tăng n ng đ ion canxi d ch ngo i bào thư ng gi m n ng đ c a ion phosphate làm tăng ti t qua th n B nh xương cư ng n c n giáp M c dù xương m i có th đư c l ng đ ng nhanh chóng, đ bù đ p cho s tăng tiêu h y xương nh ng ngư i b cư ng c n giáp nh , cư ng c n giáp n ng, s tiêu h y xương nhanh chóng vư t xa s l ng đ ng, xương có th b tiêu h y hoàn toàn Thh t v y, gãy xương thư ng nguyên nhân n bn cư ng c n giáp nh p vi n X quang xương có hình nh m t canxi r ng, đôi khi, c vùng nang l n c a xương dày đ c h y c t bào d ng giant cell osteoclast “tumors Nhi u gãy xương b nh lý có th ch n thương nh , đ c bi t nơi u phát tri n B nh nang xương nang c a cư ng c n giáp đư c g i osteitis brosa cystica Ho t đ ng t o c t bào xương tăng lên r t nhi u n l c vô ích nh m t o đ xương m i bù l i xương cũ b tái h p thu b i ho t đ ng tiêu h y xương Khi t o c t bào đươc kích ho t, chúng ti t m t lư ng l n phosphatase ki m v y, M t nh ng d u hi u ch n đoán cư ng c n giáp m c tăng cao phosphatase ki m huy t tương nh hư ng c a tăng canxi máu cư ng c n giáp Cư ng c n giáp có th làm m c đ canxi huy t tương tăng lên 12 đ n 15 mg / dl th m chí cao Các nh hư ng c a n ng đ canxi cao v y, nhưđã trình bày trư c, làm gi m ho t đ ng c a h th ng th n kinh trung ương ngo i vi, gi m ho t đ ng b p, táo bón, đau b ng, viêm loét d dày tá tràng, ăn không ngon, gi m th i gian ngh c a tim kì tâm trương Chapter 80 Parathyroid Hormone, Calcitonin, Calcium and Phosphate Metabolism, Vitamin D, Bone, and Teeth Nhi m đ c c n giáp l ng đong canxi lan t a (Metastatic Calci cation) S i th n cư ng c n giáp H u h t b nh nhân b cư ng c n giáp nh ch có vài d u hi u c a b nh lý xương m t s r i lo n nh hư ng c a n ng đ canxi, h có nguy cao hình thành s i th n Lý cho nguy canxi phosphate h p thu t ru t ho c huy đ ng t xương b nh nhân cư ng c n giáp s đư c đào th i qua th n, gây tình tr ng tăng t l n ng đ c a ch t nư c ti u K t qu là, tinh th canxi phosphat có xu hư ng l ng đ ng t i th n,t o s i calcium phosphate Thhêm vào đó, s i canxi oxalate phát tri n b i s tăng n ng đ canxi cao cho dù không nh hư ng đ n oxalate Do tính tan c a h u h t s i th n nh môi trư ng ki m , nên xu hư ng t o s i th n nư c ti u ki m l n nhi u nư c ti u acid Vì lý này, ch đ ăn acidotic(acidotic diet)và lo i thu c có tính axít thư ng đư c s d ng đ u tr s i ti t ni u Cư ng c n giáp th phát Trong cư ng c n giáp th phát, ngư ng PTH cao x y ph n ng l i v i tình tr ng gi m calci máu ch không ph i b t thư ng n c n giáp Ngư c l i, cư ng c n giáp tiên phát thư ng k t h p v i v i tăng calci huy t.Cư ng c n giáp th phát có th nguyên nhân thi u vitamin D ho c b nh th n mãn tính làm th n b hư h i không s n xu t đ lư ng d ng ho t đ ng c a vitamin D, 1,25-dihydroxycholecalciferol.Thi u vitamin D s d n đ n loãng xương (m t cân b ng trình khoáng hóa xương), ngư ng c a PTH gây tăng tiêu h y xương,s đư c trình bày sau Còi xương thi u vitamin D Rcòi xương x y ch y u tr em Nó s thi u h t canxi phosphate d ch ngo i bào, thư ng dothi u vitamin D N u tr đư c ti p xúc đ y đ ánh sáng m t tr i, ch t 7-dehydrocholesterol da Gi m n ng đ canxi phosphat máu b nh còi xương N ng đ canxi huy t tương b nh còi xương ch gi m nh , n ng đ phosphate gi m r t m nh Hi n tư ng n c n giáp ph n ng vơi s gi m n ng đ canxi b ng cách thúc đ y tái h p thu xương m i n ng đ canxi b t đ u gi m Tuy nhiên, ch đ m nh t n t i đ ngăn ng a s gi m n ng đ c a phosphate, n c n giáp tăng ho t đ ng làm tăng s ti t phosphate nư c ti u Còi xương làm suy y u xương Throng trư ng h p còi xương kéo dài, S tăng ti t đáng k c a PThH gây s tiêu h y xương m c.Đi u làm xương tr nên d n d n y u làm tăng đáng k s c ép v t lý lên xương(physical stress), làm tăng ho t đ ng c a t o c t bào.Các t o c t bào ph i tái c u trúc nhi u xương s thi u h t ion canxi phosphate K t qu là, xương m i đư c t o thành,không đư c canxi hóa, c u trúc y u thay th vào v trí xương cũ b tái tiêu h y Tetany còi xương Throng giai đo n đ u c a b nh còi xương, tetany g n không bao gi n c n giáp liên t c kích thích s tiêu h y c a xương và, đó, trì n ng đ g n bình thư ng c a canx i d ch ngo i bào Thuy nhiên, xương cu i tr nên c n ki t canxi, m c canxi có th gi m nhanh chóng Khi ngư ng canxi gi m xu ng dư i mg / dl, nh ng d u hi u thông thư ng c a tetany b t đ u tr có th ch t co th t tetanic đư ng hô h p n u không đư c tiêm tĩnh m ch canxi,đi u s làm gi m l p t c tetany Đi u tr còi xương Di u tr b nh còi xương đòi h i ph i cung c p đ canxi phosphate ch đ ăn quan tr ng không kém, ph i b sưng vitaminD N u vitamin D không đư c b sưng, lư ng canxi phosphate s đư c h p thu t ru t Osteomalacia—“Còi xương ngư i l n.” Ngư i l n có m t ch đ ăn thi u h t nghiêm tr ng vitamin D ho c canxi nhu c u canxi ngư i l n tr em c n đ phát tri n xương Thuy nhiên, thi u h t nghiêm tr ng vitamin D canxi th nh tho ng x y k t qu steatorrhea (không h p thu đư c ch t béo), vitamin D hòa tan m canxi có xu hư ng hình thành xà phòng hòa tan v i ch t béo; đó, r i lo n h p thu m , c vitamin D canxi thư ng không h p thu đư c Dư i nh ng u ki n này, ngư i l n có th không h p thu đ canxi phosphate làm cho còi xương có th x y Còi xương ngư i l n tetany thư ng gây nên phá h y xương m nh 1015 UNIT XIV M t s hi m trư ng h p, Khi nhi u PTH đư c ti t ra, ngư ng canxi d ch th nhanh chóng tăng cao thêm vào Ngay n ng đ phosphate ngo i bào thư ng tăng đáng k thay h xu ng, , có th th n không đ ti t h t lư ng phosphate tái h p thu nhanh chóng t xương Gây nên tình tr ng bão hòa canxi phosphate d ch th , calcium phosphate (CaHPO4) tinh th b t đ u l ng đ ng ph i, ng th n, n giáp, vùng s n xu t axit c a niêm m c d dày( acid­producing area)và thành đ ng m ch kh p th Tình tr ng l ng đ ng lan t a canxi phosphat t o nên ch sau vài Thông thư ng, m c đ canxi máu ph i ngư ng 17 mg / dl trư c có nh hư ng nguy hi m c a nhi m đ c cân giáp , m t kèm theo đ ng th i s tăng cao c a phosphate, b nh nhân có th t vong sau vài ngày s đư c kích ho t b i tia c c tím t o thành vitamin D3, ngăn ng a b nh còi xương nh tăng h p thu canxi phosphate t ru t, làm rõ t trư c Tr em nhà mùa đông thư ng không nh n đư c đ lư ng vitamin D n u không đư c b sung ch đ ăn Còi xương thư ng x y đ c bi t nh ng tháng mùa xuân, vitamin D đư c hình thành mùa hè trư c đư c lưu tr gan s d ng h t nh ng tháng mùa đông Ngoài ra, canxi phosphate huy đ ng t xương có th làm m d u hi u lâm sàng c a b nh còi xương vài tháng đ u c a tình tr ng thi u vitamin D Unit XIV Endocrinology and Reproduction Còi xương th n ngư i l n tr em có th b nh ”Còi xương th n” m t d ng osteomalacia k t qu c a t n thương th n kéo dài Nguyên nhân c a tình tr ng ch y u th n không ch c t o thành 1,25-dihydroxycholecalciferol, d ng ho t đ ng c a vitamin D nh ng b nh nhân th n m t ho c b t n thương nh ng ngư i đư c u tr b ng l c máu, b nh còi xương th n v n đ nghiêm tr ng M t lo i b nh th n có th d n đ n b nh còi xương osteomalacia gi m phosphate máu b m sinh, gi m tái h p thu phosphat b i ng th n Đây lo i b nh còi xương ph i đư c u tr b ng h p ch t phosphate thay canxi vitamin D, đư c g i còi xương kháng vitamin D thân Men c bu ng t y Ngà chân Xi măng Loãng xương—giam ch t b n xương Loãng xương b nh xương ph bi n nh t ngư i l n, đ c bi t tu i già Khác v i osteomalacia còi xương, loãng xương k t qu c a vi c bi n m t ch t b n h u nghèo canxi hóa xương nh ng ngư i loãng xương,T o c t bào ho t đ ng xương thư ng bình thư ng, t c đ l ng đ ng osteoid xương gi m Đôi khi, nhiên, cư ng c n giáp, nguyên nhân c a gi m xương có th ho t đ ng m c c a h y c t bào Nh ng nguyên nhân ph bi n c a ch ng loãng xương (1) thi u s c ép v t lý xương không ho t đ ng; (2)suy dinh dư ng đ n không đ ch t b n xương đư c hình thành; (3) thi u vitamin C, c n thi t cho s ti t ch t gian bào c a t t c t bào,bao g m trình s n xu t osteoid b i nguyên bào xương; (4) sau mãn kinh thi u estrogen ti t estrogen gi m s lư ng ho t đ ng c a h y c t bào; (5) tu i già,v i hocmon tăng trư ng y u t tăng trư ng khác gi m m nh, thêm vào nhi u potein có ch c t ng h p gi m tác d ng theo tu i tác , v y ch t b n xương có th không l ng đ ng đ ; (6) h i ch ng Cushing :do s lư ng l n c a glucocorticoid ti t làm gi m l ng đ ng protein kh p th tăng d hóa protein,có s tác d ng c th lên t o c t bào làm gi m ho t đ ng c a chúng.Do s b nh gây thi u t ng hơp protein có th gây loãng xương SINH LÝ RĂNG Răng có nhi m v c t xay, tr n đ u th c ăn Đ th c hi n ch c , hàm có m nh m đ cung c p m t l c ép gi a hàm t 50 đ n 100 pound c a nanh, 150-200 pound v i hàm Ngoài ra, dư i có lõm khía, hàm kh p v i S kh p làm cho c h t th c ăn nh s đư c gi l i ép gi a m t 1016 Figure 80-14 C u t o c a C U T O VÀ CH C NĂNG CÁC PH N C A RĂNG Hình 80-14 m t c t đ ng d c c a răng, mô t b ph n c a răng:thân, men, ngà răng, xi măng, t y.Răng có th đư c chia thành thân, ph n nhô t l i vào mi ng, chân, ph n bên h c xương hàm Ph n c gi a thân chân đư c bao quanh b i l i đư c g i c Men:M t đư c bao ph b i m t l p men đư c hình thành trư c m c b i t bào bi u mô đ c bi t g i ameloblasts Khi m c, men không đư c hình thành n a Men g m dày đ ccác tinh th hydroxyapatite l n cacbonat h p ph , magiê, natri, kali, ion khác đư c nhúng m t lư i thành ph n protein m nh m không tan tương t v tính ch t v t lý (nhưng không hóa h c gi ng h t nhau) v i keratin c a mái tóc C u trúc tinh th c a mu i làm cho men vô c ng,c ng nhi u so v i ngà Ngoài ra, lư i protein đ c bi t, m c dù ch chi m kho ng ph n trăm kh i lư ng men răng, làm cho có th kháng axit, enzym tác nhân ăn mòn khác men protein m t nh ng protein không hòa tan có đ b n nh t Ngà Ph n l n c a ngà răng,là m t c u trúc xương kh e Ngà đư c t o thành ch y u c a tinh th hydroxyapatite tương t xương đ c Tinh th đư c nhúng m ng lư i s i collagen Chapter 80 Parathyroid Hormone, Calcitonin, Calcium and Phosphate Metabolism, Vitamin D, Bone, and Teeth Enamel organ of milk tooth A Mesenchymal primordium of pulp Oral epithelium B Primordium of enamel organ of permanent tooth Enamel Dentin C Alveolar bone Figure 80-15 A, Primor dial tooth organ B, Developing tooth C, Erupting tooth odontoblasts ti t ngà Như v y, men đư c hình thành bên c a ngà đư c hình thành bên trong, t o m t chi c đ u, th hi n hình 80-15B S m c Trong su t th i niên thi u,Răng b t đ u nhô lên t xương thông qua bi u mô vào mi ng Nguyên nhân c a s “m c “ không rõ, m c dù có nhi u gi thuy t đư c đưa m t n l c đ gi i thích hi n tư ng này.Thuy t có kh đưu c ng h nh t sư tăng trư ng c a chân xương bên dư i d n d n đ y lên S phát tri n c a vĩnh vi n.Khi phôi thai, m t quan t o (toothforming) phát tri n nha khoa cho m i vĩnh vi n,n m vai trò quan tr ng s a r ng h t nh ng quan t o răng(toothforming ) t t hình thành vĩnh vi n su t 6-20 năm đ u đ i Khi m i vĩnh vi n hình thành đ y đ , nó, gi ng s a, đ y bên qua xương Khi làm v y, làm mòn chân s a cu i làm l ng l o g y Không lâu sau đó, vĩnh vi n m c đ chi m ch Các y u t chuy n hóa nh hư ng s phát tri n c a T c đ c a 1017 UNIT XIV nói cách khác, nh ng thành ph n ch y u c a men gi ng xương.S khác bi t t ch c mô h c ngà không ch a b t k t o c t bào, c t bào, h y c t bào, ho c không gian cho m ch máu hay dây th n kinh Thay vào đó, đư c l ng đ ng đư c nuôi dư ng b i m t l p t bào g i odontoblasts,l p bên d c theo khoang t y Mu i canxi ngà làm cho c c k b n v i l c si t ép, thành collagen giúp ch ng l i b n l c ép có th x y va đ p v i v t th r n Xi măng Xi măng m t ch t d ng xươngđư c ti t b i t bào c a màng huy t răng(periodontal),lát huy t s i collagen vư t tr c ti p qua xương hàm, qua màng huy t răng, sau vào xi măng Các s i collagen xi măng gi ch c ch n t i ch Khi ti p xúc v i l c kéo m nh, l p xi măng tr nên dày m nh m Ngoài ra, tăng đ dày s c m nh theo tu i,giúp tr nên ch c chăn n hàm tu i trư ng thành sau T y Khoang tùy c a m i ch t y trong, g m mô liên k t chưaa dây th n kinh, m ch máu, h b ch huy t t bào h lympho Lótkhoang t y t bào odontoblasts, su t nh ng năm hình thành c a răng, ngà chi m nhi u nhi u n a khoang t y, làm cho nh Sau th i gian, ngà ng ng phát tri n khoang t y ch y u v n không đ i kích thư c Tuy nhiên, odontoblasts v n ho t đ ng,t o ng ngà nh thâm nh p ngà răng; Nó có tác d ng quan tr ng vi c trao đ i canxi, phosphate, khoáng ch t khác v i ngà B Con ngư i h u h t đ ng v t có vú khác phát tri n hai b su t c cu c đ i Hàm đ u tiên đư c g i r ng lá, ho c s a, có 20 chi c ngư i.Răng m c b t đ u gi a tháng b y 24 tháng, kéo dài cho đ n ho c 13 tu i Khi chi c s a r ng, Răng vĩnh vi n thay th thêm 8-12 hàm xu t hi n phía sau hàm, nâng t ng s vĩnh vi n 28-32, tùy thu c vào vi c có khôn m c không,đi u không x y t t c m i ngư i Hình thành c a Hình 80-15 cho th y s hình thành vàm c c a Hình 80-15A miêu ta s t cu n c a bi u mô mi ng vào phi n nha khoa,d n đ n hình thành m t quan t o (toothproducing) Các t bào bi u mô t o ameloblasts , mà sau t o thành l p men bên c a Các t bào bi u dư i cu n vào gi a đ t o thành khoang t y Unit XIV Endocrinology and Reproduction m c có th đư c đ y nhanh b ng c hai hocmon n giáp tăng trư ng Ngoài ra, s l ng đ ng c a mu i d ng s m c a nh hư ng đáng k b i y u t khác c a trình chuy n hóa, ch ng h n s s n có c a canxi ph t phát ch đ ăn u ng, lư ng vitamin D , t c đ ti t PTH Khi t t c nh ng y u t bình thư ng, ngà men s tương ng kh e m nh, thi u,quá trình canxi hóa c a có th b l i s b t b t thư ng su t cu c đ i Trao đ i khoáng răng.Mu i, gi ng xương, đư c c u t o c a hydroxyapatite v i cacbonat h p th cation khác liên k t v i m t ch t k t tinh c ng Ngoài ra, mu i m i liên t c đư c l ng đ ng mu i cũ tái h p thu t răng, x y xương L ng đ ng tái h p thu x y ch y u ngà xi măng m t m c đ h n ch men Trong men, trình x y ch y u trao đ i khoáng v i nư c b t thay v i d ch th khoang t y.t c đ tái h p thu l ng đ ng ch t khoáng xi măng tương đương v i xương huy t răng, t l l ng đ ng tái h p thu khoáng ch t ngà ch m t ph n ba c a xương Xi măng có đ c m g n gi ng h t v i xương bình thư ng, có s hi n di n c a t o c t bào h y c t bào, ngà nh ng đ c m này, gi i thích trư c S khác bi t ch c ch n gi i thích s khác bi t gi a t c đ trao đ i khoáng Tóm l i, s trao đ i khoáng s n liên t c x y ngà xi măng răng, m c dù ch trao đ i ngà không rõ ràng Tuy nhiên, men trao đ i khoáng r t ch m, v y v n trì h u h t lư ng khoáng ch t ban đ u c a su t cu c đ i B t thư ng Hai b t thư ng nha khoa thư ng g p nh t sâu l ch kh p c n(malocclusion) Sâu đ c p đ n s xói mòn c a răng, l ch kh p c n (malocclusion) th t b i dư i không v a Sâu răng,vai trò c a vi khu n th c ăn carbohydrates Sâu k t qu ho t đ ng c a vi khu n răng, ph bi n nh t vi khu n Streptococcus mutans.Đ u tiên s l ng đ ng m ng bám, m t màng t o b i s k t t a c a nư c b t th c ăn, M t s lư ng l n vi khu n s ng m ng chu n b đ gây sâu răng.Vi khu n ph thu c ph n l n vào lư ng carbohydrate đ nuôi s ng mình.Khi có s n carbohydrates , ho t đ ng trao đ i ch t c a chúng đư c kích ho t m nh m sinh s n m nh Ngoài ra, chúng t o thành axit (đ c bi t axit lactic) enzym phân gi i protein Acid th ph m vi c gây sâu mu i canxi c a hòa tan d n môi trư ng axit cao M t tr thành mu i 1018 b h p thu, ph n ch t b n l i đư c tiêu hóa nhanh chóng b i enzym phân gi i protein Men hàng rào cho s phát tri n c a sâu Men có kh kháng axit ngà răng, ch y u tinh th men dày đ c, m i tinh th men có kích thư c g p 200 l n so v i m i tinhth ngà M t trình tiêu h y thâm nh p qua l p men đ vào ngà răng,nó s di n nhanh chóng tính tan c a mu i ngà cao Do s ph thu c vào carbohydrates c a vi khu n sâu đ nuôi s ng nó, Nên m t ch đ ăn hàm lư ng carbohydrate s d n đ n phát tri n m c c a sâu Thuy nhiên, không ph i s lư ng carbohydrate ăn vào mà t n s đư c ăn m i quan tr ng N u carbohydrate đư c ăn tah nh ngày thành nhi u b a nh ch ng h n bánh k o, vi khu n đư c cung c p dinh dư ng nhi u gi ngày s phát tri n c a sâu đư c tăng lên r t nhi u Vai trò c a flo sâu Răng c a tr u ng nư c có ch a m t lư ng nh flo có men ch c kh e so v i tr không đư c u ng.Flo không làm cho men c ng bình thư ng, ion flo thay th nhi u ion hydroxyl tinh th hydroxyapatite, làm cho tính kháng c a men tăng g p nhi u l n Flo có th gây đ c đ i v i vi khu n Cu i cùng, l sâu nh phát tri n men,flo đư c cho đ thúc đ y s l ng đ ng canxi phosphat đ “ch a lành” b m t men B t k ch mà flo b o v răng, th c t đư c bi t r ng m t lư ng nh flo b sung vào men làm kh ch ng sâu tăng g p l n L ch kh p c n.L ch kh p c n (Malocclusion) thư ng đư c gây b i s b t thư ng di truy n m t hàm n chúng phát tri n v trí b t thư ng Throng l ch kh p c n, không khít ch c nghi n ho c c t bình thư ng c a không đư c đ m b o L ch kh p c n th nh tho ng v trí b t thư ng c a hàm dư i liên quan đ n hàm trên, gây tri u ch ng đau kh p c n,hư h ng Nha sĩ có th ch nh l ch kh p c n b ng cách dùng áp l c nh nhàng kéo dài kéo l i b ng ni ng thích h p.Áp l c nh nhàng gây s h p th c a xương huy t phía nén c a l ng đ ng c a xương m i phía bên căng c a B ng cách này, d n d n di chuy n đ n m t v trí m i theo áp su t Bibliography Alfadda TI, Saleh AM, Houillier P, Geibel JP: Calcium-sensing receptor 20 years later Am J Physiol Cell Physiol 307:C221, 2014 Bauer DC: Clinical practice Calcium supplements and fracture prevention N Engl J Med 369:1537, 2013 Crane JL, Cao X: Bone marrow mesenchymal stem cells and TGF-β signaling in bone remodeling J Clin Invest 124:466, 2014 Chapter 80  Parathyroid Hormone, Calcitonin, Calcium and Phosphate Metabolism, Vitamin D, Bone, and Teeth Marx SJ: Hyperparathyroid and hypoparathyroid disorders N Engl J Med 343:1863, 2000 Quarles LD: Endocrine functions of bone in mineral metabolism regulation J Clin Invest 118:3820, 2008 Ralston SH: Clinical practice Paget’s disease of bone N Engl J Med 368:644, 2013 Rosen CJ: Clinical practice Vitamin D insufficiency N Engl J Med 364:248, 2011 Seeman E, Delmas PD: Bone quality—the material and structural  basis of bone strength and fragility N Engl J Med 354:2250,  2006 Shoback D: Clinical practice Hypoparathyroidism N Engl J Med 359:391, 2008 Silver J, Kilav R, Naveh-Many T: Mechanisms of secondary hyperparathyroidism Am J Physiol Renal Physiol 283:F367, 2002 Tordoff MG: Calcium: taste, intake, and appetite Physiol Rev 81:  1567, 2001 Zaidi M, Buettner C, Sun L, Iqbal J: Minireview: the link between  fat and bone: does mass beget mass? Endocrinology 153:2070, 2012 1019 UNIT XIV Elder CJ, Bishop NJ: Rickets Lancet 383:1665, 2014 Hoenderop JG, Nilius B, Bindels RJ: Calcium absorption across epithelia Physiol Rev 85:373, 2005 Holick MF: Vitamin D deficiency N Engl J Med 357:266, 2007 Imai Y, Youn MY, Inoue K, et al: Nuclear receptors in bone physiology and diseases Physiol Rev 93:481, 2013 Jones G, Strugnell SA, DeLuca HF: Current understanding of the molecular actions of vitamin D Physiol Rev 78:1193, 1998 Khosla S, Amin S, Orwoll E: Osteoporosis in men Endocr Rev 29:441, 2008 Khosla S, Oursler MJ, Monroe DG: Estrogen and the skeleton Trends Endocrinol Metab 23:576, 2012 Khosla S, Westendorf JJ, Oursler MJ: Building bone to reverse osteoporosis and repair fractures J Clin Invest 118:421, 2008 Kopic S, Geibel JP: Gastric acid, calcium absorption, and their impact on bone health Physiol Rev 93:189, 2013 Marcocci C, Cetani F: Clinical practice Primary hyperparathyroidism N Engl J Med 365:2389, 2011 Martin A, David V, Quarles LD: Regulation and function of the FGF23/ klotho endocrine pathways Physiol Rev 92:131, 2012 ... mg/ngày) D ch ngo i bào (1300 mg) l c (9 980 mg/ day) l ng đ ng (500 mg/day) tái khoáng (500 mg/day) tái h p thu(9 880 mg/ day) Kidneys nư c ti u (100 mg/day) Figure 80- 3 T ng quan v sư trao đ i canxi... a vitamin D s n ph m trư c sơ đ c a hình 80- 7 có 1/1000 c a tác d ng vitamin D.Do đó, n u v ng m t c a th n , vitamin D g n không hi u qu Lưu ý hình 80- 7 r ng vi c chuy n hóa 25-hydroxycholecalciferol... Parathyroid hormone (ng/mL) Ca++ 1000Plasma calcitonin 800 ((pg/mL)) 600 400 0 10 12 14 16 calcicum huy t tương (mg/100 PTH 200 Ngư ng bình thư ng ml) Hình 80- 12 c lư ng tác d ng đ n n ng đ canxi huy t
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 80 Hocmon cận giáp, Calcitonin, canxi và sự tổng hợp phosphate,Vitamin D,xương,răng, CHƯƠNG 80 Hocmon cận giáp, Calcitonin, canxi và sự tổng hợp phosphate,Vitamin D,xương,răng, CHƯƠNG 80 Hocmon cận giáp, Calcitonin, canxi và sự tổng hợp phosphate,Vitamin D,xương,răng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập