CHƯƠNG 78 Hormon Vỏ Thượng Thận

17 170 0
  • Loading ...
Loading...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:26

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping CHƯƠNG Có hai n thư ng th n, m i n n ng kho ng gam, , n m c c th n Hình 78-1, môĩ n g m ph n chính: t y thư ng th n v thư ng th n t y thư ng th n n m ph n trung tâm n, chi m kho ng 20%tr ng lư ng n, ch c liên quan ho t đ ng h th n kinh giao c m; ti t hormon epinephrine norepinephrine h th n kinh giao c m b kích thích Nh ng hormon gây tác d ng tương t khích thích tr c ti p h th n kinh giao c m c a t t c b ph n th Các hormon nh hư ng c a đư c th o lu n rõ chương 61 v h th n kinh giao c m V thư ng th n ti t nhóm hormon hoàn toàn khác g i corticosteroid Nh ng hormon đ u đư c t ng h p t steroid cholesterol, t t c đ u có công th c hóa h c tương t Tuy nhiên, khác bi t nh c u trúc phân t l i t o cho chúng ch c quan tr ng khác CORTICOSTEROID: MINERALOCORTICOID, GLUCOCORTICOIDS VÀ ANDROGEN v thư ng th n ti t lo i hormon chính: miner­ alocorticoid glucocorticoid Thêm vào ti t lư ng nh hormon sinh d c, đ c bi t hormon andro- gen, tác d ng gi ng hormon sinh d c testosteron Vai trò quan tr ng không đáng k , m c dù m t s b t thư ng c a n thư ng th n có th đư c ti t s lư ng c c l n (v n đ đư c th o lu n chương sau) có d n đ n tác d ng nam hóa Tên mineralocorticoid có đư c chúng đ c bi t tác đ ng đ n ch t n phân (“minerals”- ch t vô ) c a d ch ngo i, đ c bi t natri kali Tên glucocorticoids có đư c b i cho th y tác d ng quan tr ng làm tăng n ng đ đư ng máu Chúng có th tác đ ng thêm c chuy n hóa protein ch t béo quan tác d ng chuy n hóa carbohydrat Hơn 30 lo i costicoid s nh hư ng quan tr ng t i ch c n i ti t c a th : aldosteron ch y u c a mineralocorticoid, cortisol ch y u c a glucocorticoid Zona glomerulosa aldosterone Zona fasciculata Cortisol and androgens Zona reticularis Medulla (catecholamines) Cortex T NG H P VÀ BÀI TI T HORMON V THƯ NG TH N V THƯ NG TH N CÓ BA L P Hình 78-1 cho th y v thư ng th n g m l p riêng bi t: L p c u( zona glomerulosa), m t l p t bào m ng n m dư i v n, chi m kho ng 15% v Magnified section adrenal medulla thư ng th n Nh ng t bào ch m t nh ng t bào c a n thư ng th n có th ti t s lư ng đáng k aldosteron chúng ch a enzym t ng h p aldosterone c n thi t cho t ng h p aldosteron Bài ti t c a t bào đư c u n ch y u b i 965 UNIT XIV Hormon V Thư ng Th n Unit XIV Endocrinology and Reproduction angiotensin II kali c a d ch ngo i bào, c hai đ u kích thích ti t aldosteron 1.L p bó ( zona fasciculata), n m gi a vùng r ng nh t , chi m kho ng 75% v thư ng th n ti t glucocorticoid cortisol corticosterone, lư ng nh hormon sinh d c (adrenal androgen) estrogen Bài ti t c a t bào đư c u n ph n l n b i tr c n yên dư i đ i qua adrenocorti-cotropic hormone (ACTH) L p lư i (zona reticularis), vùng nh t c a v , ti t hormon sinh d c dehydroepiandrosterone androstenedione, m t lư ng nh estrogen m t glucocorticoid ACTH u hòa ti t c a t bào này, m c dù y u t khác cortical androgen­ stimulating hormone, đư c gi i phóng t n yên, có th tham gia Tuy nhiên, ch ki m soát s n xu t hormon sinh d c không đư c bi t gi ng glucocorticoid mineralocorticoid Bài ti t aldosterone cortisol đư c u hòa b i ch riêng Angiotensin II làm tăng s lư ng aldosterone gây s n to c a l p c u, không nh hư ng vùng khác Tương t , ACTH làm tăng ti t cortisol hormon sinh d c gây phì đ i l p bó l p lư i, nh hư ng t i l p c u Hormon v thư ng th n steroid, chuy n hóa t Cholesterol T t c hormon steroid c a ngư i,bao g m hormon s n xu t t l p v thư ng th n, t ng h p t cholesterol M c dù t bào v thư ng th n có th t ng h p m t l n n a lư ng nh cholesterol t acetate, kho ng 80% cholesterol s d ng t ng h p steroid đư c c p b i lipoproteins t tr ng th p (LDLs) huy t tương Khi n ng đ cholesterol máu cao, LDLs khu ch tán t huy t tương vào d ch k g n v i recepter đ c bi t g n c u trúc lõm áo (coated pits) màng t bào v thư ng th n Lõm áo đư c h p thu sau b i n i th c bào( endocytosis), t o thành d ng túi d ng h p nh t v i t bào lysosome gi i phóngcholesterol có th đư c s d ng t ng h p hormon steroid hình thành túi mà cu i k t h p đư c v i lysosome c a t bào gi i phóng cholesterol có th đư c s d ng đ t ng h p hormone steroid thư ng th n V n chuy n cholesterol vào t bào thư ng th n đư c u hòa b i ch feedback có th thay đ i rõ s lư ng đ t ng h p steroid Ví d , ACTH kích thích n thư ng th n t ng h p steroid, tăng s lư ng recepter t bào v thư ng th n v i LDL , ho t đ ng c a enzym gi i phóngs cholesterol t LDL M t l n cholesterol vào t bào , gi i phóng mitochondria, nơi c t b i enzyme cholesterol desmolase thành d ng pregnenolone;đây bư c gi i h n t l hình thành cu i steroid thư ng th n (Hình 78-2) Trong t t c vùng c a v thư ng th n, bư c đ u t ng h p steroid đư c kích thích b i y u t khác 966 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Nó u n ti t s n ph m hormon aldosterone cortisol Ví d , c ACTH kích thích ti t cortisol , angiotensin II kích thích ti t aldosterone , tăng chuy n cholesterol thành pregnenolone Con đư ng t ng h p steroid n thư ng th n Hình 78-2 bư c ch y u trình t ng h p nh ng s n ph m steroid quan tr ng c a v thư ng th n in the formation of the important steroid products of the adrenal cortex: aldosterone, cortisol, androgen V b n ch t t t c bư c ti p x y quan c a t bào, ty th (mitochondria) m ng lư i n i ch t ( endoplasmic reticulum), m t vài bư c x y t i nh ng quan m tvài quan khác M i bư c đư c xúc tác b i m t h th ng enzym đ c bi t.thay đ i c m t enzym đơn gi n sơ đ có th gây lo i khác bi t l n liên quan l l c a hormon đư c hình thành Ví d , s lư ng r t l n hormon sinh d c nam hóa (masculinizing sex hormones) ho c h p ch t steroid khác không bi u hi n bình thư ng máu có th x y v i ho t đ ng thay đ i c a ch m t enzym c a đư ng Công th c hóa h c c a aldosterone cortisol, ch y u l n lư t hormon mineralocorticoid glucocorticoid, đư c bi u di n Hình 78-2 Cortisol có m t keto-oxygen cacbon s đư c hydroxyl hóa v trí carbon s 11 21 Aldosterone có m t nguyên t oxy g n v i v trí cacbon 18 Ngoài aldosterone cortisol, steroid khác có ho t tính glucocorticoid ho c mineralocorticoid, ho c c đ u đư c v thư ng th n ti t v i m t lư ng nh Hơn n a, thêm m t vài hormon steroid tác d ng m nh d ng không thư ng g p n thư ng th n đư c t ng h p s d ng nhi u lâm sàng M t vài s nh ng hormon steroid quan tr ng hơn, g m c lo i t ng h p dư i đây, tóm t t B ng 78-1 Nhóm hormon v chuy n mu i nư c (Mineralocorticoid) 1.Aldosterol ( tác d ng m nh; chi m kho ng 90% ho t tính) 2.Desoxycorticosterone (đ m nh b ng 1/30 aldosterone, lư ng ti t r t nh ) 3.Corticosteron ( ho t tính y u) 4.9 -Fluorocortisol (t ng h p; ho t tính y u al dosterone) 5.Cortisol (ho t tính r t y u ti t m t lư ng l n) 6.Cortison (ho t tính chuy n hóa mu i nư c y u) Nhóm hormon chuy n hóa mu i đư ng (Glucocorticoid) 1.Cortisol (r t m nh; chi m 95% t ng ho t tính) 2.Corticosterol (tác d ng y u nhi u cortisol, chi m 4% t ng ho t tính) 3.Cortison (m nh g n costisoll) 4.Prenisolon (t ng h p; m nh l n cortisol) 5.Methylprednisone (t ng h p; m nh g p l n cortisol) 6.Dexamethason (t ng h p; m nh g p 30 l n cortisol) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 78 Adrenocortical Hormones To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping CH3 Cholesterol desmolase (P450 scc) C UNIT XIV 21 20 22 23 18 24 26 12 17 25 11 16 27 13 19 C D 14 15 A 10 B Cholesterol HO CH3 O 17␣-Hydroxylase (P450 c17) C O OH Pregnenolone 17-Hydroxypregnenolone HO HO HO CH3 3␤-Hydroxysteroid dehydrogenase C Dehydroepiandrosterone CH3 O 17␣-Hydroxylase (P450 c17) C O OH O 17, 20 Lyase (P450 c17) 17-Hydroxyprogesterone Progesterone O Androstenedione O O 21␤-Hydroxylase (P450 c21) O 17, 20 Lyase (P450 c17) CH2OH CH2OH C C O O OH 11-Deoxycorticosterone O 11-Deoxycortisol O 11␤-Hydroxylase (P450 c11) CH2OH C CH2OH O C HO HO Corticosterone O O OH Cortisol O Aldosterone synthase (P450 c11AS) HO O HC CH2OH C O Aldosterone O Figure 78-2 Pathways for synthesis of steroid hormones by the adrenal cortex The enzymes are shown in italics Rõ ràng t danh sách này, m t s nh ng hormon steroid t ng h p có c ho t tính glucocorticoid mineralocorticoid Nó đ c bi t ý nghĩa , cortisol thư ng có m t s ho t tính mineralocorticoid , m t s h i ch ng c a ti t m c cortisol có th gây tác d ng chuy n hóa mu i nư c đáng k , v i có ho t tính chuy n hóa đư ng m nh Ho t tính chuy n hóa đư ng r t m nh c a horom t ng h p dexamethasone, h u ho t đ ng chuy n hóa mu i nư c, t o m t thu c có ch c đ c bi t đ kích thích ho t tính chuy n hóa mu i nư c đ c bi t Hormon v thư ng th n đư c g n v i protein huy t tương Kho ng 90-95% cortisol huy t tương g n v i protein huy t tương, đ c bi t m t protein huyêt tương cortisol­binding globulin ho c transcortin, m t lư ng nh g n v i albumin Liên k t protein m c đ l n làm ch m th i tr c a cortisol; đó, cortisol có th i gian bán h y tương đ i t 60-90 phút Ch kho ng 60% ph c h p aldosteron lưu 967 Unit XIV Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Endocrinology and Reproduction To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Table 78-1 Adrenal Steroid Hormones in Adults; Synthetic Steroids and Their Relative Glucocorticoid and Mineralocorticoid Activities Steroids Average Plasma Concentration (free and bound, µg/100 ml) Average Amount Secreted (mg/24 hr) Glucocorticoid Activity Mineralocorticoid Activity Adrenal steroids Cortisol 15 1.0 1.0 Corticosterone 0.4 0.3 15.0 Aldosterone 0.006 0.15 0.3 3000 Deoxycorticosterone 0.006 0.2 0.2 100 — — Dehydroepiandrosterone 12 175 20 Synthetic steroids Cortisone — — 0.7 Prednisolone — — 0.5 Methylprednisone — — Dexamethasone — — 30 — 9α-fluorocortisol — — 10 125 0.8 — Glucocorticoid and mineralocorticoid activities of the steroids are relative to cortisol, with cortisol being 1.0 hành v i protein huy t tương , kho ng 40% d ng t do; k t qu aldosterone có th i gian bán th i tương đ i ng n kho ng 20 phút Nh ng hormon đư c v n chuy n xuyên qua d ch gian bào d ng g n k t c d ng t G n steroid thư ng th n v i protein huy t tương có th đáp ng gi ng m t kho d tr đ gi m s bi n đ ng nhanh n ng đ hormon t do, ví d , v i cotisol th i gian ng n c a stress ti t ACTH t ng đ t Ch c ch a có th đ m b o phân b tương đ i đ ng đ u c a hormon thư ng th n t i mô Hormon v thư ng th n đư c chuy n hóa gan Các hormon steroid thư ng th n đư c thoái hóa gan đư c k t h p t o glucuronic acid, đ n m t m c đ th p hơn, thành sunfat Nh ng ch t không ho t đ ng đư c ho t tính mineralocorticoid ho c glucocorticoid Kho ng 25% lo i liên h p đư c ti t vào m t sau đư c đ y phân Ph n l i c a d ng k t h p t i gan vào tu n hoàn máu không g n v i protein huy t tương, lư ng l n đư c hòa tan huy t tương, sau đư c l c th n ti t nư c ti u Các b nh c a gan làm gi m rõ t l m t ho t tính c a hormon v thư ng th n, b nh c a th n làm gi m kh ti t c a ch t không ho t đ ng N ng đ hormon aldosterol bình thư ng máu kho ng nanogram (6 t c a gram) 100 ml, m c ti t trung binh kho ng150 µg/ngày (0.15 mg/ngày) Tuy nhiên, n ng đ máu c a aldosterol máu ph thu c l n vào m t sô y u t bao g m ch đ ăn u ng có natri kali N ng đ costisol máu trung bình 12 µg/100 ml, ti t trung bình 15 t i 20 mg/ngày Tuy nhiên, n ng đ máu m c ti t c a costisol l i dao đ ng su t c ngày, tăng vào sáng s m gi m vào bu i t i, đư c th o lu n sau 968 CH C NĂNG C A MINERALOCORTICOIDS ALDOSTERONE — Thi u h t Mineralocorticoid làm m t lư ng l n NaCl qua th n tăng kali máu (Hyperkalemia) N u m t t t c hormon c thư ng th n có th ch t vòng ngày t i tu n tr ngư i b nh đư c nh n m t lư ng l n mu i ho c tiêm mineralocorticoid Khi mineralocorticoid, n ng đ ion kali d ch ngo i bào tăng lên rõ r t, n ng đ natri clo m t nhanh kh i th , th tích d ch ngo i bào gi m r t nhi u Ti n tri n sau gi m hi u su t c a tim, d n ti n tri n sang tr ng thái gi ng shock, cu i t vong Ngăn c n t t c trình b ng cách s d ng aldosteron ho c m t vài mineralocorticoid khác Do đó, mineralocorticoid đư c coi tác d ng có tính sinh m ng hormon v thư ng th n Tuy nhiên, nhóm glucocorticoid có vai trò quan tr ng, chúng cho phép ngư i ch ng l i nh ng nh hư ng tiêu c c stress th ch t tinh th n, đư c th o lu n chương ti p theo Aldosterol Mineralocorticoid đư c ti t b i n thư ng th n loài ngư i, aldosterol chi m 90% ho t tính mineralocorticoid c a hormon v thư ng th n, corticoid glucocorticoid đư c ti t v thư ng th n, tham giá đáng k vào ho t tính c a mineralocorticoid Ho t tính mineralocorticoid c a aldosterone m nh g p 3000 so v i cortisol, n ng đ corticoid g p g n 2000 l n so v i aldosterone Cortisol có th g n v i recepter c a mineralocorticoid v i l c cao Tuy nhiên, t bào bi u mô th n có enzyme 11 -hydroxysteroid dehydrogenase Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 78 Adrenocortical Hormones To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping TÁC D NG LÊN TH N VÀ TU N HOÀN C A ALDOSTEROL Aldosterone tác d ng lên ng th n tăng tái h p thu natri ti t kali Nó s đư c nh c l i chương 28, aldosterol tăng tái h p thu natri đ ng th i tăng ti t kali qua t bào bi u mô ng th n, đ c bi t t bào c a ng góp nh ng lư n xa ng góp Do aldosterol gi natri d ch ngo i bào tăng ti t kali vào nư c ti u N ng đ aldosterol huy t tương cao có th làm gi m m t natri nư c ti u nh t vài mEq ngày, đ ng th i m t kali nư c ti u vài l n Do đó, h u qu tăng aldosterol m c huy t tương làm tăng s lư ng l n natri gi m kali d ch ngo i bào Ngư c lai ti t aldosterol thi u có th gây m t t m th i 10 t i 20 gam natri vào nư c ti u hàng ngày, tương đương 1/10 t i 1/5 lư ng natri th Đ ng th i, kali đư c trì lâu d ch ngo i bào Cư ng aldosterol gây tăng th tích d ch ngo i bào tăng huy t áp, ch nh hư ng nh lên n ng đ natri huy t tương M c dù aldosterol có tác d ng m nh làm gi m ti t natri qua th n, n ng đ natri d ch ngo i bào thư ng ch tăng vài mEq Nguyên nhân trư ng h p natri đư c tái h p thu b i ng th n, lúc h p thu lư ng nư c g n tương đương Ngoài ra, tăng lư ng nh natri d ch ngo i bào kích thích khát nư c u ng nư c tăng, n u nư c có s n tăng ti t hormon ch ng ni u Chúng làm tăng tái h p thu nư c t i ng lư n g n ng góp c a th n Do đó, th tích d ch ngo i bào tăng nhi u ng natri gi l i n ng đ natri thay đ i không nhi u M c dù aldosterol m t hormon gi natri m nh nh t th , ch gi natri t m th i ti t m c aldosterol Tăng aldosterol m c trung bình có th gi th tích d ch ngo i bào đư c t i ngày làm tăng huy t áp, đư c gi i thích chương 19 Khi tăng huy t áp đ ng m ch sau th n tăng ti t c a c mu i nư c, g i tương ng áp l c natri ni u áp l c nư c ni u( pressure diuresis) Do đó, sau th tích d ch ngo i bào tăng 5-15 % huy t áp đ ng m ch tăng 15-25 mmHg, this elevated blood pressure returns the renal output of sodium and water to normal m c dù aldosterol ti t m c.(Hình 78-3) Ngư c l i n ng đ aldosterol gi m xu ng b ng không làm m t lư ng l n natri vào nư c ti u, không nh ng v y th tích d ch ngo i bào gi m, k t qua làm m t nư c d ch ngo i bào n ng th tích máu th p d n t i shock tu n hoàn Khi không u tr thư ng gây t vong vài ngày sau n thư ng th n đ t ng t d ng ti t aldosterol Cư ng aldosterol gây h kali máu y u cơ; suy gi m aldosterol gây tăng kali máu ng đ c tim Cư ng aldosterol không ch m t ion kali d ch ngo i bào mà kích thích kali t d ch ngo i bào vào t bào Do đó, ti t nhi u aldosterol x y m t s d ng c a u n thư ng th n có th gây gi m nghiêm tr ng n ng đ kali máu, t bình thư ng 4.5 mEq/L h xu ng th p mEq/L Tình tr ng g i h kali máu (hypokalemia) Khi n ng đ kali máu gi m m t n a so v i bình thư ng xu t hi n c n ng Tình tr ng c thay đ i kích n c a màng th n kinh cơ, ( xem chương 5) ngăn c n ho t đ ng d n truy n c a n th ho t đ ng Ngư c lai suy gi m aldosterol n ng đ kali d ch ngo i bào tăng nhi u so v i bình thư ng Tăng t 60-100% m c bình thư ng gây ng đ c tim r t n ng bao g m co tim y u, lo n nh p, tăng cao d n n ng đ kali ch c ch n d n t i suy tim 969 UNIT XIV type (11 -HSD2), ngăn c n corticoid kích ho t recepter mineralocorticoid M t tác d ng khác c a 11 -HSD2 đ bi n đ i costicoid, đ chúng không g n vào recepter mineralocorticoid Cũng có b ng ch ng r ng 11 -HSD2 th có tác d ng tình tr ng oxi hóa kh t bào (gi m trình oxy hóa), chúng ngăn c n corticoid kích ho t recepter mineralocorticoid nh ng b nh nhân thi u h t di truy n ho t tính 11 -HSD2, corticoid có th nh hư ng l n t i mineralocorticoid Tình tr ng g i h i ch ng apparent mineralocorticoid excess (AME) nh ng b nh nhân b n gi ng nh ng b nh nhân ti t m c aldosterol, lo i tr nh ng b nh nhân AME n ng đ aldosterol th p Ăn m t lư ng l n cam th o, chúng có acid glycyrrhetinic có th gây AME có th ngăn ho t đ ng c a enzym 11 -HSD2 Mean arterial pressure (mm Hg) 120 Extracellular fluid volume (% Normal) Endocrinology and Reproduction 120 Urinary sodium excretion (mEq/day) Unit XIV 400 To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Aldosterol làm tăng h p thu nhi u natri ti t nhi u kali vào ng d n Tác d ng c a n m hôi r t quan đ trì mu i th môi trư ng nóng, tác d ng lên n nư c b t c n thi t trì mu i m t nhi u nư c b t Aldosterone 100 Aldosterone làm tăng đáng k h p thu natri ru t, đ c bi t đ i tràng, ngăn m t mu i theo phân Ngư c l i, aldosterol tái h p thu natri d n t i không x y trình h p thu clo, anion khác nư c Khi không tái h p thu natri clorua nư c d n t i tiêu ch y m t nhi u mu i n a kh i th 80 110 100 HO T Đ NG CHUY N HÓA T BÀO C A ALDOSTEROL 90 M c dù bi t toàn b tác d ng c a mineralocorticoid lên th nhi u năm nay, ho t đ ng chuy n hóa t bào ng d n đ làm tăng v n chuy n natri v n chưa bi t rõ Tuy nhiên, chu i trình làm tăng tái h p thu natri c a t bào đư c trình bày dư i 300 200 100 –4 –2 Time (days) 10 12 14 Figure 78-3 Effect of aldosterone infusion on arterial pressure, extracellular fluid volume, and sodium excretion in dogs Although aldosterone was infused at a rate that raised plasma concentrations to about 20 times normal, note the “escape” from sodium retention on the second day of infusion as arterial pressure increased and urinary sodium excretion returned to normal (Data from Hall JE, Granger JP, Smith MJ Jr, et al: Role of hemodynamics and arterial pressure in aldosterone “escape.” Hypertension 6[suppl I]:I183-I192, 1984.) Cư ng aldosterol làm tăng ti t ion hydrogen gây nhi m ki m Aldosterol làm tăng tái h p thu natri đ ng th i tăng ti t kali t bào chinhd c a ng th n nh ti t ion hydro đ trao đ i v i kali vào t bào v ng góp, đư c th o lu n chương 28 31 Gi m n ng đ ion hydro d ch ngo i bào gây nhi m ki m chuy n hóa ALDOSTEROL KÍCH TÍCH V N CHUY N NATRI VÀ KALI VÀO TRONG CÁC T BÀO TUY N M HÔI, TUY N NƯ C B T VÀ T BÀO BI U MÔ RU T Aldosterone có tác d ng lên n m hôi n nư c b t tương t ng th n C hai n có thành ph n ch t ti t ch a lư ng l n natri clorua, nhi u natri clorua đư c tái h p thu xuyên qua thành ng ti t, ion kali ion bicacbonat đư c ti t 970 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Đ u tiên, lipid hòa tan đư c màng t bào, aldosterone khu ch tán d dàng vào bên t bào bi u mô ng th n Th hai, t bào ch t c a t bào ng th n aldosterol k t h p đ c hi u v i protein alocorticoid receptor (MR) c a t bào ch t (Hình 78-4), có m t stereomolecular configuration ch cho aldosterol ho c h p ch t tương t g n v i M c dù recepter MR c a t bào bi u mô ng có l c cao v i corticoid, enzym 11 -HSD2 thư ng bi n đ i cortisol thành cortison, mà không d dàng g n vào recepter MR th o lu n trư c Th ba, ph c h p recepter- aldosterol ho c s n ph n c a ph c h p khu ch tán vào nhân, nơi tr i qua bi n đ i l n n a, cu i t o m t ho c nhi u ph n ADN riêng đ t o thành mARN cho trình v n chuy n natri kali Th tư, mARN khu ch tán tr l i t bào ch t, ho t đ ng liên k t x i ribosom, đ hình thành protein Hình thành protein t h p c a m t ho c nhi u enzym và protein v n chuy n màng đó, t t c ho t đ ng đ v n chuy n natri, kali, hydro qua màng t bào ( xem Hình 78-4) M t nh ng enzym đ c bi t tăng Na-K ATPase, ho t đ ng ph n c a bơm đ trao đ i Na K màng đáy t bào ng th n Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 78 Adrenocortical Hormones To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Renal interstitial fluid Principal cells Tubular lumen Spironolactone MR Nucleus ĐI U HÒA BÀI TI T ALDOSTEROL mRNA Proteins ENaC K+ Na+ ATP Na+ Mitochondrial enzymes Đi u hòa ti t aldosterol cúng g n k t v i u hòa n ng đ n gi i d ch ngo i bào,th tích d ch ngo i bào, th tích máu, huy t áp nhi u ch c đ c bi t c a th n, nên khó th o lu n đư c kh ki m soát ti t c a aldosterol đ c l p v i t t v i t t c y u t khác Ch đ đư c trình bày chi ti t chương 29 30 Amiloride Figure 78-4 Aldosterone-responsive epithelial cell signaling pathways Activation of the mineralocorticoid receptor (MR) by aldosterone can be antagonized with spironolactone Amiloride is a drug that can be used to block epithelial sodium channel proteins (ENaC) Đi u hòa ti t aldosterol t bào l p c u g n đ c l p hoàn toàn v i u hòa ti t c u costisol androgen l p bó l p lư i B n y u t sau đóng vai trò quan tr ng u hòa aldosterol: Thêm m t s protein có tác d ng không kém, protein kênh natri bi u mô n m xen vào màng phía lòng c a t bào ng th n cho phép nhanh chóng khu ch tán ion natri t lòng ng vào t bào, sau natri đư c bơm vào màng đáy t bào b i bơm ion Na-K tr ng thái ngh Tăng n ng đ ion kali d ch ngaoij bào làm tăng ti t aldosterol Do đó, aldosterol tác d ng v n chuy n natri l p t c; tác d ng ph i ch hình thành liên t c nh ng ch t đ c bi t c n thi t v n chuy n natri M t kho ng 30 phút trư c ARN m i đư c t ng h p, sau 45 phút m c v n chuy n ion natri m i tăng ph i sau nhi u gi m i đ t hi u qu t i đa 3.Tăng n ng đ ion natri d ch ngo i bào làm gi m nh ti t aldosterol TÁC D NG NGOÀI NHÂN C A ALDOSTEROL VÀ CÁC HORMON STEROID KHÁC M t s nghiên c u cho r ng nhi u steroid, bao g m aldosteron, không ch ch m phát tri n tác d ng h gen làm ch m 45-60 phút yêu c u phiên mã gen t ng h p protein m i, mà tác d ng nhân nhanh di n m t vài giây ho c phút Nh ng tác đ ng nhân g n v i steroid reeceptor màng t bào mà đư c v i h th ng truy n tin th hai, tương t dùng truy n tín hi u c a hormon peptid Ví d , aldosterone cho th y làm tăng t o cyclic adenosine monophosphate 2.Tăng n ng đ angiotensin II d ch ngo i bào tăng ti t aldosterol 4.ACTH t thùy trư c n yên c n thi t cho ti t aldosterol có tác d ng vi c ki m soát m c ti t h u h t u ki n sinh lý Trong y u t n ng đ ion kali h th ng renin-angiotensin có hi u l c m nh u hoà ti t aldosteron N ng đ ion kali ch c n tăng nh ho c lưu lư ng máu qua th n gi m đ u tăng ti t aldosteron lên nhi u l n so v i bình thư ng Nói cách khác ho t đ ng c a aldosterol lên th n (1) giúp chúng ti t nhi u ion kali (2)tăng th tích máu huy t áp, h renin-angiotensin tr v ho t đ ng bình thư ng Cơ ch u hòa ngư c c n thi t trì cu c s ng tham kh o chương 28 30 mô t đ y đ v ch c c a chúng (cAMP) t bào trơn 971 UNIT XIV Aldosterone t bào bi u mô ng góp c a th n phút, kho ng th i gian ng n cho phiên mã gen t ng h p protein m i Trong lo i t bào khác, aldosterone nhanh chóng kích thích phosphatidylinositol c a h th ng truy n tin th hai Tuy nhiên, ch xác c a receptor gây tác d ng nhanh chóng c a aldosterone chưa đư c xác đ nh, tác d ng sinh lý quan tr ng nhân c a steroid không đư c hi u rõ Unit XIV Endocrinology and Reproduction Plasma aldosterone (ng/100 ml) 50 To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping CH C NĂNG C A GLUCOCORTICOID M c dù mineralocorticoid có th gi l i m ng s ng c a m t đ ng v t c t t thư ng, the animal still is far from normal Thay vào đó, h th ng trao đ i ch t c a đ ng v t s d ng protein, cacbohydrate ch t béo v n b r i lo n Hơn n a, v t không th ch ng l i stress v tinh th n ho c th ch t, b nh nh nhi m tr ng đư ng hô h p có th gây ch t Do glucocorticoids có tác d ng quan tr ng kéo dài cu c s ng gi ng tác d ng c a mineralocorticoid Nh ng ch c đư c gi i thích ph n sau Costisol chi m nh t 95% ho t glucocorticoid c a hormon v thư ng th n, bi t hydrocortisone Ngoài corticosterone chi m đáng k ho t tính glucocorticoid 40 30 20 3.0 Plasma cortisol (µg/100 ml) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor 2.0 1.0 0.0 Control ACE inhibitor ACE inhibitor + Ang II infusion Figure 78-5 Effects of treating sodium-depleted dogs with an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor for days to block formation of angiotensin II (Ang II) and of infusing exogenous Ang II to rrre esto plasma Ang II levels after ACE inhibition Note that blocking Ang II formation reduced plasma aldosterone concentration with little ef fect on cortisol, demonstrating the important role of Ang II in stimulating aldosterone secretion during sodium depletion (Data from Hall JE, Guyton AC, Smith MJ Jr, et al: Chronic blockade of angiotensin II formation during sodium deprivation Am J Physiol 237:F424, 1979.) Hình 78-5 cho th y nh hư ng c a n ng đ aldosterone huy t tương làm ngăn c n t o angiotensin II b ng thu c c ch men chuy n sau vài tu n ăn m t ch đ ăn natri, u làm tăng n ng đ aldosterone huy t tương Lưu ý ngăn c n hình thành angiotensin II làm gi m n ng đ aldosterone huy t tương rõ r t mà không thay đ i đáng k n ng đ cortisol, cho th y vai trò quan tr ng c a angiotensin II vi c kích thích ti t aldosterone lư ng natri vào th tích d ch ngo i bào gi m Ngư c l i, tác d ng c a n ng đ ion natri ACTH lên ki m soát aldosterol thư ng nh Tuy nhiên, gi m 1020 % n ng đ ion natri d ch ngo i bào, hi m x y ra, có th làm tăng ti t aldosterol kho ng 50% Trong trư ng h p c a ACTH, c m t lư ng nh đư c ti t t n yên, thư ng đ đ n thư ng th n ti t b t kì s lư ng aldosterone c n thi t, aldosterol có th gi m ti t đáng k aldosterol Do đó, xu t hi n ACTH đóng vai trò ” permissive” u hòa ti t aldosterol TÁC D NG C A CORTISOL LÊN CHUY N HÓA CARBOHYDRATE Kích thích t o đư ng m i Tác d ng chuy n hóa c a cortisol glucocorticoid khác đư c bi t nhi u nh t tác d ng kích thích t o đư ng m i t i gan (hình thành carbohydrate t protein vàm t vài ch t khác), m c tăng t o đư ng m i dư i tác d ng c a cortisol có th tăng t 6-10 l n M c tăng t o đư ng m i k t qu tác d ng c a cortisol lên gan, kháng l i tác d ng c a insulin Cortisol làm tăng t t c enzym tham gia trình chuy n hoá acid amin thành glucose gan Tác d ng c a glucocorticoids kích ho t phiên mã ADN nhân t bào gan b ng cách gi ng ch c c a aldoslerol t bào ng th n, hình thành mARN sau hình thành enzym c n cho t ng h p đư ng m i 2.Cortisol làm tăng huy đ ng acid amin t mô gan mà ch y u t vào huy t tương r i vào gan, v y thúc đ y trình t o glucose gan K t qu làm tăng d tr glucose gan 3.Cortisol đ i kháng tác d ng cu insulin t bào gan c ch t o đư ng m i gan Như đư c th o lu n chương 79 insulin kích thích t ng h p glycogen gan c ch enzym t ng h p glucose t i gan Tác d ng c a corticoid làm tăng s n xu t glucose gan Tăng d tr đáng k glycogen t bào gan m t khác tăng t o đư ng m i tác d ng c a hormon phân gi i đư ng khác, epinephrine glucagon, đ huy đ ng đư ng gi a b a ăn Gi m s d ng đư ng t bào Cortisol làm gi m v a ph i s d ng đư ng 972 h u h t t bào c a th Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 78 Adrenocortical Hormones To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping TÁC D NG C A CORTICOID LÊN CHUY N HÓA PROTEIN Gi m protein c a t bào M t tác d ng c a corticoid lên h th ng chuy n hóa c a th làm gi m d tr protein t t c t bào c a th ngo i tr t bào gan Nguyên nhân gi m gi m t ng h p protein tăng d hóa protein có t bào Các tác d ng có th làm gi m m t ph n amino acid v n chuy n vào t bào gan, đư c th o lu n sau đó, u có th không ph i nguyên nhân cortisol làm gi m t ng h p ARN sau t ng h p protein nhi u mô gan, đ c bi t mô mô b ch huy t n ng đ cortisol bi u hi n m c có th y u đ n m c mà ngư i không th đ ng lên ng i x m Ngoài ra, ch c mi n d ch c a mô b ch huy t có th gi m th p so v i bình thư ng Cortisol làm tăng protein gan huy t tương Cùng c i tác d ng c a glucocorticoids làm gi m protein nh ng nơi khác th , protein gan l i Hơn n a protein huy t tương (s n ph m c a gan đư c gi i phóng vào máu) đư c tăng lên Quá trình trư ng h p ngo i l , gi m protein x y nh ng nơi khác th Ngư i ta tin r ng k t qu khác có th t m t tác d ng c a costisol làm tăng v n chuy n amino acid vào t bào gan (nhưng không vào t bào khác) làm tăng enzym c n thi t đ t ng h p protein Tăng amino acid máu, gi m v n chuy n acid aminvào t bào gan , tăng v n chuy n vào t bào gan Nghiên c u mô b cô l p, ch ng minh corticois làm gi m v n chuy n acid amin vào t bào t bào gan khác Gi m v n chuy n acid amin vào t bào gan làm gi m n ng đ acid amin t bào k t qu làm gi m t ng h p protein Tuy nhiên trình d hóa protein t bào ti p t c gi i phóng acid amin khu ch tán kh i t bào đ làm tăng n ng đ acid amin huy t tương Do đó, cortisol huy đ ng acid amin t mô không ph i gan làm gi m mô d tr protein Tăng n ng đ acid amin huy t tương tăng v n chuy n acid amin vào t bào gan b i corticoid có th gi i thích cho tăng s d ng acid amin b i t bào gan gây tác d ng (1) tăng t l kh amin c a acid amin gan, (2) tăng t ng h p protein gan, (3) tăng hình thành protein huy t tương gan, (4) tăng chuy n hóa acid amin thành glucose, tăng t o đư ng m i Do đó, có th có nhi u tác d ng c a cortisol lên h th ng chuy n hóa c a th , k t qu huy đ ng acid amin t mô ngo i vi đ ng th i tăng enxym gan c n thi t cho tác d ng gan TÁC D NG C A CORTICOID LÊN CHUY N HÓA CH T BÉO Huy đ ng acid béo Tăng cư ng huy đ ng ch t béo t mô m tương t cách mà corticoid tăng cư ng huy đ ng amino acid t Huy đ ng làm tăng n ng đ aicd béo t huy t tương, tăng s d ng đ sinh lư ng Corticois làm tăng tác d ng oxy hóa acid béo t bào 973 UNIT XIV M c dù nguyên nhân c a suy gi m không rõ ràng, m t nh ng nh hư ng quan tr ng c a cortisol đ gi m di chuy n c a ch t v n chuy n glucose GLUT vào màng t bào, đ c bi t t bào bám xương, d n đ n đ kháng insulin (insulin resistance) Glucocorticoid có th làm gi m bi u hi n phosphoryl hóa c a of other signaling cascades có nh hư ng t i vi c s d ng glucose tr c ti p ho c gián ti p b i tác d ng chuy n hóa protein lipid Cho ví d , glucocorticoid đư c ghi nh n làm gi m bi u hi n c a receptor insulin substrate-1 phosphatidylinositol kinase, c hai đ u tham gia gián ti p vào ho t đ ng c a insulin oxy hóa c a nicotinamide-adenine dinucleotide (NADH) hình thành NAD+ Do NADH ph i đư c oxy hóa cho trình đư ng phân, tác d ng góp ph n làm gi m s d ng glucose t bào Tăng đư ng máu “ti u đư ng n thư ng th n.” Tăng m c t o đư ng m i gi m s d ng đư ng t bào làm cho n ng đ đư ng máu tăng Tăng đư ng máu làm kích thích ti t insulin Trong huy t tương n ng đ insulin tăng, nhiên tác d ng trì glucose huy t tương gi ng tình tr ng bình thư ng Vì nh ng lý th o lu n trư c đó, n ng đ glucocorticoid cao làm gi m đ nh y c m c a nhi u mô, đ c bi t mô xương mô m , v i tác d ng kích thích insulin lên h p thu s d ng glucose Bên c nh tác d ng tr c ti p c a corticoid bi u hi n v n chuy n glucose enzym tham gia vào u hòa glucose, n ng đ cao acid béo gây b i tác d ng c a glucocorticoid đ huy đ ng lipid t kho ch a ch t béo, có th làm y u ho t tính c a insulin mô Trong đư ng ti t m c glucocorticoid có th làm r i lo n chuy n hóa carbohydrate tương t nh ng b nh nhân có n ng đ GH m c Tăng n ng đ glucose máu đ l n ( 50% bình thư ng) tình tr ng g i đái tháo đư ng n thư ng th n(adrenal diabetes) Ki m soát insulin làm gi m đư ng máu lư ng v a ph i đái tháo đư ng thư ng th n không nhi u đái tháo đư ng t y, mô ch u tác d ng c a insulin Endocrinology and Reproduction Tăng huy đ ng ch t béo cortisol, đư c g n v i vi c tăng oxy hóa acid béo t bào giúp h th ng chuy n hóa c a t bào s d ng glucose t s d ng acid béo đ sinh lư ng đói hoăc căng th ng khác Tuy nhiên ch c a cortisol c n vài gi đ phát tri n hoàn hoàn- g n không nhanh ho c m nh gi ng tác d ng tương t làm gi m insulin, th o lu n chương 79 Tuy nhiên, tăng s d ng acid béo cho chuy n hóa sinh lư ng y u t quan tr ng đ trì lâu dài glucose glycogen th Adrenal corticosterone concentration (µg/g) Cơ ch mà corticoid làm tăng cư ng huy đ ng acid béo chưa đư c bi t Tuy nhiên m t ph n tác d ng có th k t qu t vi c gi m v n chuy n glucose vào t bào m Nh c l i -glycerophosphate ngu n g c t glucose, c n thi t cho c l ng đ ng gi triglyceride t bào trư ng h p v ng m t nó, t bào m gi i phóng acid béo To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Plasma corticosterone concentration (µg/100 ml) Unit XIV Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor 45 40 35 30 25 20 15 10 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 –0 15 30 45 60 90 Seconds Cư ng costisol gây béo phì M c dù cortisol có th gây huy đ ng acid béo t mô m m c đ v a ph i, béo phì nh ng ngư i tăng ti t m c costisol tăng l ng đ ng qua m c ch t béo vùng ng c vùng đ u c a th , t o bư u gi ng bư u trâu thân m t tròn hình m t trăng M c dù nguyên nhân chưa rõ, có ý ki n cho r ng béo phì kích thích ăn nhi u ch t béo đư c sinh t m t s mô th nhanh trình huy đ ng oxy hóa CORTISOL QUAN TR NG TRONG CH NG STRESS VÀ CH NG VIÊM H u b t k lo i stress nào, v t lý hay th n kinh, đ u gây tăng bàu ti t ACTH nhanh chóng rõ r t, sau vài phút tăng ti t m nh cortisol c a v thư ng th n Tác d ng đư c ch ng minh thí nghi m th hi n tronh Hình 78-6, hình thành corticosteroid ti t tăng g p sáu l n m t chu t vòng 4-20 phút sau gãy hai xương chân Danh sách sau trình bày chi ti t m t s lo i khác c a stress làm tăng gi i phóng cortisol: 1.Ch n thương 2.Nhi m trùng 3.Quá nóng ho c l nh 4.Tiêm norepinephrine thu c giao c m khác 5.Ph u thu t 6.Tiêm ch t ho i t dư i da 7.Ngăn di chuy n c a m t v t 8.B nh suy c - 974 101215 2025 30 Minutes Figure 78-6 eRaaapid ctionr of the adrenal cortex of a rat to stress caused by fracture of the tibia and fibula at time zero (In the rat, corticosterone is secreted in place of cortisol.) M c dù cortisol thư ng tăng nhi u tình tr ng stress, không ch c ch n t i có l i cho đ ng v t M t kh glucocorticoid làm huy đ ng nhanh acid amin ch t béo t t bào d tr , làm cho chúng l p t c có lư ng t ng h p h p ch t khác, bao g m glucose, c n thi t cho mô khác c a th Th t v y, đư c th y m t vài vi d v mô b t n thương b gi m protein có th s d ng acid amin m i đ hình thành protein c n thi t cho cu c s ng c a t bào Ngoài ra, acid amin có th đư c dùng đ t ng h p ch t khác c n thi t t bào, purin, pyrimidin creatine phosphate, chúng c n thi t đ trì đ i s ng t bào tái s n xu t t bào m i T t c gi thuy t ch đư c h tr b i vi c cortisol thư ng không huy đ ng ch c b n protein c a t bào, protein co cơ, protein c a t bào th n kinh, cho đ n g n t t c protein khác đư c gi i phóng Tác d ng ưu tiên c a cortisol huy đ ng protein không b n có th làm cho acid amin có s n cho t bào c n đ t ng h p ch t c n thi t cho cu c s ng Tác d ng ch ng viêm c a n ng đ cortisol cao Khi mô b nguy hi m ch n thương, nhi m vi khu n, ho c đư ng khác, chúng h u h t tr thành “viêm” Trong m t vài trư ng h p viêm kh p d ng th p, viêm nhiêm nguy hi m so v i ch n thương ho c b nh Qu n lý m t s lư ng l n costisol có th thư ng gây ng ng trình viêm ho c đ o ngư c tác d ng viêm c a nó b t đ u Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 78 Adrenocortical Hormones To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Cortisol ngăn ti n tri n c a viêm b ng cách n đ nh Lysosome tác d ng khác Cortisol có tác d ng ch ng viêm dư i đây: Cortisol làm v ng b n màng lysosom Đây m t nh ng tác d ng ch ng viêm quan tr ng kh v c a thư ng khó nhi u so v i bình thư ng c a lysosom t bào Do h u h t enzym phân gi i protein đư c gi i phóng t bào t n thương viêm, chúng đư c d tr lysosom Cortisol làm gi m tính th m thành mao m ch, có th tác d ng th hai làm gi m ti t enzym phân gi i protein, ngăn m t huy t tương vào mô Cortisol làm gi m di chuy n c a b ch c u vào vùng viêm th c bào t bào t n thương Tác d ng có th k t qu cortisol làm gi m hình thành prostaglandin leukotrien, n u không chúng gây tăng giãn m ch, tăng tính th m mao m ch tăng di đ ng c a b ch c u Cortisol làm suy gi m h th ng mi n d ch, làm gi m s n xu t t bào lympho rõ r t Nh t gi m t bào lympho T Đ i l i, gi m s lư ng c a t bào T kháng th vùng b viêm làm gi m ph n ng mô s không gây viêm Cortisol làm gi m s t ch y u làm gi m gi i phóng interleukin­1 c a t bào b ch c u, m t nh ng kích thích h th ng ki m soát nhi t đ vùng dư i đ i Nhi t đ gi m l n lư t làm gi m m c giãn m ch Như v y, cortisol có tác d ng g n làm gi m g n t t c m t c a trình viêm Hi n chưa rõ có tác d ng c a cortisol làm n đ nh lysosom màng t bào, so v i tác d ng làm gi m hình thành prostaglandin leukotrien t acid arachidonic màng t bào b t n thương nh ng tác d ng khác c a cortisol Cortisol làm tiêu viêm Ngay c sau viêm hình thành, dùng cortisol thư ng làm gi m viêm vài gi t i vài ngày Tác d ng trư c m t đ ngăn ch n h u h t y u t thúc đ y ph n ng viêm Ngoài t l lành b nh tăng K t qu chưa rõ ch , có tác nhân cho phép th ch ng l i nhi u tác nhân gây stress cortisol đư c ti t s lư ng l n Có l k t qu (1) huy đ ng acid amin s d ng nh ng acid amin s a ch a mô t n thương; (2) tăng t o đư ng m i đ thêm đư ng có s n h th ng chuy n hóa (critical); (3) tăng s lư ng acid béo s n có cho lư ng t bào; ho c m t vài tác d ng c a cortisol b t ho t h c lo i b s n ph m c a viêm B t k ch xác b i x y tác d ng ch ng viêm, tác d ng c a cortisol đóng m t vai trò quan tr ng cu c chi n ch ng m t s lo i b nh viêm kh p d ng th p, th p kh p, viêm c u th n c p tính T t c b nh đư c đ c trưng b i viêm c c b nghiêm tr ng, nh ng tác đ ng có h i th đư c gây ch y u tình tr ng viêm không ph i b i khía c nh khác c a b nh Khi cortisol ho c glucocorticoid khác đư c dùng cho b nh nhân m c b nh này, h u viêm b t đ u gi m d n 24 gi M c dù cortisol không v i tình tr ng b nh b n, ngăn ng a tác h i c a ph n ng viêm thư ng có th m t bi n pháp c u ngư i Tác d ng khác c a cortisol Cortisol ngăn đáp ng viêm c a ph n ng d ng Các ph n ng d ng gi a kháng nguyên kháng th không b nh hư ng b i cortisol, th m chí m t s tác d ng ph c a ph n ng d ng v n x y Tuy nhiên, ph n ng viêm c a ph n ng d ng gây nhi u tác d ng nghiêm tr ng gây t vong, dùng cortisol, ti p có tác d ng gi m viêm gi m gi i phóng s n ph m viêm, có th c u ngư i Ví d , cortisol có tác d ng ngăn s c ho c t vong s c ph n v , m t tình tr ng mà n u không dùng thu c có th gi t ch t nhi u ngư i, đư c gi i thích Chương 35 975 UNIT XIV Trư c c g ng gi i thích ch c năng c n trình viêm, nh c l i bư c b n trình viêm, chúng đư c th o lu n chi tiêt chương 34 Năm giai đo n c a viêm: (1) mô t n thương ti t ch t hóa h c histamin, bradykinin, enzym phân h y protein, prostaglandin, leukotrien kích ho t trình viêm; (2) tăng máu t i vùng viêm nguyên nhân m t s s n ph m ti t t c a mô, g i ban đ ; (3) rò r lư ng l n huy t tương kh i mao m ch vào vùng t n thương tăng tính th m mao m ch, sau đông máu d ch mô gây phù không lõm; (4) b ch c u xâm l n xung quanh; (5) sau vài ngày ho c vài tu n hình thành mô s i thư ng r t h u ích trình lành v t thương Khi ti t ho c tiêm lư ng l n cortisol vào ngư i, glucocorticoid có hai tác d ng ch ng viêm: (1) có th cabr giai đo n đ u c a trình viêm nhi m trư c viêm b t đ u viêm đáng k , ho c (2) n u viêm b t đ u, làm trình viêm x y nhanh chóng tăng kh i b nh Các tác d ng đư c gi i thích thêm ph n sau Unit XIV Endocrinology and Reproduction nh hư ng đ n t bào máu mi n d ch b nh truy n nhi m Cortisol làm gi m s lư ng b ch c u toan t bào lympho máu; tác d ng b t đ u vòng vài phút sau tiêm cortisol rõ ràng vòng vài gi Th t v y, m t phát hi n gi m Lympho bào (lymphocytopenia) ho c gi m b ch c u toan (eosinopenia) m t tiêu chu n ch n đoán quan tr ng tăng ti t m c cortisol n thư ng th n Tương t v y, dùng cortisol li u cao gây teo đáng k c a mô b ch huy t kh p th , làm gi m s n xu t t bào T kháng th t mô b ch huy t K t qu là, kh đ kháng cho g n t t c xâm l n bên th đ u gi m S gi m sút có th d n đ n nhi m trùng n ng t vong b nh mà n u không u tr có th gây ch t ngư i, ch ng h n bùng phát b nh lao m t ngư i có b nh trư c Tuy nhiên, cortisol glucocorticoid khác ngăn c n hi n tư ng lo i b m nh ghép trư ng h p ghép tim, th n mô khác Cortisol làm tăng s n xu t h ng c u, ch không rõ ràng Khi n thư ng th n ti t m c corticoid gây đa h ng c u, ngư c l i, n thư ng th n không ti t cortisol thư ng gây thi u máu Cơ ch t bào c a ho t tính cortisol Cortisol, gi ng hormone steroid khác, gây tác d ng b ng cách tương tác v i receptor n i bào t bào đích B i cortisol lipid hòa tan, có th d dàng khu ch tán qua màng t bào Bên t bào, cortisol g n v i receptor protein c a t bào ch t, ph c h p hormon-receptor tác đ ng v i đo n DNA u ti t đ c bi t, đư c g i y u t ph n ng glucocorticoid (glucocorticoid response elements), đ gây ho c kìm hãm phiên mã Các protein khác t bào, đư c g i y u t phiên mã (transcription factors), c n thi t cho vi c ph c h p hormon-receptor đ tương tác phù h p v i y u t ph n ng glucocorticoid Glucocorticoid làm tăng ho c gi m phiên mã c a nhi u gen đ t ng h p c a mRNA cho protein, gián ti p hình thành nhi u tác d ng sinh lý Vì v y, h u h t tác d ng trao đ i ch t c a cortisol không x y l p t c m t kho ng 45-60 phút đ t ng h p protein, lên đ n vài gi ho c vài ngày đ phát tri n đ y đ B ng ch ng g n cho th y glucocorticoid, đ c bi t n ng đ cao, có th có m t s tác d ng nhân nhanh màng t bào đ v n chuy n ion có th đóng góp l i ích cho u tr c a h ĐI U HÒA BÀI TI T CORTISOL V THƯ NG TH N DO TUY N YÊN ACTH kích thích ti t cortisol Không gi ng ti t aldosterone l p c u, aldosterol đư c ki m soát b i kali angiotensin II tác đ ng tr c ti p vào t bào v thư ng th n, ti t cortisol ki m soát ti t c a ACTH t thùy trư c n yên, 976 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hormone này, g i corticotropin ho c adrenocorticotropin, tăng s n xu t hormon androgen thư ng th n Hóa h c c a ACTH ACTH đư c tách t thùy trư c n yên Nó m t polypeptide l n, có chi u dài chu i 39 axit amin M t polypeptide nh hơn, m t s n ph m tiêu hóa (digested) c a ACTH có chi u dài chu i 24 axit amin, nh hư ng lên t t c phân t Bài ti t ACTH đư c ki m soát b i y u t gi i phóng Corticotropin, vùng dư i đ i Trong m t cách mà hormon n yên khác đư c ki m soát b i y u t gi i phóng t vùng dư i đ i, m t y u t gi i phóng quan tr ng ki m soát ti t ACTH Y u t đư c g i corticotropin releasing factor (CRF) Nó đư c ti t vào đám r i mao m ch c a h th ng c ng c a hypophysial vùng gi a c a vùng dư i đ i sau đư c đưa đ n thùy trư c n yên, kích thích ti t ACTH CRF m t peptide g m 41 axit amin Các thân t bào t bào th n kinh, nơi ti t CRF n m ch y u nhân c nh não th t (paraventricular nucleus) c a vùng dư i đ i Nhân l n lư t nh n nhi u liên k t n i th n kinh t h th ng limbic ph n th p thân não (lower brain stem) Thùy trư c n yên có th ch ti t ACTH CRF Thay vào đó, h u h t tình tr ng làm tăng ti t ACTH cao b t đ u tín hi u vùng sàn não, bao g m c vùng dư i đ i, sau đư c truy n đ n thùy trư c n yên b i CRF ACTH kích ho t t bào v thư ng th n đ s n xu t Steroid b ng cách tăng cAMP Tác d ng c a ACTH t bào v thư ng th n đ kích ho t adenylyl cyclase màng t bào Sau hình thành c a cAMP t bào ch t, đ t tác d ng t i đa c a kho ng phút Các cAMP l n lư t kích ho t enzym n i bào hình thành c a hormone v thư ng th n, m t ví d khác c a cAMP m t h th ng tín hi u truy n tin th hai Quan tr ng nh t t t c bư c ACTH kích thích ki m soát ti t c a v thư ng th n kích ho t protein enzyme kinase A, làm chuy n hóa ban đ u c a cholesterol thành Pregnenolone Chuy n hóa ban đ u bư c “h n ch m c đ ” cho t t c hormon v thư ng th n, gi i thích t i ACTH thư ng c n thi t cho hình thành b t k hormon v thư ng th n Kích thích kéo dài c a v thư ng th n b i ACTH không ch làm tăng ho t đ ng ti t mà gây phì đ i tăng sinh c a t bào v thư ng th n, đ c bi t l p bó l p lư i, nơi cortisol androgen đư c ti t Stress làm tăng ti t ACTH hormon v thư ng th n Như ch chương trư c, h u b t k lo i stress v th ch t ho c tinh th n có th vòng vài phút tăng cư ng ti t ACTH r t nhi u thư ng tăng ti t cortisol lên 20 l n, Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 78 Adrenocortical Hormones To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping 20 Vùng gi a (CRF) Gi m c ch 15 10 12:00 4:00 8:00 12:00 4:00 8:00 12:00 AM PM Bu i trưa ACTH Cortisol (µg/100 ml) Stress UNIT XIV M ch c a Kích thích N ng đ costisol Vùng dư i đ i V thư ng th n T ng h p đư ng m i Huy đ ng protein Huy đ ng ch t béo V ng b n lysosom Hình 78-7: Cơ ch u hòa ti t glucocortisol, ACTH, hormon adrenocorticotropic, CRF Tác d ng đư c ch ng minh b i ph n ng ti t nhanh m nh hormon v thư ng th n ch n thương, th hi n Hình 78-6 Kích thích đau gây b i stress v th ch t ho c t n thương mô đư c d n truy n lên qua thân não cu i đ n vùng trung gian c a vùng dư i đ i, th hi n Hình 78-7 T i CRF đư c ti t vào h th ng c a hypophysial Trong vòng vài phút toàn b trình ki m soát làm cho m t lư ng l n cortisol vào máu Stress v tinh th n có th làm tăng ti t nhanh chóng ACTH Cho k t qu t vi c tăng ho t đ ng h th ng limbic, đ c bi t khu v c c a amygdala hippocampus, sau c hai đ u truy n tín hi u đ n vùng dư i đ i trung gian sau Tác d ng c ch c a Cortisol lên vùng dư i đ i thùy trư c n yên đ gi m ti t ACTH Cortisol có tác d ng feedback ngư c âm tính tr c ti p (1) vùng dư i đ i đ gi m hình thành CRF (2) thùy trư c n yên đ làm gi m hình thành ACTH C hai tác d ng feedback giúp u ch nh n ng đ cortisol huy t tương Đó là, b t k n ng đ cortisol tr nên m c, feedback t đ ng làm gi m ACTH đ trì n ng đ bình thư ng Hình 78-8 Bi u đ n hình c a n ng đ cortisol ngày Lưu ý dao đ ng ti t, sóng tăng ti t m t gi ho c lâu sau th c d y vào bu i sáng Tóm t t h th ng ki m soát Cortisol Hình 78-7 cho th y toàn b h th ng đ ki m soát ti t cortisol Chìa khóa đ ki m soát kích thích c a vùng dư i đ i c a lo i stress khác Stress kích ho t toàn b h th ng làm gi i phóng nhanh chóng cortisol cortisol l n lư t kh i đ ng m t lo t tác d ng chuy n hóa hư ng t i vi c làm gi m ch t gây h i tình tr ng stress Feedback c a cortisol cho c vùng dư i đ i thùy trư c n yên x y đ làm gi m n ng đ cortisol huy t tương nh ng l n th không b stress Tuy nhiên, kích thích stress m nh nh t; chúng có th vư t qua trình c ch feedback tr c ti p c a cortisol, gây ti t cortisol có chu k nhi u l n ngày (hình 78-8) ho c ti t cortisol kéo dài th i gian bi stress mãn tính Nh p sinh h c ngày đêm c a qua trình ti t Glucocorticoid M c đ ti t c a CRF, ACTH, cortisol cao vào bu i sáng s m l i th p vào cu i bu i t i, th hi n hình 78-8; m c đ ti t cortisol huy t tương tăng cao kho ng 20 mg / dl m t gi trư c bu i sáng th p kho ng mg / dl kho ng n a đêm Tác d ng k t qu thay đ i theo chu k 24 gi tác d ng kích thích vùng dư i đ i làm ti t cortisol Khi m t ngư i thay đ i thói quen ng hàng ngày, chu k thay đ i tương ng Do đó, đo n ng đ cortisol máu ch có ý nghĩa đư c bi u hi n rõ theo th i gian theo chu k T ng h p ti t ACTH liên quan v i hormon kích thích t bào s c t , Lipotropin Endorphin Khi acth đư c ti t b i thùy trư c n yên, đ ng th i m t vài hormon có c u trúc hóa h c tương t đư c ti t Nguyên nhân cho trình ti t gen đư c phiên mã đ t o thành phân t RNA đ t ng ACTH ban đ u đ taoj m t protein l n đáng k , m t ti n 977 Unit XIV Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Endocrinology and Reproduction To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hormon g i pro-opiomelanocortin (POMC) , chúng ti n ch t c a ACTH m t s peptid khác, bao g m MSH (melanocyte-­stimulating hormone), ­lipotropin, -endoprin m t vài peptid khác ( Hình 78-9) Trong u ki n bình thư ng, h u h t hormon không ti t đ s lư ng b i n yên đ có tác d ng th ngư i, m c ti t ACTH cao, có th x y nh ng ngư i b nh Addison, hình thành m t s hormon khác có ngu n g c POMC có th đư c tăng Các gen POMC tích c c chép m t s mô, bao g m t bào corticotroph c a thùy trư c n yên, POMC neuron nhân cung c a vùng dư i đ i, t bào c a l p h bì, mô b ch huy t Trong t t c lo i t bào, POMC đư c x lý đ t o thành m t lo t peptide nh Các lo i s n ph m ngu n g c t POMC t m t mô c th ph thu c vào lo i enzym có mô Do đó, t bào corticotroph c a n yên bi u hi n prohormone convertase (PC1) không PC2, k t qu t o peptide N-terminal, peptide tham gia, ACTH, - lipotropin Trong vùng dư i đ i, có m t c a PC2 đ hình thành -MSH, -MSH, -MSH, endorphin, không t o ACTH Như th o lu n Chương 72, -MSH hình thành b i t bào th n kinh c a vùng dư i đ i đóng m t vai trò quan tr ng vi c u ch nh s thèm ăn Trong t bào h c t n m gi a l p bi u bì h bì c a da, MSH kích thích hình thành s c t đen melanin phân tán đ n l p bi u bì Tiêm MSH vào m t ngư i 8-10 ngày có th làm tăng s m da Hi u qu l n nhi u nh ng ngư i có da s m di truy n nh ng ngư i da sáng m t vài đ ng v t, có thùy gi a n yên, phát tri n ACTH, because it contains an MSH sequence, has about 1/30 as much melanocyte-stimulating effect as MSH Furthermore, because the quantities of pure MSH secreted in humans are extremely small, whereas those of ACTH are large, it is likely that ACTH is normally more important than MSH in determining the amount of NH2 in the skin melanin l n,n m gi a thùy trư c thùy sau n yên Thùy ti t m t lư ng l n c a MSH Hơn n a, s ti t đư c ki m soát đ c l p b i vùng dư i đ i đ đáp ng v i lư ng ánh sáng mà đ ng v t đư c ti p xúc ho c ph n ng v i y u t môi trư ng khác Ví d , m t s loài đ ng v t B c c c phát tri n lông s m màu vào mùa hè toàn b lông màu tr ng mùa đông Trong ACTH ch a m t chu i MSH, có tác d ng kích thích t bào s c t m nh b ng 1/30 l n so v i MSH Hơn n a, MSH đư c ti t ngư i v i s lư ng r t nh , ACTH l i đư c ti t v i s lư ng l n, ACTH có kh có vai trò quan tr ng so v i MSH hình thành s c t melanin da Androgen c a thư ng th n M t s hormone gi i tính nam ho t đ ng v a ph i đư c g i n i ti t t androgen thư ng th n (quan tr ng nh t s dehydroepiandrosterone) đư c ti t liên t c t v thư ng th n, đ c bi t su t cu c s ng c a bào thai, th o lu n Chương 84 Ngoài ra, progesterone estrogen đư c ti t v i s lư ng Thông thư ng, n i ti t t androgen thư ng th n ch có tác d ng y u ngư i Có th tham gia m t ph n phát tri n s m quan sinh d c nam t th i thơ u k t qu c a ti t androgen thư ng th n Androgen thư ng th n gây tác d ng nh n , không ch trư c tu i d y mà su t cu c đ i Ph n l n s tăng trư ng c a lông mu nách n k t qu ho t đ ng c a hormon Trong mô thư ng th n, m t s hormon androgen thư ng th n đư c chuy n thành testosterone, hormon sinh d c nam chính, có th gi i thích cho nhi u ho t đ ng androgenic c a h Tác d ng sinh lý c a androgen đư c th o lu n Chương 81 liên quan đ n ch c tình d c nam COOH Proopiomelanocortin N-Terminal protein Joining protein β-Lipotropin ACTH PCI PC2 γ-MSH α-MSH CLIP γ-Lipotropin β-MSH 978 β-Endorphin Figure 78-9 Pro-opiomelanocortin processing ohormone convertase (PC1, red arrows) by pr and PC2 (blue arrows) T issue-specific expression of these two enzymes results in different pepo uced in various tissues ACTH, adrenotidddes pr corticotropic hormone; CLIP, corticotropin-like intermediate peptide; MSH, melanocytestimulating hormone Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 78 Adrenocortical Hormones To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Các b t thư ng gi m ch c ti t v thư ng th n ti t (suy thư ng th n) B nh lí Addison Thi u h t Mineralocorticoid Bài ti t aldosterone thi u nhi u làm gi m tái h p thu natri ng th n h u qu ion natri, ion clorua nư c b m t nhi u vào nư c ti u K t qu làm gi m nhi u th tích d ch ngo i bào Hơn n a, hình thành h natri máu, tăng kali máu, toan nh không ti t ion kali ion hydro đ tái h p thu Na Th tích d ch ngo i bào tr nên c n ki t, th tích huy t tương gi m, n ng đ h ng c u tăng lên rõ r t, cung lư ng tim gi m huy t áp, b nh nhân ch t s c, v i ch t thư ng x y nh ng b nh nhân không đư c u tr ngày đ n tu n sau ti t mineralocorticoid hoàn toàn k t thúc Thi u h t glucocorticoid M t ti t cortisol làm cho ngư i b nh Addison có th trì n ng đ glucose máu bình thư ng gi a b a ăn b nh nhân không th t ng h p s lư ng glucose đáng k trình t o đư ng m i Hơn n a, thi u cortisol làm gi m huy đ ng c a c protein ch t béo t mô, t làm gi m ch c trao đ i ch t khác c a th huy đ ng lư ng ch m cortisol s n m t nh ng tác d ng b t l i thi u h t glucocorticoid Ngay c s lư ng glucose cao ch t dinh dư ng khác có s n, b p c a ngư i y u, cho th y glucocorticoid c n thi t đ trì ch c trao đ i ch t khác c a mô chuy n hóa lư ng Thi u h t glucocorticoid đ làm cho m t ngư i b b nh Addison r t d b tác nhân có h i d c a lo i stress khác, th m chí m t nhi m trùng đư ng hô h p nh có th gây t vong S c t melanin M t đ c tính khác h u h t nh ng ngư i b b nh Addison có s c t melanin niêm m c da melanin không ph i luôn l ng đ ng đư cl ng đ ng thành v t, đ c bi t đư c l ng đ ng vùng da m ng, ch ng h n niêm m c c a môi da m ng c a núm vú Cơn b nh Addison Như nói chương trư c, m t s lư ng l n c a glucocorticoid ti t đ đáp ng v i lo i stress v th ch t ho c tinh th n m t ngư i b nh Addison, đ u c a glucocorticoid không tăng b stress Tuy nhiên, trình b ch n thương, b nh t t, ho c stress khác, ch ng h n ph u thu t, m t ngư i có th có m t yêu c u c p thi t đ i v i s lư ng l n glucocorticoid thư ng s lư ng ph i 10 so v i bình thư ng c a glucocorticoid đ ngăn t vong Nhu c u c n thêm v i glucocorticoid suy c n ng liên quan th i m b stress đư c g i m t addison Tăng ch c n thư ng th n- H i ch ng Cushing Tăng ti t v thư ng th n gây tác d ng ph c t p c a hormone đư c g i h i ch ng Cushing Nhi u b t thư ng c a h i ch ng Cushing có th đư c cho b t thư ng v s lư ng c a cortisol, ti t m c androgen có th tác d ng quan tr ng Hypercortisolism có th x y nhi u nguyên nhân, bao g m c (1) u n c a thùy trư c n yên ti t lư ng l n ACTH, mà sau gây tăng s n thư ng th n ti t cortisol m c; (2) ch c b t thư ng c a vùng dư i đ i làm tăng n ng đ corticotropin- releasing hormone ( CRH), kích thích gi i phóng ACTH m c;(3) “bài ti t sai v trí” c a ACTH b i m t kh i u nh ng nơi khác th , ch ng h n ung thư bi u mô b ng; (4) u n c a v thư ng th n Khi h i ch ng Cushing th phát ti t m c ACTH thùy trư c n yên, tình tr ng đư c g i b nh Cushing Bi t ACTH m c nguyên nhân thư ng g p nh t c a h i ch ng Cushing đư c đ c trưng b i n ng đ cao ACTH cortisol huy t tương S n xu t m c c a cortisol n thư ng th n chi m kho ng 20 đ n 25 ph n trăm trư ng h p lâm sàng c a h i ch ng Cushing thư ng liên quan v i gi m m c đ ACTH cortisol c ch ti t ACTH b i thùy trư c n yên Dùng li u cao dexamethasone, m t glucocorticoid t ng h p, có th đư c s d ng đ phân bi t đư c h i ch ng Cushing ph thu c ACTH không ph thu c ACTH nh ng b nh nhân có s n xu t th a c a ACTH u n yên ti t ACTH ho c r i lo n ch c vùng dư i đ ituy n yên, li u th p dexamethasone thư ng không c ch ti t ACTH bình thư ng 979 UNIT XIV B nh Addison k t qu v thư ng th n kh s n xu t đ hormone v thư ng th n, teo nguyên phát ho c t n thương voe thư ng th n thư ng nguyên nhân hay g p nh t s thay đ i Trong kho ng 80 ph n trăm trư ng h p, teo thư ng th n t mi n ch ng l i v Thư ng th n gi m ch c h có th đư c gây b i s phá h y n thư ng th n ho c xâm l n v thư ng th n ung thư Trong m t s trư ng h p, suy thư ng th n th phát đ làm y u ch c c a n yên, mà không t o đ ACTH Khi đ u ACTH th p, s n xu t cortisol aldosterone gi m , cu i n thư ng th n có th teo thi u s kích thích c a ACTH Suy thư ng th n th phát thư ng g p nhi u so v i b nh Addison, mà đư c g i suy thư ng th n nguyên phát Nh ng r i lo n suy thư ng th n n ng đư c mô t ph n sau L ng đ ng melanin nguyên nhân do: Khi ti t cortisol gi m, thư ng feedback âm tính đ n vùng dư i đ i thùy trư c n yên gi m, cho phép ti t lư ng l n ACThH, đ ng th i tăng ti t MSH Lư ng l n ACTH có th gây h u h t tác đ ng lên s c t chúng có th kích thích t bào s c t hình thành c a melanin gi ng cách mà MSH làm Đi u tr nh ng ngư i b nh Addison M t ngư i không đư c u tr làm phá h y thư ng th n gây ch t vòng m t vài ngày đ n vài tu n suy y u thư ng b shock tu n hoàn Tuy nhiên, m t ngư i v y có th s ng nhi u năm n u dùng hàng ngày s lư ng nh c a mineralocorticoids glucocorticoid Unit XIV Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Endocrinology and Reproduction B ng cách tăng li u dexamethasone đ n m c r t cao, ACTH có th b c ch h u h t b nh nhân b b nh Cushing Ngư c l i, nh ng b nh nhân thư ng th n s n xu t th a cortisol ( h i ch ng Cushing không ph thu c ACTH ) thư ng có m c đ ACTH th p ho c không th phát hi n Test dexamethasone, m c dù s d ng r ng rãi, có th có ch n đoán không xác m t s kh i u n yên ti t ACTH đáp ng v i dexamethasone ngăn ti t ACTH Ngoài ra, kh i u ác tính không ph i n yên s n xu t ACTH, ví d m t s ung thư ph i, ph n ng glucocorticoid feedback âm tính Do đó, test dexamethasone thư ng đư c coi m t bư c đ u tiên ch n đoán khác c a h i ch ng Cushing H i ch ng Cushing có th x y dùng m t lư ng l n glucocorticoid th i gian kéo dài cho m c đích u tr Ví d , b nh nhân m c b nh viêm mãn tính viêm kh p d ng th p thư ng đư c u tr b ng glucocorticoid có th g p m t s tri u ch ng lâm sàng c a h i ch ng Cushing M t đ c m đ c bi t c a h i ch ng Cushing huy đ ng m t ph n dư i c a th , đ ng th i l ng đ ng m vùng b ng ng c phía trên, t o m t bư u trâu Ti t m c v i steroid xu t hi n phù n m t, nam hóa c a m t s hormone gây m n tr ng cá r m lông (tăng trư ng m c c a lông m t) Khuôn m t thư ng đư c mô t m t “m t trăng”, ch ng minh b nh nhân không đư c u tr h i ch ng Cushing bên trái Hình 78-10 Kho ng 80 ph n trăm b nh nhân tăng huy t áp có th tác d ng To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping mineralocorticoid c a cortisol Tác d ng lên chuy n hóa cacbohydrat protein Bài ti t nhi u cortisol h i ch ng Cushing có th làm tăng n ng đ glucose máu, giá tr lên t i 200 mg / dl sau b a ăn, nhi u g p đôi bình thư ng K t qu tăng ch y u tăng cư ng t o đư ng m i gi m s d ng glucose mô Tác d ng c a glucocorticoid d hóa protein thư ng rõ h i ch ng Cushing, làm gi m r t nhi u protein mô g n kh p m i nơi th v i ngo i tr c a gan; protein huy t tương v n b nh hư ng M t protein t đ c bi t gây suy y u nghiêm tr ng M t t ng h p protein mô b ch huy t làm c ch h th ng mi n d ch, r t nhi u b nh nhân ch t nhi m trùng Ngay c s i protein collagen mô dư i da b gi m mô dư i da d dàng b r n, d n đ n hình thành c a vân tím l n, nơi b r n Ngoài ra, suy gi m nghiêm tr ng l ng đ ng protein xương thư ng gây loãng xương n ng, h u qu làm y u xương Đi u tr h i ch ng Cushing Đi u tr h i ch ng Cushing g m có lo i b kh i u thư ng th n n u có th , n u nguyên nhân gây ho c gi m s ti t ACTH Phì đ i n yên ho c nh ng kh i u nh n yên làm ti t m c ACTH có th đư c ph u thu t c t b ho c phá h y b c x Lo i thu c ngăn t o steroid, metyrapone, ketoconazol, aminoglutethimide, ho c ti t c ch ACTH, đ i kháng serotonin ch t c ch GABAtransaminase, có th đư c s d ng ph u thu t không kh thi N u ti t ACTH không th gi m d dàng , Hình 78-10 m t ngư i m c h i ch ng Cushing trư c (trái) sau ( ph i) c t b g n hoàn toàn n thư ng th n (Courtesy Dr Leonard Posey.) 980 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 78 Adrenocortical Hormones To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping cách u tr t t c t c c b hai bên thư ng th n th n ( th m chí t t c ), sau dùng b sung steroid thư ng th n cho b t k thi u h t UNIT XIV Cư ng aldosterol nguyên phát (Primary Aldosteronism ~Conn’s Syndrome) Đôi x y m t kh i u nh t bào l p c u ti t m t lư ng l n aldosterone; tình tr ng đư c g i cư ng aldosterol nguyên phát ho c h i ch ng Conn Ngoài ra, m t vài trư ng h p, tăng s n v thư ng th n tăng s n ti t aldosterone cortisol Các tác d ng c a cư ng aldosteron s đư c th o lu n chi ti t chương trư c Nh ng nh hư ng quan tr ng nh t gi m kali huy t, nhi m ki m chuy n hóa nh , tăng nh th tích d ch ngo i bào th tích máu, tăng khiêm t n n ng đ natri huy t tương (thư ng tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 78 Hormon Vỏ Thượng Thận, CHƯƠNG 78 Hormon Vỏ Thượng Thận, CHƯƠNG 78 Hormon Vỏ Thượng Thận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập