CHƯƠNG 77 Chuyển hóa hormon tuyến giáp

13 160 0
  • Loading ...
Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:25

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: C HƯƠNG www.foxitsoftware.com/shopping 77 UNIT XIV Chuy n hóa hormon n giáp Tuy n giáp n m dư i qu n trư c khí qu n, n n i ti t l n nh t, ngư i trư ng thành n ng kho ng 15 t i 20g Tuy n giáp ti t hai hormon chính, thyroxine triiodothyronine, thư ng g i l n lư t T T , C hai hormon làm tăng chuy n hóa ch t c a th Thi u h t hoàn toàn hormon n giáp thư ng làm cho chuy n hóa s gi m 40-50% dư i m c bình thư ng, ti t n giáp m c có th tăng chuy n hóa s t i 60%-100% m c bình thư ng Bài ti t n giáp đư c ki m soát ch y u b i thyroid- stimulating hormone (TSH) - đư c ti t b i n yên Tuy n giáp ti t calcitonin, m t hormon liên quan đ n chuy n hóa calci, đư c th o lu n Chương 80 M c đích c a chương đ th o lu n v s hình thành ch ti t c a hormon n giáp, ch c chuy n hóa u ti t c a chúng T NG H P VÀ BÀI TI T NH NG HORMON CHUY N HÓA TUY N GIÁP Kho ng 93% hormon ho t đ ng chuy n hóa đư c ti t t n giáp thyroxine, 7% triiodothyronine Tuy nhiên, h u h t t t c hormon n giáp đư c chuy n hóa cu i thành triiodothyronine mô, v y c hai đ u quan tr ng Các ch c c a hai hormon gi ng nhau, khác v v n t c ho t đ ng m c đ ho t đ ng Triiodothyronine m nh kho ng b n l n so v i thyroxine, t n t i máu v i lư ng nh nhi u th i gian ng n h n nhi u so v i thyroxine GI I PH U SINH LÝ C A TUY N GIÁP Như Hình 77-1, n giáp g m s lư ng l n nang kín ( đư ng kính kho ng 100-300 micromet ) Nh ng nang ch a đ y ch t ti t g i c t keo đư c lót b ng l p t bào hình kh i ti t hormon vào lòng nang, thành ph n c a ch t keo lư ng l n glycoprotein Thyroglobulin , ch a hormon n giáp M t ti t hormon vào nang, ph i đư c h p thu qua t bào bi u mô nang vào máu trư c có th ho t đ ng th Tuy n giáp có lưu lư ng máu kho ng l n tr ng lư ng c a n m i phút, cung c p lư ng máu l n b t k khu v c c a th , ngo i tr v thư ng th n Tuy n giáp ch a t bào C ti t calcitonin, m t hormon tham gia u hòa n ng đ ion calci huy t tương, đư c th o lu n chương 80 VAI TRÒ C A IOD TRONG T NG H P THYROXIN Đ trì t ng h p thyroxin c n thiêt cho th ,c n kho ng 50 mg/năm iod h p thu vào dư i d ng idodua, ho c kho ng mg/tu n Đ ngăn tình tr ng thi u iod, mu i ăn thư ng đư c tr n thêm m t lư ng iod v i t l NaI/NaCl 1/100,000 S ph n c a iod h p thu: iod c a th c ăn đư c h p thu t đư ng tiêu hóa vào máu tương t clorua Thông thư ng, h u h t iodua nhanh chóng đư c đào th i qua th n, ch kho ng 1/5 t tu n hoàn máu vào t bào n giáp đư c s d ng đ t ng h p hormon n giáp BƠM IOD-THE SODIUM-IODIDE SYMPORTER (IODIDE TRAPPING-B Y IOD) Giai đo n đ u hình thành hormon n giáp, Hình 77-2, v n chuy n iod t máu vào t bào n giáp nang giáp Màng đáy c a t bào n giáp có kh đ c bi t đ bơm iod tích c c vào t bào Bơm đư c th c hi n b i ho t đ ng c a sodium-iodide symporter, đ ng v n chuy n ion iod v i ion natri qua màng đáy bên vào t bào Năng lư ng đ v n chuy n iod ch ng l i gradient n ng đ đ n t bơm Na+/K +ATPase (ATPase- adenosine triphosphatase ) 951 Unit XIV Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Endocrinology and Reproduction To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Nó bơm natri kh i t bào,do t o m t n ng đ natri th p t bào m t gradient t o u ki n cho natri khu ch tán vào t bào Quá trình t p chung iod t bào g i b y iod(iodide trapping) Trong m t n giáp bình thư ng, bơm iod trì n ng đ n g p kho ng 30 l n n ng đ máu Khi n giáp ho t đ ng đ n m c c c đ i, t l n ng đ có th tăng cao 250, t l b y iod c a n giáp ch u nh hư ng c a nhi u y u t , quan tr ng nh t n ng đ TSH; TSH kích thích vi c c t b n yên th c s gi m đáng k ho t đ ng bơm iod t bào n giáp Iod đư c v n chuy n t bào n giáp qua màng đ nh vào nang b i phân t v n chuy n clo-iod ngư c chi u pendrin Các t bào bi u mô n giáp ti t vào lòng ng thyroglobulin k t qu c a acid amin tyrosin k t h p v i iod Như đư c th o lu n ph n ti p Thanh qu n Tuy n giáp Khí qu n Mao m ch THYROGLOBULIN VÀ Đ C ĐI M HÓA H C C A QUÁ TRÌNH T NG H P THYROXIN VÀ TRIIODOTHYRONIN T bào C Cuboidal epithelial cells Nang Hình thành ch ti t c a Thyroglobulin b i t bào n giáp Các t bào n giáp t bào ti t protein n hình, Hình 77-2 M ng lư i n i ch t t bào Golgi t ng h p ch ti t vào nang m t lư ng l n phân t thyroglobulin, tr ng lư ng phân t kho ng 335,000 M i phân t thyroglobulin ch a kho ng 70 acid amin tyrosin, chúng ch t k t h p v i iod đ t o thành hormon giáp Như v y, hormon n giáp n m phân t thyroglobulin Đó hormone thyroxine triiodothyronine hình thành t axit amin tyrosine T bào h ng c u Ch t keo Hình 77-1 Gi i ph u hình nh vi th c a n giáp, ti t hormon n giáp vào lòng nang Na+ K+ I– NIS Pendrin I– Thyroglobulin precursor (TG) Tyrosin e Deiodination Na+ Cl– Peroxidase ER I2 H2O2 Peroxidase + Iodination and TG coupling Golgi MIT, DIT RT3 Bài ti t T3 T4 T3 T4 TG Proteases Colloid droplet Pinocytosis MIT DIT T3 RT3 T4 Hình 77-2 Cơ ch t bào n giáp v n chuy n iod, hình thành thyroxine triiodothyronine, c hai hormon đư c ti t vào máu DIT, diiodotyrosine; ER,(endoplasmic reticulum) lư i n i ch t; I , iodide ion; I , iodine; MIT, monoiodotyrosine; NIS, (sodium-iodide sympporter) kênh iod; RT , r evrerse triiodothyronine; T , triiodo- thyronine ; T , thyroxine; T , thyroglobulin 3 952 G Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 77 Thyroid Metabolic Hormones To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping ph n l i c a phân t thyroglobulin t ng h p hormon n giáp hormon lưu gi nang keo Tyrosine đư c ion hóa hình thành hormon giáp-“Organification” c a Thyroglobulin G n k t c a iodine v i phân t thyroglobulin g i organification c a thyroglobulin Iod oxy hóa ( d ng phân t ) s g n tr c ti p v i tyrosin v i t c đ ch m Tuy nhiên t bào n giáp, iod oxy hóa đư c g n v i enzym peroxidase (Hình 77-2) làm cho trình x y vài giây ho c vài phút Do đó, h u thyroglobulin đư c ti t nhanh t b máy Golgi ho c đư c ti t qua ph n chóp c a màng vào nang, kho ng 1/6 tyrosine phân t thyroglobulin g n k t v i iod Hình 77-3 bi u di n giai đo n ti p theo c a tyrosine đư c iod hóa cu i hình thành hormonquan tr ng, thyroxine triiodothyronine Đ u tiên tyrosine k t h p v i iod hình thành monoiodotyrosine sau diiodotyrosine Trong vài phút đ n vài gi , có vài ngày ti p theo, ngày nhi u iodotyrosine l i ghép đôi v i S n ph m c a ph n ng k t c p thyroxine (T4), đư c hình thành t hai phân t diiodotyrosine k t h p v i nhau; thyroxine v n m t ph n c a phân t thyroglobulin Ho c m t phân t monoiodotyrosine k t c p diiodotyrosine khác đ t o thành triiodothyronine (T3),nó đ i di n cho kho ng 1/15 hormon cu i Lư ng nh reverse T3 (RT3) hình thành k t h p c a diiodotyrosine v i monoiodotyrosine, RT3 không bi u hi n ch c quan tr ng ngư i D tr Thyroglobulin Tuy n giáp khác v i n n i ti t khác, có kh ch a m t lư ng l n hormon Sau t ng h p hormon n giáp , m i phân t thyroglobulin CH2 CHNH2 Peroxidase COOH Tyrosine HO CH2 CHNH2 UNIT XIV Oxi hóa c a ion iodua Bư c quan tr ng đ u tiên s n xu t hormon n giáp chuy n ion iodua sang d ng oxy hóa c a iod nguyên t ( oxidized form of iodine), iod m i sinh (I0) ho c I ,nh ng d ng có kh g n tr c ti p v i tyrosin Ph n ng oxy hóa c a ion iodua đư c thúc đ y nh enzym peroxidase ph i h p v i hydrogen peroxide, cung c p m t lư ng l n đ có th oxy hóa iod Enzym peroxidase đư c phân b ph n chóp c a màng t bào ho c t bào ch t , v y cung c p iod oxy hóa m xác t bào nơi phân t thyroglobulin sinh t b máy Golgi qua màng t bào d tr ch t keo n giáp Khi h th ng peroxi-dase b c ch ho c thi u perosidase b m sinh, t l t o hormon giáp b ng không I2 + HO COOH + Monoiodotyrosine HO CH2 CHNH2 COOH Diiodotyrosine Monoiodotyrosine + Diiodotyrosine HO O CH2 CHNH2 COOH 3,5,3'-Triiodothyronine (T3) Monoiodotyrosine + Diiodotyrosine HO O CH2 CHNH2 COOH 3,3',5'-Triiodothyronine (RT3) Diiodotyrosine + Diiodotyrosine HO O CH2 CHNH2 COOH Thyroxine (T4) Hình 77-3 Hình thành thyroxin triiodothyronin ch a t i 30 phân t thyrosine m t triiodothyronine Trong trình này, hormon n giáp đư c ch a nang có kh nang trì tình tr ng hormon bình thư ng t 2-3 tháng Do đó, d ng t ng h p hormon n giáp, ta v n chưa quan sát đư c tri u ch ng vài tháng GI I PHÓNG THYROXINE VÀ TRIIODOTHYRONINE T TUY N GIÁP H u h t thyroglobulin không đư c ti t vào tu n hoàn máu; thay vào thyroxine triiodothyronine tách t phân t thyroglobulin , hormon t đư c ti t sau Quá trình x y sau: ph n màng đ nh t bào n giáp đưa chân gi b c l y d ch keo túi n hình thành b ng ki u m bào ( pinocytic vesicles) vào đ nh t bào n giáp Sau lysosomes t bào ch t l p t c h p v i b ng hình thành b ng tiêu hóa (digestive vesicles) ch a enzym tiêu hóa t lysosome tr n v i ch t Các proteases s enzym làm bi n đ i phân t 953 Endocrinology and Reproduction thyroglobulin gi i phóng thyroxine triiodothyronine dư i d ng t do, sau khu ch tán qua màng đáy t bào vào mao m ch xung quanh Do đó, hormon n giáp đư c ti t vào máu M t s thyroglobulin ch t keo vào t bào n giáp b i endocytosis sau g n v i megalin, m t protein màng phía lòng c a n Ph c h p megalin-thyroglobulin đư c v n chuy n qua t bào b i transcytosis t i màng đáy bên, nơi m t ph n c a megalin v n g n v i thyroglobulin đư c ti t vào mao m ch Kho ng 3/4 tyrosine đư c iod hóa (iodinated tyrosine) thyroglobulin không bao gi bi n đ i thành hormon n giáp v n cònmonoiodotyrosine diiodotyrosine Trong trình bi n đ i phân t thyroglobulin đ gi i phóng thyroxine triiodothyronine, tyrosine đư c iod hóa đư c gi i thoát t phân t thyroglobulin Tuy nhiên chúng không đư c ti t vào máu Thay vào đó, chúng đư c phân tách b i enzym deiodinase gi i phóng iod, g n t t c iod có th đư c tái s d ng n giáp hình thành hormon Trong trư ng h p thi u enzym deiodinae b m sinh, nhi u ngư i rơi vào tình tr ng thi u h t iod không x y chu trình t o hormon M c ti t hàng ngày c a Thyroxine Triiodothyronine Kho ng 93% hormon n giáp đư c ti t t n giáp thư ng thyroxine ch 7% triiodothyronine Tuy nhiên vài ngày sau đó, kho ng m t n a thyrosine d n chuy n sang d ng không k t h p v i iod (deiodinated) đ t o thành triiodothyronine Do đó, hormon cu i đư c gi i phóng s d ng mô ch y u triiodothyronine-t ng c ng kho ng 35 micrograms triiodothyronine m i ngày V N CHUY N THYROXINE VÀ TRIIODOTHYRONINE T I CÁC MÔ Thyroxine Và Triiodothyronine đư c g n v i Protein huy t tương Khi vào máu, 99% thyroxine triiodothyronine l p t c k t h p v i m t vài protein huy t tương, t t c chúng đư c t ng h p t gan Chúng k t h p ch y u v i globulin g n thyroxine nhi u v i ti n albumin albumin g n v i thyrosine Thyroxine Triiodothyronine đư c ti t d n vào mô t bào Do l c cao c a protein huy t tươngv i hormon n giáp, thyrosie đư c gi i phóng vào t vào ch m M t n a thyrosine máu đư c gi i phóng vào mô t bào kho ng ngày, m t n a triiodothyronine-do l c th p hơn- đư c gi i phóng vào t bào kho ng ngày Khi vào t bào mô, c thyroxine triiodothyronine l i g n v i protein t bào, g n k t v i thyrosine m nh so v i 954 To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping M c chuy n hóa s Unit XIV Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor +10 +5 Tiêm thyroxin 0 10 20 Days 30 40 triiodothyronine Do v y, th i gian t bào đích l i đư c d tr l n n a dùng t t vài ngày ho c vài tu n Hormon n giáp kh i phát ch m ho t đ ng kéo dài Sau tiêm m t lư ng l n thyrosine vào th ngư i, b n không nh hư ng đ n m c đ chuy n hóa, có th phân bi t 2-3 ngày, chúng t có m t giai đo n ti m tàng trư c thyrosine b t đ u tác d ng M t khi nh hư ng b t đ u, tăng d n đ t t i đa vòng 10-12 ngày, bi u hi n Hình 77-4 Sau gi m m t n a kho ng 15 ngày M t s nh hư ng kéo dài tu n t i 12 tháng Tác d ng c a triiodothyronine x y nhanh g p kho ng l n so v i thyrosine, v i chu k ti m tàng ng n -12 gi ho t đ ng t bào c c đ i kho ng 2-3 ngày H u h t chu k ti m tàng phát huy tác d ng c a hormon có th g n v i protein c huy t tương t bào mô,và b i ti t ch m sau Tuy nhiên, s th y ph n th o lu n ti p theo , chu k ti m tàng h t qu t phương pháp mà hormon th c hi n ch ng ch a chúng t bào CH C NĂNG SINH LÝ C A HORMON TUY N GIÁP HORMON TUY N GIÁP TĂNG PHIÊN MÃ LƯ NG L N GEN Tác d ng chung c a hormon n giáp kh i đ ng phiên mã c a lư ng l n gen ( Hình 77-5) Do đó, h u h t t bào th , lư ng l n enzym protein, protein c u trúc, protein v n chuy n ch t khác đư c t ng h p k t qu đ u làm tăng ho t đ ng ch c th H u h t Thyroxine đư c ti t Thyroid đư c bi n đ i thành Triiodothyronine Trư c quy t đ nh gen tăng phiên mã, m t iod Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 77 Thyroid Metabolic Hormones To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping T4 T3 T3 T3 Màng t bào Iodinase Màng nhân receptor hormon n giáp Retinoid X receptor UNIT XIV T bào ch t Gen Thyroid hormone response element Phiên mã gen Nhân mRNA T ng h p protein m i Nhi u h th ng khác Phát tri n CNS Phát tri n Tim m ch lưu lư ng tim dòng máu nh p tim co tim th Trao đ i ch t ↑ Ty th Na+-K+-ATPase S d ng O2 ↑ H p thu Glucose ↑ T o đư ↑ Phân h ↑ Phân h ↑ T ng h ↑ BMR ng m i y glycogen y lipid p Protein Hình 77-5 Ho t đ ng c a hormon n giáp t bào đích Thyroxine (T ) triiodothyronine (T ) vào màng t bào b i trình v n chuy n ATP ph thu c qua ch t mang H u h t T đư c chuy n thành T , tác đ ng t i recepter n giáp, g n heterodimer v i retinoid X receptor, y u t ph n ng hormon n giáp c a gen Ho t đ ng tăng ho c gi m ho t đ ng phiên mã c a gen hình thành nên protein, v y s n xu t hormon giáp yêu c u c a t bào Ho t đ ng hormon giáp t bào c a nh ng h khác đư c bi u hi n BMR, basal metabolic rate- m c chuy n hóa b n; CNS, central nervous system- h th n kinh trung ương; mRNA, messenger ribonucleic acid; Na -K -ATPase, sodium-potassiumadenosine triphosphatase 4 3 + đư c tách t thyroxine hình thành triiodothyronine Các recepter hormon n giáp t bào có l c cao v i triiodothyronine Vì v y, 90% phân t hormon n giáp g n v i recepter triiodothyronine Hormon n giáp ho t hóa reecepter nhân Các recepter hormon n giáp g n v i s i DNA ho c n m g n chúng Receptor hormon n giáp thư ng t o thành m t heterodimer v i retinoid X receptor (RXR) y u t ph n ng hormon n giáp DNA( thyroid hormone response elements) Sau g n v i hormon giáp , recepter tr nên ho t đ ng + b t đ u trình phiên mã T o m t lư ng l n mRNA vài phút đ n vài gi b i t- RNA ribosome t bào ch t đ hình thành hàng trăm protein m i t bào Tuy nhiên không ph i t t c protein đ u tăng t l nhau, m t s ch tăng nh , s khác tăng nh t l n Ngư i ta tin r ng h u h t ho t đ ng c a hormon n giáp enzym ti p theo ch c c a protein m i giáp có tác d ng nhân t bào, Hormon n chúng tác d ng đ c l p v i phiên mã gen Ví d , m t s nh hư ng c a hormon n giáp x y vài phút 955 Unit XIV Endocrinology and Reproduction nhanh đ gi i thích thay đ i t ng h p protein không nh hư ng b i ch t c ch phiên mã d ch mã Nh ng ho t đ ng đư c mô t m t s mô, g m tim n yên, mô m V trí ho t đ ng nhân n giáp ho t đ ng màng t bào, t bào ch t, có th m t s bào quan ty th Ho t đ ng nhân c a hormon n giáp bao g m u ch nh c a kênh ion oxy hóa phosphorylvà xu t hi n liên quan t i ho t đ ng v n chuy n th phát t bào cyclic adenosine monophosphate (cAMP) ho c dòng thác tín hi u protein kinase HORMON TUY N GIÁP LÀM TĂNG HO T Đ NG CHUY N HÓA T BÀO Hormon n giáp tăng ho t đ ngchuy n hóa h u h t t t c mô th M c chuy n hóa s có th tăng t 60-100% m c bình thư ng n u hormon n giáp đư c ti t nhi u M c s d ng th c ăn hàng ngày đ cung c p lư ng đư c tăng đáng k M c dù t ng h p hormon tăng, m c thoái hóa protein tăng lên T c đ phát tri n c a ngư i tr đư c tăng nhanh Các ho t đ ng tinh th n d hưng ph n, ho t đ ng c a h u h t n n i ti t khác đư c tăng cư ng Hormon n giáp tăng s lư ng ho t đ ng c a ty th (Mitochondria) Khi thyroxine ho c triiodothyronine đư c đưa vào đ ng v t, ty th h u h t t bào c a th đ ng v t tăng kích thư c sô lư ng Hơn n a, t ng di n tích b m t ty th h u tăng g n tương ng v i m c chuy n hóa c a toàn b th đ ng v t v y, m t s ho t đ ng c a thyrosine có th ch đơn gi n tăng s lư ng ho t đ ng ty th ,do làm tăng t c đ hình thành ATP đ cung c p lư ng cho t bào Tuy nhiên, tăng s lư ng ho t đ ng c a ty th có th tăng ho t đ ng c a t bào Hormon n giáp tăng v n chuy n ion qua màng t bào M t nh ng enzym tăng ho t đ ng có liên quan hormon n giáp Na-K-ATPase làm tăng ho t đ ng v n chuy n Natri Kali qua màng t bào c a m t s mô Do trình s d ng lư ng sinh nhi t th , có th đư c coi m t ch qua hormon n giáp làm tăng trao đ i ch t c a th Trong th c t , hormon n giáp làm cho màng c a h u h t t bào rò r ion natri , n a tăng ho t đ ng c a bơm natri tăng sinh nhi t 956 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping NH HƯ NG C A HORMON TUY N GIÁP L N S PHÁT TRI N Hormon n giáp có c tác đ ng chung riêng lên s phát tri n Cho ví d , t lâu hormon n giáp đư c bi t quan cho thay đ i hình d ng c a nòng n c thành ch loài ngư i, nh hư ng c a hormon lên s phát tri n rõ nh t phát tri n tr nh nh ng tr c n giáp, phát tri n th s ch m l i nh ng tr ưu n giáp, thư ng x y phát tri n xương m c, làm cho tr có chi u cao so v i tu i Tuy nhiên, c xương trư ng thành nhanh c t hóa s m hơn, v y th i k trư ng thành c a tr ng n l i có chi u cao c a ngư i trư ng thành s m nh hư ng quan tr ng c a hormon n giáp thúc đ y trư ng thành phát tri n c a não th i k bào thai nh ng năm đ u sau sinh N u lư ng hormon n giáp không đư c ti t đ th i k bào thai s phát tri n trư ng thành c a não trư c sau sinh s ch m l i, não s nh bình thư ng N u không đư c u tr b ng li u phá hormon thích h p s có th ph i s ng tình tr ng thi u trí tu su t cu c đ i Tình tr ng s đư c th o lu n vào chương sau NH HƯ NG C A HORMON TUY N GIÁP LÊN CÁC CƠ CH Đ C BI T Tác d ng lên chuy n hóa carbohydrate Hormon n giáp kích thích t t c y u t liên quan chuy n hóa carbohydrate, bao g m tăng kh thu nh n glucose t bào, tăng phân gi i glycogen, tăng t o đư ng m i, tăng h p thu vào ng tiêu hóa, tăng ti t insulin k t qu nh hư ng th phát chuy n hóa carbohydrate T t c nh ng nh hư ng có th gi i thích d a kh làm tăng cư ng chuy n enzym hormon n giáp Tác d ng lên chuy n hóa ch t béo T t c chuy n hóa ch t béo đ u ch u nh hư ng c a hormon n giáp Đ c bi t, ch t béo đư c huy đ ng nhanh chóng t mô m , làm gi m ch t béo d tr th t i m c l n b t k mô khác Huy đ ng lipid t mô m tăng acid béo t huy t tương tăng cư ng oxy hóa acid béo t bào Tác d ng lên m máu gan Tăng hormon n giáp làm gi m n ng đ cholesterol, phospholipid, triglycerid huy t tương, m c dù làm tăng acid béo t Ngư c l i gi m ti t n giáp nhi u làm tăng n ng đ cholesterol, phosholipid triglycerid huy t tương l ng đ ng Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Thyroid Metabolic Hormones To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Tăng nhu c u vitamin Do hormon n giáp làm tăng r t nhi u enzym c a th vitamin c n thi t cho enzym ho c coenzym, nên hormon n giáp làm tăng nhu c u vitamin Vì v y, s thi u h t tương đ i vitamin có th x y nhi u hormon n giáp đư c ti t, tr t i th i gian, s lư ng vitamin mà c n tăng lên s n có đ dùng Tăng m c đ chuy n hóa s B i hormon n giáp làm tăng chuy n hóa c a h u h t t bào c a th nên nhi u hormon có th tăng m c đ chuy n hóa s t 60-100 % m c bình thư ng.Ngư c l i, hormon không đư c s n xu t, m c chuy n hóa s gi m xu ng b ng m t n a bình thư ng Hình 77-6 cho th y m i tương quan gi a d tr hormon n giáp h ng ngày m c đ chuy n hóa s Lư ng vô hormon n giáp c n ph i có đ gây m c chuy n hóa s cao Gi m tr ng lư ng th Tăng m t lư ng l n hormon n giáp h u h t gi m tr ng lư ng th , +30 +20 (% Thay đ i Chuy n hóa s +10 Bình thư ng Phì đ i n giáp –10 –20 gi m m t lư ng l n hormon giáp h u h t làm gi m tr ng lư ng th , nhiên, tác d ng không luôn x y b i hormon giáp làm tăng s ngon mi ng, có th cân b ng v i m c đ chuy n hóa Tăng dòng máu lưu lư ng tim Tăng chuy n hóa mô làm cho m c s d ng oxy nhi u bình thư ng gi i phóng s n ph m chuy n hóa cu i t mô nhi u bình thư ng Tác d ng gây giãn m ch h u h t mô c a th , v y làm tăng tu n hoàn máu T l dòng máu da đ c bi t tăng b i tăng nhu c u th i nhi t t th K t qu lư ng máu tăng lưu lư ng tim tăng, có tăng lên 60% ho c so v i bình thư ng có nhi u hormon n giáp gi m xu ng ch 50% bình thư ng c giáp n ng Tăng nh p tim Hormon n giáp có tác d ng tăng nh p tim rõ tăng lưu lư ng tim B i v y, hormon giáp dư ng tác d ng tr c ti p lên tính d b kích thích c a tim, tăng nh p tim Tác d ng đăc bi t quan tr ng b i nh p tim d u hi u quan tr ng mà nhà lâm sàng hay dùng đ đánh giá s ti t hormon giáp m c hay gi m Tăng s c co bóp c a tim S ho t đ ng enzym tăng lên gây b i tăng s n xu t hormon giáp dư ng làm tăng s c co bóp c a tim ch m t lư ng th a nh hormon giáp đư c ti t Tác d ng tương t tăng s c co bóp c a tim s t nh t p luy n Tuy nhiên hormon giáp tăng lên rõ r t, s c co bóp tim gi m b i tăng thoái hóa protein dài ngày Th c v y, m t vài b nh nhân nhi m đ c giáp n ng ch t suy tim m t bù tăng s c t i c a tim b i tăng cung lư ng tim Huy t áp bình thư ng Huy t áp trung bình thư ng v n bình thư ng sau tiêm hormon n giáp B i tăng lưu lư ng máu qua mô gi a nh p tim, áp l c m ch thư ng tăng lên,v i áp l c tâm thu tăng lên 10-15 mmHg cư ng giáp áp l c tâm trương gi m tương ng Tăng hô h p Tăng m c chuy n hóa, tăng s d ng oxy hình thành carbon dioxide, nh ng tác d ng kích thích m i ch mà làm tăng t n s cư ng đ hô h p Tăng nhu đ ng đư ng tiêu hóa Tăng s ngon mi ng th c ăn hormon giáp v a tăng ti t d ch tiêu hóa, v a làm tăng nhu đ ng đư ng tiêu hóa Vì v y cư ng giáp thư ng d n đ n tiêu ch y, thi u h t hormon giáp có th gây táo bón Phì đ i n giáp –30 –40 –45 100 200 300 Bài ti t hormon n giáp( mg/ ngày) Hình 77-6 M i tương quan tương đ i gi a t l hormon n giáp (T3 T4) v i ph n trăm thay đ i m c đ chuy n hóa s , so v i bình thư ng 957 UNIT XIV m c ch t béo gan Tăng n ng đ cholesterol máu kéo dài c n giáp thư ng liên quan v i xơ v a đ ng m ch n ng, đư c th o lu n chương 69 M t nh ng ch mà hormon n giáp làm gi m n ng đ cholesterol huy t tương tăng ti t cholesterol qua đư ng m t k t qu m t theo phân M t ch có th tăng ti t cholesterol hormon giáp tăng s lư ng recepter g n đ c hi u v i protein t tr ng th p t bào gan, làm lo i b nhanh chóng cholesterol vào lipoprotein Unit XIV Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Endocrinology and Reproduction Tác d ng lên h th n kinh trung ương Nhìn chung hormon n giáp tăng nhanh trình ho t đ ng c a não, m c dù trình có th b phân tách ; ngư c l i, thi u h t hormon n giáp làm gi m nhanh ho t đ ng c a não M t ngư i ưu n giáp s r t d kích thích có khuynh hư ng r i lo n th n kinh ch c năng, lo l ng m c, hoang tư ng nh hư ng lên ch c Tăng nh hormon n giáp thư ng làm tăng ph n ng, lư ng hormon đư c ti t nhi u, tr nên y u tăng thoái hóa protein c a M t khác n u thi u hormon giáp tr nên ch m ch p nh t giãn ch m sau co Run M t nh ng d u hi u đ c trưng c a ưu n giáp run cơ, Tri u ch ng không ph i run biên đ l n b nh Parkinson ho c m t ngư i rùng b i x y nhanh v i t n s 10-15 l n /giây Run có th đư c quan sát d dàng b ng cách đ t m t t gi y lên ngón tay du i th ng ý m c đ rung c a t gi y Ki u run đư c cho r ng tăng ho t hóa synap th n kinh vùng t y s ng u hòa trương l c Run m t d u hiêu quan tr ng đ đánh giá m c đ tác d ng c a hormon n giáp đ i v i h th n kinh trung ương nh hư ng đ n gi c ng B i tác d ng c a hormon giáp lên h th ng h th n kinh trung ương, m t ngư i cư ng giáp thư ng có c m giác m t m i liên t c, b i tác d ng d kích thích c a hormon giáp lên synap nên gây khó ng Ngư c l i, tr ng thái ng gà đ c trưng c a c giáp, có ng 12 -14 ti ng/1 ngày Tác d ng lên n n i ti t khác Tăng hormon giáp làm tăng m c đ ti t c a m t vài n n i ti t khác, mà tăng nhu c u hormon c a mô.Ví d , tăng ti t thyroxine tăng m c đ chuy n hóa glucose h u h t m i nơi th th gây tăng ti t insulin tương ng b i t y Cũng th , hormon giáp làm tăng nhi u ho t đ ng chuy n hóa liên quan đ n hình thành xương h qu tăng hormon c n giáp Hormon n giáp tăng glucocorticoids n thư ng th n b b t ho t b i gan To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping M c đ tăng ti t không ho t đ ng d n đ n feedback tăng s n xu t hormon adreno-corticotropic b i thùy trư c n yên v y, tăng ti t glucocorticoid b i n thư ng th n Tác d ng c a hormon giáp lên ch c sinh d c Đ ch c sinh d c bình thư ng, ti t c a n giáp c n kho ng bình thư ng nam gi i, thi u hormon giáp có th m t d c tính, ti t nhi u hormon th nh tho ng gây b t l c ph n , thi u hormon giáp thư ng gây băng kinh, đa kinh, tương ng ch y máu kinh nhi u ch y máu kinh thư ng xuyên Tuy nhiên,k l có nh ng ph n khác thi u hormon giáp có th kinh nguy t không đ u th m chí vô kinh Suy giáp ph n , nam gi i, có th d n đ n gi m m nh ham mu n tình d c ph n cư ng giáp, kinh thưa (gi m đáng k ch y máu) thư ng g p x y vô kinh Ho t đ ng c a hormon giáp lên n sinh d c không th xác đ nh đư c ch c rõ ràng có l k t qu c a m t s k t h p tác d ng chuy n hóa tr c ti p lên n sinh d c, tác d ng feedback kích thích ho c c ch thông qua hormon thùy trư c n yên mà ki m soát ch c sinh d c ĐI U HÒA TI T HORMON GIÁP Đ trì ho t đ ng chuy n hóa bình thư ng c a th , xác hormon giáp c n ph i đư c ti t liên t c, đ đ t đư c m c đ ti t lý tư ng, ch feedback c th tác d ng thông qua n dư i đ i thùy trư c n yên đ ki m soát t c đ ti t c a n giáp Nh ng ch đư c mô t ph n sau TSH ( T THÙY TRƯ C TUY N YÊN) LÀM TĂNG BÀI TI T HORMON GIÁP TSH g i thyrotropin, m t hormon thùy trư c n yên, m t glycoprotein có tr ng lư ng phân t kho ng 28000 Hormon này, đư c bàn đ n chương 75, làm tăng ti t T3 T4 c a n giáp Nó có tác d ng rõ ràng lên n giáp sau: 1.Tăng phân gi i protein c a thyroglobulin đư c d tr nang, gi i phóng hormon giáp vào máu làm gi m ch t keo lòng nang 2.Tăng ho t đ ng c a bơm iod, làm tăng m c đ b t iod t bào n, có tăng t l gi a n ng đ iod n i bào ngo i bào n g p l n bình thư ng 958 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 77 Thyroid Metabolic Hormones To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Tác d ng kích thích c a TSH thông qua trung gian AMP vòng H u h t tác d ng khác c a TSH lên t bào giáp k t qu ho t đ ng c a “ch t truy n tin th 2” - h th ng cAMP c a t bào Đ u tiên s k t h p TSH v i receptor đ c hi u b m t màng t bào n giáp S k t h p ho t hóa adenylyl cyclase màng t bào Cu i cAMP ho t đ ng m t ch t truy n tin th ho t hóa protein kinase, gây s phosphoryl hóa ph c t p cho toàn t bào K t qu l p t c tăng c ti t hormon giáp c phát tri n kéo dài c a mô n giáp Cơ ch ki m soát ho t đ ng c a t vào giáp tương t ch c “ch t truyên tin th 2” c a cAMP đ i v i mô đích khác c a th , đư c bàn đ n chương 75 S BÀI TI T TSH C A THÙY TRƯ C TUY N YÊN ĐƯ C ĐI U HÒA B I TRH T VÙNG DƯ I Đ I S ti t TSH c a thùy trư c n yên đư c ki m soát b i hormon vùng dư i đ i, thyrotropin - releasing hormone (TRH), đư c ti t t t n th n kinh vùng l i gi a vùng dư i đ i T l i gi a, TRH đư c v n chuy n đ n thùy trư c n yên thông qua h m ch c a dư i đ i-yên, đư c gi i thích Chương 75 TRH m t peptid có aa - pyroglutamyl-histidyl-proline TRH kích thích t bào thùy trư c n yên tăng s n xu t TSH Khi h th ng m ch c a t vùng dư i đ i đ n thùy trư c n b ch n, m c đ ti t TSH c a thùy trư c n yên gi m m nh không v Cơ ch phân t TRH gây b i t bào ti t TSH c a thùy trư c n yên đ s n xu t TSH đ u tiên s k t h p v i receptor TRH c a màng t bào n yên S k t h p ho t hóa m t n ng đ g n h ng đ nh hormon giáp t H th ng truy n tin th phospholipase t bào n yên đ s n xu t m t lư ng l n phospholipase C,ti p theo m t chu i ch t truy n tin th khác bao g m ion Ca diacyl glycerol, cu i gi i phóng TSH Tác d ng c a l nh kích thích th n kinh khác lên s ti t TRH TSH M t nh ng kích thích đư c bi t đ n nh t làm tăng ti t TRH b i vùng dư i đ i t gây ti t TSH b i th y trư c n yên s ti p xúc c a đ ng v t v i l nh Tác d ng g n ch c ch n k t qu c a s kích thích trung tâm u hòa nhi t vùng dư i đ i S ti p xúc c a chu t v i u ki n l nh vài tu n làm tăng s n xu t hormon giáp có tăng t i 100% so v i bình thư ng có th tăng m c đ chuy n hóa s t i 50% Th c v y, ngư i di chuy n t i vùng giá rét (B c c c) đư c bi t đ n có m c chuy n hóa s cao 15-20 % so v i bình thư ng Ph n ng c m xúc khác có th nh hư ng t i s n xu t TRH TSH th gián ti p nh hư ng đ n ti t hormon giáp Tr ng thái kích thích lo l ng gây kích thích m nh h th n kinh giao c m gây gi m đ t ng t ti t TSH, có l b i nh ng tr ng thái làm tăng m c chuy n hóa nhi t đ th v y tác d ng ngư c lên trung tâm u hòa nhi t Không nh ng tác d ng c a c m xúc mà tác d ng c a l nh đư c quan sát sau c t cu ng n yên, ch ng t r ng nh ng tác d ng thông qua trung gian n dư i đ i TÁC D NG FEEDBACK C A HORMON GIÁP LÀM GI M BÀI TI T TSH C A THÙY TRƯ C TUY N YÊN Tăng hormon giáp d ch th làm gi m ti t TSH b i thùy trư c n yên Khi m c đ ti t hormon giáp tăng 1,75 l n so v i bình thư ng, m c đ ti t TSH gi m v t i H u tác d ng feedback x y th m chí thùy trư c n yên tách r i vùng dư i đ i Vì v y, xem Hình 77-7, có th th y tăng hormon giáp c ch thùy trư c n yên ti t TSH ch y u tác d ng tr c ti p lên thùy trư c n yên Không k đ n ch feedback, tác d ng c a trì d ch tu n hoàn c a th Ch t kháng giáp c ch ti t c a n giáp Thu c kháng giáp đư c bi t đ n nh t thyocyanate, propyl-thiouracil,và n ng đ cao iod vô Nh ng thu c ngăn ch n 959 UNIT XIV Tăng k t h p iod v i tyrosine đ hình thành hormon giáp Tăng kích thư c tăng ho t đ ng ti t c a t bào giáp Tăng s lư ng t bào giáp v i thay đ i t bào t d ng kh i thành d ng tr t bào bi u mô n giáp vào nang Tóm l i, TSH tăng t t c ho t đ ng ti t c a t bào n giáp Tác d ng s m quan tr ng nh t sau tiêm TSH b t đ u phân gi i protein c a thyroglobulin, gây tăng T3 T4 máu vòng 30 phút Các tác d ng khác c n đ n hàng gi th m chí hàng ngày hàng tu n đ đ t đư c đ yđ Unit XIV Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Endocrinology and Reproduction (? To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Vùng dư i đ i Tăng nhi t đ ) (TRH) Thùy trư c n yên ? c ch TSH ? Ph đ i Tăng ti t Iod Thyroxin Tuy n giáp Tăng chuy n hóa t bào h u ho t đ ng c a n giáp gi m đi, thư ng trì gi m ch m t vài tu n Tác d ng gi m m c b t iod v y m c đ iod hóa tyrosin đ hình thành hormon giáp gi m Th m chí quan tr ng hơn, trình nh p bào c a ch t keo t lòng nang vào t bào n giáp b c ch b i n ng đ iod cao B i bư c đ u tiên đ gi i phóng hormon giáp t ch t keo d tr , nên h u l p t c làm ng ng ti t hormon giáp vào máu B i n ng đ iod cao làm gi m t t c ho t đ ng c a n giáp, nên làm gi m nh kích thư c n giáp đ c bi t gi m cung c p máu cho n, trái ngư c v i tác d ng đ i l p gây b i h u h t tác nhân kháng giáp khác Vì lý này, iod đư c tiêm thư ng xuyên cho b nh nhân 2-3 tu n trư c ph u thu t c t n giáp đ gi m kh i lư ng c n ph u thu t, đ c bi t làm gi m ch y máu Hình 77-7: Đi u hòa ti t hormon n giáp B nh n giáp ti t hormon giáp theo nh ng ch khác đư c gi i thích dư i đây: Ion thiocyanate làm gi m b t iod Ho t đ ng gi ng gi a bơm v n chuy n ion iod vào t bào n giáp bơm ion thiocyanate, ion perchlorate ion nitrat Vì v y tiêm thiocyanate (ho c nh ng ion khác k trên) v i n ng đ đ cao có th gây c ch c nh tranh vào t bào v i ido, c ch ch b t iod Gi m d tr iode t bào n không làm d ng trình hình thành thyroglobulin ch đơn thu n ngăn ch n thyroglobulin mà v y hình thành hormon giáp S thi u h t hormon giáp d n đ n tăng ti t TSH t thùy trư c n yên, gây phì đ i n giáp m c dù n v n không t o đ lư ng hormon giáp Vì v y s d ng thiocyanate m t vài ion khác đ ngăn ti t c a n giáp mà d n đ n phì đ i to n giáp, đư c g i bư u c Propyl-thiouracil làm gi m hình thành hormon giáp Propylthiouracil (h p ch t tương t ví d methimazole carbimazole) ngăn ch n hình thành hormon giáp t iod tyrosine Cơ ch c a ho t đ ng m t ph n ngăn ch n enzym peroxidase, c n cho s iod hóa tyrosin m t ph n ch n k t h p gi a tyrosin iod đ hình thành thyroxin ho c T3 Propylthiouracil, gi ng thiocyanate, không ngăn ch n hình thành thyroglobulin S thi u h t T3 T4 thyroglobulin có th d n đ n feedback m nh m làm tăng ti t TSH b i thùy trư c n yên, v y làm tăng s phát tri n c a mô n hình thành nên bư u c N ng đ iod cao làm gi m ho t đ ng kích thư c c a n giáp Khi n ng đ iod cao máu (n ng đ huy t tương g p 100 l n bình thư ng) 960 Cư ng giáp H u h t tác d ng c a cư ng giáp rõ ràng ph n bàn lu n trư c v tác d ng sinh lý khác c a hormon n giáp Tuy nhiên, m t vài tác d ng đ c bi t c n đư c đ c p đ n đ c bi t s liên quan đ n ti n tri n, ch n đoán, u tr cư ng giáp Nguyên nhân cư ng giáp( bư u nhân đ c, nhi m đ c giáp, Basedow) h u h t b nh nhân b cư ng giáp, n giáp tăng kích thư c lên 2-3 l n bình thư ng, v i s tăng s n m nh m s bao b c c a t bào nang quanh nang Ngoài m i t bào tăng m c đ ti t lên nhi u l n, nghiên c u h p th iod phóng x ch r ng n tăng s n ti t hormon giáp g p 5-15 l n bình thư ng Basedow, d ng cư ng giáp hay g p nh t, m t b nh t mi n mà kháng th TSIs ( thyroid-stimulating immunoglobulins) ch ng l i receptor c a TSH n giáp Nh ng kháng th k t h p v i receptor màng mà k t h p v i TSH làm cho h th ng cAMP c a t bào ho t đ ng liên t c, k t qu ti n tri n thành cư ng giáp Kháng th TSI có tác d ng kích thích kéo dài lên n giáp, kéo dài t i 12 gi , trái ngư c v i tác d ng gi c a TSH N ng đ cao hormon giáp đư c ti t gây b i TSI gây c ch thùy trư c n yên hình thành TSH Vì v y, n ng đ TSH bình thư ng (thư ng b ng 0) ch không ph i tăng h u h t b nh nhân b Basedow Kháng th gây tăng ho t đ ng c a n giáp h u ch c ch n tìm th y b i s t mi n d ch phát tri n ch ng l i mô giáp Có l , ti n s c a m t ngư i, dư th a kháng nguyên t bào giáp đư c gi i phóng t t bào giáp, d n đ n s hình thành kháng th ch ng l i n giáp U n giáp Cư ng giáp k t qu c a m t kh i u khu trú phát tri n t mô giáp ti t lư ng l n hormon giáp Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 77 Thyroid Metabolic Hormones To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping mà ph n ng v i c a m t có th đư c tìm th y máu Hơn n a, n ng đ globulin mi n d ch thư ng cao nh ng b nh nhân có n ng đ TSIs cao Vì v y, có th tin r ng l i m t cư ng giáp m t trình t mi n L i m t thư ng đư c c i thi n nhi u u tr cư ng giáp Tri u ch ng c a cư ng giáp Xét nghi m ch n đoán cư ng giáp Các trư ng h p cư ng giáp thông thư ng, h u h t xét nghi m ch n đoán xác đo tr c ti p n ng đ T4 t ( có T3) huy t tương, xét nghi m phóng x mi n d ch thích h p Các xét nghi m sau đư c s d ng: Tri u ch ng c a cư ng giáp rõ ràng ph n bàn lu n trư c v tác d ng sinh lý khác c a hormon n giáp.: (1) tr ng thái d b kích đ ng, (2) nhi t đ , (3) tăng ti t m hôi, (4) sút cân nh đ n nhi u (có t i 100 pounds), (5) m c đ tiêu ch y khác nhau, (6) y u cơ, (7) h t ho ng,b n ch n ho c r i lo n tâm th n khác, (8) m t m i vô khó ng (9) run tay L i m t H u h t nh ng ngư i b cư ng giáp đ u có l i nhãn c u theo m c đ , cho th y Hình 77-8 Tr ng thái đư c g i l i m t (exophthalmos) M c đ l i m t l n x y kho ng 1/3 s b nh nhân b cư ng giáp, có tr nên nghiêm tr ng b i nhãn c u l i kéo căng th n kinh th giác gây t n thương th l c thư ng g p hơn, m t b t n thương b i mi không nh m kín hoàn toàn ch p m t ho c ng K t qu b m t bi u mô c a m t tr nên khô, kích thích b nhi m trùng, gây loét giác m c Nguyên nhân gây m t l i sưng phù mô sau h c m t gi m s n m t h u h t b nh nhân, globulin mi n d ch Đo m c đ chuy n hóa s thư ng tăng lên 60% cư ng giáp n ng Đo n ng đ TSH huy t tương b i mi n d ch phóng x Trong lo i nhi m đ c giáp thông thư ng, thùy trư c n yên gi m ti t TSH hoàn toàn b i lư ng l n T3, T4 tu n hoàn mà h u TSH huy t tương Đo n ng đ TSI b i mi n d ch phóng x N ng đ thư ng cao nhi m đ c giáp th p u n giáp Đi u tr cư ng giáp Đi u tr tri t đ nh t đ i v i cư ng giáp c t h u h t n giáp Nhìn chung, đ chu n b cho b nh nhân c t n giáp trư c ph u thu t b i tiêm propylthiouracil, thư ng vài tu n, cho đ n m c chuy n hóa s c a b nh nhân tr v bình thư ng sau đó, tiêm n ng đ cao iod kho ng 1-2 tu n trư c ph u thu t đ làm gi m kích thư c n ngu n cung c p máu cho gi m S d ng th thu t trư c ph u thu t làm cho t l t vong 1/1000, trư c s phát tri n c a th thu t hi n đ i, t l t vong ph u thu t 1/25 Đi u tr tăng s n n giáp b ng iod phóng x 80-90 % li u tiêm iod đư c h p thu b i n giáp b tăng s n,nhi m đ c vòng ngày sau tiêm N u tiêm iod phóng x , có th phá h y h u h t t bào ti t c a n giáp Thư ng millicuries iod phóng x đư c đưa vào b nh nhân, n ng đ đư c đánh giá l i vài tu n sau N u b nh nhân v n tình tr ng cư ng giáp, tiêm thêm li u cho đ n đ t đư c bình giáp SUY GIÁP Hình77-8 M t b nh nhân l i m t cư ng giáp Chú ý l i m t co rút mi Chuy n hóa s c a cô y +40 (Courtesy Dr Leonard Posey.) Nói chung, nh hư ng c a suy giáp đ i ngư c v i cư ng giáp, nhiên có m t s ch sinh lý ch có riêng suy giáp Gi ng cư ng giáp, suy giáp thư ng có nguyên t mi n, có kháng th ch ng l i n giáp ( b nh Hashimoto ), trư ng h p kháng th kháng giáp phá h y n giáp kích thích n giáp T n thương đ u tiên c a n giáp thư ng ph n ng viêm Viêm n giáp trình phá h y làm hư h ng n cu i xơ hóa, k t qu gi m d n ho c không kh ti t hormon M t vài typ suy giáp mà có n giáp to ra, đư c g i bư u giáp, đư c mô t ph n dư i 961 UNIT XIV Đi u khác v i lo i thư ng g p c a cư ng giáp ch không liên quan đ n b ng ch ng c a b t kì b nh t mi n nào.N u mà kh i u n c ti p t c ti t lư ng l n hormon giáp, ch c ti t c a ph n l i c a n h u b c ch hoàn toàn b i hormon giáp t kh i u làm gi m s n xu t TSH t n yên Unit XIV Endocrinology and Reproduction Bư u c đ a phương nguyên nhân ch đ ăn thi u h t Iod G i ‘bư u’ có nghĩa kích thư c n giáp to lên Như ch ph n v chuy n hóa c a iod, nhu c u iod kho ng 50 miligam m i năm đ th a mãn đư c ch t lư ng hormon n giáp M t s khu v c th gi i, đ c bi t vùng cánh đ ng Alps Th y Sĩ, Andes vùng H L n n m gi a Canada M thi u h t iod th c ăn nư c u ng v n thư ng xuyên c hi n t i Do đó, trư c iod đư c cho vào mu i ăn hàng ngày,nhi u ngư i s ng khu v c có bư u giáp c c k l n, thư ng đư c g i bư u c đ a phương Cơ ch d n đ n k t qu phát tri n to lên c a n giáptrong bư u giáp đ a phương do: S thi u h t iod ngănc n trình s n xu t c thyroxin triiodthyronin, k t qu không s n xu t đư c hormon đ c ch s n xu tTSH thùy trư c n yên nên n yên s ti t nhi u TSH Sau TSH s kích thích t bào n giáp ti t s lư ng l n ch t keo thyroglobulin vào nang giáp, n giáp phát tri n ngày l n hơn.Tuy nhiên, thi u h t Iod, thyroxin triiodothyronin không đư c s n sinh đ g n v i phân t thyroglobulin nên không th ngăn c n s s n sinh TSH t thùy trư c n yên đ tr v m c bình thư ng Nang giáp có th ch a r t nhi u ch t keo n giáp có th to lên t 10-20 l n so v i kích thư c binh thư ng Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Cu i cùng, m t s lo i th c ph m ch a ch t goitrogenic Chúng có m t lo i propylthiouracil c a ho t đ ng kháng giáp, v y d n d n TSH kích thích n giáp phì đ i Ch t goitrogenic đư c tìm th y m t vài lo i c c i b p c i Đ c m sinh lý c a c giáp Cho dù suy n giáp viêm n giáp , bư u nang đ a phương, bư u nang t phát, sư phá h y n giáp b i chi u x , hoawcjphaaux thu t c t n giáp, nh hư ng sinh lý đ u gi ng Bi u hi n bao g m m t m i, ng nhi u, có ngư i ng 12-14 gi m i ngày, m i cơ, ch m nh p tim, gi m cung lư ng tim, gi m th tích máu,đôi tăng cân, táo bón, ch m trí tu , m t ch c dinh dư ng th b ng ch ng ch m m c tóc, da v y, thay đ i gi ng ( khàn ki u ch kêu),và trư ng h p n ng có th phù kh p th g i phù niêm (myxedema) Phù niêm Phù niêm nh ng ngư i h u thi u h t hormon ch c n giáp Hình 77-9 hình nh m t b nh nhân th y rõ b ng dư i m t căng m t Trong tình tr ng này, d ng m t lư ng l n acid hyaluronic chrondoitin sulfat k t h p v i protein kho ng k làm tăng d ch kho ng k Cơ ch chưa rõ Bư u keo giáp t phát lành tính Tuy n giáp phát tri n to tương t bư u c đ a phương có th x y nh ng ngư i không b thi u h t iod Tuy n giáp có th ti t hormon v i s lư ng binh thư ng thư ng lư ng hormon ti t s gi m hơn, bư u c đ a phương Nguyên nhân xác c a s phát tri n to c a n giáp bư u giáp vô chưa rõ ràng, ph n l n b nh nhân có d u hi u c a viêm n giáp nh ; v y, g i ý n giáp b viêm nguyên nhân gây suy giáp nh , t gây tăng ti t TSH trình phát tri n ph n n giáp không b viêm Gi thuy t có th gi i thích t i n giáp thư ng có nhân, v i t ng ph n n giáp phát tri n to so v i ph n n giáp b phá h y b i trình viêm m t vài ngư i có bư u keo, n giáp có th có b t thư ng h th ng enzym t ng h p hormon n giáp Nh ng b t thư ng enzym hay g p là: S thi u h t ch trình b t iod, trư ng h p bơm iod không ho t đ ng bình thư ng t bào giáp S thi u h t h th ng enzym peroxidase, n iod không đư c oxi hóa S thi u h t g n nguyên t iod vào tyrosine đ t o hormon g n v i thyroglobulin hormon n giáp cu i không t o S thi u h t enzym deiodinase, ngăn c n s l y l i iod t iod tyrosine mà không v i hình thành hormon giáp?? (kho ng 2/3 lư ng iod) v y d n đ n thi u iod 962 Hình 77-9 M t b nh nhân phù niêm (Courtesy Dr.Herbert Langford.) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 77 Thyroid Metabolic Hormones To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping tri n, ch m phân nhánh ch m myelin hóa t bào th n kinh c a h th n kinh trung ương Xơ v a đ ng m ch c giáp Như ch trên, thi u h t hormon n giáp tăng s lư ng l n cholesterol máu bi n đ i chuy n hóa ch t béo cholesterol gan gi m ti t cholesterol ng m t Tăng cholesterol máu thư ng liên quan v i tăng xơ v a đ ng m ch Do v y, nhi u b nh suy giáp, đ c bi t nh ng ngư i có phù niêm phát tri n xơ v a đ ng m ch, h u qu c a b nh m ch máu ngo i biên, c, b nh m ch vành d n t i t vong s m Phát tri n xương tr đ n đ n b c ch m nh so v i phát tri n mô m m k t qu phát tri n m t cân đ i, mô m m phát tri n m c làm cho tr béo ph , th p nùn Đôi lư i to liên quan v i phát tri n xương làm cho khó nu t khó th , gây ng t tr Xét nghi m chu n đoán suy giáp xét nghi m ch n đoán cư ng giáp cho k t qu ngư c l i c giáp Thyroxine t máu th p Chuy n hóa s nh ng ngư i phù niêm th p kho ng gi a 30 50 Thêm vào đó, ti t TSH thùy trư c n yên thư ng tăng nhi u tiêm TRH (ngo i tr trư ng h p c đáp ng n yên v i TRH b c ch Đi u tr suy giáp Hình 77-4 th hi n nh hư ng c a n giáp lên chuy n hóa s , ch ng t hormon thư ng có th i gian tác d ng m t tháng Do , m c ho t đ ng n đ nh n giáp đư c trì th ăn u ng hàng ngày m t ho c nhi u viên nén ch a thyroxine Hơn n a, u tr suy giáp cho k t qu hoàn toàn bình thư ng nh ng b nh nhân phù niêm s ng vào nh ng năm 90 sau tr i qua u tr 50 năm B nh đ n đ n (cretinism) Đ n đ n tình tr ng x y suy giáp n ng th i k bào thai, sơ sinh tr em Tình tr ng đư c bi t đ n ng ng phát tri n th ch m phát tri n trí tu Nó thi u h t b m sinh n giáp (b nh đ n đ n bâm sinh), n giáp kh s n xu t hormon giáp m khuy t m t gen c a n , ho c thi u h t iod ch đ ăn (đ n đ n đ a phươngendemic cretinism) M t tr mà n giáp có th có di n m o ch c bình thư ng đư c cung c p m t ít( thư ng không đ ) hormon n giáp t m t cung Tuy nhiên m t vài tu n sau sinh, chuy n đ ng c a tr tr lên ch m ch p c ch c sinh lý tinh th n b t đ u r t ch m Đi u tr cho tr bi u hi n đ n đ n b t k th i gian v i lư ng đ iod thyrosine thư ng làm cho phát tri n th ch t tr l i bình thư ng, b nh đ n đ n không đư c u tr vài tu n sau sinh, vĩnh vi n ch m phát tri n trí tu ch m phát Thư m c Bianco AC: Minireview: cracking the metabolic code for thyroid hormone signaling Endocrinology 152:3306, 2011 Brent GA: Clinical practice Graves’ disease N Engl J Med 358:2594, 2008 Brent GA: Mechanisms of thyroid hormone action J Clin Invest 122:3035, 2012 Cooper DS, Biondi B: Subclinical thyroid disease Lancet 379:1142, 2012 Danzi S, Klein I: Thyroid hormone and the cardiovascular system Med Clin North Am 96:257, 2012 De La V ieja A, Dohan O, Levy O, Carrasco N: Molecular analysis of the sodium/iodide symporter: impact on thyroid and extrathyroid pathophysiology Physiol Rev 80:1083, 2000 Franklyn JA, Boelaert K: Thyrotoxicosis Lancet 379:1155, 2012 Grais IM, Sowers JR: Thyroid and the heart Am J Med 127:691, 2014 Kharlip J, Cooper DS: Recent developments in hyperthyroidism Lancet 373:1930, 2009 Klein I, Danzi S: Thyroid disease and the heart Circulation 116:1725, 2007 ,Kogai T Br ent GA: The sodium iodide symporter (NIS): regulation and appr oaches to targeting for cancer therapeutics Pharmacol Ther 135:355, 2012 Mullur R, Liu YY, Brent GA: Thyroid hormone regulation of metabolism Physiol Rev 94:355, 2014 Pearce EN: Update in lipid alterations in subclinical hypothyroidism J Clin Endocrinol Metab 97:326, 2012 Ross DS: Radioiodine therapy for hyperthyroidism N Engl J Med 364:542, 2011 Sinha RA, Singh BK, Yen PM: Thyroid hormone regulation of hepatic lipid and carbohydrate metabolism Trends Endocrinol Metab 25: 538, 2014 Szkudlinski MW, Fremont V, Ronin C, Weintraub BD: Thyroidstimulating hormone and thyroid-stimulating hormone receptor structure-function relationships Physiol Rev 82:473, 2002 Vasudevan N, Ogawa S, Pfaff D: Estrogen and thyroid hormone receptor interactions: physiological flexibility by molecular specificity Physiol Rev 82:923, 2002 Yen PM: Physiological and molecular basis of thyroid hormone action Physiol Rev 81:1097, 2001 Zimmermann MB: Iodine deficiency Endocr Rev 30:376, 2009 963 UNIT XIV Do ch t gel c a ch t l ng dư th a, phù không di chuy n phù n không lõn ... iod) v y d n đ n thi u iod 962 Hình 77- 9 M t b nh nhân phù niêm (Courtesy Dr.Herbert Langford.) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 77 Thyroid Metabolic Hormones To... hormone thyroxine triiodothyronine hình thành t axit amin tyrosine T bào h ng c u Ch t keo Hình 77- 1 Gi i ph u hình nh vi th c a n giáp, ti t hormon n giáp vào lòng nang Na+ K+ I– NIS Pendrin... MIT, DIT RT3 Bài ti t T3 T4 T3 T4 TG Proteases Colloid droplet Pinocytosis MIT DIT T3 RT3 T4 Hình 77- 2 Cơ ch t bào n giáp v n chuy n iod, hình thành thyroxine triiodothyronine, c hai hormon đư c
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 77 Chuyển hóa hormon tuyến giáp, CHƯƠNG 77 Chuyển hóa hormon tuyến giáp, CHƯƠNG 77 Chuyển hóa hormon tuyến giáp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập