CHƯƠNG 75 Giới thiệu về hệ nội tiết

13 172 0
  • Loading ...
Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:25

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: C H Ư Ơ N Gwww.foxitsoftware.com/shopping 75 Nguy n Đ c Anh- 14D-K110 S PH I H P CÁC CH C NĂNG C A CƠ TH QUA CÁC CH T D N TRUY N HÓA H C Toàn b nh ng ho t đ ng c a t bào, mô quan th đư c ph i h p nh p nhàng thông qua s tác đ ng c a d ng khác c a h th ng ch t truy n tin hóa h c: Tín hi u th n kinh xu t phát t s i tr c c a neuron vào khe synap kích thích t i ch đ u n ch c c a t bào Các hormone th d ch đư c ti t t n n i ti t ho c t nh ng t bào đ c bi t vào vòng tu n hoàn gây nh hư ng lên t bào đích t i nh ng v trí khác th Các hormone th n kinh đư c ti t t neuron vào vòng tu n hoàn gây nh hư ng lên t bào đích t i nh ng v trí khác th Các hóa ch t trung gian đư c ti t b i t bào vào khoang d ch ngo i bào gây nh hư ng lên nhi u lo i t bào đích xung quanh Các ch t t ti t đư c ti t b i t bào vào khoang d ch ngo i bào gây nh hư ng lên nh ng t bào ti t chúng Các cytokine nh ng peptid đư c ti t t t bào vào khoang d ch ngo i bào có th ho t đ ng ch t t ti t, hóa ch t trung gian ho c nh ng hormone M t vài lo i cytokine interleukin lymphokin khác đư c ti t t t bào h tr nh hư ng lên nh ng t bào c a h mi n d ch (Chương 35) Các hormone cytokine (ví d leptin,…) đư c ti t b i t bào t o m thư ng đư c g i adipokine Trong m t vài chương ti p theo, s trình bày ch y u v h hormone th d ch hormone th n kinh, ghi nh r ng t t c nh ng ch t truy n tin hóa h c ho t đ ng ph i h p tương tác l n đ trì h ng đ nh n i môi th Ví d , n thư ng th n n yên ti t hormone ch y u ph thu c vào s kích thích th n kinh Nh ng t bào th n kinh n i ti t, n m vùng dư i đ i, có nh ng s i tr c t n thùy trư c n yên vùng l i gi a n yên nh ng t bào ti t m t vài hormone th n kinh, bao g m hormone ch ng ni u, oxytocin hormone kích thích n yên, nh ng hormone u n s ch ti t c a thùy trư c n yên Nh ng hormone th d ch đư c v n chuy n h tu n hoàn đ n t bào đích th , g m c t bào h th n kinh, t i nơi chúng g n vào receptor t o s ph n h i c a t bào M t s hormone th d ch gây nh hư ng lên nhi u lo i t bào khác c a th ; ví d , hormone tăng trư ng (GH- t thùy trư c n yên) làm cho h u h t ph n th phát tri n, h mne n giáp (t n giáp) làm tăng chuy n hóa hóa h c h u h t t bào Nh ng hormone khác gây nh hư ng ch y u lên m t vài mô đích c a th b i nh ng mô có nhi u receptor đ c hi u v i nh ng hormone Ví d , ACTH (hormone kích thích v thư ng th n) đư c ti t t thùy trư c n yên gây tác d ng lên vùng v thư ng th n, kích thích chúng ti t hormone v thư ng th n; hormone bu ng tr ng ch y u tác d ng lên quan sinh d c n đ c tính sinh d c th phát c a ph n Hình 75-1 trình bày v trí gi i ph u c a n mô n i ti t c a th , ngo i tr thai, m t ngu n b sung hormone sinh d c B ng 75-1 mang đ n nhìn toàn di n v nh ng h hormone khác nh ng ch c quan tr ng c a chúng Nh ng h hormone đóng m t via trò quan tr ng chi ph i g n toàn b ch c c th , bao g m ch c chuy n hóa, sinh trư ng phát tri n, cân b n nư c n gi i, sinh s n hành vi Ví d , n u hormone tăng trư ng, m t ngư i s tr thành ngư i lùn N u hormone T3, T4 t n giáp, h u h t ph n ng hóa h c s tr nên ch m ch p ngư i tr nên ch m ch p N u insulin t n t y, t bào c a th không th s d ng đư c carbohydrat đ t o lư ng Và n u hormone sinh d c, s phát tri n sinh d c ch c sinh d c s b đình tr C U TRÚC HÓA H C VÀ S C A CÁC HORMONE CHUY N HÓA Có nhóm hormone b n là: Các protein polypeptide: bao g m hormone ti t b i thùy trư c n yên, n t y (insulin, glucagon), n c n giáp (hormone c n giáp) m t s hormone khác (xem B ng 75-1) 925 UNIT XIV Gi i thi u v h n i ti t Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Ph n XIV N i ti t sinh s n Nguy n Đ c Anh- 14D-K110 To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Nhân t bào DNA Vùng dư i đ i Tuy n tùng Phiên mã Tuy n yên T ng h p mRNA Tuy n c n giáp (phía sau n giáp) D ch mã Tuy n giáp Lư i n i ch t Tuy n c Vào bao B máy golgi D tr Các túi ti t D dày ↑ Ca++ ↑ cAMP Tuy n thư ng th n T y Bài ti t Th n Mô m Ru t non Bu ng tr ng (n ) Tinh hoàn (nam) Hình 75-1 V trí gi i ph u n mô n i ti t c a th Các steroid: đư c ti t b i n thư ng th n (cortisol, aldosterone), bu ng tr ng (estrogen, progesterone), tinh hoàn (testosterone) thai (estrogen progesterone) D n xu t c a amino acid tyrosin: ti t b i n giáp (T3, T4) n t y thư ng th n (epinephrine, nor-epinephrin) Hi n t i chưa có hormone polysaccarid ho c hormone acid nucleic đư c tìm Các hormone polypeptide protein đư c d tr túi nang cho đ n c n thi t H u h t hormone c a th polypeptide ho c protein Nh ng hormone có c u trúc peptid có kích thư c nh đ n m c ch g m amino acid (TSH) đ n protein g m g n 200 amino acid 926 D ch ngo i bào Kích thích Hình 75-2 S t ng h p ti t c a hormone peptid S kích thích ti t hormone thư ng bao g m s thay đ i n ng đ calci n i bào calcium ho c thay đ i AMP vòng (cAMP) t bào (GH, prolactin) Thông thư ng, polypeptide g m t 100 amino acid tr lên đư c g i protein, dư i 100 amino acid g i peptid Các hormone protein peptid đư c ti t ph n cu i c a lư i n i sinh ch t c a nh ng lo i t bào n i ti t khác nhau, tương t nh ng lo i protein khác (Hình 75-2) Nh ng hormone protein thư ng đư c ti t đ u tiên v i m t lư ng l n chưa có ho t đ ng sinh h c (ti n hormone) đư c phân c t nh đ t o thành nh ng d ng nh vùng lư i n i sinh ch t Nh ng ti n hormone sau đư c v n chuy n đ n b máy Golgi đ đư c d tr nh ng túi ti t Trong trình này, enzyme nh ng túi ti t ti p t c c t ti n hormone làm chúng tr nên nh hơn, có ho t tính sinh h c nh ng m nh b b t ho t Nh ng túi đư c d trưc t bào ch t, m t s di chuy n đ n g n màng t bào cho đ n đư c ti t S ti t hormone (cũng m nh b t ho t)di n túi d tr hòa vào màng t bào h t ch a b đ y vào d ch gian bào ho c tr c ti p vào máu máu b i hi n tư ng xu t bào Trong m t s trư ng h p, s kích thích xu t bào s tăng n ng đ ion calci d ch bào tương gây b i s kh c c màng sinh ch t Trong m t s trư ng h p khác, s kích thích receptor màng t bào n i ti t làm tăng Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chương 75 Gi i thi u v n To i tiremove t this notice, visit: Nguy n Đ c Anh- 14D-K110 www.foxitsoftware.com/shopping B ng 75-1 Các n n i ti t, hormone ch c năng, c u trúc c a chúng Hormone Các ch ng C u trúc hóa h c Vùng dư i đ i (Chương 76) Hormone kích thích thùy trư c n yên Hormone kich thích n v thư ng th n Hormone kích thích ti t hormone tăng trư ng Hormone c ch ti t hormone GH (somatostatin) Hormone kích thích thùy sau n yên Y ut c ch dopamin ho c prolactin Kích thích ti t TSH (homrone kích thích n giáp) prolactin Gây ti t hormone v thư ng th n Peptid Gây ti t hormone tăng trư ng (GH) Peptid Thùy trư c n yên (Chương 76) Tuy n giáp (Chương 77) V thư ng th n (Chương 78) Peptid Peptid c ch ti t GH Gây ti t FSH LH Amin c ch ti t prolactin Kích thích t ng h p protein t t c s phát tri n c a h u h t t bào mô Hormone kích thích n giáp Kích thích t ng h p ti t hormone (TSH) n giáp (T3 T4) Hormone kích thích t y thư ng th n Kích thích t ng h p ti t hormone t y thư ng th n (cortisol, androgens, aldosterone) Prolactin Đi u n s phát tri n vú ph n s ti t s a Hormone kich thích nang tr ng- FSH Kích thích nang tr ng phát tri n n s trư ng thành c a tinh trùng t bào Sertoli nam Hormone hoàng th - LH Kích thích t n h p testosteron t bào Leydig nam; kích thích r ng tr ng, fhình thành hoàng th , t ng h p FSH, LH bu ng tr ng Thùy sau n yên (Chương 76) Hormone tăng trư ng Hormone ch ng ni n(hay Tăng tái h p thu nư c g i vasopressin) làm tăng huy t áp th n, gây co m ch Peptid Peptid Peptid Peptid Peptid Peptid Peptid Oxytocin Kích thích xu t s a Thyroxine (T4) triiodothyronine (T3) Calcitonin Tăng t c đ ph n ng hóa h c h u h t t bào, làm tăng t c đ chuy n hóa Đi u ch nh s l ng đ ng calci vào xương làm gi m n ng đ ion calci d ch ngo i bào Amin Cortisol Mang nhi u ch c chuy n hóa đ u n s chuy n hóa proteins, carbohydrat, ch t béo; có thêm tác d ng ch ng viêm Tăng tái h p thu ion Natri, th i ion Kali, ion H+ th n Steroid Aldosterone vú gây co t cung Peptid Peptid Steroid T y thư ng th n (Chương 61) Norepinephrine, epinephrine Tác d ng kích thích gi ng h giao c m Amin T y (Chương 79) Insulin (β cells) Đi u ch nh glucose vào t bào, u n chuy n hóa carbohydrat Tăng t ng h p ti t glucose gan vào d ch th Peptid Glucagon (α cells) Peptid Tuy n c n giáp (Chương 80) Parathyroid hormone Đi u ch nh n ng đ Calci huy t tương b ng cách tăng th i Calci ru t th n tăng l y calci t xương Peptid Tinh hoàn (Chương 81) Testosterone Đi u n s phát tri n h sinh d c nam nh ng đ c tính sinh d c th phát nam Steroid Bu ng tr ng (Chương 82) Estrogens Đi u n s phát tri n trư ng thành c a h sinh d c n , vú, nh ng đ c tính sinh d c th phát n Kích thích ti t “s a t cung” t n n i m c t cung u n s phát tri n c u trúc ti t vú Steroid Progesterone UNIT XIV Tuy n/mô Steroid Continued 927 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Ph n XIV N i ti t sinh s n Nguy n Đ c Anh- 14D-K110 To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping B ng 75-1 Các n n i ti t, hormone ch c năng, c u trúc c a chúng Tuy n/mô Hormone Các ch ng C u trúc hóa h c Bánh rau (Chương 83) hCG- hormone rau thai ngư i Đi u n s phát tri n c a hoàng th s ti t estrogen progesteron hoàng th Peptid Hormone nhũ t rau thai ngư i - Human somatomamotropin Estrogens Progesterone Có l u n s phát tri n m t s mô c a thai nhi, phát tri n vú m Xem tác d ng c a estrogen t bu ng tr ng Xem tác d ng c a progesteron t bu ng tr ng Peptid Renin Xúc tác chuy n angiotensinogen thành angiotensin I (ho t đ ng enzyme) Tăng h p thu ion calci ru t tăng t o khoáng xương Tăng t o h ng c u Peptid Th n (Chương 26) 1,25-Dihydroxycholecalciferol Erythropoietin Steroid Steroid Steroid Peptid Tim (Chương 22) Peptid l i ni u Natri tâm nhĩ- ANP Tăng ti t Natri th n, h huy t áp Peptid D dày (Chương 65) Gastrin Kích thích ti t HCl t bào thành Peptid Ru t non (Chương 65) Secretin Peptid Cholecystokinin Kích thích t bào n nang t y ti t bicarbonat nư c Kích thích co bóp túi m t gi i phóng men t y Leptin Gi m s thèm ăn, tăng sinh nhi t Peptid Các t bào m (Chương 72) CH2OH C HO O O HO OH O HC C O O Cortisol Aldosterone OH O CH2OH Testosterone OH HO Estradiol Hình 75-3 C u trúc hóa h c c a m t s hormone steroid lư ng AMP vòng (cAMP) sau kích ho t protein kinase gây kích thích ti t hormone Nh ng hormone d ng peptid tan nư c, n chúng vào vòng tu n hoàn m t cách d dàng, chúng s đư c v n chuy n đ n mô đích c a th Các hormone steroid thư ng đư c t ng h p t cholesteron không đư c d tr C u trúc hóa h c c a hormone steroid gi ng cholesterol, mà h u h t hormone đư c t ng h p t cholesterol Chúng tan d u c u trúc phân t bao g m vòng hexyl (cyclohexyl rings) m t vòng pentyl g n v i t o nên khung c u trúc (Hình 75-3) M c dù thư ng có r t hormone đư c d tr t i t bào n i ti t ti t steroid, lư ng l n 928 Peptid M c dù thư ng có r t hormone đư c d tr t i t bào n i ti t ti t steroid, lư ng l n cholesterol ester không bào nhanh chóng đư c chuy n hóa thành steroid sau đư c kích ho t Ph n l n cholesterol t bào ti t steroid có ngu n g c t huy t tương, nhiên có m t lư ng de novo of cholesterol t ng h p t bào ti t steroid B i steroid r t d tan lipid, m t chúng đư c t ng h p, chúng d dàng ng m qua màng t bào vào d ch k sau vào máu Các hormon amin nh ng hormone đư c t ng h p t tyrosin Có hai nhóm hormone t ng h p t tyrosin, hormone n giáp hormone t y thư ng th n, đư c ti t s ho t hóa enzyme t bào ch t c a t bào n n i ti t Các hormon n giáp đư c t ng h p d tr n giáp t i đây, chúng g n v i đ i phân t thyroglobulin, m t protein đư c d tr t i nang l n n giáp S ti t hormone x y amin đư c tách kh i thyroglobulin, sau hormone amin s vào vòng tu n hoàn Sau vào máu, h u h t hormone g n v i protein huy t tương, đ c bi t globulin g n thyrosin- TBG (thyroxinebinding globulin), protein g n s t t gi i phóng hormone đ n nh ng mô đích Epinephrin nor-epinephrin đư c ti t n t y thư ng th n, t i thông thư ng ti t lư ng epinephrine nhi u g p l n nor-epinephrin Các catecholamine đư c v n chuy n đ n túi ti t d tr t i cho đ n đư c ti t Gi ng nh ng hormone protein d tr n n i ti t, catecholamine đư c ti t t t bào n t y thư ng th n theo ch nh p bào M t catecholamine vào máu, huy t tương chúng có th t n t i Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Nguy n Đ c Anh- 14D-K110 Chương 75 Gi i thi u v n To i tiremove t this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping d ch mã liên quan t i s t ng h p hormone giai đo n liên quan t i s hình thành ho c d tr hormone S BÀI TI T HORMONE, V N CHUY N VÀ S BÀI XU T KH I VÒNG TU N HOÀN Đ nh hormone có th x y v i feedback dương tính Trong m t s trư ng h p, feedback dương tính x y ho t đ ng sinh h c c a hormone làm tăng ti t hormone M t ví d c a feedback dương đ nh LH (hormone kích thích hoàng th ) x y nh hư ng c a estrogen lên thùy trư c n yên trư c th i gian r ng tr ng S ti t LH sau tác đ ng lên bu ng tr ng gây kích thích tăng ti t thêm estrogen, estrogen l i kích thích ti t LH Th c t , LH đ t đ n m t n ng đ thích h p s có feedback âm u ch nh s ti t hormone S ti t hormone sau nh n kích thích th i gian tác d ng c a lo i hormone M t vài hormone, epinephrine hay nor-epinephrin, đư c ti t vòng vài giây sau n t y thư ng th n nh n kích thích có th gây tác d ng t i đa ch vòng vài giây đ n vài phút; ho t đ ng c a lo i hormone khác, hormone n giáp hay hormone GH, có th ph i c n đ n hàng tháng m i gây đư c tác d ng t i đa Do đó, m i hormone đ u có tính ch t riêng v th i gian b t đ u tác d ng th i gian gây nh hư ng- m i lo i c u trúc đ u nh m ph c v nh ng ch c riêng bi t N ng đ hormone máu m c đ ti t hormone Ch c n m t lư ng nh c a hormone đ th c hi n vi c u hòa h u h t trình chuy n hóa ch c n i ti t N ng đ c a chúng máu kho ng t 1pico gam (1 ph n tri u tri u c a 1g) 1ml máu cho đ n nhi u nh t vài micro gam (vài ph n tri u c a 1g) 1ml máu Tương t , m c đ ti t hormone c c kì nh , hay đư c tính b ng micro gam ho c mili gam/ ngày ph n sau c a chương này, b n s th y s chuy n hóa r t đ c bi t t i mô đích, m t lư ng r t nh hormone có th t o s nh hư ng c c l n lên c m t h sinh lý ĐI U KHI N BÀI TI T HORMONE QUA CƠ CH FEEDBACK Feedback âm ngăn ch n vi c ti t hormone m c M c dù n ng đ hormone huy t tương dao đ ng theo t ng m c đ kích thích khác ngày, s xu t hi n c a t t c hormone ph i đư c ki m soát ch t ch Trong h u h t trư ng h p, s ki m soát thông qua ch feedback âm tính (xem Chương 1), ch đ m b o trì ho t đ ng bình thư ng c a hormone t i mô đích Sau kích thích gây ti t hormone, tr ng thái ho c k t qu t nh hư ng c a hormone có xu hư ng làm gi m ti t hormone Nói cách khác, hormone (ho c s n ph m c a chúng) t o m t feedback âm tính ngăn ch n s ti t m c ho c ho t đ ng m c t i mô đích S u n không d a vào n ng đ c a hormone mà ph thu c vào m c đ ho t đ ng c a mô đích Do đó, ch mô đích tăng ho t đ ng đ n m t ngư ng t o tín hi u feedback t i n n i ti t, tín hi u đ m nh s làm gi m ti t hormone Feedback có th x y t t c m c đ , bao g m giai đo n phiên mã gen Chu kì bi n đ i c a s ti t hormone D a s u n c a feedback âm tính dương tính lên s ti t hormone, chu kì bi n đ i ch ti t hormone đư c nh hư ng b i s chuy n mùa, tr ng thái phát tri n tu i, th i gian ngày ng Ví d , s ti t GH s tăng vào giai đo n đ u c a gi c ng nh ng gi m vào giai đo n sau c a gi c ng m t s trư ng h p, nh ng chu kì bi n đ i ti t hormone d a s thay đ i ho t đ ng c a đư ng th n kinh có liên quan đ n s u ch nh ti t hormone V N CHUY N HORMONE TRONG MÁU Các hormone tan nư c (peptid ho c catecholamine) đư c hào tan vào huy t tương đư c v n chuy n t nơi chúng đư c t o đ n mô đích, t i chúng s khu ch tán kh i lòng mao m ch, vào khoang d ch k cu i đ n t bào đích Các hormone steroid hormone n giáp, ngư c l i, đư c v n chuy n vòng tu n hoàn nh g n vào protein huy t tương Thư ng có dư i 10 ph n tram hormone steroid ho c hormone n giáp t n t i d ng t huy t tương Ví d , 99 ph n trăm hormone n giáp máu đư c g n v i protein huy t tương Tuy nhiên, huy t tương, protein g n v i hormone không th d dàng khu ch tác qua thành mao m ch đ n nh ng t bào đích, hormone mon t n t i d ng không ho t đ ng cho đ n chúng đư c tách kh i protein mang M t lư ng tương đ i hormone g n v i protein m t ngu n d tr , b sung vào n ng đ c a hormone t sau d ng t g n v i receptor t bào đích ho c b lo i kh i vòng tu n hoàn S g n c a hormone v i protein huy t tương làm ch m trình chúng b đào th i kh i huy t tương S đào th i hormone kh i h tu n hoàn Có hai y u t có th làm tăng ho c gi m n ng đ c a hormone máu M t y u t m c đ ti t hormone vào máu Y u t th hai m c đ đào th i 929 UNIT XIV d ng t ho c d ng liên k t v i nh ng ch t khác Ph n XIV N i ti t sinh s n hormone kh i máu, hay đư c g i t c đ l c s ch chuy n hóa (metabolic clearance rate), thư ng đư c đ nh nghĩa b ng s ml huy t tương đư c l c s ch hormone phút Đ tính m c đ l c này, ngư i ta tính (1) t c đ l c hormone kh i huy t tương (nano gam/phút) (2) n ng đ hormone huy t tương (nano gam/ml huy t tương) Sau đó, t c đ l c s ch chuy n hóa đư c tính b ng công th c: T c đ l c s ch chuy n hóa = t c đ l c hormone kh i huy t tương/ n ng đ c a hormone Công th c ch y u d a phương pháp: hormone đư c g n v i m t ch t phóng x Sau đó, lư ng hormone g n phóng x đư c truy n v i m t t c đ không đ i vào máu cho đ n n ng đ ch t phóng x máu đ t m c h ng đ nh Khi đó, t c đ l c hormone kh i huy t tương b ng t c đ hormone đư c truy n vào máu Cùng lúc, n ng đ hormone g n phóng x máu đư c tính b ng phương pháp đ m phóng x chu n (standard radioactive counting procedure) Sau đó, b ng vi c s d ng công th c nêu ta s tính đư c t c đ l c s ch chuy n hóa Các hormone đư c “l c” kh i huy t tương b ng nhi u đư ng, bao g m (1) s giáng hóa mô, (2) g n vào mô, (3) đào th i gan vào d ch m t (4) đào th i th n vào nư c ti u V i m t s hormone, t c đ l c s ch chuy n hóa có th b gi m xu ng có th làm tăng v t n ng đ c a hormone h tu n hoàn Ví d , hi n tư ng x y v i m t s hormone steroid gan b b nh lý, lý hormone ch y u đư c liên h p t i gan và đào th i vào d ch m t Các hormone đư c đào th i t i nh ng t bào đích b i trình enzyme, trình gây s nh p bào c a ph c h p receptor- hormone màng t bào; hormone sau đư c giáng hóa t bào, receptor thư ng đư c g n l i lên màng t bào H u h t hormone peptid catecholamine đ u tan nư c di chuy n t vòng tu n hoàn Chúng thư ng đư c giáng hóa b i enzyme máu mô sau nhanh chóng đư c đào th i qua th n ho c gan Ví d , th i gian bán h y c a angiotensin II máu ch dư i phút Các hormone đư c g n v i protein đư c l c kh i máu v i t c đ ch m có th t n t i vài gi ho c th m chí vài ngày Th i gian bán h y c a steroid thư ng th n máu t 20- 100 phút, th i gian bán h y c a hormone n giáp g n v i protein có th kéo dài 1- ngày 930 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Nguy n Đ c Anh- 14D-K110 To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping CƠ CH HO T Đ NG C A HORMONE CÁC RECEPTOR C A HORMONE VÀ S HÓA CHÚNG HO T Ho t đ ng đ u tiên c a hormone g n vào receptor đ c hi u t bào đích Nh ng t bào receptor s ph n ng Các receptor đ c hi u c a m t s hormone n m màng t bào, ngư c l i m t s hormone khác l i có receptor n m t bào ch t ho c nhân Khi hormone g n v i receptor s kích ho t m t lo t ph n ng c a t bào, v i m i giai đo n đ u xdieenx m t m ch m nh m , ch c n m t lư ng nh hormone có th t o m t nh hư ng l n Nh ng receptor c a hormone nh ng đ i phân t protein, m i t bào đích có kho ng 2.000- 100.000 receptor Ngoài ra, m i receptor thư ng ch đ c hi u v i nh t hormone, m i lo i hormone s ho t đ ng m t lo i mô c th Các mô ch u nh hư ng c a hormone nh ng mô ch a r t nhi u receptor đ c hi u cho hormone V trí lo i receptor đ c hi u khác thư ng sau: N m ho c n m màng t bào Nh ng receptor màng t bào đ c hi u v i hormone lo i protein, peptid catecholamine N m t bào ch t Nh ng receptor c a m t s hormone steroid đư c tìm th y ch y u t bào ch t N m nhân t bào Các receptor c a hormone n giáp đư c tìm th y nhân t bào đư c cho g n v i m t ho c nhi u nhi m s c th S lư ng đ nh y c a receptor đư c u ch nh S lư ng receptor t i t bào đích thư ng không h ng đ nh t ngày qua ngày khác ho c th m chí phút qua phút khác Nh ng receptor protein thư ng b b t ho t ho c phá h y trình chúng th c hi n ch c năng, đ n m t th i m khác chúng l i đư c tái ho t tr l i ho c m t s đư c t o m i Ví d ,s tăng n ng đ hormone ho c s tăng g n k t v i receptor t i t bào đích làm gi m s lư ng receptor S u n c ch thư ng x y h u qu c a (1) s b t ho t c a m t s phân t receptor, (2) s b t ho t c a m t s phân t protein truy n tin n i bào, (3) s cô l p t m th i receptor b ng cách vào t bào, tránh xa ho t đ ng c a hormone tương tác v i receptor màng t bào, (4) phá h y receptor b i lysosome sau nh p bào, ho c (5) gi m s n xu t receptor Trong m i trư ng h p, s u n c ch receptor làm gi m s đáp ng c a mô đích v i hormone Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chương 75 Gi i thi u v n To i tiremove t this notice, visit: Nguy n Đ c Anh- 14D-K110 www.foxitsoftware.com/shopping đ ng c a protein đích (như enzyme ho c kênh ion) b ng cách g n v i nhóm protein màng t bào đư c g i heterotrimeric guanosine triphosphate (GTP)-g n protein G (Hình 75-4) Đã phát hiên 1000 receptor g n protein G, t t c đ u có phân đo n xuyên màng lư ng lư n vào xuyên qua màng t bào M t s ph n c a receptor g n vào t bào ch t (đ c bi t đuôi t bào ch t c a receptor) đư c liên k t v i protein G (protein G bao g m ti u đơn v : , ) Khi hormone g n vào ph n bên màng c a receptor, s thay đ i c u hình c a receptor làm kích ho t protein G phát tín hi u n i gây ra: ho c (1) m ho c đóng kênh ion màng, ho c (2) thay đ i ho t đ ng c a m t enzyme t bào ch t, ho c (3) kích ho t phiên mã gen TÍN HI U N I BÀO SAU KHI RECEPTOR HORMONE ĐƯ C KÍCH HO T G n ngo i l , m t hormone tác d ng lên mô đích đ u tiên ph i t o ph c h p hormonereceptor D ng ph c h p có ch c khác v i receptor, s kích ho t receptor b t đ u trình nh hư ng c a hormone t i mô đích Đ gi i thích trình này, s đưa m t vài ví d v s tương tác hormone- receptor Protein tam phân G đư c đ t tên d a kh g n v i guanosine nucleotides Trong tr ng thái b t ho t c a protein G, ti u đơn v , t o thành m t ph c h p g n v i guanosine diphosphate (GDP) t i v trí ti u đơn v Khi receptor đư c kích ho t, s thay đ i hình d ng làm cho ph c h p GDP-protein G liên k t v i ph n n m t bào ch t c a receptor chuy n GDP thành GTP S thay th GDP thành GTP làm cho ti u đơn v tách kh i ph c h p tam phân chuy n sang liên k t v i m t protein thông tin n i bào khác; nh ng protein này, g n v i ti u đơn v , s làm thay đ i ho t đ ng c a kênh ion ho c enzyme n i bào adenyl cyclase ho c phospholipase C, làm bi n đ i ch c c a t bào Receptor g n kênh ion H u h t t t c ch t d n truy n th n kinh, acetylcholine nor-epinephrin, g n vào receptor màng sau synap S liên k t h u luôn làm thay đ i c u trúc c a receptor, thư ng m ho c đóng kênh đ i v i m t ho c nhi u lo i ion M t s kênh ion ph thu c receptor m (ho c đóng) kênh v i ion Natri, m t s khác v i ion Kali, m t s khác v i ion calci, nhi u l o khác n a S di chuy n khác c a lo i ion khác vào kh i t bào thông qua kênh ion t o nh ng hi u ng k ti p t bào sau synap M c dù m t vài hormone có th th c hi n ch c thông qua ho t hóa receptor c a kênh ion, h u h t hormone m ho c đóng kênh ion gián ti p thông qua vi c g n v i receptor liên k t protein G ho c receptor liên k t enzyme, s đư c nói đ n sau Tín hi u k t thúc hormone b phá h y ti u đơn v quay l i g n v i ti u đơn v đ tr v d ng b t ho t- ch t u ti t protein G M t s chi ti t thêm v tín hi u protein G đư c nói đ n Chương 46 đư c trình bày Hình 46-7 Receptor liên k t protein G Nhiêù receptor sau đư c kích ho t gián ti p u n ho t Hormone Receptor D ch ngo i bào γ β γ α γ GDP G protein (b t ho t) β β α GTP G protein (ho t hóa) T bào ch t α GTP-protein đích kích ho t (enzym) Hình 75-4 Cơ ch ho t hóa m t receptor k t h p protein G Khi hormone kích ho t receptor , ph c h p protein G b t ho t , , and g n v i receptor đư c ho t hóa, chuy n GTP (guanosine triphosphate) thành GDP (guanosine diphosphat) Quá tình làm cho chu i (g n v i GTP) tách t chu i c a protein G tác d ng lên protein đích màng t bào (các enzym) phát tín hi u n i bào 931 UNIT XIV M t s hormone l i gây u ch nh kích thích receptor protein thông tin n i bào; là, s kích thích t hormone l n m c bình thư ng c a receptor ho c phân t truy n tin n i bào t i t bào đích, ho c s lư ng receptor nhi u m c tương tác c a chúng v i hormone Khi s u ch nh kích thích di n ra, mô đích tr nên r t nh y c m v i tác d ng kích thích c a hormone Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Ph n XIV N i ti t sinh s n Nguy n Đ c Anh- 14D-K110 B ng 75-2 Các hormone s d ng tín hi u Receptor Tyrosine Kinase Y u t tăng trư ng nguyên bào s i GH Y u t tăng trư ng t bào gan Insulin Insulin gi ng y u t phát tri n-1 Leptin Prolactin Y u t phát tri n n i m c m ch máu To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Leptin Leptin receptor P Kích ho t enzym JAK2 Y Y JAK2 STAT3 P Y Y P P STAT3 P Y Y P D ch mã 932 AT ST P B ng 75-2 li t kê m t s y u t tăng trư ng (có b n ch t peptid), cytokine hormone s d ng receptor liên k t enzyme tyrosin kinase đ t o tín hi u t bào M t ví d c a receptor liên k t enzyme receptor leptin (Hình 75-5) Leptin m t hormone đư c ti t t t bào m có m t s nh hư ng đ n sinh lý, đ c bi t quan tr ng vi c u n c m giác thèm ăn s cân b ng lư ng (trình bày Chương 72) Receptor leptin m t thành viên c a nhóm r t nhi u receptor cytokine, nhóm receptor ho t đ ng enzyme n i t i chúng có th truy n tín hi u đ n enzyme liên quan Đ i v i receptor leptin, m t nh ng đư ng d n tín hi u x y thông qua tyrosin kinase c a nhóm janus kinase(JAK), JAK2 Receptor leptin t n t i dư i d ng dimer (2 ti u ph n), s g n c a leptin v i ph n bên màng t bào c a receptor làm thay đ i c u trúc c a nó, kh i đ ng trình phosphoryl hóa ho t hóa phân t JAK2 liên quan n i bào S kích ho t phân t JAK2 sau gây phosphoryl hóa tyrosin l i receptor leptin- hình thành ph c h p JAK2 làm trung gian tín hi u n i bào Nh ng tín hi u n i bào bao g m P STAT3 mRNA Receptor liên k t enzyme M t s receptor, ho t đ ng mang ch c gi ng enzyme ho c liên k t ch t ch v i enzyme mà chúng kích ho t Nh ng receptor liên k t enzyme nh ng protein xuyên màng m t l n, khác v i receptor xuyên màng g n v i protein G xuyên màng l n Receptor liên k t enzyme có nh ng v trí g n hormone phía màng t bào t o xúc tác ho c v trí g n hormone bên Khi hormone g n vào ph n màng c a receptor, m t enzyme màng t bào l p t c đư c kích ho t (ho c b b t ho t) M c dù nhi u receptor liên k t enzyme có ho t đ ng c a enzyme n i t i, m t s khác ph i c n đ n enzyme g n ch t ch vào receptor m i có th t o s thay đ i ch c c a t bào ST Các tác d ng sinh lý P M t s hormone đư c g n v i protein G c ch (kí hi u protein Gi), hormone khác g n v i protein G kích thích (kí hi u protein Gs) Do đó, tùy thu c vào s g n c a receptor hormone v i protein G c chê hay kích thích, m t hormone có th ho c làm tăng ho c gi m ho t đ ng c a enzyme n i bào Ph c h p h th ng protein G màng t cung c p m t m ng r ng l n c a t bào ti m đáp ng l i hormone khác t i mô khác c a th AT P STAT3 Gen đích Hình 75-5 M t receptor g n enzym— receptor leptin Receptor t n t i d ng chu i kép (2 chu i gi ng nhau), leptin g n vào ph n màng c a receptor, gây phosphoryl hóa (P) kích ho t janus kinase (JAK2) liên k t n i bào Cơ ch t o trình phosphoryl hóa c a b chuy n đ i tín hi u ho t hóa phiên mã protein (STAT), t kh i đ ng trình phiên mã c a gen đích t ng h p protein S phosphoryl hóa JAK2 kích ho t m t s h enzym khác ch t trung gian c a m t s tác d ng nhanh c a leptin Y, v trí đ c hi u c a s phosphoryl hóa tyrosin s phosphoryl hóa c a protein chuy n đ i tín hi u ki m soát phiên mã (STAT), kích ho t trình phosphoryl hóa t i gen leptin đích đ b t đ u trình t ng h p protein S phosphoryl hóa JAK2 d n đ n ho t hoá m t s đư ng enzyme n i bào khác kinase ho t hóa phân bào (MAPK) hay phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) M t s nh hư ng c a leptin di n nhanh chóng h u qu c a s kích ho t nh ng enzyme n i bào này, ngư c l i m t s tác d ng khác di n ch m c n ph i có s t ng h p c a nh ng protein khác M t ví d khác, m t ch đư c s d ng r ng rãi đ u n ch c t bào thông qua hormone, cho hormone g n v i m t receptor xuyên màng đ c bi t, receptor sau s tr thành enzyme ho t hóa adenylyl cyclase nhô t t bào Enzym xúc tác s hình thành cAMP, ch t gây r t nhi u nh hư ng môi trư ng n i bào đ ki m soát ho t đ ng c a t bào (s đư c nói đ n sau) cAMP đư c g i ch t truy n tin th hai b i b n thân không ph i m t hormone tr c ti p gây s thay đ i t bào; thay vào đó, cAMP có ch c m t ch t truy n tin th hai đ t o nh ng nh hư ng t bào V i m t vài hormone d ng peptid, hormone l i ni u tâm nhĩ (ANP), GMP vòng (cGMP), nh ng ch t ch khác cAMP m t chút, nh ng ch t truy n tin th hai Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chương 75 Gi i thi u v n To i tiremove t this notice, visit: Nguy n Đ c Anh- 14D-K110 www.foxitsoftware.com/shopping Lipophilic hormone D ch ngo i bào Khu ch tán UNIT XIV T bào đích Nhân Proteins DNA Receptor nhân Ribosome Receptor t bào ch t Ph c h p receptorhormone mRNA Chu i đáp ng hormone mRNA Màng nhân L h t nhân Hình 75-6 Cơ ch tác đ ng n i bào c a hormone lipophilic, steroids, v i receptor n i bào t bào đích Sau hormone g n v i receptor t bào ch t ho c nhân, ph c h p hormone-receptor g n vào chu i đáp ng hormone (vùng kh i đ ng) DNA Ho t đ ng ho c kích ho t ho c b t ho t gen phiên mã, t o thành mARN, t ng h p protein Nh ng receptor hormone n i bào s ho t hóa gen Có m t vài hormone, bao g m hormone steroid n thư ng th n n sinh d c, hormone n giáp, hormone vitamin A, vitamin D, g n v i receptor protein bên t bào nhi u g n vào màng t bào B i nh ng hormone tan d u, chúng d dàng qua màng t bào g n v i receptor t bào ch t ho c nhân Ph c h p hormonereceptor ho t hóa sau g n v i m t vùng đ c bi t (g i promoter) DNA đư c g i giai đo n đáp ng hormone (hormone response element), theo cách ho c s kích ho t ho c c ch phiên mã c a gen đ c hi u ARN thông tin (mRNA, Hình 75-6) Do đó, vài phút, vài gi ho c th m chí vài ngày sau hormone vào t bào, m t d ng protein m i xu t hi n t bào tr thành ch t u n ch c m i ho c ch c khác c a t bào Nhi u lo i mô khác có lo i receptor n i bào gi ng nhau, nhiên gen đư c kích thích b i receptor m t s mô l i khác M t receptor n i bào có th kích ho t m t gen ch có s liên k t phù h p gi a receptor v i protein u hòa gen, nhi u lo i pritein đ c hi u cho t ng lo i mô th Do đó, đáp ng c a lo i mô khác v i hormone đư c tìm hi u không ch v tính ch t đ c hi u c a receptor mà c bi u hi n c a gen đư c receptor u n CƠ CH C A CH T TRUY N TIN TH HAI TRONG CH C NĂNG N I TI T TRUNG GIAN N I BÀO Chúng ý ph n trư c r ng m t nh ng ch hormone tác đ ng môi trư ng n i bào kích thích s hình thành B ng 75-3 Các hormone s d ng h th ng truy n tin th hai Adenylyl Cyclase–cAMP Hormone kích thích v thư ng th n (ACTH) Angiotensin II (các t bào bi u mô) Calcitonin Catecholamines (các receptor ) Hormone gi i phóng corticotropin (CRH) FSH Glucagon Hormone gi i phóng hormone GH (GHRH) Hormone rau thai ngư i (hCG) LH Hormone c n giáp (PTH) Secretin Somatostatin Hormone kích thích n giáp(TSH) , Vasopressin (receptor V2, t bào bi u mô) thành ch t truy n tin th hai cAMP phía màng t bào cAMP sau gây m t lo t nh hư ng khu v c n i bào Do đó, ch có nh t m t nh hư ng tr c ti p t hormone lên t bào kích ho t lo i receptor đ c hi u màng t bào Công vi c l i c a ch t truy n tin th hai cAMP không ph i ch t truy n tin th hai nh t đư c t o thành b i hormone khác Có hai ch t đ c bi t quan tr ng khác (1) ion calci calmoduli liên h p (2) s n ph m c a s phân h y phospholidip màng t bào Adenylyl cyclase- cAMP, h th ng truy n tin th hai B ng 75-3 trình bày m t vài s r t nhi u hormone s d ng ch adenylyl cyclase- cAMP đ kích thích mô đích c a chúng, Hình 75-7 trình bày h th ng 933 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Ph n XIV N i ti t sinh s n D ch ngo i bào Nguy n Đ c Anh- 14D-K110 To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping B ng 75-4 Các hormone s d ng h th ng truy n tin th hai Phospholipase C Hormone Angiotensin II (cơ trơn m ch máu) Catecholamines (receptors ) Hormone u hòa n sinh d c (GnRH) Hormone gi i phóng hormone GH (GHRH) Hormone c n giáp (PTH) Oxytocin Hormone kích thích n yên ti t TSH (TRH) Vasopressin (receptor V1, trơn m ch máu γ T bào ch t β α GTP cAMP cAMP ho t hóaph thu c protein kinase Protein – PO4 + ADP Đáp Adenylyl cyclase ATP cAMP b t ho tph thu c protein kinase Protein + ATP ng c a t bào Hình 75-7 Cơ ch c a chu kì adenosine monophosphate (cAMP) mà nhi u hormone ki m soát ch ng c a t bào ADP, adenosine diphosphate; ATP, adenosine triphosphate truy n tin th hai adenylyl cyclase- cAMP S g n c a hormone v i receptor đ c hi u cho phép x y s gép g p gi a receptor v i protein G N u protein G kích thích h th ng adenylyl- cAMP, đư c g i protein GS , cho bi t protein G đư c kích thích S kích thích adenylyl cyclase, m t enzyme g n màng, b i protein GS sau xúc tác s chuy n đ i m t lư ng nh ATP (adenosine triphosphat) t bào ch t thành cAMP n i bào Ti p theo kích ho t cAMP ph thu c protein kinase (ch t phosphoryl hóa nh ng protein đ c hi u c a t bào) thành d ng có ho t tính, d n t i xúc tác cho chu i ph n ng hóa h c cu i d n đ n nh ng đáp ng c a t bào v i hormone M t cAMP đư c t ng h p t bào, thư ng kích ho t m t chu i enzyme Có nghĩa là, đ u tiên enzyme đư c kích ho t, sau enzyme kích ho t m t enzyme th hai, c ti p t c đ n enzyme th 3, th Đi u quan tr ng ch ch c n m t vài phân t adenylyl cyclase ho t hóa màng t bào có th kích ho t thêm r t nhi u phân t c a enzyme ti p theo, r i thêm r t nhi u phân t c a enzyme th ba, th tư B ng cách này, dù ch m t lư ng nh hormone ho t đ ng b m t t bào có th kh i đ ng m t chu i ph n ng c t bào N u liên k t hormone v i receptor đ c hi u g n v i m t protein G c ch (protein G i), adenylyl cyclase s b c ch , gi m t ng h p cAMP cu i d n đ n c ch ho t đ ng c a t bào Do đó, tùy vào s ghép c p c a receptor v i protein G lo i c ch hay kích thích, m t 934 hormone có th ho c làm tăng ho c làm gi m n ng đ cAMP trình phosphoryl hóa nh ng protein c a t bào Các đáp ng đ c hi u làm tăng ho c gi m cAMP t i m i lo i t bào đích ph thu c vào b n ch t c a b máy n i bào; m t s t bào ch ch a nhóm enzyme, nh ng t bào khác l i ch a enzyme khác Do đó, nh ng ch c khác đư c tìm lo i t bào khác nhau, kích ho t t ng h p hóa ch t n i bào, gây co ho c giãn cơ, kích thích t bào ti t ch t, làm thay đ i tính th m c a t bào Do đó, m t t bào n giáp đư c kích thích b i cAMP s t ng h p hormone thyroxin triiod-thyroxin, ngư c l i cAMP n v thư ng th n l i gây ti t hormone steroid v thư ng th n T i m t t bào bi u mô c a ng xa ng góp c a th n, cAMP làm tăng tính th m c a chúng v i nư c H th ng truy n tin th hai màng phospholipid c a t bào M t s hormone kích ho t receptor xuyên màng qua kích ho t enzyme phospholipase C g n v i ch i phía c a receptor (B ng 75-4) Enzym xúc tác cho trình phân h y m t s phospholipid màng t bào, đ c bi t phosphatidylinositol bi- phosphate (PIP2) , thành hai s n ph m hai ch t truyên tin th hai: inositol triphosphate (IP3) diacylglycerol (DAG) Ch t IP3 huy đ ng ion calci t ty th t lư i n i ch t, sau ion calci s có tác d ng m t ch t truy n tin th hai, ch ng h n gây co trơn làm thay đ i ch ti t m t s t bào DAG, m t lo i ch t truy n tin th hai có b n ch t lipid, kích ho t enzyme kinase C, qua phosphoryl hóa m t lư ng l n protein, t o nh ng đáp ng c a t bào (Hình 75-8) Bên c nh nh ng tác d ng trên, thành ph n lipid c a DAG acid arachidonic, ch t ti n thân c a prostaglandin m t s hormone t i ch , ch t gây nhi u nh hư ng đ n mô đích c a th H th ng truy n tin th hai: calci-calmudulin M t h th ng truy n tin th hai n a di n đáp ng v i hi n tư ng ion calci vào t bào Quá trình calci vào t bào có th đư c kh i đ ng b i (1) thay đ i kh Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chương 75 Gi i thi u v n To i tiremove t this notice, visit: Nguy n Đ c Anh- 14D-K110 www.foxitsoftware.com/shopping CÁC HORMONE HO T Đ NG CH Y U TRÊN B MÁY GEN C A T BÀO hormone Peptid Receptor protein G Màng t bào Phospholipase C DAG + IP3 PIP2 T bào ch t protein kinase C ho t hóa protein kinase C b t ho t Protein – PO4 Ca++ Protein Lư i n i ch t Đáp ng c a t bào Đáp ng c a t bào Hình 75-8 H th ng truy n tin th hai phospholipid màng t bào vài hormone u n ch c c a t bào DAG, diacylglycerol; IP3, inositol triphosphate; PIP2, phosphatidylino-sitol biphosphate m kênh calci, (2) m t hormone tương tác v i receptor màng làm m kênh calci Sau vào t bào, ion calci g n v i protein calmodulin Protein có v trí g n calci, có v trí đư c g n v i calci, protein calmodulin s thay đ i hình d ng kh i đ ng m t lo t nh hư ng t bào, bao g m kích thích ho c c ch protein kinase S kích thích protein calmodulin ph thu c protein kinase s thông qua trình phosphoryl hóa đ gây kích thích ho c c ch protein liên quan đ n s đáp ng c a t bào v i hormone Ví d , m t ch c c th c a calmodulin kích ho t myosin kinase chu i nh (MLCK- myosin light chain kinase), sau gián ti p gây tác d ng lên chu i myosin c a trơn gây co trơn (Hình 8-3) N ng đ trung bình c a ion calci h u h t t bào c a th 10-8 đ n 10-7 mol/L, không đ đ kích ho t h th ng calmodulin Nhưng n ng đ ion calci tăng lên đ n 10-6 đ n 10-5 mol/L, đ đ k t h p gây t t c nh hư ng c a calmodulin t bào vân, c n đ n m t lư ng ion calci m i có th kích thích troponin C gây co (xem Chương 7) Có m t u thú v troponin C gi ng calmodulin c ch c c u trúc protein M t ch ho t đ ng khác c a hormone, đ c bi t hormone steroid, kích thích t ng h protein t i mô đích Nh ng protein sau ho t đ ng enzyme v n chuy n protein ho c c u trúc protein, r i t t o ch c khác c a t bào Chu i ho t đ ng ch c c a steroid ch y u đư c trình bày sau (Hình 75-6): The steroid khu ch tán qua màng t bào a Hormone vào t bào ch t, t i chúng g n v i receptor protein đ c hi u b.mPh c h p receptor- hormone sau đư c khu ch tán­ vào nhân ho c đư c v n chuy n đ n nhân c Ph c h p g n ch t vào v trí đ c hi u s i DNA nhi m s c th , sau kích ho t trình phiên mã c a gen c th đ t o mRNA d mRNA khu ch tán vào t bào ch t, t i chúng u n trình gi i mã t i ribosom đ t o nh ng protein m i M t ví d hormone aldosterone, m t nh ng hormone đư c ti t b i v thư ng th n, vào t bào ch t c a t bào ng th n, t i có nh ng receptor protein đ c hi u tên receptor corticoid khoáng (mineralocorticoid receptor) Do đó, t i nh ng t bào này, m t chu i ho t đ ng nói s m x y Sau kho ng 45 phút, protein b t đ u xu t hi n t i t bào ng th n u n trình tái h p thu natri đào th i kali vào lòng ng Do đó, th i gian đ hormone steroid ho t đ ng t i đa thư ng nh t sau 45 phút, có th lên đ n vài gi ho c th m chí vài ngày Tác đ ng đ i ngư c v i m t s tác đ ng nhanh chóng c a m t s hormone peptid hormone ngu n g c amino acid, vasopressin nor-epinephrin Các hormone n giáp làm tăng trình phiên mã gen nhân t bào Các hormone n giáp T3, T4 làm tăng trình phiên mã c a m t s gen c th nhân t bào Đ ch c kích thích phiên mã đư c di n m t cách hoàn ch nh, đ u tiên hormone g n tr c ti p v i receptor protein nhân t bào (đư c tình bày chi ti t Chương 77- Hình 77-5); nh ng receptor nh ng nhân t phiên mã đư c ho t hóa, g n v i ph c h p nhi m s c th , u n ch c c a vùng kh i đ ng gen- đư c gi i thích Chương Có hai đ c m quan tr ng v ch c c a hormone n giáp lên nhân t bào: Chúng kích ho t ch gen hình thành nhi u lo i protein n i bào- kho ng 100 lo i ho c nhi u Nhi u­ lo i protein nh ng enzyme u n 935 UNIT XIV Các hormone steroid làm tăng t ng h p protein D ch ngo i bào Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Ph n XIV N i ti t sinh s n Đ nh lư ng n ng đ hormone máu Các hormone t n t i máu v i m t lư ng r t nh ; m t sô hormone có n ng đ th p đ n m c kho ng b ng ph n t c a m t gam (1 pico gam) 1ml Do đó, r t khó đ đ nh lư ng đư c nh ng n ng đ b ng nh ng phương pháp thông thư ng Tuy nhiên, m t phương pháp r t nh y đư c phát tri n t 50 năm trư c gi i quy t đư c v n đ đ nh lư ng hormone, ti n thân c a chúng s n ph m chuy n hóa c a chúng Phương pháp đư c g i phương pháp mi n d ch phóng x (radioimmunoassay) G n đây, b sung thêm nhi u phương pháp, xét nghi m mi n d ch g n enzyme (ELISA- enzyme-linked immune-sorbent assays), đư c phát tri n đ đ nh lư ng m t cách xác, có tính thông lư ng cao lo i hormone Phương pháp mi n d ch phóng x Phương pháp ti n hành mi n d ch phóng x sau Đ u tiên, s n xu t m t kháng th có tính đ c hi u cao v i hormone c n đ nh lư ng Bư c ti p theo, m t lư ng nh kháng th s đư c (1) tr n v i m t lư ng d ch t đ ng v t có ch a hormone c n đ nh lư ng (2) đ ng th i tr n v i m t lư ng thích h p hormone chu n tinh t đư c g n m t đ ng v phóng x Tuy nhiên, b t bu c ph i t o đư c tr ng thái: ch có m t lư ng r t nh kháng th g n hoàn toàn v i c hormone g n phóng x hormone d ch c n đ nh lư ng Do đó, hormone t nhiên d ch c n đ nh lư ng hormone g n phóng x tranh ch p v trí g n kháng th Trong trình tranh ch p, hàm lư ng m i lo i hormone đư c g n t l thu n v i n ng đ m i hormone dung d ch thí nghi m Th ba, sau s g n k t đ t tr ng thái cân b ng, ph c h p kháng th - hormone đư c tách kh i ph n l i c a dung d ch, lư ng hormone g n phóng x ph c h p đư c đ nh lư ng b ng nh ng kĩ thu t đ m phóng x N u m t lư ng l n hormone g n phóng x liên k t v i kháng th , rõ ràng ch m t lư ng nh hormone t nhiên tranh ch p v i hormone g n phóng x này, n ng đ c a hormone t nhiên d ch c n đ nh lư ng r t Ngư c l i, n u ch m t lư ng nh hormone g n phóng x liên k t kháng th , t c m t lư ng l n hormone t nhiên tranh ch p v trí g n kháng th Th tư, đ tăng tính xác c a xét nghi m, trình đ nh lư ng mi n d ch phóng x đư c th c hi n v i m t s dung d ch chu n c a m t vài hormone không đư c g n n ng đ khác Sau m t đư ng cong chu n đư c v ra, xem Hình 75-9 B ng cách so sánh lư ng phóng x đư c ghi nh n t trình thí nghi m v i m t đư ng cong chu n, ta có th tính toán đư c v i sai s t 10- 15% n ng đ c a hormone lư ng d ch c n đ nh lư ng M t ph n t ho c 936 www.foxitsoftware.com/shopping 100 Ph n trăm lư ng kháng th g n v i aldosteron có g n phóng x ho t đ ng tăng cư ng chuy n hóa n i bào h u h t t t c t bào th Khi g n v i receptor n i bào, hormone n giáp có th ti p t c th c hi n ch c vài ngày ho c vài tu n Nguy n Đ c Anh- 14D-K110 To remove this notice, visit: 90 80 70 60 50 40 30 20 10 16 32 64 128 N ng đ aldosterone test m u (ng/dl) Hình 75-9 Đư ng cong chu n đ nh lư ng phóng x aldoste-rone (Ngu n Dr Manis Smith.) S S S S P S P S P P P P E AB3 AB2 H AB1 Hình 75-10: Nguyên t c b n c a xét nghi m mi n d ch g n enzyme đ đo n ng đ c a m t hormone (H) AB1 AB2 kháng th phát hi n hormone trang v trí liên k t khác nhau, AB3 m t kháng th phát hi n AB2 E m t lo i enzym có liên quan đ n AB3 xúc tác s hình thành m t s n ph m màu hu nh quang (P) t m t ch t (S) Lư ng c a s n ph m đư c đo b ng phương pháp quang h c t l thu n v i lư ng hormone gi ng n u có kháng th dư th a gi ng ph n nghìn t gam hormone có th đư c đ nh lư ng b ng phương pháp Xét nghi m mi n d ch g n enzyme (ELISA) Xét nghi m mi n d ch g n enzyme (ELISA) có th đư c dùng đ đ nh lư ng h u h t protein, bao g m c hormone Xét nghi m g n m t s kháng th đ c hi u v i m t enzyme th Hình 75-10 10 trình bày y u t b n c a phương pháp này, xét nghi m thư ng đư c th c hi n t m nh a có kho ng 96 gi ng nh M i gi ng đư c tráng b i kháng th (AB1), kháng th đ c hi u v i hormone c n đ nh lư ng M u c n đ nh lư ng ho c m u ch ng đư c cho vào Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Nguy n Đ c Anh- 14D-K110 Chương 75 Gi i thi u v n To i tiremove t this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Bibliography Aranda A, Pascual A: Nuclear hormone receptors and gene expression Physiol Rev 81:1269, 2001 Brent GA: Mechanisms of thyroid hormone action J Clin Invest 122:3035, 2012 Chapman K, Holmes M, Seckl J: 11β-hydroxysteroid dehydrogenases: intracellular gate-keepers of tissue glucocorticoid action Physiol Rev 93:1139, 2013 Evans RM, Mangelsdorf DJ: Nuclear receptors, RXR, and the Big Bang Cell 157:255, 2014 Funder JW: Minireview: aldosterone and mineralocorticoid receptors: past, present, and future Endocrinology 151:5098, 2010 Heldring N, Pike A, Andersson S, et al: Estrogen receptors: how they signal and what are their targets Physiol Rev 87:905, 2007 Imai Y, Youn MY, Inoue K, et al: Nuclear receptors in bone physiology and diseases Physiol Rev 93:481, 2013 Morris AJ, Malbon CC: Physiological regulation of G protein-linked signaling Physiol Rev 79:1373, 1999 Mullur R, Liu YY, Brent GA: Thyroid hormone regulation of metabolism Physiol Rev 94:355, 2014 Pascual A, Aranda A: Thyroid hormone receptors, cell growth and differentiation Biochim Biophys Acta 1830:3908, 2013 Rieg T, Kohan DE: Regulation of nephron water and electrolyte transport by adenylyl cyclases Am J Physiol Renal Physiol 306:F701, 2014 Sarfstein R, Werner H: Minireview: nuclear insulin and insulin-like growth factor-1 receptors: a novel paradigm in signal transduction Endocrinology 154:1672, 2013 Spat A, Hunyady L: Control of aldosterone secretion: a model for convergence in cellular signaling pathways Physiol Rev 84:489, 2004 Tasken K, Aandahl EM: Localized effects of cAMP mediated by distinct routes of protein kinase A Physiol Rev 84:137, 2004 Vasudevan N, Ogawa S, Pfaff D: Estrogen and thyroid hormone receptor interactions: physiological flexibility by molecular specificity Physiol Rev 82:923, 2002 Wettschureck N, Offermanns S: Mammalian G proteins and their cell type specific functions Physiol Rev 85:1159, 2005 Yen PM: Physiological and molecular basis of thyroid hormone action Physiol Rev 81:1097, 2001 937 UNIT XIV vào m i gi ng, sau là kháng th th hai (AB2), kháng th đ c hi u v i hormone g n vào m t v trí khác phân t hormone M t kháng th th ba (AB3) đư c thêm vào đ nh n di n AB2 đư c g n v i m t enzyme chuy n ch t n n thích h p thành s n ph m có th d dàng nh n b i phương pháp nhu m màu ho c hu nh quang B i m i phân t enzyme xúc tác trình t o hàng ngàn phân t khác, nên dù ch có m t lư ng r t nh phân t hormone có th đư c nh n b ng phương pháp Ngư c l i v i phương pháp tranh ch p g n mi n d ch phóng x , phương pháp ELISA s d ng lư ng dư kháng th nh m m c đích t t c phân t hormone đ u đư c g n đ u t o ph c h p kháng th - hormone Do đó, lư ng hormone m u c n đ nh lư ng ho c m u chu n s t l thu n v i lư ng s n ph m đư c t o Phương pháp ELISA đư c s d ng r ng rãi lâm sàng nghiên c u b i (1) không dùng đ n đ ng v phóng x , (2) xét nghi m đư c t đ ng s d ng t m g m 96 gi ng, (3) đư c ch ng minh m t phương pháp hi u qu vi c đánh giá xác n ng đ hormone v giá thành th c hi n ... version of Foxit Advanced PDF Editor Chương 75 Gi i thi u v n To i tiremove t this notice, visit: Nguy n Đ c Anh- 14D-K110 www.foxitsoftware.com/shopping B ng 75- 1 Các n n i ti t, hormone ch c năng,... th n Peptid Gây ti t hormone tăng trư ng (GH) Peptid Thùy trư c n yên (Chương 76) Tuy n giáp (Chương 77) V thư ng th n (Chương 78) Peptid Peptid c ch ti t GH Gây ti t FSH LH Amin c ch ti t prolactin... n (Chương 26) 1,25-Dihydroxycholecalciferol Erythropoietin Steroid Steroid Steroid Peptid Tim (Chương 22) Peptid l i ni u Natri tâm nhĩ- ANP Tăng ti t Natri th n, h huy t áp Peptid D dày (Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 75 Giới thiệu về hệ nội tiết, CHƯƠNG 75 Giới thiệu về hệ nội tiết, CHƯƠNG 75 Giới thiệu về hệ nội tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập