CHƯƠNG 65 Hoạt động bài tiết trong đường tiêu hóa

16 157 0
  • Loading ...
Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:24

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chương To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping 65 Xuyên su t chi u dài c a đư ng tiêu hóa, n ti t ph c v m c đích b n: Th nh t, enzym tiêu hóa đư c xu t ph n l n vùng c a đư ng tiêu hóa, t mi ng cho t i m t n h i tràng Th hai, n nhày n m t mi ng cho đ n l h u môn cung c p ch t nhày nh m bôi trơn b o v t t c ph n c a đư ng tiêu hóa H u h t s t o thành enzym tiêu hóa đ u vi c đáp ng l i v i s có m t c a th c ăn đư ng tiêu hóa, lư ng đư c ti t m i đo n c a đư ng tiêu hóa luôn phù h p v i lư ng th c ăn Hơn th n a, t i m t s ph n c a đư ng tiêu hóa, c lo i enzym c u thành c a ch t xu t có s phù h p v i lo i th c ăn đư c tiêu hóa M c đích c a chương nh m mô t nh ng s ti t n tiêu hóa khác nhau, ho t đ ng s u ti t s n ph m c a chúng gan - cung c p ch t ti t cho s tiêu hóa nhũ tương hóa th c ăn Gan có c u trúc đ c trưng cao đư c trình bày chương 71.Tuy n nư c b t n t y d ng n nang ph c h p - đư c trình bày Hình 65.2 Nh ng n n m bên đư ng tiêu hóa và, m nà nên chúng khác bi t so v i nh ng n bên đư ng tiêu hóa khác Chúng ch a hàng tri u ti u thùy đư c lót bên b ng t t bào n tueets, nh ng ti u thùy đư c d n vào m t h thông ng d n cu i đ vào đư ng tiêu hóa CƠ CH KÍCH THÍCH CƠ B N CÁC TUY N TIÊU HÓA M i liên h gi a th c ăn v i s kích thích ti t c a t bào bi u mô - Ho t đ ng kích thích h th ng th n kinh ru t Nh ng nguyên t c b n c a s ti t đư ng tiêu hóa ch đư tngtrong tiêu hóa Các d ng khác c a n tiêu hóa Các d ng n khác cung c p ch t ti t khác đư ng tiêu hóa Th nh t, b m t bi u mô c a đa s ph n c a đư ng tiêu hóa hàng tri u n đơn t bào ti t nhày g i t bào nhày đơn gi n ho c đư c g i t bào hình đài có hình d ng gi ng chi c ly có chân Chúng ho t đ ng ch y u đáp ng v i nh ng kích thích t i ch vào b m t niêm m c: chúng xu t ch t nhày tr c ti p lên b m t c a l p niêm m c đ ho t đ ng m t ch t bôi trơn, đ ng th i có tác d ng b o v b m t niêm m c kh i bi tr y xư c phân h y Th hai, nhi u vùng b m t c a đư ng tiêu hóa có n p nhăn d ng h c đư c hình thành l p bi u mô lõm vào l p dư i niêm m c ru t non, nh ng n p nhăn này, đư c g i ti u nang Lieberkuhn, chúng lõm sâu ch a nh ng t bào ti t chuyên bi t M t nh ng t bào đư c mô t Hình 65 -1 Th ba, d dày ph n c a tá tràng m t s lư ng l n ng n sâu M t ng n n hình đư c trình bày Hình 65-4, v i n ti t acid pepsinogen d dày (oxyntic gland?) Th tư, có m i liên quan đ n đư ng tiêu hóa m t vài n ph c h p - n nư c b t, n t y S xu t hi n c a th c ăn nh ng đo n riêng bi t c a đư ng tiêu hóa thư ng kích thích n c a vùng vùng lân c n ti t m t lư ng trung bình đ n nhi u d ch tiêu hóa M t ph n c a tác đ ng c c b này,đ c bi t s ti t c a ch t nhày b i t bào ti t nhày, k t qu c a vi c kích thích liên h tr c ti p c a th c ăn t i t bào n b m t Thêm vào đó, s kích thích t bào bi u m t i ch kích ho t h th ng th n kinh ru t thành ru t Các d ng y u t kích thích có kh kích ho t h th ng bao g m (1) kích ho t xúc giác (2) s kích thích hóa h c (3) s căng giãn c a thành ru t K t qu c a ph n x th n kinh s kích thích c nh ng t bào ti t nhày bi u mô ru t nh ng n phía sâu thành ru t tăng ti t Kích thích ti t t đ ng S kích thích h th n kinh đ i giao c m làm tăng t c đ ti t c a n đư ng tiêu hóa S kích thích c a h th n kinh đ i giao c m v i đư ng tiêu hóa h u lúc làm tăng t c đ ti t c a n tiêu hóa S tăng t c đ ti t đ c bi t đ i v i n n m ph n c a đư ng tiêu hóa ( có s phân b c a dây th n kinh lư i h u dây th n kinh ph v ) n nư c b t, n th c qu n, n c a d dày, n t y n Brunner c a tá tràng Nó v i m t vài n ph n xa c a 817 UNIT XII Ho t đ ng ti t đư ng tiêu hóa Unit XII Gastrointestinal Physiology Mao m ch S i th n kinh Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Lư i n i ch t B máy Golgi S ti t Đi u hòa s ti t c a n b ng hormone T i d dày ru t, m t vài hormone tiêu hóa khác giúp u hòa th tích đ c tính c a d ch ti t Các hormone đư c gi i phóng t niêm m c c a đư ng tiêu hóa đáp ng v i s có m t c a th c ăn lòng ru t Nh ng hormone sau đư c h p thu vào máu đư c mang t i n - nơi chúng gây tác đ ng kích thích ti t D ng kích thích đ c bi t có giá tr v i vi c s n xu t d ch v d ch t y th c ăn vào d dày tá tràng V phương di n hóa h c, hormone tiêu hóa ho c polypeptit ho c có ngu n g c t polypeptit s đư c nói chi ti t sau Màng đáy Ti th Ribosomes H t zymogen Hình 65­1 Ch c n hình c a m t t bào n vi c hình thành ti t ezyme ch t ti t khác D ch ti t ban đ u: Ptyalin Ch t nh y D ch ngo i bào H p thu ch đ ng Na+ H p thu th đ ng ClBài ti t ch đ ng K+ Bài ti t HCO3- Nư c b t Hình 65­2 S hình thành ti t nư c b t b i m t n dư i hàm đ i tràng, đư c phân b nhánh phó giao c m c a th n kinh ch u hông.S ti t ph n l i c a ru t non 2/3 c a đ i tràng di n ch y u s đáp ng l i kích thích c a dây th n kinh t i ch c a hormone t i m i đo n ru t S kích thích h giao c m có tác đông m t lên t c đ ti t c a n tiêu hóa S kích thích c a dây th n kinh giao c m t i đư ng tiêu hóa làm cho n t i ch tăng ti t d ch t m c đ nh đ n trung bình Tuy nhiên, s kích thích giao c m có th d n đ n s co m ch c p máu cho n Do đó, kích thích giao c m có tác đ ng m t: (1) Kích thích đơn đ c h giao c m thư ng gây tăng nh s ti t (2) n u s kích thích h phó giao c m kích thích c a hormone gây s ti t d i s n ph m ti t , s b sung thêm kích thích giao c m l i thư ng làm gi m s ti t, u r t c n thi t, ch y u s co m ch làm gi m lư ng máu cung c p cho n 818 CƠ CH BÀI TI T CƠ B N C A CÁC T BÀO TUY N S ti t ch t h u cơ.M c dù t t c ch ti t b n đư c th c hi n b i t bào n đ n v n chưa đư c bi t, nh ng b ng ch ng kinh nghi m ch nh ng nguyên lý ti t trình bày bên dư i, Hình 65-1 Nh ng ch t dinh dư ng c n thi t cho s hình thành ch t ti t đ u tiên ph i khu ch tan ho c v n chuy n tích c c theo dòng máu mao m ch t i ch t n n c a t bào n R t nhi u ti th n m bên t bào n g n màng đáy s d ng lư ng oxi hóa đ t o Adenosin triphosphat (ATP) - Năng lư ng t ATP, v i ch t thích h p đư c cung c p t ch t dinh dư ng, sau đư c s d ng đ t ng h p ch t ti t h u cơ, toàn b trình t ng h p di n h u h t lư i n i ch t b máy Golgi c a t bào n Nh ng ribosome bám vào lư i n i ch t ch u trách nhi m cho vi c t ng h p lo i protein đư c ti t Nh ng ch t đư c ti t đư c v n chuy n xuyên qua ng c a lư i n i ch t, sau đư c chuy n đ n túi c a b máy Golgi b ng t t c đư ng kho ng 20 phút Trong b máy Golgi, ch t đư c bi n đ i, thêm vào, t p trung, đư c b c túi ti t ch t t bào, túi ti t đư c d tr ng n c a t bào ti t Nh ng túi đư c d tr trì cho đ n có tín hi u u n th n kinh ho c hormone s n t bào xu t nh ng ch t ch a bên túi qua b m t t bào Ho t đ ng có l ho t đ ng theo dư i đây: Khi Hormon g n v i receptor c a nó, thông qua m t nh ng ch truy n tín hi u bên t bào, s làm tăng tính th m c a màng t bào v i ion Ca Ca vào t bào n r t nhi u túi ti t hòa màng v i màng ph n ng n t bào Màng t bào ph n ng n sau s b v ra, ch t túi s trào bên ngoài, trình g i Quá trình xu t bào Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 65 Secretory Functions of the Alimentary Tract To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Tính ch t bôi trơn b o v c a Ch t nhày, T m quan tr ng c a Ch t nhày đư ng tiêu hóa Ch t nhày m t ch t ti t dày bao g m nư c, n gi i, h n h p m t vài glycoprotein - đư c t o b i s lư ng l n polysaccharide g n v i lư ng protein Ch t nhày có vài s khác bi t nh gi a ph n c a đư ng tiêu hóa, nói chung t t c v trí đ u có m t vài đ c tính quan tr ng n v a ho t đ ng bôi trơn hi u qu đ ng th i y u t b o v niêm m c đư ng tiêu hóa Đ u tiên, Ch t nhày có kh bám dính n có th g n k t ch t ch v i th c ăn ho c thành ph n nh khác bao ph m t t m phim m ng quanh b m t chúng Th 2, có c u trúc đ y đ nh m b c thành c a đư ng ruôt ngăn c n nh hư ng c a ph n l n thành t c a th c ăn t i b m t niêm m c Th ba, ch t nhày có l c c n th p đ trư t, v y nh ng m nh nh th c ăn có th trư t v m t l p n i mô m t cách r t d dàng Th tư, ch t nhày n cho ph n ch t th i bám ch t l y đ t o thành khuôn phân s đư c th i thông qua ho t đ ng Th năm, ch t nhày r t b n v ng v i ho t đ ng phân gi i c a enzyme tiêu hóa Và th sáu, thành ph n glycoprotein c a ch t nhày có tính ch t lư ng c c, có nghĩa chúng v a có kh đ m m t lư ng nh acid ho c bazo; đ ng th i ch t nhày ch a m t lư ng v a ion bicacbonat, có đ c tính trung hòa acid Vì v y, ch t nhày có kh n cho s trư t c a th c ăn đư ng tiêu hóa r t d dàng ngăn c n s tray xư c h c ho c s phân h y hóa h c cho l p bi u mô Ngư i ta tr nên nh n th c m t cách sâu s c tính ch t bôi trơn c a ch t nhày n nư c b t m t kh ti t nư c b t, u r t khó đ nu t th c ăn r n th m chí ăn v i m t lư ng l n nư c S BÀI TI T NƯ C B T Nư c b t bao g m m t s ti t huy t ti t ch t nhày Các n b n c a s ti t nư c b t n mang t i, n dư i hàm n dư i lư i; thêm vào có r t nhi u n nh quanh mi ng S ti t nư c b t hàng ngày thư ng bi n đ ng kho ng t 800 - 1000ml, đư c th hi n b ng giá tr trung bình kho ng 1000ml b ng 65-1 Nư c b t bao g m typ ti t protein khác nhau: (1) Bài ti t huy t bao g m ptyalin ( m t amylase ) m t enzyme tiêu hóa tinh b t, (2) Bài ti t ch t nhày g m mucin cho m c đích bôi trơn b o v b m t đư ng tiêu hóa B ng 65­1 S ti t hàng ngày d ch ru t D ng ti t Th tích hàng ngày (ml) pH Nư c b t 1000 6.0-7.0 D ch v 1500 1.0-3.5 D ch t y 1000 8.0-8.3 D ch m t 1000 7.8 D ch ru t non 1800 7.5-8.0 200 8.0-8.9 200 7.5-8.0 D ch n Brunner D ch ti t đ i tràng T ng 6700 Tuy n mang tai ti t g n toàn b d ng nư c b t huy t thanh, n dư i hàm dư i lư i ti t c nư c b t giàu huy t ch t nhày Các n quanh mi ng ch ti t ch t nhày Nư c b t có đ pH n m kho ng 6.0 -7.0, m t kho ng thu n l i cho ho t đ ng tiêu hóa c a ptyalin S ti t ion nư c b t Nư c b t bao g m m t lư ng l n đ c bi t ion K HCO3 Ngư c l i, n ng đ c a c ion Na Cl nư c b t l i th p vài l n so v i huy t tương Có th hi u t i l i có nh ng n ng đ đ c bi t c a ion nư c b t thông qua gi i thích dư i v ch ti t nư c b t Hình 65-2 th hi n s ti t c a n dư i hàm m t n ph c h p n hình bao g m ti u thùy ng d n nư c b t S ti t nư c b t m t trình g m giai đo n:Giai đo n đ u tiên có s tham gia c a ti u thùy, giai đo n th hai có s tham gia c a ng d n nư c b t Ti u thùy ti t ch t ti t đ u tiên bao g m ptyalin và/ho c ch t nhày n m m t dung d ch giàu n gi i v i n ng đ không khác nhi u so v i d ch ngo i bào n hình Khi ch t ti t ban đ u ch y qua ng d n, trình v n chuy n tích c c ch y u di n làm thay đ i rõ r t thành ph n ion d ch ti t nư c b t Đ u tiên, ion Na+ đư c tái h p thu ch đ ng t t t c ng d n nư c b t ion K+ đư c ti t ch đ ng đ trao đ i lư ng ion Na+ Do đó, n ng đ ion Na + nư c b t b gi m xu ng m t cách đáng k n ng đ K+ ngư c l i l i tăng lên Tuy nhiên, có s tái h p thu m c ion Na+ so v i s ti t ion K+ , u s t o lên s tích n âm kho ng -70 millivolts ng ti t nư c b t; s tích n âm l n lư t gây nên tình tr ng ion Cl b tái h p thu m t cách b đ ng Chính v y, n ng đ ion Cl- nư c bot b gi m xu ng r t th p, phù h p v i s gi m n ng đ ion Na+ ng n Th hai, ion bicarbonate đư c ti t b i t bào bi u mô ng ti t vào lòng c a ng S ti t nh t m t ph n đư c gây b i s trao đ i b đ ng gi a ion bicarbonate ion Cl- , có th gây m t ph n trình ti t ch đ ng 819 UNIT XII S ti t nư c n gi i Y u t thi t y u th cho s ti t c a n s ti t đ y đ nư c n gi i v i ch t h u S ti t c a n nư c b t, đư c mô t rõ ph n sau, m t ví d cho vi c làm cách kích thích th n kinh có th n nư c mu i qua t bào n v i m t lư ng d i v y, đ ng th i lúc đ y t t c nh ng v t ch t h u qua ranh gi i ti t c a t bào (?) Ngư i ta cho r ng ho t đ ng c a hormone lên màng t bào c a m t s t bào n gây nên tác đ ng ti t tương t kích thích th n kinh Unit XII Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Gastrointestinal Physiology K t qu th c c a trình v n chuy n dư i tình tr ng ngh ngơi, n ng đ ion Na ion Cl nư c b t ch vào kho ng 15 mEq/L, b ng kho ng 1/7 đ n 1/10 n ng đ c a chúng huy t tương Ngư c l i, n ng đ c a ion K l i vào kho ng 30mEq/ L, g p l n so v i n ng đ c a chúng huy t tương Trong su t trình ti t nư c b t cư ng đ cao nh t, n ng đ ion nư c b t có th thay đ i b i t c đ s n xu t ch t ti t đ u tiên b i ti u thùy có th tăng g p 20 l n u ki n ngh ngơi D ch ti t c a ti u thùy sau s đư c d n vô nhanh qua ng ti t v y s u ch nh thay đ i d ch ti t t i b gi m m t cách đáng k Do đó, m t lư ng d i nư c b t đư c ti t ra, n ng đ mu i NaCl vào kho ng 1/2 ho c 2/3 n ng đ c a huy t tương, n ng đ ion K tăng g p l n so v i n ng đ huy t tương To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Nhân nư c b t dư i Dây bó đơn đ c H ch dư i hàm Dây th n kinh m t Th ng nhĩ S ĐI U HÒA TH N KINH TRONG VI C BÀI TI T NƯ C B T Hình 65-3 th hi n đư ng d n truy n th n kinh phó giao c m vi c u ti t s ti t nư c b t ch ng minh rõ ràng r ng n nư c b t đư c ki m soát ch y u b i tín hi u th n kinh phó giao c m t nhân nư c b t dư i thân não Nhân nư c b t n m g n v i ranh gi i gi a t y s ng c u não b kích thích b i c xúc giác v giác t lư i nh ng vùng khác c a mi ng h ng Có r t nhi u y u t kích thích v giác, đ c bi t v chua ( gây b i acid), gây nên s ti t nư c b t - thư ng g p 8- 20 l n 820 Tuy n dư i lư i Tuy n mang tai H ch tai Dây thàn kinh lư i h u Lư i Vai trò c a nư c b t vi c v sinh mi- ng Khi t nh, kho ng 0.5 mL nư c b t đư c ti t m i phút, g n toàn b đ u d ng ti t nhày; nhiên, ng , s ti t r t S ti t có m t vai trò c c k quan tr ng vi c trì s kh e m nh c a mô vùng mi ng Mi ng luôn ph i ch u đ ng m t lư ng l n vi khu n gây b nh có kh h y ho i mô m t cách d dàng gây nên sâu Nư c b t giúp ngăn c n trình có h i theo m t s cách: Dòng ch y c a nư c b t giúp t y s ch vi khu n gây b nh, ph n c a th c ăn cung c p lư ng chuy n hóa cho chúng Nư c b t ch a m t s y u t có th di t khu n: M t s chúng ion HCN , s khác m t vài enzyme phân gi i protein - quan tr ng nh t, lyzozyme (a) t n công vi khu n, (b) g n ion HCN vào bên vi khu n - nơi mà ion l n lư t tr thành ch t di t khu n, (c) tiêu hóa ph n c a th c ăn, giúp s giúp lo i b ngu n cung c p ch t chuy n hóa cho vi khu n Nư c b t bao g m kháng th quan tr ng có th tiêu di t vi khu n mi ng, bao g m nh ng vi khu n gây sâu N u s ti t nư c b t không x y ra, mô vùng mi ng thư ng b loét th n a b nhi m khu n, gây lan tràn sâu Tuy n dư i hàm Kích thích v giác Hình 65­3 Đi u hòa th n kinh phó giao c m đ i v i s ti t nư c b t l n t n su t ti t b n Cũng v y, s kích thích xúc giác, s có m t c a v t trơn nh n mi ng ( ví d m t viên s i) gây s ti t rõ ràng, nh ng v t xù xì gây s ti t c ch s ti t S ti t có th b kích thích ho c c ch b i tín hi u th n kinh t nhân nư c b t nh ng trung tâm cao c a h th ng th n kinh trung ương Ví d , m t ngư i ng i ho c ăn m t đ ăn mà h r t thích, s ti t nư c b t s nhi u so v i ăn ho c ng i th y đ ăn mà h không thích Vùng nh n c m v giác c a não b , u ch nh t ng ph n nh ng tác đ ng này, n m v trí g n v i trung tâm đ i giao c m ph n trư c c a vùng dư i đ i, ho t đ ng v i ph m vi l n đáp ng v i tín hi u t vùng v giác kh u giác t i v não ho c vùng h nh nhân S ti t nư c b t di n đáp ng v i ph n x b t ngu n t d dày ph n c a ru t non đ c bi t th c ăn kích thích đư c nu t ho c m t ngư i c m th y bu n nôn b i m t vài s b t thư ng đư ng tiêu hóa Nư c b t, nu t, giúp lo i b y u t kích thích đư ng tiêu hóa b ng cách làm loãng ho c trung hòa ch t kích thích S kích thích giao c m có th làm tăng m t lư ng nh nư c b t - so v i kích thích phó giao c m Th n kinh giao c m b t ngu n t h ch c d c theo b m t c a m ch máu t i n nư c b t Y u t th y u nh hư ng t i s ti t nư c b t s c p máu t i n b i s ti t luôn đòi h i ch t dinh dư ng t máu Các tín hi u th n kinh phó giao c m gây ti t m t lư ng l n s ti t giãn trung bình m ch máu Thêm vào đó, s ti t s tr c ti p làm giãn m ch, tăng cung c p ch t dinh dư ng c n thi t b i t bào ti t M t ph n nh hư ng c a Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 65 Secretory Functions of the Alimentary Tract To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping y u t giãn m ch đư c gây b i kallikrein - đư c vài ti t b i t bào ti t nư c b t ho t đ ng, l n lư t s ho t đ ng m t enzyme c t m t protein máu, m t alpha2- globulin, đ t o thành bradykinin, m t ch t gây giãn m ch r t m nh S BÀI TI T Đ C ĐI M C A S D DÀY D DÀY T bào nh y c n T bào vi n T bào Hình 65­4 Tuy n ti t acid Tuy n ti t acid n m bên b măt c a thân đáy c a d dày - chi m g n 80% di n tích d dày Tuy n môn v n m hang v - chi m 20% d dày S ti t c a n acid d dày M t n acid d dày đư c trình bày hình 65-4 Tuy n ch a lo i t bào khác nhau: (1) T bào c n ti t ch t nhày, ti t ch y u ch t nhày; (2) T bào chính, ti t m t lư ng l n enzyme pepsinogen; (3) t bào vi n, ti t acid chlohydric y u t n i t i S ti t acid hydrochloric c a t bào vi n g m ch đ c bi t dư i Cơ ch b n c a s ti t acid chlohydric Khi b kích thích, t bào vi n ti t d ch acid ch a kho ng 160mmol/L acid chlohydric, g n đ ng trương v i dich c a th Đ pH c a acid vào kho ng 0.8 ch ng t tính r t acid c a d ch T i đ pH này, n ng đ ion Hydro g p kho ng tri u l n so v i máu đ ng m ch Đ cô đ c ion Hydro thành m t lư ng l n th đòi h i 1500 calo lư ng cho m t Lít d ch v thân d dày Các t bào nh y c n T bào vi n BÀI TI T Đ b sung cho t bào ti t ch t nhày lót toàn b b m t c a d dày, niêm m c d dày có lo i ng n quan tr ng: Tuy n ti t acid ( g i n d dày) n môn v Tuy n acid ti t acid hydrochloric, pepsinogen, y u t n i, ch t nhày Tuy n môn v ti t ch y u ch t nh y đ b o v bi u mô n kh i tác đ ng c a acid d dày Chúng ti t hormone gastrin UNIT XII S ti t th c qu n S ti t th c qu n toàn b ti t ch t nhày ch y u cung c p ch t bôi trơn nu t Toàn b th c qu n đư c lót b i r t nhi u n đơn ti t nhày đo n cu i c a d dày m t ph m vi nh ph n đ u c a th c qu n có th tìm th y nhi u n nhày ph c h p Ch t nhày đư c ti t b i n ph c h p ph n c a th c qu n giúp ngăn c n s tr y xư c niêm m c gây th c ăn m i vào, n ph c h p ranh gi i gi a th c qu n d dày giúp b o v thàn c a th c qu n b i s phân h y c a d ch acid c a d dày thư ng xuyên có s trào ngư c c a d ch t d dày tr l i ph n th p c a th c qu n M c dù có s bào v này, loét d dày v n có th x y đo n cu i d dày c a th c qu n B m t niêm m c Bài ti t Ti u qu n Hình 65­5 Gi i ph u lư c đ c t d c qua ti u qu n c a t bào vi n Cùng lúc ion Hydro đư c ti t ion bicarbonate đư c khu ch tán vào máu, đó, máu t i tĩnh m ch d dày có n ng đ pH cao so v i máu đ ng m ch d dày ti t acid Hình 65-5 th hi n sơ đ c u trúc ho t đ ng c a t bào vi n ( đư c g i t bào ti t acid), th hi n rõ r ng chúng ch a m t s lư ng l n nhánh nh bên t bào g i ti u qu n Acid Hydrochloric đư c t o thành t đo n l i gi ng vi lông ti u qu n sau đư c d n t i ti u qu n đ k t thúc s ti t bên t vào Đ ng l c cho s ti t acid chlohydric c a t bào vi n bơm H - K ( H-K adenosine triphosphatase [ATPase] ) Cơ ch hóa h c c a s hình thành acid hydrochloric đư c trình bày Hình 65-6 bao g m bư c sau: 821 Unit XII Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Gastrointestinal Physiology D ch n i bào T bào vi n CO2 To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Lòng ti u qu n CO2 HCO3– HCO3– Cl– Cl– CO2 + OH– + H+ H+ (155 mEq/L) ATP H2O K+ K+ K+ K+ (15 mEq/L) ATP Na+ Cl– H2O Na+ Cl– Na+ (3 mEq/L) Cl– (Th m th u) Cl– (173 mEq/L) H2O Figure 65­6 Cơ ch m c đ nh c a s ti t acid hydrochloric (V trí ghi “ ATP” nh m ch cac bơm ch đ ng, nh ng đư ng nét đ t ch s khu ch tán ho c th m th u) Nư c t bào vi n phân li thành ion H+ ion OH bên ch t t bào Ion H sau đư c ti t ch đ ng vào ti u qu n b ng cách trao đ i v i ion K+, trình trao đ i ch đ ng đư c xúc tác b i enzyme H+-K+ ATPase Ion K+ đư c v n chuy n vào t bào b ng bơm Na+-K+ ATPase m t bên c a màng có xu hư ng rò r vào lòng ti u qu n chúng s đư c quay vòng tr l i bên t bào b ng bơm H+-K+ ATPase Bơm m t bên Na+-K+ ATPase thi t l p nên n ng đ Na th p bên t bào, góp ph n t o nên s tái h p thu th đ ng t lòng ti u qu n Do đó, đa ph n ion K+ Na+ ti u qu n đư c tái h p thu vào ch t t bào, ion H s n m l i ti u qu n Vi c bơm ion H+ kh i t b o b i bơm H+ - K+ ATPase cho phép ion OH- đư c tích t vàt t o thành ion bicarbonate ( HCO3 -)t CO2, th m chí đư c t i thành su t trình chuy n hóa c a t bào ho c đư c v n chuy n t máu vào t bào Ph n ng đư c xúc tác b i enzyme carbonic anhydrase Ion HCO3 - sau đư c v n chuy n thông qua màng bên t bào t i d ch ngo i bào b ng cách trao đ i v i ion Cl-, ion sau vào t bào đư c ti t thong qua kênh Cl- vào bên lòng ti u qu n, t o thành dung d ch acid HCl ti u qu n D ch sau đư c ti t bên thông qua t n c a ti u qu n vào lòng n Nư c vào bên ti u qu n nh s th m th u đư c hình thành s ti t ion l n vào bên ti u qu n Do đó, d ch ti t cu i c a ti u qu n bao g m nư c, HCl v i n ng đ vào kho ng 150 đ n 160 mEq/L, KCl vào kho ng 15 mEq/L, m t lư ng nh NaCl 822 Đ t o đư c n ng đ l n ion H+ d ch v đòi h i m t s rò r ch m t lư ng r t nh acid ngư c tr l i vào niêm m c M t ph n l n ch c c a d dày đ ngăn c n s r rì ngư c c a acid kh t o nên màng ngăn d dày nh ch t nhày có tính bazo kh g n ch t m i n i k t gi a t bào n i mô, s đư c trình bày ph n sau N u màng ngăn b phá h y b i ch t đ c, ví d s d ng nhi u aspirin ho c rư u, acid đư c ti t s rò ngư c tr l i niêm m c chênh l ch gradient n hóa, gây nên s h y ho i niêm m c d dày Các y u t b n kích thích s ti t d ch v Acetylcholine, Gastrin, Histamine Acetylcholin đư c gi i phóng s kích thích h đ i giao c m s kích thích s ti t pepsinogen t t bào chính, acid hydrochloric t t bào vi n ch t nhày t t bào ti t nhày So v i acetylcholine, c gastrin histamine đ u kích thích r t m nh t bào vi n ti t acid, chúng có tác đ ng t i t bào ti t khác S ti t ho t hóa c a pepsinogen Các d ng pepsinogen có m t vài khác bi t nh đư c ti t b i t bào t bào ti t nhày c a n d dày, t t c pepsinogens đư c t o thành đ u có m t ho t đ ng b n gi ng Khi s ti t ban đ u pepsinogen di n ra, ho t đ ng tiêu hóa Tuy nhiên, chúng đư c g p acid hydrochloric, s đư c chuy n sang d ng pepsin ho t đ ng Quá trình này, phân t pepsinogen, có tr ng lư ng phân t vào kho ng 42500, đư c phân c t đ t o thành phân t pepsin, v n có tr ng lư ng phân t vào kho ng 35000 Pepsin ho t đ ng m t enzyme phân gi i protein môi trư ng acid m nh ( trung bình pH t 1.8 đ n 3.5) pH vào kho ng trình phân gi i protein b ng ng l i enzyme tr nên b t ho t hoàn toàn th i gian ng n HCl r t c n thi t cho ho t đ ng tiêu hóa c a pepsin d dày, s đư c trình bày Chương 66 S ti t y u t n i c a t bào vi n Y u t n i - m t ch t r t c n thi t cho s h p thu vitamin B12 h i tràng đư c ti t b i t bào vi n v i s ti t acid HCl Khi nh ng t bào vi n s n xu t acid c a d dày b phá h y, thư ng x y nh ng ngư i b viêm d dày m n tĩnh, không ch có tình tr ng thi u acid d ch v ( thi u s ti t acid d dày) ti n tri n, mà gây b nh thi u máu ác tính s thi u trư ng thành c a h ng c u v ng m t y u t kích thích t y xương B12 Trư ng h p đư c nói rõ chương 33 TUY N MÔN V - BÀI TI T CH T NHÀY VÀ GASTRIN Tuy n môn v có c u trúc tương t n ti t acid ch a t bào h u t bào vi n Thay vào đó, n ch a h u h t t t bào ti t nhày gi ng h t v i nh ng t bào c n c a n Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 65 Secretory Functions of the Alimentary Tract To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping CÁC T BÀO TI T NH Y B M T Toàn b b m t c a bi u mô d dày gi a n đư c ph b i m t l p liên t c d ng đ c bi t c a t bào ti t nh y g i “ t bào ti t nh y b m t “ Chúng ti t m t s lư ng l n ch t nh y nh t bao ph bi u mô c a d dày dư i d ng m t l p gel thư ng dày mm, cung c p l p v b c b o v quan tr ng cho thành c a d dày, góp ph n bôi trơn đ s v n chuy n th c ăn đư c d dàng M t đ c tính khác c a ch t nhày tính ki m Chính v y, l p mô bên dư i thành d dày không b ti p xúc tr c ti p v i n ng đ acid cao v i enzyme phân gi i protein c a d dày Th m chí có s ti p xúc nh nh t v i th c ăn ho c b t k s kích thích c a ch t nh y đ u tr c ti p kích thích b m t c a t bào ti t nh y nh m ti t m t lư ng l n ch t nh y nh t dính, có tính ki m S KÍCH THÍCH BÀI TI T ACID D DÀY Các t bào vi n c a n ti t acid nh ng t bào nh t ti t Acid HCl Như đư c nh c t i ph n trên, tính acid c a d ch đư c ti t b i t bào vi n c a n ti t acid r t cao, v i đ pH r t th p kho ng 0.8 Tuy nhiên, s ti t acid n m dư i d ki m soát liên t c c a c tín hi u th n kinh n i ti t Hơn th n a, t bào vi n th c hi n đư c ch c ph i h p ch t ch v i m t typ t bào khác g i t bào ru t ưa crom ( t bào ECL), v i ho t đ ng tiên phát ti t histamine T bào ECL n m nh ng h c sâu c a n ti t acid chúng gi i phóng histamine đư c ti p xúc tr c ti p vơi t bào vi n c a n T c đ hình thành ti t acid HCl b i t bào vi n có liên quan tr c ti p v i lư ng histamine đư c ti t b i t bào ECL L n lư t, t bào ECL b kích thích s ti t histamine nh tác đ ng hormone gastrin - v n đư c hình thành ch y u ph n hang v c a bi u mô d dày đáp ng v i s có m t c a protein th c ăn đư c tiêu hóa T bào ECL có th b kích thích b i hormone đư c ti t b i h th ng th n kinh ru t thành d dày Chúng ta s nói rõ v ch c a gastrin vi c ki m soát ho t đ ng c a t bào ECL nh ng ki m soát sau v i s ti t acid HCl c a t bào vi n S kích thích ti t acid c a Gastrin Gastrin m t hormone đư c ti t b i t bào ti t gastrin, g i t bào G Nh ng t bào n m n môn v t i ph n t n c a d dày Gastrin m t polypeptit l n đư c ti t dư i d ng: M t d ng l n g i G-34, ch a 34 amino acid m t d ng nh hơn, G-17, ch a 17 amino acid M c dù c hai d ng đ u quan tr ng, d ng nh l i dư th a Khi th t ho c nh ng th c ăn khác có ch a protein t i vùng t n hang v c a d dày, m t vài protein t th c ăn s có m t tác đ ng kích thích đ c bi t t i t bào ti t gastrin c a n môn v gây nên s gi i phóng Gastrin vào máu đ sau đư c v n chuy n đ n t bào ECL d dày H n h p m nh c a d ch v v n chuy n Gastrin c c k nhanh t i t bào ECL thân v , gây nên s gi i phóng tr c ti p histamine vào n ti t acid sâu Histamin sau nhanh chóng làm ho t đ ng kích thích s ti t acid hydrochloric c a d dày S ĐI U HÒA BÀI TI T PEPSINOGEN S kích thích ti t pepsinogen t bào d dày t i n ti t acid di n đáp ng v i týp tín hi u: (1) S gi i phóng Achetylcholin t dây th n kinh ph v ho c t lư i th n kinh d dày ru t, (2) acid t d dày Acid có th không kích thích tr c ti p t bào thay vào tăng cư ng thêm ph n x th n kinh ru t giúp h tr cho tín hi u th n kinh ban đ u t i t bào Do đó, t c đ ti t pepsinogen ti n ch t c a pepsin gây nên s tiêu hóa protein - b nh hư ng r t m nh b i lư ng acid có m t d dày nh ng ngư i m t kh ti t lư ng acid b n, s ti t pepsinogen gi m, th m chí t bào có th hoàn toàn bình thư ng Các giai đo n ti t d dày S ti t d dày đư c nói di n qua “ giai đo n ” ( trình bày Hình 65 -7): M t giai đo n kích thích tâm lý, m t giai đo n d dày, m t giai đo n ru t non Giai đo n kích thích tâm lý Giai đo n kích thích tâm lý c a s ti t d dày di n th m chí trư c th c ăn vào d dày, đ c bi t đư c ăn Nó k t qu c a trình nhìn, ng i, nghĩ ho c nêm th c ă, s them ăn l n, s kích thích l i mãnh li t Các tín hi u th n kinh gây nên pha di n đ u c a s ti t d dày b t ngu n t v não trung tâm them ăn h nh nhân vùng dư i đ i Chúng s đư c truy n thông qua nhân lưng v n đ ng c a dây ph v t qua dây th n kinh ph v t i d dày Giai đo n ti t thư ng đóng góp kho ng 30% t ng s ti t c a d dày liên quan t i b a ăn Giai đo n d dày M t th c ăn vào t i d dày, kích thích (1) ph n x dài trung gian qua dây th n kinh ph v t d dày t i não b ngư c tr l i d dày, (2) Ph n x th n kinh ru t đ a phương, (3) Cơ ch tác đ ng c a Gastrin, t t c gây s ti t d ch v kho ng vài gi th c ăn ch a d dày Giai đo n ti t d dày 823 UNIT XII acid d dày Nh ng t bào ti t m t lư ng nh pepsinogen, nói trên, đ c bi t ti t m t lư ng l n l p ch t nhày m ng đ giúp bôi trơn th c ăn di chuy n, b o v thành c a d dày kh i s phân h y c a enzyme Tuy n môn b ti t hormone gastrin, có vai trò chìa khóa vi c ki m soát s ti t d dày, bàn lu n sau Unit XII Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Gastrointestinal Physiology To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Vagal center of medulla Cephalic phase via vagus Parasympathetics excite pepsin and acid production Food Afferent fibers Vagus trunk Secretory fiber Gastric phase: Local nervous secretory reflexes Vagal reflexes Gastrin-histamine stimulation Local nerve plexus Circulatory system Gastrin Intestinal phase: Nervous mechanisms Hormonal mechanisms Small bowel Figure 65­7 Phases of gastric secretion and their regulation dày góp kho ng 60% t ng s lư ng ti t d dày ăn chi m ph n l n t ng s 1500ml d ch v ti t hàng ngày Giai đo n ru t non S xu t hi n c a th c ăn ph n c a ru t non, đ c bi t tá tràng, s ti p t c n cho d dày ti t m t lư ng nh d ch v , có th m t ph n b i m t lư ng nh d ch d dày đư c giài phóng b i niêm m c tá tràng S ti t chi m kho ng 10% t ng s d ch v ti t đáp ng v i th c ăn S c ch ti t d ch d dày b i y u t ru t M c dù d ch nhũ ch p ru t có th kích thích nh s ti t d dày đo n đ u c a giai đo n ru t s ti t d dày, chúng ngư c l i l i c ch s ti t d ch v kho ng th i gian l i S c ch k t qu nh t c a tác đ ng: S xu t hi n c a th c ăn ru t non kh i xư ng m t ph n x d dày ru t d tr , truy n qua h th ng th n kinh ru t dây th n kinh giao c m ph v , c ch s ti t d dày Ph n x có th đư c kh i đ u b i (a) s căng thành ru t non, (b) s xu t hi n c a d ch acid ph n c a ru t non, (c) s xu t hi n s n ph m phân gi i c a protein, or (d) s kích thích c a niêm m c Ph n x m t ph n c a ch ph c h p sé đư c nói đ n Chương 64 nh m làm ch m s làm r ng c a d dày ru t non b ch a đ y th c ăn S xu t hi n c a acid, ch t béo, s n ph m phân gi i c a protein, d ch ưu trương ho c d ch c trương, nho c b t k m t y u t kích thích tác đ ng vào ph n c a ru t non s gây s g i phóng m t vài hormone đư ng ru t M t nh ng hocmon secretin, có vai trò đ c bi t quan tr ng vi c ki m 824 soát s ti t d ch t y Tuy nhiên, hocmon l i đ i kháng v i s ti t d dày Ba hormone l i l i là- peptid c ch ti t gastrin, polypeptid v n m ch ru t somatostatin - có nh hư ng t nh đ n trung bình vi c c ch ti t d dày M c đích c a y u t c a ru t c ch s ti t c a d dày có th nh m làm ch m dòng nhũ ch p t d dày xu ng mà ru t non ch a đ y th c ăn ho c t m th i t i Th c t , ph n x c ch d dày ru t c ng v i hormone c ch thư ng làm gi m nhu đ ng c a d dày lúc v i vi c gi m s ti t c a nó, s đươc nói rõ chương 64 S ti t d dày th i gian gi a l n tiêu hóa th c ăn D dày ti t m t ml d ch v m i gi su t giai đo n gi a l n phân gi i th c ăn, mà có ho c s tiêu hóa di n b t c v trí c a ru t S ti t di n thư ng d ng không acid, mà ch a ch y u ch t nhày m t pepsin hoàn toàn HCl S kích thích c m giác có th làm tăng s ti t d ch v gi a đ t tiêu hóa ( ch lư ng l n peptid acid) t i 50ml ho c vòng m t gi , tương t cách mà s ti t pha di n đ u t i th i m b t đ u b a ăn S tăng ti t đáp ng l i kích thích c m xúc đư c tin r ng y u t góp ph n cho s phát tri n c a loét d dày, s đư c trình bày Chương 67 Thành phàn hóa h c c a Gastrin nh ng Hormone D dày ru t khác Gastrin, cholecystokinin( CCK), secretin đ u nh ng polypeptis l n v i tr ng lư ng phân t tương ng x p x 2000, 42000, 3400 Năm acid amin cu i c a chu i phân t Gastrin CCK gi ng Ho t đ ng ch c c a Gastrin n m acid amin cu i cùng, ho t đ ng c a CCK n m acid amin cu i c a chu i T t c acid amin Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 65 Secretory Functions of the Alimentary Tract To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping S BÀI TI T D CH T Y Tuy n t y, n m song song phía dư i d dày ( mô t Hình 65 -10), m t n ph c h p l n, ph n l n c u trúc bên c a tương t v i c u trúc c a n nư c b t đư c trình bày Hình 65-2 Các enzyme tiêu hóa c a n đư c ti t b i nang n t y, m t th tích l n dung d ch NaHCO3 đư c ti t b i ng nh ng l n d n t nang n S n ph m k t h p c a enzyme NaHCO3 sau s ch y qua m t ng d n t y l n mà ng thư ng n i l p t c v i ng d n m t t i v trí ngày trư c đ vào tá tràng qua bóng Vater, đư c bao quanh b i th t Oddi D ch t y đư c ti t ph n l n đáp ng v i s có m t c a d ch nhũ ch p t i ph n c a ru t non, đ c tính c a d ch t y đư c xác đ nh b i m c đ có m t c a m t s lo i th c ăn nhũ ch p ( T y ti t insulin, không ph i đư c ti t b i m t mô t y ti t d ch t y Thay vào đó, insulin đư c ti t tr c ti p vào máu - không ph i vào ru t - b i đ o t y Langerhans nh nhánh đ o t y n m xuyên su t t y Nh ng c u trúc đư c nói đ n chương 79) NH NG ENZYM TIÊU HÓA C A TUY N T Y Thành ph n d ch ti t c a n t y ch a nhi u lo i enzyme nh m m c đích tiêu hóa lo i th c ăn ch y u: Proteins, cacbonhydrat ch t béo Chúng ch a m t lư ng l n ion HCO3 -, v n có m t ch c quan tr ng vi c trung hòa lư ng acid có d ch nhũ ch p t d dày đ xu ng tá tràng Nh ng enzyme quan tr ng nh t c a n t y có vai trò tiêu hóa protein trypsin, chymotrypsin, carboxypolypeptidase Đ n lư ng phong phú nh t enzyme trypsin Trypsin chymotrypsin phân c t protein toàn ph n protein b tiêu hóa m t ph n thành peptid có kích thư c khác nau không phân gi i đư c thành amino acids Tuy nhiên, Carboxypolypeptidase s c t nh ng peptit thành acid amin t do, có th hoàn thành trình tiêu hóa m t vài protein thành tr c ti p acid amin Enzym n t y tiêu hóa carbonhydrat amylase t y, có tác d ng th y phân tinh b t, glycogen ph n l n nh ng cacbonhydrate khác ( tr cellulose) đ t o ch y u thành disaccharide m t vài trisaccharide Các enzyme phân gi i ch t béo (1) lipase t y, có kh th y phân ch t béo trung tính thành acid béo mono glycerid; (2) cholesterol esterase, gây s th y phân đ i v i cholesterol este (3) phospholipase, phân c t acid béo t phospholipid Khi ban đ u đư c t ng h p t bào t y, nh ng enzyme phân gi i protein t n t i tr ng thái không ho t đ ng g m trypsinogen, chymotrypsinogen procarboxypolypeptidase Chúng ch tr nên ho t đ ng sau đư c ti t vào đư ng ru t Trypsinogen đư c ho t hóa b i enzyme Enterokinase - v n đư c ti t b i niêm m c đư ng ru t d ch nhũ ch p ti p xúc v i niêm m c Trysinogen có th t ho t hóa xúc tác b i trypsin v n đư c t o thành t trypsinogen trư c Chymotrypsinogen đư c ho t hóa b i trypsin đ t o thành chymotrypsin, procarboxypolypeptidase đư c ho t hóa theo cách tương t Các y u t c ch s ti t Trypsin ngăn c n s tiêu hóa c a n t y Có m t u r t quan tr ng enzyme phân gi i protein d ch t y ch đư c ho t hóa cho đ n sau chúng đư c ti t vào ru t b i trypsin enzyme khác có th phân h y c n t y May m n thay, nh ng t bào ti t enzyme phân gi i protein bào ti u thùy n t y đ ng th i ti t m t y u t khác g i y u t c ch trypsin Y u t này, đư c t o thành t bào ch t c a t n , ngăn c n s ho t hóa trypsin bên t bào ti t c ti u thùy ng d n c a n t y Thêm vào đó, b i b n thân trypsin có kh ho t hóa enzym phân gi i protein khác, nên y u t c ch trypsin ngăn c n s ho t hóa c a enzyme khác Khi n t y b h y ho i nghiêm tr ng ho c ng d n b t c, m t lư ng l n d ch t y tr nên ng p vùng b h y ho i c a n Trong tình tr ng này, tác đ ng c a y u t c ch trypsin thư ng b l n áp, v d ch t y nhanh chóng đư c ho t hóa phân h y toàn b n t y vòng vài gi gây tình tr ng g i Viêm t y c p Tình tr ng gây nguy hi m tính m ng tình tr ng Shock tu n hoàn kèm, th m chí c chúng không gây nguy hi m tính m ng b nh thư ng d n t i tình tr ng suy t y ph n đ i sau S BÀI TI T ION BICARBONAT M c dù enzyme c a d ch t y đư c ti t toàn b b i ti u thùy c a n t y, hai thành ph n quan tr ng khác c a d ch t y ion bicacbonat nư c, lai đư c ti t ch y u b i t bào bi u mô c a ng nh óng l n đư c d n t ti u thùy Khi n t y b kích thích đ ti t m t lư ng d i d ch t y, n ng đ bicacbonat có th lên cao t i kho ng 145 mEq/L, g p kho ng l n n ng đ ion bicacbonat huy t tương N ng đ cao có th cung c p m t lư ng l n bazo cho d ch t y nh m 825 UNIT XII phân t Secretin đ u c n thi t M t phân t gastrin t ng h p, bao g m acid amin cu i c a gastrin t nhiên c ng v i acid amin alanine, đ u có đ y đ đ c tính sinh lý c a gastrin t nhiên Gastrin t ng h p đư c g i Pentagastrin Unit XII Máu Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Gastrointestinal Physiology To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping T bào ng n t y D ch n i bào Na+ Na+ HCO3– HCO3– H2O CA CO2 Lòng ng Cl– Cl– Cl– Cl– HCO3– H+ Na+ Các y u t kích thích b n gây nên s ti t d ch t y – HCO3 + Na+ Cholecytokinin, đư c ti t t tá tràng niêm m c ph n c a h ng tràng th c ăn vào ru t non ATP K+ K+ K+ Na+, H2O Na+, H2O Hình 65­8 S ti t dung d ch NaHCO3 đ ng trương b i ng nh ng l n c a n t y CA, Cacbonic Anhydrase nh m ph c v vi c trung hòa lư ng HCl đư c đ vào tá tràng t d dày Các bư c b n ch t bào c a vi c ti t d ch natri bicacbonat vào ng nh ng l n đươc trình bày hình 65 -8, sau: CO2 khu ch tán t máu vào bên t bào, dư i tác đ ng c a cacbonic anhydrase, CO2 k t h p v i nư c t o thành acid cacbonic (H2CO3) Acid cacbonic phân ly thành ion bicacbonat ion Hydrogen ( HCO3- H+) Các ion HCO3đư c b sung thêm vào t bào thông qua màng đáy bên nh kênh đ ng v n chuy n v i Na+ Ion HCO3- trao đ i v i ion Cl- b ng v n chuy n ch đ ng th phát vào lòng c a ng n Ion Cl- vào t bào sau s quay vòng tr l i lòng ng b i kênh Cl- đ c bi t Ion H+ đư c t o thành s phân ly c a acid cacbonic bên t bào đư c đ i v i ion Na+ thông qua màng bên c a t bào b ng cách v n chuy n ch đ ng th phát Ion Na+ vào t bào b ng kên đ ng v n chuy n v i HCO3- thông qua màng bên c a t bào Ion Na+ sau đư c v n chuy n xuyên quan b lòng ng vào lòng ng t y Đi n th âm c a lòng ng đ y ion Na+ tích n dương xuyên qua m i n i ch t ch gi a t bào T t c s di chuy n c a ion Na+ HCO3- t dòng máu vào lòng ng t o nên m t gradient áp l c th m th u gây nên s th m th u c a nư c vào bên lòng ng t y, t o nên m t dung d ch bicacbonat đ ng trương hoàn toàn 826 Ba y u t b n quan tr ng gây nên s ti t d ch t y là: Acetylcholin, đư c gi i phóng t t n dây th n kinh ph v t nh ng dây th n kinh thu c h cholinergic khác h th n kinh ru t H+ Na+ K+ ĐI U HÒA BÀI TI T D CH T Y Secretin, đư c ti t t niêm m c tá tràng h ng tràng có th c ăn ch a n ng đ acid cao t i ru t non Hai y u t đ u tiên, acetylcholine cholecystokinin, kích thích t bào ti u thùy c a n t y, gây s n xu t m t lư ng l n enzyme tiêu hóa c a n t y m t lư ng nh nư c n gi i đư c ti t Không có nư c, đa ph n t t c enzyme đ u d tr trì t m th i ti u thùy ng n cho đ n có nhi u d ch ti t đ y chúng vào tá tràng Secretin, đ i ngư c v i y u t kích thích , l i kích thích s ti t m t lư ng l n d ch ch a nư c NaHCO3 bi u mô ng n t y Tác đ ng làm m nh ti t c a y u t kích thích khác Khi t t c nh ng y u t kích thích tác đ ng t i n t y lúc, t ng s lư ng đư c ti t g p nhi u l n so v i t ng c a lư ng d ch ti t y u t tác đ ng riêng r Do đó, y u t kích thích đa d ng đư c g i “ g p lên nhi u l n “ ho c “ làm m nh thêm” y u t khác Chính v v y, d ch t y bình thư ng k t qu t s k t h p nhi u y u t kích thích ch không ch riêng r y u t Các pha ti t d ch t y S ti t d ch t y, gi ng s ti t d ch v , đ u di n qua ba giai đo n: giai đo n kích thích tâm lý, giai đo n d dày giai đo n ru t Đ c tính c a t ng giai đo n đư c mô t ph n sau Giai đo n kích thích tâm lý giai đo n d dày Trong su t giai đo n kích thích tâm lý c a s ti t d ch t y, tín hi u th n kinh xu t phát t não b gây s ti t d dày đ ng th i gây s ti t acetylcholine t t n th n kinh ph v t i t y Tín hi u gây nên s ti t m t lư ng enzyme trung bình vào ti u thùy n t y, chi m kho ng 20% t ng s lư ng d ch ti t n t y sau b a ăn Tuy nhiên,ch ph n d ch ti t ch y t c kh c qua ng n t y vào ru t non b i ch có m t lư ng nh nư c n gi i đư c ti t v i enzyme Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 65 Secretory Functions of the Alimentary Tract To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Trong su t giai đo n d dày, s ti t enzyme kích thích th n kinh ti p t c di n ra, chi m thêm kho ng 5-10% d ch t y đư c ti t sau b a ăn Tuy nhiên, l i m t l n n a ch có m t lư ng nh d ch ti t đư c vào tá tràng b i s thi u h t liên t c lư ng d ch ti t c n thi t Nư c NaHCO3 Enzymes Secretin kích thích s ti t nhi u ion HCO3-, có tác d ng trung hòa d ch nhũ ch p d dày ch a nhi u acid Secretin m t polypeptide ch a 27 acid amin ( v i tr ng lư ng phân t kho ng 3400) Ban đ u xu t hi n tr ng thái không ho t đ ng, prosecretin, t i t bào S niêm m c c a tá tràng h ng tràng Khi d ch nhũ ch p ch a acid v i pH nh 4.5 t i t d dày t i tá tràng s n niêm m c tá tràng gi i phóng ho t hóa secretin, r i sau h p thu vào dòng máu Thành ph n có s c tác đ ng t i s gi i phóng secretin acid HCl t d dày Secretin n cho n t y ti t m t lư ng l n d ch t y ch a n ng đ cao ion HCO3 - ( t i kho ng 145mEq/L) v i n ng đ th p ion Cl- Cơ ch tác đ ng c a secretin đ c bi t quan lý do: Th nh t, secretin b t đ u đư c gi i phóng t niêm m c c a ru t non pH tá tràng xu ng th p 4.5 t i 5.0 đư c gi i phóng r t nhi u pH xu ng th p 3.0 Cơ ch l p t c gây s ti t m t lư ng l n d ch t y ch a r t nhi u NaHCO3 K t qu th c ph n ng sau tá tràng: HCl + NaHCO3 => NaCl + H2CO3 Acid cacbonic sau l p t c phân ly thành CO2 nư c CO2 đư c th m th u vào máu đào th i qua ph i, đ l i dung d ch trung tính NaCl tá tràng Theo cách này, lư ng acid t d dày đư c đ vào tá tràng đư c trung hòa, đó, ho t đ ng phân gi i peptit c a d ch v tá tràng l p t c b ng ng l i Nguyên niêm m c c a ru t non không th ch u đ ng đư c s bào mòn c a d ch v , v y ch b o v c n thi t đ ngăn c n s loét tá tràng, s đư c nói rõ chương 67 Ion HCO3- đư c ti t b i t y cung c p kho ng pH c n thi t cho ho t đ ng tiêu hóa c a enzyme t y, v n đư c ho t đ ng môi trư ng ki m nh ho c trung tính, đ pH 7.0 t i 8.0 May m n thay, đ pH c a dung d ch NaCl trung bình l i vào kho ng 8.0 Cholecystokinin đóng góp vào ho t đ ng ki m soát s ti t enzyme tiêu hóa c a n t y S có m t c a th c ăn ph n c a ru t non gây s ti t hocmon th 2, cholecystokinin (CCK), m t polypeptit T c đ ti t d ch t y UNIT XII Giai đo n ru t Sau d ch nhũ ch p r i d dày xu ng ru t non, s ti t c a n t y tr nên nhi u hơn, ch y u s đáp ng v i hocmon secretin Secretin kích thích s ti t vô nhi u ion HCO3-, có tác d ng trung hòa d ch nhũ ch p d dày ch a nhi u acid HCI Ch t béo Peptone , nư c, enzym Hình 65­9 S bào ti t Natri bicacbonat( NaHCO3, t n t y, gây b i s có m t c a dung d ch ch a acid ( HCl), ch t béo pepton tá tràng ch a 33 acid amin, đư c gi i phóng t m t nhóm t bào khác, t bào I, n m niêm m c c a tá tràng ph n h ng tràng S gi i phóng CCK k t qu đ c bi t c a s xu t hi n proteose pepton ( s n ph m đư c phân gi i m t ph n c a protein) acid béo chu i dài d ch nhũ ch p t d dày CCK, gi ng secretin, đư c v n chuy n theo dòng máu t i t y, thay gây s ti t NaHCO3, mà ch y u gây s ti t enzyme tiêu hóa c a t y t t bào ti u thùy n Tác đ ng tương t tác đ ng gây b i kích thích dây th n kinh ph v th m chí đư c bi u hi n rõ rang hơn, chi m kho ng 70 80% t ng lư ng ti t enzyme n t y sau b a ăn S khác bi t gi a nh hư ng c a tác đ ng kích thích n t y c a hormone secretin CCK đư c trình bày hình 65-9, th hi n rõ (1) s ti t m nh NaCl đáp ng v i s có m t c a acid tá tràng, s kích thích c a secretin, (2) tác đ ng chi u đáp ng v i xà phòng ( m t ch t béo) (3) s ti t m nh m enzyme tiêu hóa ( có peptone tá tràng ) đư c kích thích b i CCK H nh 65-10 t ng k t l i y u t quan tr ng s u hòa ti t n t y T ng lư ng ti t m i ngày vào kho ng lít S BÀI TI T D CH M T C A GAN M t nhi u ho t đ ng c a gan ti t d ch m t, bình thư ng vào kho ng 600 đ n 1000 ml/ngày D ch m t ph c v ho t đ ng quan tr ng: Đ u tiên, d ch m t có vai trò quan tr ng s tiêu hóa h p thu ch t béo, không ph i b t k enzyme d ch m t gây s tiêu hóa ch t béo, mà acid m t dich m t th c hi n ho t đ ng: (1) Chúng nhũ tương hóa ph n m l n th c ăn thành nhi u ph n c c nh , b m t c a chúng m i có th b t n công b i enzyme lipase có d ch t y, (2) chúng tăng cư ng kh h p thu s n ph m chuy n hóa cu i c a ch t béo thông qua màng niêm m c ru t 827 Unit XII Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Gastrointestinal Physiology To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Th hai, d ch m t ho t đ ng nh m ti t m t vài s n ph m phân h y quan tr ng t máu Nh ng s n ph m th i bao g m billirubin- m t s n ph m chuy n hóa cu i c a s phân h y hemoglobin, cholesterol dư th a Acid t d dày gây gi i phóng secretin t thành c a tá tràng, ch t béo acid amin gây giài phóng cholecystokinin ng m t chung Kích thích ph v gây gi i phóng enzyme vào ti u thùy Seretin gây s gi i phóng nhi u d ch t y bicacbonat; cholecystokinin l i gây gi i phóng nhi u enzyme Secretin cholecystokinin h p thu vào m ch máu GI I PH U SINH LÝ C A S BÀI TI T D CH M T Dich m t đư c ti t t gan qua giai đo n: Ph n đ u tiên c a s ti t đư c th c hi n nh đơn v ch c b n c a gan, t bào gan, d ch ti t ban đ u ch a m t lư ng l n acid m t, cholesterol nh ng thành ph n h u khác Chúng đư c ti t vào vi qu n m t b t ngu n t gi a t bào gan Ti p theo, d ch m t ch y vi qu n m t t i vách ngăn gi a ti u thùy, nơi mà d ch vi qu n m t đư c đ vào ng m t gian ti u thùy, d n d n sau t i ng m t l n hơn, cu i đ vào ng gan ng m t chung T ng này, d ch m t đư c đ tr c ti p vào tá tràng ho c đư c chuy n sang túi m t kho ng vài phút cho t i vài gi thông qua ng túi m t, s đư c trình bày Hình 65-11 Trong trình qua ng m t, thành ph n th hai c a d ch ti t t gan đư c thêm vào d ch m t ban đ u Dich ti t b sung m t dung d ch tan nư c g m ion Na+ HCO3- đư c ti t b i t bào n i mô lót thành ng nh ng l n D ch ti t th phát làm tăng t ng lư ng d ch m t lên 100% D ch ti t th phát đư c kích thích đ c hi u b i Secretin, gây s gi i phóng m t lư ng b sung HCO3- vào t ng lư ng b i ti t ion bicacbonat dich t y ( đ trung hòa lư ng acid đư c đ t d dày vào tá tràng) Hình 65­10 Đi u hòa ti t d ch t y Acid m t thông qua dòng máu t i ti t nhu mô Kích thích ph v gây s co bóp y u c a túi m t D dày Liver Secretin qua dòng máu đ n kích thích ti t ng gan Acid D ch m t ch a cô đ c g p 15 l n túi m t Tuy n t y Cơ vòng Oddi Tá tràng Cholecystokinin qua dòng máu gây S co bóp c a túi m t S giãn vòng Oddi 828 Hình 65­11 S ti t c a gan s co bóp túi m t e i e e t c s Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 65 Secretory Functions of the Alimentary Tract To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Table 65­2 Composition of Bile Substance Liver Bile Gallbladder Bile 92 g/dl Bile salts 1.1 g/dl g/dl Bilirubin 0.04 g/dl 0.3 g/dl Cholesterol 0.1 g/dl 0.3 to 0.9 g/dl Fatty acids 0.12 g/dl 0.3 to 1.2 g/dl Lecithin 0.04 g/dl 0.3 g/dl 145 mEq/L 130 mEq/L mEq/L 12 mEq/L Ca mEq/L 23 mEq/L Cl− 100 mEq/L 25 mEq/L 28 mEq/L 10 mEq/L Na + K+ ++ HCO3 − Ch a đ ng cô đ c d ch m t túi m t D ch m t đư c ti t liên t c b i t bào gan, ph n l n s chúng s đư c ch a túi m t cho đ n c n đư c s d ng tá tràng Th tích t i đa mà túi m t có th ch a đ ng ch kho ng 30 -60 ml Tuy nhiên, s ti t d ch m t vòng 12h ( vào kho ng 450 ml) có th đ ng hoàn toàn túi m t nư c, Cl -, nh ng n gi i nh khác đư c liên t c tái h p thu qua niêm m c c a túi m t, cô đ c thành ph n l i c a d ch m t bao g m mu i m t, cholesterol, lecithin, bilirubin Ph n l n s tái h p thu c a túi m t đư c t o b i s v n chuy n ch đ ng ion Na+ vào bi u mô c a túi m t s v n chuy n kéo theo s tái h p thu th phát ion Cl-, nư c thành ph n có kh khu ch tán khác D ch m t đư c cô đ c kho ng l n b ng cách thông thư ng này, chúng có th đư c cô đ c t i đa kho ng 20 l n Thành ph n c a d ch m t B ng 65-2 li t kê thành ph n c a d ch m t ban đ u đư c ti t b i gan sau đư c cô đ c túi m t Ph n l n ch t đư c ti t bên d ch m t mu i m t, chi m kho ng m t n a t ng s ch t đư c hòa tan d ch m t Bilirubin, cholesterol, lecithin n giài thông thư ng huy t tư ng đư c ti t ho c xu t v i m t n ng đ cao Trong trình cô đ c túi m t, nư c m t ph n l n n gi i ( tr ion Ca 2+) đư c tái h p thu b i niêm m c túi m t; v b n t t c nh ng thành t khác, đ c bi t mu i m t ch t lipid cholesterol lecithin, không đư c tái h p thu đư c t p trung v i n ng đ cao d ch túi m t Cholecystokinin kích thích s co bóp túi m t Khi th c ăn b t đ u đư c tiêu hóa ph n c a đư ng tiêu hóa, túi m t b t đ u co bóp, đ c bi t th c ăn giàu ch t béo đ n tá tràng - kho ng 30 phút sau b a ăn Cơ ch c a s co bóp túi m t s co bóp có nh p u Y u t kích thích có hi u l c nh t vi c gây s co bóp c a túi m t hormone CCK Đây lo i hormone CCK gây s tăng b i ti t enzyme tiêu hóa t bào ti u thùy n t y đư c nói S kích thích CCK t niêm m c tá tràng vào dòng máu ch y u s xu t hi n c a th c ăn giàu ch t béo tá tràng Túi m t nh n đư c s kích thích m nh m c a s i th n kinh ti t acetylcholine, g m c s i th n kinh ph v c h th ng th n kinh ru t Chúng nh ng s i th n kinh gi ng v i s i u n nhu đ ng ch ti t nh ng ph n khác c a đư ng tiêu hóa Tóm l i, túi m t đ d ch m t đư c cô đ c ch a bên vào tá tràng ch y u s đáp ng v i kích thích c a CCK - th c ăn giàu ch t béo kh i đ u kích thích Khi ch t béo th c ăn, túi m t đ r t d ch m t, m t lư ng c n thi t ch t béo có m t, túi m t s đ hoàn toàn h t vòng gi Hình 65-11 t ng quát s ti t d ch m t, s d tr c a chúng túi m t s gi i phóng sau d ch m t t túi m t vào tá tràng HO T Đ NG C A MU I M T TRONG VI C TIÊU HÓA VÀ H P THU CH T BÉO T bào gan t ng h p kho ng gam mu i m t m i ngày.Ti n ch t c a mu i m t cholesterol, ch t có kh u ph n ăn ho c đư c t ng h p b i t bào gan trình chuy n hóa ch t béo Cholesterol đư c chuy n thành acid cholic acid chenodeoxycholic v i lư ng b ng Nh ng acid l n đư c đư c k t h p ch y u v i glycin m t ph n nh v i taurin đ t o thành acid m t v i glycol - acid tauro - acid m t Mu i c a nh ng acid mà ch y u mu i Natri, sau đư c ti t vào d ch m t Mu i m t có ho t đ ng quan tr ng đư ng ru t là: Đ u tiên, chúng xà phòng hóa thành ph n ch t béo th c ăn Ho t đ ng này, làm gi m s c căng b m t c a ti u ph n m n cho nhu đ ng c a đư ng tiêu hóa có th phá v gi t m thành kích c nh hơn, đư c g i ho t đ ng nhũ tương hóa ho c xà phòng hóa c a mu i m t Th 2, quan tr ng c nhũ tương hóa, mu i m t h tr h p thu c a (1) acid béo, (2)monoglyceride , (3)cholesterol, (4) lipid khác đư ng ru t Chúng giúp h p thu b ng cách t o thành ph c h p v t lý nh gi a lipid này; ph c h p đư c g i micelle Chúng có kh bán hòa tan d ch nhũ ch p b i đ c tính tích n c a mu i m t Lipid đư ng ru t đư c “ chuyên tr “ d ng t i niêm m c đư ng ru t, t i chúng đư c h p thu vào máu, s đư c trình bày chương 66 N u s có m t c a mu i 829 UNIT XII 97.5 g/dl Water c a thành túi m t, s làm r ng túi m t hi u qu đòi h i s giãn đ ng th i c a th t Oddi, v n có vai trò m t vòng ch n ngăn c n s thoát c a d ch m t vào tá tràng Unit XII Gastrointestinal Physiology mu i m t đư ng ru t có đ n 40% c a ch t béo đư c tiêu hóa s b m t phân s thi u h t chuy n hóa thư ng s xu t hi n b i s m t mát ch t dinh dư ng Chu k gan ru t c a mu i m t Kho ng 94% mu i m t ru t non s đư c tái h p thu vào máu, kho ng m t n a s s đư c khu ch tán qua niêm m c đo n đ u ru t non ph n l i đư c tái h p thu thông qua trình v n chuy n tích c c niêm m c ru t ph n xa c a h i tràng Chúng s vào tĩnh m ch c a tr l i gan Khi đ n gan su t đo n đ u xoang tĩnh m ch, mu i s đư c h p thu g n hoàn toàn vào t bào gan sau đư c ti t tr l i vào ng m t B ng cách này, kho ng 94% mu i m t đư c tái tu n hoàn vào d ch m t, v y trung bình nh ng mu i hoàn thành 17 vòng tu n hoàn hoàn ch nh trư c đư c đào th i qua phân M t lư ng nh mu i m t không đư c tái h p thu đư c đào th i qua phân s đư c thay th b i m t lư ng mu i m t đư c t o liên t c t t bào gan S tái tu n hoàn c a mu i m t đư c g i Chu k gan ru t c a mu i m t S lư ng d ch m t đư c ti t b i t bào gan m i ngày ph thu c ph n nhi u vào s có s n c a mu i m t - lư ng mu i m t vòng tu n hoàn gan ru t nhi u ( thông thư ng t ng lư ng ch vào kho ng 2.5 gam) t c đ ti t d ch m t nhi u Qu th c v y, s tiêu dùng lư ng mu i m t b sung có th t ng s ti t d ch m t kho ng vài trăm ml m t ngày N u có s rò đư ng m t bên kéo dài kho ng vài ngày t i vài tu n chúng không th đư c tái h p thu t h i tràng, gan s tăng s n xu t mu i m t lên kho ng t i 10 l n, làm cho t c đ ti t mu i m t tr l i bình thư ng Đi u ch ng t r ng t c đ ti t mu i m t hàng ngày đư c u ti t ch đ ng b i s s n có ( ho c không ) c a mu i m t Chu k gan ru t Vai trò c a Secretin vi c ki m soát s ti t d ch m t Ngoài tác đ ng m nh m c a acid m t gây s ti t d ch m t , hormone secretin - kích thích s ti t c a n t y - làm tăng s ti t d ch m t, tăng g p đôi vòng vài gi sau ăn S tăng ti t d ch m t ch a h u toàn b NaHCO3 - dung d ch ng m nư c - b i t bào bi u mô c a ng m t nh ng m t l n không th hi n cho s tăng ti t c a b n thân nhu mô gan HCO3- l n lư t vào ru t non k t h p v i HCO3- t n t y đ trung hòa acid HCl t d dày Do đó, ch u hòa ngư c secretin nh m trung hòa acid tá tràng đư c th c hi n không ch thông qua nh hư ng s ti t n t y mà m r ng ph n nh tác đ ng c a s ti t ng n nh l n c a gan S ti t Cholesterol c a gan s hình thành s i m t Mu i m t đư c hình thành t bào gan t cholesterol huy t tương Trong trình ti t mu i m t, m i ngày kho ng - gam cholesterol đư c lo i b kh i huy t tương ti t vào m t 830 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Các nguyên nhân hình thành s i: S h p thu m c lư ng nư c d ch m t S h p thu m c acid m t d ch m t Quá nhi u cholesterol m t Viêm nhi m bi u mô S i Gan ng gan Túi m t S i ng túi m t Các dòng d ch m t: Khi ngh Khi tiêu hóa th c ăn ng m t chung Bóng Valter ng t y Cơ vòng Oddi Duodenum Hình 65­12 S hình thành s i m t Cholesterol m t ch t hoàn toàn không tan nư c tinh t, mu i m t lecithin d ch m t s k t h p v i cholesterol đ l i thành micelle siêu hi n vi t o thành dung d ch keo, đư c gi i thích rõ Chương 66 Khi d ch m t b cô đ c túi m t, mu i m t lecithin đư c cô đ c v i cholesterol nh m gi cholesterol t n t i d ng dung d ch Trong u ki n không bình thư ng, cholesterol có th k t t a túi m t, gây nên s hình thành s i m t cholesterol, đư c trình bày Hình 65 -12 Lư ng cholesterol dich m t đư c đ nh lư ng m t ph n nh lư ng ch t béo mà ngư i ăn, b i t bào gan t ng h p cholesterol m t s n ph m c a trình chuy n hóa ch t béo th Vì lý này, v i nh ng ngư i ti p nh n m t ch đ ăn giàu ch t béo kho ng vài năm có xu hư ng hình thành s i m t Viêm nhi m bi u mô túi m t, thư ng h u qu c a trình viêm nhi m m n tính m c đ th p, có th thay đ i đ c tính h p thu c a niêm m c túi m t, làm s h p thu nư c mu i m t tăng m c d n đ n cholesterol túi m t d n d n b cô đ c nhi u Cholesterol sau b t đ u b k t t a, đ u tiên s t o thành r t nhi u nh ng tinh th cholesterol b m t niêm m c b viêm nhi m, sau s hình thành d n viên s i m t l n S BÀI TI T RU T NON S BÀI TI T CH T NHÀY C A TUY N BRUNNER’S TÁ TRÀNG M t n ch t nhày ph c h p n m tr i r ng b m g i n Brunner, n m thành c a vài cm đ u tiên c tá tràng, gi a môn v nhú bóng Vater - nơi mà d ch t d ch m t đ vào tá tràng Nh ng n ti t m t, a y t Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 65 Secretory Functions of the Alimentary Tract To remove this notice, visit: S BÀI TI T D CH TIÊU HÓA RU T B I HANG LIEBERKUHN N m v trí bao ph toàn b b m t c a ru t non lõm niêm m c đư c g i Hang Lieberkuhn, m t s chúng đư c mô t rõ hình 65-13 Nh ng hang n m gi a lông nhung đư ng ru t B m t c a c hang lông nhung đ u đư c bao ph b i bi u mô g m lo i t bào: (1) m t s lư ng trung bình t bào hình đài- ti t ch t nhày nh m bôi trơn b o v b m t đư ng ru t (2) m t s lư ng l n t bào ru t, v i t bào n m hang ti t m t lư ng l n nư c ch t n gi i t i vùng bi u mô gi a lông nhung, l i di n s tái h p thu nư c n giài v i s n ph m cu i c a trình tiêu hóa D ch ti t ru t đư c hình thành t bào ru t bên hang v i t c đ vào kho ng 1800ml/day Nh ng d ch ti t đ u d ch ngo i bào thu n túy có m t chút ki m nh v i pH kho ng 7.5 đ n 8.0 D ch ti t sau nhanh chóng đư c tái h p thu b i lông nhung Dòng ch y c a d ch t hang vào lông nhung cung T bào hình đài ti t nh y T bào bi u mô T bào đáy Hình 65­13 Hang Lieberkuhn, tìm th y t t c v trí gi a lông chuy n c a ru t non, ti t d ch ngo i bào tinh t c p m t đư ng v n chuy n l ng cho s h p thuwww.foxitsoftware.com/shopping ch t nhũ ch p chúng đ n g n v i lông Do đó, ho t đ ng b n c a ru t non háp thu ch t dinh dư ng s n ph m chuy n hóa vào máu Cơ ch c a s ti t d ch l ng Cơ ch xác u n s ti t rõ r t c a d ch l ng b i hang Lieberkuhn không đư c rõ rang, có th chúng bao g m nh t trình ti t ch đ ng: (1) S ti t ch đ ng ion Chloride vào hang n (2) S ti t ch đ ng ion bicarbonate S ti t c lo i ion gây m t l c c n n tích v i ion Na+ tích n âm qua màng vào d ch ti t m t cách r t hi u qu Cu i cùng, t t các ion t o nên áp l c th m th u cho s khu ch tán c a nư c S ti t enzyme tiêu hóa ru t non Khi thu d ch ti t c a ru t non m nh t bào l i, chúng không h ch a b t k m t enzyme Các t bào ru t niêm m c, đ c bi t nh ng t bào bao ph lông nhung, ch a enzyme tiêu hóa có kh phân gi i ch t th c ăn đ c thù chúng b h p thu thông qua l p bi u mô Nh ng enzyme bao g m: (1) m t vài peptidases đ phân c t peptite nh thành acid amin; (2) enzyme - sucrose, maltase, isomaltase, lactase - đ phân c t đư ng đôi thành đư ng đơn; (3) m t lư ng nh lipase ru t đ phân c t ch t béo trung tính thành glycerol acid béo T bào bi u mô n m sâu hang n Lieberkuhn liên t c phân chia, nh ng t bào m i di chuy n d c theo màng đáy lên phía t i đ nh c a lông nhung, sau đ ti p t c thay th t bào bi u mô lông nhung t o enzyme tiêu hóa m i Khi nh ng t bào bi u mô lông nhung già đi, chúng s rơi vào d ch tiêu hóa ru t Vòng đ i c a m t t bào bi u mô đư ng ru t vào kho ng ngày S tăng trư ng nhanh chóng c a t bào m i đ m b o cho s s a ch a nhanh chóng xây xư c niêm m c đư ng ru t ĐI U HÒA BÀI TI T RU T NON - KÍCH THÍCH T I CH Y u t quan nh t có ý nghĩa vi c u hòa ti t ru t non ph n x ph n kinh ru t t i ch , đ c bi t ph n x b t ngu n t kích thích xúc giác căng giãn t d ch nhũ ch p ru t S BÀI TI T CH T NHÀY Đ I TRÀNG S ti t ch t nhày Niêm m c c a đ i tràng, gi ng ru t non có rát nhi u hang Lieberkuhn; nhiên, REGULATION OF SMALL INTESTINE không gi ng v i ru t non, chúng ch a lông SECRETION—LOCAL STIMULI nhung.T bào bi u mô h u không ti t enzyme tiêufar hóa.the Thay vàoimportant đó, chúng ch a cácfor t bào ch ti t By most means regulating small intestine secretion are local enteric nervous reflexes, 831 especially reflexes initiated by tactile or irritative stimuli from the chyme in the intestines UNIT XII lư ng l n ch t nhày có tính ki m đ đáp ng v i (1) kích thích va ch m ho c kích thích khó ch u tác đ ng t i niêm m c tá tràng (2) kích thích dây ph v - gây tăng s tiêt c a n Brunner đ ng th i v i s tăng ti t d ch v ; (3) hormone đư ng tiêu hóa, đ c bi t secretin Ho t đ ng c a ch t nhày đư c ti t b i n Brunner đ b o v thành tá tràng kh i s phân gi i c a d ch v ch a acid đư c đưa đ n t d dày Thêm vào đó, ch t nhày ch a m t lư ng r t nhi u ion HCO3, b sung thêm vào lư ng ion HCO3- đư c ti t t d ch t y d ch m t đ trung hòa lư ng acid HCl t d dày vào tá tràng Tuy n Brunner b c ch b i kích thích giao c m; đó, kích thích nh ng ngư i nh y c m có xu hư ng r i hành tá tràng không đư c b o v có l m t nh ng y u t n cho vung c a đư ng tiêu hóa tr thành vùng d b viêm loét kho ng 50% s ngư i có loét Unit XII Gastrointestinal Physiology ch t nhày Ch t nhày ch a m t lư ng trung bình ion HCO3- đư c ti t b i t bào bi u mô không ti t ch t nhày T c đ ti t ch t nhày đư c u hòa ch y u tr c ti p b i kích thích xúc giác c a t bào bi u mô lót đ i tràng b i ph n x th n kinh t i ch t i t bào ti t ch t nhày hang Lieberkuhn S kích thích c a th n kinh ch u hông t t y s ng mang theo phân b ph n kinh phó giao c m t i m t n a ho c 2/3 ph n xa c a đ i tràng, có th gây nên s tăng ti t đáng k ch t nhày S tăng ti t di n v i s tăng nhu đ ng đ i tràng, s đư c nói đ n chương 64 Trong su t giai đo n ch u kích thích m nh c a h phó giao c m, thông thư ng gây b i s r i lo n nhu đ ng, r t nhi u ch t nh y s đư c ti t vào đ i tràng m i có ho t đ ng kho ng 30 phút/ l n; ch t nhày ch a ho c không ch a ch t phân Ch t nhày đ i tràng b o v thành ru t ch ng l i s xây xát, thêm vào đó, chúng m t ch t k t dính giúp g n k t ph n c a phân l i v i Hơn th n a, chúng b o v thành ru t kh i tác đ ng c a m t lư ng l n vi khu n có phân, cu i cùng, ch t nh y b sung tính ki m d ch ti t ( pH vào kho ng ch a m t lư ng l n ion HCO3-) t o thành m t màng ch n gi cho acid phân không t n công thành ru t Tiêu ch y gây s ti t m c nư c n gi i đáp ng v i kích thích M t m t đo n đ i tràng tr nên b kích thích m nh b nhi m khu n lan tràn b nh c nh viêm ru t, ch t nhày s ti t môt lư ng l n kèm nư c n gi i đ b sung cho màng nh y ki m thông thư ng D ch ti t ho t đ ng nh m hòa loãng y u t kích thích làm 832 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping tăng nhu đ ng th i phân K t qu s gây tiêu ch y, làm m t m t lư ng l n nư c n gi i Tuy nhiên, tiêu ch y gây t y s ch ch t kích thích có h i, thúc đ y s h i ph c s m c a ngư i b nh Tài li u tham kh o Allen A, Flemström G: Gastroduodenal mucus bicarbonate barrier: protection against acid and pepsin Am J Physiol Cell Physiol 288:C1, 2005 Bhattacharyya A, Chattopadhyay R, Mitra S, Crowe SE: Oxidative stress: an essential factor in the pathogenesis of gastrointestinal mucosal diseases Physiol Rev 94:329, 2014 Boyer JL: Bile formation and secretion Compr Physiol 3:1035, 2013 Dimaline R, Varro A: Novel roles of gastrin J Physiol 592:2951, 2014 Dockray GJ: Enteroendocrine cell signalling via the vagus nerve Curr Opin Pharmacol 13:954, 2013 Gareau MG, Barrett KE: Fluid and electrolyte secretion in the inflamed gut: novel targets for treatment of inflammation-induced diarrhea Curr Opin Pharmacol 13:895, 2013 Heitzmann D, Warth R: Physiology and pathophysiology of potassium channels in gastrointestinal epithelia Physiol Rev 88:1119, 2008 Laine L, Takeuchi K, Tarnawski A: Gastric mucosal defense and cytoprotection: bench to bedside Gastroenterology 135:41, 2008 Lee MG, Ohana E, Park HW, et al: Molecular mechanism of pancreatic and salivary gland fluid and HCO3− secretion Physiol Rev 92:39, 2012 Lefebvre P, Cariou B, Lien F, et al: Role of bile acids and bile acid receptors in metabolic regulation Physiol Rev 89:147, 2009 Portincasa P, Moschetta A, Palasciano G: Cholesterol gallstone disease Lancet 368:230, 2006 Seidler UE: Gastrointestinal HCO3− transport and epithelial protection in the gut: new techniques, transport pathways and regulatory pathways Curr Opin Pharmacol 13:900, 2013 Trauner M, Boyer JL: Bile salt transporters: molecular characterization, function, and regulation Physiol Rev 83:633, 2003 Wallace JL: Prostaglandins, NSAIDs, and gastric mucosal protection: why doesn’t the stomach digest itself? Physiol Rev 88:1547, 2008 Williams JA, Chen X, Sabbatini ME: Small G proteins as key regulators of pancreatic digestive enzyme secretion Am J Physiol Endocrinol Metab 296:E405, 2009 ... Bile salts 1. 1 g/dl g/dl Bilirubin 0.04 g/dl 0.3 g/dl Cholesterol 0 .1 g/dl 0.3 to 0.9 g/dl Fatty acids 0 .12 g/dl 0.3 to 1. 2 g/dl Lecithin 0.04 g/dl 0.3 g/dl 14 5 mEq/L 13 0 mEq/L mEq/L 12 mEq/L Ca... tiêu hóa B ng 65 1 S ti t hàng ngày d ch ru t D ng ti t Th tích hàng ngày (ml) pH Nư c b t 10 00 6.0-7.0 D ch v 15 00 1. 0-3.5 D ch t y 10 00 8.0-8.3 D ch m t 10 00 7.8 D ch ru t non 18 00 7.5-8.0 200... Physiol 3 :10 35, 2 013 Dimaline R, Varro A: Novel roles of gastrin J Physiol 592:29 51, 2 014 Dockray GJ: Enteroendocrine cell signalling via the vagus nerve Curr Opin Pharmacol 13 :954, 2 013 Gareau
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 65 Hoạt động bài tiết trong đường tiêu hóa, CHƯƠNG 65 Hoạt động bài tiết trong đường tiêu hóa, CHƯƠNG 65 Hoạt động bài tiết trong đường tiêu hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập