CHƯƠNG 63 Đại Cương Về Nguyên Lý Chức Năng Của Đưừng Tiêu Hóa— Vận Động, Thần Kinh Chi Phối, Tuần Hoàn Máu

10 150 0
  • Loading ...
Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:24

CHAPTER 63 B máy tiêu hóa ngu n cung c p nư c, n gi i, vitamin ch t dinh dư ng cho th , trình c n ph i có (1) s di chuy n c a th c ăn qua đư ng tiêu hóa; (2) s ti t d ch tiêu hóa s tiêu hóa th c ăn; (3) s h p thu nư c, ch t n gi i, lo i vitamin s n ph m tiêu hóa; (4) tu n hoàn máu qua quan tiêu hóa s mang ch t đư c h p thu; (5) u n t t c ch c b ng h th n kinh n i t i h th ng hormon Figure 63-1 cho th y toàn b b máy tiêu hóa M i vùng đ u đư c thích nghi v i ch c riêng bi t c a nó: s vùng ch y u v n chuy n th c ăn, VD th c qu n; s vùng khác có th lưu tr th c ăn t m th i, VD d dày; vùng đ tiêu hóa h p thu, VD ru t non s bàn v nh ng nguyên lý b n v ch c sau s nói v ch c riêng bi t c a t ng vùng khác c a b máy tiêu hóa Đ I CƯƠNG V NGUYÊN LÝ V N Đ NG C A NG TIÊU HÓA GI I PH U SINH LÝ C A THÀNH NG TIÊU HÓA Figure 63-2 cho th y m t lát c t ngang đ c trưng c a thành ru t, t vào bao g m l p sau đây: (1) l p m c, (2) l p trơn d c, (3) l p trơn vòng, (4) l p dư i niêm m c, (5) l p niêm m c Thêm vào đó, có r i rác s i trơn n m sâu l p niêm m c đư c g i l p niêm Ch c v n đ ng c a ru t đư c th c hi n b i t ng l p trơn khác Đ c tính chung c a l p trơn ch c c a đư c th o lu n Chương 8, ch khái quát l i ki n th c b n ph n ti p theo chương Ch c Năng C a Cơ Trơn ng Tiêu Hóa Như M t Th Đ ng Nh t M i s i trơn đư ng ng tiêu hóa dài 200-500 micrometers có đư ng kính 2-10 micrometers, chúng đư c x p thành t ng bó g m 1000 s i x p song song ru t; l p d c, bó ch y dài theo chi u d c c a l p vòng, chúng ch y vòng quanh ru t Trong m i bó cơ, s i đư c k t n i n v i thông qua m t s lư ng l n kho ng n i cho phép ion n tr th p di chuy n t gi a t bào Do đó, tín hi u n mà kích thích s i có th truy n d dàng t s i sang s i khác m i bó truy n theo chi u d c c a bó nhanh truy n sang bên c nh M i bó trơn đư c ngăn v i b i mô liên k t l ng l o bó k t n i v i t i nhi u m, v y th c t m i l p tư ng trưng b i m t lư i m t cáo bó đan v i B i v y, ch c c a m i l p m t th đ ng nh t; Có nghĩa là, xu t hi n m t n th ho t đ ng b t c đâu kh i cơ, thư ng truy n theo m i hư ng kh i Kho ng cách mà n th ho t đ ng truy n ph thu c vào tính kích thích c a kh i cơ; d ng l i sau ch vài milimeters, có truy n vài centimertes ho c th m chí toàn b chi u dài chi u r ng c a đư ng ru t Hơn n a, có m t vài đư ng k t n i t n t i gi a l p vòng d c, kích thích vào l p vòng có th lan sang l p d c ngư c l i Ho t Đ ng Đi n C a L p Cơ Trơn ng Tiêu Hóa L p trơn ng tiêu hóa đư c kích thích ch m, liên t c b i ho t đ ng n n i t i c a màng s i Ho t đ ng n có lo i sóng b n: (1) sóng ch m (2) sóng nh n, c hai đư c bi u th Figure 63-3 Thêm vào hi u n th ngh c a màng t bào trơn ng tiêu hóa có th thay đ i t i m c đ khác nhau, u có th có vai trò quan tr ng ki m soát v n đ ng c a ng tiêu hóa Sóng Ch m Ph n l n v n đ ng co bóp c a ng tiêu hóa xu t hi n theo nh p u, nh p u đư c xác đ nh ch y u b i t n s sóng ch m c a n th màng l p trơn Nh ng sóng đư c bi u di n Figure 63-3, 797 UNIT XII Đ i Cương V Nguyên Lý Ch c Năng C a Đư ng Tiêu Hóa — V n Đ ng, Th n Kinh Chi Ph i, Tu n Hoàn Máu Unit XII Gastrointestinal Physiology Tuy n mang tai Mi ng Tuy n nư c b t Th c qu n Đi n th màng (millivolts) Sóng nh n Ϫ10 Ϫ20 Ϫ30 Ϫ40 Ϫ50 Ϫ60 Ϫ70 Quá trình kh c c Sóng ch m Stimulation by Norepinephrine H giao c m Resting Kích thích b i S căng giãn Quá trình phân c c Acetylcholine H phó giao c m Gan D dày Túi m t T y 12 18 24 30 36 Seconds 42 48 54 Figure 63-3 Đi n th màng TB trơn ru t Miêu t sóng ch m, n th nh n, trình kh c c trình phân c c xu t hi n u ki n sinh lý khác c a ru t Tá tràng Đ i tràng ngang H ng tràng Đ i tràng lên Đ i tràng xu ng H i tràng H u môn Figure 63-1 B máy tiêu hóa Thanh m c Cơ d c Cơ vòng Niêm m c Các sóng ch m thư ng không t gây v n đ ng co t i ph n l n quan c a đư ng tiêu hóa, có th ngo i tr d dày Thay vào chúng ch y u kích thích s xu t hi n c a n th nh n, n th nh n kích thích tr l i v n đ ng co L p bi u mô Đi n Th Nh n Đi n th nh n n th ho t đ ng L p dư i niêm m c Cơ niêm Tuy n niêm m c Đám r i TK Đám r i TK Meissner Tuy n dư i niêm m c M c treo Figure 63-2 Lát c t ngang c a ru t chúng không ph i n th ho t đ ng Thay vào nh ng kho ng thay đ i ch m, d ng g n sóng giai đo n n th ngh Cư ng đ c a chúng dao đ ng kho ng 5-15 milivolts d i t n s ph n khác c a b máy tiêu hóa 3-12 l n/phút T i thân v l n/phút, nhi u nh t 12 l n/phút tá tràng trung bình 8-9 l n/phút cu i h i tràng B i v y nh p co bóp ph n thân v , tá tràng, h i tràng l n lư t l n/phút, 12 l n/phút 8-9 l n/phút 798 Nguyên nhân xác gây sóng ch m chưa đư c tìm hi u rõ ràng, m c dù chúng xu t hi n b i s tương tác ph c t p gi a t bào trơn t bào đ c bi t đư c g i t bào k Cajal, chúng đư c cho ho t đ ng y u t d n nh p n th cho t bào trơn Nh ng t bào k hình thành nên m ng lư i n m xen gi a l p trơn ti p xúc ki u synap v i t bào trơn T bào k Cajal tr i qua vòng bi n đ i tu n hoàn n th màng b i kênh ion nh t ch m theo chu kì sinh lu ng ion hư ng tâm có kh phát sóng ch m th c Chúng t xu t hi n n th ngh màng c a h th ng trơn đư ng tiêu hóa l n -40 milivolts (đi n th ngh màng bình thư ng c a h trơn t i ru t non kho ng -50 đ n -60 milivolts) Chú thích Figure 63-3 cho th y m i l n đ nh sóng ch m t m th i dương -40 milivolts xu t hi n n th nh n đ nh M c tăng c a n th sóng ch m cao t n s c a n th nh n l n, thư ng kho ng 1-10 sóng/giây n th nh n kéo dài 10-40 l n ch y d c theo chi u dài h đư ng tiêu hóa n th ho t đ ng s i th n kinh l n, m i n th nh n đư ng tiêu hóa kéo dài 10-20 miliseconds S khác bi t quan tr ng khác gi a n th ho t đ ng c a h trơn đư ng tiêu hóa r th n kinh c a chúng cách chúng đư c phát sinh r th n kinh, n th ho t đ ng đư c gây ch y u b i trình nh p nhanh ion Natri qua kênh Natri vào s i th n kinh General Principles of Gastrointestinal Function—Motility, Nervous Control, and Blood Circulation Nh ng Thay Đ i Đi n Áp C a Đi n Th Ngh Màng Bên c nh n th c a sóng ch m sóng nh n, đư ng bi u th m c đ n áp c a n th ngh màng t i trơn có th thay đ i Dư i u ki n bình thư ng n th ngh màng trung bình kho ng -56 milivolts, có th b thay đ i b i nhi u y u t Khi n th tr nên âm hơn, hay g i s kh c c c a màng, s i tr nên d kích thích Khi n th âm hơn, hay g i s phân c c, s i kích thích Y u t gây s kh c c c a màng, làm d kích thích hơn, bao g m: (1) S kéo giãn cơ, (2) S kích thích b i acetycholine gi i phóng t đ u t n c a dây phó giao c m, (3) S kích thích b i vài hormon tiêu hóa đ c hi u Nh ng y u t quan tr ng làm n th màng âm hơn, trình phân c c màng TB làm s i b kích thích hơn, bao g m: (1) S nh hư ng c a norepinephrine ho c epinephrine màng TB (2) S kích thích c a s i giao c m mà ch y u ti t norepinephrine đo n cu i c a chúng Quá Trình Nh p Ion Canxi Gây Ra S Co Cơ Trơn Co trơn xu t hi n đ đáp ng v i trình nh p ion Canxi vào s i Như gi i thích Chương 8, ion Canxi, ho t đ ng h th ng ki m soát calmodulin, kích ho t s i myosin cơ, gây l c hút gi a s i myosin s i actin làm co Các nh p sóng ch m không làm tăng nh p ion Canxi mà ch nh p ion Natri vào s i trơn B i v y, sóng ch m không t chúng gây co Thay vào đó, su t kho ng n th nh n đư c phát t i đ nh sóng ch m, s lư ng đáng k ion Canxi nh p vào s i gây s co S Tăng Trương L c C a M t S Vùng Cơ Trơn Đư ng Tiêu Hóa M t vài vùng trơn đư ng tiêu hóa có bi u hi n tăng trương l c, tương đương ho c thay cho s co bóp theo nh p u Tăng trương l c di n liên t c, không liên quan t i nh p n h c b n c a sóng ch m thư ng kéo dài vài phút, th m chí vài gi Quá trình tăng trương l c thư ng thay đ i cư ng đ di n liên t c Hi n tư ng tăng trương l c gây b i n th nh n l p l p l i liên t c, t n s tăng m c đ co bóp m nh Đôi hi n tư ng gây b i hormon ho c y u t khác gây s kh c c c c b tái di n c a l p màng trơn mà không phát sinh n th ho t đ ng Nguyên nhân th gây tăng trương l c s tăng nh p tái di n ion Canxi vào t bào b ng nhi u đư ng mà không liên quan t i thay đ i n th màng Cơ ch c th c a trình chưa đư c làm rõ CHI PH I TH N KINH C A ĐƯ NG TIÊU HÓA — H TH NG TH N KINH RU T Đư ng tiêu hóa có h th ng th n kinh t ch đư c g i h th n kinh ru t Nó n m toàn b thành ru t, b t đ u t th c qu n kéo dài cho t i h u môn S lư ng neurons toàn b h th ng kho ng 100 tri u neuron, g n b ng s lư ng neuron t y s ng Đi u ch ng t r ng h th n kinh ru t có vai trò quan tr ng vi c ki m soát ho t đ ng v n đ ng ti t c a đư ng tiêu hóa H th n kinh ru t ch y u bao g m đám r i, đư c miêu t Figure 63-4: (1) đám r i n m gi a l p d c vòng, đư c g i đám r i TK ru t ho c đám r i TK Auerbach, (2) đám r i trong, đư c g i đám r i dư i niêm m c hay đám r i TK Meissner, n m ph n dư i niêm m c S k t n i th n kinh gi a hai đám r i đư c miêu t Figure 63-4 Đám r i TK ru t ch y u chi ph i ho t đ ng v n đ ng, đám r i dư i niêm m c ch y u chi ph i ho t đ ng ti t tu n hoàn t i ch Trong Figure 63-4, đ c bi t lưu ý s i giao c m phó giao c m k t n i c hai đám r i v i M c dù h th n kinh ru t có ch c đ c l p v i h th n kinh bên ngoài, b kích thích b i h giao c m phó giao c m có th làm tăng ho c gi m ch c c a ru t, u s th o lu n sau Cũng đư c miêu t Figure 63-4 t n c a TK c m giác b t đ u bi u mô ho c thành ru t cho s i hư ng tâm t i c đám r i c a h TK ru t, t i (1) h ch trư c c t s ng c a h TK giao c m, (2) t y s ng (3) theo dây TK ph v t i thân não Các dây c m giác liên quan đ n nh ng ph n x t i ch thành ru t c nh ng ph n x h ch trư c s ng h ch n n não chi ph i 799 UNIT XII s i trơn đư ng tiêu hóa, kênh ch u trách nhi m cho n th ho i đ ng l i khác, chúng cho phép lư ng l n ion Canxi lư ng nh ion Natri vào, g i kênh Canxi - Natri Nh ng kênh m ch m h p kênh Natri nhanh c a s i th n kinh l n, đ c m gi i thích cho s kéo dài th i gian c a n th ho t đ ng Ngoài ta, s chuy n đ ng lư ng l n ion Canxi t i m t s i quãng n th ho t đ ng góp ph n gây s co ru t v a th o lu n Unit XII Gastrointestinal Physiology T i h ch trư c s ng, t y s ng thân não H giao c m H phó giao c m (ch y u s i sau h ch) (s i trư c h ch) Đám r i Đám r i dư i niêm m c Neuron c m giác Bi u mô Figure 63-4 Mô t chi ph i TK t i thành ru t (1) đám r i dư i niêm m c (s i màu đen); (2) chi ph i đám r i bên b i h phó giao c m giao c m (s i màu đ ); (3) s i c m giác t bi u mô thành ru t t i đám r i TK ru t, sau t i h ch trư c s ng c a t y s ng tr c ti p t i t y s ng thân não (s i màu xanh) S KHÁC BI T GI A ĐÁM R I TK CƠ RU T VÀ CÁC ĐÁM R I DƯ I NIÊM M C Đám r i TK ru t bao g m ph n l n chu i k t n i c a nhi u neuron liên k t tr i r ng su t chi u dài c a đư ng ng tiêu hóa M t m t c t c a chu i đư c th hi n Figure 63-4 B i đám r i TK ru t tr i dài t t c v trí c a thành ru t n m gi a l p d c vòng c a trơn đư ng tiêu hóa, liên quan ch y u t i vi c ki m soát ho t đ ng theo kh p chi u dài c a ru t Khi đám r i b kích thích, nguyên lý ho t đ ng c a (1) tăng trương l c c a thành ru t; (2) tăng cư ng đ nh p co cơ; (3) tăng nh t c đ nh p co cơ; (4) tăng tính d n truy n c a sóng kích thích, làm tăng sóng nhu đ ng ru t Đám r i TK ru t không hoàn toàn có tác d ng kích thích m t s neuron c a có tác d ng c ch ; t n c a s i ti t m t ch t c ch d n truy n, có th “polypeptide ho t m ch ru t” ho c vài lo i peptide c ch khác K t qu c a tín hi n c ch đ c bi t có ích vi c c ch th t ru t làm gi m s c m tr lưu thông c a th c ăn t ng đo n liên ti p c a đư ng tiêu hóa, VD th t môn v , có ch c ki m soát s t ng th c ăn t d dày vào tá tràng, th t h i manh tràng, có ch c ki m soát s t ng th c ăn t h i tràng vào manh tràng Đám r i dư i niêm m c đ i l p v i đám r i TK ru t, ch y u ki m soát ch c t i ch c a t ng đo n ru t nh 800 VD, tín hi u c m giác xu t phát t bi u mô đư ng tiêu hóa đư c ti p nh n b i đám r i dư i niêm m c giúp ki m soát s ti p d ch ru t t i ch , s h p thu t i ch , s co niêm t i ch , u gây nhi u m c đ g p n p khác c a niêm m c đư ng tiêu hóa CÁC LO I CH T D N TRUY N TH N KINH C A CÁC T BÀO TH N KINH RU T Trong c g ng đ hi u đư c rõ ch c ph c t p c a h TK ru t, nhà nghiên c u phát nhi u lo i ch t d n truy n TK khác đư c ti t b i đ u t n TK c a TB TK ru t khác nhau, bao g m: (1) acetylcholine, (2) norepinephrine, (3) adenosine triphosphate, (4) serotonin, (5) dopamine, (6) cholecystokinin, (7) substance P, (8) polypeptide ho t m ch ru t, (9) somatostatin, (10) leu-enkephalin, (11) met-enkephalin, (12) bombesin Ch c c a s ch t chưa hoàn toàn đư c hi u rõ đ có th th o lu n đây, s khác bi t đư c đ c tính sau Acetylcholin ch y u kích thích ho t đ ng tiêu hóa Norepinephrine, epinephrine h u luôn c ch ho t đ ng tiêu hóa, chúng đ n đư ng tiêu hóa b ng đư ng máu sau đư c ti t b i n t y thư ng th n vào vòng tu n hoàn M t s ch t d n truy n khác v a tác nhân kích thích, v a tác nhân c ch , s th o lu n v chúng Chương 64 Chapter 63 General Principles of Gastrointestinal Function—Motility, Nervous Control, and Blood Circulation H TK Th c V t Chi Ph i Đư ng Tiêu Hóa chia thành lo i thu c s thu c t y cùng, u đư c trình bày Chương 61 Ngo i tr s s i phó giao c m t i vùng mi ng h u c a b máy tiêu hóa, s i TK phó giao c m s h u n m toàn b TK ph v Nh ng s i phân b kéo dài cho t i th c qu n, d dày t y s xu ng vùng ru t cho t i n a đ u tiên c a đ i tràng TK phó giao c m t y xu t phát t đ t s ng t y 2,3,4 c a vùng t y qua dây TK ch u hông t i n a l i c a đ i tràng cho t i t n h u môn Vùng đ i tràng sigma, tr c tràng, h u môn đư c chi ph i b i s i phó giao c m t t vùng ru t khác Ch c c a nh ng s i TK đ c bi t quan trong ph n x t ng phân, đư c nói đ n Chương 64 Các neuron h u h ch c a h phó giao c m ru t n m ch y u đám r i TK ru t đám r i dư i niêm m c Kích thích nh ng s i TK gây ch c chung tăng ho t đ ng c a toàn b h TK ru t làm tăng ho t đ ng đư ng tiêu hóa Kích Thích H Giao C m Thư ng c Ch Ho t Đ ng Đư ng Tiêu Hóa Các s i giao c m c a đư ng tiêu hóa xu t phát t đ t s ng t y T5 t i L2 Đa s s i trư c h ch mà chi ph i ru t sau r i t y s ng s vào chu i giao c m n m bên c nh c t s ng, nhi u s i sau ti p qua chu i t i h ch ngo i vi, VD h ch t ng h ch m c treo Ph n l n thân neuron sau h ch giao c m n m h ch này, s i sau h ch s qua s i TK sau h ch giao c m t i t t c đo n ru t H giao c m chi ph i g n t t c đư ng tiêu hóa, t p trung nhi u khoang mi ng l h u môi, u gi ng h phó giao c m Đ u t n c a dây TK giao c m ti t ch y u norepinephrine V b n, s kích thích h giao c m s c ch ho t đ ng c a đư ng tiêu hóa, đ i l p v i h phó giao c m Nó tác đ ng theo đư ng: (1) ph m vi h p b i tác d ng tr c ti p c a norepinephrine gây c ch trơn đư ng ru t (ngo i tr niêm, có tác d ng kích thích) (2) ph m vi r ng norepinephrine s c ch toàn b neuron c a h TK ru t Có nhi u s i TK c m giác hư ng tâm phân b t i ru t M t s s i TK có thân neuron n m h TK ru t m t s l i n m h ch gai c a t y s ng Nh ng TK c m giác có th b kích thích b i (1) s kích thích l p niêm m c ru t, (2) s căng ph ng m c c a ru t, ho c (3) s có m t c a ch t hóa h c đ c bi t ru t Tín hi u d n truy n thông qua s i TK có th gây kích thích ho c c ch vân đ ng, ti t c a ru t tùy theo u ki n khác Ngoài ra, tín hi u c m giác khác t ru t s t i nơi khác t y s ng c thân não VD, 80% s i TK dây TK ph v s i hư ng tâm Nh ng s i hư ng tâm truy n tín hi u c m giác t đư ng tiêu hóa t i hành t y, sau tín hi u ph n x s truy n theo dây TK ph v quay tr l i đ ki m soát ch c c a đư ng tiêu hóa Ph n X D Dày-Ru t S s p x p v m t gi i ph u c a h TK ru t đư ng k t n i c a v i h TK th c v t giúp th c hi n lo i ph n x d dày-ru t có vai trò thi t y u: Ph n x t đ ng c a h TK ru t Nh ng ph n x dùng đ ki m soát s ti t d ch tiêu hóa, nhu đ ng ru t, s co bóp nhào tr n, tác d ng c ch t i ch … Ph n x t ru t t i h ch giao c m trư c s ng sau quay tr l i đư ng tiêu hóa Nh ng tín hi u ph n x truy n xa t i vùng khác c a đư ng tiêu hóa, VD tím hi u t d dày s gây s xu t c a đ i tràng (ph n x d dày-đ i tràng), tín hi u t đ i tràng ru t non c ch d dày co bóp ti t (ph n x ru t-d dày), ph n x t đ i tràng c ch s đ y th c ăn t h i tràng vào đ i tràng (ph n x đ i tràng-h i tràng) Ph n x t ru t t i t y s ng ho c hành não sau tr l i đư ng tiêu hóa nh ng ph n x bao g m (1) ph n x t d dày tá tràng t i hành não quay tr l i d dày - theo dây TK ph v - đ ki m soát ho t đ ng v n đ ng ti t c a d dày; (2) ph n x đau gây c ch toàn b đư ng tiêu hóa; (3) ph n x t ng phân t đ i tràng tr c tràng t i t y s ng quay tr l i gây co bóp m nh đ i tràng, tr c tràng thành b ng đ t ng phân (ph n x t ng phân) Kích thích m nh vào h giao c m có th c ch v n đ ng ru t nên có th gây đ ng th c ăn đư ng tiêu hóa 801 UNIT XII H Phó Giao C m Kích Thích Tăng Ho t Đ ng C a H TK Ru t H phó giao c m chi ph i ru t đư c Các S i Th n Kinh C m Giác Hư ng Tâm T Ru t Unit XII Gastrointestinal Physiology HORMON ĐI U HÒA V N Đ NG ĐƯ NG TIÊU HÓA Hormon đư ng tiêu hóa đư c ti t vào h tu n hoàn c a có tác d ng sinh lý TB đích có receptor đ c hi u cho t ng hormone Tác d ng c a hormone kéo dài c đư ng k t n i TK gi a quan ti t quan đích b c t đ t Table 63-1 sơ lư c tác đ ng c a t ng hormone đư ng tiêu hóa, kích thích gây ti t v trí tác đ ng c a t ng hormone Chương 65, chúng s bàn v s quan tr ng c a m t vài hormone u hòa s ti t đư ng tiêu hóa Ph n l n nh ng hormone tác đ ng lên s v n đ ng s vùng c a đư ng tiêu hóa M c dùng tác d ng v n đ ng thư ng quan tr ng tác d ng ti t, m t s tác d ng v n đ ng quan tr ng đư c nói đ n nh ng ph n ti p theo Gastrin đư c ti t b i TB “G” vùng hang v có liên quan t i b a ăn, VD s căng ph ng c a d dày, s n ph m protein peptid gây ti t gastrin đư c ti t b i TK c a l p niêm m c d dày kích thích TK ph v Tác d ng c a gastrin (1) kích thích ti t d ch v (2) kích thích s phát tri n l p niêm m c d dày Cholescystokinin (CCK) đư c ti t b i TB “I” l p niêm m c tá tràng h ng tràng đ tiêu hóa ch t béo, acid béo, mono-glyceride t i ru t non Nh ng hormone liên quan nhi u t i túi m t có tác d ng t ng d ch m t vào ru t non, d ch m t có vai tròn quan tr ng vi c nhũ hóa ch t béo cho phép chúng có th đư c tiêu hóa h p thu CCK c ch d dày co bóp Vì v y, hormone gây xu t d ch m t túi m t đ ng l i làm ch m trình t ng th c ăn t d dày đ có th i gian tiêu hóa ch t béo đư ng tiêu hóa cao CCK c ch s thèm ăn đ ngăn tình tr ng ăn nhi u m c b a ăn b ng cách kích thích s i TK c m giác tá tràng; nh ng s i s chuy n tín hi u theo dây TK ph v c ch trung tâm thèm ăn não, s th o lu n v n đ chương 72 Secretin hormone đư ng tiêu hóa đ u tiên đư c phát hi n, đư c ti t b i TB “S” l p niêm m c tá tràng đáp ng v i acid d ch v xu ng tá tràng t môn v Secretin có nh hư ng nh t i v n đ ng c a đư ng tiêu hóa ho t đ ng ti t bicarbonate c a t y, đ ng th i giúp trung hòa acid ru t non Peptide ph thu c glucose có l c v i insulin (hay peptide c ch d dày [GIP]) đư c ti t l p dư i niêm m c ph n cao c a ru t non, ch y u nh hư ng c a acid béo amino acid nh hư ng m t ph n nh c a carbohydrat Nó gây gi m nh v n đ ng c a d dày nên làm ch m trình t ng th c ăn t d dày vào tá tràng ph n cao ru t non đ y th c ăn Peptide ph thu c glucose có l c v i insulin n ng đ máu c th p c n thi t đ c ch nhu đ ng d dày gây kích thích ti t insulin Table 63-1 Tác d ng c a hormon ru t, kích thích gây ti t, v trí ti t Hormone Kích thích gây ti t V trí ti t Tác d ng Gastrin Protein S căng ph ng Th n kinh (Gi i phóng ch t c ch ) T bào G hang v , tá tràng h ng tràng Kích thích Bài ti t acid d ch v Phát tri n niêm m c Cholecystokinin Protein Ch t béo Acid T bào I tá tràng, h ng tràng, h i tràng Kích thích T y ti t enzym T y ti t bicarbonate Túi m t co bóp Phát tri n n t y ngo i ti t c ch Co bóp d dày Secretin Acid Ch t béo T bào S tá tràng, h ng tràng, h i tràng Kích thích Ti t pepsin T y ti t bicarbonate Đư ng m t ti t bicarbonate Phát tri n n t y ngo i ti t c ch Bài ti t acid d ch v Gastric inhibitory peptide Protein Ch t béo Carbohydrate T bào K c a tá tràng h ng tràng Kích thích Gi i phóng insulin c ch Bài ti t acid d ch v Motilin Ch t béo Acid Th n kinh T bào M c a tá tràng h ng tràng Kích thích Nhu đ ng d dày Nhu đ ng ru t 802 Chapter 63 General Principles of Gastrointestinal Function—Motility, Nervous Control, and Blood Circulation Các kích thích khác có th t o nhu đ ng ru t bao g m ch t hóa h c ho c kích thích v t lý c a bi u mô đư ng ru t Ngoài ra, tín hi u m nh c a TK phó giam c m có th t o nhu đ ng m nh Ch c Năng C a Đám R i TK Cơ Ru t Trong Vi c T o Nhu Đ ng Nhu đ ng ch xu t hi n y u t ho c t i nh ng đo n ng tiêu hóa mà thi u đám r i TK ru t b m sinh Hơn n a, gi m m nh ho c hoàn toàn toàn b ru t b nh nhân đư c u tr atropine làm tê li t đ u t n TK cholinergic c a đám r i TK ru t Vì v y, hi u qu c a nhu đ ng đòi h i đám r i TK ru t ho t đ ng CÁC D NG CH C NĂNG C A V N Đ NG TRONG ĐƯ NG NG TIÊU HÓA Có d ng v n đ ng xu t hi n đư ng ng tiêu hóa: (1) đ y đi, giúp th c ăn ti n v phía trư c d c theo ng tiêu hóa v i m t nh p đ phù h p v i kh tiêu hóa h p thu, (2) nhào tr n, giúp ch t d dày đư c tr n đ u HO T Đ NG Đ Y ĐI—NHU Đ NG Ho t đ ng đ y b n c a đư ng tiêu hóa nhu đ ng, đư c minh h a Figure 63-5 M t vòng co xu t hi n sau đ y v phía trư c; ch gi ng đ t m t vòng tròn b ng ngón tay quanh m t ng căng m ng, sau co ngón tay l i trư t v phía trư c d c theo ng B t c th trư c vòng tròn s đư c đ y v phía trư c Nhu đ ng m t đ c tính c h u c a nhi u ng trơn h p bào; kích thích t i b t c m t i ru t có th t o m t vòng co l p vòng sau di chuy n d c theo ng ru t (Nhu đ ng xu t hi n ng m t, ng n, ni u qu n nhi u ng trơn khác th ) Tác nhân kích thích bình thư ng sinh nhu đ ng ru t s căng ph ng c a ru t Có nghĩa n u có m t lư ng l n th c ăn b t c m ru t, s căng giãn c a thành ru t kích thích h TK ru t gây co thành ru t sau m 2-3 cm vòng co b t đ u m t nhu đ ng Co bóp nhu đ ng Giãn ti p nh n phía trư c Zero time seconds later Figure 63-5 Nhu đ ng Sóng Nhu Đ ng Di Chuy n V Phía H u Môn Cùng S Giãn Ti p Nh n Xuôi Dòng —“Quy Lu t C a Ru t” V lý thuy t, nhu đ ng có th xu t hi n hư ng khác t m kích thích nhu đ ng hư ng v phía mi ng thư ng m t nhanh chóng ti p t c m t quãng l n v hư ng h u môn Nguyên nhân xác gây hư ng nhu đ ng chưa đư c hi u rõ m c dù có th có nguyên nhân t vi c đám ru i TK ru t đư c “phân c c” v hư ng h u môn, có th đư c gi i thích sau Khi m t đo n đư ng tiêu hóa đư c kích thích b i s căng ph ng t b t đ u nhu đ ng, vòng co gây nhu đ ng thư ng b t đ u m t bên phía mi ng (m t bên đ i di n phía h u môn) c a kh i ph ng di chuy n v phía đo n căng ph ng, đ y th c ăn ru t hư ng v phía h u môn 5-10 centimeters trư c m t Cùng lúc đó, ru t đôi lúc giãn phía h u môn cách vài centimeters, đư c g i “s giãn ti p nh n”, u cho phép đ y th c ăn d dàng v phía h u môn v phía mi ng Mô hình ph c h p không xu t hi n thi u đám r i TK ru t Vì v y, ph c h p đư c g i ph n x ru t ho c ph n x nhu đ ng Ph n x nhu đ ng v i chuy n đ ng hư ng v phía h u môn c a nhu đ ng đư c g i “quy lu t c a ru t” HO T Đ NG NHÀO TR N Ho t đ ng nhào tr n có đ c m khác nh ng ph n khác c a đư ng tiêu hóa m t s đo n, co bóp nhu đ ng ch y u gây nhào tr n Đi u trình ti n v phía trư c c a th c ăn ru t đư c ngăn l i b i m t th t nên sóng nhu đ ng ch có th khu y tung th c ăn ruôt đ y chúng v phía trư c Vào m t th i m khác, s co th t theo chu k t i ch xu t hi n sau vài centimeters thành ru t S co th t thư ng kéo dài 5-30 giây; S co th t m i sau xu t hi n t i v trí khác, có tác d ng “c t” “nghi n” th c ăn Nhu đ ng s co th t thay đ i theo t ng đo n đư ng tiêu hóa khác theo nhu c u đ y hay nhào tr n, u đư c bàn chương 64 803 UNIT XII Motilin đư c ti t b i d dày ph n c a tá tràng đói, u nh t bi t v ch c c a hormone tác d ng tăng nhu đ ng tiêu hóa Motilin đư c ti t theo chu k kích thích sóng nhu đ ng tiêu hóa g i “ph c h p n tiêu hóa” di chuy n qua d dày ru t non m i 90 phút ngư i đói S ti t motilin b c ch sau ăn b i ch v n chưa đư c bi t rõ Unit XII Gastrointestinal Physiology TU N HOÀN MÁU ĐƯ NG TIÊU HÓA— TU N HOÀN N I T NG M ch máu c a b máy tiêu hóa m t ph n c a h th ng l n đư c g i tu n hoàn n i t ng, đư c mô t Figure 63-6 Nó bao g m dòng máu ch y qua ru t máu ch y qua lách, t y gan C u trúc c a h th ng làm cho máu ch y qua ru t, lách t y sau s l p t c ch y v gan qua tĩnh m ch c a gan, dòng máu ch y qua hàng tri u xoang ch a máu nh cu i r i gan b i tĩnh m ch gan đ vào tĩnh m ch ch dư i c a h tu n hoàn chung Trư c đ vào tĩnh m ch ch dư i, dòng máu qua gan đư c t bào lư i n i mô n m xoang ch a máu lo i b vi khu n ch t đ c t đư ng tiêu hóa v y có th ngăn c n s v n chuy n tr c tri p tác nhân có kh gây h i vào th Các ch t dinh dư ng không béo, hòa tan đư c nư c t ru t (VD carbohydrate protein) đư c v n chuy n máu tĩnh m ch c a vào xoang ch a máu đây, c TB lư i n i mô TB gan đ u h p thu d tr t m th i t ½ đ n ¾ lư ng ch t dinh dư ng Ngoài ra, nhi u ch t hóa h c trung gian chuy n hóa c a nh ng ch t dinh dư ng xu t hi n TB gan Nh ng ch c dinh dư ng c a gan đư c nói đ n chương 68-72 H u h t t t c ch t béo đư c h p thu t i ru t không đư c v n chuy n máu TM c a mà đư c h p thu vào h b ch huy t ru t sau đư c đ vào h tu n hoàn b i ng ng c không qua gan TM gan Figure 63-7 mô t khái quát c a h th ng đ ng m ch c p máu cho ru t, bao g m đ ng m ch m c treo tràng m c treo tràng dư i c p máu cho thành ru t non đ i tràng b i h th ng cung đ ng m ch Đ ng m ch thân t ng không đư c mô t hình, c p máu cho d dày Khi vào thành ru t, đ ng m ch tách nhánh nh ôm vòng quanh ru t, đ u t n c a nhánh g p m t t c a thành ru t T đ ng m ch mánh có m nh máu nh n a vào bên thành ru t tr i dài (1) kh p bó cơ, (2) vào nhung mao ru t (3) vào l p dư i niêm m c đ th c hi n ch c ti t h p thu c a ru t Figure 63-8 mô t c u trúc đ c bi t c a h th ng m ch máu nhung mao ru t bao g m đ ng m ch tĩnh m ch nh đư c k t n i v i b i h th ng mao m ch nhi u vòng Thành c a đ ng m ch có l p chi m ưu th nên có th ch đ ng ki m soát lưu lư ng máu NH HƯ NG C A HO T Đ NG RU T VÀ CÁC TÁC NHÂN CHUY N HÓA Đ N LƯU LƯ NG MÁU Đ N RU T u ki n bình thư ng, lưu lư ng máu đ n ru t m i khu v c đư ng tiêu hóa l p thành ru t ph thu c tr c ti p vào m c đ ho t đ ng c a chúng VD giai đo n h p thu ch t dinh dư ng, lư ng máu đ n nhung mao l p dư i niêm m c xung quanh tăng g p l n Tương t , lư ng máu đ n l p c a thành ru t tăng ru t tăng v n đ ng VD, sau b a ăn, t t c ho t đ ng v n đ ng, ti t, h p thu đ u tăng v y lư ng máu đ n ru t tăng lên s v bình thư ng sau 2-4 gi TM ch dư i Xoang gan GI I PH U C A H TH NG C P MÁU ĐƯ NG TIÊU HÓA ĐM ch ĐM gan Các Nguyên Nhân Có Th Làm Tăng Lư ng Máu Khi Đư ng Tiêu Hóa Ho t Đ ng M c dù nguyên nhân xác gây tăng lư ng máu đư ng tiêu hóa ho t đ ng v n ch a đư c bi t rõ, m t vài ph n đư c làm sáng t TM c a TM lách TM ru t ĐM ru t Mao m ch Figure 63-6 Tu n hoàn n i t ng 804 Đ u tiên, ch t gây giãn m ch đư c gi i phóng t l p niêm m c đư ng tiêu hóa trình tiêu hóa Đa ph n ch t hormone peptide, bao g m cholecystokinin, polypeptide ho t m ch ru t, gastrin, secretin Nhưng hormone ki m soát ho t đ ng v n đ ng ti t c a ru t đư c nh c đ n chương 64-65 Th hai, nhi u n tiêu hóa gi i phóng vào thành ru t ch t kallidin bradykinin th i m ch t ti t khác đư c ti t vào lòng ng Chapter 63 General Principles of Gastrointestinal Function—Motility, Nervous Control, and Blood Circulation ĐM ch Đ i tràng ngang UNIT XII Nhánh n i ĐM m c treo tràng dư i Middle colic Đ i tràng lên ĐM m c treo tràng Nhánh đ i tràng ph i Đ i tràng xu ng Nhánh h i manh tràng H ng tràng Nhánh h ng tràng Nhánh h i tràng Ru t th a H i tràng Figure 63-7 C p máu cho ru t qua m ng lư i m ch m c treo Nh ng ch t có tác d ng giãn m ch m nh nên gây tăng giãn m ch niêm m c trình ti t Th ba, s gi m m c đ t p trung oxy thành ru t có th làm tăng lưu lư ng máu ru t lên 50 - 100%, b i v y s gia tăng kh trao đ i ch t niêm m c thành ru t ho t đ ng ru t có th làm gi m m c t p trung oxy đ đ gây hi n tư ng giãn m ch Vi c gi m lư ng oxy d n đ n vi c tăng g p l n lư ng adenosine, ch t giãn m ch thư ng đư c bi t đ n có vai trò vi c làm tăng lưu lư ng Vì v y, s tăng lưu lư ng máu gia tăng ho t đ ng ru t có th s k t h p gi a nhi u y u t k đư c nghiên c u Dòng Máu “Đ i Lưu” Trong Nhung Mao cho th y dòng máu đ ng m ch ch y vào nhung mao máu tĩnh m ch ch y kh i nhung mao theo hư ng đ i l p mao m ch n m xen gi a chúng B i s s p x p h m ch v y, ph n l n lư ng máu có oxy đư c khu ch tán t đ ng m ch vào th ng mao m ch lân c n mà không c n v n chuy n đ n đ nh nhung mao Có t i 80% lư ng oxy có th theo vòng tu n hoàn ng n ch c trao đ i ch t t i ch nhung mao ngư i đ c s nh n r ng ch đ i lưu nhung mao tương t v i ch đ i lưu t i ng m ch th ng c a vùng t y th n, v n đ đư c th o lu n rõ Chương 29 Dư i u ki n bình thư ng, s chuy n hư ng c a oxy t đ ng m ch t i mao m ch không gây h i cho nhung mao, u ki n b nh lí mà dòng máu t i ru t suy gi m trư ng h p shock tim, lư ng oxy thi u h t đ nh nhung mao có th l n t i m c đ nh nhung mao ho c c nhung mao b ho i t thi u máu c c b b tiêu h y Vì nh ng lý trên, nhi u b nh đư ng tiêu hóa, nhung mao b mòn d n t i gi m di n tích h p thu c a ru t ĐI U HÒA TH N KINH C A LƯU LƯ NG MÁU NG TIÊU HÓA S kích thích h TK phó giao c m d n truy n t i d dày đ i tràng làm tăng lư ng máu t i ch m t lúc làm tăng ho t đ ng ti t c a n 805 Unit XII Gastrointestinal Physiology th i gian ng n lúc lao đ ng n ng, vân xương tim c n b sung thêm lưu lư ng máu Ngoài shock tim, toàn b mô s ng c a th có nguy ho i t thi u máu, đ c bi t t bào não tim, kích thích h th n kinh giao c m có th làm gi m lư ng máu t ng t i m c r t th p nhi u gi ng b ch huy t trung tâm Mao m ch Kích thích h giao c m gây s co m ch r t m nh tĩnh m ch l n t i ru t m c treo S co m ch làm gi m dung tích c a tĩnh m ch này, theo làm di d i lư ng máu l n sang quan khác h tu n hoàn C th tình tr ng shock m t máu ho c hình thái gi m lưu lư ng máu khác, ch có th cung c p t i 200 - 400 mililiter lư ng máu b sung đ đ m b o tu n hoàn đư c bình thư ng Bibliography Tĩnh m ch Đ ng m ch Figure 63-8 H th ng vi m ch c a nhung mao, mô t s đ i lưu dòng máu gi a đ ng m ch tĩnh m ch Lư ng máu tăng lên có th h u qu th phát c a vi c tăng ho t đ ng c a n ch không ph i h u qu tr c ti p c a vi c kích thích th n kinh Ngư c l i, h giao c m có nh hư ng tr c ti p lên b n t t c h th ng ng tiêu hóa gây hi n tư ng co đ ng m ch m nh làm gi m lư ng máu Sau hi n tư ng kéo dài sau vài phút lư ng máu tr l i g n bình thư ng nh ch t u hòa T c ch giãn m ch b ng chuy n hóa t i ch kh i phát b i hi n tư ng thi u máu c c b , ki m soát ưu th ch co m ch h giao c m đưa lư ng máu giàu dư ng ch t c n thi t t i n c a ng tiêu hóa m t cách bình thư ng T m Quan Tr ng C a S Suy Gi m Y u T Th n Kinh Trong Lưu Lư ng Máu ng Tiêu Hóa Khi Các Cơ Quan Khác C a Cơ Th C n B Sung Thêm Máu Giá tr c a ch co m ch b i h TK giao c m ru t cho phép gi m lư ng máu t i ng tiêu hóa t ng khác m t kho ng 806 Adelson DW, Million M: Tracking the moveable feast: sonomi­ crometry and gastrointestinal motility News Physiol Sci 19:27, 2004 Brookes SJ, Spencer NJ, Costa M, Zagorodnyuk VP: Extrinsic primary afferent signalling in the gut Nat Rev Gastroenterol Hepatol 10:286, 2013 Campbell JE, Drucker DJ: Pharmacology, physiology, and mechanisms of incretin hormone action Cell Metab 17:819, 2013 Côté CD, Zadeh­Tahmasebi M, Rasmussen BA, et al: Hormonal sig­ naling in the gut J Biol Chem 289:11642, 2014 Dimaline R, Varro A: Novel roles of gastrin J Physiol 592:2951, 2014 Furness JB: The enteric nervous system and neurogastroenterology Nat Rev Gastroenterol Hepatol 9:286, 2012 Holst JJ: The physiology of glucagon­like peptide Physiol Rev 87:1409, 2009 Huizinga JD, Lammers WJ: Gut peristalsis is governed by a multitude of cooperating mechanisms Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 296:G1, 2009 Knowles CH, Lindberg G, Panza E, De Giorgio R: New perspectives in the diagnosis and management of enteric neuropathies Nat Rev Gastroenterol Hepatol 10:206, 2013 Lake JI, Heuckeroth RO: Enteric nervous system development: migra­ tion, differentiation, and disease Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 305:G1, 2013 Lammers WJ, Slack JR: Of slow waves and spike patches News Physiol Sci 16:138, 2001 Neunlist M, Schemann M: Nutrient­induced changes in the pheno­ type and function of the enteric nervous system J Physiol 592:2959, 2014 Obermayr F, Hotta R, Enomoto H, Young HM: Development and developmental disorders of the enteric nervous system Nat Rev Gastroenterol Hepatol 10:43, 2013 Powley TL, Phillips RJ: Musings on the wanderer: what’s new in our understanding of vago­vagal reflexes? I Morphology and topog­ raphy of vagal afferents innervating the GI tract Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 283:G1217, 2002 Sanders KM, Koh SD, Ro S, Ward SM: Regulation of gastrointestinal motility—insights from smooth muscle biology Nat Rev Gastro­ enterol Hepatol 9:633, 2012 Sanders KM, Ward SM, Koh SD: Interstitial cells: regulators of smooth muscle function Physiol Rev 94:859, 2014 Vanden Berghe P, Tack J, Boesmans W: Highlighting synaptic com­ munication in the enteric nervous system Gastroenterology 135: 20, 2008 ... đám r i đư c miêu t Figure 63- 4 Đám r i TK ru t ch y u chi ph i ho t đ ng v n đ ng, đám r i dư i niêm m c ch y u chi ph i ho t đ ng ti t tu n hoàn t i ch Trong Figure 63- 4, đ c bi t lưu ý s i... ch t d n truy n khác v a tác nhân kích thích, v a tác nhân c ch , s th o lu n v chúng Chương 64 Chapter 63 General Principles of Gastrointestinal Function—Motility, Nervous Control, and Blood... TK gi a quan ti t quan đích b c t đ t Table 63- 1 sơ lư c tác đ ng c a t ng hormone đư ng tiêu hóa, kích thích gây ti t v trí tác đ ng c a t ng hormone Chương 65, chúng s bàn v s quan tr ng c a
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 63 Đại Cương Về Nguyên Lý Chức Năng Của Đưừng Tiêu Hóa— Vận Động, Thần Kinh Chi Phối, Tuần Hoàn Máu, CHƯƠNG 63 Đại Cương Về Nguyên Lý Chức Năng Của Đưừng Tiêu Hóa— Vận Động, Thần Kinh Chi Phối, Tuần Hoàn Máu, CHƯƠNG 63 Đại Cương Về Nguyên Lý Chức Năng Của Đưừng Tiêu Hóa— Vận Động, Thần Kinh Chi Phối, Tuần Hoàn Máu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập