CHƯƠNG 50 Mắt: I. Cơ chế quang học của sự nhìn

12 155 0
  • Loading ...
Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:23

CHƯƠNG 50 CÁC NGUYÊN LÝ QUANG H C Đ hi u đư c h th ng quang h c c a m t, c n n m đư c nh ng nguyên t c b n c a quang h c, bao g m v t lí v khúc x ánh sáng, tiêu m, tiêu c , vv Đ u tiên nh ng nguyên t c v t lý s đư c trình bày m t cách ng n g n, sau s th o lu n v quang h c c a m t Khúc x ánh sáng Ch s khúc x c a m t môi trư ng su t Ánh sáng không khí v i t c đ kho ng 300,000km/s, s ch m nhi u môi trư ng su t khác Ch s khúc x c a m t môi trư ng su t t s gi a t c đ ánh sáng không khí môi trư ng su t Ch s khúc x c a không khí 1.00 Do đó, n u ánh sáng m t lo i th y tinh v i t c đ 200,000km/s ch s khúc x c a lo i th y tinh 300,000 chia cho 200,000, hay 1.50 chHis nkhúc a tư xngc khúc x nh ng tia sáng b m t gi a hai môi trư ng có ch s khúc x khác Khi nh ng tia sáng c a m t chùm ánh sáng (như Hình 50-1A) t i g p m t b m t phân cách vuông góc v i hư ng c a chùm ánh sáng, nh ng tia sáng s vào môi trư ng th hai mà không b thay đ i hư ng cũ c a Tác đ ng nh t x y t c đ truy n gi m bư c sóng ng n hơn, hình v mô t kho ng cách gi a vân sóng b ng n N u nh ng tia sáng t i m t môi trư ng t o thành góc v i nó, mô t Hình 50-1B, nh ng tia sáng s b g p khúc n u ch s khúc x c a hai môi trư ng khác Trong hình v , nh ng tia sáng t không khí, nơi có ch s khúc x 1.00, vào m t kh i th y tinh có ch s khúc x 1.50 Khi chùm tia sáng đ u tiên đ n g p b m t chéo góc, b dư i c a chùm tia s vào kh i kính trư c b c a chùm tia Các vân sóng c a ph n chùm tia sáng v n ti p t c v i v n t c 300,000km/s, t c đ c a vào kh i kính 200,000km/s S khác v t c đ nguyên nhân n cho ph n chùm tia trư c ph n dư i th làm cho đ nh sóng không th ng n a mà g p khúc sang bên ph i B i hư ng c a tia sáng luôn vuông góc v i đư ng vân sáng, u c a chùm sáng b b cong xu ng dư i S g p khúc c a nh ng tia sáng t i m t ph ng chéo góc s khúc x Chú ý đ c bi t m c đ khúc x tăng lên m t hàm s c a (1) t l ch s khúc x c a hai môi trư ng (2) góc t o b i b m t kính hư ng vào c a vân sáng Áp d ng nguyên lý khúc x cho th u kính Th u kính l i làm h i t tia sáng Hình 50-2 th hi n tia sáng song song vào m t th u kính l i Các tia sáng xuyên qua m trung tâm c a th u kính s vuông góc v i b m t kính, nên th , xuyên qua th u kính mà không b đ i hư ng Các tia sáng khác s d n v phía b c a th u kính, th , nh ng tia sáng s t o góc l n v i b m t kính A Các vân sóng B Kh i th y tinh shows that light rays striking an angulated glass surface are bent Ánh sáng t m t ngu n phát xa Tiêu c Hình 50-2 S g p khúc c a tia sáng m i b m t c a th u kính l i hình c u, đ ng th i tia sáng song song h i t t i tiêu m 635 UNIT X M t: I Cơ ch quang h c c a s nhìn Unit X H th n kinh: B Các giác quan đ c bi t A Ánh sáng t m t ngu n phát xa Hình 50-3 S g p khúc c a tia sáng t i m i b m t c a m t th u kính lõm hình c u, cho th y tia sáng song song s b phân kì Các tia sáng phía b hư ng vào trung tâm, s h i t c a tia sáng M t n a s g p khúc x y nh ng tia sáng vào th u kính, n a s x y tia sáng m t c a th u kính N u th u kính có m t cong cân b ng nhau, nh ng tia sáng song song xuyên qua ph n th u kính s b g p khúc đ xác đ t t c tia sáng s qua m t m nh t, m g i tiêu c Th u kính lõm phân kì tia sáng Hình 50-3 bi u di n tác d ng c a th u kính lõm lên c ác tia sáng Các tia sáng qua m trung tâm c a th u kính s g p b m t kính vuông góc v i chùm tia, th , s không b khúc x Các tia sáng b c a th u kính vào th u kính trư c tia trung tâm Tác d ng ngư c l i so v it ác d ng c a th u kính l i, nguyên nhân làm tia sáng ngo i biên b phân kì so v i tia sáng qua trung tâm c a th u kính Như v y, th u kính lõm s phân kì tia sáng, th u kính l i s h i t tia sáng Th u kính hình hình tr b cong tia sáng m t m t ph ng nh t - so v i th u kính hình c u Hình 50-4 mô t m t th u kính l i hình c u m t th u kính l i hình tr Lưu ý r ng th u kính hình tr b cong tia sáng c m t c a th u kính không ph i phía hay phía dư i c a nó, s g p khúc ch x y m t m t ph ng mà không x y m t ph ng khác Như v y, tia sáng song song s b g p khúc t o thành m t đư ng tiêu m Ngư c l i, tia sáng qua th u kính hình c u s b khúc x m i b c a th u kính ( c m t) đ hư ng v phía tia trung tâm, t t c tia s h i t t i tiêu m Th u kính tr có th đư c hình dung m t ng đ ng đ y nư c N u th đ t ng nơi có chùm ánh sáng m t tr i hư ng đ n đ t m t m nh gi y phía bên r i d n đưa l i g n ng, m t kho ng cách phù h p s tìm th y nơi tia sáng hư ng đ n đư ng tiêu m Th u kính c u có th hình dung m t kính lúp thông thư ng N u đ t kính nơi có chùm ánh sáng m t tr i chi u đ n dùng t gi y đưa d n l i g n th u kính tia sáng s t p trung t i tiêu m chung m t kho ng cách phù h p Th u kính lõm hình tr s phân kì tia sáng m t m t ph ng nh t gi ng cách mà th u kính l i hình tr h i t tia sáng m t m t ph ng 636 B Hình 50-4 A, Đi m h i t c a tia sáng song song t o b i m t th u kính lõm hình c u B, Đư ng h i t c a tia sáng song song t o b i m t th u kính l i hình tr K t h p hai th u kính hình tr đ t vuông góc s m t th u kính hình c u Hình 50-5B mô t hai th u kính l i hình tr đ t vuông góc v i Th u kính hình tr đ ng s h i t tia sáng hai bên, th u kính hình tr ngang s h i t tia sáng dư i Do đó, t t c tia sáng s t i m t m nh t-tiêu m Nói cách khác, hai th u kính hình tr đ t vuông góc v i s có tác d ng gi ng m t th u kính hình c u v i đ h it Tiêu c c a th u kính Kho ng cách t m t th u kính h i t đ n nơi mà tia sáng song song h i t t i m t m đư c g i tiêu c c a th u kính Hình v Hình 50-6 th hi n s h i t c a tia sáng song song hình v gi a, tia sáng đ n th u kính h i t không ph i m t chùm tia song song mà phân kì b i ngu n phát tia sáng không đ t xa th u kính Chính tia sáng phân kì t m t ngu n phát, hình v nên không h i t t i nơi c a chùm tia song song Hay nói cách khác, tia sáng phân kì qua th u kính h i t , kho ng cách t m h i t đ n th u kính xa so v i tiêu c c a th u kính Chương 50 M t: I Cơ ch quang h c c a s nhìn A Đư ng tiêu m f B Ngu n phát ánh sáng a + b f tiêu c c a th u kính, a kho ng cách t ngu n sáng đ n th u kính, b kho ng cách t m h it m t đ n th u kính S t o thành nh c a th u kính h i t Tiêu m Hình 50-5 A, M t th u kính hình tr h i t ánh sáng t m t ngu n phát t o thành m t đư ng tiêu m B, Hai th u kính h i t hình tr đ t vuông góc v i nhau, m t th u kính h i t tia sáng theo m t m t ph ng, th u kính h i t tia sáng theo m t m t ph ng khác vuông góc v i K t h p hai th u kính hình tr s thu đư c k t qu gi ng v i n t th u kính h i t hình c u Ánh sáng t ngu n phát = xa Tiêu m Ngu n phát Hình 50-6 Hai th u kính phía phía hình v có tiêu c , tia sáng đ n th u kính phía song song, tia sáng đ n th u kính gi a phân kì; k t qu c a chùm tia song song so v i chùm tia phân kì đư c mô t Th u kính dư i có đ khúc x m nh so v i m i kính (hay, có tiêu c ng n hơn), ch ng t r ng đ h i t c a th u kính m nh, tiêu m g n th u kính Hình 50-7A mô t m t th u kính h i t v i hai ngu n phát sáng bên trái B i tia sáng qua m trung tâm c a th u kính không b khúc x m i hư ng, nên tia sáng t m i ngu n phát sáng s t i m t m h i t phía bên c a th u kính n m đư ng th ng qua ngu n sáng m trung tâm c a th u kính Trong th c t , b t c đ v t đ t trư c th u kính, đ u có th xem m t ngu n phát ánh sáng M t vài m sáng m nh m t vài m sáng y u v i r t nhi u màu s c M i m phát sáng đ v t s t i h i t t i m t m riêng phía bên c a th u kính n m đư ng th ng qua trung tâm th u kính N u đ t m t t gi y tr ng m h i t s có đư c m t hình nh c a v t, mô t Hình 50-7B Tuy nhiên, hình nh l n ngư c l i so v i đ v t g c, hai bên m t c a b đ o ngư c Th u kính c a m t chi c máy nh h i t hình nh phim theo cách th c Đơn v đo đ khúc x c a m t th u kính —“Diopter” M c đ b cong tia sáng c a th u kính đư c g i “đ khúc x ” Đ khúc x có đơn v diopter Đ khúc x c a m t th u kính b ng 1m chia cho tiêu c c a Do đó, n u m t th u kính hình c u h i t chùm tia song song t i m t m cách th u kính 1m th u kính có đ h i t +1 diopter, Hình 50-8 N u th u kính kh h i t chùm tia song song g p hai l n so v i th u kính có đ h i t +1 diopter, có đ h i t +2 diopter, tia sáng s h i t t i m cách th u kính 0.5m M t th u kính có kh h i t chùm tia song song t i m cách th u kính 10cm (0.1 mét) đ h i t c a +10 diopter Đ h i t c a m t th u kính phân kì không đư c đ nh nghĩa b ng kho ng cách t th u kính đ n m h i t phía bên b i chùm tia s b phân kì thay h i t t i m t m Tuy nhiên, n u m t th u kính phân kì tia sáng v i m t m c đ m t th u kính h i t +1 diopter h i t chúng, có th nói th u kính phân kì có đ h i t -1diopter 637 UNIT X Ngu n phát ánh sáng Hình v dư i Hình 50-6 mô t tia sáng phân kì t i m t th u kính h i t có đ cong nhi u so v i hai th u kính Trong hình v này, kho ng cách t th u kính cho t i nơi mà tia sáng h i t b ng kho ng cách hình v đ u tiên, hình mà th u kính có đ h i t chùm tia chi u đ n song song Đi u ch ng t r ng c chùm tia song song chùm tia phân kì đ u có th đư c h i t t i m t kho ng cách so v i th u kính, mi n th u kính thay đ i đ l i thích h p M i liên quan gi a tiêu c c a th u kính, kho ng cách so v i ngu n sáng, kho ng cách đ n m h i t c a th u kính đư c mô t công th c sau: Unit X H th n kinh: B Các giác quan đ c bi t A Đi m ngu n Đi m h i t B Hình 50-7 A, Hai m ngu n phát sáng cho nh h i t m t hình nh c a th u kính h i t hình c u hai m riêng phía bên th u kính B, S t o thành T ng đ h i t = 59 diopters diopter Hình nh V t diopters D ch kính 1.34 10 diopters Th th y tinh 1.40 Th y d ch 1.33 Giác m c 1.38 Không khí 1.00 Hình 50-9 M t m t máy nh Các s ch s khúc x mét Hình 50-8 nh hư ng c a đ h i t lên kho ng h i t CƠ CH QUANG H C C A M T Cũng v y, n u th u kính phân kì chùm tia v i m c đ m t th u kính h i t +10 diopter h i t chúng, th u kính phân kì có đ h i t -10 diopter Th u kính phân kì “vô hi u hóa” đ h i t c a th u kính h i t Do đó, đ t m t th u kính phân kì -1 diopter trư c m t th u kính h i t +1 diopter hi u qu c a th u kính đ h i t b ng không Đ h i t c a th u kính hình tr đư c tính theo đ h i t c a th u kính hình c u ph i tính đ n tr c c a th u kính h i t hình tr N u m t th u kính hình tr h i t tia sáng song song t i m t đư ng tiêu m cách th u kính 1mét, th u kính có đ h i t +1 diopter Ngư c l i, n u m t th u kính phân kì hình tr phân kì tia sáng v i m t t l m t th u kính h i t hình tr h i t chúng, th u kính có đ h i t -1 diopter N u đư ng tiêu m n m ngang tr c c a th u kính h i t hình tr đ N u đư ng th ng đ ng tr c c a 90 đ 638 M T NHƯ M T CÁI MÁY NH Như Hình 50-9, v phương di n quang h c, m t tương đương m t máy ch p nh thông thư ng Nó có h th ng th u kính, h th ng ng kính có th u ch nh (l đ ng t ), võng m c vai trò m t cu n phim Các th u kính c a m t bao g m b n b m t khúc x : (1) b m t gi a không khí m t trư c giác m c, (2) b m t gi a m t sau giác m c th y d ch, (3) b m t gi a th y d ch m t trư c th th y tinh, and (4) b m t gi a m t sau th th y tinh d ch kính Ch s khúc x c a môi trư ng: c a không khí 1; c a giác m c 1.38; c a th y d ch 1.33; c a th th y tinh (trung bình) 1.40; c a d ch kính 1.34 Nghiên c u t t c b m t khúc x c a m t m t th u kính nh t — làm “đơn gi n” m t N u b m t khúc x c a m t đư c t ng h p l i theo phương di n đ i s sau xem m t th u kính nh t, ch Chương 50 M t: I Cơ ch quang h c c a s nhìn S t o thành nh võng m c Cùng v i cách mà th u kính máy nh làm h i t hình nh t m phim, h th u kính c a m t làm h i t nh võng m c Hình nh s b đ o ngư c đ i bên so v i v t th c Tuy nhiên, não b có th hi u đư c đ v t v trí th c dù b đ o ngư c não b đư c rèn luy n đ làm u CƠ CH S ĐI U TI T tr em, đ h i t c a m t có th tùy ý tăng t 20 diopter lên đ n 34 diopter, nghĩa “đi u t t” 14 diopter Đ u ti t v y, hình dáng c a th th y tinh ph i thay đ i t m c đ l i v a ph i sang l i r t nhi u ngư i tr , th th y tinh gi ng m t bao đàn h i ch a đ y nh t, protein v n su t Khi th th y tinh tr ng thái ngh ngơi g n gi ng m t hình c u nh s đàn h i c a bao xơ Tuy v y, Hình 50-10 mô t , có kho ng 70 dây treo th u kính g n xung quanh th th y tinh hình nan hoa, n i t b vi n xung quanh th th y tinh t i bám th mi (ph n trư c c a màng m ch) c a nhãn c u Dây treo th u kính căng v y th th y tinh có hình d ng d t u ki n bình thư ng c a m t Cùng g n v i dây treo phía nhãn c u th mi, bao g m hai thành ph n trơn riêng r - d c vòng Các d c n i t ngo i vi dây treo đ n ch n i c ng-giác m c Khi nh ng s i co, s kéo đ u ngo i vi dây treo th th y tinh v phía rìa giác m c, qua làm gi m đ căng dây treo th th y tinh Các vòng đư c x p thành vòng tròn bao quanh nơi bám đ u ngo i vi c a dây treo nên co, ho t đ ng m t th t, làm gi m đư ng kính c a vòng tròn nơi g n dây treo; cho phép làm gi m đ căng dây treo th th y tinh Ranh gi i c ng-giác m c Giác m c S i d c C ng m c UNIT X quang h c c a m t thông thư ng đư c đơn gi n hóa có th tư ng trưng b ng m t “con m t rút g n” S tư ng trưng r t h u ích nh ng tính toán đơn gi n Trong m t rút g n, có m t b m t khúc x nh t v i m trung tâm n m cách giác m c 17 mm t ng đ h i t 59 diopter m t u ti t đ nhìn nh ng v t r t xa Kho ng hai ph n ba đ khúc x 59 diopter b m t phía trư c c a giác m c t o nên (không ph i b i th th y tinh) Nguyên nhân c a s kì l b i có s chênh l ch l n v đ h i t gi a giác m c không khí, trái l i, ch s khúc x c a th th y tinh s khác bi t nhi u so v i th y d ch hay d ch kính T ng đ h i t c a th th y tinh, thư ng n m m t đư c bao quanh b i ch t l ng m i hư ng, ch kho ng 20 diopter, kho ng m t ph n ba t ng đ h i t c a m t Tuy nhiên, có vai trò r t quan tr ng, đáp ng v i kích thích c a xung th n kinh t não b có th thay đ i đ cong đáng k đ đưa v “tr ng thái ngh ngơi”, u s đư c nói rõ tròn chương sau Th th y tinh Dây treo th th y tinh Màng m ch S i vòng Võng m c Cơ th mi Th th y tinh Dây treo th th y tinh Hình 50-10 Cơ ché u ti t c a m t Do đó, s co m t hai lo i th mi đ u làm gi m đ căng c a dây treo, gi m l c kéo dây treo tác d ng vào bao th u kính làm th u kính tr thành hình c u - tr ng thái t nhiên c a bao xơ đàn h i S u ti t đư c u n b i h th n kinh phó giao c m Các s i th mi đư c u n g n hoàn toàn b i th n kinh phó giao c m Các tín hi u đư c truy n đ n m t thông qua dây th n kinh s ba t nhân th n kinh ba n m thân não, u s đư c gi i thích c th Chương 52 S kích thích c a h phó giao c m làm co th mi, qua làm chùng dây treo, v y th th y tinh s căng m p tăng đ h i t V i vi c tăng đ h i t , m t s có th h i t nh c a v t g n hơn, so v i m t có đ h i t th p Do v y, m t v t xa ti n g n l i m t, h phó giao c m s phát nhi u xung th n kinh t i thê mi đ m t gi đư c hình nh c a v t tiêu m (Các xung th n kinh giao c m có th làm giãn mi, tác d ng r t y u nên g n vai trò nhi u ch u ti t c a m t Cơ ch s đư c nói rõ Chương 52) 639 Unit X H th n kinh: B Các giác quan đ c bi t Lão th - m t m t s u ti t Gi ng s già c a ngư i, th th y tinh phát tri n ngày l n hơn, dày đàn h i hơn, m t ph n b i s bi n đ i c a protein th th y tinh Kh thay đ i hình d ng c a th th y tinh gi m d n theo tu i Kh u ti t gi m t 14 diopters tr em đ n dư i diopters ngư i l n 45-50 tu i g n b ng diopter ngư i 70 tu i T v sau, m t g n m t hoàn toàn kh u ti t, lão th Khi m t ngư i b lão th m t c a ngư i ch có m t tiêu m c đ nh g n không th thay đ i đư c tiêu c ; kho ng tùy thu c vào c u t o v t lí riêng c a m t m i ngư i M t s không th u ti t đ nhìn g n hay nhìn xa đư c Đ có th nhìn rõ đư c c hai, ngư i già bu c ph i đeo kính hai tròng, v i n a dành cho nhìn xa n a dư i dành cho nhìn g n (ví d đ c sách) Các m phát sáng Đi m h i t Th th y tinh Các m phát sáng Hình 50-11 Tác d ng c a l đ ng t ( nh dư i) đ i v i kh h i t nh ( nh trên) l n ĐƯ NG KÍNH Đ NG T Ch c c a m ng m t tăng lư ng ánh sáng vào m t ban đêm gi m lư ng ánh sáng vào m t ban ngày S u ch nh s đư c nói rõ Chương 52 Lư ng ánh sáng vào phía m t thông qua l đ ng t ph thu c vào đ r ng c a đ ng t hay đư ng kính c a Đư ng kính đ ng t m t ngư i có th nh đ n kho ng 1.5 mm l n đ n kho ng 8mm Lư ng ánh sáng vào m t có th đư c u ch nh 30 l n s thay đ i đ l n c a l đ ng t M t thư ng Vi n th “Kh h i t ” c a h th u kính tăng gi m đư ng kính đ ng t Hình 50-11 mô t hai m t gi ng hoàn toàn ngo i tr đư ng kính c a l đ ng t M t phía có l đ ng t nh , m t phía dư i có l đ ng t l n Phía trư c m i m t có hai m phát sáng; ánh sáng t m i ngu n qua l đ ng t h i t võng m c Do đó, c hai m t, võng m c đ u thu nh n đư c hai m nh xác tiêu m Đi u đư c mô t hình v , nhiên, n u võng m c đư c di chuy n trư c ho c sau l ch kh i v trí tiêu m, kích thư c m i m nh s không thay đ i nhi u m t phía trên, m t phía dư i kích thư c m nh s l n tr thành “đi m m ” Nói cách khác, h th u kính c a m t có kh h i t cao so v i h th u kính c a m t dư i Khi m t h th u kính c a m t m t có kh h i t cao, võng m c có th đư c di d i đáng k t m t ph ng tiêu m hay kh c a th u kính có th đư c thay đ i đáng k so v i bình thư ng mà nh v n hi n lên rõ ràng, ngư c l i v i m t h th u kính c a m t có kh h i t kém, d ch chuy n võng m c m t t m t ph ng tiêu m hình nh m nhi u 640 C n th Hình 50-12 Các tia sáng song song h i t võng m c m t bình thư ng, phía sau võng m c ngư i vi n th , trư c võng m c v i ngư i c n th Kh h i t t t nh t có th đ t đư c l đ ng t co nh t i đa Lí gi i cho u đó, v i m t l đ ng t r t nh , g n t t c tia sáng qua trung tâm c a h th u kính c a m t, - đa s tia sáng s luôn n m tiêu m T t khúc x M t thư ng (kh nhìn bình thư ng) Như Hình 50-12, m t đư c coi bình thư ng, hay “m t thư ng”, n u chùm tia sáng song song t m t v t xa hi n rõ nh tiêu m The Eye: I Optics of Vision UNIT X xa hi n rõ võng m c mi hoàn toàn đư c ngh ngơi Đi u có nghĩa m t thư ng có th nhìn th y rõ đư c t t c v t xa mà mi c a đư c th l ng Tuy nhiên, đ nhìn rõ đư c nh ng v t kho ng g n, m t ph i co mi c a l i s tìm đư c m c đ u ti t thích h p Vi n th (T t vi n th ) Vi n th , hay đư c bi t đ n “t t vi n th ” thư ng h qu c a vi c ho c tr c nhãn c u ng n, ho c h th u kính c a m t y u Trong u ki n hình v gi a c a Hình 50-12, tia sang song song không đư c b cong đ đ t i h i t lúc t i võng m c b i h th u kính c a m t y u Đ kh c ph c s b t thư ng này, th mi ph i tăng co đ tăng kh c a th th y tinh B ng cách s d ng ch u ti t này, ngư i c n th có th h i t đư c nh c a v t xa võng m c N u ngư i ch dùng m t lư ng kh c a th mi đ u ti t nhìn v t xa, ngư i v n nhi u kh u ti t n a, v t d n l i g n m t m t v n có th h i t nh rõ nét cho t i th mi co t i đa ngư i già, th th y tinh tr nên “lão th ”, ngư i vi n th thư ng không th u ti t đư c th u kính đ đ h i t c nh ng v t xa, nh ng v t g n C n th (T t c n th ) ngư i c n th , th mi giãn hoàn toàn, tia sáng đ n t v t xa s đư c h it trư c võng m c, Hình 50-12 Tình tr ng thư ng tr c nhãn c u dài, có th h u qu c a vi c h th u kính c a m t h i t m nh Cách t t nh t đ m t làm gi m đ h i t c a th th y tinh đ th mi giãn hoàn toàn M t ngư i c n th không th h i t rõ nh c a v t xa võng m c Tuy nhiên, Khi v t di chuy n d n l i g n m t đ n lúc đ g n, nh c a s đư c h i t võng m c.Khi đó, n u v t v n ti p t c di chuy n l i g n m t ngư i có th dùng ch u ti t đ gi nh h i t rõ võng m c Ngư i c n th có m t gi i h n “đi m c c vi n” cho t m nhìn rõ Đi u ch nh c n th vi n th b ng cách dùng th u kính N u m t m t ngư i có đ h i t l n, c n th , ph n đ h i t dư có th đư c vô hi u b ng cách đeo m t kính c u phân kì (làm phân kì tia sáng) trư c m t S u ch nh đư c miêu t c th hình v Hình 50-13 Ngư c l i, ngư i vi n th - ngư i có h th u kính m t y u - s b t thư ng có th đư c kh c ph c b ng cách tăng thêm đ h i t s d ng m t kính c u h i t S u ch nh đư c miêu t c th hình v dư i Hình 50-13 M t ngư i thư ng ch n đ h i t c a kính phân kì hay kính h i t c n thi t b ng “phương pháp th ” - là, đ u tiên, th m t kính có đ h i t b t kì sau ti p t c th kính khác m nh ho c y u cho t i tìm đư c kính cho kh nhìn s c nét nh t Lo n th Lo n th tình tr ng đ h i t c a m t b r i lo n gây nên s khác v kh h i t c a m t m t ph ng vuông góc v i Hình 50-13 S u ch nh c a kính c u phân kì (trên) v i m t c n th kính c u h i t (dư i) v i m t vi n th Đi m phát ánh sáng B A D Đư ng tiêu c a m t ph ng BD M t ph ng BD (đ h i t cao) C M t ph ng AC (đ h i t kém) Đư ng tiêu c a m t ph ng AC Hình 50-14 Lo n th , gi i thích cho vi c tia sáng h i t m t tiêu m m t ph ng AC h i t m t tiêu m khác m t ph ng BD Lo n th thư ng tăng đ cong c a m t nh ng m t ph ng c a giác m c Ví d m t b lo n th có th có b m t giác m c gi ng m t bên c a qu tr ng Đ cong c a m t ph ng d c theo tr c dài qu tr ng khác so v i đ cong c a m t ph ng theo tr c ng n c a qu tr ng B i m t lo n th có đ cong c a tr c khác so v i tr c nên ánh sáng phía ngo i biên theo m i tr c s có hư ng khác Như mô t Hình 50-14, tia sáng đ u đư c phát t m t ngu n, qua m t h th u kính c a m t lo n th Các tia sáng theo tr c đ ng, bi u th b ng tr c BD, đư c h i t m nh tia sáng theo tr c n m ngang, bi u th b ng tr c AC b i đ h i t c a tr c đ ng m nh tr c n m ngang Đi u làm cho tia sáng qua th u kính không h i t t i m t v trí chung tia sáng theo tr c đ ng h i t m n m trư c m h i t c a tia sáng theo tr c ngang 641 Unit X H th n kinh: B Các giác quan đ c bi t M t thư ng không th dùng kh u ti t đ u ch nh s lo n th b i m t ch có th u ch nh đ cong c a hai tr c đ ng th i v i nhau, mà m i tr c l i c n m t s u ch nh đ cong khác Do đó, n u kính u ch nh phù h p m t ngư i lo n th không th nhĩn rõ v t đư c Hi u ch nh lo n th b ng kính tr Ngư i b lo n th có th đư c hi u ch nh b ng cách s d ng hai kính tr v i đ h i t khác đ t vuông góc v i Đ làm đư c u đó, ngư i ta thư ng tìm kính c u v i đ h i t phù h p v i m t tr c c a m t b ng phương pháp th Sau tìm kính tr đư c dùng đ u ch nh đ h i t tr c l i Đ làm đư c v y, ta c n xác đ nh đư c tr c đ h i t c n đư c hi u ch nh m t cách xác Có m t vài phương pháp dùng đ xác đ nh tr c b t thư ng c a h th u kính c a m t m t M t s s d ng đen song song đư c mô t Hình 50-15 M t s song song n m ngang, m t s th ng đ ng m t s n m phương khác Sau th vài th u kính c u khác trư c m t lo n th , m i đ h i t c a th u kính làm h i t rõ nét m t vài song song s không rõ m t vài khác vuông góc v i s c nét Đi u đư c mô t b ng nguyên lý quang h c trình bày trư c chương tr c l ch tiêu m (m t hai tr c Hình 50-14) c a h th ng quang h c s song song v i b m Khi tr c m đư c tìm th y, ngư i khám s l n lư t th m c đ c a th u kính tr cho t i b nh nhân th y đư c t t c đen rõ ràng g n Khi hoàn thành m c tiêu đó, ngư i khám s giúp kĩ thu t viên c t m t th u kính đ c bi t k t h p c hai kính c u t i tr c thích h p Ta s có đư c kính tr phù h p cho b nh nhân 12 10 11 Hình 50-15 Bi u đ bao g m đen song song v i nh ng hư ng khác đ xác đ nh đư c tr c b t thư ng c a b nh nhân lo n th 642 Đi u ch nh t t khúc x b ng kính áp tròng Kính hay kính cao su áp tròng đư c l p áp v a khít vào m t trư c c a giác m c Nh ng th u kính lo i đư c gi t i ch b ng m t l p nư c m t m ng l p đ y kho ng gi a kính m t trư c giác m c M t m đ c bi t c a kính áp tròng vô hi u g n hoàn toàn s khúc x thư ng có m t trư c giác m c Lí b i l p nư c m t gi a kính áp tròng m t trư c giác m c có h s khúc x x p x giác m c, th m t trư c c a giác m c không đóng vai trò h quang h c c a m t Thay vào đó, m t phía trư c c a kính áp tròng s đóng vai trò Do đó, s khúc x t i m t trư c kính áp tròng s thay th cho s khúc x thư ng có giác m c M t y u t đ c bi t quan tr ng ngư i có t t khúc x b gây b i giác m c có hình dáng b t thư ng giác m c l i - m t tình tr ng đư c g i keratoconus N u kính áp tròng, giác m c l i s gây s b t thư ng l n v t m nhìn mà không lo i kính khác có th u ch nh l i đư c t m nhìn bình thư ng; s d ng kính áp tròng, s khúc x đư c u ch nh tr l i bình thư ng b ng b m t phía trư c kính áp tròng Kính áp tròng có m t vài ưu m có đ c m (1) kính chuy n đ ng đ ng th i v i m t s đem l i t m nhìn rõ r ng kính thư ng, (2) kính áp tròng s nh hư ng m t đ n kích thư c th t c a v t nhìn qua kính, b i kính thêm 1cm vào h th ng quang h c c a m t nh hư ng đ n s h i t nh Đ c th th y tinh — Đ c b m t th th y tinh “Đ c th th y tinh” m t b t thư ng m t thư ng g p nhãn c u Đ c th y tinh th tình tr ng v n đ c ho c m đ c m t ph n ho c nhi u ph n th th y tinh Trong giai đo n đ u hình thành b nh, protein th y tinh th b t đ u bi n đ i, sau chúng đông l i làm m d n ph n th y tinh th ch a chúng Khi ngư i b đ c th th y tinh toàn b c n tr s truy n qua c a ánh sáng s nh hư ng nghiêm tr ng đ n kh nhìn, tình tr ng có th đư c ch a tr b ng cách ph u thu t thay th th y tinh Khi th th y tinh b l y ra, m t m t m t ph n l n kh khúc x c a nó, th c n đư c thay th b ng m t th u kính h i t trư c m t thư ng h s dùng m t th y tinh th nhân t o TH L C Theo lý thuy t ánh sáng phát t m t ngu n sáng m xa, đư c h i t võng m c m nh m t m vô nh Tuy nhiên, h th u kính m t không bao gi hoàn h o nên m i m nh võng m c s có đư ng kính kho ng 11 micrometre, th m chí v i đ phân gi i t i đa c a h quang h c c a m t The Eye: I Optics of Vision XÁC Đ NH KHO NG CÁCH T M T — “CHI U SÂU” mm 17 mm 10 meters Hình 50-16 Vùng th l c t i đa đ i v i hai ngu n sáng m Đi m nh gi a sáng nh t t i d n ngo i biên, mô ta hai m nh Hình 50-16 Trung bình đư ng kính c a m t t bào nón - trung tâm võng m c, nơi có kh nhìn t t nh t - kho ng 1.5 micrometers, b ng kho ng ph n 70 l n m sáng Tuy nhiên, b i m nh có m sáng trung tâm vòng m ngo i vi nên m t ngư i bình thư ng có th phân bi t đư c hai m sáng riêng bi t n u m nh c a chúng cách t i thi u micrometers võng m c (l n chi u ngang t bào nón) S tách bi t gi a m Hình 50-16 Th l c ngư i thư ng có th phân bi t đư c m kho ng 25 giây cung Nghĩa tia sáng t hai ngu n riêng đ n m t t o m t góc gi a chúng t i thi u 25 giây, chúng s đư c xem hai m riêng bi t C th , m t ngư i có th l c bình thư ng có th phân bi t đư c hai m sáng cách xa 10m kho ng cách gi a hai m 1.5 đ n milimeters Đi m vàng có đư ng kính nh 0.5 millimetter (500 micrometers), đ ng nghĩa v i vùng th l c rõ nh t th trư ng dư i đ Ngoài vùng m vàng th l c gi m d n gi m 10 l n đ n sát ngo i biên Đi u đư c lí gi i b i d k t n i gi a t bào que t bào nón v i m i t bào th n kinh th giác m vàng, nhi u ph n ngo i vi c a võng m c, u s đư c đ c p đ n Chương 52 Phương pháp lâm sàng đánh giá th l c Bi u đ thư ng dùng đ ki m tra th l c bao g m ch v i kích thư c khác đ t cách b nh nhân 20 feet N u b nh nhân có th th y đư c ch mà ngư i đáng l ph i đ c đư c 20 feet b nh nhân có th l c 20/20 - th l c bình thư ng N u b nh nhân ch đ c đư c ch mà đáng nh ph i đ c đư c 200 feet b nh nhân có th l c 20/200 Nói cách khác, lâm sàng đ bi u di n th l c, ngư i ta dùng phân s toán h c bi u di n t l c a hai lo i kho ng cách, t s gi a th l c c a m t b nh nhân th l c bình thư ng M t ngư i bình thư ng có th xác đ nh đư c kho ng cách b ng ba y u t là: (1) kích thư c c a v t bi t võng m c; (2) hi n tư ng th sai; (3) k t h p hình nh hai m t Kh xác đ nh kho ng cách t v t t i m t đư c g i nh n th c chi u sâu Xác đ nh chi u sâu b ng kích thư c c a v t bi t võng m c N u ta bi t m t ngư i cao feet, ta có th bi t đư c ngư i cách ta bao xa thông qua kích thư c nh c a ngư i võng m c Chúng ta không c ý nghĩ v não đư c h c đ t đ ng tính toán kho ng cách đ n v t d a vào kích thư c v t bi t Xác đ nh chi u sâu b ng th sai M t y u t quan tr ng giúp m t xác đ nh đ sâu th sai Khi m t ngư i nhìn đ ng yên nhìn vào v t th sai Khi ngư i nghiêng đ u sang m t bên nh v t g n s di chuy n nhanh chóng võng m c, nh c a v t xa h u không thay đ i Ví d , di chuy n đ u inch sang m t bên nh c a v t g n - trư c m t inch - s g n thay đ i góc nhìn hoàn toàn võng m c, nh c a v t cách 200 feet g n không thay đ i võng m c T ta s xác đ nh đư c chi u sâu c a v t, th m chí ch b ng m t Xác đ nh chi u sâu b ng k t h p hình nh hai m t Khác v i th sai, y u t c n s d ng hình nh c a c hai m t Hai m t cách g n inch nên hình nh võng m c c a hai m t có s khác Ví d , m t v t đ t cách mũi inch s có nh võng m c m t trái m t bên trái c a nó, có nh võng m c m t ph i m t bên ph i c a Tuy nhiên, n u đ t m t v t nh cách xa 20 feet trư c mũi nh hai võng m c g n Nguyên lí c a th sai đư c mô t Hình 50-17, hình, hình tròn màu đ hình vuông màu vàng t o nh ngư c võng m c hai m t b i kho ng cách hai v t đ n m t khác Th c t cách k t h p hình nh hai m t g n không th xác đ nh chi u sâu nh ng v t cách xa 50 đ n 200 feet 643 UNIT X µm V TT I Unit X H th n kinh: B Các giác quan đ c bi t Dòng d ch chuy n th y d ch V t bi t kho ng cách kích thư c Th y d ch Đ ng t Spaces of Fontana Nơi ti t th y d ch ng Schlemm 1.Kích thư c c a nh Th mi Th th y tinh V t chưa bi t D ch kính S khu ch tán ch t l ng thành ph n khác 2.K t h p hình nh hai m t S th m th u khu ch tán vào m ch võng m c Hình 50-17 Cách nh n bi t kho ng cách b ng kích thư c c a nh võng m c (1) k t h p hình nh hai m t (2) M t đư c quan sát M t c a ngư i quan sát Gương Th n kinh th giác Figure 50-19 Formation and flow of fluid in the eye Võng m c đư c soi sáng th y rõ m ch máu Kính hư ng sáng V i ngư i trư ng thành bình thư ng, ph n ng u ti t x y t nhiên, làm tăng đ h i t m i m t x p x +2 Diop Đ u ch nh u đó, c n m t th u kính đ t gi a có đ h i t -4 Diop Th u kính có th hi u ch nh (-4 Diop v i m t thư ng) Hình 50-18 H th ng quang h c c a kính soi đáy m t Soi đáy m t Kính soi đáy m t m t d ng c giúp cho ngư i quan sát có th nhìn vào phía m t ngư i khác th y rõ đư c võng m c Kính soi đáy m t d ng c có c u t o ph c t p nguyên lý c a r t đơn gi n C u t o c a đư c mô t Hình 50-18 có th đư c gi i thích sau V i m t m nh c a ánh sáng võng m c c a m t m t bình thư ng, tia sáng t m s phân kì t i h th ng th u kính c a m t Sau qua h th ng th u kính chúng song song v i võng m c n m tiêu m phía sau h th ng th u kính Sau đó, tia song song vào m t bình thư ng khác c a ngư i th hai (ngư i quan sát), chúng h i t l i thành m t m võng m c, b i võng m c c a ngư i quan sát n m tiêu m phía sau h th u kính B t k m sáng võng m c c a m t ngư i đư c quan sát đ u cho m t m h i t võng m c c a m t ngư i quan sát Như v y, n u võng m c c a m t ngư i đư c chi u sáng, hình nh võng m c c a ngư i s đư c h i t vào võng m c c a ngư i kia, làm cho hai m t bình thư ng nhìn vào l n N u đ h i t c a m t hai m t (ngư i đư c quan sát ho c ngư i quan sát) b t thư ng c n ph i u ch nh đ h i t gi a hai m t đ ngư i quan sát có th th y rõ đư c hình nh võng m c c a m t ngư i Kính soi đáy m t thông thư ng có m t dãy th u kính r t nh đ t m t ng kính, có th tùy ch n kính khác đ tìm có đ h i t phù h p v i m t b t thư ng 644 CÁC D CH L NG C A M T M t ch a đ y ch t l ng n i nhãn, t o áp su t giúp cho nhãn c u gi đư c hình dáng căng ph ng Hình 50-19 mô t hai ph n c a ch t l ng n i nhãn - th y d ch, n m trư c th th y tinh d ch kính, n m gi a m t sau th th y tinh võng m c Th y d ch m t ch t l ng d ch chuy n d ch kính m t kh i ch t keo đư c gi b ng h m ng lư i s i nh m n, ch y u phân t proteoglycan dài C ch t l ng ch t hòa tan đ u có th khu ch tán vào d ch kính r t Th y d ch đư c ti t tái h p thu S cân b ng gi a s ti t s h p thu quy t đ nh th tích c a th y d ch áp su t n i nhãn c u S HÌNH THÀNH TH Y D CH T TH MI Th y d ch đư c t o thành v i t c đ trung bình kho ng -3 microlit m i phút V b n t t c chúng đư c t o m m mi, x p thành vòng nhô t th mi vào kho ng phía sau m ng m t, nơi th mi dây treo th u kính n i vào nhãn c u The Eye: I Optics of Vision M m mi S ti t th y d ch Giác m c C u trúc Trabeculae Tĩnh m ch nư c M ng m t Tĩnh m ch C ng m c Cơ th mi L p m ch máu Hình 50-21 Gi i ph u góc ti n phòng đư ng thoát th y d ch t nhãn c u vào tĩnh m ch Hình 50-20 Gi i ph u m m mi Th y d ch đư c ti t t l p bi u mô NHÃN ÁP Hình 50-20 m t c t ngang qua m m mi Hình 50-19 mô t m i quan h c a v i bu ng ch t l ng B i m m mi g p n p nhi u nên t ng di n tích c a kho ng cm2 m i m t - l n so v i kích thư ch n bé c a th mi B m t c a m m mi m t l p t bào bi u mô, dư i l p m ch máu Th y d ch đư c t o h u h t nh ho t đ ng ti t c a t bào bi u mô m m mi Quá trình ti t b t đ u b ng vi c ion Na+ đư c v n chuy n vào kho ng gian bào gi a t bào bi u mô, s kéo ion Clvà HCO3- v i đ trì s cân b ng n tích Các ion làm nư c th m th u t mao m ch n m dư i l p bi u mô, k t qu chúng r a trôi t t c kho ng m m mi h u phòng Ngoài ra, m t s ch dinh dư ng đư c v n chuy n qua màng bi u mô nh ho t đ ng v n chuy n khu ch tán th đ ng; bao g m amino acid, ascorbic acid, glucose S Nhãn áp bình thư ng n m kho ng t 12 đ n 20 mmHg, trung bình kho ng 15 mmHg Đo nhãn áp b ng nhãn áp k B i không th đo nhãn áp tr c ti p b ng cách đưa m t kim vào nhãn c u nên ta thư ng đo nhãn áp thông qua “nhãn áp k ”, nguyên t c c a đư c miêu t Hình 50-22 Giác m c c a m t s đư c gây tê b ng m t thu c tê t i ch , đ t qu cân c a nhãn áp k lên b m t giác m c H c n qu cân cho tr ng lư ng qu cân đ t hoàn toàn lên nhãn c u Ph n giác m c dư i qu cân áp vào qu cân t o thành m t d u hình tròn B ng vi c đo đư ng kính d u hình tròn có th tính đư c nhãn áp c n đo H P THU TH Y D CH Sau th y d ch đư c hình thành t m m mi, s lưu thông mô t Hình 50-19, thông qua l đ ng t vào ti n phòng c a m t sau ch y vào góc gi a giác m c m ng m t, vào c u trúc Trabeculae, cu i ch y vào kênh Schlemm, nơi s đ vào tĩnh m ch nư c r i m t Hình 50-21 cho th y c u trúc gi i ph u góc ti n phòng c u trúc trabeculae ng Schlemm ng Shlemm m t tĩnh m ch m ng tr i dài xung quanh ti n phòng Vách c a có nhi u l th ng có th cho phân t protein cho t i h ng c u có th t góc ti n phòng vào ng Shlemm M c dù ng Shlemm m t tĩnh m ch thư ng ch a th y d ch ch a máu Các tĩnh m ch nh d n t ng Shlemm t i tĩnh m ch khác l n c a m t đ u ch ch a th y d ch, tĩnh m ch đư c g i tĩnh m ch nư c S u ti t nhãn áp Nhãn áp thư ng không thay đ i m t thư ng N u thay đ i vòng 15 ± mmHg v n đư c coi bình thư ng M c đ nhãn áp ch y u đư c quy t đ nh b i s c c n th y d ch t góc ti n 645 UNIT X ng Schlemm Unit X H th n kinh: B Các giác quan đ c bi t Áp l c tác đ ng (tr ng l c qu cân) Qu cân trung tâm Giá đ Nhãn áp Hình 50-22 Nguyên lí c a nhãn áp k phòng vào ng Schlemm Y u t t o nên s c c n thoát th y d ch m ng lư i l c a c u trúc trabeculae, nơi mà chúng ph i xuyên qua t góc ti n phòng t i ng Schlemm Các trabeculae ch m kho ng đ n micrometers Lư ng ch t l ng ch y vào ng tăng rõ ràng áp su t tăng kho ng 15mmHg m t ngư i bình thư ng, lư ng th y d ch kh i m t b ng ng Cshlemm trung bình kho ng 2.5 µl/min b ng v i lư ng đư c th mi ti t ra, nhãn áp v n đư c trì m c 15mmHg Cơ ch làm s ch kho ng trabecular d ch n i nhãn Khi có m t lư ng l n m nh v n xu t hi n th y d ch, sau x y xu t huy t n i nhãn ho c trình nhi m trùng n i nhãn, m nh v có kh l ng đ ng kho ng trabecular d n th y d ch t góc ti n phòng vào ng Schlemm; m nh v có th ngăn ch n s tái h p thu th y d ch ti n phòng, gây “b nh tăng nhãn áp” theo ch Tuy nhiên b m t c u trúc trabecular có m t s lư ng l n t bào th c bào Kho ng gian bào bên ng Schlemm có ch a m t s lư ng l n t bào võng n i mô có kh cho nu t m nh v phân gi i thành ch t phân t nh đ sau có th đư c h p th Chính h th ng t bào gi cho kho ng trabecular s ch s B m t c a m ng m t b m t khác phía sau m ng m t đư c bao ph b ng m t l p bi u mô có kh th c bào protein h t nh th y d ch, qua giúp trì s su t c a “Glocom” gây tăng nhãn áp nguyên nhân gây mù lòa Glocom m t nh ng nguyên nhân gây mù lòa, b nh xu t hi n nhãn áp tăng không ki m soát, có th lên đ n 60 - 70 mmHg Khi nhãn áp trì m c 25 - 30 mmHg m t th i gian dài có th gây nhìn m , đ t c c đ i có th gây mù lòa vòng vài ngày ho c th m chí vài gi 646 Nhãn áp tăng gây nên chèn ép vào đĩa th - nơi có th n kinh th giác đ ng m ch nhãn c u vào T ngăn dòng ch y c a bào tương s i tr c t bào th giác ngăn tư i mãu cho võng m c H u qu làm thi u s nuôi dư ng võng m c có th gây ho i t Trong h u h t trư ng h p c a b nh tăng nhãn áp, nguyên nhân gây nhãn áp cao b t thư ng tăng s c c n thoát th y d ch qua kho ng trabecular vào kênh c a Schlemm Ví d , viêm m t c p, b ch c u mô ch t có th đ ng làm ngh n kho ng trabecular gây tăng nhãn áp c p tính Trong tăng nhãn áp m n, đ c bi t ngư i già, có th bít t c s i c a c u trúc trabecular Đi u tr Glocom b ng cách nh thu c vào m t nh m làm gi m s ti t ho c tăng s h p thu th y d ch Khi dùng thu c không hi u qu , có th xem xét đ n phương pháp ph u thu t m kho ng trabeculae ho c n i thông tr c ti p t khoang ch a th y d ch nhãn c u có th làm gi m nhãn áp hi u qu Tham kh o Buisseret P: Influence of extraocular muscle proprioception on vision Physiol Rev 75:323, 1995 Candia OA, Alvarez LJ: Fluid transport phenomena in ocular epithelia Prog Retin Eye Res 27:197, 2008 Congdon NG, Friedman DS, Lietman T: Important causes of visual impairment in the world today JAMA 290:2057, 2003 De Groef L, Van Hove I, Dekeyster E, et al: MMPs in the trabecular meshwork: promising targets for future glaucoma therapies? Invest Ophthalmol Vis Sci 54:7756, 2013 Grossniklaus HE, Nickerson JM, Edelhauser HF, et al: Anatomic alterations in aging and age-related diseases of the eye Invest Ophthalmol Vis Sci 54(14):ORSF23, 2013 Krag S, Andreassen TT: Mechanical properties of the human lens capsule Prog Retin Eye Res 22:749, 2003 Kwon YH, Fingert JH, Kuehn MH, Alward WL: Primary open-angle glaucoma N Engl J Med 360:1113, 2009 Lichtinger A, Rootman DS: Intraocular lenses for presbyopia correction: past, present, and future Curr Opin Ophthalmol 23:40, 2012 Mathias RT, Rae JL, Baldo GJ: Physiological properties of the normal lens Physiol Rev 77:21, 1997 Petrash JM: Aging and age-related diseases of the ocular lens and vitreous body Invest Ophthalmol Vis Sci 54:ORSF54, 2013 Quigley HA: Glaucoma Lancet 377:1367, 2011 Vazirani J, Basu S: Keratoconus: current perspectives Clin Ophthalmol 7:2019, 2013 Weinreb RN, Aung T, Medeiros FA: The pathophysiology and treatment of glaucoma: a review JAMA 311:1901, 2014 ... Hình 50- 21 Gi i ph u góc ti n phòng đư ng thoát th y d ch t nhãn c u vào tĩnh m ch Hình 50- 20 Gi i ph u m m mi Th y d ch đư c ti t t l p bi u mô NHÃN ÁP Hình 50- 20 m t c t ngang qua m m mi Hình 50- 19... diopters Th th y tinh 1.40 Th y d ch 1.33 Giác m c 1.38 Không khí 1.00 Hình 50- 9 M t m t máy nh Các s ch s khúc x mét Hình 50- 8 nh hư ng c a đ h i t lên kho ng h i t CƠ CH QUANG H C C A M T Cũng... b m t khúc x c a m t đư c t ng h p l i theo phương di n đ i s sau xem m t th u kính nh t, ch Chương 50 M t: I Cơ ch quang h c c a s nhìn S t o thành nh võng m c Cùng v i cách mà th u kính máy
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 50 Mắt: I. Cơ chế quang học của sự nhìn, CHƯƠNG 50 Mắt: I. Cơ chế quang học của sự nhìn, CHƯƠNG 50 Mắt: I. Cơ chế quang học của sự nhìn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập