CHƯƠNG 28 Bài tiết và tái hập thụ ống thận

23 150 0
  • Loading ...
Loading...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:22

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: C H A P T E Rwww.foxitsoftware.com/shopping 28 Khi d ch l c i vo ng th n, nú ch y l n l t qua cỏc ph n c a ng th n ng l n g n, quai Henle, ng l n xa, ng n i v cu i cựng l ng gúp tr c bi ti t n c ti u Trong quỏ trỡnh ny, m t s ch t c tỏi h p thu tr l i mỏu, m t s ch t khỏc c bi ti t t mỏu vo lũng ng Cu i cựng, n c ti u c hỡnh thnh v t t c cỏc ch t cú n c ti u l s t ng h p c a ba quỏ trỡnh c b n th n l c c u th n, bi ti t v tỏi h p thu ng th n: UNIT V Bi ti t v tỏi h p thu ng th n Vớ d gi m 10% tỏi h p thu ng th n t 187.5 n 160.7 L/ ngy s lm tng l ng n c ti u t 1.5 lờn 19.3 L/ ngy (tng g n g p 13 l n) n u nh lu l ng l c c u th n (GFR) khụng i Tuy nhiờn th c t , thay i tỏi h p thu ng th n v l c c u th n ph i h p ch t ch v i nờn nh ng thay i l n n c ti u bi ti t cú th trỏnh c Th 2, khỏc v i s l c g n nh khụng ch n l c c u th n (t t c cỏc ch t ho tan huy t tng u c l c qua tr protein huy t tng v nh ng ch t g n vo chỳng), tỏi h p thu ng th n cú tớnh ch n l c cao M t vi ch t, nh Bi ti t n c ti u = l c c u th n - tỏi h p thu ng glucose v amino acid c tỏi h p thu g n nh hon ton th n + bi ti t ng th n ng th n, nờn m c bi ti t n c ti u g n nh b ng i v i nhi u ch t, tỏi h p thu ng th n úng m t khụng R t nhi u ion huy t tng, nh l Natri, clo, v vai trũ quan tr ng hn nhi u bi ti t vi c xỏc bicarbonate cng c tỏi h p thu v i l ng cao nhng m c nh t l bi ti t cu i cựng n c ti u Tuy tỏi h p thu v bi ti t n c ti u c a chỳng luụn thay nhiờn, bi ti t gi i thớch cho s l ng ỏng k c a i, ph thu c vo nhu c u c a c th Ng c l i, nh ng cỏc ion kali, ion hydro, v m t vi ch t khỏc xu t s n ph m th a c tỏi h p thu r t ớt ng th n v c hi n n c ti u o th i v i l ng tng i l n Do ú, b ng vi c ki m soỏt s tỏi h p thu c a cỏc ch t khỏc nhau, th n i u hũa bi ti t c a cỏc ch t tan c l p v i nhau, i u ny r t c n thi t cho vi c i u hũa chớnh TI H P THU NG TH N Cể DUNG L NG xỏc thnh ph n d ch c th Trong chng ny, chỳng tụi L N V TNH CH N L C CAO bn lu n v c ch cho phộp th n h p thu ch n l c v bi ti t nh ng ch t khỏc m c kh bi n B ng 28-1 cho th y quỏ trỡnh x lớ cỏc ch t c l c hon ton th n v tỏi h p thu cỏc m c khỏc Kh nng l c c a th n i v i m t s ch t c tớnh: l c = M c l c c u th n x n ng ch t huy t tng Cụng th c ny dựng cho nh ng ch t c l c hon ton th n v khụng g n v i protein huy t tng Vớ d , n u n ng glucose huy t tng l g/L, l ng glucose l c m i ngy kho ng180 L/ ngy ì g/L, hay 180 g/ngy B i vỡ bỡnh th ng h u nh khụng cú glucose no th i ngoi T l glucose tỏi h p thu cng l 180 g / ngy T b ng 28-1 cú th th y i u u tiờn quỏ trỡnh l c c u th n v tỏi h p thu ng th n r t l n so v i s bi ti t nhi u ch t n c ti u i u ny cú ngha l ch c n m t s thay i nh l c c u th n hay tỏi h p thu ng th n cú th gõy s thay i l n s bi ti t n c ti u TI H P THU NG TH N BAO G M C CH TCH C C V TH NG V i nh ng ch t c tỏi h p thu, u tiờn nú ph i c v n chuy n qua bi u mụ ng th n vo kho ng d ch k (1) v sau ú qua mng mao m ch c nh ng th n (2) vo mỏu ( hỡnh 28-1) Do ú, tỏi h p thu n c v cỏc ch t hũa tan bao g m m t lo t quỏ trỡnh v n chuy n Tỏi h p thu qua bi u mụ ng th n vo kho ng k g m v n chuy n tớch c c v th ng v i c ch c b n chng v n chuy n ch t qua mng nh cỏc t bo khỏc c a c th Vớ d , n c v cỏc ch t hũa tan cú th c v n chuy n qua mng t bo (con ng t bo) hay qua kho ng ti p giỏp gi a 347 Unit V Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor The Body Fluids and Kidneys To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping B ng 28ư1 T l l c, bi ti t, tỏi h p thu t i th n c a cỏc ch t hm l ng l c Glucose (g/day) 180 hm l ng tỏi h p thu thu 180 hm l ng bi ti t % of Filtered Load Reabsorbed 100 4320 4318 >99.9 Sodium (mEq/day) 25,560 25,410 150 99.4 Chloride (mEq/day) 19,440 19,260 180 99.1 756 664 92 87.8 Bicarbonate (mEq/day) Potassium (mEq/day) Urea (g/day) 46.8 23.4 23.4 50 1.8 1.8 Creatinine (g/day) t bo ng th n mao m ch c nh ng th n FILTRATION Lumen Paracellular path Bulk flow ATP mỏu Active Passive (diffusion) Osmosis REABSORPTION Transcellular path Solutes H2O EXCRETION H ỡ n h 28ư1 Tỏi h p thu d ch l c v ch t tan t lũng ng th n qua t bo bi u mụ ng th n, qua kho ng k v tr v mỏu Ch t tan c v n chuy n qua t bo (transcellular pathway) b i v n chuy n ch ng ho c th ng, hay gi a cỏc t bo (paracellular pathway) b ng cỏch khuy ch tỏn N c c v n chuy n qua t bo v gi a cỏc t bo ng th n b ng cỏch th m th u V n chuy n n c v ch t tan t kho ng k vo mao m ch c nh ng th n b ng quỏ trỡnh siờu l c (lu l ng l n) hai t bo (con ng c nh t bo) Sau ú, sau c h p thu qua bi u mụ ng th n vo kho ng k , n c v cỏc ch t hũa tan c v n chuy n qua thnh mao m ch c nh ng th n b i quỏ trỡnh siờu l c (lu l ng l n) qua trung gian l c th y tnh v ỏp l c th m th u keo Mao m ch c nh c u th n v n hnh gi ng nh nh ng tnh m ch t n h u h t cỏc mao m ch khỏc b i vỡ cú l c tỏi h p thu th c kộo d ch v ch t l ng t kho ng k vo mỏu V N CHUY N TCH C C V n chuy n tớch c c cú th di chuy n ch t tan ng c chi u b c thang i n húa v ũi h i nng l ng sinh t quỏ trỡnh chuy n húa.V n chuy n c k t n i tr c ti p n ngu n nng l ng, nh quỏ trỡnh th y phõn c a ATP, c g i l v n chuy n ch ng nguyờn phỏt M t vớ d v c ch ny l kờnh Natri-kali-ATPase th c hi n ch c nng h u 348 h t cỏc ph n c a ng th n V n chuy n c g n tr c ti p v i ngu n nng l ng, vớ d nh b c thang n ng ion c g i l v n chuy n tớch c c th phỏt Tỏi h p thu glucose b i ng th n l m t vớ d v v n chuy n tớch c c th phỏt M c dự ch t tan cú th c tỏi h p thu b i c ch ch ng hay th ng ng th n, n c luụn luụn c tỏi h p thu b i c ch v t lớ th ng g i l th m th u, cú ngha l n c khuy ch tỏn t ni cú n ng ch t tan th p (n ng n c cao) n ni cú n ng ch t tan cao (n ng n c th p) Ch t tan cú th v n chuy n qua mng t bo ho c gi a cỏc t bo T bo bi u mụ ng th n, gi ng nh t bo bi u mụ khỏc, c n i v i nh vũng b t (tight junction) Kho ng gian bo n m sau vũng b t v phõn cỏch t bo bi u mụ ng th n Ch t hũa tan cú th c tỏi h p thu ho c bi ti t qua t bo thụng qua ng v n chuy n qua t bo hay qua kho ng gian bo nh ng v n chuy n c nh t bo Natri l ch t tan di chuy n qua c hai ng, nhiờn h u h t Natri c v n chuy n b ng ng qua t bo vi o n c a nephron, c bi t l ng l n g n, n c c tỏi h p thu qua ng v n chuy n qua t bo, v ch t tan n c, c bi t l ion Kali, Magie, Clo c kộo theo cựng d ch h p thu gi a cỏc t bo V n chuy n ch ng nguyờn phỏt qua mng ng th n c g n v i enzym th y phõn ATP i m c bi t quan tr ng c a v n chuy n ch ng nguyờn phỏt l nú cú th di chuy n ch t tan ng c chi u b c thang i n húa Nng l ng cho quỏ trỡnh v n chuy n tớch c c ny n t vi c th y phõn ATP b i enzym ATPase g n trờn mng t bo, õy cng l thnh ph n c a c ch v n chuy n ch t tan qua mng t bo V n chuy n ch ng nguyờn phỏt th n g m Natri-KaliATPase, Hydro ATPase, hydro-kali ATPase, v calci ATPase M t vớ d hay c a v n chuy n ch ng nguyờn phỏt l tỏi h p thu ion Natri qua mng ng l n g n, c trỡnh by hỡnh 28-2 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 28 Renal T ubular Reabsorption and Secretion To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping ti u ng m ch c nh ng th n t bo bi u mụ ng th n lũng ng th n Na+ ATP K+ K+ (70 mV) kờnh mng ỏy d ch k mng ỏy Na+ (3 mV) vũng b t b bn ch i (mng ng) kho ng gian bo fuse mng ỏy c a t bo bi u mụ ng th n, mng t bo cú l ng l n bm Natri-kali-ATPase, chỳng th y phõn ATP v s d ng nng l ng v n chuy n ion Natri kh i t bo vo kho ng k ng th i, kali c v n chuy n t kho ng k vo t bo Bm ion ny ho t ng giỳp trỡ n ng Natri th p v Kali cao t bo, ng th i t o i n tớch õm kho ng -70 milivon t bo Bm ho t ng y Natri qua mng ỏy t o i u ki n cho Natri khuy ch tỏn th ng qua mng nh, t lũng ng th n vo t bo, vỡ lớ do: (1) M t gadient n ng t n t i gi a n ng Natri t bo th p (12 mEq/L) cũn n ng Natri lũng ng th n cao (140 mEq/L) lm Natri khuy ch tỏn vo t bo v (2) i n th -70 milivon t bo hỳt cỏc ion Natri dng t lũng ng th n vo t bo S tỏi h p thu Natri c a kờnh Natri-kali-ATPase cú h u h t cỏc thnh ph n c a ng th n m t vi ph n c a nephron, cng cú thờm nh ng h tr khỏc di chuy n l ng l n Natri vo t bo T i ng l n g n, m t ng n mng t bo cú cỏc di m bn ch i (phớa h ng v lũng ng) giỳp tng di n tớch b m t lờn kho ng 20 l n Ngoi cũn cú cỏc protein mang g n v i ion natri n m trờn m t ng n t bo, sau ú gi i phúng Natri vo t bo, õy l phng phỏp khuy ch tỏn thu n húa Natri qua mng t bo Nh ng protein mang Natri cng quan tr ng c ch v n chuy n tớch c c th phỏt c a nh ng ch t khỏc, nh glucose v acid amin, s c th o lu n sau Tỏi h p thu tớch c c th phỏt qua mng nh t bo quỏ trỡnh v n chuy n tớch c c th phỏt, hai ho c nhi u hn ch t tan tng tỏc v i m t protein mng c hi u (m t ch t mang) v c v n chuy n cựng qua mng t bo Khi m t ch t tan (vớ d Natri) khuy ch tỏn theo chi u gradient i n th c a nú, nng l ng gi i phúng c s d ng v n chuy n ch t tan khỏc (vớ d glucose) ng c chi u gradient i n th Do ú, quỏ trỡnh v n chuy n tớch c c th phỏt khụng c n cung c p nng l ng tr c ti p t ATP hay t ngu n gi u phosphat khỏc Thay vo ú, ngu n nng l ng c gi i phúng tr c ti p t quỏ trỡnh khuy ch tỏn theo chi u b c thang i n húa c a nh ng ch t v n chuy n cựng Hỡnh 28-3 cho th y v n chuy n tớch c c th phỏt c a glucose v amino acid t i ng l n g n Trong c tr ng h p, protein mang c hi u di m bn ch i k t h p ng th i ion Natri v i phõn t amino acid ho c phõn t glucose C ch v n chuy n ny giỳp lo i b h u h t glucose v amino acids lũng ng th n Sau vo t bo, glucose v amino acids thoỏt qua mng ỏy b ng cỏch khuy ch tỏn, nh n ng cao glucose v amino acids t bo m protein v n chuy n c hi u t o ng v n chuy n Natri glucose (SGLT2 v SGLT1) n m trờn di m bn ch i c a t bo ng l n g n v v n chuy n glucose vo ch t t bo ng c chi u b c thang i n húa, nh ó c núi n tr c õy Kho ng 90% l ng glucose c tỏi h p thu b i SGLT2 ph n u ng l n g n ( o n S1), v 10% cũn l i u c v n chuy n b i SGLT1 an xa ng l n g n mng ỏy t bo, glucose khuy ch tỏn t t bo kho ng k nh kờnh v n chy n glucose GLUT2 o n S1 v GLUT1 ph n sau (o n S3) c a ng l n g n M c dự v n chuy n glucose ng c chi u b c thang i n húa khụng s d ng tr c ti p ATP, s tỏi h p thu glucose ph thu c vo nng l ng tiờu hao quỏ trỡnh v n chuy n tớch c c nguyờn phỏt c a kờnh Natri Kali ATPase mng ỏy t bo 349 UNIT V ATP Na+ Nh v y quỏ trỡnh tỏi h p thu natri t lũng ng vo mỏu g m ớt nh t b c: Natri khuy ch tỏn qua mng ng (hay cũn g i mng nh) vo t bo d i tỏc d ng c a gradient i n th t o b i bm Natri- Kali-ATPase n m mng ỏy t bo Natri v n chuy n qua mng ỏy ng c chi u b c thang i n húa nh bm Natri- Kali-ATPase Natri, n c, v cỏc ch t tan khỏc c tỏi h p thu t d ch k vo cỏc mao m ch c nh ng th n nh quỏ trỡnh siờu l c, m t quỏ trỡnh th ng c i u ch nh b ng chờnh l ch ỏp l c th y tnh v ỏp l c keo huy t tng Unit V Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor The Body Fluids and Kidneys t bo ng th n d ch k To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping lũng ng v n chuy n cựng chi u Glucose GLUT Glucose Na+ ATP SGLT Na + 70 mV Na + K+ ATP K+ Amino acids Amino acids Na+ Na + 70 mV NHE H+ v n chuy n ng c chi u of hydr Nh ho t ng c a bm ny, gradient i n húa cho s khuy ch tỏn c thu n húa qua mng nh t bo c trỡ, v chớnh s khuy ch tỏn Natri vo t bo cung c p nng l ng cho v n chuy n ng th i glucose qua mng nh t bo Do ú, quỏ trỡnh tỏi h p thu ny c a glucose c g i l v n chuy n tớch c c nguyờn phỏt vỡ glucose c h p thu ng c chi u b c thang i n húa, nhng l th phỏt sau quỏ trỡnh v n chuy n tớch c c nguyờn phỏt c a Natri i m quan tr ng khỏc l m t ch t c v n chuy n tớch c c cú ớt nh t m t b c quỏ trỡnh tỏi h p thu liờn quan n v n chuy n tớch c c nguyờn phỏt hay th phỏt, m c dự b c cũn l i quỏ trỡnh tỏi h p thu l th ng i v i tỏi h p thu glucose, v n chuy n tớch c c th phỏt x y mng nh t bo, nhng khuy ch tỏn c thu n húa th ng x y mng ỏy t bo, v h p thu th ng b i quỏ trỡnh siờu l c x y mao m ch quanh ng th n Bi ti t tớch c c th phỏt vo ng th n M t vi ch t tan c bi ti t vo ng th n b i quỏ trỡnh v n chuy n tớch c c th phỏt, th ng liờn quan n quỏ trỡnh v n chuy n ng c chi u v i 350 Natri Trong v n chuy n ng c chi u, nng l ng gi i phúng t vi c di chuy n thu n chi u c a m t ch t ( vớ d ion Natri) cho phộp ch t th hai di chuy n ng c chi u theo h ng ng c l i M t vớ d c a v n chuy n ng c chi u, c th hi n hỡnh 28-3, l bi ti t tớch c c c a ion hydro cựng v i tỏi h p thu Natri mng nh c a ng l n g n Trong tr ng h p ny, Natri i vo t bo cựng v i hydro i kh i t bo b i v n chuy n ng c chi u Natri-hydro Trung gian c a quỏ trỡnh v n chuy n ny l m t protein chuyờn bi t ( trao i natri - hydro) di m bn ch i c a mng nh t bo Khi Natri c v n chuy n vo t bo, ion hydro ngoi t bo theo chi u ng c l i vo lũng ng Cỏc nguyờn t c c b n c a quỏ trỡnh v n chuy n tớch c c nguyờn phỏt v th phỏt c th o lu n chng m bo - v n chuy n tớch c c, c ch c a tỏi h p thu protein M t s ph n c a ng th n, c bi t l ng l n g n, tỏi h p thu nh ng phõn t l n nh protein b ng cỏch m bo, m t lo i nh p bo Trong quỏ trỡnh ny, protein g n vo di m bn ch i c a mng nh, ph n mng t bo ny lừm vo t bo cho n tỏch hon ton, hỡnh tnh tỳi ch a protein Khi vo t bo, protein phõn c t thnh amino acids v c tỏi h p thu qua mng ỏy vo kho ng k B i vỡ m bo c n nng l ng, nờn nú c coi l m t d ng v n chuy n tớch c c M c v n chuy n t i a c a nh ng ch t c tỏi h p thu tớch c c a s cỏc ch t tan c tỏi h p thu v bi ti t tớch c c u c v n chuy n n t l gi i h n, c g i l m c v n chuy n t i a Gi i h n ny s bóo hũa h th ng v n chuy n, m t l ng ch t i vo ng th n ( g i l t i l ng ng th n) v t quỏ kh nng c a protein mang v enzym chuyờn bi t liờn quan n quỏ trỡnh v n chuy n H th ng v n c huy n g luc ose t bo ng l n g n l m t vớ d i n hỡnh Bỡnh th ng , h u nh glucose khụng xu t hi n n c ti u glucose l c qua c u th n u c tỏi h p thu ng l n g n Tuy nhiờn, t i l ng l c v t quỏ kh nng tỏi h p thu glucose c a ng th n, glucose bi ti t n c ti u ng i tr ng thnh, m c v n chuy n t i a glucsose trung bỡnh kho ng 375 mg/phỳt, t i l ng l c glucose kho ng 125 mg/phỳt (GFR x glucose huy t tng = 125 ml/phỳt x mg/ml) Khi tng lu l ng l c c u th n v/ ho c n ng glucose huy t tng tng, t i l ng l c glucose trờn 375 mg/phỳt, glucose th a khụng c tỏi h p thu v th i n c ti u Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 28 Renal T ubular Reabsorption and Secretion To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Ch t tan M c v n chuy n t i a Glucose 375 mg/phỳt Phosphate 0.10 mmol/phỳt Sulfate 0.06 mmol/phỳt Amino acids 1.5 mmol/phỳt Urate 15 mg/phỳt Lactate protein huy t tng 75 mg/phỳt 30 mg/phỳt M c v n chuy n t i a c a nh ng ch t tan c bi ti t tớch c c Cỏc ch t tan c bi ti t tớch c c cng xu t hi n m c v n chuy n t i a nh sau Ch t tan M c v n chuy n t i a Creatinine 16 mg/phỳt Para-aminohippuric acid 80 mg/phỳt Ch t tan c bi ti t tớch c c nhng khụng xu t hi n m c v n chuy n t i a Nh ng ch t v n chuy n tớch c c th ng xuyờn xu t hi n m c v n chuy n t i a l h th ng v n chuy n tr nờn bóo hũa t i l ng ng th n tng M t vi ch t tan c tỏi h p thu th ng khụng th hi n m c v n chuy n t i a vỡ m c v n chuy n c a chỳng c quy t nh b i cỏc y u t khỏc vớ d nh, gradient i n húa khuy ch tỏn ch t vi 900 L ng l c, tỏi h p thu hay bi ti t glucose (mg/ml) 800 l ng l c 700 600 UNIT V Hỡnh 28-4 cho th y m i quan h gi a n ng glucose huy t tng, l ng glucose l c c u th n, ng ng v n chuy n glucose ng th n, v t l glucose n c ti u Khi n ng glucose huy t tng l 100 mg/100 ml v kh nng l c bỡnh th ng ( 125 mg/phỳt ) thỡ khụng cú glucose n c ti u Tuy nhiờn, n ng glucose huy t tng tng kho ng 200mg/100ml, m c l c c u th n tng lờn kho ng 200 mg/phỳt, m t l ng nh glucose b t u xu t hi n n c ti u.i u ny g i l ng ng glucose c a th n Lu ý r ng glucose xu t hi n n c ti u ( quỏ ng ng ) x y tr c t c m c v n chuy n t i a Lớ cú s khỏc gi a ng ng v m c v n chuy n t i a l khụng ph i t t c nephrons u t c m c v n chuy n t i a glucose cựng lỳc, m t s nephron b t u bi ti t glucose tr c nh ng nephrone khỏc t c m c v n chuy n t i a T ng m c v n chuy n t i a th n bỡnh th ng kho ng 375 mg/phỳt, t c t t c nephron u t cụng su t tỏi h p thu glucose t i a Glucose huy t tng ng i kh e m nh h u nh khụng cao n m c bi ti t glucose n c ti u, k c sau b a n Tuy nhiờn, b nh ỏi thỏo ng, glucose huy t tng cú tng lờn m c cao, gõy t i l ng l c glucose v t quỏ m c v n chuy n t i a glucose d n n bi ti t glucose n c ti u Sau õy l m c v n chuy n t i a c a m t s ch t quan tr ng tỏi h p tớch c c bi ti t 500 400 300 Bỡnh th ng 200 100 M c v n chuy n t i a Tỏi h p thu Ng ng 0 100 200 300 400 500 600 700 800 n ng glucose huy t tng (mg/100 ml) eabsorption qua mng t bo, (2) tớnh th m c a mng t bo v i ch t tan, v (3) th i gian d ch ch a ch t tan cũn l i ng ??? :( V n chuy n ny g i l v n chuy n gradient th i gian vỡ m c v n chuy n ph thu c vo gradient i n th v th i gian ch t tan t n t i ng th n hay t c dũng ch y ng th n Ch t tan c v n chuy n th ng khụng xu t hi n m c v n chuy n t i a v cú nh ng c i m c a v n chuy n gradient th i gian, cú ngha l m c v n chuy n ph thu c vo (1) gradient i n th , (2) tớnh th m c a mng v i ch t tan v (3)kho ng th i gian d ch ch a ch t tan cũn ti p xỳc v i mng nh ng th n M t vớ d v v n chuy n gradient th i gian l tỏi h p thu Natri ng l n g n, ni m nng xu t m c v n chuy n t i a c a bm Natri-Kali-ATPase mng ỏy th ng l n hn nhi u so v i t c khuy ch tỏn th c c a Natri m t l ng cú ý ngha Natri c v n chuy n qua kho ng gi a hai t bo vo lũng ng th n thụng qua mng b t t bo bi u mụ M c rũ r d ch vo kho ng k c a th n ph thu c vo (1) tớnh th m mng b t v (2) cỏc l c v t lý kho ng k , dựng xỏc nh m c tỏi h p thu quỏ trỡnh siờu l c t d ch k vo mao m ch c nh ng th n Do ú, Natri v n chuy n ng l n g n ch y u tuõn theo nguyờn t c v n chuy n gradient- th i gian hn l m c v n chuy n t i a ng th n 351 Unit V The Body Fluids and Kidneys i u ny cú ngha l n ng Natri ng l n g n cng l n thỡ m c tỏi h p thu c a nú cng l n Ngoi ra, t c ch y c a d ch ng th n cng ch m thỡ ph n trm Natri c tỏi h p thu t ng l n g n cng tng nh ng o n xa c a nephrone, t bo bi u mụ cú nhi u mng b t hn v v n chuy n l ng Natri nh hn nh ng o n ny, tỏi h p thu Natri xu t hi n m c v n chuy n t i a gi ng nh cỏc ch t tan c v n chuy n tớch c c khỏc.Hn n a, m c v n chuy n t i a cú th tng b i hormone, nh l aldosteron N C C TI H P THU TH NG B NG TH M TH U K T H P V I TI H P THU NATRI Khi ch t tan c v n chuy n kh i ng th n b i c ch v n chuy n tớch c c hay th ng, n ng c a chỳng ng th n gi m v kho ng k tng lờn Hi n t ng ny t o nờn s chờnh l ch n ng lm n c th m th u cựng chi u v i chi u v n chuy n ch t tan, t lũng ng th n vo kho ng k M t vi ph n c a ng th n, c bi t l ng l n g n, cú tớnh th m cao v i n c nờn n c c tỏi h p thu r t nhanh, chờnh l ch n ng cỏc ch t qua mng t bo r t nh Ph n l n l ng n c th m th u qua mng b t gi a hai t bo bi u mụ ng l n g n, cũn l i t qua t bo Lớ cú hi n t ng ny, nh ó th o lu n tr c ú, l mng b t khụng b t kớn nh tờn g i c a nú m v n cho phộp n c v ion nh th m th u qua i u ny c bi t ỳng ng l n g n, ni cú tớnh th m cao v i n c v tớnh th m th p hn nhng r t cú ý ngha v i h u h t cỏc ions, nh Natri, Clo, Kali, Calci v Magie Khi n c di chuy n qua mng b t b ng cỏch th m th u, nú cú th mang theo m t vi ch t tan, quỏ trỡnh ny g i l lụi kộo dung mụi Ngoi ra, n c c tỏi h p thu, cỏc ch t tan h u c v ion cng c tỏi h p thu cựng Natri, thay i tỏi h p thu Natri nh h ng ỏng k n tỏi h p thu n c v cỏc ch t khỏc Cng cỏc ph n xa c a nephron, t quai Henle n ng gúp, vũng b t cng ớt th m n c v ch t tan v di n tớch b m t t bo bi u mụ cng gi m ỏng k Vè v y, n c khụng th d dng di chuy n qua mng b t b ng c ch th m th u Tuy nhiờn, Hormone ch ng bi ni u (ADH) cú th lm tng ỏng k tớnh th m c a n c ng l n xa v ng gúp, i u ny s c bn lu n sau Do ú, n c cú th di chuy n qua t bo bi u mụ ng th n cú mng th m n c, b t k gradient th m th u cao th no 352 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping tỏi h p thu Na+ tỏi h p thu H2O Lumen negative potential Luminal Cl concentration tỏi h p thu th ng Cl Luminal urea concentration tỏi h p thu th ng ure 28ư5 C ch tỏi h p thu n c, Clo v Ure k t h p v i tỏi h p thu Natri ng l n g n, tớnh th m n c luụn cao nờn n c c tỏi h p thu nhanh nh ch t tan quai Henle, tớnh th m n c th p, nờn h u nh n c khụng c tỏi h p thu m c dự gradient th m th u l n Tớnh th m n c ph n cu i ng th n, ng l n xa, ng n i, ng gúp cú th cao ho c th p, ph thu c vo s cú hay khụng cú ADH TI H P THU CLO, UREA V CC CH T TAN KHC B NG KHUY CH TN TH NG Khi Natri tỏi h p thu qua t bo bi u mụ ng th n, cỏc ion mang i n tớch õm nh Clo c v n chuy n cựng Natri tng quan i n th ú l, v n chuy n ion Natri mang i n tớch dng kh i m t ng tớch i n õm so v i d ch k Mụi tr ng ny lm ion Clo khuy ch tỏn th ng qua ng c nh t bo Tỏi h p thu thờm ion clo x y gradient n ng Clo tng n c c tỏi h p thu t ng th n b ng cỏch th m th u, nờn ion Clo t p trung cao lũng ng ( Hỡnh 28-5) Nh v y, tỏi h p thu tớch c c Natri liờn quan ch t ch v i tỏi h p thu th ng Clo b ng tng quan i n th v gradient n ng Clo Ion Clo cng cú th c tỏi h p thu b ng v n chuy n tớch c c th phỏt i u quan tr ng nh t c a v n chuy n tớch c c th phỏt v i tỏi h p thu Clo liờn quan n ng v n chuy n Clo v Natri qua mng nh t bo Ure cng c tỏi h p thu th ng t ng th n, nhng m c nh hn nhi u so v i ion Clo KHi n c c tỏi h p thu t ng th n ( b ng th m th u cng v i tỏi h p thu Natri), n ng ure ng th n tng ( xem Hỡnh 28-5) S tng lờn ny t o gradient n ng u th tỏi h p thu ure Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 28 Renal T ubular Reabsorption and Secretion To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping TI H P THU V BI TI T CC PH N KHC NHAU C A NG TH N Trong ph n tr c, chỳng ta ó th o lu n v cỏc nguyờn t c c b n giỳp n c v cỏc ch t tan v n chuy n qua mng t bo ng th n T ki n th c t ng quỏt, chỳng ta cú th núi v c i m cỏc ph n c a ng th n giỳp chỳng th c hi n nh ng ch c nng chuyờn bi t Ch ch c nng v n chuy n cỏc ch t quan tr ng c th o lu n , c bi t nh ng v n liờn quan n tỏi h p thu Natri, Clo, v n c TRong chng ti p theo, chỳng tụi s bn lu n v tỏi h p thi v bi ti t cỏc ch t riờng bi t nh ng ph n khỏc c a h th ng ng th n TI H P THU NG L N G N Bỡnh th ng, kho ng 65 % l ng l c Natri, n c v ph n trm ớt hn Clo c tỏi h p thu b i ng l n g n tr c d ch l c vo quai Henle T l ph n trm ny cú th tng ho c gi m i u ki n sinh lớ khỏc nhau, i u ny s c nh c n sau ng l n g n cú cụng su t tỏi h p thu ch ng v th ng l n ng l n g n cú su t tỏi h p thu l n l t bo c a nú cú c u t o c bi t, nh hỡnh 28-6 T bo bi u mụ ng l n g n cú kh nng trao i ch t cao v l ng l n ty th h tr cho quỏ trỡnh v n chuy n tớch c c m nh Hn n a, t bo bi u mụ ng l n g n cú h th ng di m bn ch i mng nh t bo, cng nh mờ cung r ng l n kờnh c b n gian bo, t t c cựng t o di n tớch b m t r ng l n nh v mng ỏy c a t bo bi u mụ, giỳp v n chuy n nhanh chúng ion Natri v cỏc ch t tan khỏc 65% ng l n g n Na+, Cl, HCO3, K+, H2O, glucose, amino acids ng trng H+, organic acids, bases C u t o t bo v c i m v n chuy n nguyờn phỏt c a ng l n g n ng l n g n tỏi h p thu kho ng 65% l ng Natri, Clo, Bicarconate, kali v h u h t Glucose, amino acid ng l n g n cng bi ti t cỏc acid h u c, base v ion hydro vo lũng ng th n B m t di m bn ch i c a t bo bi u mụ cng c g n phõn t protein mang giỳp v n chuy n l ng l n ion Natri qua mng nh, k t h p ng v n chuy n nhi u ch t dinh d ng nh glucose, amino acid Quỏ trỡnh v n chuy n Natri t lũng ng th n vo t bo c b sung b ng c ch v n chuy n ng c chi u giỳp tỏi h p thu Natri ụng th i bi ti t cỏc ch t tan khỏc vo lũng ng, c bi t l ion hydro Nh ó bn lu n chng 31, bi ti t ion Hydro vo ng th n l m t b c quan tr ng lo i b ion bicarbonate t ng th n (b ng cỏch g n H+ vo HCO3 t o thnh H2CO3, sau ú phõn ly thnh H2O v CO2) M c dự bm Natri-kali ATPase l y u t chớnh tỏi h p thu Natri, Clo v n c su t ng l n g n, v n cú s khỏc c ch giỳp Natri v Clo v n chuy n qua mng nh c a o n u v o n cu i ng l n g n n a u c a ng l n g n, Natri c tỏi h p thu v n chuy n cựng chi u v i glucose, amino acid, v cỏc ch t tan khỏc Tuy nhiờn, n a sau ng l n g n, ớt glucose v l ng nh amino acids cũn l i c tỏi h p thu Thay vo ú, Natri c tỏi h p thu ch y u v i ion Clo N a sau c a ng l n g n cú n ng Clo tng i cao (kho ng 140mEq/L) so v i n a u ng l n g n (kho ng 105 mEq/L) b i vỡ natri c tỏi h p thu, nú u tiờn v n chuy n v i glucose, bicarbonate v cỏc ion h u c ng l n g n, l i dung d ch cú n ng Clo cao hn n a sau ng l n g n, n ng Clo cao hn giỳp cho ion ny khuy ch tỏn t lũng ng th n qua vũng b t vo kho ng k M t l ng nh Clo cng cú th c tỏi h p thu qua kờnh Clo c hi u mng t bo ng l n g n 353 UNIT V Tuy nhiờn, ure khụng th m qua ng th n d dng nh n c m t vi ph n c a nephron, c bi t l ng gúp vựng t y th n, tỏi h p thu th ng ure c h tr b i ch t mang ure c hi u Tuy nhiờn, ch kho ng m t n a ure l c c u th n c tỏi h p thu t ng th n Ph n cũn l i i vo n c ti u, th n cú kh nng bi ti t m t l ng l n s n ph m th a c a quỏ trỡnh chuy n húa ng v t cú vỳ, hn 90% nit th a, c t ng h p ch y u gan t quỏ chuy n húa protein, th ng c o th i qua th n d i d ng ure S n ph m th a khỏc c a quỏ trỡnh chuy n húa, creatinine l m t phõn t l n hn ure v h u nh khụng th m qua mng t bo ngt h n Do ú, creatinin l c c u th n g n nh khụng c tỏi h p thu, v ú t t c creatinin l c c u th n u bi ti t n c ti u Unit V Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor The Body Fluids and Kidneys To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping 5.0 D ch lũng ng/ n ng huy t tng Creatinine 2.0 Cl Urea 1.0 Na+ n ng osmol/lit 0.5 HCO3 0.2 0.1 Glucose 0.05 Amino acids 0.01 20 40 60 80 % t ng chi u di ng l n g n 100 into the tubules N ng cỏc ch t tan d c theo ng l n g n hỡnh 28-7 túm t t nh ng thay i n ng c a cỏc ch t tan khỏc d c theo ng l n g n M c dự l ng Natri tromg d ch ng th n gi m i rừ r t d c theo ng l n g n, n ng Natri (v t ng th m th u) v n tng i n nh vỡ th m th u c a n c ng l n g n r t l n giỳp n c tỏi h p thu gi t c v i tỏi h p thu Natri M t vi ch t tan h u c nh glucose, amino acid v bicarbonate c tỏi h p thu nhi u hn n c, v ú n ng c a chỳng gi m rừ r t d c theo chi u di ng l n g n Cỏc ch t tan h u c khỏc cú tớnh th m th p v khụng c tỏi h p thu tớch c c nh creatinin, n ng c a chỳng tng d c theo ng l n g n T ng n ng ch t tan, c ph n ỏnh b i th m th u, ch y u v n gi ng d c theo ng l n g n vỡ n c cú tớnh th m r t cao ph n ny c a nephron Bi ti t acid h u c v base ng l n g n ng l n g n cng l m t ni quan tr ng bi ti t acid h u c v base nh mu i m t, oxalate, urate, v catecholamine R t nhi u ch t nh ng ch t ny l s n ph m cu i c a chuy n húa v ph i nhanh chúng lo i b kh i c th S bi ti t cỏc ch t ny vo ng l n g n c ng thờm l ng l c b i mao m ch c u th n i vo ng l n g n v g n nh khụng c tỏi h p thu, t t c g p l i v bi ti t nhanh chúng n c ti u 354 Ngoi cỏc s n ph m th a c u quỏ trỡnh chuy n húa, th n bi ti t nhi u thu c nguy hi m hay c t tr c ti p qua t bo vo ng th n v nhanh chúng lo i b ch t ny mỏu m t s lo i thu c, nh penicillin v salicylates, th i tr nhanh b i th n gõy thỏch th c vi c trỡ n ng thu c i u tr hi u qu H p ch t khỏc c bi ti t nhanh ng l n g n l para-aminohippuric acid (PAH) PAH c bi ti t r t nhanh, ng i trung bỡnh cú th lo i b kho ng 90% PAH t huy t tng ch y qua th n v bi t ti t n c ti u Vỡ th , th i PAH cú th s d ng c l ng lu l ng huy t tng th n (renal plasma ow RPF) s c th o lu n sau V N CHUY N N C V CH T TAN QUAI HANLE Quai Henle g m ba ph n ch c nng riờng bi t: ngnh xu ng m nh, o n lờn m nh v o n lờn dy Nhỏnh cu i m nh v nhỏnh lờn m nh, nh tờn g i c a nú, cú m t mng bi u mụ m ng khụng cú di m bn ch i, ớt ty th , v ho t ng trao i ch t m c t i thi u (hỡnh 28-8) o n xu ng m nh cú tớnh th m cao v i n c v cso tớnh th m v a ph i v i h u h t cỏc ch t tan, bao g m Natri v urea Ch c nng c a o n nephron ny ch y u l khuy ch tỏn n gi n cỏc ch t tan qua mng Kho ng 20% n c c tỏi h p thu quai Henle, v h u h t x y ngnh xu ng m nh, Ngnh lờn bao g m c o n dy v m ng, h u h t khụng th m n c, c i m ny r t quan tr ng cụ c n c ti u o n dy c a quai Henle, b t u n a sau c a ngnh lờn, cú t bo bi u mụ dy, ú cú ho t ng trao i ch t cao v cú kh nng tỏi h p thu tớch c c Natri, Clo v Kali (xem hỡnh 28-8) Kho ng 25% l ng l c c a NAtri, Clo v Kali c tỏi hỏp thu quai Henle, nh t l o n dy ngnh lờn M t l ng ỏng k cỏc ion khỏc, nh l Calci, bicarbonate v magie cng c tỏi h p thu ddaonj dy ngnh lờn quai Henle o n m ng ngnh lờn cú cụng su t tỏi h p thu th p hn nhi u so v i o n dy, v ngnh xu ng m ng khụng tỏi h p l ng thu b t kỡ ch t tan no M t thnh ph n quan tr ng cho cỏc ch t c tỏi h p thu o n dy ngnh lờn l bm Natri-KaliATPase mng ỏy t bo bi u mụ Gi ng nh ng l n g n, tỏi h p thu cỏc ch t tan khỏc o n dy c a ngnh lờn quai Henle cng c liờn k t ch t ch v i kh nng tỏi h p thu c a bm NatriKali-ATPasae, cỏi giỳp trỡ n ng th p Natri t bo Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 28 Renal T ubular Reabsorption and Secretion To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Ngnh xu ng m ng c a quai Henle Lũng ng th n (+8 mV) T bo ng th n D ch k th n Na+, K+ Mg++, Ca++ Gian bo Khuy ch tỏn Na+ Na+ K+ ATP H+ Cl K+ Na+ 2Cl K+ o n lờn dy c a quai Henle 25% Na+, Cl, K+, Ca++, HCO3, Mg++ L i ti u quai Furosemide Ethacrynic acid Bumetanide u trng H+ fuse Cõỳ trỳc t bo v c i m quỏ trỡnh v n chuy n ngnh xu ng m ng quai Henle (phớa trờn) v o n dy ngnh lờn quai Henle (phớa d i) Ph n xu ng m ng c a quai Henle cú tớnh th m n c cao v tớnh th m v a ph i v i h u h t cỏc ch t tan nhng cú ớt ti th v r t ớt ho c khụng cú tỏi h p thu ch ng o n dy c a ngnh lờn quai Henle tỏi h p thu kho ng 25% l ng Natri, Clo, v Kali cng nh m t l ng l n Calci, bicarbinate v Magie o n ny cng bi ti t ion Hydro vo lũng ng N ng Natri t bo th p t o nờn m t gradient thu n l i cho Natri di chuy n t lũng ng vo t bo o n dy ngnh lờn, Natri di chuy n qua mng nh ch y u nh quỏ trỡnh v n chuy n cựng chi u 1-natri, 2-Clo, 1-Kali (hỡnh 28-9) Protein mang v n chuy n cựng chi u ny mng nh t bo, s d ng nng l ng t o b i s khuy ch tỏn Natri vo t bo h ng Kali tỏi h p thu vo t bo ch ng l i chi u gradient n ng o n dy c a ngnh lờn quai Henle l ni tỏc d ng c a thu c li ti u quai, ethacrynic acid v bumetanide, t t c u c ch ho t ng cu protein v n chuy n cựng chi u Natri, 2-Clo, Kali Nh ng thu c l i ti u s c bn lu n chng 32 o n lờn dy cng cú c ch v n chuy n ng c chi u Natri-hydro t bo bi u mụ giỳp tỏi h p thu Natri v bi ti t Hydro o n ny (xem hỡnh 28-9) Ngoi cũn cú c ch h p thu c nh t bo c a cỏc cation, nh Mg++, Ca++, Na+, v K+, o n dy ngnh lờn, k t qu l cỏc phõn t i n tớch dng nh lũng ng vo d ch k M c dự protein ng v n chuy n 1-Natri, 2-CLo, 1-Kali di chuy n m t l ng b ng cỏc anion v cation vo t bo, v n cú m t l ng nh ion Kali rũ r vo lũng ng, t o nờn i n tớch dng kho ng +8 milivolt lũng ng L c tớch i n dng ny giỳp cỏc cation nh Mg++ v Ca++ khuy ch tỏn t long foongs qua kho ng gian bo vo d ch k o n dy c a ngnh lờn quai Henle h u nh khụng th m n c Do ú, h u h t n c qua o n ny v n l i lũng ng m c dự cú m t l ng l n ch t tan c tỏi h p thu D ch ngnh lờn tr lờn r t nh c trng ch y v phớa ng l n xa, c tớnh ny r t quan tr ng giỳp th n pha loóng hay cụ c n c ti u cỏc i u ki n khỏc nhau, chỳng ta s th o lu n y chng 29 NG L N XA o n dy c a ngnh lờn quai henle vo ng l n xa Ph n u tiờn c a ng l n xa t o thnh 355 UNIT V H2O Unit V Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor The Body Fluids and Kidneys D ch k th n To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping lũng ng th n ( 10 mV) t bo ng th n o n u ng l n xa Na+, Cl, Ca++, Mg++ Na+ K+ ATP Na+ Cl Cl l i ti u Thiazide o n cu i ng l n xa v ng gúp T bo Na+, Cl chớnh interstitial uid via chloride channels K+ (+ADH) H2O H+ v t c, m t nhúm cỏc t bo bi u mụ liờn k t ch t ch v i nhau, l m t ph n b mỏy c nh c u th n giỳp i u n feedback c a GFR v lu l ng mỏu cựng nephron Ph n ti p theo c a ng l n xa r t ph c t p v cú c i m tỏi h p thu gi ng o n dy ngnh lờn quai Henle Ngha l, nú tỏi h p thu h u h t cỏc ion, bao g m Natri, Kali v Clo, nhng h u nh khụng th m n c v ure Vỡ th , d ch o n ny nh c trng nú pha loóng d ch ng th n Kho ng 5% t i l ng l c c a NaCl c tỏi h p thu o n g n ng l n xa Protein v n chuy n cựng chi u Natri-Clo di chuy n NaCl t lũng ng vo t bo, v bm Natri-kali ATPase v n chuy n Natri kh i t bo qua mng ỏy (hỡnh 28-10) Clo khuy ch tỏn kh i t bo vo kho ng k qua kờnh Clo mng ỏy t bo Thu c l i ti u thiazide, c s d ng r ng rói i u tr cỏc r i lo n nh cao huy t ỏp v suy tim, cú c ch l c ch protein ng v n chuy n Natri-Clo O N XA NG L N XA V GểP PH N V NG N a th hai c a ng l n xa v ng gúp vựng v sau ú cú cựng c i m ch c nng V m t gi i ph u h c, chỳng c c u t o t hai lo i t bo khỏc nhau, t bo chớnh v t bo k th n (hỡnh 28-11) T bo chớnh tỏi h p thu Natri v n c t lũng ng v bi ti t ion Kali vo ng th n Cỏc t bo k th n lo i A tỏi h p thu ion Kali v bi ti t ion Hydro vo lũng ng 356 T bo k type A HCO3 K+ Hỡnh 28ư11 C u t o t bo v c i m quỏ trỡnh v n chuy n o n u ng l n xa v o n cu i ng l n xa v ng gúp o n u ng l n xa cú nhi u c i m gi ng nh ngnh lờn m ng quai Henle v tỏi h p thu Natri, Clo, Canxi v Magie nhng h u nh khụng th m n c v urea o n sau ng l n xa v ng gúp o n t y g m hai lo i t bo, t bo chớnh v t bo k th n T bo chớnh tỏi h p thu Natri t lũng ng v bi ti t ion Kali vo lũng ng T bo chớnh type A tỏi h p thu ion Kali v bicarbonate t lũng ng v bi ti t ion hydro vo lũng ng Quỏ trỡnh tỏi h p thu n c o n ny c ki m soỏt b i n ng hormone ch ng bi ni u T bo chớnh tỏi h p thu Natri v bi ti t Kali Tỏi h p thu Natri v bi ti t Kali b i t bo chớnh ph thu c vo ho t ng c a bm Natri-Kali ATPase mng ỏy m i t bo (hỡnh 28-12) Bm ny trỡ n ng th p Natri t bo, ú, Natri khuy ch tỏn vo t bo qua kờnh c bi t Bi ti t Kali nh ng t bo ny t mỏu vo lũng ng g m hai b c: (1) kali i vo t bo nh bm NatriKali ATPase, trỡ nũng cao Kali t bo, sau ú (2) t bo, Kali khuy ch tỏn theo chi u gradient n ng qua mng nh vo ng th n T bo chớnh l ni u tiờn tỏc d ng c a thu c l i ti u gi Kali, bao g m spironolactone, eplerenone, amiloride, v triamterene Spironolactone v eplerenone l ch t i khỏng c nh tranh v i aldosterone trờn receptor mineralocorticoid t bo chớnh nờn ú c ch cỏc tỏc d ng kớch thớch c a aldosterone tỏi h p thu Natri v bi ti t Kali Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 28 Renal T ubular Reabsorption and Secretion To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping lũng ng ( 50 mV) t bo ng th n kho ng k th n kho ng k th n H+ CO2 + H2O ATP H2CO3 Na + Na+ ATP HCO3 + H+ Cl HCO3 Cl H+ Cl Ch t i khỏng Aldosterone Spironolactone Eplerenone UNIT V CO2 K+ K+ lũng ng t bo k type A ATP K+ ch n kờnh Na+ Amiloride Triamterene H ỡ n h 28-12 C ch tỏi h p thu Natri-Clo v bi ti t Kali t bo chớnh o n sau ng l n xa v ng gúp ph n v Natri i vo tờ bo qua kờnh c bi t v c v n chuy n ngoi qua bm Natri-Kali ATPase Ch t i khỏng Aldosterone c nh tranh v i aldosterone g n vo t bo ú c ch cỏc kớch thớch c a aldosterone v i quỏ trỡnh tỏi h p thu Natri v bi ti t Kali Ch n kờnh Natri c ch tr c ti p Natri i vo kờnh Natri Amiloride v triamterene l nh ng ch t ch n kờnh Natri c ch tr c ti p Natri i vo kờnh Natri mng nh, ú lm gi m l ng Natri c v n chuy n qua mng ỏy b i bm Natri-Kali ATPase i u ny lm gi m l ng Kali c v n chuy n vo t bo v cu i cựng lm gi m Kali bi ti t vo lũng ng Vỡ lớ ú m thu c ch n kờnh Natri, cng nh ch t i khỏng Aldosteron, gi m bi ti t Kali n c ti u v ho t ng nh l i ti u gi Kali T bo k th n bi ti t ho c tỏi h p thu Hydro, Bicarbonate, v ion Kali T bo k th n úng vai trũ quan tr ng i u hũa thng b ng acid-base v chi m 30 n 40% cỏc t bo ng gúp v ng n i Cú hai lo i t bo k th n, type A v type B (hỡnh 28-13).T bo k th n type A bi ti t ion hydro qua men v n chuy n hydro-ATPase v men v n chuy n hydro-kaliATPase Hydro c t ng h p t bo b i enzym carbonic anhydrase n c v carbon dioxide t acid carbonic, sau ú phõn ly thnh ion hydro v ion bicarbonate Ion hydro bi ti t vo lũng ng, v i m i ion hydro c bi ti t, m t ion bicarbonate c tỏi h p thu qua mng ỏy T bo k th n type A c bi t quan tr ng vi c o th i ion Hydro tỏi h p thu bicarbonat tr ng h p nhi m toan T bo k th n type B cú ch c nng ng c v i ch c nng t bo A v bi ti t bicarbonat vo lũng ng th n ụng th i tỏi h p thu ion hydro tr ng h p nhi m ki m T bo k th n type B cú protein v n chuy n hydrogen v bicarbonat i di n v i t bo type A trờn mng t bo Ion hydro c v n chuy n tớch c c D ch k th n K+ lũng ng T bo k type B CO2 CO2 + H2O H+ H2CO3 ATP HCO3 H+ + HCO3 H+ Cl ATP K+ Cl K+ ype kh i t bo mng ỏy t bo b i men hydroATPase v bicarbonate c bi ti t vo lũng ng, ú o th i c bicarbonate huy t tng tr ng h p nhi m ki m C ch ny s c th o lu n chi ti t hn chng 31 T bo k th n cng cú th tỏi h p thu ho c bi ti t ion Kali nh hỡnh 28-13 357 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Unit V The Body Fluids and Kidneys To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Ch c nng c a o n cu i ng l n xa v o n v c a ng gúp cú nh ng c trng sau: Mng t bo c a c o n h u nh khụng th m ure, gi ng tớnh th m o n u ng l n xa; dú, h u nh t t c ure i qua nh ng o n ny u xu ng ng gúp v bi ti t n c ti u Tr m t s ớt l ng ure c tỏi h p thu o n t y c a ng nhỳ C hai o n ny u tỏi h p thu ion natri, m c tỏi h p thu ph thu c vo hoocmon, c bi t l aldosterol Cựng v i lỳc tỏi h p thu natri, chỳng cng bi ti t ion kali vo lũng ng, quỏ trỡnh ny cng c i u hũa b i aldosterol v m t s y u t khỏc nh n ng kali c th Cỏc t bo xen k ( the intercalated cells) nh ng o n ny bi ti t ion hydro ch y u nh ho t húa kờnh H+_ATPase Quỏ trỡnh ny khỏc v i quỏ trỡnh v n chuy n tớch c c th phỏt ng l n g n Nú cú kh nng bi ti t Ion Hydro ch ng l i gradient n ng lờn n 1000:1, ú v i quỏ trỡnh v n chuy n tớch c c th phỏt, o n ng l n g n ch cú kh nng bi ti t gradient n ng th p (t ộn 10 l n) Do ú, t bo xen k cú vai trũ quan tr ng th ng b ng acidbase d ch n i mụi Tớnh th m c a hai o n trờn v i n c c i u n b i n ng hoocmon ADH, hay cũn g i l vasopressin Khi cú ADH, nh ng o n ny cú tớnh th m v i n c, v ng ADH chỳng g n nh khụng th m n c Do ú, v i c i m c trng trờn m nú úng vai tro quan tr ng vi c quy t nh cụ c n c ti u Medullary collecting duct +, Na Cl H) H D (+ A 2O Urea H+ HCO Figure 28-14 C u trỳc v c i m v n chuy n cỏc ch t c a o n t y ng nhỳ o n t y ng nhỳ h p thu tớch c c natri, bi ti t ion hydrogen v cú tớnh th m v i ure nờn c tỏi h p thu nh ng o n ny S tỏi th p thu n c c ki m soỏt b i n ng hormone ADH mỏu, n c c h p thu r t nhi u vo kho ng k ; ú gi m l ng n c v tng n ng h u h t cỏc ch t tan n c ti u Khụng gi ng nh o n v ng gúp, o n t y ng nhỳ cú tớnh th m v i ure nú cú kờnh v n chuy n ure c bi t, cho phộp ure th m qua mng t bo vo kho ng k , lm tng n ng osmol nh ng o n ny Nú gúp ph n vo kh nng cụ c n c ti u i u ny s c bn k hn chap 29 o n t y ng nhỳ cú kh nng bi ti t ion hydro ch ng l i gradient n ng l n, i u gi ng v i o n v ng gúp ú cng úng vai trũ quan tr ng thng b ng acid-base - O N T Y C A NG NH M c dự o n t y ng nhỳ tỏi h p thu nh hn 10% l ng n c v ion natri c l c qua c u th n, nhng chỳng l ch ng cu i cựng c a n c ti u; ú nú cng úng vai trũ quan tr ng quy t nh l ng n c v cỏc ch t hũa tan n c ti u T bo bi u mụ c a ng nhỳ cú hỡnh l p phng v i b m t nh n v ớt ty th (Figure 28-14) Ch c nng ch y u c a o n ny l: Tớnh th m v i n c c i u hũa b i n ng hoocmon ADH V i n ng cao ADH 358 SUMMARY OF CONCENTRATIONS OF DIFFERENT SOLUTES IN THE DIFFERENT TUBULAR SEGMENTS Whether a solute will become concentrated in the tubular fluid is determined by the relative degree of reabsorption of that solute versus the reabsorption of water If a greater percentage of water is reabsorbed, the substance becomes more concentrated If a greater percentage of the solute is reabsorbed, the substance becomes more diluted Figure 28-15 shows the degree of concentration of several substances in the different tubular segments All the values in this figure represent the tubular fluid concentration divided by the plasma concentration of a substance If plasma concentration of the substance is assumed to be constant, any change in the tubular fluid/ plasma concentration ratio reflects changes in tubular fluid concentration As the filtrate moves along the tubular system, the concentration rises to progressively greater than 1.0 if to 58 to 40 Chapter 28 ubular Renal T to 12 50.0 PAH 20.0 5.0 2.0 1.0 ine tin a e Cr lin Cl Inu a Ure K and Na K 0.50 0.20 0.05 0.02 Na ein Prot cids no a Ami 0.10 Cl Proximal tubule Distal tubule Collecting tubule Figure 28-15 Thay i n ng c a cỏc ch t qua cỏc o n khỏc c a ng th n th ng qua t s gi a n ng huy t tng v d ch l c Giỏ tr 1.0 l n ng c a ch t ú d ch l c u cng nh huy t tng Giỏ tr d i 1.0 ch ch t ú c tỏi h p thu nhi u hn n c, ng c l i, l n hn 1.0 l ch t ú c tỏi h p thu ớt hn n c ho c ch t o c bi ti t vo lũng ng hn, ho c n u ch t ú c bi ti t vo lũng ng N u t s n ng tr nờn nh hn 1, i u ú cú ngha ch t ú c tỏi h p thu nhi u hn n c Nh ng ch t ng u b ng Figure 25-15, nh cre-atinin cú n ng cao n c ti u Núi chung thỡ, ú l nh ng ch t khụng c n thi t cho c th nờn th n s h p thu r t ớt ho c hon ton khụng h p thu, hn th n a, chỳng cũn c bi ti t vo lũng ng, lm tng s l ng cỏc ch t ú n c ti u Ng c l i, nh ng ch t ng cu i b ng s li u, nh glucose, amino acid, s c tỏi h p thu m nh m ; ú l nh ng ch t c n thi t cho c th , g n nh chỳng khụng cú m t n c ti u T s gi a n ng Inulin lũng ng/ huy t tng cú th dựng tớnh s tỏi h p thu n c ng th n Inulin; m t polysaccharide c dựng o GFR, hon ton khụng c tỏi h p thu hay bi ti t ng th n S thay i c a n ng inulin b t c o n no c a ng th n s ph n ỏnh l ng n c hi n di n n ú Vớ d nh, n ng inulin lũng ng/ huy t tng tng lờn n 3.0 ng ln g n, ph n ỏnh n ng t i õy cao hn g p l n n ng t i c u th n hay chớnh l huy t tng Vỡ inulin To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping khụng c bi ti t hay tỏi h p thu ng th n, cho th y s thay i c a t s n ng lũng ng/ huy t tng l 2/3 l ng n c c tỏi h p thu i qua ng l n g n, v ch cú 1/3 l ng n c l c qua c u th n cú m t t i o n cu i ng l n g n T i i m cu i cựng c a ng gúp, t s n ng c a inulin lũng ng/ huy t tng lờn n 125 (xem Figure 28-15), cho th y ch cú 1/125 l ng n c c l c c u th n cú m t t i õy, v i u ú cú ngha hn 99% l ng n c ti u u c tỏi h p thu S I U HềA TI H P THU C A TH N HCO3 Loop of Henle Reabsorption and Secretion NG Vỡ t m quan tr ng c a vi c gi cõn b ng m t cỏch chớnh xỏc gi a vi c l c c a c u th n v tỏi h p thu c a ng th n, nờn cú r t nhi u th n kinh, hoocmon cng nh c ch t i ch tham gia vo quỏ trỡnh i u hũa s tỏi h p thu c a ng th n cng nh l c c u th n i u quan n i b t nh t c a tỏi h p thu l tỏi h p thu m t s ch t cú th di n c l p v i cỏc ch t khỏc, c bi t cú m t hoocmon CN B NG GI A C U TH N V NG TH N-TNG KH NNG TI H P THU P NG V I T NG LU L NG QUA NG TH N M t nh ng c ch c b n nh t i u hũa quỏ trỡnh tỏi h p thu l kh nng tng tỏi h p thu c a ng th n i ỏp ng v i tng lu l ng d ch l c qua ng th n Hi n t ng ny c g i l cõn b ng gi a c u th n v ng th n ( glomerulo-tubar balance) Vớ d , n u tng m c l c c u thõn t 125ml/ lờn 150ml/min, t c tỏi h p thu c a ng l n g n cng tng, t 81ml/min (65% GFR) lờn 97,5ml/ (65% GFR) Do ú, cõn b ng gi a c u th n v ng th n l hi n t ng tng kh nng tỏi h p thu t i m c l c c u th n tng, m c dự ph n trm d ch l c c tỏi h p thu ng l n g n v n gi nguyờn kho ng 65% Hi n t ng ny cng x y m t s o n c a ng th n, c bi t l quay Henle C ch chớnh xỏc c a hi n t ng v n cha c hi u rừ hon ton; nhng nú cú th m t ph n s thay i cỏc l c v t lý lũng ng v quanh kho ng k c a th n, i u ny s c bn lu n sau Rừ rng l hi n t ng ny ho t ụng khụng ph thu c vo hoocmon, nú c ch ng minh c cụ l p th n hon ton, th m ch cụ l p úng l n g n, nú v n ho t ng Cõn b ng c u th n- ng th n giỳp phũng trỏnh quỏ t i ng l n xa m c l c c u th n tng 359 UNIT V 10.0 ose Gluc Tubular fluid/glomerular filtrate concentration 100.0 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Unit V The Body Fluids and Kidneys 360 Cõn b ng gi a c u th n- ng th n ho t ng nh hng ro b o v th thay ụi GFR m t cỏch t ng t ( Hng ro th nh t, ó c bn lu n tr c ú, bao g m c ch t iờu hũa c a th n, c bi t l feedback ngc u th n (tubuloglomerular feedback) giỳp phũng trỏnh thay i GFR) K t h p v i nhau, c ch t ng v cõn b ng gi a c u th nng th n, ngn c n m t l ng l n d ch n ng l n xa ỏp l c ng m ch thay ụi ho c cú cỏc r i lo n lm thay i h ng tớnh n i mụi ho c natri CC P L C MAO M CH QUANH NG TH N V KHO NG K p su t th y tnh v ỏp l c keo quy t nh m c tỏi h p thu vo mao m ch quanh ng th n, cng gi ng nh nú i u n m c l c c u th n Ng c l i, kh nng tỏi h p thu vo mao m ch quanh ng th n, cú th nh h ng n ỏp l c th y tnh v ỏp l c keo kho ng k , v cu i cựng, nh h ng n s tỏi h p thu n c v chõt tan ng th n Giỏ tr bỡnh th ng c a cỏc ỏp lc v m c tỏi h p thu Khi d ch l c i qua ng th n, 99% n c v h u h t cỏc ch t tan c tỏi h p thu D ch v i n gi i c tỏi h p thu t lũng ng vo kho ng k v t kho ng k i vo lũng mao m ch quanh ng th n Bỡnh th ng, lu l ng tỏi h p thu vo mao m ch quanh ng th n l kho ng 124ml/ Tỏi h p thu vo mao m ch quanh ng th n cú th tớnh theo cụng th c sau: L ng tỏi h p thu= Kf x p l c tỏi h p thu p l c tỏi h p thu l t ng h p c a ỏp l c th y tnh v ỏp l c keo, chỳng cú th tng c ng ho c c n s tỏi h p thu vo mao m ch quanh ng th n Cỏc l c ú bao g m (1) ỏp l c th y tnh lũng mao m ch quanh ng th n ([Pc]), l c ny ch ng l i quỏ trỡnh tỏi h p thu: (2) ỏp l c th y tnh kho ng k th n (Pif), l c ny tng c ng quỏ trỡnh tỏi h p thu; (3) ỏp l c keo lũng mao m ch quanh ng th n (), lm tng quỏ trỡnh tỏi h p thu v (4) ỏp l c keo kho ng k (), lm gi m quỏ trỡnh tỏi h p thu Figure 28-16 cho th y giỏ tr binh th ng c a cỏ l c tham giỏ vo quỏ trỡnh tỏi h p thu Vỡ ỏp l c th y tnh trung bỡnh mao m ch quanh ng th n l 13 mmHg, v kho ng k l 6mmHg, nờn cú m t gradient ỏp l c dng 7mmHg cú h ng t lũng m ch kho ng k , l c ny ch ng l i quỏ trỡnh tỏi h p thu S ch ng l i quỏ trỡnh tỏi h p thu ny c cõn b ng b i ỏp l c keo, kộo d ch vo lũng m ch p l c keo c a huy t tng (trong lũng m ch), tng c ng tỏi h p thu cú giỏ tr trung bỡnh To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Peritubular capillary Pc 13 mm Hg c 32 mm Hg Interstitial fluid Tubular cells Tubular lumen Pif mm Hg if 15 mm Hg Bulk flow H2O H2O + 10 mm Hg Na Net reabsorption pressure ATP Figure 28-16 T ng k t cỏc l c th y tnh v ỏp l quỏ trỡnh tỏi h p thu vo lũng mao m ch Cỏc giỏ tr s l giỏ tr bỡnh th ng c a cỏc ỏp l thu bỡnh th ng kho ng 10 mmHg, lm cho n h p thu vo mao m ch cng nh c v n chuy th n ATP, adenosin triphosphate; Pc, ỏp l c th mao m ch quanh ng th n; Pif ỏp l c th y tớnh l c keo mao m ch; if ỏp l c keo kho ng k Na+ c keo quy t nh quanh ng th n c Ap l c tỏi h p c v cỏc ch t tỏi n qua t bo ng y tớnh lũng kho ng k ; c ỏp l 32mmHg, v ỏp l c keo kho ng k , ch ng l i quỏ trỡnh tỏi h p thu, cso giỏ tr l 15mmHg, nờn t o m t ỏp l c cú giỏ tr kho ng 17mmHg, gõy kộo n c vo lũng m ch Do ú, t ng h p cỏc l c th y tnh gõy y d ch kh i lũng m ch(7mmHg) v ỏp l c keo gõy kộo n c vo lũng m ch (17mmHg), ta s c m t ỏp l c tỏi h p thu kho ng 10mmHg p l c ny b ng v i ỏp l c l c, nhng trỏi chi u M t y u t cng tham gia vo quỏ trỡnh tỏi h p thu vo mao m ch l h s l c l n (Kf), h s ny cao tớnh th m n c cao v b m t mao m ch l n Vỡ m c tỏi h p thu kho ng 124ml/min, ỏp l c tỏi h p thu kho ng 10mmHg, nờn Kf cú giỏ tr bỡnh th ng l 12,4 ml/min/mmHg I U HềA CC P L C MAO M CH QUANH NG TH N Hai y u t quy t nh n qua trỡnh tỏi h p thu ch u nh h ng tr c ti p b i huy t ng th n l ỏp l c th y tnh v ỏp l c keo lũng mao m ch quanh ng th n p l c th y tnh mao m ch ch u nh h ng c a ỏp l c ng m ch v s c c n c a ng m ch n v ng m ch i (1) Tng ỏp l c ng m ch n lm tng ỏp l c th y tnh lũng m ch, v nh v y, lm gi m tỏi h p thu C ch ny c m n m t m c nh t nh b i c ch t i u hũa, lm cho lu l ng n c ti u tr nờn h ng nh cng nh trỡ ỏp l c th y tnh lũng m ch (2) Tng s c c n ng m ch n ho c ng m ch i u lm gi m ỏp l c th y tnh lũng mao m ch quanh ng th n, v nh v y, lm tng m c tỏi h p thu Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Reabsorption and Secretion Chapter 28 ubular Renal T To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Table 28ư2 Cỏc y u t nh h ng n s tỏi h p thu vo mao m ch quanh ng th n Peritubular capillary Tubular cells Lumen Pc c ATP Net reabsorption FF, phõn s l c; Kf, h s l c c a mao m ch quanh ng th n; Pc, ỏp l c th y tnh mao m ch; A, ỏp l c keo ng m ch; c, ỏp l c keo mao m ch quanh ng th n; RA v RC, s c c n ng m ch n v ng m ch i Mc dự co ti u ng mach i lm tng ỏp l c th y tnh mao m ch c u th n, nhng nú lm gi m ỏp l c th y tnh mao m ch quanh ng th n Y u t n a quy t nh n quỏ trỡnh tỏi h p thu mao m ch quanh ng th n l ỏp l c keo c a huy t tng lũng m ch; tng ỏp l c keo ny lm tng quỏ trỡnh tỏi h p thu p l c keo lũng mao m ch c xỏc nh b i (1) ỏp l c keo h th ng (tng n ng protein huy t tng c a c c th lm tng ỏp l c keo mao m ch quanh ng th n, lm tng quỏ trỡnh tỏi h p thu) v (2) h s l c ( h s l c cao, lm huy t tng c l c qua c u th n nhi u, h u qu l, lm tng n ng c a protein d ch huy t tng i ti u ng m ch i) Do ú, tng h s l c lm tng m c tỏi h p thu mao m ch quanh c u th n Vỡ phõn s l c c tinh b i cụng th c GFR/RPF, nờn tng phõn s l c cú th l k t qu c a tng m c l c c u th n (GFR) ho c gi m lu l ng mỏu th n (RPF) Cỏc ch t co m ch mỏu th n, nh angiotensin II, lm tng quỏ trỡnh tỏi h p thu mao m ch quanh ụng th n lm gi m RPF v nh v y, lm tng phõn s l c, i u ny s c th o lu n sau Thay i c a giỏ tr Kf cng nh h ng n quỏ trỡnh tỏi h p thu mao m ch quanh ng th n, vỡ nú c tớnh b i tớnh th m v di n tớch b m t mao m ch Tng Kf lm tng quỏ trỡnh tỏi h p thu, gi m Kf lm gi m quỏ trỡnh tỏi h p thu Kf c gi m c h ng nh h u h t i u ki n sinh lý Table 28-2 t ng h p cỏc y u t nh h ng n quỏ trỡnh tỏi h p thu mao m ch quanh ng th n p l c th y tnh vo ỏp l c keo kho ng k Cu i cựng, nh ng thay i c a cỏc l c v t lý mao m ch quanh ng th n nh h ng n quỏ trỡnh tỏi h p thu thụng qua nh ng thay i c a cỏc ỏp l c kho ng k quanh ng th n Vớ d , s gi m tỏi h p thu tng ỏp l c th y tnh mao m ch quanh ng th n ho c gi m ỏp l c keo l ng m ch, s lm n c v cỏc ch t tan khụng c h p thu t kho ng k vo lũng mao m ch Nh v y, vi c ny lm tng ỏp l c th y tnh v lm gi m ỏp l c keo kho ng k s hũa loóng c a cỏc ch t tan Interstitial fluid UNIT V Pc Reabsorption RA Pc RE Pc Arterial pressure Pc c Reabsorption A c FF c Kf Reabsorption Normal ATP Backleak Decreased reabsorption Pc c ATP Decreased net reabsorption ATP Increased backleak Figure 28-17 S tỏi h p thu ng l n g n v mao m ch quanh ng thõn tr ng h p bỡnh th ng (trờn) v tr ng h p gi m tỏi h p thu mao m ch quanh ng th n ( d i) gõy nờn b i tng ỏp l c th y tnh mao m ch quanh ng th n (Pc) ho c gi m ỏp l c keo lũng mao m ch ( c) Gi m tỏi h p thu vo m ch m ch quanh ng th n lm gi m m ng l i tỏi h p thu tng thoỏt d ch v ch t tan tr l i lũng ng qua cỏc c u n i gi a cỏc t bo bi u mụ, c bi t ng l n g n kho ng k i u ny lm gi m quỏ trỡnh tỏi h p thu t ng th n vo kho ng k , c bi t l ng l n g n C ch thay i ỏp l c th y tnh v ỏp l c keo kho ng k nh h ng n quỏ trỡnh tỏi h p thu cú th hi u b ng ng m n c v cỏc ch t tan c tỏi h p thu (Figure 28-17) Khi cỏc ch t tan i vo cỏc kờnh n i bo ho c kho ng k th n nh v n chuy n tớch c c ho c v n chuy n th ng, n c s i t lũng ng vo kho ng k osmosis Hn n a, n c v cỏc ch t tan kho ng k , chỳng cú th m t l i vo lũng mao m ch quanh ng th n, hai l, khu ch tỏn ng c l i vo lũng ng th n Liờn k t gi a cỏc t bo bi u mụ ng th n ng l n xa cú th núi l khỏ l ng l o, nờn m t l ng l n ion natri cú th khu ch tỏn theo c hai h ng qua nh ng c u n i liờn k t ny, 361 Unit V Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor The Body Fluids and Kidneys Bỡnh th ng, m c tỏi h p thu vo lũng mao m ch quanh ng th n nhi u, s v n chuy n n c v ion natri t kho ng k vo mao m ch ớt b thoỏt ng c tr l i lũng ng th n Thuy nhiờn, s tỏi h p thu gi m, s lm tng ỏp su t th y tnh kho ng k , v nh th , s xu t hi n xu h ng khu ch tỏn ng c c a n c v ion natri vo lũng ng, k t qu l cng lm m c tỏi h p thu (xem hỡnh Figure 28-17) Ng c l i cng ỳng, s tỏi h p thu vo kho ng k tng trờn m c bỡnh th ng Kh i u v i s tng tỏi h p thu vo mao m ch quanh ng th n, lm cho gi m ỏp su t th y tnh v tng ỏp su t keo kho ng k quanh ng th n C s thay i ny, thỳc y s di chuy n c a n c v cỏc ch t tan t lũng ng vo kho ng k ; ú, s thoỏt d ch tr l i lũng ng b h n ch , tng quỏ trỡnh v n chuy n vo lũng mao m ch Nh v y, thụng qua s thay i c a ỏp su t th y tnh v ỏp su t keo kho ng k , s tỏi h p thu n c v ch t tan t kho ng k vo lũng mao m ch s g n nh trựng kh p v i s tỏi h p thu t lũng ng vo kho ng k Thúm l i, cỏc l c lm tng tỏi h p thu vo mao m ch quanh ng th n cng lm tng tỏi h p thu t ng th n Ng c l i, s thay i huy t ng m c ch tỏi h p thu vo mao m ch quanh ng th n cng c ch quỏ trỡnh tỏi h p thu c a ng th n NH H NG C A HUY T P NG M CH LấN L NG N C TI U - PRESURE NATRIURESIS AND PRESSURE DIURESIS Ch c n tng huy t ỏp ng m ch nh cú th lm tng bi ti t m t l ng ỏng k ion natri v n c, hi n t ng ny c g i l pressure natriuresis v pressure diuresis Do c ch t i u hũa ó c trỡnh by Chapter 27, tng ỏp l c ng m ch kho ng t 75 n 160mmHg th ng nh h ng r t ớt n lu l ng mỏu th n v GFR S tng nh GFR x y ch ng t nh h ng c a tng ỏp l c ng m ch lờn l ng n c ti u To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Khi c ch t i u hũa c a GFR b suy gi m, th ng x y cỏc b nh th n, tng ỏp l c ng m ch s lm tng GFR r t nhi u nh h ng th hai c a tng ỏp l c ng m ch th n l lm gi m ph n trm n c v ch t tan c tỏi h p thu ng th n C ch c a hi n t ng ny bao g m s tng nh c a huy t ỏp th y tnh lũng mao m ch quanh ng th n, c bi t l m ng l i mao m ch c a o n t y th n (vasa recta of the renal medulla) v ti p theo l tng ỏp l c th y tnh kho ng k Nh ó bn lu n phớa tr c, s tng ỏp l c th y tnh kho ng k lm tng s thoỏt ion natri ng c tr l i lũng ng th n, nh v y, gi m quỏ trỡnh tỏi h p thu na-tri n c, tng l ng n c ti u huy t ỏp ng m ch th n tng, C ch th ba t o nờn hi n t ng pressure natriuresis and pressure diuresis l gi m t o an-giotensin II Angiotensin II b n thõn nú lm tng quỏ trỡnh tỏi h p thu natri ng th n; nú cng kớch thớch bi ti t aldosterol, ch t gõy tỏi h p thu natri m nh Do ú, gi m hỡnh thnh angiotensin II gõy gi m tỏi h p thu natri, i u ny x y tng ỏp l c ng m ch th n HOOCMON THAM GIA I U HềA QU TRèNH TI H P THU gi cho th tớch d ch c th v n ng cỏc ch t tan m c n nh, ũi h i th n ph i bi ti t n c v cỏc ch t tan khỏc cỏc m c khỏc nhau, ch t ny c l p v i ch t Vớ d , Kali c h p thu, th n s ph i bi ti t kali nhi u hn bỡnh th ng gi nguyờn m c bi ti t natri v cỏc ch t i n gi i khỏc Thng t , l ng natri h p thu thay i, th n s thay i l ng bi ti t natri m khụng nh h ng l n n cỏc ch t i n gi i khỏc Thable 28-3 t ng k t cỏc hoocmon quan tr ng tham gia i u hũa quỏ trỡnh tỏi h p thu c a ng th n, nh ng o n ng th n m chỳng tỏc d ng ch y u, v tỏc d ng c a chỳng lờn n c v cỏc ch t i n gi i M t s ch t s c th o lu n k hn Chapter 29 v 30, nhng chỳng ta Table 28ư3 Cỏc hormones i u hũa quỏ trỡnh tỏi h p thu c a ng th n Hormone o n ng th n ch u tỏc d ng Aldosterone ng gúp, ng nhỳ Angiotensin II ễng l n g n, o n dy nhỏnh lờn quay Henle/ ng l n xa, ng gúp Tỏc d ng NaCl, H2O tỏi h p thu, K+ bi ti t, H+ bi ti t NaCl, H2O tỏi h p thu, H+ bi ti t Antidiuretic hormone ễng l n xa/ ng gúp v ng nhỳ H2O tỏi h p thu Atrial natriuretic peptide ễng l n xa/ ng gúp v ng nhỳ NaCl tỏi h p thu Parathyroid hormone 362 ng l n g n, o n m ng ngnh lờn quai Henle / ng l n xa PO4 tỏi h p thu, Ca++ tỏi h p thu Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 28 ubular Renal T To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Angiotensin II lm co m ch ti u ng m ch n, i u ny s gõy nh h ng n huy t ng c a mao m ch quanh ng th n, k t qu s lm tng tỏi h p thu Natri v n c nh h ng u tiờn l, co ti u ng m ch n lm gi m ỏp l c th y tnh lũng mao m ch, lm tng ỏp l c tỏi h p thu, i u ny th y rừ ng l n g n Th hai, co ti u ng m ch n, b ng cỏch gi m lu l ng mỏu th n, s lm tng phõn s l c c u th n, lm tng n ng protein cng nh ỏp su t keo mao m ch quanh ng th n; c ch ny lm tng ỏp l c tỏi h p thu, tng gi n c v mu i natri Angiotensin II tr c ti p lm tng tỏi h p thu Na-tri ng l n g n, quay Henle, ng l n xa v ng gúp M t nh ng c ch tỏc ng tr c ti p ny l Angiotensin II kớch thớch bm Na-K-ATPase mng t bo phớa mng ỏy c a cỏc t bo ng th n C ch th hai l kớch thớch bm Na-H mng t bo phớa lũng ng th n, c bi t l ng l n g n C ch th ba c a Angiotensin II l kớch thớch kờnh ng v n chuy n Na-HCO3 phớa mng ỏy t bo(Figure 28-18) Do ú, Angiotensin II kớch thớch cỏc kờnh v n chuy n Natri c hai phớa mng t bo h h t cỏc o n c a ng th n iờu ny lm cho angiotensin gi vai trũ quan tr ng vi c gi mu i v n c, cho phộp chỳng ta s d ng mu i v i s bi n thiờn l n m khụng gõy nh h ng n th tớch d ch ngo i bo hay huy t ỏp, i u ny s c núi n Chapter 30 Cựng lỳc Angiotesin lm tng tỏi h p thu mu i v n c, hi n t ng co m ch ti u ng m ch n Renal interstitial fluid Na+ K+ Ang II Tubular lumen Tubular cells + ATP Na+ + H+ AT1 NHE AT1 Na+ - Ang II + HCO3 Figure 28ư18 Tỏc d ng tr c ti p c a Angiotensin (Ang II) lm tng tỏi h p thu Natri ng l n g n Ang II kớch thớch trao i Na-H (NHE) mng t bo phớa lũng ng v kờnh Na-K-ATPase cng nh ng v n chuy n Na-HCO3 mng t bo phớa mng ỏy Cỏc c ch ny cũn x y nhi u o n c a ụng th n, bao g m quay Henle, ng l n xa v ng gúp 363 UNIT V s túm t t s l c ho t ng c a t bo ng th n cỏc trang ti p theo Aldosterol lm tng tỏi h p thu natri, tng bi ti t kali Aldosterol, c bi ti t b i t bo l p c u v th ng th n, úng vai trũ quan tr ng i u hũa quỏ trỡnh tỏi h p thu natri v bi ti t kali T bo ng th n ch u tỏc ng chớnh c a aldosterol l t bo chớnh c a o n v ng gúp ( the principal cells of the cortical collecting tubule) C ch tỏc ng c a aldosterol thụng qua kớch thớch bm Na-K-ATPase phớa mng ỏy c a t bo o n v ng gúp Aldosterol cng lm tng tớnh th m c a Natri v i mng t bo phớa lũng ng th n C ch t bo h c s c bn lu n k hn Chapter 78 Y u t quan tr ng nh t kớch thớch s bi ti t aldosterol l (1) n ng Kali huyờt tng v (2) tng n ng angiotensin II, ch t liờn quan ch t ch n Natri v gi m th tớch tu n hon hay huy t ỏp th p Tng bi ti t aldosterol liờn quan ch t ch n tỡnh hu ng trờn, gõy gi mu i, n c, lm tng th thớch ngo i bo, nõng huy t ỏp tr v m c bỡnh th ng Khi v ng m t aldosterol, nh tr ng h p phỏ h y c u trỳc ho c ch c nng n th ng th n (Addisons disease), gõy tỡnh tr ng m t Natri v gi Kali m t cỏch ỏng k Ng c l i, d th a aldosterol, nh tr ng h p u n th ng th n ( h i ch ng Conn), th ng liờn quan n tỡnh tr ng gi Natri v gi m n ng Kali m t ph n tng bi ti t quỏ m c Kali th n S i u hũa Ion Natri cú th trỡ m c cõn b ng dự n ng aldosterol th p, nhng n ng Kali khụng th gi m c n nh n ng Aldosterol th p Do ú, aldosterol gi vai trũ quan tr ng i u hũa n ng Kali mỏu hn l n ng Natri Angiotensin II tng tỏi h p thu Natri v n c Angiotensin II cú l l hormone m nh nh t giỳp tỏi h p thu Natri Nh ó c p Chapter 19, angiotensin II c t o thnh liờn quan ch t ch n tỡnh tr ng h huy t ỏp v/ ho c th tớch d ch ngo i bo th p, nh tr ng h p xu t huy t hay m t quỏ nhi u mu i natri v n c b tiờu ch y n ng ho c ti t nhi u m hụi Tng n ng Angiotensin II giỳp khụi ph c huy t ỏp v th t ch d ch ngo i bo v m c bỡnh th ng b ng cỏch tng tỏi h p thu mu i v n c ng th n th ng qua c ch sau: Angiotensin II lm tng bi ti t aldosterol, ch t gõy tng tỏi h p thu Natri Reabsorption and Secretion Unit V Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor The Body Fluids and Kidneys To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping cũn giỳp trỡ bi ti t cỏc s n ph m th a c a cỏc quỏ trỡnh chuy n húa nh urea, creatinine m v n d cỏc ch t ny c bi ti t ch y u nh m c l c c u th n GFR Do ú, tng angiotensin II cho phộp th n gi mu i v n c m khụng nh h ng n quỏ trỡnh bi ti t cỏc s n ph m chuy n húa ADH lm tng tỏi h p thu n c C ch quan tr ng nh t c a ADH l tng tớnh th m c a mng t bo ng l n xa v i n c, ng gúp v ng nhỳ C ch ny giỳp cho c th gi n c tu n hon c bi t tr ng h p m t n c Khi v ng m t ADH, tớnh th m c a mng t bo ng l n xa v ng gúp v i n c r t th p, l, cho th n bi ti t m t l n l n n c ti u, tỡnh tr ng ny g i l ỏi thỏo nh t (diabetes inspidus) Do ú, ADH úng vai trũ quy t nh m c hũa loóng hay cụ c n c ti u, s c bn lu n k Chapter 29 v 76 ADH liờn k t c hi u v i receptor V2 cú m t ng l n xa, ng gúp v ng nhỳ, tng t ng h p cAMP v h at húa protein kinase (Figure 28-19) S ho t húa ny lm m t protein n i bo l Aquapor-in (AQP-2) di chuy n mng t bo phớa lũng ng Phõn t AQP-2 liờn k t v i v hũa v i mng t bo t o thnh cỏc kờnh n c cho phộp khu ch tỏn Renal interstitial fluid Tubular cells AQP-3 AQP-4 AVP V2 Gs AVP V2 H2O H2O cAMP AC Gs Tubular lumen Protein Kinase A ATP Atrial Natriuretic Peptide giỏm tỏi h p thu n c v ion natri Khi m t s t bo c bi t tõm nh b kộo cng quỏ m c tng th tớch huy t tng hay tng huy t ỏp tõm nh, chỳng se ti t m t peptide g i l Atrial natriuretic peptide (ANP) Tng ti t ANP gõy gi m tỏi h p thu n c v natri c bi t ng nhỳ ANP cng c ch bi ti t renin, ú gi m hỡnh thnh angiotensin II, gõy gi m tỏi h p thu ng th n Gi m tỏi h p thu n c v mu i, lm tng kh i l ng n c ti u, giỳp h huy t ỏp v th tớch mỏu v m c bỡnh th ng ANP tng ỏng k tr ng h p suy tim tõm nh b gión quỏ m c gi m t ng mỏu vo tõm th t H qu l giỳp tng bi tiờt mu i v n c tr ng h p suy tim Hormone c n giỏp tng tỏi h p thu Calcium Hormone c n giỏp l m t nh ng hormone quan tr ng i u hũa calcium c th Ch c nng chớnh c a nú l tng tỏi h p thu calcium, c bi t l ng l n xa, cú th bao g m c nh c a quay Henle PTH cũn cú m t s vai trũ khỏc, bao g m, c ch tỏi h p thu phosphate ng l n g n v tng tỏi h p thu magnesium nh quay Henle, i u ny s c th o lu n Chapter 30 AQP-2 Protein Phosphorylation Aquaporin-2 (AQP-2) Figure 28-19 C ch tỏc d ng c a arginine vasopressin (AVP) lờn t bo biờu mụ c a ng l n xa, ng gúp v ng nhỳ AVP g n lờn th th V2, kớch thớch protein G, lm ho t húa adenylate cyclase (AC) lm tng t ng h p AMP vũng (cAMP) Ch t ny, ho t húa protein kinase A v phosphoryl húa protein n i bo, lm di chuy n aquaporin-2 (AQP-2) lờn mng t bo phớa lũng ng Phõn t AQP-2 hũa mng t o thnh kờnh d n n c phớa mng t bo phớa mng ỏy, AQP-3 v AQP-4 cho phộp n c i kh i t bo vo kho ng k ,m c dự cha cú nghiờn c u no ch ng minh nh ng aquaporin ny ch u tỏc ng c a AVP 364 n c qua mng t bo m t cỏch nhanh chúng Ngoi AQP-2, cũn cú AQP-3, AQP-4 mng t bo phớa mng ỏy cho phộp n c i kh i t bo vo kho ng k nhanh chúng, m c dự cỏ phõn t ny cha c ch ng minh l vai trũ c a ADH Tng m n tớnh ADH cng lm tng s t ng h p AQP-2 thụng qua quỏ trỡnh phiờn mó gen mó húa AQP2 Khi n ng ADH th p, cỏc phõn t AQP-2 tr v bo tng, tớnh th m c a mng t bo v i n c gi m xu ng Tỏc ng c a ADH v m t t bo h c s c bn lu n Chapter 76 H TH N KINH GIAO C M LM TNG TI H P THU N C V NATRI Ho t húa h th n kinh giao c m, n u tr m tr ng, cú th gõy gi m s bi ti t natri v n c co m ch th n, lm gi m GFR V i s ho t húa giao c m m c nh , nhiờn, l i lm gi m bi ti t natri v n c tng tỏi h p thu natri v n c ng l n g n, o n lờn c a quay Henle, cú th bao g m c ng l n xa Hi n t ng ny x y s ho t húa cỏc -adren-ergic receptor cỏc t bo bi u mụ ng th n H th n king giam c m cũn kich thớch tng ti t renin v angiotensin II, lm tng hi u qu quỏ trỡnh tỏi h p thu n c v natri cng nh gi m bi ti t chỳng Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 28 Renal T ubular Reabsorption and Secretion To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Cs ì Ps = Us ì V c p phng ti n h u ớch vi c ỏnh giỏ ch c nng bi ti t cỏc ch t c a th n(Table 28-4) Theo nh ngha, th i c a th n v i m t ch t l th tớch huy t tng c l c hon ton ch t ú b i th n m t n v th i gian M c dự khụng cú m t ch t no cú th c l c hon ton b i th n m t th tớch huy t tng n thu n nhng th i c a th n v n cung c p m t phng tiờn h u d ng vi c ỏnh giỏ ch c nng bi ti t c a th n Chỳng ta cú th s d ng th i c a th n ỏnh giỏ lu l ng mỏu qua th n, cng nh m c c a quỏ trỡnh l c c u th n, tỏi h p thu ng th n v bi ti t ng th n minh h a cho nguyờn t c c a th i th n, chỳng ta hóy xem xột vớ d su: N u huy t tng qua th n ch mg m t ch t no ú m i ml v 1mg ch t ú c bi ti t n c ti u, ú, 1ml/min huy t tng c th i hon ton ch t ú Nh v y, th i c a m t ch t t ng trng cho th tớch huy t tng c n thi t cung c p m t l ng tng ng ch t ú c bi ti t n c ti u m t n v th i gian Ta cú cụng th c toỏn h c: Cs = th i ( Clearance rate) M c l c c u th n (Glomerular filtration rate) THANH TH I INULIN Cể TH C TNH GFR N u m t ch t c l c hon ton (l c hon ton nh n c) v khụng c tỏi h p thu hay bi ti t ng th n, ú, lu l ng ch t ú c bi tiờt n c ti u (Us ì V) b ng lu l ng l c c a ch t ú qua th n (GFR ì Ps) Do ú GFR ì Ps = Us ì V Nh v y, GFR cú th c tớnh theo cụng th c th i c a ch t ú nh sau T s th i Clearance ratio Lu l ng huy t tng th n hi u d ng ( Effective renal plasma flow) Lu l ng huyờt tng qua th n Renal plasma flow Cụng th c Cs = Lu l ng mỏu qua th n( Blood plasma) flow Lu l ng bi xuõt ( excretion rate ) Lu l ng tỏi h p thu (reabsorption rate) Uinulin ì V Pinulin RBF = Cs None Cinulin UPAH ì V PPAH ml/min CPAH (UPAH ì V / PPAH ) = EPAH (PPAH VPAH ) / PPAH ml/min ERPF = CPAH = = Us ì V = Cs Ps ml/min Clearance ratio = RPF = GFR = n v Us ì V Ps GFR = Us ì V Ps Do ú, th i c a m t ch t cú th tớnh b ng lu l ng bi ti t n c ti u (Us ì V) chia cho n ng ch t ú huy t tng Table 28ư4 S d ng th i nh l ng ch c nng th n nh ngha ng u UPAH ì V PPAH VPAH RPF Hematocrit ml/min Excretion rate = Us ì V mg/min, mmol/min, or mEq/min Reabsorption rate = Filtered load Excretion rate mg/min, mmol/min, or mEq/min = (GFR ì Ps ) (Us ì V) Lu l ng bi ti t Secretion rate = Excretion rate Filtered load mg/min, mmol/min, or mEq/min ( secretion rate) Cs, th i ch t s; EPAH, ti s bi xu t PAH; ERPF, effective renal plasma; GFR, m c l c cõu th n; P, n ng d m t ch t huy t tng; PAH, para-aminohippuric acid; PPAH n ng PAH ng m ch th n; RBF, lu l ng mỏu th n; RPF, lu l ng huy t tng th n; S, m t ch t; U, n ng m t ch t n c ti u; V, lu l ng n c ti u; VPAH, n ng PAH tnh m ch th n 365 UNIT V ú Cs l th i c a ch t s, Ps l n c a ch t s huy t tng, Us l n ng S D NG THANH TH I NH GI ch t s n c ti u, v V lu l ng n c ti CH C NNG TH N Bi n i cụng th c trờn, ta cú th tớnh c M c cỏc ch t khỏc c l c kh i huy t tng cung th i c a m t ch t theo cụng th c Unit V Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor The Body Fluids and Kidneys To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping 100 Amount filtered = Amount excreted GFR ì Pinulin = Uinulin ì V 50 Uinulin ì V Serum creatinine concentration (mg/dl) Pinulin GFR = 125 ml/min Uinulin = 125 mg/ml V = ml/min Figure 28-20 o m c l c c u th n (GFR) t th i om Inulin Inulin c l c t qua mao m ch c u th n, khụng c tỏi h p thu b i ng th n Pinulin, n ng inulin huy t tng; Uinulin, n ng inulin n c ti u; V, lu l ng n c ti u Creatinine production and renal excretion (g/day) GFR = GFR (ml/min) Pinulin = mg/ml Positive balance Production Excretion GFR ì PCreatinine 0 Days Ch t phự h p cỏc tiờu chu n trờn l inulin, m t polysaccharide v i tr ng l ng phõn t kho ng 5200 dalton Inulin khụng c s n xu t b i c th , c tỡm th y r m t s lo i th c v t v ph i tiờm tnh m ch cho b nh nhõn o GFR Figure 28-20 mụ t quỏ trỡnh bi ti t inulin th n vớ d ny, nụng inulin huy t tng l 1mg/ ml, n c ti u l 125mg/ml v lu l ng n c ti u l 1ml/min, ú cú 125 mg/min inulin c bi ti t n c ti u Do ú, th i c a inulin c tớnh b ng lu l ng th i c a inulin chia cho n ng inulin huy t tng, k t qu l 125ml/min Do ú, cú125ml huy t tng qua th n s c th i inulin hon ton n c ti u vũng phỳ Inulin khụng ph i l ch t nh t tớnh GFR M t s ch t cú th s d ng lõm sng c l ng GFR l ch t phúng xa iothalamate v creatinine THANH TH I CREATININE V N NG CREATININE TRONG HUY T TNG Cể TH DNG C TNH GFR Creatinine l m t s n ph m c a chuy n húa c v c th i ngoi c th g n b ng l ng c l c qua c u th n Do ú, th i c a creatinine cú th dựng ỏnh giỏ GFR Do o th i cre-atinine khụng yờu c u tiờm tnh m ch, phng phỏp ny c ỏp d ng r ng rói hn l o th i inulin ỏnh gớa GFR Thuy nhiờn, creatinine khụng ph i l ch t hon h o ỏnh giỏ GFR m t l ng nh GFR c bi ti t ng th n 366 Figure 28ư21 Effeccct edu ing of r glomerular ltration rate (GFR) by 50 per cent on serum creatinine concentration and on creatinine excretion rate when the production rate of creatinine remains constant PCreatinineeatinine , plasma cr concentration B i v y, l ng creatinine o c nc ti u s l n hn l ng c lúc qua c u th n Thuy nhiờn, th ng cú m t l i nh vi c nh l ng cre-atinine huy t tng d n n lm tng n ng crea-tinine huy t tng Nh v y, hai i u ny cú th bự tr cho nhau, nờn th i creatinine cú th c dựng c tớnh GFR Throng m t s tr ng h p, cú th khụng th thu n c ti u o th i creatinine (CCr) c tớnh s thay i GFR, nhiờn, cú th d dng th y c b ng cỏch o n ng creatinine huy t thanh, chỳng cú m i quan h t l ngh ch: GFR CCr = UCr ì V PCr N u nh GFR t ng t gi m xu ng cũn 50% giỏ tr bỡnh th ng, th n s khụng l c h t v ch bi ti t m t n a l n creatinine, gõy l ng ng creatinine c th , lm tng n ng n creatinine huy t tng N ng creatinine s tng d n cho n lu l ng l c c a creatinine (PCr ì GFR) v V lu l ng bi ti t creatinine (UCr ì V) tr v bỡnh th ng v cõn b ng gi a lu l ng l c v bi ti t c tỏi thi t l p S tỏi thi t l p ny s x y n ng creatinine cao g p l n bỡnh th ng, nh Figure 28-21 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 28 ubular Renal T To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping PPAH = 0.01 mg/ml 12 10 UNIT V Plasma creatinine concentration (mg/100 ml) 14 Reabsorption and Secretion Renal plasma flow UPAH ì V = PPAH Renal venous PAH = 0.001 mg/ml Normal 25 50 75 100 125 Glomerular filtration rate (ml/min) 150 UPAH = 5.85 mg/ml V = ml/min Figure 28ư22 c l ng m i quan h gia m c l c c u th n (GFR) v n ng Creatinine huy t tng Gi m GFR 50% lm tng n ng creatinine lờn l n tr ng h p m c s n xu t creatinine khụng i N u GFR gi m xu ng cũn 1/4 giỏ tr bỡnh th ng, n ng creatinine s tng g p l n bỡnh th ng, gi m GFR xu ng 1/8 thỡ n ng creatinine huy t tng s tng g p l n bỡnh th ng Do tr ng thỏi thỏi n nh, l ng creatinine c o th i s b ng v i l ng creatinine t o ra, m c dự cú gi m GFR Nh v y lu l ng bi ti t creatinine s tr v bỡnh th ng n ng creatinine bự tr cho s gi m GFR, nh Figure 28-22 PAH Cể TH DNG C TNH RPF Theo lý thuy t, n u m t ch t c hon ton th i tr kh i huy t tng, th i ch t ú chớnh b ng lu l ng thuy t tng qua th n(RPF) Núi cỏch khỏc, l ng ch t ú c chuy n t i th n mỏu (RPF ì Ps) s b ng l ng ch t ú bi ti t n c ti u (Us x V) Do ú, RPF cú th c tớnh nh sau RPF = Us ì V = Cs Ps Do m c l c c u th n GFR ch chi m kho ng 20% lu l ng mỏu qua th n, m t ch t c th i tr hon ton kh i huy t tng ph i c bi ti t ng th n cng nh l c c u th n(Figure 28-23) Khụng cú ch t no c bi t l th i tr hon ton kh i c th b i th n Thuy nhiờn, cú m t ch t l PAH c th i tr kho ng 90% kh i huy t tng Do ú, th i c a PAH s p x b ng RPF chớnh xỏc hn, ta cú th xỏc nh ph n trm PAH cũn l i sau nú qua th n Ph n trm PAH c th i tr Figure 28-23 Tớnh lu l ng huyờt tng qua th n nh th i c a para-aminophipuric acid ( PAH) PAH c l c t qua mao m ch c u th n v bi ti t ng th n L ng PAH huy t tng c a ng m ch th n b ng l ng PAH cú n c ti u Do so, lu l ng huyờt tng qua th n c tớnh bng th i c a PAH chớnh xỏc hn, ta cú th tớnh ph n trm PAH cũn mỏu sau kh i th n c th i tr kh i mỏu c g i l t l bi xu t c a v trung trờn 90% th n bỡnh PPAH:PAH N ng PAH bỡnh trongshuy t tng ng m ch th ng. PAH th ntrong b nh se l gi ng m UPAH: N ng nlý,ctti l u;ny V: lu n cng ti u th n b phỏ h y kh ng cú kh nng bi ti t PAH vo lũng ng tớnh RPF cú th tớnh nh vớ d sau: Gi s n ng c a PAH huy t l 0.01 mg/ml, n ng n c ti u l 5.85 mg/ml, lu l ng n c ti u l 1ml/min. th i PAH cú th c tớnh b ng lu l ng bi ti t PAH (5.85 mg/ml x 1ml/min) chia cho n ng c a PAH huyờt tng (0.01 mg/ml) Do ú, th i c a PAH s b ng 585ml/min N u t l bi xu t c a PAH l 90%, lu l ng mỏu th n th c t s c tớnh b ng cỏch chia 585 ml/ cho 0.9, k t qu thu u c s l 650ml/min Nh v y, lu l ng huy t tng qua th n (RFP) cú th c tớnh b ng cụng th c RFP = PAH clearance PAH extraction ratio T l bi xu t PAH (EPAH) c tớnh b ng hi u gi a n ng PAH ng m ch th n (PPAH) v tnh m ch th n (VPAH), sau ú chia cho n ng PAH ng m ch th n PAH = PPAH VPAH PPAH Ta cú th tớnh lu l ng mỏu th n nh RPF v hematocrit ( ph n trm h ng c u mỏu): 367 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Unit V The Body Fluids and Kidneys N u hematocrite l 0.45 v RPF l 650 ml/min, lu l ng mỏu qua th n s c tớnh b ng 650/(1-0.45) v b ng 1182 ml/min To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping (3) N u th i m t ch t l n hn c a inulin, ch t ú ch c ch n c bi ti t b i ng th n D i õy l th i c a m t s ch t c x lý th n (tớnh g n ỳng) Substance PHN S L C C TNH B NG GFR/RPF tớnh phõn s l c, l ph n trm huy t tng c l c qua c th n, tr c h t chỳng ta ph i bi t RPR ( hay th i PAH) v GFR ( th i in-ulin) N u RPF l 650 ml/min v GFR l 125 ml/min, thỡ phõn s l c (FF) tớnh c : FF = GFR/RPF = 125/650 = 0.19 TNH TON S TI H P THU HAY BI TI T M T CH T T THANH TH I N u bi t m c l c c u th n v n ng m t ch t n c ti u, ta cú th bi t c ch t ú c tỏi h p thu nhi u hn hay bi ti t nhi u hn Vớ d , n u lu l ng bi ti t c a m t ch t (Us x V) nh hn lu l ng l c c a ch t úV (GFR x Ps), nh v y ch t ú ch c ch n c tỏi h p thu o n no ú c a ng th n Ng c l i, n u lu l ng th i m t ch t l n hn lu l ng l c ch t ú, ú, lu l ng bi ti t s l t ng c a lu l ng l c v bi ti t c a ng th n Vớ d sau s ch ng minh cho s tỏi h p thu c a ng th n Gi s ta cú cỏc th ng s xột nghi m sau c a m t b nh nhõn: Lu l ng n c ti u = ml/min N ng Natri n c ti u= 70 mEq/L = 70àEq/ ml N ng Ntri huy t tng = 140 mEq/L = 140 àEq/ml GFR ( t th i inulin) = 100 ml/min Trong vớ d ny, lu l ng l c c a natri l GFR x PNa hay 100 ml/min x 140 àEq/ml = 14,000 àEq/ Lu l ng bi ti t natri (UNa ì V ) l 70 àEq/ Do ú, s tỏi h p thu natri l hi u c a lu l ng l c v bi ti t, hay 14,000 àEq/min 70 àEq/ = 13,930 àEq/min So sỏnh th i Inulin v cỏc ch t khỏc T ng k t d i õy s so sỏnh th i cỏc ch t v th i Inulin (m t phng phỏp tớnh GFR): (1) N u th i m t ch t b ng th i In-ulin, ch t ú ch c l c m khụng c tỏi h p thu hay bi ti t; (2) n u th i m t ch t nh hn th i Inulin, ch t ú ch c chn c tỏi h p thu b i ng th n 368 Glucose Clearance Rate (ml/min) Sodium 0.9 Chloride 1.3 Potassium 12.0 Phosphate 25.0 Inulin 125.0 Creatinine 140.0 Bibliography Al-Awqati Q, Gao XB: Differentiation of intercalated cells in the kidney Physiology (Bethesda) 26:266, 2011 Alexander RT, Dimke H, Cordat E: Proximal tubular NHEs: sodium, protons and calcium? Am J Physiol Renal Physiol 305:F229, 2013 Ares GR, Caceres PS, Ortiz PA: Molecular regulation of NKCC2 in the thick ascending limb Am J Physiol Renal Physiol 301:F1143, 2011 Arroyo JP, Ronzaud C, Lagnaz D, et al: Aldosterone paradox: differential regulation of ion transport in distal nephron Physiology (Bethesda) 26:115, 2011 Breton S, Brown D: Regulation of luminal acidication by the V-ATPase Physiology (Bethesda) 28:318, 2013 Brửer S: Amino acid transport across mammalian intestinal and renal epithelia Physiol Rev 88:249, 2008 Christensen EI, Birn H, Storm T, et al: Endocytic receptors in the renal proximal tubule Physiology (Bethesda) 27:223, 2012 Fộraille E, Doucet A: Sodium-potassium-adenosine-triphosphatase dependent sodium transport in the kidney: hormonal control Physiol Rev 81:345, 2001 Ferrannini E, Solini A: SGLT2 inhibition in diabetes mellitus: rationale and clinical prospects Nat Rev Endocrinol 8:495, 2012 Gamba G, Wang W, Schild L: Sodium chloride transport in the loop of Henle, distal convoluted tubule and collecting duct In: Alpern RJ, Caplan MJ, Moe OW (eds): Seldin Giebischs The Kidney Physiology and Pathophysiology, 5th ed London: Academic Press, 2013 Hall JE, Brands MW: The renin-angiotensin-aldosterone system: renal mechanisms and circulatory homeostasis In: Seldin DW, Giebisch G (eds): The KidneyPhysiology and Pathophysiology, 3rd ed New York: Raven Press, 2000 Hall JE, Granger JP, Carmo JM, et al: Hypertension: physiology and pathophysiology Compr Physiol 2:2393, 2012 Hamilton KL, Devor DC: Basolateral membrane K+ channels in renal epithelial cells Am J Physiol Renal Physiol 302:F1069, 2012 Hamm L, Hering-Smith KS, Nakhoul NL: Acid-base and potassium homeostasis Semin Nephrol 33:257, 2013 Kellenberger S, Schild L: Epithelial sodium channel/degenerin family of ion channels: a variety of functions for a shared structure Physiol Rev 82:735, 2002 Klein JD, Blount MA, Sands JM: Molecular mechanisms of urea transport in health and disease Pugers Arch 464:561, 2012 Kohan DE: Role of collecting duct endothelin in control of renal function and blood pressure Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 305:R659, 2013 Chapter 28 Renal Tubular Reabsorption and Secretion Schafer JA: Abnormal regulation of ENaC: syndromes of salt retention and salt wasting by the collecting duct Am J Physiol Renal Physiol 283:F221, 2002 Staruschenko A: Regulation of transport in the connecting tubule and cortical collecting duct Compr Physiol 2:1541, 2012 Thomson SC, Blantz RC: Glomerulotubular balance, tubuloglomerular feedback, and salt homeostasis J Am Soc Nephrol 19:2272, 2008 Welling PA: Regulation of renal potassium secretion: molecular mechanisms Semin Nephrol 33:215, 2013 Wright EM: Renal Na(+)-glucose cotransporters Am J Physiol Renal Physiol 280:F10, 2001 369 UNIT V Nielsen S, Frứkiổr J, Marples D, et al: Aquaporins in the kidney: from molecules to medicine Physiol Rev 82:205, 2002 Palmer LG, Frindt G: Aldosterone and potassium secretion by the cortical collecting duct Kidney Int 57:1324, 2000 Reilly RF, Ellison DH: Mammalian distal tubule: physiology, pathophysiology, and molecular anatomy Physiol Rev 80:277, 2000 Rossier BC, Staub O, Hummler E: Genetic dissection of sodium and potassium transport along the aldosterone-sensitive distal nephron: importance in the control of blood pressure and hypertension FEBS Lett 587:1929, 2013 Russell JM: Sodium-potassium-chloride cotransport Physiol Rev 80: 211, 2000 ... tỏi h p thu ion Natri qua mng ng l n g n, c trỡnh by hỡnh 28- 2 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 28 Renal T ubular Reabsorption and Secretion To remove this... n ng ure ng th n tng ( xem Hỡnh 28- 5) S tng lờn ny t o gradient n ng u th tỏi h p thu ure Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 28 Renal T ubular Reabsorption and... (hỡnh 28- 11) T bo chớnh tỏi h p thu Natri v n c t lũng ng v bi ti t ion Kali vo ng th n Cỏc t bo k th n lo i A tỏi h p thu ion Kali v bi ti t ion Hydro vo lũng ng 356 T bo k type A HCO3 K+ Hỡnh 28 11
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 28 Bài tiết và tái hập thụ ống thận, CHƯƠNG 28 Bài tiết và tái hập thụ ống thận, CHƯƠNG 28 Bài tiết và tái hập thụ ống thận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập