CHƯƠNG 20 Cung lượng tim, tuần hoàn tĩnh mạch và sự điều hòa

14 143 0
  • Loading ...
Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:21

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping C h n g 20 Tu n hoàn tĩnh m ch : th tích máu ngo i vi đư c đưa v tim qua tâm nhĩ m i phút Tu n hoàn tĩnh m ch cung lư ng tim ph i cân b ng ch tr m t vài nh p đ p máu đ v t ng t m th i t i tim ph i Ch s sinh lý cung lư ng tim ngh ngơi g ng s c Cung lư ng tim thay đ i ph thu c vào m c đ ho t đ ng c a th M t s y u t có th làm thay đ i tr c ti p cung lư ng tim (1) Năng lư ng chuy n hóa b n (2) ho t đ ng c a th (3) tu i (4) kích thư c th Đ i v i ngư i nam tr kh e m nh ,cung lư ng tim ngh trung bình kho ng 5,6l/phút.Đ i v i ngư i n tr kh e m nh 4,9l/phút Y u t tu i c n đư c quan tâm b i nhi u tu i , ho t đ ng th kh i lư ng mô th (VD: mô xương) s gi m v y Cung lư ng tim ngh kho ng 5l/phút đ i v i ngư i trư ng thành Ch s cung lư ng tim nhà nghiên c u ch r ng cung lư ng tim s tăng theo di n tích b m t th Do v y, cung lư ng tim thư ng đư c đánh giá qua ch s cung lư ng tim, đư c tính b ng th tích cung lư ng tim 1m^2 di n tích b m t th ngư i bình thư ng cân n ng 70 kg,ch s cung lư ng tim kho ng 3l/ phút/m^2 nh hư ng tu i đ n cung lư ng tim hình 20.1,Cung lư ng tim tăng nhanh đ t đ nh kho ng 4l/phút/ m^2 lúc 10 tu i.Sau gi m d n xu ng 2,4l/phút/ m^2 tu i 80.Cung lư ng tim đư c u ch nh su t cu c đ i thông qua chuy n hóa b n chung c a th Vì v y ch s cung lư ng tim gi m bi u th s gi m ho t đ ng th ch t hay gi m kh i tương ng v i tu i S u ch nh cung lư ng tim thông qua tu n hoàn tĩnh m ch-Nguyên lý Frank-starling Cung lư ng tim đư c u hòa qua tu n hoàn tĩnh m ch, có nghĩa tim tham gia u hòa cung lư ng tim,nhưng không đóng vai trò y u t ch y u M t s y u t liên quan đ n lư ng máu tu n hoàn ngo i vi v tim, g i tu n hoàn tĩnh m ch m i đóng vai trò quy t đ nh Cardiac index (L/min/m2) Cung lư ng tim: th tích máu đư c tim bơm vào đ ng m ch ch m i phút,đó đ ng th i th tích máu lưu thông vòng tu n hoàn chung c a th Cung lư ng tim m t nh ng y u t quan tr ng c a vòng tu n hoàn b i đánh giá t ng lư ng máu cung c p cho t t c mô th UNIT IV Cung lư ng tim, tu n hoàn tĩnh m ch s u hòa 4 3 2 1 (years) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Age Hình 20.1: Bi u đ th hi n ch s cung lư ng tim l a tu i khác 245 The Circulation To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Các y u t ngo i biên đóng vai trò quan tr ng ki m soát cung lư ng tim;Tim ho t đ ng theo ch t l thu n,tim s t đ ng bơm m t kh i lư ng th tích t l thu n v i kh i lư ng máu đư c tim đưa v tâm nhĩ ph i t tĩnh m ch.Đó g i ch Frank-Staling,đư c mô t chương Cơ ch đư c phát bi u sau: Khi m t lư ng máu l n tr v tim cho s i tim giãn ra,thì s c co tim thành tâm thu m nh đ y lư ng máu l n vào tu n hoàn chung Do máu luôn đư c bơm m t cách t đ ng vào đ ng m ch ch kh p th CUNG LƯ NG TIM LÀ T NG TU N HOÀN MÁU V N CHUY N CHUY N HÓA MÔ PH THU C CH Y U VÀO TU N HOÀN NGO I VI Tu n hoàn tĩnh m ch t ng t t c dòng máu l y t mô th thông qua h tu n hoàn ngo i vi (Hình 20-2) Vì v y s thay đ i cung lư ng tim d n đ n thay đ i tu n hoàn ngo i vi Quy lu t c a thay đ i tu n hoàn ngo i vi đư c đ c p đ n chương 17, h u h t mô, tu n hoàn máu tăng ch y u ph thu c vào ph n trăm chuy n hóa t ng mô Ví d : tu n hoàn ngo i vi tăng nhu c u O2 c a mô tăng ,y u t đư c minh h a hình 20-3 v i u ki n th l c khác nhau.Chú ý r ng v i m i cư ng đ ho t đ ng th l c nh t đ nh M c tiêu th CO2 cung lư ng tim tăng t l thu n v i Tóm l i,cung lư ng tim xác đ nh b ng t ng hòa y u t u hòa tu n hoàn ngo i vi T ng lưu lư ng máu c a tu n hoàn ngo i vi tu n hoàn tĩnh m ch,và tim ho t đ ng m t cách t đ ng đ bơm máu quay tr l i tu n hoàn chung c a th 246 Lungs Brain Heart Venous return (vena cava) Splanchnic Kidneys Left heart 14% 4% 27% Cardiac output (aorta) 22% Muscle (inactive) 15% Skin, other tissues 18% Hình 20-2: Cung lư ng tim b ng tu n hoàn tĩnh m ch t ng lư ng máu ngo i vi qua mô, quan 15 10 35 Cardiac output and cardiac index 30 Oxygen consumption 25 20 15 10 0 400 800 1200 1600 Work output during exercise (kg-m/min) Oxygen consumption (L/min) Dư i u ki n sinh lý bình thư ng ,cung lư ng tim đư c ki m soát b ng y u t ngo i biên, đư c xác đ nh b i tu n hoàn tĩnh m ch.Tuy nhiên, đ c p chương sau,khi lư ng máu tr v l n kh bơm c a tim s tr thành y u t h n ch cung lư ng tim Right heart Cardiac index (L/min/m2) M t y u t quan tr ng khác đư c đ c p đ n chương 10, s giãn n c a s i tim làm cho tim đ p nhanh hơn, k t qu nh p tim tăng Đó s giãn c a nút xoang thành tâm nhĩ ph i tác đ ng tr c ti p đ n ho t đ ng nh p c a tim tăng t 10%-15% Ngoài tâm nhĩ ph i giãn kích thích đáp ng th n kinh, g i ph n x Bain Bridge Khi áp l c tâm nhĩ ph i tăng ,làm tác đ ng lên th th áp l c trung khu tu n hoàn c u não, c ch dây th n kinh X theo dây giao c m làm nh p tim tăng Cardiac output = Total tissue blood flow Cardiac output (L/min) Unit IV Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Hình 20.3: Ho t đ ng th l c làm tăng giá tr cung lư ng tim( đư ng đ ) tăng nhu c u oxy ( đư ng xanh) Cung lư ng tim t l ngh ch v i s c c n ngo i vi huy t áp đ ng m ch không đ i Hình 20-3 tương t hình 19-6,chúng đ c p l i m t y u t quan tr ng nh hư ng đ n ki m soát cung lư ng tim: s thay đ i cung lư ng tim t l ngh ch v i s c c n ngo i vi huy t áp không đ i, hình 20-4 Chú ý r ng s c c n ngo i vi bình thư ng ( m c 100%) cung lư ng tim không thay đ i, Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Cardiac Output, Venous Return, and Their Regulation Hypothyroidism Removal of both arms and legs 20 out put Cardiac output (L/min) 100 Pulmonary disease Paget’s disease Normal ia c Anemia 150 25 Hypereffective 15 UNIT IV Beriberi AV shunts Hyperthyroidism 200 rd Ca Arterial pressure or cardiac output (% of normal) To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Normal 10 Hypoeffective 50 0 40 60 80 100 120 140 160 Total peripheral resistance (% of normal) ef Khi s c c n ngo i vi tăng cung cung lư ng tim gi m ngư c l i.Hi n tư ng có th gi i thích thông qua quy lu t Ohm, đư c mô t chương 14 Cung lư ng tim = huy t áp đ ng m ch t ng s c c n ngo i vi Vì v y,m i s c c n tu n hoàn ngoai vi thay đ i v i y u t ch c khác h ng đ nh cung lư ng tim thay đ i t l ngh ch tương ng Tim có th tr thành y u t cung lư ng tim c ch Lư ng máu tim có th bơm đư c bi u th thông qua th tích đư c g i đư ng cong cung lư ng tim sinh lý hình 20-5 bi u di n cung lư ng tim m i phút m c áp l c tâm nhĩ ph i khác Đó m t d ng đư ng cong ch c tim, đư c đ c p chương Chú ý r ng cung lư ng tim có th đ t m c 13 lít/ phút g p 2,5 l n cung lư ng tim sinh lý lít/ phút v n đư c coi bình thư ng Đi u có nghĩa v i m t ngư i kh e m nh tim ho t đ ng m c không ch u nh hư ng b i y u t kích thích, có th bơm lư ng máu vào tu n hoàn chung g p 2,5 l n bình thư ng trư c tim tr thành y u t gi i h n cung lư ng tim −4 +4 +8 Right atrial pressure (mm Hg) Hình 20.5: Đư ng cong cung lư ng tim tim bình thư ng, tăng , gi m hi u qu t ng máu c a tim tim ho t đ ng hi u qu t t hơn, lư ng t ng máu nhi u bình thư ng ngư c l i Các y u t qu tim nh hư ng đ n ho t đ ng hi u Hai y u t làm tim bơm máu t t (1)kích thích th n kinh (2)s giãn n d n tim Kích thích th n kinh làm tăng nh p tim Trong chương 9,chúng ta nh n th y kích thích giao c m c ch phó giao c m hai y u t làm tăng hi u qu ho t đ ng c a tim(1) tăng nh p tim , ngư i tr nh p tim bình thư ng 72 nh p/phút có th tăng đ n 180- 200 nh p/phút(2) tăng l c co tim( có th g p l n l c co tim bình thư ng) S k t h p c a hai y u t , m t kích thích th n kinh c c đ i làm cung lư ng tim đ t đ nh g p l n bình thư ng đư ng cong cung lư ng tim cao nh t v i 25l/phút, hình 20-5 S giãn n tim làm tăng hi u qu bơm máu s giãn n tim m t th i gian dài có th tăng hi u qu tim, không ho t đ ng s c có th nh hư ng đ n ch c tim s giãn n làm s i tim tăng kh i lư ng l c co,tương t t p luy n th l c giúp giãn n cơ.Ví d v i v n đ ng viên maratông,tim có th to 50-70% so v i bình thư ng Y u t có th tăng đ nh cung lư ng tim lên 60 -100% có th giúp tim có th t ng máu nhi u bình thư ng Hình 20-5 ch đư ng cong cung lư ng tim tim ho t đ ng không sinh lý 247 Unit IV Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor The Circulation To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Khi k t h p kích thích th n kinh v i phì đ i tim, v n đ ng viên n kinh tim có th bơm m t th tích máu t 30 đ n 40 L/phút , g p 2,5 l n so v i ngư i bình thư ng Tăng cung lư ng tim m t nh ng y u t quan tr ng nh hư ng th i gian thi đ u c a v n đ ng viên Y u t làm gi m hi u su t ho t đ ng c a tim M i y u t làm gi m t ng lư ng máu c a tim đ u gây gi m hi u su t tim Trong đó: - tăng áp l c đ ng m ch làm tim c n m t l c l n t ng máu, tăng huy t áp ác tính - c ch , kích thích th n kinh - y u t bênh h c gây b t thư ng nh p tim - nh i máu tim - B nh van tim - b nh tim b m sinh - viêm tim - thi u máu tim ĐI U HÒA HO T Đ NG TIM B NG CƠ CH TH N KINH Th n kinh đóng vai trò quan tr ng, u hòa ho t đ ng tim, đ c bi t m ng ngo i vi giãn tu n hoàn tĩnh m ch, cung lư ng tim gi m Hình 20-6 th hi n s thay đ i cung lư ng tim có hay ch th n kinh tham gia vào.Các đư ng cong bi u di n s nh hư ng c a giãn m ch ngo i vi With nervous control chó kh e m nh tiêm dinitropherol, làm tăng m c đ chuy n hóa mô quan lên b n l n.Khi ch th n kinh nguyên v n, s giãn c a m ch máu ngo i vi huy t áp đ ng m ch không đ i, cung lư ng tim tăng l n Tuy nhiên sau c ch ho t đ ng th n kinh,dùng dinitriphenol đ giãn m ch gây gi m đáng k huy t áp tĩnh m ch xu ng 1,5 l n cung lư ng tim ch tăng 1,6 l n thay l n Như v y,cơ ch u hòa ho t đ ng tim thông qua ph n x th n kinh th d ch, đư c mô t chương 18 y u t đ c bi t quan tr ng đ tăng cung lư ng tim m ng ngo i vi giám, tăng tu n hoàn tĩnh m ch nh hư ng ch th n kinh đ n tăng huy t áp đ ng m ch t p luy n th l cTrong trình ho t đ ng th l c, trình trao đ i ch t tăng đáng k nhóm ho t đ ng, tác đ ng tr c ti p đ n tĩnh m ch vào giúp tăng lư ng máu, lư ng Oxi ch t dinh dư ng đ giúp trì trình co Rõ ràng giãn m ch ngo i vi s làm gi m s c c n ngo i vi huy t áp đ ng m ch Tuy nhiên ch th n kinh ho t đ ng t c đ bù tr l i Đư ng d n truy n xung th n kinh t não đ n làm co xung th n kinh t h th n kinh t ch làm kích thích ho t đ ng tim di n đ ng th i, gây tăng nh p tim, tăng l c tim co tĩnh m ch l n ph n x ph i h p v i đ trì huy t áp n đ nh, cung c p lư ng máu l n đ n ho t đ ng Tóm l i m ch máu ngo i vi giãn, tu n hoàn tĩnh m ch tăng, ch th n kinh y u t quy t đ nh ki m soát huy t áp t t xu ng th p Trên th c t ,khi v n cơ,cơ ch th n kinh ki m soát m nh d n đ n huy t áp trì m c bình thư ng, giúp tăng cung lư ng tim thêm 30 -100% Arterial pressure (mm Hg) Cardiac output (L/min) Without nervous control Dinitrophenol Tăng gi m cung lư ng tim 100 nh ng ngư i kh e m nh ,ch s cung lư ng tim sinh lý h ng đ nh Tuy nhiên m t s b nh lâm sàng có th làm tăng ho c gi m cung lư ng tim 75 50 0 10 20 30 Minutes Hình 20.6: Thí nghi m chó v s c n thi t c a ch th n kinh u hòa huy t áp đ ng m ch Chú ý r ng, có ch th n kinh, dinitropherol làm cung lư ng tim tăng đáng k ; lo i b ch này, huy t áp đ ng m ch gi m m nh, cung lư ng tim t t xu ng r t th p 248 Tăng cung lư ng tim gi m s c c n ngo i vi Hình 20-7, phía bên trái minh h a y u t làm cung lư ng tim tăng cao bình thư ng Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 20 Cardiac Output, Venous Return, and Their Regulation To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping 200 175 100 Hình 20.7: Cung lư ng tim Cardiac shock (7) Traumatic shock (4) Severe valve disease (29) Mild shock (4) Myocardial infarction (22) Mild valve disease (31) Hypertension (47) Control (young adults) (308) tr ng thái b nh h c khác , s đư c ghi m i c t s b nh nhân tham gia nghiên c u T t c thông s đ u xu t phát t gi m s c c n ngo i vi th i gian đ l n không ph i h u qu c a kích thích m c th n kinh n i t i tim 1.Beriberi B nh gây thi u vitamin B1 kh u ph n ăn Thi u vitamin làm gi m kh h p thu dinh dư ng mô m ch ngo i vi,cùng v i đó, s giãn S c c n ngo i vi gi m 1.5 l n,vì v y làm tu n hoàn tĩnh m ch cung lư ng tim tăng g p đôi Thông đ ng tĩnh m ch Lu ng thông (shunt) t đ ng m ch l n sang tĩnh m ch l n làm m t lư ng l n máu ch y tr c ti p t đ ng m ch sang tĩnh m ch Đi u làm gi m s c c n ngo i vi đ ng th i gây tăng tu n hoàn tĩnh m ch cung lư ng tim .Cư ng giáp Chuy n hóa t i t t c mô quan s tăng b cư ng giáp Nhu c u t i mô tăng y u t giãn m ch đư c gi i phóng Khi đó, s c c n ngo i vi s gi m đáng k , k t qu gi m cung lư ng tim,tu n hoàn ngo i vi 40% đ n 80% so v i bình thư ng Thi u máu Paget’s disease (9) Pregnancy (46) Pulmonary disease (29) Anxiety (21) Beriberi (5) 50 Anemia (75) 75 Hyperthyroidism (29) Average 45-year-old adult Cardiac index (L/min/m2) Control (young adults) AV shunts (33) Cardiac output (% of control) 125 25 UNIT IV 150 Khi b thi u máu, hai y u t ngo i vi làm gi m đáng k t ng s c c n ngo i vi Th nh t là,gi m đ nh t c a máu, gi m đ t p trung c a t bào h ng c u Th hai là, gi m cung c p oxy cho mô làm giãn m ch ngo i vi.Do đó,,thi u máu làm tăng đáng k cung lư ng tim Các y u t khác làm gi m s c c n ngo i vi đ u làm tăng cung lư ng tim huy t áp đ ng m ch n đ nh,không gi m xu ng m c Cung Lư ng Tim Gi m Hình 20-7 v phía bên ph i mô t m t s y u t làm gi m cung lương tim Nh ng y u t có th đư c chia theo nhóm: 1, b t thư ng tim làm gi m hi u qu t ng máu 2, gi m tu n hoàn tĩnh m ch Gi m cung lư ng tim y u t t tim Khi có m t nguyên nhân làm t n thương tim s gi i h n kh bơm máu c a tim xu ng dư i ngư ng đ cung c p máu cho mô M t s y u t có th là:1, t c đ ng m ch vành hoàn toàn nh i máu tim 2, b nh lý van tim n ng 3, viêm tim 4, h i ch ng chèn ép tim c p 5,r i lo n trao đ i ch t t i tim T t c y u t trình bày hình 20.7 cho th y đ u gây gi m cung lư ng tim Khi cung lư ng tim g am xu ng th p, t t c mô th b t đ u tình tr ng thi u dinh dư ng,đư c g i s c tim Chúng s đ c p đ n ph n ph n suy tu n hoàn chương 22 Gi m cung lư ng tim nguyên nhân tim m ch- gây gi m tu n hoàn tĩnh m ch Các y u t nh hư ng đ n tu n hoàn tĩnh m ch đ u gây gi m cung lư ng tim M t s y u t là: 249 The Circulation Gi m trao đ i ch t t i mô Khi m c đ trao đ i ch t mô gi m xu ng, thư ng trư ng h p n m vi n lâu ngày, nhu c u oxy ch t dinh dư ng gi m xu ng, làm gi m lưu lương máu cung lư ng tim Ngoài ra, suy giáp làm gi m nhu c u chuy n hóa nên gây gi m lưu lương máu cung lư ng tim Khi nói đ n nguyên nhân gây gi m cung lư ng tim, k c y u t t i tim hay tim gây gi m cung lư ng tim xu ng dư i m c đ cung c p máu cho mô đ u đư c g i s c tu n hoàn Sôc tu n hoàn có th gây t vong vài phút đ n vài gi Đây b nh lý quan tr ng lâm sàng s đư c đ c p đ n chương 24 CÁC NGHIÊN C U Đ NH LƯ NG TRONG ĐI U HÒA CUNG LƯ NG TIM Các y u t u hòa cung lư ng tim đ y đ h u h t trư ng h p thông thư ng.Tuy nhiên, đ làm rõ s u hòa c a tim trư ng h p g ng s c,như ho t đ ng th l c n ng, 250 Áp l c tim nh hư ng đ n cung lư ng tim Hình 20.8 bi u di n đư ng cong cung lư ng tim nh hư ng b i y u t thay đ i áp l c tim Bình thư ng, áp su t tim cân b ng v i áp su t khoang màng ph i ( áp su t l ng ng c), -4 mmHg Khi áp su t khoang màng ph i tăng lên -2 mmHg, đư ng cong cung lư ng tim d ch chuy n sang ph i S d ch chuy n áp l c đ đ y tâm nhĩ ph i tăng thêm mmHg làm tăng áp su t tim Tương t v y, áp l c lên đ n mmHg, t c tăng mmHg, đư ng cong cung lư ng tim s d ch chuy n sang ph i mmHg 15 Hg m 4) m =– e 10 Hg H đ tu i nh t đ nh hay nhóm không ho t đ ng lâu ngày thư ng xu t hi n gi m kích thư c, kh i lư ng cơ:làm gi m nhu c u cung c p máu lư ng máu đ n mô T đó, làm gi m lưu lương máu t i cung lư ng tim mm Gi m kh i lư ng mô, đ c bi t = +2 Trong m t s vài trư ng h p, tĩnh m ch l n đưa máu tr v tim b l p t c,máu t ngo i vi không tr v tim đư c, làm gi m r t l n cung lương tim M t s đư ng cong cung lư ng tim bi u di n kh ho t đ ng hi u qu c a tim đư c trình bày hình 20.5 Tuy v y, ph n ti p, s mô t ho t đ ng tim nh hư ng b i thay đ i áp l c y u t tim, thông qua đư ng cong cung lư ng tim g on a d amp iac t d r a C e ssur e T c tĩnh m ch l n ĐƯ NG CONG CUNG LƯ NG TIM S D NG TRONG NGHIÊN C U Đ NH LƯ NG l pre Giãn m ch c p thư ng x y h th ng th n kinh giao c m b b t ho t đ t ng t Ví d , ng t thư ng gây ng ng ho t đ ng th n kinh giao c m, làm cho m ch ngo i vi, đ c bi t tĩnh m ch, giãn r ng Giãn m ch làm gi m áp l c đ đ y c a h th ng m ch máu lư ng máu lưu thông không t o đ áp l c đ y máu K t qu máu tr tu n hoàn ngo i vi, tr v tim ch m bình thư ng Int rap leur a Giãn m ch c p Intra pleur al pres r ma sure l (intr =– aple ural p res Intr su aple r ural press ure = –2 mm Đây y u t ch y u gây gi m cung lư ng tim, thư ng xu t huy t, ch y máu M t máu làm gi m áp l c đ đ y h th ng m ch máu, t không cung c p đ máu đ t o áp l c đưa máu v tim , suy tim,suy tu n hoàn, s th o lu n sau Trong phương pháp đ nh lư ng, c n làm rõ y u t b n sau: u hòa cung lư ng tim: (1)kh bơm máu c a tim, đư c bi u di n b ng đư ng cong cung lư ng tim(2) y u t ngo i vi nh hư ng đ n tu n hoàn máu tr v tim, đư c bi u di n b ng đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch Sau đó, g p hai đư ng cong theo m t phép đ nh lư ng đ xem m i liên h gi a cung lư ng tim, tu n hoàn tĩnh m ch áp l c tâm nhĩ ph i m t th i m No , Gi m th tích tu n hoàn To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Cardiac output (L/min) Unit IV Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor –4 +4 +8 +12 Right atrial pressure (mm Hg) Hình 20.8: Đư ng cong cung lư ng tim áp su t khoang màng ph i áp l c chèn ép tim khác Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Cardiac Output, Venous Return, and Their Regulation To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping M t s tác nhân làm thay đ i áp su t tim làm d ch chuy n đư ng cong cung lư ng tim sang ph i: , Hít vào : làm tăng áp l c âm tâm nhĩ ph i, đư ng cong d ch chuy n sang trái Th : đư ng cong d ch chuy n sang ph i L ng ng c h : áp l c âm khoang màng ph i tăng lên mmHg, đư ng cong d ch chuy n sang ph i mmHg H i ch ng chèn ép tim c p : m t lư ng l n d ch khoang màng tim s d n đ n tăng áp su t tim, đư ng cong d ch chuy n sang ph i hình 20.8, ph n đ nh đư ng cong tăng nhanh v phía bên ph i ph n đáy, u áp l c chèn ép tim l n áp l c đ đ y nhĩ cung lư ng tim tăng CÁC ĐƯ NG CONG TU N HOÀN TĨNH M CH Toàn b h th ng tu n hoàn ngo i vi c n đư c đ c p đ n đánh giá y u t u hòa cung lư ng tim Đ đánh giá nh hư ng c a h th ng tu n hoàn ngo i vi, trư c h t, lo i b tim ph i đ ng v t th c nghi m thay b ng h th ng h tr tim ph i nhân t o.Sau đó, tác nhân khác, th tích máu, s c c n thành m ch áp l c tĩnh m ch trung tâm thay đ i đ đánh giá nh hư ng lên tu n hoàn Nghiên c u kh ng đ nh y u t quan tr ng liên quan đ n tu n hoàn tĩnh m ch l y máu t h th ng tu n hoàn ngo i vi: Áp l c tâm nhĩ ph i : áp l c c n tr máu t tĩnh m ch v tâm nhĩ ph i 2, Áp l c đ đ y h th ng m ch máu ( đư c đo b ng áp l c đ đ y m ch máu trung bình) giúp đưa máu tr v tim (áp l c có th đo b t kì đâu h th ng m ch ngo i vi dòng máu ng ng ch y s đư c mô t kĩ ph n sau) K t h p y u t đ n thay đ i đư ng cong cung lư ng tim Hình 20.9 mô t đư ng cong thay đ i y u t (a) áp su t tim (b) hi u qu t ng máu c a tim Ví d , tăng kh bơm máu v i tăng áp su t khoang màng ph i làm cung lư ng tim đ t đ nh tăng ho t đ ng tim đư ng cong l i d ch sang ph i áp su t khoang màng ph i tăng 3,S c c n dòng máu : m ch ngo i vi tâm nhĩ ph i Các y u t s đư c mô t thông qua đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch ph n sau c a ĐƯ NG CONG TU N HOÀN TĨNH M CH BÌNH THƯ NG Hypereffective + increased intrapleural pressure Cardiac output (L/min) 15 Đư ng cong cung lư ng tim liên quan đ n kh bơm máu c a tim t i áp l c tâm nhĩ ph i Tương t v y, đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch liên h v i dòng máu tr v tim thông qua áp l c tâm nhĩ ph i, b i thay đ i theo áp l c khác c a tâm nhĩ ph i Normal 10 Hypoeffective + reduced intrapleural pressure –4 +4 +8 +12 Right atrial pressure (mm Hg) Hình 20.9: nh hư ng c a tăng áp su t tim hi u qu t ng máu đ n đư ng cong cung lư ng tim Hình 20.10 mô t đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch bình thư ng,khi kh t ng máu c a tim gi m áp l c tâm nhĩ ph i tăng, làm c n tr máu t ngo i vi v tim N u toàn b ch th n kinh b b t ho t, tu n hoàn tĩnh m ch có áp l c b ng mmHg,trong áp l c tâm nhĩ ph i s tăng lên mmHg V i m t s tăng áp l c tâm nhĩ ph i nh đ gây gi m tu n hoàn tĩnh m ch đáng k ,vì tăng áp l c c n tr dong máu, máu tr ngo i vi thay tr v tim 251 UNIT IV ,Thay đ i áp su t âm khoang mang ph i th S dao đ ng vào kho ng ±2 mmHg th bình thư ng có th t i ± 50 mmHg th g ng s c Vì v y, c n hi u rõ u s x y tăng áp su t tim kh bơm máu c a tim,m i y u t th hi n cung lư ng tim m t d ng đư ng cong khác The Circulation Plateau To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Transitional zone Do wn slo pe Mean systemic filling pressure –8 –4 +4 Right atrial pressure (mm Hg) +8 Hình 20.10: Đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch bình thư ng Đ nh đư ng cong x y áp l c tâm nhĩ ph i th p áp l c khí quy n tĩnh m ch l n đ v tim b ép d t Chú ý r ng tu n hoàn tĩnh m ch v áp l c tâm nhĩ ph i b ng áp l c h th ng m ch máu trung bình d b đ đ Tương t v y, th tích t ng máu c a tim ti n n v gi m tu n hoàn tĩnh m ch Khi áp l c toàn h m ch máu d ng l i m c mmHg huy t áp ng, tĩnh m ch s cân b ng, đư c g i áp l c đ y h th ng m ch máu Đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch đ t c c đ i trì áp l c âm tâm nhĩ ph i Trong trư ng h p áp l c tâm nhĩ ph i gi m xu ng dư i mmHg, hay dư i áp su t khí quy n áp l c dòng máu tr v tim s tăng Khi tâm nhĩ ph i có áp l c -2 mmHg, tu n hoàn tĩnh m ch s đ t đ nh, ti p t c trì c áp l c tâm nhĩ ph i gi m xu ng -20 mmHg,-50 mmHg ho c th p Hi n tư ng gây tĩnh m ch đưa máu v tim r ng, áp l c âm kéo thành tĩnh m ch x p l i l ng ng c, v y s ngăn c n máu đư c đ y thêm v tim K t qu dù gi m áp l c tâm nhĩ ph i xu ng th p n a, v n không làm thay đ i giá tr tu n hoàn tĩnh m ch nhi u so v i ch s bình thư ng áp l c tâm nhĩ ph i mmHg Áp l c h th ng m ch máu trung bình, áp l c tu n hoàn trung bình nh hư ng Khi tim ng ng đ p b i rung th t hay m t tác nhân khác,dòng máu toàn b h th ng m ch s ngưng l i vài giây sau đó.Không có dòng máu lưu thông,áp su t b t k ch h tu n hoàn s h ng đ nh Áp l c cân b ng đư c g i áp l c tu n hoàn trung bình nh hư ng c a th tích máu đ n áp l c tu n hoàn trung bình Th tích máu l n áp l c tu n hoàn trung bình cao,vì làm tăng áp l c dòng máu lên thành m ch Đư ng cong đ hình 20.11 th hi n m i liên h gi a áp l c tu n hoàn bình thư ng th tích máu khác C n ý r ng, th tích máu 4000mL, áp l c tu n hoàn trung bình s ti n v mmHg ‘th tích không áp l c’ cho h tu n hoàn, tăng lên 5000 mL,áp l c tĩnh m ch 252 Mean circulatory filling pressure (mm Hg) Venous return (L/min) Unit IV Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Strong sympathetic stimulation Normal circulatory system Complete sympathetic inhibition Normal volume 14 12 10 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Volume (milliliters) Hình 20.11: Th tích máu nh hư ng đ n đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch s tăng lên ch s bình thư ng mmHg Tương t , áp l c s tăng n tính th tích máu tăng H th ng th n kinh giao c m làm tăng áp l c tu n hoàn trung bình Đư ng xanh đư ng xanh nư c bi n hình 20.11 l n lư t bi u di n m i liên h kích thích hay c ch th n kinh giao c m đ i v i áp l c tu n hoàn trung bình Tăng ho t đ ng giao c m s làm co toàn b m ch máu ch u chi ph i b i th n kinh, m ch máu l n ph i, k c bu ng tim Th tích lòng m ch h p l i s làm tăng áp l c tu n hoàn trung bình V i m t th tích máu bình thư ng, kích thích giao c m c c đ i có th tăng áp l c tu n hoàn trung bình t mmHg lên g p 2,5 l n, vào kho ng 17 mmHg Ngư c l i, h giao c m b b t ho t, tim h m ch ko ch u kích thích c a th n kinh s làm áp l c tu n hoàn trung bình gi m t mmHg xu ng mmHg.Các đư ng cong d c đ ng hình 20.11 cho ta th y, dù m t thay đ i r t nh c a th tích máu hay s c ch a c a h th ng tu n hoàn m c đ kích thích th n kinh th c v t khác làm thay đ i r t l n đ n giá tr c a áp l c tu n hoàn trung bình Áp l c h th ng m ch máu trung bình m i liên quan v i áp l c tu n hoàn trung bình Áp l c h th ng m ch máu trung bình ( psf ) có khác đôi chút so v i áp l c tu n hoàn trung bình Nó đư c tính áp l c trung bình c a toàn b h th ng m ch máu, tr m ch máu l n c a tim, Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 20 Cardiac Output, Venous Return, and Their Regulation S c c n tu n hoàn tĩnh m ch 10 Psf = 3.5 Psf = No Psf = 14 rm al –4 +4 +8 +12 Right atrial pressure (mm Hg) Hình 20.12: Đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch sinh lý Psf mmHg thay đ i PSf 3,5 ;14 mmHg v y tu n hoàn ph i không đư c đánh giá ch s Ch s r t khó đánh giá đ ng v t th c nghi m s ng, v y thư ng g n b ng áp l c tu n hoàn trung bình vòng tu n hoàn nh qua ph i ch chi m dư i 1/8 so v i tu n hoàn h th ng chi m dư i 1/10 th tích máu toàn th nh hư ng c a áp l c h th ng m ch máu trung bình lên đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch Hình 20.12 mô t s thay đ i đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch thông qua s thay đ i áp l c h th ng m ch máu trung bình Chú ý r ng đư ng cong sinh lý psf mmHg, đư ng cong cao psf 14 mmHg th p psf 3,5 mmHg Vì v y, v i m t giá tr psf cao ( hay áp l c đ đ y tăng) đư ng cong s d ch chuy n lên sang ph i Ngư c l i, psf xu ng th p, đ th s xu ng dư i, sang trái Nói m t cách khác, áp l c dòng máu lòng m ch tăng máu di chuy n v tim d dàng, ngư c l i Khi chênh l ch áp l c, tu n hoàn tĩnh m ch s tr v không Khi áp l c tâm nhĩ ph i tăng lên đ b ng psf s chênh l ch gi a áp l c tu n hoàn ngo i vi tâm nhĩ ph i H u qu là, dòng máu tr v tim cân b ng áp l c.Tuy v y, áp l c tâm nhĩ ph i gi m xu ng t t , psf tăng lên tương ng Đi u đư c th hi n qua đư ng cong hình 20.12, chênh l ch gi a áp l c tâm nhĩ ph i psf l n, tu n hoàn tĩnh m ch tăng Vì th , s chênh l ch đư c coi chênh l ch tu n hoàn tĩnh m ch Như bi t, psf bi u th áp l c đ y máu v tim, c n ph i th ng l i s c c n c a toàn b h tĩnh m ch đ v S c c n đư c g i s c c n tu n hoàn tĩnh m ch H u h t s c c n x y tĩnh m ch, x y m t s đ ng m ch l n nh T i s c c n tĩnh m ch l i đóng vai trò quan tr ng đ đánh giá tu n hoàn tĩnh m ch? câu tr l i s c c n tĩnh m ch tăng, dòng máu s tr tĩnh m ch, áp l c thành m ch l i không thay đ i nhi u tĩnh m ch có tính chun giãn l n Vì v y, tăng áp l c tĩnh m ch s d n đ n tăng s c c n ngo i vi, tu n hoàn máu v tim l i gi m đáng k M t khác, s c c n thành đ ng m ch nh tăng lên, làm máu l i đ ng m ch, s c ch a ch b ng 1/30 so v i h th ng tĩnh m ch,nên huy t áp đ ng m ch tăng lên g p 30 l n , đ ng th i làm tăng s c c n thành m ch Tóm l i, s c c n h tĩnh m ch chi m 2/3 s c c n đ ng m ch nh chi m 1/3 t ng s s c c n tu n hoàn tĩnh m ch S c c n tu n hoàn tĩnh m ch đư c tính theo công th c sau: VR = Psf PRA RVR − Trong đó: VR tu n hoàn tĩnh m ch, Psf áp l c h th ng m ch máu trung bình,PRA áp l c tâm nhĩ ph i, RVR s c c n tu n hoàn tĩnh m ch ngư i trư ng thành kh e m nh, VR b ng 5L/phút, Psf b ng mmHg, PRA b ng mmHg RVR b ng 1,4 mmHg/ phút nh hư ng c a s c c n tu n hoàn tĩnh m ch lên đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch Hình 20.13 cho th y gi m s c c n xu ng n a, th tích dòng máu lưu thông tăng g p đôi làm đư ng cong lên, t o m t góc l n g p đôi so v i hoành.Ngư c l i, s c c n tăng lên g p đôi, đư ng cong xu ng t o v i tr c hoành góc nh b ng n a bình thư ng C n ý thêm r ng, áp l c tâm nhĩ ph i tăng lên b ng psf tu n hoàn tĩnh m ch v b t c giá tr s c c n tu n hoàn tĩnh m ch s chênh l ch áp su t Vì v y, áp l c tâm nhĩ ph i tăng đ t đ n giá tr psf,có liên quan đ n kh suy tu n hoàn 253 UNIT IV Venous return (L/min) To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Unit IV Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor The Circulation Cardiac output and venous return (L/min) To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping 15 1/ 10 re sis n ta Norm al r es ista ϫ resis tance ce Venous return (L/min) 20 Psf = nc e 20 15 B 10 A Psf = Psf = 16 −4 +4 +8 +12 +16 Right atrial pressure (mm Hg) –4 +4 +8 Right atrial pressure (mm Hg) Hình 20.13: nh hư ng c a s c c n tu n hoàn ngo i vi, Psf đ n tu n hoàn ngo i vi th Đi ph ph Normal resistance Venous return (L/min) 15 ϫ resistance 1/2 resistance 1/3 resistance 10 Psf = 10.5 Psf = 10 Psf = 2.3 –4 Psf = +4 +8 +12 Right atrial pressure (mm Hg) Hình 20.14:Đ th bi u di n m i tương quan y u t nh hư ng đ n áp l c h th ng m ch máu trung bình đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch Đ th bi u di n m i tương quan gi a y u t nh hư ng đ n đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch Hình 20.14 mô t s nh hư ng đ ng th i c a Psf s c c n tu n hoàn tĩnh m ch lên tu n hoàn tĩnh m ch ĐÁNH GIÁ CUNG LƯ NG TIM VÀ ÁP L C TÂM NHĨ PH I THÔNG QUA ĐƯ NG CONG CUNG LƯ NG TIM VÀ ĐƯ NG CONG TU N HOÀN TĨNH M CH 254 Hình 20.15: Hai đư ng cong đánh giá cung lư ng tim tu n hoàn tĩnh m ch tr ng thái bình thư ng Khi truy n thêm 20% th tích máu vào tu n hoàn h th ng tu n hoàn tĩnh m ch đư ng k r i m cân b ng A d ch chuy n sang m B Trong h th ng tu n hoàn hoàn ch nh, tim h ng m ch máu ph i h p đ v n chuy n máu u c n y u t : (1) tu n hoàn tĩnh m ch đ v i b ng cung lư ng tim (2) áp l c dòng máu đ v i b ng áp l c tâm nhĩ ph i Vì v y, ta có th đánh giá cung lư ng tim áp l c tâm nhĩ ph i qua cách : (1) đo lưu lư ng tim t i kho ng th i gian nh t đ nh sau bi u di n đư ng cong cung lư ng tim, (2) đo lưu lư ng tu n hoàn tĩnh m ch đ v tim t i kho ng th i gian bi u di n đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch, (3) sau bi u di n đư ng cong m t đ th , hình 20.15 Trên đ th th hi n l n lư t đư ng cong cung lư ng tim( màu đ ) đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch ( màu xanh) Giao m c a hai đư ng t i m A tu n hoàn tĩnh m ch b ng cung lư ng tim, áp l c tâm nhĩ ph i b ng áp l c tĩnh m ch đ v Vì v y, m A đ ng th i bi u di n cung lư ng tim, tu n hoàn tĩnh m ch,và áp l c tâm nhĩ ph i tr ng thái bình thư ng,đư c g i ‘đi m cân b ng’ , cung lư ng tim b ng 5L/phút ,áp l c tâm nhĩ ph i b ng mmHg nh hư ng c a tăng th tích tu n hoàn lên cung lư ng tim Tăng đ t ng t th tích tu n hoàn lên 20% có th làm tăng cung lư ng tim t 2,5 đ n l n.M i liên h đư c mô t hình 20.15, truy n m t lư ng máu l n vào th , th tích tu n hoàn tăng làm Psf tăng lên 16 mmHg, đ th tu n hoàn tĩnh m ch d ch chuy n sang ph i Đ ng th i, tăng th tích tu n hoàn làm giãn m ch, gi m s c c n m ch máu, hay gi m s c c n tu n hoàn Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 20 Cardiac Output, Venous Return, and Their Regulation Cơ ch bù tr u hòa s tăng th tích tu n hoàn S tăng cung lư ng tim tăng th tích máu lòng m ch ch di n vài phút,vì đư c ki m soát b i ch bù tr sau: 1, Tăng cung lư ng tim làm tăng tu n hoàn mao m ch, th m d ch mô th nên dòng máu lưu thông gi m v bình thư ng 2,Tăng áp l c lòng m ch d n đ n giãn tĩnh m ch t t , g i s giãn n theo áp l c, làm máu ngo i vi,đ c bi t quan ch a máu gan lách,d n đ n gi m Psf 3,S tăng lưu lư ng tu n hoàn ngo i vi d n đ n tăng s c c n lòng m ch theo ch t u ch nh, làm tăng s c c n tu n hoàn tĩnh m ch Các y u t s làm gi m Psf d n tr v ngư ng bình thư ng, l i tăng s c c n tu n hoàn h th ng Do đó,sau kho ng 10 đ n 40 phút, cung lư ng tim s tr v bình thư ng S kích thích th n kinh giao c m đ n cung lư ng tim nh hư ng H giao c m tác đ ng đ n c tim tu n hoàn ngo i vi,(1) giúp tim đ p nhanh m nh (2) làm tăng Psf làm co m ch, đ c biêt tĩnh m ch tăng s c c n tu n hoàn tĩnh m ch Hình 20.16 mô t cung lư ng tim tu n hoàn tĩnh m ch ngư ng bình thư ng t i m cân b ng A, cung lư ng tim tu n hoàn tĩnh m ch mmHg áp l c tâm nhĩ ph i mmHg Khi kích thích th n kinh giao c m t i đa(đư ng xanh), Psf có th tăng đ n 17 mmHg ( th i m đư c mô t tu n hoàn tĩnh m ch ti n đ n không),đ ng th i làm tăng kh bơm máu c a tim thêm g n 100% K t qu cung lư ng tim tăng t m cân b ng A lên đ n m D có giá tr g p đôi,nhưng áp l c tâm nhĩ ph i l i g n không thay đ i Như vây, m c đ kích thích giao c m khác có th làm tăng cung lư ng tim đ n giá tr g p đôi th i gian ng n,cho đ n các ch bù tr tham gia sau vài giây,đ n vài phút đ ki m soát cung lư ng tim tr v ngư ng bình thư ng 25 Maximal sympathetic stimulation 20 Moderate sympathetic stimulation 15 UNIT IV tĩnh m ch, làm đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch d ch chuy n lên T hai ch trên, đư ng cong m i s d ch chuy n sang ph i, m cân b ng s tr thành m B, cung lư ng tim tu n hoàn tĩnh m ch tăng lên 2,5 đ n l n, áp l c tâm nhĩ ph i b ng mmHg Cardiac output and venous return (L/min) To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Normal Spinal anesthesia D 10 C A B −4 +4 +8 +12 +16 Right atrial pressure (mm Hg) Hình 20.16: Đánh giá u hòa cung lư ng tim (1) kích thích th n kinh giao c m( t m A đ n m C) (2) kích thích giao c m c c đ i (đi m D) (3) c ch th n kinh giao c m b ng gây tê t y s ng toàn b (đi m B) S c ch th n kinh giao c m nh hư ng đ n cung lư ng tim Ho t đ ng th n kinh giao c m có th b t ho t gây tê toàn b t y s ng ho c s d ng thu c, hexamethonium ,giúp c ch trình d n truy n xung th n kinh đ n h ch giao c m Đư ng cong th p nh t c ch giao c m b ng gây tê toàn b t y s ng,cho th y (1) Psf gi m xu ng mmHg,(2) kh bơm máu c a tim gi m 80% so v i giá tr sinh lý Khi đó, cung lư ng tim gi m t m A xu ng m B gi m kho ng 60 % giá tr Thông đ ng tĩnh m ch nh hư ng đ n cung lư ng tim Hình 20.17 mô t s thay đ i ho t đ ng tu n hoàn sau đ ng m ch l n thông v i tĩnh m ch l n Hai đư ng đ v i giao m t i A đư ng cong sinh lý Hai đư ng cong v i giao m t i B đư ng cong sau có thông đ ng tĩnh m ch Chúng ta nh n th y(1) đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch gi m nhanh đ t ng t làm gi m đáng k s c c n ngo i vi máu ch y tr c ti p t đ ng m ch l n sang h th ng tĩnh m ch, mà b qua h u h t s c c n c a tu n hoàn ngo i biên,(2)đư ng cong cung lư ng tim có tăng lên đôi chút gi m s c c n k t h p v i gi m huy t áp đ ng m ch,tim co bóp d dàng Trên th c nghi m,t i m B,cung lư ng tim tăng t 5L/ phút lên 13 L/phút, áp l c tâm nhĩ ph i tăng kho ng 3mmHg 255 Unit IV Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor The Circulation To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Cardiac output and venous return (L/min) Flow (L/min) D 20 C 15 B 10 Seconds Hình 20-18 Đo dòng máu qua g c đ ng m ch ch qua lưu lư ng k n t A −4 +4 +8 +12 Right atrial pressure (mm Hg) Hình 20.17: Thay đ i áp l c tâm nhĩ ph i cung lư ng tim sau có thông đ ng tĩnh m ch Đi m A m cân b ng sinh lý, Đi m B sau có thông đ ng tĩnh m ch, Đi m C sau thông đ ng tĩnh m ch phút hay giai đo n ch th n kinh giao c m b t đ u ho t hóa, Đi m D sau vài tu n th tích tu n hoàn tăng có hi n tư ng phì đ i tim 3.Đi m C sau phút, ch th n kinh giao c m u hòa giúp ph c h i huy t áp đ ng m ch gây tác d ng khác: (1) tăng Psf( làm co toàn b đ ng m ch tĩnh m ch) t lên mmHg, đư ng cong cung lư ng tim d ch chuy n sang ph i mmHg (2) tăng cung lư ng tim ( kích thích ho t đ ng tim) Lúc này, xung lư ng tim tăng đ n 16 L/phút, áp l c tâm nhĩ ph i tăng đ n mmHg 4.Đi m d sau vài tu n,th tích tu n hoàn tăng huy t áp đ ng m ch gi m đôi chút, th n kinh giao c m làm gi m ti t ure t m th i, tăng gi mu i nư c Psf lúc 12 mmHg, đư ng cong tu n hoàn tĩnh m ch d ch thêm mmHg sang ph i.M t khác, tăng gánh cho tim th i gian dài d n đ n phì đ i tim,và tăng cung lư ng tim thêm m t kho ng giá tr nh n a.Như v y,t i m D cung lư ng tim tăng kho ng 20 L/phút, áp l c tâm nhĩ ph i tăng đ n mmHg Các y u t đánh giá khác Trong chương 21, s th o lu n v s u hòa cung lư ng tim ho t đ ng th l c, chương 22 s u hòa cung lư ng tim giai đo n khác c a suy tim xung huy t 256 20 15 10 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CUNG LƯ NG TIM Trên đ ng v t th c nghi m, có th đ t ng vào đ ng m ch ch , đ ng m ch ph i m ch máu l n c a tim đ đánh giá cung lư ng tim thông qua lưu lư ng k Ngoài ra, có th s d ng lưu lư ng k n t hay lưu lư ng k siêu âm đ t đ ng m ch ch ho c đ ng m ch ph i đ tính cung lư ng tim Trên ngư i,tr m t vài trư ng h p đ c bi t, đa s đ u tính cung lư ng tim thông qua phương pháp tr c ti p không c n m phương pháp thư ng đư c s d ng phương pháp thay đ i n ng đ oxy phương pháp dùng ch t ch th Cung lư ng tim có th đánh giá qua siêu âm tim,phương pháp s d ng sóng âm truy n qua thành ng c th c qu n đ đánh giá kích thư c bu ng tim v n t c máu lưu thông t tim ph i lên đ ng m ch ch Lưu lư ng máu s đư c tính thông qua t c đ v n chuy n máu qua đ ng m ch ch ,di n tích m t c t ngang đ ng m ch ch đư c đánh giá thông qua đo đư ng kính thành m ch dư i hư ng d n siêu âm Cung lư ng tim lúc đư c tính qua nh p tim lưu lư ng máu ch y ĐÁNH GIÁ CUNG LƯ NG TIM THÔNG QUA LƯU LƯ NG K ĐI N T HAY LƯU LƯ NG K SIÊU ÂM Hình 20.18 k t qu th c nghi m chó đánh giá lưu lư ng máu ch y g c đ ng m ch ch s d ng lưu lư ng k n t , cho th y lưu lư ng máu tăng nhanh tâm thu,và cu i tâm thu,dòng ch y d ng van đ ng m ch ch đóng, dòng máu ch y ngư c l i v ĐÁNH GIÁ CUNG LƯ NG TIM D A VÀO NGUYÊN LÝ THAY Đ I N NG Đ OXY Trên hình 20.19,cho th y 200 ml oxy đư c ph i h p thu m i phút đ đưa vào h th ng tu n hoàn máu Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Chapter 20 Cardiac Output, Venous Return, and Their Regulation To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping mg injected Oxygen used = 200 ml/min Cardiac output = 5000 ml/min O2 = 200 ml/L left heart Hình 20.19 Nguyên lý thay đ i n ng đ oxy đ tính cung lư ng tim a N ng đ oxy tim ph i 160 ml/l tim trái 200 ml/l.Như v y, m i lít máu qua ph i v n chuy n thêm 40ml oxy Th tích oxy ph i c n đưa vào tu n hoàn m i phút 200 lm, chia 200 cho 40 ta đư c lít máu Do đó, lưu lư ng máu qua ph i c n phút lít, cung lư ng tim D a vào nguyên lý trên, ta có công th c tính: Th tích máu ph i h p th (ml/phút) Cung lư ng tim = _ (ml/ phút) chênh l ch n ng đ oxy đ ng tĩnh m ch( ml/L máu) Áp d ng nguyên lý đ tính cung lư ng tim ngư i,đo n ng đ oxy dòng máu tĩnh m ch đư c đo qua catheter đưa t tĩnh m ch cánh tay, qua tĩnh m ch dư i đòn vào tâm nhĩ ph i,cu i tâm th t ph i đ ng m ch ph i Đo n ng đ oxy máu đ ng m ch đư c đánh giá thông qua b t c đ ng m ch c a th Đo n ng đ oxy ph i h p th thông qua s chênh l ch n ng đ không khí hít vào th ra, b ng oxy k PHƯƠNG PHÁP S TH D NG CHÁT CH 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 10 20 30 20 30 UNIT IV O2 = 160 ml/L right heart Dye concentration in artery (mg/100 ml) LUNGS mg injected 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 10 Seconds Hình 20.20 Dùng đư ng cong n ng đ ch t ch th ngo i suy đ tính cung lư ng tim b ng phương pháp pha loãng ( di n tích hình ch nh t n ng đ ch t ch th trung bình t i th i m tương ng v i đ th ngo i suy) th i m ban đ u, ml ch t ch th đư c bơm vào máu, sau 3s ch t ch th chưa vào t i đ ng m ch, sau n ng đ ch t ch th đ ng m ch tăng nhanh,và đ t đ nh 6-7 s sau tiêm Sau đó, đ t p trung thu c l i gi m nhanh, m t lư ng thu c ch th l i đư c đưa tr v tim, nên đ th l i tăng V y đ tránh sai s , c n s d ng phương pháp ngo i suy đ quy m th p nh t c a đ t p trung sau l n gi m đ u v 0, đư c bi u di n đư ng n m ngang đ th Theo cách này, đ th tính đư c đ t p trung ch t ch th l n đ u l n ti p theo ch t ch th quay l i tu n hoàn Khi th hi n đ th ngo i suy theo th i gian, ta có th tính d t p trung ch t ch th b t kì th i m hình trên, ta có th tính đư c di n tích đư ng cong v i tr c hoành c a c đ th ban đ u đ ngo i suy, nên có th tính đư c giá tr t p trung trung bình t i m t th i m.D a vào hình ch nh t k hình, ta có th tính đư c đ t p trung trung bình 0,25 mg/dl th i m 0,12s T ng mg ch t ch th đư c đưa vào máu mà ch có 0,25 mg đư c v n chuy n cho m i 100 ml máu, v i t ng th i gian 0,12s,5 mg v n chuy n qua c tim ph i Đ đánh giá cung lư ng tim, ngư i ta bơm m t lư ng nh ch t ch th vào tĩnh m ch l n, vào tâm nhĩ ph i Ch t ch th sau ch y t tim ph i qua đ ng m ch ph i, vào tâm nhĩ trái, cu i tâm th t trái, theo dòng máu vào tu n hoàn ngo i vi Đ t p trung c a ch t ch th đư c tính thông qua m t đ ng m ch ngo i vi,đư c bi u di n hình 20.20 257 Unit IV Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor The Circulation To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Vì v y th tích máu b ng 20 ph n 100 ml đư c tim bơm s 2l/ 12s hay 10l/phút Tóm l i, cung lư ng tim đư c tính theo công th c sau: CLT = (ml/phút)  n kh i lư ngch t ch th × 60 ng đ ch t ch th trung   bình Bibliography   th i gian  ×   trung bình    s Guyton AC: Determination of cardiac output by equating venous return curves with cardiac response curves Physiol Rev 35:123, 1955 Guyton AC: The relationship of cardiac output and arterial pressure cccontroool Cir ulati n 64:1079, 1981 Guyton AC, Jones CE, Coleman TG: Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation Philadelphia: WB Saunders, 1973 Hall JE: Integration and regulation of cardiovascular function Am J Physiol 277:S174, 1999 258 Hall JE: The pioneering use of systems analysis to study cardiac output regulation Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 287:R1009, 2004 Hollenberg SM: Hemodynamic monitoring Chest 143:1480, 2013 Klein I, Danzi S: Thyroid disease and the heart Circulation 116:1725, 2007 Koch WJ, Lefkowitz RJ, Rockman HA: Functional consequences of altering myocardial adrenergic receptor signaling Annu Rev Physiol 62:237, 2000 Lymperopoulos A, Rengo G, Koch WJ: Adrenergic nervous system in e: pathophysiology and therapy Circ Res 113:739, heart failur 2013 Rothe CF: Reflex control of veins and vascular capacitance Physiol Rev 63:1281, 1983 Rothe CF: Mean circulatory filling pressure: its meaning and measure­ ment J Appl Physiol 74:499, 1993 Sarnoff SJ, Berglund E: Ventricular function Starling’s law of the heart, studied by means of simultaneous right and left ventricular function curves in the dog Circulation 9:706, 1953 Uemura K, Sugimachi M, Kawada T, et al: A novel framework of circulatory equilibrium Am J Physiol Heart Circ Physiol 286:H2376, 2004 , Braunwald E: Cardiovascular control mechanisms in the Vatner SF conscious state N Engl J Med 293:970, 1975 ... Oxygen used = 200 ml/min Cardiac output = 5000 ml/min O2 = 200 ml/L left heart Hình 20. 19 Nguyên lý thay đ i n ng đ oxy đ tính cung lư ng tim a N ng đ oxy tim ph i 160 ml/l tim trái 200 ml/l.Như... 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 10 20 30 20 30 UNIT IV O2 = 160 ml/L right heart Dye concentration in artery (mg/100 ml) LUNGS mg injected 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 10 Seconds Hình 20. 20 Dùng đư ng cong n ng... return (L/min) Flow (L/min) D 20 C 15 B 10 Seconds Hình 20- 18 Đo dòng máu qua g c đ ng m ch ch qua lưu lư ng k n t A −4 +4 +8 +12 Right atrial pressure (mm Hg) Hình 20. 17: Thay đ i áp l c tâm nhĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 20 Cung lượng tim, tuần hoàn tĩnh mạch và sự điều hòa, CHƯƠNG 20 Cung lượng tim, tuần hoàn tĩnh mạch và sự điều hòa, CHƯƠNG 20 Cung lượng tim, tuần hoàn tĩnh mạch và sự điều hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập