Giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Bình Định

26 229 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:06

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HẠNH TRANG GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS.TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 2: PGS.TS ĐỖ NGỌC MỸ Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 01 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bình Định đạt thành tựu định năm vừa qua phát triển kinh tế, văn hóa xã hội Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực thấp, trình độ cán quản lý khu vực công đội ngũ quản lý doanh nghiệp, đặc biệt đội ngũ cán sở nhiều hạn chế, đội ngũ trí thức nghiên cứu khoa học mỏng chưa đáp ứng đòi hỏi trình phát triển Xuất phát từ lý định chọn đề tài “Giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Bình Định” làm Luận văn Thạc sĩ nhằm góp phần giải vấn đề tồn công tác thu hút NNLCLC vào tỉnh Bình Định Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến NNL, NNLCLC, thu hút NNLCLC - Phân tích thực trạng thu hút NNLCLC tỉnh Bình Định thời gian qua Tìm mặt tích cực, kết đạt mặt hạn chế, tồn công tác thu hút NNLCLC - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện vấn đề thu hút NNLCLC tỉnh Bình Định thời gian đến Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến thu hút NNLCLC vào tỉnh Bình Định 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan Footer Page of 145 Header Page of 145 đến sách thu hút để nâng cao kết thu hút NNLCLC vào tỉnh Bình Định - Không gian: Đề tài nghiên cứu nội dung thu hút NNLCLC tỉnh Bình Định - Thời gian: Các đề xuất luận văn có ý nghĩa từ đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc - Phương pháp điều tra, khảo sát, chuyên gia - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa - Và phương pháp khác … Bố cục luận văn Ngoài mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn chia làm chương sau: Chương Một số vấn đề lý luận thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Chương Thực trạng công tác thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào tỉnh Bình Định thời gian qua Chương Một số giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào tỉnh Bình Định thời gian đến Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Lê Quang Hùng (2012), Phát triển nhân lực chất lượng cao vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Luận án tiến sĩ kinh tế -Viện Chiến lược phát triển - Nguyễn Quang Hậu (2012), Nghiên cứu phát triển nguồn Footer Page of 145 Header Page of 145 nhân lực chất lượng cao tỉnh Phú Thọ, Luận án tiến sỹ kinh tế Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Nguyễn Chín (2011), Các giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho quan nhà nước tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế- Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng - Bùi Quang Dũng (2011), Giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ kinh tế- Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng - Trong viết “Những đột phá Đà Nẵng thu hút, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tái cấu kinh tế” tạp chí Phát triển Kinh tế-Xã hội Đà Nẵng số 32/2012, Lê Hữu Ái - Nguyễn Phước Phúc - Trong “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa thành phố Đà Nẵng nay” tác giả Lê Văn Phục đăng Tạp chí phát triển Kinh tế - Xã hội số 5.2011 - Trong báo cáo khoa học “Nâng cao chất lượng NNL vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung” PGS.TS Bùi Quang Bình đăng Tạp chí Phát triển Kinh tế số 256 tháng 2/2012 - Trong báo cáo khoa học “Các tiêu chí xác định NNLCLC Việt Nam” tác giả Lê Thị Hồng Điệp đăng Tạp chí Lý luận trị số 9/2008 - Tác giả Bùi Thị Ngọc Lan với viết “Nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam – Xu hướng giải pháp phát triển” đăng Tạp chí Lý luận trị số 11(2011) - Bài viết “Về sử dụng thu hút nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao thành phố Hải Phòng” tác giả Phạm Văn Mợi đăng Tạp chí Lý luận trị số 3(2010) Footer Page of 145 Header Page of 145 - PGS.TS Ngô Doãn Vịnh (2011), “Bàn tiêu phân tích, đánh giá chất lượng nhân lực Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Dự báo số - GS.TS Nguyễn Ngọc Phú (chủ biên) (2010), Thực trạng NNL, nhân tài đất nước nay: Những vấn đề đặt - Giải pháp, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội - Bài tham luận “Tài thời kỳ KTTT toàn cầu hóa” GS.Hoàng Tụy Tính đến thời điểm nay, chưa có công trình nghiên cứu, luận văn vấn đề thu hút NNLCLC địa bàn tỉnh Bình Định Vì việc lựa chọn đề tài “Giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào tỉnh Bình Định” để nghiên cứu luận văn cần thiết lý luận lẫn thực tiễn CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 1.1 NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 1.1.1 Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực hiểu là: Tổng hòa thể lực trí lực tồn toàn lực lượng lao động xã hội quốc gia, kết tinh truyền thống kinh nghiệm lao động sáng tạo dân tộc lịch sử, vận dụng để sản xuất cải vật chất tinh thần phục vụ cho nhu cầu tương lai đất nước 1.1.2 Nguồn nhân lực xã hội Nguồn nhân lực xã hội người độ tuổi lao động, có khả lao động (theo quy định pháp luật lao động quốc gia) Footer Page of 145 Header Page of 145 Như vậy, có biểu khác nguồn nhân lực xã hội quốc gia phản ánh đặc điểm quan trọng sau đây: • Nguồn nhân lực xã hội nguồn lực người • Nguồn nhân lực xã hội phản ánh khả lao động xã hội 1.1.3 Nguồn nhân lực chất lượng cao Nguồn nhân lực chất lượng cao phận quan trọng nguồn nhân lực, có trình độ học vấn chuyên môn kỹ thuật cao (trừ số trường hợp không qua đào tạo); có kỹ lao động giỏi có khả thích ứng nhanh với thay đổi nhanh chóng công nghệ sản xuất; có sức khỏe phẩm chất tốt, có khả vận dụng sáng tạo tri thức, kỹ đào tạo vào trình lao động sản xuất nhằm đem lại suất, chất lượng hiệu cao 1.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực chất lượng cao Thứ nhất, nhận thức: NLCLC người có hiểu biết sâu rộng, có lực sáng tạo, có trình độ phát triển trí tuệ, nhạy bén với quan tâm đến đổi để phát triển Thứ hai, trình độ chuyên môn: NLCLC có trình độ chuyên môn cao lĩnh vực định, ứng với ngành nghề cụ thể theo tiêu thức phân loại lao động chuyên môn, kỹ thuật định (đại học, đại học, cao đẳng, lao động kỹ thuật nghề), hình thành qua đào tạo, bồi dưỡng phát triển không ngừng đường tự đào tạo, lao động hoạt động sáng tạo cá nhân Thứ ba, khả sáng tạo: NLCLC có lực tư độc lập, sáng tạo, tạo sản phẩm tinh thần vật chất có giá trị xã hội Bên cạnh đặc điểm “cần” nêu trên, NLCLC phải hội tụ đặc điểm “đủ” sau: là, phát triển thể Footer Page of 145 Header Page of 145 lực; hai là, có văn hóa lao động (văn hóa nghề nghiệp); ba là, có văn hóa sinh thái 1.2 VAI TRÒ CỦA NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 1.2.1 Nguồn nhân lực chất lượng cao điều kiện tiên bảo đảm thành công nghiệp CNH – HĐH 1.2.2 Nguồn nhân lực chất lượng cao điều kiện để rút ngắn khoảng cách tụt hậu bảo đảm phát triển bền vững 1.2.3 Nguồn nhân lực chất lượng cao tác động mặt xã hội 1.2.4 Nguồn nhân lực chất lượng cao động lực chủ yếu tiếp cận phát triển kinh tế tri thức 1.2.5 Nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng việc hình thành phát triển cấu nghề đại 1.3 THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 1.3.1 Khái niệm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Khái niệm "thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao" hiểu biện pháp, cách thức cần thiết nhà quản lý nhằm lôi nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển tổ chức, địa phương 1.3.2 Nội dung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao a Môi trường thu hút nhân lực chất lượng cao - Điều kiện làm việc tốt bao gồm sở hạ tầng phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm (đối với cán khoa học công nghệ, giáo sư ); điều kiện thông tin nhanh, kịp thời, đầy đủ, xác Có tập thể hoạt động tốt, ăn ý, không khí làm việc cởi mở, minh bạch, dân chủ; Footer Page of 145 Header Page of 145 - Nhân lực chất lượng cao quyền tự chủ lĩnh vực hoạt động mình; - Có sống ổn định - Tạo niềm tin nhân lực chất lượng cao đứng vị trí cao - Tạo môi trường lành mạnh công tác tuyển dụng, thu hút nhân lực chất lượng cao với địa phương b Chính sách đãi ngộ tôn vinh - Đãi ngộ nhân lực chất lượng cao (vật chất tinh thần): + Chăm lo trí tuệ + Chăm lo tinh thần + Chăm lo vật chất - Đánh giá tôn vinh nguồn nhân lực chất lượng cao c Chính sách sử dụng lao động hợp lý thiết thực - Sự xếp công việc thích hợp chuyên môn sở trường - Xây dựng chế độ sử dụng nhân lực chất lượng cao - Xây dựng sở liệu cán khoa học công nghệ nước chuyên gia Việt kiều người nước ngành mũi nhọn, lĩnh vực quan trọng - Xây dựng sách đào tạo, bồi dưỡng phát triển d Tạo thị trường lao động cho nguồn nhân lực chất lượng cao - Tạo lập nguồn bổ sung nhân lực, thu hút nhân tài - Thị trường lao động riêng góp phần tiết kiệm thời gian việc tìm kiếm ứng viên đáp ứng nhu cầu lao động - Thị trường lao động riêng nơi cung cấp nguồn ứng viên có chất lượng, xét lâu dài, yếu tố đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động quan, tổ chức - Việc tạo lập thị trường lao động riêng tăng tính linh hoạt Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 cạnh tranh quan,tổ chức - Thị trường lao động riêng kênh quảng cáo cho quan, tổ chức, thể thái độ, tinh thần trọng dụng nhân lực có chất lượng quan, tổ chức - Thị trường lao động riêng cung cấp đầy đủ loại thông tin loại ứng viên có thị trường - Giảm chi phí đào tạo bồi dưỡng lựa chọn nguồn ứng viên phù hợp từ khâu tuyển dụng - Thị trường lao động riêng giúp cho thân người lao động giới thiệu khả người lao động dễ dàng tìm kiếm công việc 1.3.3 Chỉ tiêu phản ảnh kết thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao a Chỉ tiêu số lượng nguồn nhân lực b Chỉ tiêu chất lượng nguồn nhân lực 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THU HÚT NNLCLC 1.4.1 Văn hóa xã hội 1.4.2 Sự phát triển thị trường lao động 1.4.3 Trình độ phát triển Khoa học – Công nghệ 1.4.4 Yêu cầu hội nhập quốc tế tình hình toàn cầu hóa 1.4.5 Hệ thống sách Nhà nước 1.5 BÀI HỌC KINH NGHIỆM THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM 1.5.1 Kinh nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh 1.5.2 Kinh nghiệm Thành phố Hà Nội Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 1,86%/năm Đây nguồn lực lao động dồi để cung cấp cho nhu cầu phát triển kinh tế địa phương Lao động có việc làm ngành kinh tế tỉnh chiếm tỷ lệ cao, giai đoạn 2009-2012 tỷ lệ chiếm 96% lực lượng lao động Lực lượng lao động kinh tế chủ yếu làm việc loại hình kinh tế nhà nước chiếm gần 94% qua năm, loại hình kinh tế nhà nước chiếm khoảng 6%, khu vực đầu tư nước chiếm tỷ lệ 1% 2.2.2 Chất lượng nguồn lao động tỉnh Bình Định a Về thể lực nguồn nhân lực Sức bền sức dẻo dai thanh, thiếu niên Việt Nam thấp so với tiêu chuẩn thấp người Nhật Bản nước khu vực Đông Nam Á b Công tác chăm sóc sức khỏe Tính đến năm 2012, toàn tỉnh có 187 sở khám, chữa bệnh từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, đó: 22 Bệnh viện, 06 phòng khám khu vực, 159 trạm y tế xã, phường, quan, xí nghiệp; có 857 bác sĩ đạt tỷ lệ 5,7/10.000 dân; số xã có bác sĩ đạt tỷ lệ 95,6% Số xã đạt tiêu chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011 – 2020 17, đạt tỷ lệ 10,69% Số trẻ tuổi tiêm chủng đầy đủ đạt tỷ lệ 99,8% Tỷ lệ phụ nữ khám thai lần trở lên trì đạt tỷ lệ 98,8% Tỷ lệ trẻ em tuổi bị suy dinh dưỡng năm 2012 đạt 15,84%, vượt tiêu kế hoạch; giảm 1,43% so với năm 2011 c Tình hình bệnh tật Số ca mắc bệnh dịch năm 2012 13190, tăng gấp lần năm 2011, gấp 2,5 lần năm 2009 Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 d Trình độ học vấn nhân lực Tính đến thời điểm năm 2009 Bình Định hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ đến người cuối độ tuổi 6-35 tiếp tục mở rộng diện xóa mù đến độ tuổi 45 Có 159/159 xã, phường; 11/11 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Quốc gia phổ cập Tiểu học, phổ cập THCS THCS độ tuổi, đạt tỉ lệ 100% Tỷ trọng chưa học theo giới thu hẹp đáng kể Bảng 2.8 Cơ cấu lực lượng lao động tỉnh Bình Định năm 2012 chia theo trình độ học vấn ĐVT: % Trình độ học vấn phổ thông Chưa tốt Huyện/quận/thị xã Tổng nghiệp Tiểu học Tốt nghiệp TH chưa tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp THCS chưa tốt nghiệp Tốt nghiệp THPT THPT Toàn tỉnh 100 15,6 32,5 30 21,9 Huyện Tuy Phước 100 13,8 32,8 33,3 20,1 Huyện Vân Canh 100 28,4 29,2 26,9 15,5 Huyện Phù Cát 100 16,2 33,5 32 18,3 Huyện Vĩnh Thạnh 100 22,8 31,7 24,8 20,7 Thị xã An Nhơn 100 13,3 31,2 36,2 19,3 Huyện Phù Mỹ 100 16,2 35,1 27,3 21,4 Huyện Hoài Ân 100 17,6 34,7 28,7 19 Huyện Tây Sơn 100 16,2 32,8 32,5 18,5 Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Trình độ học vấn phổ thông Chưa tốt Huyện/quận/thị xã Tổng THCS TH chưa tốt nghiệp học nghiệp nghiệp nghiệp Tiểu Tốt Tốt THCS chưa tốt nghiệp Tốt nghiệp THPT THPT TP Quy Nhơn 100 10,1 25,9 29,5 34,5 Huyện An Lão 100 25,1 31,7 24,1 19,1 Huyện Hoài Nhơn 100 19,6 37,6 24,1 18,7 Nguồn: Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Định e Trình độ chuyên môn kỹ thuật nhân lực Bảng 2.9 Tỷ lệ lao động làm việc kinh tế qua đào tạo phân theo giới tính theo thành thị, nông thôn ĐVT: % Năm Tổng 2009 Phân theo giới tính Phân theo TT, NT Nam Nữ Thành thị Nông thôn 12,8 15,63 8,68 27,16 7,16 2010 9,16 11,17 7,14 20,54 5,21 2011 11,56 13,73 9,39 28,08 5,61 SB.2012 12,58 15,3 10,04 23,61 8,49 Nguồn: Niêm giám thống kê 2012- tỉnh Bình Định[9] Tỷ lệ l ao động chưa qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật vẫ n cao tổng số lao động làm việc, chiếm gần 90% lực lượng lao động làm việc kinh tế Số lao động làm việc kinh tế qua đào tạo chưa có cải thiện rõ nét, tỷ lệ chiếm tỷ lệ thấp giai đoạn 2009-2012 Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Bảng 2.10 Lao động có việc làm chia theo trình độ CMKT nhóm nghề ĐVT: Nghìn người Không Tên nghề Tổng có Sơ cấp CMKT Nhà lãnh đạo Trung Cao cấp đẳng ĐH ĐH 22,53 0 3,59 4,41 14,53 Nhà chuyên môn bậc cao 27,73 0 0 27,73 Nhà chuyên môn bậc trung 20,62 0 12,11 8,51 Nhân viên trợ lý văn phòng 18,46 7,70 5,96 2,9 1,9 43,24 32,74 6,59 0,57 3,34 55,05 146,93 6,07 0,70 ngành, cấp đơn vị Nhân viên dịch vụ bán hàng Lao động có kỹ nông, Lâm, ngư nghiệp 208,75 Lao động thủ công nghề nghiệp có liên quan 136,05 131,24 2,51 1,95 0,35 36,91 23,93 2,03 0,18 352,25 331,27 20,99 0 866,54 528,33 234,83 38,3 17,5 47,49 khác Thợ lắp ráp vận hành máy móc thiết bị Lao động giản đơn Tổng 10,83 Nguồn: Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Định Lao động làm việc có trình độ CMKT từ cao đẳng trở lên tập trung chủ yếu nhóm nghề Nhà chuyên môn bậc trung; Nhà chuyên môn bậc cao; Nhà lãnh đạo ngành, cấp Lao động giản đơn chủ yếu chưa qua đào tạo Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 f Cơ cấu nhân lực theo cấu ngành nghề Bảng 2.11 Lao động, GDP có việc làm phân theo ngành kinh tế ĐVT: Nghìn người, % Năm 2009 2010 2011 2012 Lao động có việc làm phân theo ngành kinh tế Nông, Lâm, Ngư nghiệp 485 492 499 490 Công nghiệp - xây dựng 177 192 204 210 Thương mại - Dịch vụ 154 164 174 176 816,8 847,2 877,6 875,7 Tổng Cơ cấu lao động phân theo ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp 59,4 58,1 56,9 55,9 Công nghiệp - xây dựng 21,7 22,6 23,3 24,0 Thương mại - Dịch vụ 18,9 19,3 19,9 20,1 Tổng 100 100 100 100 Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế Nông, Lâm, Ngư nghiệp 27,9 29,2 30,3 30,4 Công nghiệp - xây dựng 33,8 35 33,5 32,8 Thương mại - Dịch vụ 38,3 35,9 36,2 36,8 Tổng 100 100 100 100 Nguồn: Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Định 2.2.3 Đánh giá chung NNLCLC tỉnh Bình Định - Tỷ lệ qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật thấp phân bố không vùng khu vực - Việc bố trí cán có trình độ CMKT chưa hợp lý - Cơ cấu trình độ LLLĐ theo trình độ chuyên môn - kỹ thuật có bất hợp lý, chất lượng thấp chất lượng không Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 - Việc phân bổ lực lượng lao động cho nhóm ngành kinh tế quốc dân theo xu hướng ngày hợp lý, tiến tỷ trọng ngành Công nghiêp-Xây dưng ngành Thương mại-Dịch vụ tăng; nhóm ngành Nông- Lâm- Ngư nghiệp có giảm chiếm tỷ lệ cao (55,9%) - Phân bố lao động kỹ thuật chưa hợp lý - có phân mảng - Mất cân đối ngành nghề đào tạo 2.3 THỰC TRẠNG THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH BÌNH ĐỊNH THỜI GIAN QUA 2.3.1 Đặc điểm sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Bình Định Nhân lực có trình độ cao tự nguyện đến làm việc quan đơn vị thuộc tỉnh Bình Định quản lý mức hỗ trợ lần, tỉnh trợ cấp hàng tháng, ưu tiên cấp hỗ trợ nhà, đất; tiếp nhận bố trí công tác cho người thân vợ chồng, … 2.3.2 Thực trạng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào tỉnh Bình Định a Chính sách điều kiện, môi trường làm việc Giáo sư, Phó Giáo sư học vị tiến sĩ tự nguyện tỉnh chủ trì thực dự án KH&CN lĩnh vực ưu tiên khuyến khích tỉnh, đảm bảo đầy đủ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ làm việc hưởng lương theo mức thỏa thuận Có sách hỗ trợ phần kinh phí cho cá nhân tổ chức công trình nghiên cứu ứng dụng có hiệu thực tiễn sản xuất đời sống tỉnh b Chính sách tuyển dụng NNLCLC Cá nhân có lực thực tiễn có tay nghề cao phù hợp Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương tuyển dụng không qua thi xét tuyển c Chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao - Đối tượng Giáo sư - tiến sĩ , Phó giáo sư - tiến sĩ, tiến sĩ khoa học; tiến sĩ, bác sĩ dược sĩ chuyên khoa II; nghệ nhân, thạc sĩ; sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hệ quy số trường đại học công lập nước có chuyên ngành phù hợp với danh mục ngành cần tuyển - Lĩnh vực đào tạo thu hút nhân lực trình độ cao Quản lý nhà nước, y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, xây dựng, kiến trúc, bác sĩ, dược sĩ, cử nhân y tế công cộng, hành chính, luật, nhóm ngành nông Lâm ngư nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường, kinh tế biển, khuyến nông phát triển nông thôn, số chức danh quản lý lãnh đạo quan quản lý, đơn vị nghiệp - Chế độ đãi ngộ: Bảng 2.12 Đãi ngộ sách thu hút nhân lực chất lượng cao tỉnh Bình Định GS, TSKH Trợ cấp ban đầu (triệu đồng) BS, P.GS TS DS CKII 40 30 30 20 07 07 07 07 Trợ cấp hàng tháng (triệu đồng) Footer Page 18 of 145 Thạc sĩ 15 BS, Cử DS nhân CKI giỏi 15 10 Ghi Header Page 19 of 145 GS, TSKH 17 BS, P.GS TS DS CKII Thạc sĩ BS, Cử DS nhân CKI giỏi Ghi Thời Bố trí chỗ trả gian tiền năm; hỗ trợ ràng tiền mua đất tối đa 50 triệu, buộc Chính sách khác số lại trả chậm 10 công năm (GS, P.GS, TSKH); ưu tác: tiên giải việc làm cho 05 vợ (hoặc chồng), Yếu tố tác động năm Mức sống, điều kiện học tập, chăm sóc y tế bình thường so với địa phương khác khu vực Nguồn: Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 UBND tỉnh Bình Định [39] - Kết thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh công tác Bảng 2.13 Kết thu hút nhân lực chất lượng cao tỉnh Bình Định ĐVT: Người Tiến Chuyên Thạc Chuyên Loại Loại Tổng sỹ khoa II sỹ khoa I Giỏi Khá số 2000 0 0 0 2001 0 0 0 2002 0 2003 0 0 32 39 2004 0 0 11 15 Năm Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Tiến Chuyên Thạc Chuyên Loại Loại Tổng sỹ khoa II sỹ khoa I Giỏi Khá số 2005 0 0 0 2006 0 0 0 0 10 36 51 Năm 2007 2008 0 0 15 155 170 2009 0 13 14 27 2010 0 14 2011 0 0 5 2012 0 0 11 11 Tổng 26 75 234 336 Nguồn: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Định d Chính sách quản lý sử dụng lao động Hiện sách ưu đãi tỉnh Bình Định chưa xác định rõ danh mục, lĩnh vực mà tỉnh có nhu cầu thu hút Công việc điều tra, tổng hợp phân loại danh mục ngành nghề yêu cầu chất lượng, trình độ tiêu chuẩn nhân lực chất lượng cao chưa tỉnh quan tâm thực f Thị trường lao động Công tác chưa tỉnh Bình Định trọng 2.3.3 Đánh giá chung thực trạng thu hút, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao tỉnh Bình Định a Những kết đạt Từ năm 2000 đến cuối năm 2012 tỉnh thu hút 336 đối tượng nhân lực trình độ cao tỉnh công tác, chủ yếu thuộc ngành y tế, giáo dục đào tạo Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 b Những hạn chế Thứ nhất: Môi trường làm việc, sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu thiếu, chưa đồng Thứ hai: Về cơ chế tuyển dụng, đánh giá tài tỉnh cũ đóng kín Thứ ba: Vẫn số đối tượng bố trí công tác không với chuyên ngành đào tạo; việc đánh giá quản lý lúng túng; chưa xây dựng chế quản lý sử dụng nhân tài Thứ tư: Chế độ lương chưa đáp ứng nhu cầu thân gia đình nhân lực chất lượng cao Thứ năm: Chính sách nhà ở, sách đào tạo chung chung, cam kết mạnh mẽ việc đảm bảo thực biện pháp sách Thứ sáu: Tỉnh Bình Định ý xây dựng sách tuyển dụng, thu hút mà sách sử dụng, thăng tiến chưa xây dựng cụ thể, chưa vạch lộ trình, đường phát triển cho đội ngũ cán khoa học công nghệ Thứ bảy: Tỉnh Bình Định ý xây dựng sách tuyển dụng, thu hút mà sách sử dụng, thăng tiến chưa xây dựng cụ thể b Những hạn chế 2.3.4 Nguyên nhân hạn chế a Chính sách ban hành thiếu tính đột phá b Chế độ, sách đãi ngộ chưa thỏa đáng c Chính sách chưa quảng bá rộng rãi đến đối tượng thu hút d Thiếu tính định hướng chiến lược sách ưu đãi Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 e Thiếu tính đồng giải pháp sách thu hút nhân lực khoa học công nghệ f Thiếu kiểm tra, đánh giá, giám sát thực sách ưu đãi, thu hút nhân lực chất lượng cao g Hoạt động tổ chức Khoa học-Công nghệ, hội chuyên ngành CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÀO TỈNH BÌNH ĐỊNH THỜI GIAN ĐẾN 3.1 NHỮNG CĂN CỨ TIỀN ĐỀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Đinh giai đoạn 2011-2015 a Mục tiêu tổng quát Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy nội lực, tranh thủ tối đa nguồn ngoại lực; khai thác có hiệu tiềm năng, lợi tỉnh; tích cực thu hút đầu tư, liên kết, hợp tác với địa phương, tổ chức kinh tế nước, tiếp tục đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá tỉnh nhà, tập trung phát triển kinh tế theo hướng hiệu bền vững b Một số tiêu chủ yếu Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm:Thời kỳ 2006-2020: 14,8%; Thời kỳ 2011-2015: 15%; Thời kỳ 2016-2020: 16,5% GDP bình quân đầu người: Năm 2015: 2.200 USD; Năm 2020: 4.000 USD Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo tỷ trọng ngành CNXD; Nông,Lâm, Ngư nghiệp; Dịch vụ: Đến năm 2015: đạt tỷ lệ Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 tương ứng 40%; 22%; 30%; Đến năm 2020: Đạt tỷ lệ tương ứng 43%; 16%; 41% Thu ngân sách: Đạt vượt tiêu hàng năm Kim ngạch xuất khẩu: Đến năm 2015 đạt 750 triệu USD; Đến năm 2020 đạt 1,4 tỷ USD Tăng trưởng bình quân giá trị công nghiệp: Thời kỳ 20062015 Đạt 24,5% năm; Thời kỳ 2016-2020 đạt 24% năm Tỷ lệ đô thị hóa: Đến năm 2015 đạt 45%; Đến năm 2020 đạt 52% Giải việc làm cho người lao động: Thời kỳ 2010-2020 đạt 25.000-30.000 lao động/năm 3.1.2 Quan điểm, định hướng chung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Bình Định đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 a Quan điểm - Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhiệm vụ đột phá tỉnh, vừa có tính cấp bách vừa có tính chiến lược, nhằm xây dựng lực lượng lao động có phẩm chất lực ngày cao, có cấu ngành nghề hợp lý - Hết sức coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng tôn vinh nhân tài; thu hút nguồn nhân lực cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, nông thôn sở - Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phải vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn 2020 - Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh trách nhiệm hệ thống trị, toàn dân doanh nghiệp lãnh đạo cấp uỷ đảng Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 - Phương thức thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm tăng cường công tác dự báo, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, công tác truyền thông sách thu hút, tạo môi trường làm việc thuận lợi, hội thăng tiến sách đãi ngộ hấp dẫn b Định hướng - Nghiên cứu xây dựng ban hành dự án chế, sách phục vụ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao - Sắp xếp, bố trí, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng hợp lý có hiệu đội ngũ cán có - Tổ chức thực tốt công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực - Thu hút, tuyển dụng cán bộ; trọng nguồn lực có chất lượng cao, đào tạo bản, có trình độ sau Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, có hàm Phó giáo sư, Giáo sư, chuyên gia đầu ngành - Xác định cấu hợp lý số lượng chất lượng NNLCLC Quan tâm tuyển chọn xây dựng chuyên gia đầu ngành cho ngành trọng điểm tỉnh 3.1.3 Mục tiêu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thời gian tới a Mục tiêu - Thu hút phát triển nguồn nhân lực đủ số lượng, đảm bảo chất lượng - Nâng cao trình độ dân trí, tạo bước chuyển biến rõ rệt nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - đại hóa đô thị hóa - Thu hút xây dựng đội ngũ lãnh đạo Đảng, quản lý nhà nước, quản lý hành có tố chất số thông minh, có tầm nhìn xa, trông rộng, có lực quản lý lãnh đạo; Đội ngũ cán quản lý Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 doanh nghiệp có lực, trình độ chuyên môn, thông thạo pháp luật kinh tế, luật pháp quốc tế, để quản lý hiệu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sẵn sàng nhập trước xu toàn cầu hóa; Đội ngũ cán khoa học, kỹ thuật có khả sáng tạo ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào thực tiễn … b Mục tiêu cụ thể - Giai đoạn 2011 - 2015 đào tạo thu hút 15 - 20 tiến sĩ 550 - 600 thạc sĩ tương đương theo chuyên ngành phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh - Đến năm 2015: + Đào tạo thu hút 230.885 người lao động cho ngành nông, Lâm, Ngư nghiệp; 119.090 người lao động cho ngành Công nghiệp Xây dựng; 111.255 người lao động cho ngành Dịch vụ + Đào tạo thu hút cán bộ, công chức, viên chức tỉnh, huyện theo chuẩn chức danh đạt 100% Trong đó, 5% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ tương đương, 5% có trình độ ngoại ngữ đủ điều kiện đào tạo dài hạn nước + Đào tạo thu hút cán lãnh đạo, quản lý cán dự nguồn cấp xã có trình độ trung cấp chuyên ngành trung cấp lý luận trị - hành trở lên đến năm 2015 đạt 100%, có 40% cán bộ, công chức có trình độ đại học, cao đẳng chuyên ngành + Đào tạo thu hút đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấu hợp lý: tỷ lệ cán nữ 15%, cán trẻ 40 tuổi 20%, cán dân tộc thiểu số huyện miền núi đạt từ 25 - 30% - Giai đoạn 2016 - 2020: Đào tạo thu hút 257.970 người lao động cho ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp; 246.282 người lao động cho ngành Công nghiệp Xây dựng; 210.892 người lao động cho ngành Dịch vụ Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Xây dựng, hoàn thiện sách tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cụ thể, thiết thực 3.2.2 Tạo môi trường điều kiện làm việc thuận lợi 3.2.3 Thực đổi sách tiền lương, tạo động lực cho người lao động 3.2.4 Nghiên cứu biện pháp tăng cường đãi ngộ, tôn vinh cho đối tượng thu hút 3.2.5 Quản lý, sử dụng hiệu NNLCLC 3.2.6 Xây dựng hệ thống sở liệu nguồn nhân lực chất lượng cao 3.2.7 Phân bố điều chỉnh hợp lý nguồn nhân lực theo trình chuyển dịch cấu kinh tế 3.2.8 Tăng cường thu hút trí thức Việt kiều chuyên gia nước KẾT LUẬN Luận văn tập trung giải vấn đề sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận NNL, NNLCLC - Nghiên cứu tình hình thu hút NNLCLC tỉnh để rút kinh nghiệm cần thiết cho phát triển NNL Bình Định - Đánh giá thực trạng thu hút NNLCLC Bình Định - Trên sở phân tích lý luận thực trạng thu hút NNLCLC, luận văn đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm thu hút NNLCLC cho tỉnh Bình Định thời gian tới Footer Page 26 of 145 ... luận thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Chương Thực trạng công tác thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào tỉnh Bình Định thời gian qua Chương Một số giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất. .. THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 1.3.1 Khái niệm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Khái niệm "thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao" hiểu biện pháp, cách thức cần thiết nhà quản lý nhằm. .. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 1.1 NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 1.1.1 Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực hiểu là: Tổng hòa thể lực trí lực tồn toàn lực lượng lao động xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Bình Định, Giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Bình Định, Giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Bình Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn