Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của vật liệu gốm từ tính trên cơ sở perovskite maanganite đa lớp thuộc chuỗi ruddlesden popper

77 197 0
  • Loading ...
Loading...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 01:01

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LÊ HOÀNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - LÊ HOÀNG ANH NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU GỐM TỪ TÍNH TRÊN SỞ PEROVSKITE KỸ THUẬT HÓA HỌC MANGANITE ĐA LỚP THUỘC CHUỖI RUDDLESDEN - POPPER LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT HÓA HỌC 2012B HÀ NỘI - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - LÊ HOÀNG ANH NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU GỐM TỪ TÍNH TRÊN SỞ PEROVSKITE MANGANITE ĐA LỚP THUỘC CHUỖI RUDDLESDEN - POPPER CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT HÓA HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HUỲNH ĐĂNG CHÍNH HÀ NỘI - 2015 L Tôi xin cam đoan vi n o n c Tr T đ đ n n c n c n cc cđ n s c op ps trun t cv c côn tr n c uy n n n T c s i u n n u nv nn y ađ c côn oa o c n n t u t i a c o n t n n cs i u tron c c u n v n c t u t a i n i s ts n i mv n i nc u i nc u– n t n qu t p t t qu tr n y tron c T c i u nv n i n c a v u nv n – – 2015 ii – i ii vi Ư G TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU DOUBLE PEROVSKITE MANGANITE THUỘC CHUỖI RUDDLESDENPOPPER .3 1.1 Cấu trúc tinh th Ruddlesden-popper 1.2 ấu trúc tin t v t i u a2-2xSr1+2xMn2O7 1.3 i u n rv c c i nt a n-T n m o m n 1.4 T ơn t c trao đổi 1.4.1 – SE) .8 1.4.2 11 1.5 i n đ p a t c a ou i u n t tr 1.6 ay r man anit ổn a2-2xSr1+2xMn2O7 .13 15 1.6.1 15 1.6.2 La2-2xSr1+2xMn2O7 17 Ư G 19 Ư G Ổ G Ậ Ệ MANGANITE THUỘC CHUỖI RUDDLESDENPOPPER 19 1.1 .19 ơn p p p n n p a r n p ơn p p iii m .19 1.2 ơn p p n i n p n n 20 1.3 ơn p p đ n 1.4 ơn p p t 1.5 ơn p p so – gel 21 1.5.1 t t a 20 y n i t 21 khoa h c 22 1.5.2 Ứng dụng 23 – 23 2.1 ơn p p so - 2.2 ơn p p so – t o đ n t 2.3 ơn p p so – t o đ n t op Ư t o đ ng th y phân mu i 23 y p n c c a oxi 25 c .27 G 33 Ư G G Ệ 33 33 .35 2.1 ơn p p p n t c n i t 2.2 n t c cấu trúc n n i u x tia 2.3 ơn p p i n vi n t qu t n T – TGA) 35 .36 canin ctron icroscop – SEM )…… 37 ơn 2.4 p p p ổ n n o i ouri r Trans ormation n rar Spectrophotometer, FTIR) 38 2.5 p đo t n c ất t 39 2.6 ơn p p p ổ hấp th UV- Vis 40 Ư G 41 Ậ 41 iv 41 1.1 u tr n tổn p m u 41 1.2 t qu p n t c n i t .42 1.3 t qu p n t c T-IR .43 45 2.1 n n c a n i t đ nun đ n s 2.2 n n c at 2.3 n n c a n i t đ nun v t n t n p a tin t i ian nun đ n s n t n p a tin t .45 51 i ian nun đ n cấu trúc t vi 54 56 3.1 T n c ất t 56 3.2 os t n n xúc t c quan c a v t i u p rovs it tron p n n p n y m t y n xan 58 – 3.2.1 .58 3.2.2 xanh…… 59 Ậ 62 G Ệ G 64 65 v Trang Hình 1.1: Cấu trúc tinh th c a h v t li u manganite thu c chuỗi Ruddlesden-Popper (A,B)N+1MnNO3N+1; a =∞ =1 c N=2 ơđ it c m cn n n c a ion tron tr t i n v t c m c a n – Teller A: o t ơn t c ipo c: t c m c T 4: n tin t n t i n r a: o i u : o i u c: o rđ n o i u GdFeO3 ấu n t ơn t c p n s t t m n ct o i n ấu n t ơn t c s t t y u ấu n t ơn t c p n s t t y u ấu n t ơn t c trao đổi Bi u đ i u đ o c a c c n t p Hình 1.9: c c uy n n n : t c m c tron tr c i u m o a n-T a n-T n tin t g– g t – pϭ – e1g pϭ qu n-O pϭ – e0g g– 10 pϭ – e0g 10 p 12 i n đ pha s ph thu c c a cấu trúc t vào m c đ pha t p t nđ m nhi t đ thấp h La2−2xSr1+2xMn2O7 ng sang ph i c a cấu trúc tinh th t ơn hi n momen t Mn m t l p đơn tin t thấp Jab, Jc v c mũi ‟ 13 nhi t đ o i t ơn t c trao đổi (a)T n tr c a ba siêu m ng Fe/Cr đo Dòng n t tr MnO2 ng th ng đ nhi t đ 4.2K c đặt d c theo p ơn tin t [110] mặt phẳng c a l p (b)Cấu trúc c a m t siêu 16 m ng t n 22 c c a p im n t o-Cu n đ tổng h p oxit p 16 22 c pb n p vi ơn p p so -gel 23 c c ất c a cation im o i v i citrat Hình 2.3: uy tr n so – 32 c t op t o m u a1.25Sr1.75Mn2O7 n i n đ n p ơn p p c y n i u x tia 33: 31 5 ru r – Germany) i n vi n t qu t p n tc 37 – 5410LV SEM/EDS n i t T c a m u x ro 38 327 (x=0.375) 42 : i nđ T T c a M u xerogel LSMO327 , pH=7 42 i nđ 3.a: i nđ n i ux c a m u LSMO327 , pH=7,ts = 1250 C 45 tia c am u 327 x= 375 ts = tia c am u 327 x= 375 ts = tia c am u 327 x= 375 ts = tia c am u 327 x= 375 ts = tia c am u 327 x= 375 ts = i n đ n i u x tia c a m u 327 x= 375 ts = i nđ n i ux 650oC/12h 3.c: i nđ n i ux 850oC/12h 3.d: i nđ n i ux 1050oC 3.e: i nđ n i ux 1250oC 4: 450oC, 650oC, 850oC, 1050o v 125 oC/12h, pH=7 5.a: i nđ n i ux tia i nđ n i ux tia i nđ n i ux tia i nđ n i ux tia 48 48 49 50 ts = c am u 327 x= 375 ts = c am u 327 x= 375 ts = c am u 327 x= 375 ts = 53 1250oC, pH = 7, t u=8h 5.d: 47 327 x= 375 1250oC, pH=7, t u=6h 5.c: 46 c am u 1250oC, pH = 7, t u=4h 5.b: 42 44 o 450oC/2h 3.b: 33 vii 51 52 52 1250oC, pH = 7, t u=10h i nđ n i ux 5.e: tia c am u 327 x= 375 ts = 1250oC, pH = 7, t u=12h n 46 c a m u n c a m u n p c a m u a1.2(Sr1.4Ca0.4)Mn2O7 đ a1.2(Sr1.4Ca0.4)Mn2O7 đ n t n i t c a c c m u t tr n n o i c c t o n c c t o n ặc t n t c a c c m u 48 i nđ - 327 ts = 1450o t i 47 : 55 55 55 57 57 m u 327 x= 375 ts = 1250oC/12h Bu ng kh o sát tính chất xúc tác quang Hình 4.9: n citrat p =7 v ts=1450oC/12h ơn p p so – 47 t o ơn p p p n n p a r n ts=1450oC/12h p 46 c c ơn p p so – gel citrate pH=7, ts=1250oC/12h p 46 a1.25Sr1.75Mn2O7 đ 53 m n m thylene xan i % m n t y n xan viii i sau 58 59 61 c i u sáng 61 5.d s = 1250oC, s = 1250oC, pH = 7, t =10h 5.e pH = 7, t =12h 53 s i v i c c m u nun v n t n p ac n a r2Mn2O7 Khi t n t c cm uđ u c ơn p p n i u x tia c c u i n t i u đ c t os np mn n i t đ nun v t tr c ti p đ n côn n c t c i ian nun c s p i ian nun m u t o v c ất n t n c n v i n8 10h v 12 ún ta c n ti n đ c o c ún ta n i t đ nun t ac i ian y u t quan tr n c n u … n n n c as np m a c n n i t đ nun v t c as np m t a 0.5Sr1.5MnO4 đ t tin t t v đơn p a t qu c a p Tron đ p a i ian up os tt mm ts p pv im cđc ơn p p y uc u cđ đ n i c c c đặc t n tr i c a s n p m os n v ic c t qu đo p ổ n i u x tia c c đ n p ổ r n t v c s tr n v yc t p trúc t p t t so v i c c n i r n c ún đ c ơn p p so i ct u cn 2.3 ôn n n t r i t r r t ơn n n cđ n u c cấu ơn s n n c a n i t đ nun đ n đặc t n c a s n v i u i n p =7 v nun n 6.a) o s n v i tr t r n ia mmm p m ta s đ m m u p n t c cấu trúc t vi m u t qu c t tin t ơn đ i t t v đơn p a nung c t c c t t o t n côn c c m u La1.25Sr1.75Mn2O7 citrat c đ m c ct c i t qu 54 ơn p p ac n 125 o 12 đ p n t c cấu trúc t vi c ac cp i đ y: n p ơn p p c ta s t s c 6.b 6.a ằ La1.25Sr1.75Mn2O7 La1.2(Sr1.4Ca0.4)Mn2O7 – gel citrate pH=7, ts=1250oC/12h ằ ts=1450oC/12h h 4.6.a 6.c ằ La1.25Sr1.75Mn2O7 La1.2(Sr1.4Ca0.4)Mn2O7 o – gel citrate pH=7, ts=1250 C/12h ằ – s=1450 T o n a c o t c t c trun n p ơn p p so – citrat c c t 55 n c ac c c cỡ t t đ o C/12h cc mv p n t o t t ơn đ i đ n đ u n 46 c c i i đ n n cỡ iv im uđ c t c cỡ t c t o t p mv p n o n i t đ nun p o i c t c t n 46av 46c nun đ n c t t t c cỡ c cỡ c ađ cđ n đ u i un y ơn p p p n n p a r n cao ơn n i u t to ơn v tron quy tr n c nn ns p n ơn p p p n n p a r n t op it c i n iai đo n p nun n i u ôn đ n đ u i c o ta t r r n s tv s p n cỡ n n c an i tđ i v i t s = 1450o 12 t o n m cao ơn so v i m đo đ c c i nun m u t i ts = 1250oC/12h v y qua p p đo i n vi n t qu t n c a t tin t c t c u c n m t s u i n tổn t cv s p n tv s p n pp t t n ất đ đ m iúp c ún ta n n cỡ t T đ p n m t o đ ođ c n n c ún ta c t t tin t c c c đặc t n t t n ất c a c c v t i u g 3.1 n mô t đ c a c c m u 1450o tron n t n i t đ v 12 c c – T v i t tr n n o i đặt v o t o t i p =5 v pH=7, n i t đ nun i u t ơn n 56 3v t i 47 t t r r n i n i t đ t ấp t tr n t i ổn đ n tai T đ cc o T o tr t t đ t T đ t c c đ i u n y i n i t đ t n cao ơn đ t t n m n c c m u đặt đ n tr n t i c uy n p a n y cũn đ c o t v i c c m u ou = 1450o a t n c m v sau đ đặt đ n n i tđ m t iđ o n n n2 s ay r t i Tc c cn a ặc tr n t ơn t i n c u tr c (24;30) T n m u pH i t đ nun Tc T* M ts (oC/h) (K) (K) (10K,100 Oe) (eum.g-1) S1 1450oC/10h 135 225 4.89 S2 1450oC/12h 127 212 4.15 S3 1450oC/10h 135 225 3.85 S4 1450oC/12h 131 223 4.65 47 ặ 57 Tron đổi đ n n 47v n a c o t c c t ôn s t c a t o s t ay đổi c a p đặc t n c a c c m u p n n au v t n t c nun nt 5đ n7v it m uc u 3v c ún ta c t i ian nun m u t n n i n c cm uđ p v n i t đ nun i tr n t i ian i ian nun n au tron au tất c c c n nt n i t đ nun v t n c c so s n n n t r n c c m u v i n au i c s t c n au t n n i t đ T v Tc t u đ i tr T v Tc v i m u nun c c c 12 đ u t n i n c u v t n c ất t c a c c m u c o t m u c p =7 v ts = 1450o c o t n c ất t t t n ất =1 i i n n i t đ T v Tc đ u i m Tuy un iđ t v t i uđ i ian nun c t at t ôn s m n v tỷ tr n c a đ cc o t ay đổi t ôn s t v ip s t ay đổi c a c t c cỡ c a ou ay r v t i u 3.2 – 3.2.1 Tr c i o s t n n p rovs it c ún ta s đo m n c av t i u - xúc t c quan v t i u r n c a v t i u n m x c đn v n m ti n đ c o qu tr n os t n n p n y ấp t t y n xanh - 58 s = 1250oC/12h ua p ổ ấp t – n n 48 c a m u tron v n t n o i nm † nm t tron v n o n nm † i n i u ấp t n s n v y v i n n x= 375 c o t ấp t c av t i u nm đặc i t t nm † ôn nv nm t v t m n n ất t qu n y i os n c n n s n tron v n i nc t n i m n y c ún ta s c n đ m compact y t y n xan c ún ta s cs n o n c nm † cs n a nm Tron ≥ 32 nm 3.2.2 xanh  - Máy khuấy t y đo p ổ hấp th UV - Vis NOVASPEC II Bu ng ph n ng Hình 4.9: Bu ng kh o sát tính ch t xúc tác quang Bu ng ph n ng n compact M u C c th y tinh Con khuấy Máy khuấy  o s t t n c ất xúc t c quan c n v o tron 25 m un c c cm u ethylene xanh n n đ tinh 59 t a1.25Sr1.75Mn2O7 cho = 42mo tron c c t y Ti n i n n t ôn c i m o s t s p n uỷ c a m ty n xan : tron u n s n v u i n c : + Thí nghi s n ôn c i u đ n ut n i mđ c đặt tr n m y ấp p t i đa n t xúc t c + n s n 2: uấy t v đ c uấy tron t i i đ t o i uđ n u đ qua t n i m1 đ cđ a i u n p n n c ng i m c o t m đ n t ẳn c c t đ nt i mặt un cv it mc ac ct c cm p t x t n u n đ n compact ns nđ n y tin c au đ c i u s n am u is - Quá trình chi u đ n qua c c t tr t o n i n s n i ian đ n 10h T c đ khuấy 300 vòng/ phút Sau i chi u sáng, m t ng nhỏ dung d c đ c lấy đ m y t m s ch b t xúc tác La1.25Sr1.75Mn2O7 v sau đ đ m đo đ hấp th c đ x c đ nh s bi n đổi n n đ c a Methylene xanh theo kho ng th i gian chi u sáng (m u đo máy Spectro Photometer Agilent 8453 m sáng đ n m ty n xan c t n t o côn t c sóng max = 660 nm) i % t o n n o n t c: M (%)  Cc 100 Cd (3.5) i u suất xúc t c quan x c đ n t o côn t H(%)= Tron đ T d i ian c i u Cd - Cc 100 Cd Cc n n đ m ty n xan t ơn c: (3.6) n tr c sau ph n ng i ian i Cd Cc M(%) 3.47 3.25 93.66 3.47 3.16 91.07 3.47 2.95 85.01 3.47 2.67 76.94 3.47 2.45 70.61 60 3.47 2.18 62.82 3.47 1.92 55.33 3.47 1.71 49.27 3.47 1.52 43.80 10 3.47 3.25 43.51 4 ú i u suất c o v y a cao v t c đ m m u m t y n xan i ntc n ỏ c n tr - Tuy v y, v n t ti m n n mặt ri n Tuy n i n m m u c m n n xúc t c quan y u đ c ip % ò t i u n y c t n c ất xúc t c quan - ò hylene ề - : n n o c t n n ti p xúc v c cỡ t ấp t n >1 m o t y n xan n n quan xúc t c c a v t i u n s n t cđ n c n y uc n c av t i u ơn n i u so v i n n v t i u t n o i 61 c s n tron v n m xúc t c quan cc y uc c t c i nc o nv m i m n tron v n Ậ cđc c a u nv nn y s u v o n p rovs it man anit t u c c uỗi u úa tr n t citrate tr n t cn c i n i mt s n – opp r n c c t am ct n mt i u m u t t n ất v i m u t o đ i n c u côn n c n p oc cn t ov t i u ơn p p so – gel i n c u tr c đ v qu a quy tr n t o m u đ đ a u i n t o cđ ty uc u c t qu c n c a u n v n ao m: Tổn p t n côn v t i u t a1.25Sr1.75Mn2O7 c côn t c tổn qu t La2-2xSr1+2xMn2O7 x= 375 t u c c uỗi Ruddlesden- op r v i u i n p =7 n i t đ nun 125 o C T i ian nun t i u 12h cm uc t o đ u c cấu trúc t giác lo i Sr3Ti2O7, thu c nhóm không gian I4/mmm t i ut uđ cc đ N i t đ nun v t t tin t ơn đ i t t v đơn p a c c ất i ian n t t u m u c vai trò quy t đ n tron vi c n t n p av t i u t qu p p đo n i u x tia pha c a ou c a cho c ún ta n n t đ ay r p rovs it t o n i t đ t đ đ a đ đ cc tr c t ôn t c quy tr n p o t o t n côn t i 125 n 135 o cs n t n os n v is n t n p n ất v t i u n ất tron t ấp ơn so v i c c n v 145 o c t c cỡ v t i ian u u i nc u o n đ n 12 t qu n cũn c o t c c n i n c u tr c cỡ m n u c mn uđ t o cc ơn it đ cc y u i n t t đ c c i n p p đo đặc t n t t o u i n n p n p n n p ar n i i o n i t đ nun t ấp ơn v t s t o p i ian t cỡ m n ỏ ơn so v i ơn p p so – i un yc t u t ơn n n t o m u c c ất c t v cỡ n c cỡ t n t t i c o t m u đ t t n c ất t t t n ất = n i t đ nun 145 10h 62 o v t i ian u K t qu xúc t c quan c t qu quan Tuy n i n c n c n n i n c u c uy n s u ơn n a đ c t mặt xúc t c quan i t u n t m n n n c n t o m s c tr n c c v t i u ceramic ( c p t c ramic s v sin c ramic) 63 G G D T M Hue, T.V.Manh, L.H.Anh, L V Hong, M.H.Phan, P.T Huyen, and H D Chinh, Sol–Gel Synthesis, Characterization, and Magnetic Properties of DoubleLayered Perovskite Manganite, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, VOL 50, NO 6, JUNE 2014 64 Ệ J W Liu, G Chen, Z H Li, Z Lü, and Z G an “ ynt sis an co ossa magnetoresistance effect of layered perovskites Sm2-2xSr1+2xMn2O7 (x = 0.2, 0.4, ” at r m ys vo no pp 185–188, 2007 Y.S Reddy, P Kistaiah, C Vishnuvardhan Reddy “Synthesis and electrical and elastic properties of double layered manganite La2-2x(Sr1.8-x Cax)Mn2O7 ” at r Chem Phys., 102 (2007) 171 – 175 Battle PD, Cox, Green MA, Millburn JE, Spring LE, et al.1997 Chem Mater 9: 1042 Argyriou DN, Mitchell JF, Potter CD, Bader SD, Kleb R, Jorgensen JD 1997 Phys Rev B 55:R11965 Perring TG, Aeppli G, Kimura T, Tokura Y, Adams MA 1998 Phys Rev B 58: R14693 Hirota K, Moritomo Y, Fujioka K, Kubota K, Yoshizawa H, Endoh Y 1998 J Phys Soc Jpn 67:3380 Kubota M, Fujioka H, Ohoyama K, Hirota K, Moritomo Y, et al 1999 J Phys Chem Solids 60:1161 Argyriou DN, Mitchell JF, Radaelli PG, Bordallo HN, Cox DE, et al 1999 Phys Rev B 59:8695 Perring TG, Aeppli G, Moritomo Y, Tokura Y 1997 Phys Rev Lett 78:3197 10 Osborn R, Rosenkranz S, Argyriou DN, Vasiliu-Doloc L, Lynn JW, et al 1998 Phys Rev Lett 81:3964 11 Fujioka H, Kubota M, Hirota K, Yoshizawa H, Moritomo Y, Endoh Y 1999 J Phys Chem Solids 60:1165 12 Chatterji T, Regnault LP, Thalmeier P, Suryanarayanan R, Dhalenne G, Revcolevschi A 1999 Phys Rev B 60:R6965 13 A.K Gupta, J Phys and Chem.Sol., 67 (2006) 2358–2364 14 L.A Han et al.: J Mater Sci Technol., 2010, 26(3), 234–236 65 15 Masato Kubota, Hirofumi Fujioka, Kazuma Hirota, Kenji Ohoyama, Yutaka Moritomo, Hideki Yoshizawa and Yasuo Endoh, J Phys Soci Japan, Vol 69, No 6, June, 2000, pp 1606-1609 16 M H Ehsani, M E Ghazi, P Kameli, J Mater Sci (2012) 47:5815–5822 17 Myron B Salamon, M Jaime, Rev Mod Phys., Vol 73, No 3, July 2001 18 R Dudric, F Goga, M Neumann, S Mican, R Tetean, J Mater Sci (2012) 47:3125–3130 19 C.C.Chen, C.H.Shen, R.S.Liu, J.G.Lin, and C.Y.Hoang, Mater.Res Bull., vol 37, pp 235–246, 2007 20 a otto T otta an or o “ o ossa ma n tor sistant mat ria s: The key role of phase separation,” Phys Rep., vol 344, no 1, pp 1–153, 2001 21 sano aya awa an atsui “ iant ma n tor sistanc o a two- dimensional ferromagnet La2-2xCa1+2xMn2O7” Appl Phys Lett., vol 68, no 25, pp 3638–3640, 1996 22 J F Mitchell, D N Argyriou, A Berger, K E Gray, R Osborn, and U Welp, “ pin c ar an attic stat s in ay r ma n tor sistiv oxi s ” J Phys Chem B, vol 105, no 44, pp 10731–10745, 2001 23 an an n “ a n toca oric an co ossa ma n tor sistanc effect in layered perovskite La1.4Sr1.6Mn2O7 ” J Mater Sci Technol., vol 26, no 3, pp 234–236, 2010 24 an n on an an ao “ ct of Al doping on the magnetic and electrical properties of layered perovskite La1.3Sr1.7Mn2-xAlxO7 ” Phys B, Condensed Matter, vol 403, no 17, pp 2614– 2617, 2008 25 M Kubota et al “ ation tw n crysta an ma n tic structures of layered manganite La2-2xSr1+2xMn2O7 (0.30 x ” J Phys Soc Jpn., vol 69, no 6, pp 1606–1609, 2000 26 sani azi an am i “ cts o p an sint rin temperature on the synthesis and electrical properties of the bilayered 66 LaSr2Mn2O7 manganite prepared by the sol– proc ss ” J Mater Sci., vol 47, no 15, pp 5815–5822, 2012 a amon an 27 M aim “T p ysics o man anit s: tructur and transport ” Rev Mod Phys., vol 73, no 3, p 583, Jul 2001 u ric 28 o a umann ican an T t an “ a n tic properties and magnetocaloric effect in La1.4-xCexCa1.6Mn2O7 perovskites synthesized by sol– m t o ” J Mater Sci., vol 47, no 7, pp 3125–3130, 2012 29 S H Chun, Y Lyanda-Geller, M B Salamon, R Suryanarayanan, G a nn an vco vsc i “ manganite La1.2Sr1.8Mn2O7 sin ntrant spin ass avior in layered crysta s ” J Appl Phys., vol 90, no 12, pp 6307–6311, 2001 30 T r uzova aumov an r uzov “ a n tic prop rti s of electron-irradiated quasi-layered manganites La2-2xSr1+2xMn2O7 (x=0.3, 0.35, ” Phys Solid State, vol 45, no 8, pp 1513–1518, 2003 31 T imura an To ura “ ay r ma n tic man anit s ” Annu Rev Mater Sci., vol 30, pp 451–474, Aug 2000 32 X Zhao, W Chena, Y Zonga, S L Diao, X J Yan, and M G Zhu, “ tructur ma n tic an ma n tiocaloric properties in La1.4Sr1.6-xCaxMn2O7 p rovs it compoun s ” J Alloys Compounds, vol 469, no 1, pp 61–65, 2009 33 Y Moritomo, A Asamitsu, H Kuwahara, Y Tokura, and Y Matsui, “ iant magnetoresistance of manganese oxides with a layered perovskite structur ” Nature, vol 380, pp 141–144, Mar 1996 34 A.B.Missyul, I.A.Zvereva, and T T manganites LnSr2Mn2O7 n= a a stra “T ormation of the complex ” Mater Res.Bull., vol 47, no 12, pp 4156–4160, 2012 “ a n tic p as 35 A K Gupta, G L Bhalla, and ia ram of double- layered La2-2xCa1+2xMn2O7 man anit ” J Phys Chem.Solids, vol 67, no 11, pp 2358–2364, 2006 67 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - LÊ HOÀNG ANH NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU GỐM TỪ TÍNH TRÊN CƠ SỞ PEROVSKITE MANGANITE ĐA LỚP THUỘC CHUỖI... Ư G TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU DOUBLE PEROVSKITE MANGANITE THUỘC CHUỖI RUDDLESDEN – POPPER .3 1.1 Cấu trúc tinh th Ruddlesden- popper 1.2 ấu trúc tin t v t i... u, y u t quy t đ n đ n tính chất n – t – hóa c a v t li u Tùy theo s t ay đổi c a x C u trúc tinh th c a h v t li u manganite thu c chuỗi Ruddlesden- Popper N = mà tính chất n t cũn khác T y t
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của vật liệu gốm từ tính trên cơ sở perovskite maanganite đa lớp thuộc chuỗi ruddlesden popper , Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của vật liệu gốm từ tính trên cơ sở perovskite maanganite đa lớp thuộc chuỗi ruddlesden popper , Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của vật liệu gốm từ tính trên cơ sở perovskite maanganite đa lớp thuộc chuỗi ruddlesden popper

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập