Bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp

27 486 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 15:15

- Bộ quy tắc ứng xử nhằm xây dựng con người bằng những giá trị: tuân thủ, công bằng, liêm chính, trung thực, chính xác, tôn trọng... - Con người là giá trị cốt lõi cho thành công của doanh nghiệp, xây dựng con người tức là xây dựng thành công cho doanh nghiệp ... gia đình CNCVN phát triển vững mạnh, phồn thịnh Giới thiệu Bộ quy tắc ứng xử CNCVN Giới thiệu Bộ quy tắc ứng xử: Bộ Quy tắc ứng xử CNCVN bao gồm nguyên tắc cốt lõi đạo đức doanh nghiệp, quy định... phải sử dụng Bộ quy tắc? Bộ quy tắc Ứng xử CNC áp dụng cho "Thành viên CNC" Thành viên CNC kỳ vọng tôn trọng Giá trị CNC Mọi Thành viên CNC cá nhân tham gia tuân thủ Bộ quy tắc Ứng xử CNC hỗ trợ... họ sinh sống làm việc Bộ quy tắc Ứng xử CNCVN thường đề tiêu chuẩn cao so với luật pháp yêu cầu Ngoài pháp luật, Thành viên CNCVN tuân thủ Bộ quy tắc Ứng xử CNCVN Nhân viên CNCVN phải báo cáo kịp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp, Bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp, Bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn