Cacbohidrat tom tat ly thuyet bai tap dap an bai tap tu giai

9 476 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2017, 16:24

CHNG II: CACBOHIRAT A.TểM TT Lí THUYT: Hp cht MONOSACCARIT Cacbohirat Glucoz Fructoz Cụng thc C6H12O6 C6H12O6 phõn t CH2OH[CHOH]3 CTCT thu gn CH2OH(CHOH)4 c im cu to Húa tớnh 1/Tớnhcht anehit 2/Tớnh cht ancol a chc 3/ Phn ng thy phõn 4/ Tớnh cht khỏc ISACCARIT Saccaroz C12H22O11 POLISACCARIT Tinh bt Xenlunoz (C6H10O5)n (C6H10O5)n [C6H7O2(OH)3]n CHO COCH2OH -Cú nhiu nhúm OH k -Cú nhúm CHO -Cú nhiu nhúm OH k -Khụng cú nhúm CHO C6H11O5 O C6H11O5 - Cú nhiu nhúm OH k - Hai nhúm C6H12O5 Cú (do chuyn húa glucoz) Khụng(ng phõn mantoz cú p/) AgNO3/ NH3 +Cu(OH)2 - Mchxon -Nhiunhúm C6H12O5 -Mch thng - Cú nhúm OH k - Nhiu nhúm C6H12O5 Khụng Khụng +Cu(OH)2 - - Cú Cú Cú +Cu(OH)2 Khụng Khụng Lờn men ru Chuyn húa glucoz p/ mu vi I2 + HNO3, 1.Húa tớnh ca Glucoz: a Tớnh cht anehit n chc; CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + NH4NO3 t0 CH2OH[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH CH2OH[CHOH]4COONa + 2Cu2O + 3H2O ,t CH2OH[CHOH]4CHO + H2 Ni CH2OH[CHOH]4CH2OH (sobitol) b Tớnh cht ancol a chc: 2CH2OH[CHOH]4CHO + Cu(OH)2 (C6H11O6)2Cu + H2O pridin CH2OH[CHOH]4CHO + (CH3CO)2O Este cha gc CH3COO ( p/ chng t glucoz cú nhúm OH) c Phn ng lờn men: , 30 350 C6H12O6 enzim C2H5OH + 2CO2 Húa tớnh ca saccaroz: Dung dch saccaroz + Cu(OH)2 dung dch ng saccarat mu xanh lam + ,t C12H22O11 + H2O H C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) Húa tớnh ca tinh bt v xenluloz: H + ,t (C6H10O5)n (tinh bt hoc xenluloz) + n H2O n C6H12O6 ( glucoz) H tinh bt + dd I2 hp cht mu xanh ( du hiu nhn bit h tinh bt) [C6H7O2(OH)3]n ( Xenluloz) + 3n HNO3 [C6H7O2(ONO2)3]n + 3n H2O B CC DNG BI TP: DNG Phn ng gng ca glucoz (C6H12O6) C6H12O6 2Ag m: 180 g 316 g VD1: un núng 37,5 gam dung dch glucoz vi lng AgNO /dung dch NH3 d, thu Nng % ca dung dch glucoz l A 11,4 % B 14,4 % C 13,4 % D 12,4 % 6,48.180 100% = 14,4%.Chn ỏp ỏn B HD: % = 108.37,5.2 DNG 2: Phn ng lờn men ca glucoz (C6H12O6) C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 Mol: Lu ý: Bi toỏn thng gn vi gi thit cho CO2 hp th hon ton dd nc vụi Ca(OH)2 thu c lng kt ta CaCO3 hocs mol hn hp mui T ú tớnh c s mol CO2 da vo s mol mui VD2: Lờn men m gam glucoz vi hiu sut 75% Ton b CO2 thoỏt c dn vo dung dch NaOH thu c 0,4 mol hn hp mui Giỏ tr ca m l: A 36 B 48 C 27 D 54 HD: m = 0,2.180 : 75% = 48( gam) Chn ỏp ỏn B DNG 3: Phn ng thy phõn saccaroz (C12H22O11) C12H22O11 (saccaroz) C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) C12H22O11 (mantoz) 2C6H12O6 (glucoz) VD 3: Mun cú 162 gam glucoz thỡ lng saccaroz cn em thu phõn hon ton l A 307,8 gam B 412,2gam C 421,4 gam D 370,8 gam HD: C12H22O11(Saccaroz) C6H12O6 342 g 180 g m=? 162g 162.342 9.342 msacaz = = =307,8(g) Chn ỏp ỏn A 180 10 DNG 4: Phn ng thy phõn tinh bt hoc xenluloz (C6H10O5)n H1 H2 ( C6H10O5)n n C6H12O6 (glucoz) 2n C2H5OH + 2n CO2 m: 162n 180n 92n 88n VD4: Thủy phân m gam tinh bột , sản phẩm thu đợc đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn khí CO2 sinh cho qua dung dịch Ca(OH)2 d, thu đợc 750 gam kết tủa Nếu hiệu suất trình sản xuất ancol 80% m có giá trị là: A 486,0 B 949,2 C 759,4 D 607,5 7,5.162n 100 HD: nCO2 = nCaCO3 = 7,5 mol Vy m = = 759,4 (g) Chn ỏp ỏn C 2n 80 DNG 5: Xenluloz + axitnitrit xenluloz trinitrat [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O m: 162n 189n 297n VD 5: T 16,20 tn xenluloz ngi ta sn xut c m tn xenluloz trinitrat (bit hiu sut phn ng tớnh theo xenluloz l 90%) Giỏ tr ca m l A 26,73 B 33,00 C 25,46 D 29,70 HD: [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O 162n 3n.63 297n 16,2 m=? 16, 2.297 n 90 m= = 26,73 tn 162n 100 DNG 6: Kh glucoz bng hyro C6H12O6 (glucoz) + H2 C6H14O6 (sobitol) VD 6: Lng glucoz cn dựng to 1,82 gam sobitol vi hiu sut 80% l A 2,25 gam B 1,80 gam C 1,82 gam D 1,44 gam 1,82 100 180 HD: m = = 2,25 (g) Chn ỏp ỏn A 182 80 DNG 7: Xỏc nh s mt xớch (n) VD 7: Trong 1kg go cha 81% tinh bt cú s mt xớch C6H10O5 l : A 3,011.1024 B 5,212.1024 C 3,011.1021 D 5,212.1021 1.103.81 HD: S mt xớch l: 6,022.10 23 = 3,011.1024 Chn ỏp ỏn A 100.162 DNG 8: Toỏn tng hp VD 8: Phn ng tng hp glucoz cõy xanh cn c cung cp nng lng t ỏnh sỏng mt tri: ASMT CO2 + 6H2O + 673 Kcal C6H12O6 C mt phỳt, mi cm lỏ xanh nhn c 0,5 cal nng lng mt tri, nhng ch cú 10% c s dng vo phn ng tng hp glucoz Thi gian mt cõy cú 1000 lỏ xanh (din tớch mi lỏ 10 cm2) sn sinh c 18 gam glucoz l: A gi 14 phỳt 36 giõy B gi 29 phỳt 12 C gi 30 phỳt15 D gi 00 phỳt00 HD: sn sinh 18 gam glucoz cn: 673.18/180 = 67,3 (kcal)= 67300 (cal) Trong mi phỳt, cõy xanh nhn c: 1000.10.0,5 = 5000 (cal) Nng lng c s dng sn sinh glucoz l: 5000.10% = 500 (cal) Vy thi gian cn thit l: 67300/500 = 134,6(p)= gi1436 Chn ỏp ỏn A VD 9: t chỏy hon ton 0,1 mol mt Cacbohirat (cacbohidrat) X thu c 52,8gam CO v 19,8 gam H2O Bit X cú phn ng bc, X l A Glucoz B Fructoz HD: nC = nCO2 = 1,2mol ; C Saccaroz n A = 2nH 2O = 2,2mol Cụng thc cacbohirat l C12H22O11 M X cú phn ng bc Vy X l mantoz Chn ỏp ỏn D Chỳ ý: H 1) A B ( H l hiu sut phn ng) mA = mB 100 H ; mB = mA H 100 D Mantoz H1 H2 2) A B C ( H1, H2 l hiu sut phn ng) 100 100 H H mA = mC ; mC = mA H1 H 100 100 C.CU HI V BI TP TRC NGHIM (Dựng cho kim tra 45 phỳt): 1. phõn bit glucoz v fructoz thỡ nờn chn thuc th no di õy? A Cu(OH)2 mụi trng kim núng B Dung dch AgNO3 NH3 C Dung dch brom D Cu(OH)2 nhn bit c tt c cỏc dung dch ca glucoz, glixerol, fomanehit,etanol cn dựng thuc th l A Cu(OH)2 mụi trng kim B [Ag(NH3)2](OH) C Na kim loi D Nc brom phõn bit cỏc dung dch húa cht riờng bit: saccaroz, mantoz, etanol, fomalin cú th dựng mt húa cht nht l A Cu(OH)2/ OH B AgNO3/ NH3 C H2/ Ni D Vụi sa Phn ng chng t glucoz cú dng mch vũng l phn ng vi: A Cu(OH)2 B [Ag(NH3)2](OH) C H2/Ni (t0) D CH3OH/HCl Fructoz khụng phn ng vi cht no sau õy? A H2/Ni,t0 B Cu(OH)2 C AgNO3/ NH3 D dung dch brom Phn ng no sau õy cú th chuyn húa glucz, fructoz thnh nhng sn phm ging nhau? A phn ng vi Cu(OH)2 B phn ng vi [Ag(NH3)2](OH) C phn ng vi H2/Ni, t0 D phn ng vi Na Saccaroz cú th tỏc dng c vi cỏc cht no di õy? A H2/Ni,t0 v Cu(OH)2 B Cu(OH)2 v CH3COOH/H2SO4 c C Cu(OH)2 v [Ag(NH3)2](OH) D H2/Ni,t0 v CH3COOH/H2SO4 c Gia saccaroz v glucoz cú c im ging l: A u c ly t c ci ng B u b oxihoa bi [Ag(NH3)2](OH) C.u cú bit dchuyt ngt D.u hũa tan Cu(OH)2 t0 thng cho dd xanh lam Tinh bt v xenluloz khỏc ch: A phn ng thy phõn B tan nc C thnh phn phõn t D cu trỳc mch phõn t 10 im ging gia phn ng thy phõn tinh bt v thy phõn xenluloz l: A sn phm cui cựng thu c B loi enzim lm xỳc tỏc C sn phm trung gian D lng nc tham gia quỏ trỡnh thy phõn 11 un núng xenluloz dung dich axit vụ c loóng, thu c sn phm l: A saccaroz B glucoz C fructoz D mantoz 12 Mt cht thy phõn mụi trng axit loóng, un núng khụng to glucoz Cht ú l: A saccaroz B xenluloz C tinh bt D protein 13 Cht khụng tham gia phn ng thy phõn l: A.saccaroz B xenluloz C fructoz D tinh bt 14, Tinh bt, xenluloz, saccroz, mantoz u cú kh nng tham gia phn ng: A hũa tan Cu(OH)2 B thy phõn C gng D trựng ngng 15 Phỏt biu khụng ỳng l: A Dung dch fructoz hũa tan c Cu(OH)2 B Thy phõn (xỳc tỏc H+, t0) sacaroz cng nh mantoz u cho cựng mt monosacarit C Sn phm thy phõn xenluloz (xỳc tỏc H+, t0) cú th tham gia phn ng gng D Dung dch mantoz tỏc dng vi Cu(OH)2 un núng cho kt ta Cu2O 16 Cacbohirat ch cha hai gc glucoz phõn t l A saccaroz B mantoz C tinh bt D xenluloz 17 ng dng no sau õy khụng phi l ng dng ca glucoz? A Trỏng gng, phớch B Nguyờn liu sn xut cht PVC C Nguyờn liu sn xut ancol etylic D Lm thc phm dinh dng v thuc tng lc 18 Dóy gm cỏc dung dch u tham gia phn ng bc l: A glucoz, mantoz, axit fomic, anehit axetic B fructoz, mantoz, glixerol, anehit axetic C glucoz, glixerol, mantoz, axit fomic D glucoz, fructoz, mantoz, saccaroz ( Trớch TSH A 2009 ) 19 Phỏt biu no sau õy l ỳng? A Saccaroz lm mt mu nc brom B Glucoz b kh bi dung dch AgNO3 NH3 C Xenluloz cú cu trỳc mch phõn nhỏnh D Amilopectin cú cu trỳc mch phõn nhỏnh ( Trớch TSH B 2009 ) 20 Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A Glucoz tỏc dng c vi nc brom B Khi glucoz dng mch vũng thỡ tt c cỏc nhúm OH u to ete vi CH3OH C Glucoz tn ti dng mch h v dng mch vũng D dng mch h, glucoz cú nhúm OH k ( Trớch TSH B 2009 ) 21 Lờn men m gam glucoz vi hiu sut 90%, lng khớ CO2 sinh hp th ht vo dung dch nc vụi trong, thu c 10 gam kt ta Khi lng dung dch sau phn ng gim 3,4 gam so vi lng dung dch nc vụi ban u Giỏ tr ca m l: A 13,5 B 30,0 C 15,0 D 20,0 ( Trớch TSH A 2009 ) 22 T tn nc mớa cha 12% saccaroz cú th thu hi c m (kg) saccaroz , vi hiu sut thu hi 80% Giỏ tr ca m l: A 96 B.100 C 120 D 80 23 Cho m gam tinh bt lờn men sn xut ancol etylic, ton b lng CO2 sinh cho qua dung dch Ca(OH)2 d, thu c 750 gam kt ta Bit hiu sut mi giai on lờn men l 80% Giỏ tr ca m l: A 950,8 B 949,2 C 960,4 D 952,6 24 Nh mỏy ru bia H Ni sn xut ancol etylic t mựn ca g cha 50% xenluloz Mun iu ch tn ancol etylic ( hiu sut 70%) thỡ lng ( kg) mựn ca g cn dựng l: A 5430 B 5432 C 5031 D 5060 25 Xenluloz trinitrat l cht d chỏy v n mnh, c iu ch t xenluloz v axit nitric Mun iu ch 29,7 kg xenluloz trintrat (hiu sut 90%) thỡ th tớch axit ntric 96% ( D= 1,52 g/ml) cn dựng l: A 14,39 lit B 15,24 lớt C 14,52 lớt D 20,36 lớt CU HI V BI TP TRC NGHIM T GII (Dựng cho kim tra 90 phỳt): Cõu 1: Trong phõn t ca cacbohyrat luụn cú A nhúm chc axit B nhúm chc xeton C nhúm chc ancol D nhúm chc anehit Cõu 2: Cht thuc loi isaccarit l A glucoz B saccaroz C xenluloz D fructoz Cõu 3: Hai cht ng phõn ca l A glucoz v mantoz.B fructoz v glucoz.C fructoz v mantoz.D saccaroz v glucoz Cõu 4: Trong iu kin thớch hp glucoz lờn men to thnh khớ CO2 v A C2H5OH B CH3COOH C HCOOH D CH3CHO Cõu 5: Saccaroz v glucoz u cú A phn ng vi AgNO3 dung dch NH3, un núng B phn ng vi dung dch NaCl C phn ng vi Cu(OH)2 nhit thng to thnh dung dch xanh lam D phn ng thu phõn mụi trng axit Cõu 6: Cho s chuyn hoỏ: Glucoz X Y CH3COOH Hai cht X, Y ln lt l A CH3CHO v CH3CH2OH B CH3CH2OH v CH3CHO C CH3CH(OH)COOH v CH3CHO D CH3CH2OH v CH2=CH2 Cõu 7: Cht tham gia phn ng gng l A xenluloz B tinh bt C fructoz D saccaroz Cõu 8: Cht khụng phn ng vi AgNO3 dung dch NH3, un núng to thnh Ag l A C6H12O6 (glucoz) B CH3COOH C HCHO D HCOOH Cõu 9: Dóy gm cỏc dung dch u tỏc dng vi Cu(OH)2 l A glucoz, glixerol, ancol etylic B glucoz, andehit fomic, natri axetat C glucoz, glixerol, axit axetic D glucoz, glixerol, natri axetat Cõu 10: chng minh phõn t ca glucoz cú nhiu nhúm hiroxyl, ngi ta cho dung dch glucoz phn ng vi A Cu(OH)2 NaOH, un núng B AgNO3 dung dch NH3, un núng C Cu(OH)2 nhit thng D kim loi Na Cõu 11: Khi lờn men 360 gam glucoz vi hiu sut 100%, lng ancol etylic thu c l A 184 gam B 276 gam C 92 gam D 138 gam Cõu 12: Cho m gam glucoz lờn men thnh ru etylic vi hiu sut 80% Hp th hon ton khớ CO2 sinh vo nc vụi d thu c 20 gam kt ta Giỏ tr ca m l A 14,4 B 45 C 11,25 D 22,5 Cõu 13: un núng dung dch cha 27 gam glucoz vi AgNO3 dung dch NH3 (d) thỡ lng Ag ti a thu c l A 16,2 gam B 10,8 gam C 21,6 gam D 32,4 gam Cõu 14: Cho 50ml dung dch glucoz cha rừ nng tỏc dng vi mt lng d AgNO dung dch NH3 thu c 2,16 gam bc kt ta Nng mol (hoc mol/l) ca dung dch glucoz ó dựng l (Cho Ag = 108) A 0,20M B 0,01M C 0,02M D 0,10M Cõu 15: Lng glucoz cn dựng to 1,82 gam sobitol vi hiu sut 80% l A 2,25 gam B 1,80 gam C 1,82 gam D 1,44 gam Cõu 16: un núng xenluloz dung dch axit vụ c, thu c sn phm l A saccaroz B glucoz C fructoz D mantoz Cõu 17: Cho s chuyn húa sau: Tinh bt X Y axit axetic X v Y ln lt l A ancol etylic, anehit axetic B glucoz, ancol etylic C glucoz, etyl axetat D glucoz, anehit axetic Cõu 18: Tinh bt, xenluloz, saccaroz, mantoz u cú kh nng tham gia phn ng A ho tan Cu(OH)2 B trựng ngng C gng D thy phõn Cõu 19: Mt cht thy phõn mụi trng axit, un núng khụng to glucoz Cht ú l A protit B saccaroz C tinh bt D xenluloz Cõu 20: Cho dóy cỏc cht: glucoz, xenluloz, saccaroz, tinh bt, fructoz S cht dóy tham gia phn ng gng l A B C D Cõu 21: Thy phõn 324 gam tinh bt vi hiu sut ca phn ng l 75%, lng glucoz thu c l A 250 gam B 300 gam C 360 gam D 270 gam Cõu 22: T 16,20 tn xenluloz ngi ta sn xut c m tn xenluloz trinitrat (bit hiu sut phn ng tớnh theo xenluloz l 90%) Giỏ tr ca m l A 26,73 B 33,00 C 25,46 D 29,70 Cõu 23: Cho cỏc cht: ancol etylic, glixerol, glucoz, imetyl ete v axit fomic S cht tỏc dng c vi Cu(OH)2 l A B C D Cõu 24: Mun cú 2610 gam glucoz thỡ lng saccaroz cn em thu phõn hon ton l A 4595 gam B 4468 gam C 4959 gam D 4995 gam Cõu 25: Thuc th phõn bit glucoz v fructoz l A Cu(OH)2 B dung dch brom C [Ag(NH3)2] NO3 D Na Cõu 26: un núng 37,5 gam dung dch glucoz vi lng AgNO3/dung dch NH3 d, thu c 6,48 gam bc Nng % ca dung dch glucoz l A 11,4 % B 14,4 % C 13,4 % D 12,4 % Cõu 27: Phõn t trung bỡnh ca xenluloz l 1620 000 Giỏ tr n cụng thc (C6H10O5)n l A 10000 B 8000 C 9000 D 7000 Cõu 28: Trỏng bc hon ton m gam glucoz thu c 86,4 gam Ag Nu lờn men hon ton m gam glucoz ri cho khớ CO2 thu c hp th vo nc vụi d thỡ lng kt ta thu c l A 60g B 20g C 40g D 80g Cõu 29: Trong cỏc cht sau: axit axetic, glixerol, glucoz, ancol etylic, xenluloz S cht hũa tan c Cu(OH)2 nhit thng l A B C D Cõu 30: Lờn men 41,4 gam glucoz vi hiu sut 80%, lng khớ thu c cho hp th hon ton vo dung dch nc vụi d thỡ lng kt ta thu c l A 18,4 B 28,75g C 36,8g D 23g Cõu 31: Cho m gam glucoz lờn men thnh ancol etylic Khớ sinh cho vo nuc vụi d thu c 120 gam kt ta, bit hiu sut quỏ trỡnh lờn men t 60% Giỏ tr m l A 225 gam B 112,5 gam C 120 gam D 180 gam Cõu 32: Cho cỏc dung dch sau: saccaroz, glucoz, anehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructoz S lng dung dch cú th tham gia phn ng gng l A B C D Cõu 33: Khi thy phõn saccaroz thỡ thu c A ancol etylic B glucoz v fructoz C glucoz D fructoz Cõu 34: Cụng thc no sau õy l ca xenluloz? A [C6H7O2(OH)3]n B [C6H8O2(OH)3]n C [C6H7O3(OH)3]n D [C6H5O2(OH)3]n Cõu 35: Dóy cỏc cht no sau õy u cú phn ng thu phõn mụi trng axit? A Tinh bt, xenluloz, glucoz B Tinh bt, xenluloz, fructoz C Tinh bt, xenluloz, saccaroz D Tinh bt, saccaroz, fructoz Cõu 36: T kg go np ( cú 80% tinh bt) lờn men v chng ct s thu c V lớt ancol etylic ( Ru np) cú nng 450 Bit hiu sut ca quỏ trỡnh lờn men l 80% v lng riờng ca ancol etylic l 0,807 g/ml Giỏ tr ca V l: A 1,0 B 2,4 C 4,6 D 2,0 Cõu 37: t chỏy hon ton 10,26 gam mt cacbohirat X thu c 8,064 lớt CO2 ( ktc) v 5,94 gam H2O X cú M < 400 v cú kh nng d phn ng gng Tờn gi ca X l: A glucoz B saccaroz C fructoz D mantoz Cõu 38: Cho s bin húa: 80% 40% 30% % C2H5OH 60 Cao su buna C6H12O6 G (Xenluloz) C4H6 Khi lng (tn) g cn dựng sn xut tn cao su l: A 52,08 B 54,20 C 40,86 D 42,35 Cõu 39: Cho 13,68 gam hn hp saccaroz v mantoz tỏc dng vi lng d dung dch AgNO3 NH3 thu c 2,16 gam Ag kt ta S mol ca saccaroz v mantoz hn hp tng ng l: A 0,01 v 0,03 B 0,03 v 0,01 C 0,01 v 0,02 D 0,02 v 0,03 Cừu 40: Phn ng tng hp glucoz cừy xanh cn c cung cp nng lng t nh sng mt tri: ASMT CO2 + 6H2O + 673 Kcal C6H12O6 C mt pht, mi cm l xanh nhn c 0,5 cal nng lng mt tri, nhng ch cỳ 10% c s dng vo phn ng tng hp glucoz Thi gian mt cừy cỳ 1000 l xanh (din tch mi l 10 cm2) sn sinh c 18 gam glucoz l: A gi 14 pht 36 giừy B gi 29 pht 12 C gi 30 pht15 D gi 00 pht00 Cừu 41: Thy phõn hon ton 100ml dung dch ng mantoz 2M thỡ thu c dung dch X Cho dung dch X tỏc dng vi dung dch AgNO3 / NH3 (d) thỡ c m gam kt ta Giỏ tr ca m l A 21,6 gam B 43,2 gam C 86,4 gam D 32,4 gam Cừu 42: Cho cỏc dung dch v cỏc cht lng riờng bit sau: glucoz , tinh bt, glixezol, phenol, anehit axetic v benzen Thuc th nhn bit cỏc dung dch trờn l A Na, quỡ tớm, Cu(OH)2 B Na, quỡ tớm, AgNO3/NH3 C Na, quỡ tớm, nc brom D Cu(OH)2, dung dch I2, nc brom Cừu 43: Dựng húa cht no sau õy cú th phõn bit c cỏc dung dch Saccaroz , mantoz, etannol, etanal? A Cu(OH)2/OH- B AgNO3/NH3 C nc brom D H2/Ni,t0 Cừu 44: Lờn men a gam glucoz vi hiu sut 90% lng CO2 sinh hp th ht vo dung dch nc vụi thu c 10 gam kt ta, phn lng dung dch gim 3,4 gam so vi ban u Tớnh a? A 13,5 gam B 20,0 gam C 15,0 gam D 25,0 gam Cừu 45: Khi sn xut ancol etylic t m gam glucoz, khớ sinh cho hp th ht vo dung dch cha 0,3 mol Ca(OH)2 thu c 20 gam kt ta Bit hiu sut ca c quỏ trỡmh l 60% Khi lng m gam glucoz ó dựng l: A 30 gam B.30 gam hoc 60 gam C 60 gam hoc 120 gam D Tt c u sai Cừu 46: Dóy gm cỏc dung dch u tỏc dng vi Cu(OH)2 l: A Glucoz, glixerin, mantoz, ru etylic B Glucoz, glixerin, anehit fomic, natri axetat C Glucoz, glixerin, mantoz, natri axetat D Glucoz, glixerin, mantoz, axit axetic Cõu 47: T 180 gam glucoz, bng phng phỏp lờn men ru, thu c a gam ancol etylic ( hiu sut 80%) Oxi húa 0,1a gam ancol etylic bng phng phỏp lờn men gim, thu c hn hp X trung hũa hn hp X cn 720 ml dung dch NaOH 0,2M Hiu sut quỏ trỡnh lờn men gim l A 80% B 10% C 90% D 20% ( Trớch TSH A - 2010 ) Cõu 48: Mt phõn t saccaroz cú: A mt gc - glucoz v mt gc fructoz B mt gc - glucoz v mt gc fructoz C hai gc - glucoz D mt gc - glucoz v mt gc fructoz ( Trớch TSH A - 2010 ) Cõu 49: Cỏc dung dch phn ng c vi Cu(OH)2 nhit thng l: A glixerol, axit axetic, glucoz B lũng trng trng, fructoz, axeton C anehit axetic, saccaroz, axit axetic D Fructoz, axit acrylic, ancol etylic ( Trớch TSH B - 2010 ) Cõu 50: Cht X cú c im sau: phõn t cú nhiu nhúm OH, cú v ngt, hũa tan Cu(OH) nhit thng, phõn t cú liờn kt glicozit, lm mt mu nc brom Cht X l: A xenluloz B mantoz C glucoz D saccaroz ( Trớch TSH B - 2010 ) ỏp ỏn cõu hi trc nghim 1: 1C, 2A, 3A, 4D, 5D, 6C, 7B, 8D, 9D, 10A, 11B, 12D, 13C, 14B, 15B, 16B, 17B, 18A, 19D, 20B, 21C, 22A, 23B, 24C, 25A ỏp ỏn cõu hi trc nghim 2: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C, 6B, 7C, 8B, 9C, 10C, 11A, 12D, 13D, 14A, 15A, 16B, 17B, 18D, 19A, 20C, 21D, 22A, 23A, 24C, 25B, 26B, 27A, 28D, 29A, 30C, 31D, 32C, 33B, 34A, 35C, 36A, 37D, 38A, 39B, 40A, 41C, 42D, 43A, 44C, 45B, 46D, 47C, 48D, 49A, 50B ... glucoz C fructoz D mantoz Cõu 17: Cho s chuyn húa sau: Tinh bt X Y axit axetic X v Y ln lt l A ancol etylic, anehit axetic B glucoz, ancol etylic C glucoz, etyl axetat D glucoz, anehit axetic Cõu... Cu(OH)2 l: A Glucoz, glixerin, mantoz, ru etylic B Glucoz, glixerin, anehit fomic, natri axetat C Glucoz, glixerin, mantoz, natri axetat D Glucoz, glixerin, mantoz, axit axetic Cõu 47: T 180... liu sn xut ancol etylic D Lm thc phm dinh dng v thuc tng lc 18 Dóy gm cỏc dung dch u tham gia phn ng bc l: A glucoz, mantoz, axit fomic, anehit axetic B fructoz, mantoz, glixerol, anehit axetic
- Xem thêm -

Xem thêm: Cacbohidrat tom tat ly thuyet bai tap dap an bai tap tu giai, Cacbohidrat tom tat ly thuyet bai tap dap an bai tap tu giai, Cacbohidrat tom tat ly thuyet bai tap dap an bai tap tu giai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn