Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng của các ròng rọc ngón tay

59 296 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2017, 23:07

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG CỦA CÁC RÒNG RỌC NGÓN TAY Đào Thanh Tú, Đỗ Phước Hùng Nội dung Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Tổng quan tài liệu Đối tượng, phương pháp nghiên cứu Kết Bàn luận Kết luận Đặt vấn đề • Ròng rọc dải mô sợi nằm dọc theo bao gân gấp ngón tay • Hệ thống ròng rọc giữ cho gân gấp đường, ngăn tượng cung tên lề giúp gấp ngón tay hiệu • Các tổn thương liên quan đến ròng rọc ngày gặp nhiều lâm sàng, gây đau chức ngón tay Đặt vấn đề Đặt vấn đề Tái tạo ròng rọc Đặt vấn đề Viêm hẹp bao gân gấp Đặt vấn đề Đường rạch da ngón tay Đặt vấn đề Tình hình y văn • Chưa có thống hoàn toàn số lượng ròng rọc, vị trí liên quan ròng rọc với mốc da, mốc xương, thần kinh, mạch máu • Giữa chủng tộc khác đặc điểm giải phẫu ròng rọc khác • Chưa có Việt Nam Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng ròng rọc ngón tay Mục tiêu nghiên cứu Xác định diện, hình dạng, vị trí kích thước ròng rọc Xác định mối liên quan ròng rọc với cấu trúc giải phẫu lân cận: nếp da tay, bó mạch - thần kinh khe khớp ngón tay Tổng quan tài liệu Ròng rọc ngón dài 10 Ngón I – Kích thước ròng rọc Nghiên cứu Ròng rọc (mm) A1 Av OP A2 Schmidt (1999) 6,1 ± 1,1 5,9 ± 1,1 4,1 ± 0,9 6,1 ± 1,4 Bayat (2002) ± 2,43 5,8 ± 2,32 4,1 ± 0,92 ± 1,18 Jongjirasiri (2009) 5,3 ± 0,53 - - - Hazani (2011) 6,1 ± 1,7 - - - Schubert (2012) 5,4 ± 1,2 5,5 ± 1,8 3,2 ± 1,0 5,9 ± 1,8 Patel (2013) 6,2 ± 0,9 5,8 ± 1,7 9,7 ± 1,8 - Chúng 5,0 ± 0,91 4,62 ± 0,92 3,68 ± 0,7 3,5 ± 450,73 Bàn luận Sự diện, hình dạng, vị trí kích thước ròng rọc Các ngón dài A1 A2 A3 A4 A5 46 Các ngón dài – Dạng ròng rọc A1 47 Các ngón dài – Kích thước ròng rọc Nghiên cứu Ròng rọc A1 (mm) Ngón Ngón Ngón Ngón Doyle (1988) 9,2 ± 3,5 9,4 ± 3,2 7,5 ± 5,3 ± 0,9 Wilhelmi (2001) 11,5 ± 0,2 12,2 ± 0,2 11,2 ± 0,2 9,8 ± 0,2 Jongjirasiri (2009) 6,32 ±0,17 6,58 ±0,19 6,32 ±0,19 5,3 ± 0,49 9,49 10,73 9,16 7,44 9,8 ± 1,3 10,7 ± 1,2 9,6 ± 1,1 8,1 ± 7,05 ±0,65 7,1 ± 0,78 6,27 ±0,73 5,39 ±0,76 48 Tung (2010) Fiorini (2011) Chúng Bàn luận Mối liên quan của ròng rọc với cấu trúc giải phẫu lân cận Ngón I 49 Ngón I Khoảng cách từ ròng rọc tới bó mạch – thần kinh tương ứng bên Khoảng cách (mm) Nghiên cứu Patel (2013) Chúng Bờ quay A1 Bờ trụ A1 0,4 ± 0,6 5,4 ± 2,6 0,55 ± 0,15 2,39 ± 0,74 50 Các ngón dài • Wilhelmi (2001) • Fiorini (2011) 51 Các ngón dài • • • • Lorthioir (1958) Lyu (1992) Nagoshi (1997) Dunn Pess (1999) 52 Các ngón dài Liên quan ròng rọc với khớp gần bên 53 Các ngón dài Khoảng cách từ ròng rọc A1 tới bó mạch – thần kinh bên 54 Các mặt hạn chế đề tài • Số lượng mẫu hạn chế • Chưa thực nghiên cứu sinh học để xác định vai trò ròng rọc Av • Nghiên cứu giải phẫu đơn nghiên cứu lâm sàng kèm để cố kết thu • Khi phẫu tích dù cẩn thận làm xê dịch phần cấu trúc mô mềm cần đo đạc 55 Kết luận Sự diện, hình dạng kích thước ròng rọc 56 Kết luận Mối liên quan của ròng rọc với cấu trúc giải phẫu lân cận 57 Kết luận Mối liên quan của ròng rọc với cấu trúc giải phẫu lân cận 58 59 ... phẫu ròng rọc khác • Chưa có Việt Nam Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng ròng rọc ngón tay Mục tiêu nghiên cứu Xác định diện, hình dạng, vị trí kích thước ròng rọc Xác định mối liên quan ròng rọc với... kê tay 16 Đối tượng phương pháp nghiên cứu 17 Đối tượng phương pháp nghiên cứu • Các ngón dài A1 A2 A3 A4 A5 18 Đối tượng phương pháp nghiên cứu Ròng rọc A1 19 Đối tượng phương pháp nghiên cứu. .. pháp nghiên cứu 21 Đối tượng phương pháp nghiên cứu 22 Đối tượng phương pháp nghiên cứu 23 Đối tượng phương pháp nghiên cứu 24 Đối tượng phương pháp nghiên cứu 25 Đối tượng phương pháp nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng của các ròng rọc ngón tay , Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng của các ròng rọc ngón tay , Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng của các ròng rọc ngón tay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn