BAI TAP CHUONG 1(lop 11)

Henry Cavendish
Henry Cavendish (11337 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 187
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:27

Mô tả: Phương trình lượng giác cơ bản: Bài 1: Giải và biện luận những phương trình lượng giác sau: a). sinx = m b). cosx = m Bài 2: Giải những phương trình lượng giác sau: a). sinx= 1 3 b).sin( π sin2x)=1 c).sin3x = cos2x e). sin( π cos2x) = 1. f).cos( π cos3x) = 1. g). cos( π sinx)=1. h).sin x π =cos( π x)k).cos ( ) 2 4 cos x π π   −     = 1 2 d). cos( 2x - 4 π ) + sin(x + 4 π ) = 0 Bài 3: Tìm các nghiệm nguyên của phương trình: cos ( ) 2 3 9 160 800 1 8 x x x π   − + + =     Phương trình lượng giác bậc 2 Bài 4: Giãi các phương trình a). cos2x + sin 2 x + 2cosx + 1 = 0. b). 3cot4cot3 2 +− gxxg = 0. Bài 5: Cho phương trình: 4sin 2 2x + 8cos 2 x – 5 + 3m = 0 a). Giãi phương trình khi m = - 4 3 b). Tìm m nguyên dương để phương trình có nghiệm. Bài 6: Cho phương trình: sin 2 3x + (m 2 - 3)sin3x + m 2 – 4 = 0 a). Giãi phương trình khi m = 1. b). Tìm m để phương trình có đđúng 4 nghiệm thuộc       3 4 ; 3 2 ππ Bài 7: Cho phương trình: x m 2 2 cos 1 − - 2mtgx - m 2 + 2 = 0 a). Giãi phương trình khi m = 2. b). Tìm mđđể phương trình có 3 nghiệm thuộc khoảng (- π , 2 π ). Bài 8: Tìm các nghiệm thoã mãn điều kiện cosx > 0 của phương trình: 1-sin5x+2cos 2 x = 0. Bài 9: Cho phương trình: cos 2 x - (2m-1)cosx + m + 1 = 0 a). Giãi phương trình khi m = 2 3 . b). Tìm mđđể phương trình có 3nghiệm thuộc khoảng ( 2 π , 2 3 π ). Bài 10: Cho phương trình: cos 2 x+2(1-m)cosx+2m-1=0 a). Giãi phương trình khi m = 2 1 . b). Tìm mđđể phương trình có 4 nghiệm sao cho 0 ≤≤ x 2 π . Bài 11: Giãi phương trình: 3cotg 2 x + 2 2 sin 2 x = (2+3 2 )cosx. Bài 12: Cho phương trình: 5-4sin 2 x-8cos 2 2 x =3m. a). Giãi phương trình khi m = 3 4 − . b). Tìm mđnguyên dương để phương trình có nghiệm. Bài 12: Cho phương trình: cos2x+5sinx+m=0 a). Giãi phương trình khi m =2 . b). Tìm mđnguyên dương để phương trình có nghiệm. Bài 12: Cho phương trình: mcos2x-4(m-2)sinx+m=0 a). Giãi phương trình khi m =2 . b). Tìm mđnguyên dương để phương trình có nghiệm. Phương trình lượng giác bậc cao: Bài 13: Giải phương trình: 4cos 2 -cos3x=6cosx+2(1+cos2x) Bài 14: Cho phương trình: cos3x-cos2x+mcosx-1 = 0. a). Giải phương trình khi m = 1. b). Tìm để phương trình có đúng 7 nghiệm thuộc khoảng (- π π 2, 2 ). Phương trình lượng giác bậc nhất đối với sinx và cosx: Bài 15: Giải các phương trình lượng giác: a). 3 sin3x + cos3x = 0 b). sin2x – 3cos2x = 3. c). 3sinx – 4cosx = - 2 5 d). 2sinx – 3cosx = -2. e). 22 (sinx+cosx)cos = 3+cos2x f). (1+ 3 )sinx + (1- 3 )cosx = 2 h). 2( 3 sinx – cosx) = 3sin2x+ 7 cos2x. i). 2sinx(cosx – 1) = 3 cos2x. Bài 16: Cho phương trình: 3 sin 2x - mcos2x = 1. a). Giải phương trình với m=1. b). Chứng tỏ rằng phương trình có nghiệm với mọi m. Bài 17: Giải và biện luận phương trình vói mọi m. 4m(sinx+ cocx)=4m 2 +2(cosx-sinx)+3 Bài 18: Cho p.trình: (m+2)sinx-2mcosx = 2m + 2. a). Giải phương trình với m. b). Tìm m để phương trình có nghiệm thuộc       − 0, 2 π bài 19: cho phương trình: 3 sinx+cosx =m. a). giải phương trình với m=-1. b). biên luân theo m số nghiệm thuộc       − π π 2, 6 của phương trình.

— Xem thêm —

Xem thêm: BAI TAP CHUONG 1(lop 11), BAI TAP CHUONG 1(lop 11), BAI TAP CHUONG 1(lop 11)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-tap-chuong-1-lop-11

Đăng ký

Generate time = 0.1292200088501 s. Memory usage = 18.53 MB