Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

James Goodnight
James Goodnight(9883 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 346
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 31 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:27

Mô tả: Ch­¬ng II Ch­¬ng II ViÖt Nam tõ thÕ kû X ViÖt Nam tõ thÕ kû X ®Õn thÕ kû XV ®Õn thÕ kû XV Bµi 1 7: Bµi 1 7: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc phong triÓn cña nhµ n­íc phong kiÕn kiÕn (Tõ thÕ kû X ®Õn thÕ kû XV) (Tõ thÕ kû X ®Õn thÕ kû XV) I. I. B­íc B­íc ®Çu x©y dùng nhµ n­ ®Çu x©y dùng nhµ n­ íc ®éc lËp íc ®éc lËp ở ở thÕ kû X thÕ kû X Trong thế kỷ X nước ta trải qua các triều Trong thế kỷ X nước ta trải qua các triều đại phong kiến nào? đại phong kiến nào? - - Các triều đại phong kiến trong thế Các triều đại phong kiến trong thế kỷ X: kỷ X: + Nhà Ngô: 938- 944 + Nhà Ngô: 938- 944 + Nhà Đinh: 968- 980 + Nhà Đinh: 968- 980 + Nhà Tiền Lê: 980- 1009 + Nhà Tiền Lê: 980- 1009 Bé m¸y nhµ n­íc thêi Bé m¸y nhµ n­íc thêi §inh, TiÒn Lª ®­îc tæ §inh, TiÒn Lª ®­îc tæ chøc nh­ thÕ nµo? chøc nh­ thÕ nµo? CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG thêi §inh, TiÒn Lª Vua Ban VâBan V¨n Ban T¨ng . thế kỷ X nước ta trải qua các triều Trong thế kỷ X nước ta trải qua các triều đại phong kiến nào? đại phong kiến nào? - - Các triều đại phong kiến trong. đại phong kiến trong thế kỷ X: kỷ X: + Nhà Ngô: 938- 944 + Nhà Ngô: 938- 944 + Nhà Đinh: 968- 980 + Nhà Đinh: 968- 980 + Nhà Tiền Lê: 980- 1009 + Nhà Tiền

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến, Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến, Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-17-qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-nha-nuoc-phong-kien

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.16751384735107 s. Memory usage = 17.81 MB