Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

James Goodnight
James Goodnight(9667 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 82
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 31 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:27

Mô tả: Ch­¬ng II Ch­¬ng II ViÖt Nam tõ thÕ kû X ViÖt Nam tõ thÕ kû X ®Õn thÕ kû XV ®Õn thÕ kû XV Bµi 1 7: Bµi 1 7: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc phong triÓn cña nhµ n­íc phong kiÕn kiÕn (Tõ thÕ kû X ®Õn thÕ kû XV) (Tõ thÕ kû X ®Õn thÕ kû XV) I. I. B­íc B­íc ®Çu x©y dùng nhµ n­ ®Çu x©y dùng nhµ n­ íc ®éc lËp íc ®éc lËp ở ở thÕ kû X thÕ kû X Trong thế kỷ X nước ta trải qua các triều Trong thế kỷ X nước ta trải qua các triều đại phong kiến nào? đại phong kiến nào? - - Các triều đại phong kiến trong thế Các triều đại phong kiến trong thế kỷ X: kỷ X: + Nhà Ngô: 938- 944 + Nhà Ngô: 938- 944 + Nhà Đinh: 968- 980 + Nhà Đinh: 968- 980 + Nhà Tiền Lê: 980- 1009 + Nhà Tiền Lê: 980- 1009 Bé m¸y nhµ n­íc thêi Bé m¸y nhµ n­íc thêi §inh, TiÒn Lª ®­îc tæ §inh, TiÒn Lª ®­îc tæ chøc nh­ thÕ nµo? chøc nh­ thÕ nµo? CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG thêi §inh, TiÒn Lª Vua Ban VâBan V¨n Ban T¨ng . thế kỷ X nước ta trải qua các triều Trong thế kỷ X nước ta trải qua các triều đại phong kiến nào? đại phong kiến nào? - - Các triều đại phong kiến trong. đại phong kiến trong thế kỷ X: kỷ X: + Nhà Ngô: 938- 944 + Nhà Ngô: 938- 944 + Nhà Đinh: 968- 980 + Nhà Đinh: 968- 980 + Nhà Tiền Lê: 980- 1009 + Nhà Tiền

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến, Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến, Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan- update

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.456704854965 s. Memory usage = 17.63 MB