Sáng kiến kinh nghiêm quản lý

12 650 21 Gửi tin nhắn cho Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:26

Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng kiểm tra nội bội trờng học Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng kiểm tra nội bộ trờng học I. Đặt vấn đề: 1.Lí do chọn đề tài: 1.1 Lý do khách quan: Tại đại hội Đảng toàn quốc lần VIII và IX Đảng ta đều xác định và nhấn mạnh: Giáo dục là quốc sách hàng đầu là một trong những động lực quan trọng tạo sự chuyển biến toàn diện trong phát triển giáo dục và đào tạo Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng về giáo dục - đào tạo, thực hiện chiến lợc phát triển giáo dục 2001 - 2010, ngành giáo dục đang tích cực từng bớc đổi mới nội dung chơng trình đổi mới phơng pháp dạy học, đổi mới phơng pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý giáo dục, công tác kiểm tra nội bộ trờng học nhằm nâng cao chất lợng giáo dục và đào tạo qua quá trình hình thành nhân cách công dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trờng học là thực hiện chức năng quản lý giáo dục, chức năng thiết yếu của các cơ quan quản lý giáo dục, là công cụ sắc bén góp phần tăng cờng hiệu lực và hiệu quả giáo dục. Tại hội nghị thanh tra Miền Bắc ngày 19/4/1957 Bác Hồ đã nói: Thanh tra là tai mắt của trên, là ngời bạn của dới Thanh tra, kiểm tra giáo dục là sự nghiệp của cán bộ lãnh đạo giáo dục: Lãnh đạo cần phải kiểm tra, thanh tra thờng xuyên: Không coi trọng kiểm tra nội bộ trờng học tức là tự tớc mất vũ khí cần thiết của ngời lãnh đạo ( Phạm Văn Đồng) Cũng trong nghị quyết TW II khoá VIII đã nêu những giải pháp phát triển giáo dục cùng với việc cải tiến các vấn đề về công tác thanh tra,kiểm tra nội bộ trờng học đợc nêu Hoàn thiện hệ thống thanh tra giáo dục, tăng cờng cán bộ thanh tra, tập trung vào thanh tra kiểm tra chuyên môn. Nhà trờng THCS Yên Thắng nằm trong hệ thống giáo dục của phòng giáo dục Yên Mô và hệ thống giáo dục công lập của nhà nớc vì thế phải tuôn thủ các văn bản pháp quy, quy chế, quyết định về tổ chức hoạt động của hệ thống thanh tra kiểm tra các cấp. 1.2 Lý do chủ quan: Trong những năm gần đây, do nhận thức và xác định rõ vai trò công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trờng học nên trờng THCS Yên Thắng đã chú trọng đổi mới công tác kiểm tra nội bộ trờng học từ khâu xây dựng kế hoạch đến thực hiện kế hoạch. Mặc dù là một trờng còn nhiều khó khăn vì đây là xã miền núi điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên luôn biến động, BGH vừa làm công tác giảng dạy vừa làm quản lý nên gặp không ít những khó khăn trong điều hành và thực hiện mục tiêu giáo dục. Tuy vậy một số năm gần đây do làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trờng học nên nhà trờng đã thu đợc một số thành công nhất định: Ngời thực hiện: Trần Thị Luyến 1 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng kiểm tra nội bội trờng học - Năm học 2005 - 2006 phòng giáo dục thanh tra toàn diện xếp : Tốt. - Năm học 2006 - 2007 Sở giáo dục đào tạo Ninh Bình thanh tra toàn diện xếp: Tốt. Xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan trên tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu là: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng kiểm tra nội bộ trờng học 1.3 Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng kiểm tra nội bộ trờng học trờng THCS Yên Thắng giúp công tác quản lý trờng học hoạt động đúng mục đích. 1.4 Đối tợng, phơng pháp nghiên cứu: Nghiên cứu về giải pháp nâng cao chất lợng kiểm tra hoạt động nội bộ trờng học, đối tợng chính là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại nhà trờng trong những năm gần đây. phơng pháp nghiên cứu chủ yếu là nghiên cứu các văn bản hớng dẫn về nghiệp vụ thanh tra kiểm tra nội bộ trờng học của Bộ GD& ĐT và Sở GD&ĐT. Ngoài ra qua ph- ơng pháp phân tích - tổng hợp - điều tra - quan sát - và tổng hợp kinh nghiệm trong công tác thanh tra kiểm tra nội bộ trờng học trong 2 năm trở lại đây II. Giải quyết vấn đề. 1. Cơ sở lý luận của đề tài: Theo quan điểm của Đảng và nhà nớc về quản lý giáo dục mang tính chính trị cao và nó luôn gắm liền với đờng lối, chính sách của Đảng, phục vụ cho mục tiêu giáo dục mà Đảng ta đã đạt ra. Thanh tra là một chức năng thiết yếu của quản lý giáo dục trong chu trình quản lý giáo dục không thể thiếu khâu thanh tra, kiểm tra. Bởi vì thanh tra giáo dục, kiểm tra nội bộ trờng học nhằm đảm bảo tính pháp chế, tăng cờng kỷ luật trong quản lý giáo dục do đó nó mang tính chất pháp quyền, nó luôn luôn đợc đặt dới đờng lối chính sách của Đảng và Nhà nớc nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục, đào tạo. Thanh tra, kiểm tra có tính chất Nhà nớc của cơ quan quản lý cấp trên đối với cấp dới. Do tổ chức thanh kiểm tra thực hiện nhằm phát huy nhân tố tích cực phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm góp phần thúc đẩy cơ quan hoàn thành thực hiện đúng kế hoạch đã đặt ra. Đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý tăng cờng tính pháp chế XHCN bảo vệ lợi ích Nhà nớc, các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cơ quan. Kiểm tra nội bộ tr- ờng học là công tác kiểm tra chuyên ngành vừa bộc lộ quyền lực Nhà nớc, vừa đảm bảo dân chủ, kỷ cơng trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Vì vậy công tác thanh kiểm tra nói chung và công tác kiểm tra nội bộ trờng học nói riêng có một vai trò rất quan trọng trong những tác động của xã hội và chất lợng giáo dục. Sinh thời Hồ Chí Minh đã viết: Có kiểm tra mới huy động đợc tinh thần tích cực và lực lợng to tát của cá nhân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời. 2.Cơ sở pháp lý của đề tài: Ngời thực hiện: Trần Thị Luyến 2 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng kiểm tra nội bội trờng học Thanh tra giáo dục là thanh tra chuyên ngành thực hiện quyền thanh tra Nhà nớc về giáo dục và đào tạo. Vừa bộc lộ quyền lực Nhà nớc, vừa đảm bảo tính dân chủ, kỷ c- ơng trong hoạt động giáo dục có tính chất hành chính, pháp chế - Nhà nớc. Tổ chức thanh tra giáo dục do pháp luật quy định, cấp trên bổ nhiệm và hoạt động theo luật định. Hoạt động thanh tra giáo dục gồm: Thanh tra Bộ GD-ĐT, thanh tra Sở, Thanh tra phòng, Ban giám hiệu kiểm tra nội bộ trờng học. Hành lang pháp lý của thanh tra giáo dục là các văn bản luật và pháp quy cơ sở pháp lý của thanh tra phòng GD - ĐT là nghị định số 101/2002/NĐ - CP ngày 10/12/2002 về tổ chức hoạt động của Thanh tra GD. Luật giáo dục Luật thanh tra. Nghị định số 73/1999/ CĐ - CP ngày 19/8/1999 về chính sách khó khăn xã hội hoá đối với các mặt hoạt động trong lĩnh vực GD - ĐT, y tế, văn hoá, thể thao. Nghị định số 43/2000/NĐ - CP ngày 30/8/2000 quy định chi tiết và hớng dẫn thi hành một số điểm của luật giáo dục. Thông t số 18/2000/TT - BTC ngày 01/3/2000 hớng dẫn một số điều của nghị định số 73/1999/ CĐ - CP ngày 19/8/1999 của chính phủ về chế độ tài chính khuyến khích đối với cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực GD - ĐT, y tế, văn hoá, thể thao. Điều lệ Trờng trung học ban hành theo quyết định số 23/2000/QĐ - BGD & ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trởng Bộ GD - ĐT. -Quyết định số 04/2000/QĐ - BGD & ĐT ngày 01/3/2000 về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trờng của Bộ trởng bộ GD - ĐT. -Thông t số 07/2004/TT-BGD&ĐT ngày 30/3/2004 về việc hớng dẫn thanh tra toàn diện trờng phổ thông và thanh tra hoạt động s phạm của giáo viên phổ thông của Bộ trởng bộ GD - ĐT. Hớng dẫn số 106 nàgy 31/3/2004 về thanh tra toàn diện trờng phổ thông và thanh tra hoạt động s phạm của giáo viên phổ thông của Bộ trởng bộ GD-ĐT. Chỉ thị năm học của Bộ trởng Bộ GD-ĐT. 3.Thực trạng về công tác kiểm tra nội bộ Trờng THCS Yên Thắng trong những năm gần đây. Một số kết quả đã đạt đợc trong vấn đề thanh tra, kiểm tra hoạt động s phạm của giáo viên Trờng THCS Yên Thắng. Xã Yên Thắng là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn. Toàn xã có 15 thôn xóm trong đó có 4 xóm có bà con giáo dân tơng đối đông và có 3 thôn xóm là khu vực miền núi khó khăn, giao thông đi lại còn vất vả nên công tác giáo dục còn cha thuận lợi. Tuy vậy nhiều năm qua trờng THCS Yên Thắng đã chú trọng đến công tác kiểm tra nội bộ trờng học. Bằng giải pháp xây dựng một mạng lới cộng tác viên giúp BGH trong công tác kiểm tra hoạt động s phạm của giáo viên. Mỗi tổ khoa học lấy 2 đồng chí giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn vững (Giáo viên có giải thởng giáo viên Ngời thực hiện: Trần Thị Luyến 3 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng kiểm tra nội bội trờng học giỏi cấp huyện, tỉnh) từ đó xây dựng đợc lòng tin vào đội ngũ thanh kiểm tra trong tr- ờng học của giáo viên. Sự nghiệp GD-ĐT những năm gần đây đã có những bớc phát triển nhanh và vững chắc. Quy mô trờng lớp không ngừng đợc mở rộng, đợc nâng cấp xây dnựg khang trang. Nhà trờng đã xây dựng đợc 6 phòng cao tầng mới kiên cố đa vào sử dụng tháng 5/2005. Năm 2005-2006 Trờng có 19 lớp tổng số : 779 học sinh Năm học 2006 -2007 trờng có 18 lớp tổng số : 716 học sinh Số lợng bổ túc văn hoá : 28 học sinh chia làm 2 lớp. Tháng 10/2003 nhà trờng cùng huyện Yên Mô đợc Nhà nớc, Bộ GD-ĐT công nhận đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập đợc quan tâm và không ngừng đầu t, xây dựng cho đến nay nhà trờng không còn lớp không cha đạt yêu cầu về cơ sở vật chất. Mục tiêu phấn đấu của nhà trờng trong năm 3 năm tiếp theo là xây dựng trờng đạt chuẩn quốc gia Bảng thống kê tình hình đội ngũ Sốlợng, chất l- ợng đội ngũ Năm học Tổng số cán bộ, giáo viên Cán bộ quản lý trờng Đảng viên Đại học Cao đẳng Trung cấp Trình độ 10+3 2005-2006 37 3 22 8 28 1 0 2006-2007 35 2 21 6 28 1 0 Từ những vấn đề trên nhà trờng đã xây dựng chơng trình kế hoạch kiểm tra nội bộ trờng học nh sau: Xây dựng kế hoạch kiểm tra một cách chi tiết, khoa học có tính khả thi ngay từ đầu năm học đã có kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên theo lịch cụ thể của từng tháng, xây dựng chuyên đề thanh tra, kiểm tra toàn diện kế hoạch kiểm tra chuyên đề giáo viên công khai trong năm học để giáo viên chủ động trong công tác thanh tra kiểm tra. BGH xây dựng quy chế đánh giá rõ ràng chi tiết dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nớc và có sự vận dụng linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với nhà tr- ờng. Thờng xuyên tổ chức bỗi dỡng nghiệp vụ kiểm tra cho đội ngũ cộng tác viên, cử các đồng chí giáo viên đó đi học tập hoặc tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra do cấp trên tổ chức. - Đầu t đến chất lợng đội ngũ cộng tác viên bằng cách tuyển chọn những giáo viên vững vàng về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm trong công tác. - Thực hiện tốt chế độ báo cáo và rút kinh nghiệm cho giáo viên trong các đợt kiểm tra toàn diện hoặc kiểm tra chuyên đề để giáo viên nhận rõ u điểm và hạn chế cần khắc phục cho những năm sau. Ngời thực hiện: Trần Thị Luyến 4 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng kiểm tra nội bội trờng học - Thực hiện tốt công tác t vấn thúc đẩy cho giáo viên trong nhà trờng phát hiện sớm những thiếu xót và sai phạm của đối tợng kiểm tra. - Kiến nghị và tham mu kịp thời đúng đắn với các cấp quản lý về những thiếu xót, sai lệch trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn quản lý hoặc những vấn đề nảy sinh giúp các cấp quản lý nắm bắt đợc những thông tin và tự điều chỉnh kế hoạch một cách cụ thể và có tính khả thi. -Trong những năm gần đây trờng THCS Yên Thắng đã coi trọng công tác kiểm tra toàn diện giáo viên, kiểm tra chuyên đề giáo viên.Duy trì kỷ cơng nề nếp dạy học, hạn chế đến mức tối thiểu giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn góp phần nâng cao chất l- ợng s phạm và chất lợng giáo dục trong toàn trờng, hoàn thành tốt kế hoạch đổi mới ph- ơng pháp giảng dạy, đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông. Kết quả kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề giáo viên trong hai năm học 2005 -2006, 2006-2007 Năm học Tổng số lớp Tổng số giáo viên Tổng số giáo viên KTTD,K TCĐ Kiểm tra toàn diện Kiểm tra chuyên đề Tốt Khá ĐYC Tốt Khá ĐYC 2005-2006 19 37 35 6 5 2 7 13 2 2005-2006 18 35 34 7 5 0 11 9 1 - Năm học 2005-2006 nhà trờng đợc phòng giáo dục thanh tra toàn diện kết quả xếp loại: Tốt - Năm học 2006-2007 nhà trờng đợc Sở giáo dục thanh tra toàn diện kết quả xếp loại: Tốt - Có những kết quả trên là do phòng giáo dục - đào tạo đã quan tâm coi trọng công tác thanh tra, nhà trờng quan tâm coi trọng công tác kiểm tra nội bộ trờng học. Mặt khác những năm gần đây Đảng, nhà nớc và Sở giáo dục GD&ĐT và PGD&ĐT thực sự coi trọng công tác thanh tra là một nhiệm vụ quan trọng vì thế hàng năm kế hoạch thanh kiểm tra của nhà trờng đợc đồng chí hiệu trởng chỉ đạo chặt chẽ nên đã thu đợc nhiều kết quả nh đã trình bày ở trên. + Một số tồn tại trong công tác kiểm tra nội bộ trờng THCS Yên Thắng - Yên Mô- Ninh Bình. - Bên cạnh những kết quả đã đạt đợc trong công tác kiểm tra nội bộ trờng học tr- ờng THCS Yên Thắng - Yên Mô - Ninh Bình vẫn còn một số tồn tại sau: - Nhận thức của một số giáo viên còn hạn chế, họ chỉ coi trọng giờ dạy mà bỏ qua rất nhiều công tác khác, cán bộ cộng tác viên kiểm tra chỉ coi trọng dự giờ thăm lớp cha chú ý đến chất lợng t vấn thúc đẩy sau kiểm tra toàn diện. Kết quả đánh giá vẫn còn nặng về hình thức động viên khích lệ, đánh giá cha chính xác, cha thật sự có biện pháp t vấn thúc đẩy hoạt động s phạm giúp ngời quản lý Ngời thực hiện: Trần Thị Luyến 5 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng kiểm tra nội bội trờng học có thông tin chính xác, kịp thời có những quyết định kế hoạch biện pháp xử lý đúng đắn. Việc xây dựng kế hoạch cho công tác kiểm tra nội bộ trờng học đã có nhng vẫn cha đáp ứng đợc yêu cầu của nghành trong chiến lợc phát triển giáo dục và đổi mới ph- ơng pháp giáo dục. Đội ngũ cộng tác viên cơ sở đã có nhng vẫn cha còn ít, chủ yếu là kiêm nhiệm, số giờ thực dạy trên lớp còn nhiều nên các đồng chí đó cũng cha thấy hết đợc vai trò, tầm quan trọng của công tác thanh tra. Hệ thống cộng tác viên kiểm tra còn thiếu đồng bộ mới chỉ chú trọng đợc các môn học nhiều giờ, số môn học ít giờ cha đợc quan tâm đúng mức. Kế hoạch kiểm tra toàn diện, hoặc kiểm tra chuyên đề đều báo trớc một tuần, thời gian kiểm tra lại ngắn những đồng chí giáo viên đợc kiểm tra toàn diện cũng chỉ kiểm tra hồ sơ của giáo viên và dự hai tiết học trên lớp những tiết học đó đa phần do giáo viên lựa chọn. Vì thế giáo viên đã biết trớc nên việc kiểm tra ít nhiều cũng cha đợc khách quan, trung thực. Hoạt động s phạm phong trào của lớp của giáo viên đợc đẩy mạnh trong giai đoạn kiểm tra xong lại lắng xuống sự sôi nổi trong phong trào dạy và học cha đợc diễn ra thờng xuyên để trở thành hoạt động chung của nhà trờng. Cán bộ quản lý trong trờng học vẫn còn đồng chí cha đợc tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra. Việc kiểm tra nội bộ trờng học bị coi nhẹ hoặc còn lúng túng trong việc kiểm tra hoặc thanh tra hoạt động s phạm của giáo viên. Một số đồng chí cộng tác viên còn ngại va chạm, cha hiểu đúng vị trí chức năng của mình. Kiểm tra chuyên đề còn ít, chủ yếu là kiểm tra định kỳ theo lịch cụ thể từ đầu năm học việc kiểm tra đột xuất giáo viên ít đợc thực hiện. Những giáo viên vi phạm nhà trờng đã sử lý nghiêm công khai hình thức kỷ luật trong hội đồng s phạm nhà trờng vì thế hạn chế đợc giáo viên vi phạm kỷ luật, làm gơng cho giáo viên khác và cũng gây đợc lòng tin trong tập thể giáo viên. Nhng đôi lúc do yếu tố khách quan và chủ quan một số đối tợng vẫn lợi dụng đợc những kẻ hở để vi phạm kỷ luật. Trong những năm gần đây, mặc dù đội ngũ cộng tác viên thanh tra của nghành, đội ngũ cộng tác viên cơ sở trờng học không ngừng đợc tăng cờng cả về số lợng và chất lợng. Tuy thế ở một số bộ môn năng khiếu nh: Hát nhạc,Mĩ thuật, Thể dục còn thiếu mặt khác cộng tác viên nếu có của các môn năng khiếu trên cũng cha đảm bảo yêu cầu của công tác thanh tra. Một số giáo viên tuổi đời đã cao trình độ chuyên môn hạn chế rất khó phân công chuyên môn vì thế cũng làm ảnh hởng đến hiệu quả của công tác kiểm tra nội bộ trờng học và hoạt động s phạm của giáo viên. 4. Một số vấn đề đặt ra trong công tác kiểm tra nội bộ trờng học của trờng THCS Yên Thắng. Dựa trên cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý qua phân tích thực trạng tôi nhận thấy có các vấn đề đặt ra để giải quyết nh sau: + Tăng cờng nâng cao nhận thức cho các cấp quản lý giáo dục về công tác thanh kiểm tra. Ngời thực hiện: Trần Thị Luyến 6 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng kiểm tra nội bội trờng học + Xây dựng lực lợng cộng tác viên cơ sở đảm bảo số lợng và chất lợng. + Bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác thanh kiểm tra. + Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch theo tháng, kỳ, năm có cả kế hoạch kiểm tra đột xuất giáo viên. + Tăng cờng phơng tiện, các điều kiện làm việc cho đội ngũ cộng tác viên cơ sở nghiên cứu hỗ trợ chế độ cho đội ngũ cộng tác viên để họ có trách nhiệm hơn trong hoạt động. + Hoàn thiện các phơng pháp và nhiệm vụ thanh kiểm tra. + Xử lý kết quả sau quá trình kiểm tra để thúc đẩy chất lợng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng thực sự yêu cầu đổi mới chơng trình, nội dung, phơng pháp. Tất cả những vấn đề này sẽ đợc giải quyết ở phần sau. 5. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng công tác kiểm tra nội bộ trờng học trờng THCS Yên Thắng. 5.1 Tăng cờng nâng cao nhận thức cho các cấp quản lý giáo dục về công tác kiểm tra nội bộ trờng học. Thực hiện quan điểm của Đảng, Nhà nớc về công tác thanh tra, kiểm tra trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nớc do Đảng ta khởi xớng và lãnh đạo, yêu cầu đặt ra cho công tác kiểm tra nội bộ trờng học hiện nay là đòi hỏi các cấp Đảng, các cấp chính quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cờng công tác kiểm tra của cấp trên đối với cấp dới, đề cao kiểm tra nội bộ cơ quan đơn vị, tổ chức và nâng cao chất lợng hiệu quả của tổ chức kiểm tra nhà nớc và kiểm tra chuyên nghành; làm cho công tác kiểm tra là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của Nhà nớc tăng cờng tính kỷ luật và làm cho pháp luật đợc thực thi nghiêm chỉnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo định hớng XHCN. - Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự nghiệp giáo dục trong toàn xã hội và xây dựng ý thức quyết tâm thực hiện đổi mới trong sự nghiệp giáo dục cả về nội dung và phơng pháp. Tăng cờng công tác tham mu cho UBND các cấp và chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nớc về giáo dục ở địa phơng. Nâng cao chất lợng kiểm tra nội bộ trờng học làm tốt công tác này sẽ góp phần quan trọng trong việc quản lý hoạt động của nhà trờng đa các hoạt động của nhà trờng dần dần đi vào nề nếp, tăng dần chất lợng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lợng giáo dục và công tác thanh tra. 5.2. Xây dựng lực lợng cộng tác viên cơ sở. Trờng THCS Yên Thắng trong nhiều năm gần đây đã rất coi trọng công tác kiểm tra nội bộ trờng học và xây dựng đội ngũ cộng tác viên kiểm tra cơ sở. Theo lời Bác Hồ dạy: Thanh tra là tai mắt của trên là bạn của dới Chính vì vậy mà việc xây dựng lực lợng kiểm tra vô cùng quan trọng, đội ngũ thờng phải đảm bảo yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, trung thực thẳng thắn trong công tác, đạo đức nghề nghiệp cao, luôn gần gũi cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp ở mọi nơi. Ngời thực hiện: Trần Thị Luyến 7 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng kiểm tra nội bội trờng học Đầu t xây dựng đội ngũ cộng tác viên cơ sở ( ở trờng tôi bao gồm tổ trởng tổ xã hội, tổ trởng tổ tự nhiên, giáo viên giỏi huyện trở lên, nhóm trởng nhóm ngoại ngữ) những đồng chí này do hiệu trởng lựa chọn, phụ trách, chỉ đạo về nghiệp vụ kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề. Khi lựa chọn chúng tôi rất chú ý đến chất lợng của đội ngũ cộng tác viên cơ sở nh đối tợng, chuyên môn, đạo đức, có thời gian giảng dạy ít nhất là năm năm, có thành tích ít nhất là hai lần đợc công nhận giáo viên giỏi cấp huyện. Đảm bảo tính khách quan trung thực trong công tác kiểm tra phòng giáo dục nên có những buổi tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho đội ngũ kiểm tra các trờng trên địa bàn toàn huyện hoặc xây dựng các chuyên đề kiểm tra tập huấn cho cán bộ trờng học để có sự thống nhất và các trờng đợc học hỏi kinh nghiệm của nhau. 5.3 Bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm tra nội bộ trờng học. - Yêu cầu kiểm tra viên và BGH phải vững vàng về chuyên môn, phải có trình độ nghiệp vụ kiểm tra tốt, phải đợc trang bị đầy đủ các văn bản và quá trình kiểm tra. - Những nội dung cần kiểm tra là. + Kiểm tra công tác chuyên môn. + Kiểm tra công tác khác của giáo viên nh hoạt động đoàn thể. Phòng giáo dục nên thờng xuyên mở lớp tập huấn cho cộng tác viên kiểm tra. Thảo luận và thống nhất các nội dung, phơng pháp kiểm tra có thể mời thanh tra cấp trên về để tập huấn nghiệp vụ thanh kiểm tra cho đội ngũ kiểm tra viên cơ sở trờng học. 5.4. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra cho trờng THCS - Cần xây dựng một cách cụ thể chi tiết kế hoạch kiểm tra định kỳ có khả năng thực thi cao và phải thực hiện đúng lịch đã qui định. - Trong những năm qua trờng THCS Yên Thắng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể chi tiết nhng việc thực hiện kế hoạch còn mang tính hình thức chung chung đôi khi còn cha rõ ràng. Để rút kinh nghiệm và thực hiện tốt nội dung này ngời phụ trách công tác kiểm tra của trờng phải lập kế hoạch và tham mu cho lãnh đạo có lịch cụ thể về công tác kiểm tra nội bộ trờng học có lịch định kỳ và có lịch đột xuất ngay từ đầu năm học. Kế hoạch kiểm tra hoạt động s phạm trờng THCS Yên Thắng phải đảm bảo mục tiêu yêu cầu, thời hạn, nguyên tắc, nội dung thanh tra. Ngoài ra cần chú ý đến những tr- ờng hợp có nhiều vấn đề bức xúc cần kiểm tra thì không cần đủ thời gian theo qui định, nhằm mục đích điều chỉnh, giúp đỡ cho cơ sở hoàn thành nhiệm vụ. - Kế hoạch kiểm tra phải phù hợp với kế hoạch của năm học mà Bộ GD- ĐT Sở GD - ĐT phòng GD - ĐT đã đề ra từ đầu năm. Khi tiến hành kiểm tra cần có kế hoạch cần cụ thể, phân công nhiệm vụ theo chuyên môn, mỗi đồng chí kiểm tra viên hay cộng tác kiểm tra cùng BGH phụ trách kiểm tra một đồng chí giáo viên. - Ngoài ra cần có những cuộc kiểm tra đột xuất để nắm đợc tình hình thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ( Ngời kiểm tra phải là Ban Giám Hiệu) Ngời thực hiện: Trần Thị Luyến 8 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng kiểm tra nội bội trờng học 5.5. Tăng cờng phơng tiện, các điều kiện làm cho đội ngũ ngời làm công tác kiểm tra ở cơ sở. - Công tác kiểm tra nội bộ trờng học nh các công tác khác phơng tiện và điều kiện làm việc là một yếu tố quan trọng, nó quyết định đến hiệu quả công việc của ngời thực hiện. Vì thế kiến thức cho cán bộ và giáo viên trực tiếp làm công tác kiểm tra ở cơ sở là vô cùng cần thiết vì thế phòng giáo dục nên tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc thảo luận về công tác kiểm tra nội bộ trờng học. Bản thân các đồng chí cộng tác viên kiểm tra cần nắm vững các văn bản qui định về xếp loại đánh giá giờ dạy. BHG và cộng tác viên có thể trao đổi thảo luận giải quyết đánh giá xếp loại những trờng hợp khó xử để có cách giải quyết hợp lý. Đội ngũ kiểm tra nội bộ trờng học phải đợc cung cấp các loại hồ sơ, văn bản, biên bản, phiếu đánh giá giờ dạy trớc khi kiểm tra và dự giờ. 5.6. Hoàn thiện các phơng pháp và mục đích kiểm tra nội bộ. Ngời thực hiện kiểm tra và cộng tác viên kiểm tra phải lựa chọn và kết hợp hài hoà các phơng pháp kiểm tra nh: quan sát, phân tích, tổng hợp, kiểm tra, điều tra gặp gỡ trao đổi trực tiếp đối với đối tợng kiểm tra và đối tợng có liên quan. Các thành viên trong đội ngũ kiểm tra của nhà trờng phải nắm đợc mục đích và nhiệm vụ của việc kiểm tra là t vấn, thúc đẩy, phát hiện kịp thời những sai phạm để uốn nắm, điều chỉnh, phát huy những mặt tích cực. Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể từng đơn vị để đánh giá cho phù hợp, không nên so sánh áp đặt cho các đơn vị theo một cách đánh giá. Từ đó mới phát hiện động viên khả năng vơn lên của cá nhân và điều chỉnh kịp thời những vi phạm qui chế hạn chế tối đa giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn. 5.7. Đảm bảo nội dung kiểm tra và nhiệm vụ kiểm tra hoạt động s phạm của giáo viên trờng THCS Yên Thắng. Nội dung phải đảm bảo 4 nội dung sau: a. Kiểm tra trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. b. Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên. c. Kiểm tra kết quả giảng dạy giáo viên. d. Kiểm tra việc thực hiện các công tác khác. Trong bốn nội dung để đánh giá giáo viên ngời kiểm tra phải xác định rõ tầm quan trọng của mỗi nội dung và xác định nội dung a, b là tiêu chí quản trọng để đánh giá giáo viên. Nhiệm vụ kiểm tra hoạt động s phạm của giáo viên THCS: kiểm tra, đánh giá, t vấn, thúc đẩy. Bốn nhiệm vụ trên có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Nhiệm vụ kiểm tra. Kiểm tra việc tuân thủ các qui định, qui chế và hớng dẫn liên quan đến hoạt động s phạm của giáo viên nh xem xét hồ sơ, quan sát tiết dạy, dự giờ kiểm tra chất lợng học tập của học sinh và thu thập những ý kiến về giáo viên, yêu cầu của việc làm này đòi Ngời thực hiện: Trần Thị Luyến 9 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng kiểm tra nội bội trờng học hỏi sự tỉ mỉ, đối chiếu rõ ràng, nhận rõ việc làm tốt và cha tốt của giáo viên để có đánh giá phù hợp. Nhiệm vụ đánh giá ( Tiến hành sau khi kiểm tra giáo viên) Căn cứ vào kết quả kiểm tra đánh giá chất lợng hoạt động s phạm của giáo viên bằng cách đối chiếu với văn bản pháp quy có tính đến đối tợng giáo viên và học sinh cùng bối cảnh cụ thể nh nghiên cứu với chuẩn đánh giá, phân tích các thông tin thu nhập đợc qua công tác kiểm tra ( 4 nội dung kiểm tra) đối chiếu với chuẩn để xếp loại, thông báo cho giáo viên và các cấp quản lý. Đối với khâu này đòi hỏi phải đánh giá khách quan, chính xác, công bằng. Định hớng, khuyến khích tạo cơ sở cho sự tiến bộ của giáo viên và tạo nhiệm vụ t vấn thúc đẩy. Nhiệm vụ t vấn. Nhiệm vụ này đợc thực hiện trong quá trình trao đổi giữa ngời kiểm tra và ngời đợc kiểm tra chủ yếu dựa vào giờ dạy trên lớp và nghiên cứu các hoạt động khác nhau của giáo viên, giúp cho giáo viên phát hiện những thiếu xót hạn chế. Muốn trao đổi đợc ngời kiểm tra phải dự kiến nội dung, sắp xếp các việc làm để cần trao đổi. Tiến hành trao đổi, ngời dự và ngời dạy cùng phân tích, nhận xét các mặt mạnh, mặt yếu từ đó đa ra những lời khuyên để nâng cao chất lợng giảng dạy. Nhiệm vụ thúc đẩy ( Xác định hớng hoàn thiện năng lực của giáo viên) Để phát huy hiệu quả của công tác kiểm tra toàn diện và chuyên đề này nhà trờng phải đề ra kế hoạch hành động của giáo viên và của cơ quan tổ chức liên quan để phát huy thành quả của giáo viên. Bồi dỡng nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục những yếu kém hạn dần dần hoàn thiện. Công việc cụ thể là xác định các nội dung bồi dỡng giáo viên nội dung tự bồi dỡng và nội dung do các cơ quan quản lý giáo dục tổ chức bồi dỡng theo kiến nghị của cơ quan kiểm tra qua đó phát triển kỹ năng của giáo viên cả ngời dự và ngời dạy hoàn thiện các năng lực s phạm của giáo viên. 5.8 Xử lý kết quả kiểm tra - Viết báo cáo kết quả kiểm tra gửi tới các cấp quản lý ( Kiến nghị xử lý nếu có vi phạm) - Theo dõi việc thực hiện những kết luận, kiến nghị của ngời dự kiểm tra. - Kiểm tra lại đối với một số đồng chí giáo viên nếu thấy thật cần thiết. Phần kết luận và kiến nghị 1. Một số kết luận. Ngời thực hiện: Trần Thị Luyến 10 [...]... vấn thúc đẩy cho giáo viên trong nhà trờng phát hiệnsớm những thiếu xót và sai phạm của đối tợng kiểm tra.- Kiến nghị và tham mu kịp thời đúng đắn với các cấp quản lý về những thiếu xót,sai lệch trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn quản lý hoặc những vấn đề nảysinh giúp các cấp quản lý nắm bắt đợc những thông tin và tự điều chỉnh kế hoạch mộtcách cụ thể và có tính khả thi.-Trong những năm... lợng t vấn thúc đẩy sau kiểm tra toàn diện.Kết quả đánh giá vẫn còn nặng về hình thức động viên khích lệ, đánh giá chachính xác, cha thật sự có biện pháp t vấn thúc đẩy hoạt động s phạm giúp ngời quản lý Ngời thực hiện: Trần Thị Luyến5 Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng kiểm tra nội bội trờng họcgiỏi cấp huyện, tỉnh) từ đó xây dựng đợc lòng tin vào đội ngũ thanh kiểm tra trong... Mục tiêu phấn đấu của nhà trờng trong năm 3 năm tiếp theo làxây dựng trờng đạt chuẩn quốc gia Bảng thống kê tình hình đội ngũ Sốlợng, chất l-ợng đội ngũNăm họcTổng sốcán bộ,giáo viênCán bộ quản lý trờngĐảng viên Đại học Cao đẳng Trung cấpTrình độ10+32005-200637 3 22 8 28 1 02006-200735 2 21 6 28 1 0Tõ những vấn đề trên nhà trờng đà xây dựng chơng trình kế hoạch kiểm tra nội bộtrờng... lịch đà qui định.- Trong những năm qua trờng THCS Yên Thắng đà xây dựng kế hoạch kiểm tra cụthể chi tiết nhng việc thực hiện kế hoạch còn mang tính hình thức chung chung đôi khicòn cha rõ ràng. Để rút kinh nghiệm và thực hiện tốt nội dung này ngời phụ trách côngtác kiểm tra của trờng phải lập kế hoạch và tham mu cho lÃnh đạo có lịch cụ thể vềcông tác kiểm tra nội bộ trờng học có lịch định kỳ và có... huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho đội ngũ kiểm tra các trờng trênđịa bàn toàn huyện hoặc xây dựng các chuyên đề kiểm tra tập huấn cho cán bộ trờnghọc để có sự thống nhất và các trờng đợc học hỏi kinh nghiệm của nhau.5.3 Bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm tra nội bộ trờng học.- Yêu cầu kiểm tra viên và BGH phải vững vàng về chuyên môn, phải có trình độnghiệp vụ kiểm tra tốt, phải... cấptrên tổ chức.- Đầu t đến chất lợng đội ngũ cộng tác viên bằng cách tuyển chọn những giáo viênvững vàng về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm trong công tác.- Thực hiện tốt chế độ báo cáo và rút kinh nghiệm cho giáo viên trong các đợtkiểm tra toàn diện hoặc kiểm tra chuyên đề để giáo viên nhận rõ u điểm và hạn chế cầnkhắc phục cho những năm sau. Ngời thực hiện: Trần Thị Luyến4 . đợc nâng cao. 2. Một số kiến nghị: Tôi đợc học tập đợc trang bị kiến thức ở trờng cán bộ quản lý giáo dục, nay là Học viện quản lý giáo dục đợc các thầy. lực s phạm của giáo viên. 5.8 Xử lý kết quả kiểm tra - Viết báo cáo kết quả kiểm tra gửi tới các cấp quản lý ( Kiến nghị xử lý nếu có vi phạm) - Theo dõi
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiêm quản lý, Sáng kiến kinh nghiêm quản lý, Sáng kiến kinh nghiêm quản lý

Bình luận về tài liệu sang-kien-kinh-nghiem-quan-ly

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP