Quy tắc đánh trọng âm

6 313 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2017, 11:16

... Từ có âm tiết: a Động từ:  Trọng âm rơi vào âm tiết thứ âm tiết thứ có nguyên âm ngắn kết thúc phụ âm: Eg: encounter /iŋ‟kauntə / determine /di‟t3:min/  Trọng âm rơi vào âm tiết thứ âm tiết... nguyên âm ngắn hay nguyên âm đôi “ə u”  Nếu âm tiết thứ chứa nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc phụ âm trở lên nhấn âm tiết thứ Eg: potato /pə `teitə u/  diaster / di`za:stə / Nếu âm. .. nguyên âm ngắn âm tiết thứ chứa nguyên âm ngắn âm tiết thứ kết thúc phụ âm nhấn âm tiết thứ 1: Eg: emperor / `empə rə / cinema / `sinə mə /  `contrary `factory……… Nếu âm tiết thứ chứa nguyên âm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy tắc đánh trọng âm , Quy tắc đánh trọng âm , Quy tắc đánh trọng âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn