SKKN Luyện từ và câu lớp 4

11 2,060 36
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:25

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Luyện từ câulớp 4. A. PHN M U I. L DO CHN TI Chỳng ta ó tri qua 6 nm i mi chng trỡnh, sỏch giỏo khoa. Cựng vi vic i mi cỏc mụn hc khỏc thỡ i mi trong Ting Vit ó to ra tõm th mi trong cụng tỏc ging dy. Vi chng trỡnh SGK mi thỡ mc tiờu ca mụn Ting Vit cng cú s thay i, chng trỡnh tiu hc mi xỏc nh mc tiờu ca mụn Ting Vit cp Tiu hc l : (1)Hỡnh thnh v phỏt trin hc sinh cỏc k nng s dng ting Vit (c, vit, nghe, núi) v cung cp nhng kin thc s gin gn trc tip vi vic hc ting Vit nhm to ra hc sinh nng lc dựng ting Vit hc tp tiu hc v cỏc cp hc cao hn, giao tip trong cỏc mụi trng hot ng la tui. (2)Thụng qua vic dy v hc ting Vit, gúp phn rốn luyn cho hc sinh cỏc thao tỏc t duy c bn ( phõn tớch, tng hp, phỏn oỏn) (3)Cung cp nhng hiu bit s gin v xó hi, t nhiờn v con ngi, v vn húa v vn hc ca Vit Nam v nc ngoi t ú: -Gúp phn bi dng tỡnh yờu cỏi p, cỏi thin, lũng trung thc, lũng tt, l phi v s cụng bng xó hi; gúp phn hỡnh thnh lũng yờu mn v thúi quen gi gỡn s trong sỏng, giu p ca ting Vit. -Gúp phn hỡnh thnh nhõn cỏch con ngi Vit Nam hin i: Cú tri thc, bit tip thu truyn thng tt p ca dõn tc, bit rốn luyn li sng lnh mnh, ham thớch lm vic v cú kh nng thớch ng vi cuc sng xó hi sau ny. Vi mc tiờu dy hc Ting Vit nh trờn, ta thy thỡ mụn Ting Vit úng vai trũ ht sc quan trng trong giỏo dc lm c s ban u cho tr chim lnh tri thc mi, cú c nng lc s dng ngụn ng, bit s dng thnh tho Ting Vit, cựng cỏc b mụn khỏc gúp phn hỡnh thnh nhõn cỏch con ngi Vit Nam Xó hi ch ngha. SGK mi, phõn mụn T ng - Ng phỏp c gii bng tờn mi l Luyn t v cõu. õy l mụn hc úng vai trũ quan trng hng u bi nú dy cho hc sinh, cung cp cho cỏc em vn tri thc Ting Vit ban u nhm phc v cho vic tip thu cỏc mụn hc khỏc mt cỏch d dng hn. Vỡ vy hc Luyn t v cõu s giỳp cho cỏc em hỡnh thnh, phỏt trin vn ngụn ng ca mỡnh. Hng ngy vic tip xỳc vi thy cụ, bn bố, cha m cng nh vi mi ngi ũi hi cỏc em phi cú vn ngụn ng ng thi qua vic tip xỳc ú cỏc em cng b sung thờm cho mỡnh nhng gỡ b thiu ht. Hay khi tip xỳc vi mt s tỏc phm vn hc ta phi bit nhng t ng tỏc gi s dng trong ú vi dng ý gỡ, cu trỳc cõu trong ú nh th no hay t lỏy t ghộp ú dc dựng lm gỡ Lê thị Mỹ Thu - Trờng Tiểu học số 1 Võ Ninh - 1 - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Luyện từ câulớp 4. Vi vai trũ v trớ ca b mụn Ting Vit cựng vi phõn mụn Luyn t v cõu trong h thng cỏc mụn hc, tụi ngh rng: i mi phng phỏp dy hc Ting Vit núi chung v nõng cao hiu qu ging dy Luyn t v cõu l mt vn liờn tc. Xut phỏt t nhng lớ do trờn, tụi chn ti Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu dy hc Luyn t v cõu lp 4. II. MC CH NGHIấN CU. Thc hin ti ny, bn thõn cú iu kin nghiờn cu sõu hn vic t chc dy hc Luyn t v cõu cho hc sinh lp 4. T ú l c s tụi dy tt phõn mụn Luyn t v cõu. III. PHNG PHP NGHIấN CU 1. Phng phỏp nghiờn cu lớ lun. a. Nghiờn cu cỏc ti liu cú liờn quan n ti, SGK, SGV Tiu hc. b. H thng húa nhng vn cú liờn quan n phõn mụn Luyn t v cõu 2. Phng phỏp iu tra, kho sỏt. a. Thc trng Luyn t v cõu Tiu hc. b. Trc tip i thoi vi hc sinh Tiu hc lp 4. 3. Thc nghim s phm. Trc tip dy v d gi Luyn t v cõu. 4. Tng kt kinh nghim. Lê thị Mỹ Thu - Trờng Tiểu học số 1 Võ Ninh - 2 - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Luyện từ câulớp 4. B. PHN NI DUNG I . C S Lí LUN 1. Mc ớch, ý ngha v tỏc dng ca phõn mụn Luyn t v cõu trong nh trng v ngoi xó hi L ngi Vit Nam, mi chỳng ta ai cng t nhn thy rng ngụn ng chỳng ta ht sc phong phỳ v a dng. Mi con ngi ngay t khi sinh ra n tui i hc u hỡnh thnh cho mỡnh vn ngụn t Ting Vit, quy tc giao tip nht nh. Bi vy, tng nhanh c vn t, chớnh xỏc húa ni dung ng ngha ca t cng nh thỳc y vic hỡnh thnh k xo ng phỏp din ra mt cỏch nhanh chúng, thun li khụng th khụng chỳ ý n vic rốn luyn, trau di cho cỏc em vn kin thc v Ting Vit qua phõn mụn Luyn t v cõu. K tha v phỏt huy nhng u im ca chng trỡnh c ng thi cng to ra phong thỏi mi trong dy v hc hin nay, chng trỡnh SGK mi ra i vi mong mun s giỳp cho hc sinh tip cn mt cỏch d dng hn vi mụn tri thc mi. Vi phõn mụn Luyn t v cõu s giỳp hc sinh: a. M rng h thụng húa vn t v trang b cho hc sinh mt s hiu bit s gin v t v cõu. b. Rốn luyn cho hc sinh k nng dựng t t cõu v s dng cỏc du cõu. c. Bi dng cho hc sinh thúi quen dựng t ỳng, núi v vit thnh cõu; rốn luyn ý thc s dng Ting Vit cú vn húa trong giao tip. Vi mc ớch nh vy, vic dy hc Luyn t v cõu chim v trớ ht sc to ln trong nh trng cng nh cung cp cho cỏc em nhng tri thc cn thit i sõu vo tỡm hiu cỏc lnh vc khỏc. 2. Cựng vi s thay i v chng trỡnh SGK thỡ vic i mi v phng phỏp dy hc cng l iu tt yu. S i mi ny phi theo hng tng cng t chc hng dn hc sinh luyn tp thc hnh l mt trong nhng mc tiờu quan trng ca chng trỡnh Tiu hc mi Mt trong nhng nhim v trng tõm ca i mi chng trỡnh v SGK ln ny l i mi phng phỏp dy v hc: Chuyn t phng phỏp truyn th sang phng phỏp tớch cc húa hot ng ca ngi hc trong ú ngi dy úng vai trũ t chc hot ng ca hc sinh, mi hc sinh u c hot ng, bc l mỡnh v c phỏt trin. ú cng chớnh l bn cht ca phng phỏp dy hc mi. Theo phng phỏp tớch cc húa hot ng hc tp ca hc sinh, SGK Ting Vit 4 núi chung, phõn mụn Luyn t v cõu núi riờng khụng trỡnh by kin thc nh l nhng kt qu cú sn m xõy h thng cõu hi, bi tp hng dn hc sinh t hc, t thc hin cỏc hot ng nhm chim lnh tri thc v phỏt trin k nng s dng Ting Vit. Lê thị Mỹ Thu - Trờng Tiểu học số 1 Võ Ninh - 3 - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Luyện từ câulớp 4. 3. Mt s nhn xột v phõn mụn luyn t v cõu hin nay. 3.1. Phng phỏp dy hc Luyn t v cõu hin nay k tha v phỏt huy cỏc u im ca cỏch dy T ng - Ng phỏp trc õy. 3.2. T chc dy hc Luyn t v cõu theo phng phỏp day hc hin nay cú nhiu im mi. ú l tng cng luyn tp thc hnh, t chc nhiu hỡnh thc lm bi tp khỏc nhau. 3.3. Hc sinh cú iu kin bc l nng lc, kh nng s dng v gi gỡn s trong sỏng ca Ting Vit. Cú ý thc s dng Ting Vit vn húa trong giao tip. 3.4. Hc sinh l ngi úng vai trũ ch o, lm trung tõm, t chim lnh tri thc di s t chc hng dn ca giỏo viờn. 3.5. Mi hc sinh u c hot ng, bc l mỡnh v c phỏt trin. 3.6. Hc sinh c hot ng trong mụi trng giao tip di s hng dn ca thy, cụ giỏo. 3.7. Hc sinh c rốn luyn thúi quen dựng t ỳng, núi v vit thnh cõu v ý thc s dng Ting Vit trong giao tip phự hp vi chun mc vn húa. 3.8. Trang b cho hc sinh phng phỏp hc tp hc sinh cú th t hc sau ny. II. BIN PHP NHM NNG CAO HIU QU DY - HC LUYN T V CU LP 4 1. Lp k hoch bi hc Vic lp k hoch bi hc tc l to ra cho mỡnh mt cm nang cho vic dy hc. Vỡ vy, vic lp k hoch bi hc ca giỏo viờn phi logic, tớch hp y cỏc ni dung dy hc trong ú, phi cú y mc ớch, yờu cu cng nh quy trỡnh mt bi dy sao cho phự hp, cú hot ng ngi dy, ngi hc. Khi lp k hoch bi hc, giỏo viờn phi t ra nhng tỡnh hung trong gi dy ngoi d kin ca mỡnh cú th kp thi x lý, ng thi to cho gi hc sinh ng, hp dn. 2. Chun b dựng Vic dy hc theo phng phỏp mi hin nay ũi hi giỏo viờn phi nng ng, sỏng to tỡm tũi hc hi lm tng hiu qu gi dy ng thi nõng cao cht lng hc tp ca hc sinh. Vỡ vy, vic chun b dựng dy hc cho mi bi dy l khõu quan trng, mi bi yờu cu mi loi dựng riờng nh: Phiu hc tp, bng ph, hỡnh nh trc quan dựng dy hc s úng gúp phn ln cho hiu qu cng nh thnh cụng ca tit dy. Lê thị Mỹ Thu - Trờng Tiểu học số 1 Võ Ninh - 4 - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Luyện từ câulớp 4. Vớ d: Khi dy bi "cõu k Ai l gỡ?" vi yờu cu dựng cõu k Ai l gỡ? vit on vn gii thiu v gia ỡnh mỡnh hoc tp th lp mỡnh. Chc chn rng, gi hc ny s sinh ng hn khi hc sinh cú tm nh chp c gia ỡnh, cỏc em s nhỡn vo ú gii thiu thnh viờn ca gia ỡnh cho c lp nghe qua tm nh ú. 3. Hng dn chun b bi õy cng l bin phỏp gúp phn to ln vo vic nõng cao hiu qu dy hc. Sau mi tit hc, giỏo viờn cn dnh chỳt ớt thi gian hng dn cho cỏc em xem trc bi hc sp ti v nhng phn cn chun b, cú nh vy khi hc bi cỏc em mi cỏc em ó c lm quen, xem qua nhng kin thc mỡnh sp hc ng thi cng b sung nhng kin thc ó hc liờn quan n bi mi. 4. T chc thc hin õy l iu kin cn cho mt gi Ting Vit núi chung v luyn tp v cõu núi riờng. Cú th cú nhiu hỡnh thc t chc khỏc nhau thc hin bi tp: + Lm vic c lp. + Lm vic theo cp, theo nhúm. + Lm vic theo lp. -T chc cho hc sinh bỏo cỏo kt qu lm vic bng nhiu hỡnh thc khỏc nhau v phi luõn phiờn nú bng phiu bi tp, cú khi l phiu hc tp, cú khi l bng bng giy hay bng lp, cú khi trỡnh by bng ming. Ngoi ra cũn cú th cho thi ua gia cỏc nhúm. -Trao i vi hc sinh sa i cho hc sinh hoc t chc cho cỏc em gúp ý ỏnh giỏ cho nhau trong quỏ trỡnh lm bi. -S kt tng kt ý kin, ghi bng nu cn thit. 5. Hot ng ngoi gi Ngoi vic dy hc trờn lp nờn t chc cho hc sinh nhng gi hc ngoi khúa tht b ớch nh t chc cỏc trũ chi vui hccỏc hi thi tỡm t nhanh, t cõu ỳng cỏc em tng thờm vn hiu bit to ra s thi ua, hng khi trong hc tp Ting Vit v phõn mụn Luyn t v cõu núi riờng. Giỏo viờn cng nờn t chc cho cỏc em i tham quan thc t hc tp cỏc em m rng vn kin thc v quờ hng, t nc giỳp cỏc em hiu hn v cuc sng, t ú lm giu thờm vn t. Hay t trong cuc sng hng ngy ca cỏc em thng giao tip vi thy cụ, bn bố, cha, m hc sinh phi nm bt c iu ú iu chnh cho hc sinh trong hot ng giao tip. 6. Giỏo viờn phi bit linh hot phi hp nhun nhuyn gia cỏc phng phỏp dy hc cng nh thay i cỏc phng phỏp ú trong cỏc gi hc Lê thị Mỹ Thu - Trờng Tiểu học số 1 Võ Ninh - 5 - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Luyện từ câulớp 4. to hng thỳ cho hc sinh trong hc tp. Mt khỏc giỏo viờn cn hn ch bt phng phỏp dy hc c l thuyt ging t mt phớa. - Giao vic cho hc sinh : + Cho hc sinh trỡnh by yờu cu, cõu hi, bi tp. + Cho hc sinh thc hin mt phn cõu hi, bi tp trong SGK, nu nhim v t ra l khú hoc mi sau khi hc sinh lm th cn t chc cha bi cỏc em nm c cỏch lm. + Túm tt nhim v, nờu nhng im cn chỳ ý khi lm bi - Kim tra hc sinh: Trong quỏ trỡnh hc sinh lm bi tp, giỏo viờn cn ti tng bn kim tra cụng vic ca cỏc em. + Xem hc sinh cú lm vic khụng. + Xem hc sinh cú hiu vic phi lm khụng. + Tr li thc mc ca hc sinh - T chc bỏo cỏo lm vic - T chc ỏnh giỏ. 7. Phõn mụn Luyn t v cõu cú nhim v rốn cho hc sinh dựng t ỳng, núi vit thnh cõu. Bi vy, giỏo viờn cn khai thỏc trit sc mnh ca phng phỏp dy hc luyn tp theo mu, phng phỏp phõn tớch ngụn ng, phng phỏp thc hnh giao tip. 7.1. Phng phỏp luyn t theo mu L phng phỏp dy hc m giỏo viờn a ra cỏc mu c th v li núi hoc mụ hỡnh li núi (cng cú th cựng hc sinh xõy dng mu li núi) thụng qua ú hng dn hc sinh tỡm hiu c im ca mu, cú th to mu, t mu ú hc sinh bit cỏch to ra cỏc n v li núi theo nh hng ca mu. Vớ d: Khi dy hc v du cõu vi bi tp Em t du phy vo nhng ch no trong mi cõu di õy? a, Vỡ thng dõn Ch ng T v cụng chỳa i khp ni dy dõn cỏch trng lỳa nuụi tm dt vi. b,Vỡ nh li m dn khụng c lm phin ngi khỏc, ch em Xụ-phi ó v ngay. c, Ti thiu kinh nghim nụn núng v coi thng i th Qum en ó b thua. giỳp hc sinh lm c bi tp ny giỏo viờn hng dn hc sinh lm mu mt phn chng hn khi lm mu cõu v bi tp trờn. Giỏo viờn c lờn cõu ú (th hin rừ ch ngh hi sau trng ng v cỏc thnh phn cựng loi ri núi: Lê thị Mỹ Thu - Trờng Tiểu học số 1 Võ Ninh - 6 - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Luyện từ câu lớp 4. Trong cõu a,chỳng ta cn dựng ỳng du phy, tỏch cỏc t ng ch nguyờn nhõn (vỡ thng dõn) vi b phn cõu cũn li v tỏch cỏc loi cụng vic c k trong cõu vi nhau ( cỏch trng lỳa, nuụi tm, dt vi.). Khi c ta ngh hi nh sau du phy. " Vỡ thng dõn, /Ch ng T v cụng chỳa i khp ni dy dõn cỏch trng lỳa, /nuụi tm, /dt vi". Sau khi lm mu v suy ra cỏch lm bi cỏc bi tp tng t cũn li giỏo viờn cú th lu ý hc sinh : Nu trong cõu nhc n nhiu nguyờn nhõn thỡ phi dựng du phy tỏch cỏc nguyờn nhõn ú vi nhau. 7.2. Phng phỏp phõn tớch ngụn ng Yờu cu phõn tớch ngụn ng i vi hc sinh Tiu hc ch mc n gin, vi s giỳp , gi ý, hng dn t m ca giỏo viờn. Bi vy phng phỏp ny c ỏp dng dy hc du cõu nhm giỳp hc sinh lm rừ cu trỳc cỏc kiu n v c hc trong chng trỡnh. Vớ d: Khi hng dn hc sinh lm bi tp. Chộp on vn di õy vo v sau khi t du chm vo ch thớch hp v vit hoa nhng ch u cõu: ễng tụi vn l th gũ hn vo loi gii cú ln, chớnh mt tụi ó nhỡn thy ụng tỏn inh ng chic bỳa trong tay ụng hoa lờn, nhỏt nghiờng, nhỏt thng, nhanh n mc tụi khụng th thy c, mt ụng pht ph nhng si t mng ca ễng l nim t ho ca c gia ỡnh tụi. Vi bi tp ny giỏo viờn hng dn hc sinh c lt, tỡm cỏc cõu c vit theo cỏc mu ó hc (ai l gỡ? ai lm gỡ? ai th no?) ri tỏch riờng cỏc cõu ú ra. ễng tụi vn l th hn loi gii. // Cú ln, chớnh mt tụi ó nhỡn thy ụng tỏn inh ng.Chic bỳa trong tay ụng hoa lờn, nhỏt nghiờng, nhỏt thng, nhanh n mc tụi khụng th thy c, mt ụng pht ph nhng si t mng //. ễng l nim t ho ca c gia ỡnh tụi. Khi ó xỏc nh c cỏc cõu ó vit theo cỏc mu ó hc, cỏc em cú th tỡm cỏch ngt cõu, bng cỏch c lờn sau khi xỏc nh ngh hi hoc giỏo viờn cú th chuyn thnh bi tp trc nghim nhiu la chn hc sinh la chn, hc sinh thc hin. C th hc sinh phi t c du cõu cho on cũn li nh sau: "Cú ln, chớnh mt tụi ó nhỡn thy ụng tỏn inh ng chic bỳa trong tay ụng hoa lờn, nhỏt nghiờng, nhỏt thng, nhanh n mc tụi khụng th thy c, mt ụng pht ph nhng si t mng". 7.3. Phng phỏp thc hnh giao tip Lê thị Mỹ Thu - Trờng Tiểu học số 1 Võ Ninh - 7 - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Luyện từ câu lớp 4. Vi phng phỏp ny khụng ch hng hc sinh vn dng lớ thuyt c hc vo thc hin cỏc nhim v ca quỏ trỡnh giao tip m cũn l phng phỏp cung cp lớ thuyt cho hc sinh. Trong quỏ trỡnh giao tip chng hn, khi dy xong bi luyn t v cõu Cõu k Ai lm gỡ? giỏo viờn cú th cho hc sinh lm vic theo nhúm 4-8 cỏc em t gii thiu v gia ỡnh mỡnh. Sau khi cỏc em tho lun cỏc em trong nhúm cú th t gii thiu v cụng vic ca b m mỡnh, anh ch, ụng, b. Nh th s to ra khụng khớ gi hc v giỳp cỏc em hiu nhau hn. Khi vn dng phng phỏp ny thỡ chỳng ta ó kim tra c k nng s dng t t cõu v giỳp hc sinh rốn c k nng hc tp mi. 8. Mt iu quan trng na nõng cao hiu qu ging dy phõn mụn Luyn t v cõu l giỏo viờn phi giỳp hc sinh nm vng c v trớ, nhim v, tỏc dng ca vic hc phõn mụn ny Ngụn ng l phng tin k diu ca con ngi, nh nú m xó hi tn ti v phỏt trin c. Vỡ vy, dy Ting Vit giỏo viờn dn dn tng bc dn dt hc sinh i vo chiu sõu ca ngụn ng Ting Vit, hiu c nhng iu bớ n ng sau nhng hin tng v gii thớch c c ch vn hnh ca ngụn ng. Vic dy Luyn t v cõu trong trng Tiu hc l vn khụng th thiu c. Bi õy l nn tng giỳp hc sinh hiu c bn cht ca ting m v gúp phn bi dng cho hc sinh thúi quen dựng t ỳng ni v vit thnh cõu v ý thc s dng Ting Vit trong giao tip phự hp vi cỏc chun mc vn húa. Vic hc Ting Vit s giỳp cho hc sinh nm vng ting m , to vn t ca hc sinh. Qua ú lm cho hc sinh nm vng phm vi s dng chỳng nm tớnh nhiu ngha v s chuyn i ngha ca cỏc t ng ngha, gn ngha. Phõn mụn Luyn t v cõu s giỳp cỏc em hỡnh thnh cn bn v t v cõu ting Vit cỏc em ng dng trong cỏc phõn mụn khỏc nh: Tp lm vn; Tp c 9. T chc cỏc hot ng a dng v phong phỳ giỳp hc sinh lnh hi kin thc v hỡnh thnh k nng. iu ny cú ý ngha l phi t chc cho hc sinh hot ng mt cỏch tớch cc. Hc sinh l ngi tham gia cỏc hot ng y, t tỡm tũi khỏm phỏ di s hng dn ca giỏo viờn Vớ d: Hc sinh phi trao i, tho lun gii quyt nhim v, hc sinh c úng vai tham gia vo trũ chi hc tp, úng kch, din xut Giỏo viờn chỳ ý cho hc sinh nhiu c hi thc hnh, c th hin phỏt biu trờn lp. 10. T chc cỏc hot ng phỏt trin nng lc t hc ca hc sinh T chc hng dn hc sinh cỏch t hc, cỏch c sỏch, cỏch ly thụng tin, cỏch phõn tớch v hiu thụng tin, cỏch quan sỏt hin tng xung quanh. 11.T chc hot ng khỏm phỏ bng cỏch a ra mt h thng cỏc cõu hi hng dn hc sinh tỡm ra c kt qu Lê thị Mỹ Thu - Trờng Tiểu học số 1 Võ Ninh - 8 - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Luyện từ câu lớp 4. Giỏo viờn phi bit k nng t cõu hi: Sau õy l mt s k nng: 1. t nhng cõu hi m hc sinh cú th tr li c. 2. Cú th cho hc sinh cú thi gian tr li. 3. S dng ngụn ng c ch (ỏnh mt, n ci) khuyn khớch hc sinh tr li. 4. Khen ngi hay ghi nhn cõu tr li ỳng ca hc sinh. 5. Trỏnh cho hc sinh ngi ngựng vi cõu tr li ca mỡnh. 6. Nu khụng cú ai tr li, cú th t cõu hi khỏc n gin nhm gi m cỏch tr li. 7. Cõu hi ngn gn d hiu. 8. Trỏnh c cỏc cõu hi chuyờn s dng cỏc cõu ghi nh. 9. Phõn phi cõu hi u c lp . 12. Luụn kim tra ỏnh giỏ kin thc v k nng t c hc sinh ỏnh giỏ va nhm mc ớch xỏc nh mc nng lc v kin thc hỡnh thnh ngi hc va giỳp giỏo viờn iu chnh hot ng dy ca mỡnh. S ỏnh giỏ ca thy v kt qu hc ca trũ dn phi chuyn thnh k nng t ỏnh giỏ ca trũ. S t ỏnh giỏ giỳp cho s phỏt trin kh nng t hc ca hc sinh. 13. Mt iu khụng th thiu l nõng cao cht lng dy hc cỏc b mụn cng nh phõn mụn Luyn t v cõu l phi s dng v phỏt huy ht kh nng ca phng tin dựng dy hc nh bng a, tranh, nh, bng ph gúp phn nõng cao hiu qu dy hc Luyn t v cõu theo tinh thn "ly hc sinh lm trung tõm" giỏo viờn phi hỡnh thnh hc sinh tớnh tớch cc i vi hc tp v khờu gi nhng kớch thớch bờn trong quỏ trỡnh nhn thc v quỏ trỡnh lnh hi kin thc. 14. Giỏo viờn cn nm vng ni dung, mc yờu cu ca tng bi tp hng dn hc sinh thc hnh cho sỏt hp. Cng c phỏt trin nhng kin thc k nng ó dy hc lp 3. Cú nhiu bin phỏp, hỡnh thc t chc nhm phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh. Chỳ ý hng dn hc sinh s dng sỏch giỏo khoa su tm hoc t lm dựng dy hc n gin nhm giỳp hc sinh nm vng kin thc v tớch cc tham gia vo hot ng luyn tp thc hnh, luyn tp v cỏc k nng: M rụng vn t, phõn tớch cu to ting, t, nhn bit danh t chung, nhn bit danh t riờng, cỏch vit hoa, dựng cỏc du cõu, cỏc kiu cõu Lê thị Mỹ Thu - Trờng Tiểu học số 1 Võ Ninh - 9 - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Luyện từ câu lớp 4. III. KT QU T C Trong quỏ trỡnh ging dy, bn thõn tụi ó vn dng nhng phng phỏp i mi v nhng phng phỏp nờu trờn vo dy hc Luyn t v cõu. Kt qu cho thy bc u hc sinh ó cú nhng chuyn bin v tõm lý, kh nng nhn din, tip thu kin thc ca cỏc em tng lờn rừ rt. * Kh nng hiu ngha ca t T l hc sinh hiu ngha t sõu sc v tng i sõu sc tng lờn, hc sinh hiu ngha t cũn hi ht gim. S lng hc sinh hiu ngha t sõu sc v tng i tng do cỏc em ó nm bt c cỏch hc, giỏo viờn v hc sinh ó quen vi chng trỡnh mi. Hc sinh ó bit s dng t in Ting Vit mt cỏch thnh tho. * Kh nng dựng t, m rng vn t T l hc sinh dựng t chớnh xỏc, hay tng lờn rừ rt, s hc sinh dựng t cha chớnh xỏc gim dn. Giỏo viờn ó theo dừi quan sỏt cỏc em trong giao tip hng ngy t ú sa cha cho hc sinh. S lng hc sinh dựng t hay tng, cỏc em ó mnh dn hn trong cỏc hot ng giao tip hng ngy, c sỏch, ng dng thc t mt cỏch linh hot.Hn na,phng phỏp dy ca giỏo viờn cựng vi phng phỏp hc ca hc sinh i mi rừ rt theo hng tớch cc húa hot ng ca ngi hc, to cho cỏc em hng thỳ trong hc tp. * Kh nng nhn din v s dng du cõu, loi cõu Kh nng nhn din v s dng du cõu, loi cõu tt hn. KT QU: Mụn Ting Vit: Gii: 9 em Khỏ: 11em TB: 8 em Yu: 0 em Lê thị Mỹ Thu - Trờng Tiểu học số 1 Võ Ninh - 10 - [...]...Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Luyện từ câu lớp 4 C PHN KT LUN nõng cao hiu qu ging dy phõn mụn Luyn t v cõu lp 4 trc ht giỏo viờn phi lm cho hc sinh thy rừ Ting Vit rt lý thỳ v b ớch Phõn mụn Luyn t v cõu giỳp hc sinh hiu c s phong phỳ cỏi hay, cỏi p ca ting Vit, nõng... p ca ting Vit, nõng cao cm th thm m.Vi vai trũ quan trng nh vy, bn thõn tụi trong quỏ trỡnh lm ti cng cú nhiu trn tr, tỡm tũi lm sao tỡm c phng phỏp ti u nht nõng cao hiu qu dy hc Luyn t v cõu lp 4 õy cũn l vn bc thit ỏp ng nhu cu hc tp cho bn thõn hc sinh ngay t bc hc u tiờn cỏc em mi bc vo ngng ca vn húa giỏo dc, phi trang b cho cỏc em vn t phong phỳ, chớnh xỏc giỳp cỏc em i vo cuc sng, to... ging dy xin c chia s cựng ng nghip v mong cỏc ng nghip úng gúp ý kin Tụi xin chõn thnh cm n NHNG XUT T nhng kt lun trờn, bn thõn tụi khi thc hin ti Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu dy hc Luyn t v cõu lp 4 cú nhng xut sau: 1 Vi ngi ch o: - Nờn cú nhng ti liu chớnh thng v trin khai vic i mi phng phỏp kp thi - Nờn t chc nhng hi tho v phng phỏp ging dy Ting Vit trao i rỳt kinh nghim 3 V phớa trng Tiu hc . thị Mỹ Thu - Trờng Tiểu học số 1 Võ Ninh - 4 - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Luyện từ và câu ở lớp 4. Vớ d: Khi dy bi "cõu k Ai l gỡ?". pháp nâng cao hiệu quả dạy học Luyện từ và câu ở lớp 4. C. PHN KT LUN nõng cao hiu qu ging dy phõn mụn Luyn t v cõu lp 4 trc ht giỏo viờn phi lm cho hc
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Luyện từ và câu lớp 4, SKKN Luyện từ và câu lớp 4, SKKN Luyện từ và câu lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn