CÁC GIẢI PHÁP CHỦ yếu NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ vốn KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MYTEK

104 205 1
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2017, 11:18

1 1 BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -Họ tên: Trịnh Thị Hà Lớp: CQ48/11.15 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MYTEK Chuyên ngành : Tài Chính Doanh Nghiệp Mã số : 11 NGƯỜI HƯỚNG DẪN : ThS Trần Vinh Quang HÀ NỘI – 2014 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên Trịnh Thị Hà MỤC LỤC SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp BÌA i SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh DTT Doanh thu LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế XDCB Xây dựng TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động VCĐ Vốn cố định VKD Vốn kinh doanh VLĐ Vốn lưu động ĐBTC Đòn bẩy tài HĐQT Hội đồng quản trị SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Từ nước ta bước vào kinh tế thị trường kéo theo cạnh tranh gay gắt, nhiều đơn vị xuất nữa, nhà nước khuyến khích đơn vị đầu tư Các doanh nghiệp đứng trước nhiều hội thách thức không nhỏ, vấn đề đặt tồn mà phát triển Tuy đơn vị muốn tồn phát triển điều kiện vốn vốn điều kiện thiếu đước để doang nghiệp thành lập tiến hành sản xuất kinh doanh, nhân tố chi phối hầu hết nhân tố khác Việc sửu dụng vốn có hiệu mang ý nghĩa quan trọng quản lý doang nghiệp phải có chiến lược, biện pháp hữu hiệu để tận dụng nguồn vón nội bên doang nghiệp Vấn đề đặt làm để doanh nghiệp nâng cao hiệu sử dụng VKD Từ thực tiến tình hình hoạt động doang nghiệp nay, ta thấy công ty đạt mục tiêu mong muốn bên cạnh daong nghiệp đạt đc hiệu kinh doanh có doang nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến phải sáp nhập phá sản điều lẽ tất yếu xảy kinh tế Là doanh nghiệp thương mại chủ yếu kinh doanh cung cấp sản phẩm, dịch vụ giá kệ cho thị trường mua bán hàng hóa siêu thị, mô hình kinh doang lớn nhỏ hay gia đình Công ty không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, tối đa hoá lợi nhuận, kinh tế ảm đạm vấn đề quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh thiết, định đến khả cạnh tranh vị Công ty tương lai SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Nhận thức tầm quan trọng việc nâng cao hiệu VKD Vận dụng lý luận học vào thực tiễn mong muốn giúp công ty có biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Em sâu nghiên cứu vấn đề qua luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh công ty TNHH công nghiệp Mytek” Đối tượng mục đích nghiên cứu Đi sâu phân tích thực trạng sử dụng VKD công ty TNHH công nghiệp Mytek từ đưa nhìn điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế việc sử dụng VKD công ty Phát nguyên nhân gây hạn chế từ đề giải pháp góp phần nâng cao hiệu sử dụng VKD Phạm vi nghiên cứu Với mục đích nói Luân văn chủ yếu tập trung nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu sử dụng VKD công ty TNHH công nghiệp Mytek Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sử dụng tổng hơp nhiều phương pháp như: Phương pháp so sánh,thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, đánh giá dựa tài liệu sưu tập kết hợp với suy luận để làm sáng tỏ đề tài Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luân văn bao gồm chương Chương I: Lý luận chung VKD hiệu sử dụng VKD DN Chương II: Thực trạng VKD hiệu sử dụng VKD công ty TNHH công nghiệp Mytek SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng VKD công ty TNHH công nghiệp Mytek CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp I.1.1 Khái niệm, đặc trưng vốn kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm Trong kinh tế thị trường để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có lượng vốn định , doanh nghiệp cần số vốn để mua sắm yếu tố phục vụ cho SXKD như: Sức lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải ứng số vốn định phù hợp với qui mô điều kiện kinh doanh Để đảm bảo tồn phát triển DN, số tiền thu việc tiêu thụ sản phẩm phải đảm bảo bù đắp toàn chi phí bỏ có lãi Như vậy, số vốn ứng ban đầu bảo toàn mà tăng thêm hoạt động kinh doanh mang lại Toàn giá trị ứng ban đầu trình cho SXKD gọi vốn kinh doanh DN Từ phân tích ta định nghĩa: “Vốn kinh doanh doanh nghiệp biểu tiền toàn giá trị tài sản huy động, sử dụng vào sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời” VKD không điều kiện tiên đời DN mà giữ vai trò định trình hoạt động phát triển DN Cần có phân biệt tiền vốn Thông thường có tiền làm nên vốn, tiền chưa vốn Tiền gọi vốn phải đồng thời thoả mãn điều kiện sau: - Một là: Tiền phải đại diện cho lượng hàng hoá định SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Hai là: Tiền phải tích tụ tập trung lượng định Sự tích tụ tập trung lượng tiền đến mức độ đủ sức để đầu tư vào dự án sản xuất kinh doanh định - Ba là: Khi tiền đủ lượng phải sử dụng nhằm mục đích sinh lời Cách thức vận động tiền phương thức đầu tư kinh doanh định 1.1.1.2 Đặc trưng vốn kinh doanh • Một là, vốn phải đại diện cho tài sản định Vốn biểu tiền tài sản định DN nhà xưởng, đất đai, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải,… Do đó, DN không • thể có vốn mà tài sản ngược lại Hai là, vốn phải tích tụ, tập trung đến lượng định đủ sức đầu tư vào phương án kinh doanh Nếu vốn không tích tụ đầy đủ đến lượng cần thiết SXKD bị gián đoạn đồng thời hiệu sử dụng vốn bị giảm sút Vì vậy, DN cần phải lập kế hoạch, tìm biện pháp để khai thác, huy động • nguồn vốn nhàn rỗi xã hội, đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD Ba là,vốn phải có khả sinh lời Tiền tệ coi vốn chúng đưa vào sản xuất kinh doanh Trong suốt trình vận động mình, vốn thay đổi nhiều hình thái biểu điểm điểm cuối vòng tuần hoàn phải tiền, lượng tiền thu phải lớn lượng tiền bỏ ra, tức kinh doanh có lãi - nguyên tắc việc bảo toàn nâng cao hiệu sử dụng vốn Điều đòi hỏi trình kinh doanh DN không • để ứ đọng vốn, phải có kế hoạch sử dụng vốn rõ ràng hợp lý Bốn là, vốn tồn nhiều hình thức khác Vốn không biểu tiền tài sản hữu hình mà biểu tiền tài sản vô hình Đặc trưng có nghĩa giá trị công ty có tính đến giá trị số tài sản vô hình như: uy • tín, thương hiệu, bí sản phẩm,… Năm là,vốn có giá trị mặt thời gian SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 10 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Trong chế kinh tế thị trường, giá trị vốn thay đổi theo thời gian Nguyên nhân thay đổi ảnh hưởng nhiều yếu tố giá nguyên vật liệu thị trường, lạm phát… Vì việc quản trị vốn • phải ý đến đặc trưng vốn Sáu là, vốn vận động gắn liền với chủ sở hữu định Vốn tài sản đóng góp chủ sở hữu DN Vì vậy, vốn phải gắn chặt với lợi ích hợp pháp chủ sở hữu đồng vốn • sử dụng hợp lý, tiết kiệm đem lại mức sinh lời cao Bảy vốn loại hàng hóa đặc biệt Cũng hàng hoá khác có giá trị giá trị sử dụng Khi sử dụng “hàng hoá” vốn tạo giá trị lớn “Hàng hoá” vốn mua bán thị trường hình thức mua bán “quyền sử dụng vốn” mua quyền sở hữu Giá mua chi phí hội sử dụng vốn I.1.2 Thành phần vốn kinh doanh 1.1.2.1 Vốn cố định Muốn tiến hành SXKD DN cần lượng vốn tiền tệ định để mua sắm TSCĐ phục vụ hoạt động sản xuất, gọi Vốn cố định Theo thông tư 45/2013 Bộ tài chính, TSCĐ phải thoả mãn tiêu chuẩn sau: + Khi sử dụng phải chắn thu lợi ích kinh tế tương lai + Nguyên giá tài sản phải xác định cách đáng tin cậy + Thời gian sử dụng từ năm trở lên giá trị từ 30 triệu đồng trở lên Vậy: “ Vốn cố định doanh nghiệp toàn số tiền ứng trước mà DN bỏ để đầu tư hình thành nên TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh DN Vì vậy, quy mô VCĐ nhiều hay định quy mô, lực trình độ kỹ thuật TSCĐ Ngược lại, đặc điểm kinh tế-kỹ thuật TSCĐ lại chi phối đặc điểm luân chuyển VCĐ’’ * Đặc điểm chu chuyển vốn cố định: SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 90 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MYTEK 3.1 Bối cảnh kinh tế, xã hội Giai đoạn 2011-2015 giai thực Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm Đảng Nhà nước đạt kết thuận lợi như: Tình hình trị ổn định, kinh tế - xã hội phục hồi so với năm trước Tuy nhiên, sau khó khăn, thách thức tiềm ẩn nội kinh tế giới với vấn đề nợ công, tăng trưởng kinh tế chậm lại Giá hàng hóa, giá dầu mỏ số nguyên vật liệu chủ yếu tăng cao có diễn biến phức tạp Ở nước, lạm phát mặt lãi suất cao gây áp lực cho hoạt động sản xuất đời sống dân cư Trước tình hình kinh tế suy thoái nhiều ngành nghề kinh doanh gặp không khó khăn Ảnh hưởng lạm phát, chi phí đầu vào có xu hướng tăng cao giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu, chi phí nhân công tăng làm ảnh hướng lớn đến tình hình SXKD Công ty Bên cạnh đó, cạnh tranh khốc liệt thị trường kinh doanh , với xuất DN có đầu tư vốn trình độ trang thiết bị, kỹ thuật tay nghề lao động thách thức lớn Công ty 3.2 Phương hướng hoạt đông công ty thời gian tới Trong năm vừa qua, công ty TNHH công nghiệp Mytek gặp nhiều khó khăn định, số tiêu không đạt kế hoạch đề ra, công ty không ngừng phấn đấu, phát triển tạo cho bước vững trãi thi trường Việt Nam Dù thế, trước mắt công ty SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 91 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp cần đưa phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, làm kim nam cho toàn công ty thực tốt mục tiêu kinh doanh Trong năm tới công ty chủ trương phát triển theo hướng sau đây: Đầu tiên theo đuổi việc tăng doang thu lợi nhuận, tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm điều kiện thay đổi thị trường nhằm mở rộng quy mô kinh doanh, tận dụng tối đa sở vật chất kỹ thuật có vấn đề sống doanh nghiệp Toàn công ty xây dựng hệ thống chiến lược mô hình sản xuất kinh doanh, giao dịch mua bán, quan hệ hợp tác với nhà đầu tư, khách hàng, tổ chức tín dụng, ngân hàng nhà cung cấp nhằm tích lũy kinh nghiệm, huy động vốn lượng vốn lớn đáp ứng nhu cầu SXKD Công ty Đặc biệt quan hệ khách hàng công ty phải thường xuyên quán triệt nguyên tắc “ uy tín vàng-khách hàng thượng đế” phải lắng nghe tiếp thu ý kiến khách hàng để ngày chiếm lĩnh thị trường nâng cao uy tín công ty Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tiêu thụ nước, tăng cường hoạt động Marketing, xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống mạng lưới tiêu thụ Tăng cường khai thác thị trường địa phương, tỉnh thành phố nước, chủ động tiếp cận hướng tới mục tiêu siêu thị, cửa hàng lớn, vừa nhỏ, loại hình cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm Phải thường xuyên bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị để tăng nâng suất hoạt động Cần phát sửa chữa kịp thời máy móc bị hư hỏng để giảm thấp máy ngừng hoạt động Riêng thiết bị cũ cần đầu tư mua để nâng cao chất lương dịch vụ SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 92 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lập kế hoạch đào tạo đội ngũ cán chủ chốt kế cận quản trị DN, quản lý kinh tế Ngoài Công ty cần thực tốt công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân kỹ thuật, bước xây dựng thành đội quân lành nghề Có sách khen thưởng cho cán công nhân viên để nâng cao trách nhiệm việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, đẩy mạnh công tác tiêu thụ 3.3 Yêu cầu nguyên tắc xây dựng giải pháp nhằm tăng cường quản trị VKD 3.3.1 Yêu cầu việc xây dưng giải pháp nhằm tăng cường quản trị VKD Để nhằm tăng cường quản trị VKD doanh nghiệp cần vào điều kiện, tình hình kinh doanh thực tế doanh nghiệp để đề biện pháp thích ứng quản lý thành phần VKD Các giải pháp đưa phải mang tính hợp lý tuân thủ theo quy định pháp luật Các giải pháp đưa phải kịp thời mang tính khả thi cao 3.3.2 Nguyên tắc việc xây dựng giải pháp nhằm tăng cường quản trị VKD Bảo toàn phát triển VKD- nguyên tắc việc xây dựng giải pháp tăng cường quản trị VKD Trước thời kỳ bao cấp việc bảo toàn phát triển VKD không đặt doanh nghiệp Tất khâu thực theo kế hoạch nhà nước Do định doanh nghiệp SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 93 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp phải tuân theo mệnh lệnh cấp trên, tính tự chủ kinh doanh gần bị lãng quên Nhưng từ chuyển đổi chế kinh tế, định giao vốn nhà nước mở rộng quyền tự chủ kinh doanh cho doanh nghiệp đồng thời đặt yêu cầu cho doanh nghiệp phải sử dụng VKD theo nguyên tắc “ hiệu quả, bảo toàn phát triển” Yêu cầu bảo toàn VKD thực chất việc trì giá trị, sức mua lực nguồn VCSH cấu tài trợ doanh nghiệp bao gồm VCSH vốn vay nợ khác song kết hoạt động sản xuất kinh doanh cuối phản ánh vào tăng giảm nguồn chủ sở hữu Một dự án mà doanh nghiệp tài trợ nguồn vốn vay bị thua lỗ thua lỗ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nguồn vốn Do thua lỗ khoản đầu tư dù tài trợ nguồn cuối làm giảm nguồn vốn chủ sở hữu Trong kinh tế thị trường nay, tác động nhiều nhân tố, giá trị nguồn vốn tài sản doanh nghiệp luôn biến động Do cho bảo toàn vốn bao gồm giữ nguyên số tuyệt đối giá trị tiền tệ vốn sản xuất kinh doanh qua thời kỳ không phù hợp Để bảo toàn VKD doanh nghiệp phải quan tâm đến giá trị thực loại vốn tức khả tái sản xuất yếu tố đầu vào 3.4 Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị VKD công ty TNHH công nghiệp Mytek  Điều chỉnh cấu vốn kinh doanh, tập trung nâng cao hiệu hoạt động, đổi TSCĐ, mở rộng quy mô Trong DN nhạy cảm việc đầu tư đổi mới, bổ sung, sắm TSCĐ nhân tố quan trọng để nâng cao hiệu sử dụng VCĐ thông qua việc giảm chi phí sửa chữa, tăng suất lao động Mặt khác giải SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 94 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp phóng lao động thủ công đảm bảo an toàn cho người lao động, góp phần nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm, tăng uy tín công ty khả cạnh tranh thị trường, nâng cao hiệu sử dụng VKD công ty Để nâng cao hiệu sử dụng VKD công ty, em có số kiến nghị sau TSCĐ sau: Công ty cần đầu tư nghiên cứu nâng cấp TSCĐ , đặc biệt phương tiện máy móc thiết bị Hiện máy móc thiết bị khấu hao hết 68.39% Với số đặt TSCĐ phận rơi vào tình trạng đáng báo động Vì năm tới công ty cần cân nhắc, nghiên cứu nâng cấp, đầu tư mua sắm TSCĐ, ý máy móc có ảnh hưởng định tới lực cạnh tranh, chất lượng loại dich vụ,mua bán Công ty cần xác định linh hoạt việc lựa chọn nguồn vốn đầu tư vào TSCĐ sở xem xét mặt lợi bất lợi nguồn tài trợ để vừa phát huy quyền tự chủ tài chính, vừa phân tán bớt rủi ro cho chủ thể kinh tế khác Nguồn vốn đầu tư cho TSCĐ chủ yếu lấy từ quỹ khấu hao, nguồn VCSH nguồn dài hạn nên hạn chế đầu tư nguồn vốn ngắn hạn không phù hợp với thời hạn sử dụng TSCĐ Việc đổi máy móc, thiết bị nên tiến hành sở khả công ty thời kỳ, cần xếp thứ tự ưu tiên cho công tác đầu tư, tránh tình trạng đầu tư chắp vá thiếu đồng Lập kế hoạch dài hạn mua sắm TSCĐ đại Hình thức đầu tư tốn cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể để mua sắm TSCĐ cho phù hợp với khả tài công ty sử dụng có hiệu nhằn hạn chế tối đa hao mòn vô hình trình độ khoa học kỹ thuật ngày phát triển nhanh Nếu SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 95 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp công ty chưa đủ điều kiện để mua tìm nguồn thuê hợp tác kinh doanh với số công ty khác có ưu công nghệ Công ty cần phải đầu tư hướng vào TSCĐ sau nghiên cứu kỹ nhu cầu, biến động thị trường sản phẩm, tiến khoa học, công suất hoạt động, tuổi thọ, tương thích trình độ lao động trình độ đại hóa thiết bị máy móc Phải lập kế hoạch đầu tư TSCĐ năm tới, nguồn huy động, tính toán tiêu hiệu đầu tư để cân nhắc, xem xét việc đổi máy móc thiết bị Bên cạnh đó, Công ty cần tăng cường công tác quản lý TSCĐ, giao TSCĐ cho phận, phòng ban, đội sản xuất, cá nhân để nâng cao trách nhiệm người lao động trình sử dụng Thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa, đánh giá lại tình trạng kỹ thuật TSCĐ có tránh tình trạng bị hư hỏng trước thời hạn Bên cạnh công ty cần trích lập quỹ đầu tư phát triển chi phí sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ có công ty  Gia tăng quản lý chặt chẽ lượng vốn tiền cấu tài sản cho Công ty Xác định lượng vốn tiền hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu toán Trong qúa trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có nhu cầu dự trữ lượng vốn tiền theo quy mô định Một mặt đáp ứng nhu cầu hàng ngày, mặt khác để ứng phó với nhu cầu vốn bất thường không dự đoán trước Vốn tiền công ty năm 2013 thấp, giảm cách đáng kể chiếm tỷ trọng nhỏ làm giảm khả toán tức thời, khả ứng biến kịp thời Công ty rủi ro tài xảy kém, năm tới, Công ty cần có số biệ pháp sau: SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 96 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp + Xác định rõ lượng vốn tiền cần thiết để sử dụng, tăng số vốn lên cách như: thu hồi tiền toán công trình đầy đủ; vay tiền + Mọi khoản thu chi vốn tiền công ty phải thông qua quỹ Tiền nhập vào hay xuất khỏi Công ty phải có chứng từ hợp lệ, có đầy đủ chữ ký người nhận, người giao bên có trách nhiệm liên quan + Công ty nên tiếp tục toán qua ngân hàng vừa an toàn, vừa tiện dụng lại tận dụng khả sinh lời + Công ty cần xây dựng nội quy, quy chế quản lý khoản thu chi đặc biệt khoản thu chi tiền mặt để tránh mát, lạm dụng tiền DN vào mục đích cá nhân Phải dự đoán luồng tiền xuất nhập quỹ để tính toán dự báo xác nhu cầu vốn tiền công ty, tất khoản thu chi tiền mặt phải thông qua quỹ, không chi tiêu quỹ Đồng thời DN cần tăng tốc trình thu tiền làm chậm trình chi tiền  Tăng cường công tác quản lý nợ phải thu quản lý hàng tồn kho Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, theo dõi quản lý công nợ cách xác khoa học nhằm hạn chế vốn bị chiếm dụng Ngoài trình ký kết với bạn hàng công ty cần đánh giá tốt khả tài họ để trình thực hợp đồng tránh rủi ro xảy , khách hàng đủ khả để toán công ty cho họ chấp chấp nhận có người bảo lãnh trung gian, khách hàng toán chậm tiến hành phạt theo hợp đồng thỏa thuận lúc ký kết SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 97 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Sau công ty phải thu hồi khoản phải thu khách hàng khoản phải thu chiếm giá trị lớn Nó có tác động luân chuyển đến VLĐ nói riêng VKD nói chung Hơn lượng vốn ngày tăng nên gây ảnh hưởng lớn đến hiệu sử dụngVKD công ty Cùng với việc đẩy mạnh công tác thu hồi nợ Công ty nên trích lập quỹ dự phòng khoản phải thu khó đòi Trong năm qua công ty chưa trích lập khoản dự phòng Đặc biệt điều kiện kinh tế thị trường biến động thường có rủi ro bất ngờ xảy hoạt động sản xuất kinh doanh phận nợ phải thu khách hàng ( nợ khó đòi) không thu điều dễ xảy Hơn giá trị mặt hàng công ty kinh doanh ô tô- hàng hóa có giá trị lớn bán hình thức trả góp nên giá trị tiền hàng thu lâu dài Để tránh rủi ro, biến động có ảnh hưởng xấu đến tình hình tài Công ty nên trích lập quỹ dự phòng khoản phải thu khó đòi song song với biện pháp đôn đốc khách hàng trả nợ Đưa biện pháp thay đổi phương thức toán , khuyến khích khách hàng để khoản phải thu không bị chiếm dụng lâu Thứ hai: hàng tồn kho Cuối năm 2013 hàng tồn kho giảm so với đầu năm dấu hiệu đáng mừng, thế, công ty cần quan tâm gải hàng tồn kho 52.36%, số không nhỏ tổng VLĐ Trong nguyên liệu, vật liệu chiếm 19.97%, thành phẩm chiếm 25.55, đặc biệt hàng gửi bán chiếm 29.84%, lượng hàng tương đối nhiều gây ứ đọng làm giảm hiệu sử dụng VKD công ty Để quản lý tốt hàng tồn kho, Công ty thực số biện pháp sau: Xác định mức dự trữ nguyên vật liệu thành phẩm tồn kho hợp lý, đáp ứng yêu cầu sản xuất theo tiến độ Vì vậy, Chỉ nên dự trữ loại vật liệu mà Công ty sử dụng thường xuyên có khối lượng lớn, SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 98 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp có ảnh hưởng định đến kết SXKD vật liệu dễ biến động giá theo thời vụ ví dụ sắt thép, nhựa,… Cần xem xét giá điều kiện thị trường hàng hóa khác khối lượng thời gian hưởng tín dụng, chiết khấu thương mại, chiết khấu toán… Khi thị trường có nhiều biến động, Công ty thực ký kết hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu với nhà cung cấp, đảm bảo nguyên vật liệu phục vụ sản xuất với chất lượng, giá thời gian hợp lý Công ty thực hình thức bán hàng như: giảm giá hàng bán, bán hàng trả chậm góp phần giải lượng hàng tồn kho Bởi hàng hóa tồn đọng nhiều không đẩy mạnh tốc độ luân chuyển VLĐ mà làm tăng chi phí khác như: chi phí lưu kho để lâu làm giảm sút chất lượng hàng hóa ảnh hưởng hao mòn vô hình ( hao mòn kỹ thuật thay đổi) ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty Cuối để nâng cao hiệu sử dụng VKD công ty cần phải đa dang hóa hàng hóa, đa dạng hóa hình thức cung cấp dịch vụ, đẩy nhanh trình bán hàng, tổ chức hợp lý trình lao động , tăng cường kỷ luật, nâng cao suất, chất lượng hiệu lao động hình thức khuyến khích tinh thần lao động khen thưởng, tổ chức hoạt động văn hóa thể thao để tạo không khí thi đua sôi toàn công ty sức mạnh nội lực giúp công ty vượt qua khó khăn phát triển lên 3.5 Một số kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hiệu sử dụng VKD công ty TNHH công nghiệp Mytek 3.5.1 Kiến nghị với nhà nước - Hỗ trợ kinh phí để số lao đông nghỉ việc theo chế độ tài trợ kinh phí để Công ty đào tạo lại lao động, nâng cao chuyên môn SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 99 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp -Hoàn thiện sách tín dụng: Lãi suất ngân hàng nhiều bất hợp lý, hành lang pháp chế chưa rõ ràng, gây không khó khăn cho ngân hàng doanh nghiệp Các sách tín dụng cần sửa đổi đảm bảo tăng trưởng vững cho ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn -Cần xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành để công ty có sỏ cho việc đánh giá hoạt động kinh doanh, vị mình, tìm mặt mạnh, mặt yếu để từ có biện pháp thích hợp - Chính phủ Bộ Tài cần có ổn định việc ban hành chế độ quản lý hạch toán kinh doanh, tránh tình trạng chế độ sách thay đổi thường xuyên gây lúng túng cho doanh nghiệp trình quản lý hoạt động 3.5.2 Kiến nghị với Ngân hàng tổ chức tín dụng Trong giai đoạn nay, để mở rộng phát triển quy mô kinh doanh, công ty cần lượng vốn lớn Ngoài việc huy động vốn từ nguồn bên trong, công ty cần huy động vốn từ nguồn bên ngoài, đặc biệt giai đoạn nay, hệ thống ngân hàng tổ chức tín dụng phát triển mạnh cho phép công ty huy động vốn với chi phí hợp lý Sau số giải pháp ngân hàng tổ chức tín dụng áp dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty huy động vốn: - Ngân hàng tổ chức tín dụng cần linh hoạt nhanh chóng thực thủ tục cho công ty vay vốn để công ty chủ động vay vốn, nắm bắt hội kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh - Ngân hàng tổ chức tín dụng cần phát triển thêm nhiều sản phẩm dịch vụ để phục vụ nhu cầu kinh doanh doanh nghiệp SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 100 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Ngân hàng tổ chức tín dụng nên phân doanh nghiệp thành nhóm khách hàng để áp dụng sách lãi suất linh hoạt doanh nghiệp Cần ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp thành lập có tiềm hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu doanh nghiệp có quy mô lớn đóng vị trí quan trọng kinh tế quốc dân KẾT LUẬN Một doanh nghiệp dù có nhiều VKD, điều kiện thuận lợi hoạt động kinh doanh Tuy nhiên việc có nhiều VKD chưa hiệu mà quan trọng phải biết sử dụng nguồn vốn có hiệu , ngày tăng thêm, mở rộng quy mô sản xuất để sử dụng VKD có hiệu doanh nghiệp làm toán khó cho DN Thông qua việc phân tích hiệu sử dụng VKD công ty TNHH công nghiệp Mytek thấy năm qua công ty có nhiều cố gắng, nỗ lực đội ngũ cán công nhân viên Bước đầu công ty gặt hái nhiều thành công Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực công ty số hạn chế tồn tại.Vì vậy công ty cần có biện pháp cụ thể khoa học nâng cao hiệu quản trị VKD Vì đề tài “ Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị VKD công ty TNHH công nghiệp Mytek” nghiên cứu nhằm mục đích tìm tồn việc sử dụng nguyên nhân tồn Trên sở đề số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị VKD công ty TNHH công nghiệp Mytek Trong trình nghiên cứu, có nhiều cố gắng trình độ nghiên cứu có hạn nên luận văn em khó tránh khỏi hạn SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 101 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp chế thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy cô giáo, ban lãnh đạo công ty để đề tài em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Vinh Quang anh chị phòng tài kế toán công ty TNHH công nghiệp Mytek hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành đề tài SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 102 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ – Nghiêm Thị Hà (Đồng chủ biên) (2010), “Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp” – Nhà xuất Học Viện Tài Chính TS Bạch Đức Hiển - PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm (Đồng chủ biên) (2008), “Giáo trình Tài doanh nghiệp”- Nhà xuất Tài Chính Luật doanh nghiệp 2005 Một số luận văn đề tài Báo cáo tài Công ty TNHH công nghiệp Mytek SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: ThS Trần Vinh Quang Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Trịnh Thị Hà Khóa: CQ48 Lớp: 11.15 Đề tài : “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty TNHH công nghiệp Mytek.” Nội dung nhận xét : Về tinh thần, thái độ thực tập sinh viên - Về chất lượng nội dung luận văn Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành Độ tin cậy tính đại đối tượng nghiên cứu Điểm: - Bằng số: Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014 - Bằng chữ: Người nhận xét (Kí ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Trịnh Thị Hà Khóa: CQ48 Lớp: 11.15 Đề tài :”Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty TNHH công nghiệp Mytek” Nội dung nhận xét: Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: (Kí ghi rõ họ tên) Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014 Người nhận xét ... biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Em sâu nghiên cứu vấn đề qua luận văn tốt nghiệp với đề tài: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh công ty TNHH công nghiệp Mytek ... CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp I.1.1 Khái niệm, đặc trưng vốn kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm Trong kinh tế... hiệu sử dụng VKD công ty TNHH công nghiệp Mytek SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng VKD công ty TNHH công nghiệp Mytek CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ yếu NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ vốn KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MYTEK , CÁC GIẢI PHÁP CHỦ yếu NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ vốn KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MYTEK , CÁC GIẢI PHÁP CHỦ yếu NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ vốn KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MYTEK

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn