Sự thay đổi giá trị nhãn hiệu sau thương vụ ma nghiên cứu trường hợp điển hình vinacafe biên hòa

55 89 0
  • Loading ...
Loading...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 08:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - CAO ĐÌNH TRỌNG SỰ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ NHÃN HIỆUSAU THƯƠNG VỤ M&A –NGHIÊN CỨUTRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH VINACAFÉBIÊN HÒA LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh –Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - CAO ĐÌNH TRỌNG SỰ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ NHÃN HIỆUSAU THƯƠNG VỤ M&A –NGHIÊN CỨUTRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH VINACAFÉBIÊN HÒA Chuyên ngành: Kinh tếphát triển (Thẩm định giá) Mã số: 60310105 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS.TS NGUYỄN VĂN SĨ Tp Hồ Chí Minh –Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Sựthay đổi giá trịnhãn hiệu sau thƣơng vụM&A -Nghiên cứu trƣờng hợp điển hình VinacaféBiên Hòa” công trình nghiên cứuvà sựhướng dẫn PGS,TS Nguyễn Văn Sĩ Các thông tin sốliệu sửdụng luận văn có nguồn gốc trung thực ghi rõ ràng TP HồChí Minh, Ngày 31tháng 08năm 2016 Tác giảluận văn Cao Đình Trọng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, HÌNH CHƢƠNG GIỚI THIỆU ĐỀTÀI 1.1 Lý chọn đềtài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .1 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu .2 1.5 Ý nghĩa đềtài 1.6 Kếtcấu đềtài CHƢƠNG CƠ SỞLÝ LUẬN VỀHOẠT ĐỘNG M&A VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ NHÃN HIỆU 2.1 Tổng quan vềnhãn hiệu 2.1.1 Khái niệm nhãn hiệu 2.1.2 Phân loại nhãn hiệu 2.1.3 Chức nhãn hiệu 2.1.4 Đặc điểm nhãn hiệu .7 2.2 Cơ sởlý luận vềthẩm định giá nhãn hiệu 2.2.1 Khái niệm thẩm định giá nhãn hiệu 2.2.2 Mục đích, ý nghĩa việc thẩm định giá nhãn hiệu 2.2.3 Cơ sởthẩm định giá nhãn hiệu 2.2.4 Các nguyên tắc thẩm định giá nhãn hiệu 12 2.2.5 Các cách tiếp cận trongthẩm định giá nhãn hiệu 15 2.3 Tổng quanvềhoạt động M&A 24 2.3.1 Khái niệm vềhoạt động M&A 24 2.3.2 Mục đích hoạt động M&A 25 2.3.3 Phân loại hoạt động M&A .25 2.3.4 Quy trình hoạt động M&A .26 2.3.5 Các động thúc đẩy hoạt động M&A 27 2.4 Các nghiên cứu trƣớc vềhoạt động M&A 28 2.4.1 Các nghiên cứu ởnước 28 2.4.2 Các nghiên cứu ởViệt Nam .31 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu .33 3.2 Dữliệu sửdụng nghiên cứu .33 3.3 Kiểm định dữliệu 35 3.4 Mô hình định giá nhãn hiệu dựa vào phƣơng pháp tỷsốtài Damodaran 35 CHƢƠNG NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 37 4.1 Tổng quan vềcông ty cổphần Vinacafé Biên Hòa 37 4.1.1 Giới thiệu chung vềcông ty .37 4.1.2 Tóm tắt lịch sửhình thành trình phát triển 37 4.1.3 Vịthếcủa công ty ngành 39 4.1.4 Chiến lược đầu tư phát triển công ty 41 4.2 Giá trịnhãn hiệu VinacaféBiên Hòa thƣơng vụM&A 42 4.2.1 Thực trạng hoạt động M&A Việt Nam thời gian qua .42 4.2.2 Sơ lược vềthương vụM&A công ty Cổphần Vinacafé Biên Hòa 47 4.3 Thẩm định giá nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa sau thƣơng vụM&A 49 4.3.1 Những vấn đềvềthẩm định giá nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa .49 4.3.2 Một sốhạn chế: 54 4.4 Phân tích sựthay đổi giá trịnhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa sau thƣơng vụM&A .56 4.4.1 Vềcộng hưởng hoạt động 56 4.4.2 Vềcộng hưởng tài 58 CHƢƠNG MỘT SỐGIẢI PHÁP 60 5.1 Định hƣớng phát triển Vinacafé Biên Hòa 60 5.2 Một sốgiải pháp 62 5.2.1.Giải pháp liên quan vềnhãn hiệu hoạt động thẩm định giá nhãn hiệu thương vụM&A 62 5.2.2.Giải pháp hỗtrợ 63 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC T I IỆU THAM HẢO 68 CHƢƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TAI 1.1 Lý chọn đềtài Sáp nhập mua lại (MergersandAcquisitions:viếttắtlàM&A)là hoạt động đặc trưng ngày phổbiến bối cảnh khủng hoảng, cạnh tranh hội nhập kinh tếtoàn cầu Không chỉxuất hoạt động mạnh mẽtrên thếgiới, M&A dần khẳng định kinh tếViệt Nam Thị trường giao dịch M&A Việt Nam non trẻ, nhiên với mức độ thị trường nay, hình thức pháp lý (khung pháp lý) để giao dịch triển khai đầy đủ Hoạt động M&A có tác động hai mặt đến đời sống doanh nghiệp xã hội, tạo sóng tái cấu trúc doanh nghiệp kinh tế, góp phần cải thiện cấu độ mở, gắn kết khả tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Với doanh nghiệp thuộc đối tượng mua bán, sáp nhập, khởi đầu chu kỳ phát triển dấu chấm hết cho doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp chủ động trình này, M&A làm thay đổi cấu sở hữu, quyền kiểm soát, điều hành, lực tài quy mô kinh doanh, từ góp phần mở hội kinh doanh mới, tăng cường vị cạnh tranh hiệu kinh doanh Xét phương diện tổng thể, thương vụ M&A có ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị doanh nghiệp tham gia theo hướng tích cực ngượclại Giá trị tài sản doanh nghiệp bao gồm tài sản hữu hình tài sản vô hình,trong nhãn hiệu coi tài sản vô hình có giá trị doanh nghiệp Hiện nay, kinh tế thị trường doanh nghiệp lớn, vừa nhỏ đặc biệt chúý quan tâm cho nhãn hiệu có chổ đứng vững kinh tế Vậy, giá trị nhãn hiệu doanh nghiệp có sựthay đổi, bị ảnh hưởng sau thương vụ M&A xảy ? Để làm rõ vấn đề này, chọn đề tài: “Sự thay đổi giátrị nhãn hiệu sau thƣơng vụ M&A –Nghiên cứu trƣờng hợp điển hình VinacaféBiên Hoà” để thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đềtài nghiên cứu xác địnhgiá trịnhãn hiệu Vinacafé Biên Hoà sau thương vụM&A.Những ảnh hưởng thương vụM&A đến giá trịnhãn hiệu Vinacafé Biên Hoà.Do vậy,mục tiêu nghiên cứu trọng tâm đặt là:1.Xác định giá trịnhãn hiệuVinacafé Biên Hòa sau thương vụM&A.2.Phân tích sựthay đổi giá trịnhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa sau thương vụM&A 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu: Nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa.Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu số liệu liệu Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứuNghiên cứu sửdụng phương pháp định lượng thông qua phương phápphân tích tổng hợp dữliệu sơ cấp thứcấp Thu thập sốliệu vềkết quảhoạt động kinh doanh công ty cổphần VinacaféBiên Hoà Thu thập thông tin khảo sát thực tếvà tìm kiếm website chứng khoán.Sửdụng cách tiếp cận thẩm định giá nhãn hiệu đểthẩm định giá nhãn hiệu sau thương vụM&A (Đềtài nghiên cứu sửdụngcáchtiếp cận từthu nhập,theo phương phápdựa vào tỷsốtài Damodaran,mô hình định giá dựa suất sinh lợi vượt trội, (chiết khấu dòng tiền nhãn hiệu) đểthẩm định giá nhãn hiệu Vinacafé Biên Hoà) 1.5 Ý nghĩa đềtàiHoạt động M&A công cụđược đánh giá cao hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Namtrong thời gian qua, qua tạo bước ngoặt thay đổi chiến lược hoạt động kinh doanh doanh nghiệp giá trịcủa công ty Nghiên cứu sựthay đổi giá trịnhãn hiệu sau thương vụM&A,tác giảchưa tìm thấy nghiên cứu xem xét cụthểvềảnh hưởng thương vụM&A đến giá trịnhãn hiệu Do đó, đềtài sẽgóp phần làm rõ chứng thực tiễn việc áp dụng phương pháp thẩm định giá nhãn hiệu đểnghiên cứu sựthay đổi giá trịnhãn 3hiệu sau thương vụM&A Kết quảcủa đềtài nghiên cứu so sánh giá trịnhãn hiệu Vinacafé Biên Hoà trước sau thương vụM&A đểthấy ảnh hưởng hoạt động tới nhãn hiệu đểtừđó đềxuất khuyến nghịcho doanh nghiệp khác tham gia M&A cần cân nhắc tận dụng sửdụng cách hợp lý yếu tốcộng hưởng tích cực đồng thời phát huy thếmạnh khắc phục điểm yếu công ty đểđạt hiệu quảkinh doanh tốt nâng cao giá trịnhãn hiệu doanh nghiệp 1.6 Kết cấu đềtàiBài luận văn thiết kếbao gồm chương, nội dung chương trình bày sau: Chương 1: Giới thiệu đềtài Chương 2: Cơ sởlý luận vềhoạt độngM&Avà thẩm định giá nhãn hiệu.Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Nội dung kết quảnghiên cứu Chương 5: Một sốgiải pháp năm 2010, Vinacafé đứng đầu thị trường cà phê Việt Nam thị phần cà phê hòa tan (năm 2005 chiếm 50% thị phần, năm 2010 chiếm 40% thị phần).Trước thời điểm chấp nhận đề nghị chào mua Masan, Vinacafé kinh doanh có lãi(Lũy kế tháng đầu năm 2011 lãi ròng 122,5 tỷ đồng) dự kiến đưa nhà máy có công suất chế biến 3.200 tấn/năm vào hoạt động năm 2012 Vinacafé nhucầu kêu gọi góp thêm vốn kinh doanh.Ngày 28/01/2011, toàn 26.579.135 cổ phiếu Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa thức niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán VCF 48Tháng 5/2011,Tổng công ty cà phê Việt Nam tuyên bốgiảm tỷlệsởhữu Vinacafétừ50,26% (13.359.375cổphiếu) xuống 38,9% (9.914.375 cổphiếu), thịtrường bắt đầu xuất tin đồn Masan Consumer thôn tính Vinacafé Trước tháng 8/2011, Masan âm thầm thu gom cổphiếu Vinacafétrên thịtrường chứng khoánvới mức giá khoảng 50.000đ/CP Ngày 31/8/2011, Masan gửi thông báo chào mua công khai 13.320.000 cổphiếu Vinacafétương đương 50,11% vốn điều lệ, dựkiến thực từngày 12/9đến 11/10/2011(tính đến thời điểm Masan chưa sởhữu cổphần Vinacafé) Tin đồn thâu tóm xuất ngày nhiều Các phiên giao dịch sau đó, cổphiếu Vinacafé tăng trần liên tiếp Ngày 6/9/2011, Masan gửi thông báo chào mua tới HOSE, mức giá đưa 80.000đ/cổphiếu (trong giá cổphiếu Vinacaféđang giao dịch khoảng 90.000đ/cổphiếu) Cuối phiên giao dịch ngày, Masan tăng trần lên 100.000đ/cổphiếu khối lượng khớp 126.000 Ngày 7/9/2011, đại diện 37,3% vốn góp Nhà nước Vinacafékhẳng định Nhà nước sẽkhông bán phần vốn không khuyến khích công nhân viên bán cổphiếu họđang nắm giữ Tổng Giám đốc Vinacafécũng cho biết công ty ý định gọi thêm vốn cổđông tương lai gần vốn điều lệmới điều chỉnh cho phép công ty đáp ứng đầu tư dựán đềra Giá khối lượng giao dịch Masan chững lại Ngày 6/10/2011, liên tiếp hai cổđông lớn Vinacafétuyên bốsẽnhượng toàn bộcổphần nắm giữlà ông Trần Quang Lộc (7,7% cổphần tương đương 2,047 triệu cổphiếu) công ty chứng khoán Beta (8,63% vốn điều lệ, tương đương 2,29 triệu cổphiếu) Vinacafécửđại diện gặp gỡMasan đểtìm hiểu kỹmục tiêu bên chào mua tìm tiếng nói chung đểphát triển VinacaféBiên Hòa Ngày 7/10/2011, thông qua bên thứba Công ty chứng khoán Bản Việt, Masan mua lại sốcổphiếu Vinacafémà cổđông sởhữu như: Vinacapital, VF1, QuỹVietcombank, Vietnam Holding tương đương 20% cổphần Như vậy, với sốcổphần Vinacafémà Tổng công ty cà phê Việt Nam thoái hồi tháng 5/2011 mà có thểMasan thu gom thông qua môi giới (tương đương 3,445 triệu cổ 49phiếu), Masan coi thâu tóm thành công với tỷlệsởhữu 50% Ngày 18/10/2011,Masan tuyên bốchính thức trởthành cổđông Vinacafétừngày 11/10/2011 sau mua thành công 13.355.261 cổphiếu tương đương 50,25% vốn điều lệcông ty.4.2.2.2 Giá trịnhãn hiệu Vinacaféghi nhận thời điểm thực thƣơng vụM&AVinacafékhông chỉlà tảng cho việc xâm nhập thịtrường cà phê Việt Nam, mà đóng vai trò hỗtrợMasan việc niêm yết thịtrường quốc tế Đây lời nhận xét giới đầu tư sau thương vụmua Vinacafécủa Masan.Masan Group thông qua công tycánh tay phải Công ty cổphầnHàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) mua lại tổng cộng 13.355.261 cổphầncủa VinacaféBiên Hòa, tương đương với tỷlệ50,25% quyền sởhữu.Trong báo cáo tài hết năm 2011, Masan Groupđã cho biết tổng sốtiền bỏra đểmua 13.355.261cổphần Vinacafélà 1.069 tỷđồng, không bao gồm chi phí giao dịch Điều cho thấy trung bình Masan Groupđã phải bỏra 80.000 đồng đểmua cổphiếu Vinacafé.Đồng thời, phần tài sản cốđịnh vô hình công ty có khoản 929,648tỷđồng tăng từhợp kinh doanh ghi nhận chia thành phần: quyền sửdụng đất 65,202tỷđồng, nhãn hiệu 543,799tỷđồng, quan hệkhách hàng 320,647tỷđồng.Như khoảngiá trị929,648 tỷđồngđược ghitrong giá trịtài sản cốđịnh vô hình phép tính khấu hao.Phần lớn nhất, trịgiá 543,799tỷđồnglà ghi nhận cho nhãn hiệu(Xem phụlục 1) 4.3 Thẩm định giá nhãn hiệu VinacaféBiên Hòa sau thƣơng vụM&A4.3.1 Những vấn đề thẩm định giá nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa Tài sản thẩm định giá:Nhãn hiệu Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.Mục đích thẩm định giá:Quản trị nhãn hiệu cho mục đích M&A 50Thời điểm thẩm định giá:Tháng 8năm 2015.Cơ sở thẩm định giá:Căn vào mục đích thẩm định giá, đặc điểm tài sản thẩm định giá, tác giả chọn sở giá trị thị trường làm sở thẩm định giá.Phƣơng pháp thẩm định giá:Áp dụng cách tiếp cận từ thu nhập, dựa vào phương pháp tỷ số tài Damodaran (mô hình định giá dựa suất sinh lợi vượttrội).Tác giả thống kê số tài công ty (doanh thu, chi phí, lợi nhuận ) để tính số chi phí sử dụng vốn (WACC), tỷ lệ tái đầu tư (RIR), suất sinh lợi vốn (ROC), tỷ lệ tăng trưởng (g) Với ROC tìm được, tác giảtính giá trị công ty cách chiết khấu dòng tiền từ tương lai Tính lại giá trị công ty thay ROC WACC Chênh lệch giá trị giá trị nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòasau thương vụ M&A Cơ sở pháp lý: Các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam Bộ Tài ban hành.Chuẩn mực kế toán số 4: Tài sản cố định vô hình –Ban hành theo định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam luật sửa đổi, bồ sung số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009.Mô hình định giá dựa dựa suất sinh lợi vƣợt trội:Do số liệu doanh nghiệp hoạt động ngành với Vinacafé Biên Hòa mà nhãnhiệu mạnh, đối thủ cạnh tranh xây dựng nhãnhiệu riêng không công bố báo cáo tài nên tác giả sử dụng mô hình suấtsinh lợi vượt trội để tính toán giá trị nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa.Nghiên cứu sử dụng số liệu báo cáo tài Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa giai đoạn 2010 -2013 để xác định suất sinh lợi vốn (ROC), tỷ lệ tái đầu tư (RIR) lợi nhuận trước thuế lãi vay (EBIT) Các bảng tóm tắt báo cáo tài Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trình bày phụ lục 2và phụ lục Vì Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa có nhãnhiệu nên tạo suất sinh lợi vượt trội (ROC>WACC), doanh nghiệpkhông có nhãnhiệu không tạo suất sinh lợi vượt trội nên (ROC=WACC) Giả định mô hình tất lợi nhuận vượt trội nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa đóng góp.Để ước tính giá trị nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa, tác giả tính toán giai đoạn:Giai đoạn 1:Ước tính giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòatheo mô hình FCFF (giá trị doanh nghiệp có suất sinh lợi vượt trội có ROC > WACC).Giai đoạn 2:Ước tính giá trị doanh nghiệp nhãnhiệu hay suất sinh lợi vượt trội Chính nhãnhiệu nên doanh nghiệp không tạo suất sinh lợi vượt trội (ROC = WACC).Giai đoạn 3:Giá trị nhãn hiệu hiệu số giá trị doanh nghiệp có suất sinh lợi vượt trội giá trị doanh nghiệp không cósuất sinh lợi vượt trội.Phân tích tài giả định nghiên cứu:Trong mô hình này, tác giảsửdụng báo cáo tài giai đoạn 2010–2013 đểước tính thông sốđầu vào mô hình định giá ởnăm sở Từbảng cân đối kếtoán bảng báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh doanh nghiệp năm2010 –2013, tác giảước tính tốc độtăng trưởng lợi nhuận, sốnăm tăng trưởng nhanh ổn định, tỷlệlợi nhuận vốn, tỷlệtái đầu tư suất chiết khấu.Xác định lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay (EBIT) năm khứEBIT tảng quan trọng để xác định dòng tiền kỳ vọng để xác định suất sinh lợi vốn (ROC) tỷ lệ tái đầu tư (RIR) EBIT công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòagiai đoạn 2010 –2013 trình bày phụ lục 3.Ƣớc tính tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận năm sở:Tốc độtăng trƣởng (g) = Suất sinh lợi vốn (ROC) x Tỷlệtái đầu tƣ (RIR) 52Suất sinh lợi vốn (ROC) tỷ lệ tái đầu tư (RIR)là hai thông số quan trọng để xác định tỷ lệ tăng trưởng thu nhập hoạt động Kết tính toán ROC RIR sau:oSuất sinh lợi vốn tính cách chia lợi nhuận sau thuế cho vốn bình quân kỳ Theo suất sinh lợi vốn (ROC) công ty VinacaféBiên Hòanăm2013là 25,00% (Xem phụ lục 4)oTỷ lệ tái đầu tư tính tỷ số mức tái đầu tư lợi nhuận sau thuế Theo tỷ lệ tái đầu tư (RIR) Vinacafé Biên Hòalà 59,51%.(Xem phụ lục 5)oTốc độ tăng trưởng lợi nhuận (g) công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa 14,88% (Xem phụ lục 5)Mô hình tăng trƣởng dự báo tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa.Nghiên cứu sửdụng mô hình tăng trưởng giai đoạn đểước tính giá trịnhãn hiệu công ty cổphần Vinacafé Biên Hòa Tốc độtăng trưởng caochỉđược trì 3năm (2013–2015) Với tốc độcạnh tranh đối thủtrên thịtrường ngày tăng tốc độtăng trưởng doanh nghiệp sẽgiảm dần năm (2016–2020) trước vào giai đoạn ổn định ởnăm 2021.Trong giai đoạn ổn định, nghiên cứu đưa giảđịnh tốc độtăng trưởng lợi nhuận sẽlà 5% Giảđịnh tỷsuất sinh lợi vốn ROC 16,27%tương đương mức chi phí sửdụng vốn bình quân công ty cổphần Vinacafé Biên Hòa(WACC).Thuế thu nhập doanh nghiệp.Theo luật số32/2013/QH13 Quốc hội thông qua ngày 19/06/2013vềviệc sửa đổi, bổsung sốđiều luật thuếthu nhập doanh nghiệp khoản điều 10 quy định thuếsuất thuếthu nhập doanh nghiệp 22%, thếtác giảsửdụng mức thuếsuất mô hình định giá.Chi phí sử dụng vốnbình quân(WACC) 53WACC chi phí sửdụng vốn tác giảtính toán dựa tỷtrọng loại vốn mà doanh nghiệp sửdụng Vốn doanh nghiệp bao gồm: Vốn chủsởhữu docác thành viên góp vốn khoản nợvay Theo phương pháp ước tính WACC gián tiếp, nghiên cứu ước tính WACC 16,36%.(Xem phụlục 6)Mô hình suất sinh lợi vƣợt trội tăng trƣởng giai đoạn, tóm tắt bảng thông sốcủa mô hình suất sinh lợi vƣợt trội Damodaran nhƣ sau:Bảng 4.3: Bảng thông sốcủa mô hình suất sinh lợi vƣợt trội Damodaran.Mô hình suất sinh lợi vƣợt trộiLợi nhuận vƣợt trội tạiKhông có lợi nhuận vƣợt trộiVốn đầu tư (giá trịsổsách nợvà vốn) (VNĐ)1.151.580.056.182 1.151.580.056.182 Giai đoạn phát triển nhanhThời gian (Năm)33Tỷlệtái đầu tư59,51%59,51%Tỷlệlợi nhuận vốn25,00%16,36%Tỷlệtăng trưởng14,88%9,73%Chi phí sửdụng vốn16,36%16,36%Giai đoạn tăng trƣởng giảm dầnThời gian (Năm)55Tỷlệtăng trưởng giảm1,65%/năm0,79%/nămTỷlệtái đầu tư giảm4,80%/năm4,80%/nămChi phí sửdụng vốn16,36%16,36%Giai đoạn phát triển ổn địnhTỷlệtăng trưởng5%5%Tỷlệlợi nhuận vốn16,27%16,27% 54Tỷlệtái đầu tư30,73%30,73%Chi phí sửdụng vốn16,27%16,27%Giá trịcông ty (VNĐ)2.502.322.357.523 1.710.690.439.788Nguồn: Tác giảthu thập tính toán Kết quảtính toán chi tiết trình bày ởphụlục 7Qua kết quảtính toán, ta thấy:Khi công ty có lợi nhuận vượt trội, giá trị công ty V = 2.502.322.357.523đồng.Khi công ty lợi nhuận vượt trội, giá trị công ty V = 1.710.690.439.788đồng.Giá trịnhãn hiệu VinacaféBiên Hòatheo mô hình suất sinh lợi vượt trội Damodaran 2.502.322.357.523 -1.710.690.439.788= 791.631.917.736đồng,tương đương 37.632.245,566USD(theo tỷgiá USD VNĐ NHNN Việt Nam ngày 19/03/2014 USD = 21.036 đồng).Như vậy, với giá trịnhãn hiệu qua hai năm hoạt động sau thực thương vụM&A Công ty cổphần Vinacafé Biên Hòa mà tác giảđịnh giá giá trịnhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa mà Masan Cosumer mua lại theo ý kiến chủquan tác giảlà hợp lý, không bịquá cao hay thấp.4.3.2 Một sốhạn chế:Qua trình thực luận văn, tác giảnhận thấy sốhạn chế:Thứ nhất, việc ghi nhận giá trị nhãn hiệu Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa thời điểm thực thương vụ M&A theo sổ sách có độ tin cậy tương đối giá trị chưa đánh giá lại.Cụ thể giá trị nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa ghi nhận vào thời điểm M&A (tháng 11/2011) 543,799 tỷ đồng sổ sách có độ tin cậy tương đối Vì tài liệu, báo cáo công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa không đề cập đến giá trị mà ghi nhận báo cáo tài hợp công ty cổ phần tập đoàn MasanGroup Tuy nhiên, giá 55trị nhãn hiệu ghi nhận khoản mục tài sản cố định vô hình thông tin đánhgiá mức độ hợp lý việc định giá nhãn hiệu phương pháp hạch toán Thứ hai, việc ứng dụng phương pháp gián tiếp vào việc xác định chi phí vốn chủ sở hữu (Re)thì số suất sinh lợi phi rủi ro Hoa Kỳ (Rf) tác giả lấy với lợi suất trái phiếu phủ Hoa Kỳ kỳ hạn mười năm Bên cạnh đó, số năm tăng trưởng giảm dần doanh nghiệp ước tính giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài Damodaran tác giả suy luận từ tình hình hoạt động kinh doanh công tycổ phần Vinacafé Biên Hòa giai đoạn khứ đến Về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận công ty giai đoạn ổn định tác giả giả định với tốc độ tăng trưởng kinh tế 5%.Thứ ba, mô hình định giá dựa vào phương pháp tỷ số tài Damodaran, yêu cầu phải có doanh nghiệp hoạt động ngành với Vinacafé Biên Hòanhưng nhãn hiệu mạnh, thu thập báo cáo tài báo cáo công khai nhãn hiệu phải nguyên nhân tạo khác biệt lợi nhuận, khác biệt vốn gia tăng thu nhập vốn Nhưng thực tế điều kiện điều nên định giá phải giả định tiêu này, điều dẫn đến kết định giá nhãn hiệu mang tính tương đối, độ xác không cao.Thứtư, luận văn nghiên cứu, tác giảchỉsửdụng phương pháp chỉsốtài Damodaran mà không kết hợp sửdụng thêm phương pháp khác phương pháp kết hợp hành vi người tiêu dùng tài hãng InterBrand chẳng hạn đểcó thểso sánh kết quảthẩm định từhai phương pháp từđó xác định giá trịnhãn hiệu công ty cổphần Vinacafé Biên Hòa sẽmang tính tương đối xác thuyết phục Vì vậy, giá trịnhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa tác giảtính toán sai sót mang tính chủquan chỉmang tính tương đối 564.4 Phân tích sựthay đổi giá trịnhãn hiệu VinacaféBiên Hòa sau thƣơng vụM&A.Trong thương vụM&A khảnăng cộng hưởng giải thích cho phần phải trảthêm thương vụmua lại mà giá trịtăng thêm tiềm từviệc kết hợp hai công ty với Thường có hai khảnăng cộng hưởng cộng hưởng hoạt động cộng hưởng tài Đểgiải đáp vấn đềvềảnh hưởng thương vụM&A đến giá trịnhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa, tác giảđi sâu phân tích khảnăng cộng hưởng thương vụM&A Vinacafé Biên Hòasau sáp nhập:4.4.1 Về cộng hƣởng hoạt độngSựcộng hưởng hoạt động cộnghưởng cho phép công ty tăng thu nhập hoạt động tỷlệtăng trưởng cảhai Sựcộng hưởng hoạt động có thểchia thành dạng:Hiệu kinh tế theo quy mô:Sau sáp nhập vào năm 2011 tình hình hoạt động công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòavào năm 2012–2013 phát triển cách nhanh chóng, hiệu hoạt động công ty tăng cao thể việc dù quy mô doanh thu cao tỷ suất lợi nhuận gộptrên doanh thu tăng từ 24,72% năm 2011 lên 29,21% năm 2013.Quyền định giá mạnh tính cạnh tranh giảm xuống thị phần tăng lên:Về thị phần, trước thực thương vụ M&A Vinacafé Biên Hòachiếm 40% thị phần cà phê hòa tan thị trường nội địa Mặc dù thực tế có thoái lui thị phần vài năm qua trước mở rộng Trung Nguyên Nestlé.Vinacafé Biên Hòavẫn giữ nguyên công suất thời gian dài khiến doanh thu lợi nhuận tăng trưởng mức ổn định đối thủ trẻ thị trường liên tục bành trướng Sau thực thương vụ M&A, Vinacafé Biên Hòađang dần khắc phục điểm yếu trước đa dạng sản phẩm, tận dụng lợi nhãn hiệu để chiếm lĩnh thị phần, quy mô công ty mở rộng để phù hợp với quy mô thị trường đạt 57đượcmức tăng trưởng doanh thu lợi nhuận đáng kể mà tăng thị phần(chiếm 50% thị phần) tung sản phẩm đột phá Với việc hợp tác Masan, Vinacafé Biên Hòađang dần củng cố thêm vị trí dẫn đầu thị trường cà phê bỏ xa đối thủ Do đó, giá trị công ty mà giá trị nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòacũng đánh giá cao so với trước sáp nhập.Sự kết hợp điểm mạnh khác nhau: Về mặt hình ảnh, Vinacafé Biên Hòavẫn giữ vị nhãn hiệu lớn thị trường nội địa giai đoạn gần thời điểmthực thương vụM&A Vinacafé Biên Hòakhông tạo bước đột phá sáng tạo nhãn hàng hay sản phẩm Masan Consumer tổ chức dẫn đầu kinh nghiệm việc phát triển thị trường nhãn hiệu, đặc biệt tạo dựng nhãn hàng Vì thế, Vinacafé Biên Hòacòn thừa hưởng kinh nghiệm cộng với hệ thống tiếp thị mạnh mẽ Masanđể quảng bá sản phẩm càphê đến người tiêu dùng Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu người tiêu dùng maketing đầu tư nhiều Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòađã có bước đột phá hợp tác với Masan Group tung sản phẩm với nhãn hiệu ngành hàng cà phê hòa tan ngũ cốc dinh dưỡng, Wake Up Kachi.Vinacafé Biên Hòagiới thiệu hai dòng sản phẩm mang nhãn hiệu Wake Up “Wake Up Sài Gòn” “Wake Up hương chồn” để phục vụ cho vị tiêu dùng vùng miền khác Kachi giúp Vinacafé Biên Hòacủng cố vị dẫn đầu ngành hàng ngũ cốc dinh dưỡng Với đóng góp phận nghiên cứu phát triển Masan Cosumer, nhãn hiệu lâu đời Vinacafé Biên Hòađã nâng cấp lên để trì giá trị nhãn hiệu cao cấp thông qua việc thay đổi cải tiến công thức lẫn bao bìvà chất lượng sản phẩm.Tỷ lệ tăng trƣởng cao thị trƣờng: Ngay sau trở thành công ty thành viên Masan Group vào cuối năm 2011,Vinacafé Biên Hòađã tận dụng hệ thống phân phối toàn quốc Masan đưa sản phẩm cà phê đến gần với người tiêu dùng Mạng lưới phân phối Masan Consumer bao gồm tất kênh đại chủ yếu siêu thị, cửa hàng tiện lợi cửa hàng tạp hóa Với hệ thống phân phối bao gồm 176.000 điểm bán hàng, 2.000 nhân viên bán hàng 200 nhà phân phối độc quyền Masan Consumer, độ phủ sản phẩm thị trường Vinacafé Biên Hòarộng sâu phân phối hệ thống với sản phẩm Masan Cụ thể, từ tháng 3năm 2012, sở hỗ trợ hệ thống nhân lực Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan, hệ thống phân phối Vinacafé Biên Hòađã có phát triển lớn mạnh hoạt động hiệu Thể doanh thu năm 2012 năm 2013tăng cách đáng kể so với năm trước đó.Năm 2011, Vinacafé Biên Hòalãi 211,112tỷ đồng sau sáp nhập vào Masan lợi nhuận thuầnđã tăng 23,22%(năm 2013 lãi 260,389tỷ đồng) 4.4.2 Về cộng hƣởng tài chínhRõ ràng Masan Group tập đoàn lớn ngành hàng tiêu dùng Khi định nhận lời chào mua Masan công ty Vinacafé Biên Hòangoài cộng hưởng hoạt động có khảnăng cộng hưởng tài Cộng hưởng tài trường hợp khảnăng vận dụng lượng vốn sẳn có Masan Group Vinacafé Biên Hòathiếu vốn kinh doanh muốn mởrộng quy mô sản xuất, lực vay nợcủa Vinacafé Biên Hòacó thểtăng lên sáp nhập so với công ty độc lập có thểthu lợi ích từthuếnhờnhững quy định vềthuếđối với hoạt động mua lại.Đểthấy rõ mức độảnh hưởng thương vụM&Ađến giá trịnhãn hiệu Vinacafé Biên Hòacụthểnhư thếnào, tác giảđềxuất sốchỉtiêu so sánh sau:Tỷ lệ giá trị nhãn hiệuvàDoanh thuTác giảsửdụng sốliệu năm 2011 2013 đểso sánh, từđó thấy mức độthay đổi giá trịnhãn hiệu Vinacafé Biên Hòaso với sựthay đổi doanh thu Vào thời điểm sáp nhập năm 2011, giá trịnhãn hiệu ghi nhận 543,799tỷđồng doanh thu năm 1.586,026tỷđồng, tác giảtính tỷ 59lệgiá trịnhãn hiệu doanh thu 0,343 Còn với doanh thu năm 2013là 2.341,378tỷđồng giá trịnhãn hiệu tác giảđịnh giá 791,632tỷđồng, tỷlệgiá trịnhãn hiệu doanh thu thời điểm tính 0,338 So sánh haitỷlệtrênta nhận thấy mức độchênh lệch không đáng kể Điều cho thấy qua hainăm hoạt động sau tham gia thương vụM&A giá trịnhãn hiệu Vinacafé Biên Hòatăng tốc độvới doanh thu có thểkết luận giá trịnhãn hiệu bịtác động nhiều từsựcộng hưởng hoạt động M&A.Tỷ lệ giá trị nhãn hiệuvà ợi nhuận sauthuếKhi phân tích khảnăng cộng hưởng Vinacafé Biên Hòatrong hoạt động M&A thấy hiệu quảhoạt động công ty tăng lên đáng kể Vậy đểbiết giá trịnhãn hiệu có ảnh hưởng tích cực lợi nhuận hay không, tác giảxét tỷsốgiá trịnhãn hiệu lợi nhuận sau thuếcủa hai năm 2011 2013 Lợi nhuận sau thuếcủa năm 2011 211,112 tỷđồng năm 2013 260,389tỷđồng, kết quảtỷsốgiá trịnhãn hiệu lợi nhuận sau thuếcủa hai năm 2,576và 3,040 Như giá trịnhãn hiệu Vinacafé Biên Hòatăng với tốc độđáng kểso với lợi nhuận công ty qua hai thời kỳ Điều cho thấy thương vụM&A ảnh hưởng đến hiệu quảhoạt động công ty mà góp phần nâng cao giá trịnhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa 60CHƢƠNG 5.MỘT SỐ GIẢI PHÁP.5.1 Định hƣớng phát triển Vinacafé Biên Hòa.Với kết quảthẩm định không thểphủnhận nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòađã ngày khẳng định vịthếcủa chiếm lòng tin sốđông người tiêu dùng Khi so sánh hai giá trịnhãn hiệu Vinacafé Biên Hòatrước sau thương vụM&A, ta thấy khoảng chênh lệch 247,833 tỷđồng tăng lên giá trịnhãn hiệu sốtương đối hợp lý so với tình hình hoạt động công ty mà nguyên nhân chủyếu ảnh hưởng thương vụM&A mang lại Vì vậy, có thểkết luận riêng nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòathì thương vụM&A có ảnh hưởng tích cực góp phần nâng cao giá trịnhãn hiệu, giúp nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòađược công nhận thương hiệu mạnh tiếp tục công nhận thương hiệu quốc gia năm 2014, đưa Vinacafé Biên Hòalên ngang tầm với thương hiệu quốc tếcủa nước phát triển.Tuy nhiên, dù có sựcộng hưởng tích cực từhoạt động M&A với Masan Consumer Vinacafé Biên Hòa tồn tạimột sốbất cập Mặt dù tận dụng lợi thếhệthống phân phối rộng khắp MasanConsumer, chiến lược maketing, tung sản phẩm Vinacafé Biên Hòa phải chịu sựchi phối từMasan ởcác hoạt động quảng cáo tên sản phẩm bao bì phải hoàn thành mục tiêu mà Masan đềra tương lai Có thểthấy thương vụM&A này, Vinacafé Biên Hòa nổlực đểgiữđược vịtrí nhãn hiệu hàng đầu thịtrường cà phê Việt Nam cạnh tranh khốc liệt đặc biệt thực ý đồcủa Masan nhằm đưa Masan Group trởthành công ty tiêu dùng hàng đầu Việt Nam doanh số, lợi nhuận nhãn hiệu mạnh.Định hƣớng phát triển Vinacafé Biên Hòa thời gian tới:Duy trì vịtrí dẫn đầu thịtrường cà phê Việt Nam.Xuất cà phê chếbiến đến thịtrường trọng điểm 61Từng bước thâm nhậpthịtrường đồuống nom-coffee sản phẩm thực phẩm khác.Đưa thịtrường nhiều sản phẩm mới, làm cho cà phê trởthành thức uống ưa chuộng sửdụng hàng ngày khắp Việt Nam.Phát triển nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa rộng khắp, lớn mạnh đủtầm phát triển.Trong 10 năm tới, với sựtiên phong chiến lược phát triển kinh doanh bền vững, Vinacafé Biên Hòa tiếp tục trì vịtrí dẫn đầu thịtrường cà phê Việt Nam, làm cho cà phê trởthành thức uống ưa chuộng vàsửdụng hàng ngày khắp Việt Nam Bên cạnh đó, việc sởhữu nhãn hiệu Vinacafé –giá trịdi sản văn hóa Việt –Vinacafé Biên Hòa sẽluôn giữtrọn vẹn nhãn hiệu với chất di sản bền vững giá trịthật tồn 45 năm qua, nâng tầm cho trởthành thương hiệu quốc gia nhận diện toàn thếgiới, trởthành biểu tượng cà phê Việt Nam đểngười tiêu dùng khắp thếgiới nắc đến cà phê Việt Nam sẽnghĩ đến Vinacafé.Vinacafé Biên Hòa tiếp tục doanhnghiệp lớn, sởhữu nhiều nhãn hàng mạnh, đáp ứng thịhiếu người tiêu dùng khắp thếgiới sản phẩm chủlực cà phê sản phẩm thực phẩm, đồuống, nước giải khát có nguồn gốc từcà phê chất lượng cao, giá cảhợp lý trên sởthấu hiểu nhu cầucủa họvà tuân thủgiá trịcốt lõi công ty Đồng thời, Vinacafé Biên Hòa xây dựng văn hóa doanh nghiệp rõ ràng, phù hợp, định hướng mối quan hệhướng vềngười tiên dùng, vềxã hội người lao động, chủsởhữu.Đối với người tiêu dùng tạo niềm tin họđối với sản phẩm dịch vụcủa công ty.Đối với xã hội môi trường sựđảm bảo trách nhiệm vềviệc giữvững môi trường thân thiện phát triển bền vững 62Đối với người lao động chủsởhữu đảm bảo lợi ích cổđông tính nhân văn.5.2 Một sốgiải phápTừnhững vấn đềnêu vềhoạt động M&A, giá trịnhãn hiệu hoạt động thẩm định sốhạn chếtrong nghiên cứu luận văn, tác giảxin đềxuất kiến nghịmột sốgiải pháp sau:5.2.1.Giải pháp liên quan nhãn hiệu hoạt động thẩm định giá nhãn hiệu thƣơng vụ M&ATài sản vô hình, có tài sản trí tuệ, ngày thừa nhận có ý nghĩa kinh tếquan trọng Sửdụng hiệu quảviệc định giá nhãn hiệu yếu tốcốt lõi việc quản lý loại tài sản Trong kinh tếphát triển nay, nhãn hiệu với ý nghĩa nhân tốtrung tâm thương hiệu tảng thành công Vìvậy, doanh nghiệp Việt Nam nói chung công ty cổphần Vinacafé Biên Hòanói riêng cần phải:Một là, cần phải có nhận thức đắn đầy đủvềnhãn hiệu Phải có chiến lược xây dựng, phát triển, quảng bá bảo vệnhãn hiệu công ty ởthịtrường nước thếgiới.Xây dựng nhãn hiệu phải phù hợp với yêu cầu người mua có sựkhác biệt với nhãn hiệu đối thù cạnh tranh.Hailà, cần đa dạng vềsản phẩm, tận dụng lợi thếnhãn hiệu đểchiếm lĩnh thịphần, mởrộng quy mô công ty phù hợp với quy mô thịtrường đểđạt mức tăng trưởng doanh thu lợi nhuận cao.Ba là, Cần nghiên cứu thịtrường trước đưa sản phẩm mới, nhãn hiệu Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh sản phẩm Xem đầu tư cho nhãn hiệu đầu tư cho tài sản vô hình Xây dựng hệthống hậu tốt đểduy trì khách hàng thân thiết Nâng cao dịch vụchăm sóc khách hàng nhằm tạo niềm tin, uy tín với khách hàng.Thường xuyên đổi bao bì cách thểhiện nhãn hiệu bao bì tạo 63hấp dẫn cho hình ảnh nhãn hiệu không tạo sựnhầm lẫn khó nhận nhãn hiệu.Bốnlà, tham gia thương vụM&A tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp màcân nhắc tận dụng sửdụng cách hợp lý yếu tốcộng hưởng tích cực đồng thời phát huy thếmạnh khắc phục điểm yếu doanh nghiệp mìnhđểđạt hiệu quảkinh doanh tốt nâng cao giá trịnhãn hiệu doanh nghiệp mình.Nămlà, cần nghiên cứu vềđối thủcạnh tranh nhằm đánh giá mức độrủi ro gắn liền với dòng thu nhập tương lai nhãn hiệu Từđó đánh giá sức mạnh nhãn hiệu công ty với đối thủcạnh tranh.Sáu là, Nâng cao tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam thịtrường nước quốc tế Thực nghiên cứuhành vi khách hàng đểsửdụng chiến lược vềnhãn hiệu có hiệu quả.Bảy là, Các nhà quản trịdoanh nghiệp phải nhận thức đắn vềvấn đềđịnh giá nhãn hiệu doanh nghiệp Phải xem định giá nhãn hiệulà vấn đềquan trọng phải làm trước mắt Việc định giá nhãn hiệu bước đểkhẳng định vịthếcủa doanh nghiệp, tạo niềm tin với khách hàng thu hút nhà đầu tư Qua đó, nhà quản trịdoanh nghiệp phải xây dựng chiến lược định giá nhãn hiệu.Phải thực hoàn chỉnh báo cáo tài định kỳminh bạch xác đểphục vụcho công tác định giá nhãn hiệu.5.2.2.Giải pháp hỗtrợViệc bảohộquyền sởhữu trítuệvàbảo đảm thực quyền sởhữu trítuệngày cóvịtríquan trọng thương mại quốc tếcũng nhưtrong nước Trong điều kiện nước ta hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tếthếgiới vàkhu vực, Nhànước cần quan tâm vàđầu tưnhiều vào lĩnh vực nhằm cải thiện việc thực việc bảo hộcác quyền sởhữu trítuệởViệt Nam phùhợp với cam kết quốc tếcủanước ta Những giải pháp chủyếu là: Một là, Nhà nước cần phải xây dựng quy định pháp lýhoànchỉnh vềthẩm định giánhằm hướng dẫn doanh nghiệp hướng quátrình xây dựng vàphát triển nhãn hiệu Ngoàira phải cho phép doanh nghiệp đưa giátrịnhãn hiệu vào sổsách kếtoánvàtrong báo cáo tài chính, báo cáo thường niên doanh nghiệp.Nâng cao hiệu quảcủa hoạtđộng thống kênhằm cung cấp sốliệu đáng tin cậy vàcótính minh bạch phục vụcho công tác thẩm định giánhãn hiệu.Hai là, khuyến khích doanh nghiệp đầu tưvào tài sản vôhình làtài sản nhãn hiệu Sớm ban hành chuẩn mực kếtoánhoànchỉnh đểthẩm định giátài sản trítuệmột cách cócơsởvàđáng tin cậy, làtài sản nhãn hiệu, từđótạo điều kiện cho doanh nghiệpgópvốn, sáp nhập, mua lại, chuyển nhượng tài sản nhãn hiệu cách thuận lợi nhưcác tài sản hữu hình khác.Balà, Nhà nước cần ban hành cụthểcác quy định pháp lý cho phép hệthống ngân hàng cho doanh nghiệp vay thếchấp tài sản nhãn hiệu nhằm hỗtrợnhu cầu vốn kinh doanh doanh nghiệp.Bốnlà, BộTài ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số13 vềthẩm định giá tài sản vô hình dần có sựhội tụvới thông lệvà chuẩn mực quốc tếnhưng quy trình thẩm định giá chung chung, Nhà nước cần xây dựng hệthống phương pháp định giá nhãn hiệu cụthểáp dụng ởViệt Nam đáp ứng yêu cầu định giá doanh nghiệp.Nămlà, Nhà nước nghiên cứu chuẩn mực kếtoán phương pháp định giá thếgiới, phối hợp với tổchức quốc tếxây dựng cácchuẩn mực kếtoán phương pháp định giá nhãn hiệu ứng dụng cụthểởViệt Nam.Sáulà, Ổn định vĩ mô kinh tế, kiềm chếlạm phát Bởi giá trịước tính hoạt động thẩm địnhgiá phụthuộc nhiều vào chỉsốkinh tếvĩ mô, ổn định kinh tế, kiềm chếlạm phát, điều hành có hiệu quảchính sách lãi suất sẽgiúp cho việc giảđịnh yếu tốđầu vào dữliệu thẩm định giá đáng tin cậy hơn, giảm bớt thiên kiến chủquan trình định giá Bên cạnh đó, thị 65trường chứng khoán phát triển ổn định nơi cung cấp thông tin chất lượng, giúp nâng cao chất lượng công tác thẩm định giá Bảylà, Nới lõng sách thuếkhóa liên quan đến xây dựng phát triển nhãn hiệu Nới rộng mức khống chếcho quản cáo tiếp thịsản phẩm.Támlà, Phát triển loại hình hoạt động tư vấn vềchiến lược xây dựng, phát triển trì nhãn hiệu ởcác tổchức tư vấn Thành lập quan tư vấn chuyên nghiệp vềxây dựng, pháttriển bảo vệnhãn hiệu Tổchức nghiên cứu thịtrường nhằm cung cấp thông tin vềthịtrường cho doanh nghiệp.Chínlà, cộng đồng, xây dựng văn hóa tôn trọng quyền sởhữu trí tuệ, tôn trọng ủng hộnhãn hiệu Việt Giải pháp để giảm thiểu sai sót mang tính chủ quan có đƣợc kết thẩm định giá nhãn hiệu tƣơng đối xác.Một là, tìm nguồn tài liệu đáng tin cậy việc đánh giá lại giá trị nhãn hiệu ghi nhận thăm dò ý kiến người có liên quan thương vụ M&A.Hai là, cần tham khảo nhiều tài liệu ý kiến từ chuyên gia ngành đưa lập luận logic để đánh giá xác mức độ ảnh hưởng hoạt động M&A đến giá trị nhãn hiệu chọn số tính toán.Ba là, cần kết hợp sửdụng thêm phương pháp khác phương pháp kết hợp hành vi người tiêu dùng tài hãng InterBrand đểso sánh kết quảthẩm định từhai phương pháp từđó giá trịnhãn hiệu sau thẩm định giásẽmang tính tương đối xác thuyết phục 66 ẾT UẬNHoạt động M&A Việt Nam diễn ngày sôi động có bước tăng trưởng mạnh mẽcảvềsốlượng, quy mô mức độphức tạp thương vụ Không chỉcác doanh nghiệp nước thâu tóm doanh nghiệp nước mà có tập đoàn, côngty với quy mô lớn nước tiến hành sáp nhập thâu tóm lẫn Các thương vụM&A thếngày phát triển diễn sôi động hơn.Một yếu tốđược lưu tâm thương vụM&A giá trịtài sản sởhữu trí tuệthuộc sởhữu doanh nghiệp Tài sản sởhữu trí tuệphổbiến doanh nghiệp Việt Nam phần lớn tập trung vào nhãn hiệu mà doanh nghiệp sởhữu Đây loại tài sản đặc biệt, khó định giá thường kết tinh giá trịrất lớn chịu ảnh hưởng nhiều từ thương vụ M&A Nhãn hiệu cân nhắc kỹtrước M&A phần tính chất tài sản nhãn hiệu, phần nhãn đóng vai trò định hướng phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sau M&A Trong sốtrường hợp, vấn đề sau thương vụM&A chưa doanh nghiệp quan tâm thích đáng lập kếhoạch trước cách hợp lý, dẫn đến tổn thất đáng tiếc Vì thế, để giúp doanh nghiệp tham khảo hiểu rõ vấn nhãn hiệu thương vụ M&A, đánh giá tầm quan trọng nhãn hiệu trước thương vụM&A đưa chiến lược phát triển nhãn hiệu phù hợp sau thương vụM&A để nâng cao giá trị nhãn hiệu mức độ thành công thương vụ M&A.Ngày nay, doanh nghiệpViệt Nam, nhãn hiệu đóng vai trò quan trọng sựphát triển doanh nghiệpvà có liên quan đến hoạt động M&A Xây dựng phát triển nhãn hiệu trình lâu dài, liên tục đòi hỏi sựnổlực lớn doanh nghiệp với bước thích hợp sựđầu tư hợp lý Việc xây dựng, bảo vệvà phát triển nhãn hiệu Việt Nam không chỉmang lại hiệu quảcho doanh nghiệpmà tạo dựng tâm trí khách hàng nước vềhìnhảnh đất nước hàng hóa Việt Nam 67Là công cụquản lý nhãn hiệu hiệu quảnhất, hoạt động thẩm định giá nhãn hiệu thương vụM&A góp phần không nhỏtrong việc xác định giá trịnhãn hiệu sau thương vụM&A, tạo vịthếcho nhãn hiệu thương trường.Thẩm định giá nhãn hiệu không chỉgiúp doanh nghiệp bảo vệtài sản nhãn hiệu mà giúp doanh nghiệp định hướng phát triển doanh nghiệp thời gian dài.Tùy theo tình hình hoạt động doanh nghiệp tham gia vào thương vụM&A mà nhãn hiệu doanh nghiệp có thểngày tiếng bịlu mờ Các nhãn hiệu Việt tồn lâu đời không tránh khỏi khảnăng rơi vào tay chủmới Từđó, giá trịnhãn hiệu trước sau thương vụM&A thay đổi cách rõ rệt Vềnguyên tắc trình thẩm định giá cho mục đích M&A tương tựcác trường hợp thẩm định cho mục đích đầu tư, quản trị Tuy nhiên kết quảthẩm định lại thểhiện rõ sựcộng hưởng thương vụM&A lên giá trịnhãn hiệu Riêng với trường hợp nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa tận dụng khéo léo lợi thếcộng hưởng hệthống phân phối, maketing, nhân lực sau sáp nhập nên tình hình kinh doanh công ty giá trịnhãn hiệu tăng lên đáng kể Đó ảnh hưởng tích cực mà thương vụM&A manglại cho Công ty cổphần Vinacafé Biên Hòa.Qua trình nổlực, cốgắng đểhoàn thành luận văn, phạm vi đềtài nghiên cứu, tác giảnhận thấy thân không phân tích hết khảnăng phân tích hết khía cạnh vấn đề Do hạn chếvềtài liệu thời gian nghiên cứu có hạn nên đềtài không tránh khỏi sai sót định giá nhãn hiệu VinacaféBiên Hòa, đồng thờido trình độhạn chếnên đánh giá, phân tíchvà đềxuất kiến nghịcác giải pháp tác giảcòn mang tínhchủquan Với tinh thần cầu thịtiếp thu, kính mong nhận ý kiến đóng góp quý báu Quý Thầy Cô đểluận văn hoàn thiện hơn.Tôi xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cô ... Sự thay đổi gi trị nhãn hiệu sau thƣơng vụ M&A Nghiên cứu trƣờng hợp điển hình Vinacaf Biên Hoà” để thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đềtài nghiên cứu xác địnhgiá tr nhãn hiệu Vinacafé Biên. .. vụM&A.2.Phân tích s thay đổi giá tr nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa sau thương vụM&A 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nhãn hiệu Vinacafé Biên Hòa. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu số liệu... định giá nhãn hiệuCơ s giá trịtài sản có thểlà s giá trịth trường s giá trịphi th trường Giá trị thị trƣờnglàm sở cho thẩm định giá: Giá trịtài sản ước tính s giá trịth trường giá trịthịtrường
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự thay đổi giá trị nhãn hiệu sau thương vụ ma nghiên cứu trường hợp điển hình vinacafe biên hòa, Sự thay đổi giá trị nhãn hiệu sau thương vụ ma nghiên cứu trường hợp điển hình vinacafe biên hòa, Sự thay đổi giá trị nhãn hiệu sau thương vụ ma nghiên cứu trường hợp điển hình vinacafe biên hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập