Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thủ đô viêng chăn, CHDCND lào

117 41 0
  • Loading ...
Loading...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ … …/…… …/… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THALONSAY THAMMAVONG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN, NƢỚC CỘNG HÕA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ … …/…… …/… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THALONSAY THAMMAVONG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN, NƢỚC CỘNG HÕA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyênngành: Quảnlý công Mãsố: 60.34.04.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LƢƠNG MINH VIỆT HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn viết, số liệu thu thập luận văn số liệu trung thực Tác giả luận văn THALONSAY THAMMAVONG LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Học viện Hành Quốc gia thầy cô giáo tận tình giảng dạy, bảo, tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập Tôi xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình TS Lương Minh Việt, định hướng thầy có tính định tới thành công luận văn Đề tài hoàn thành sở nỗ lực nghiên cứu thân có kế thừa, tổng hợp tài liệu nhà nghiên cứu trước Nhưng tính chất phức tạp đề tài, trình độ thân hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong giúp đỡ góp ý nhà khoa học, thầy cô bạn để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn THALONSAY THAMMAVONG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 3 Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đối tượng nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 6 Đóng góp Luận văn Cấu trúc Luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Những vấn đề chung doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái niệm tiêu chí phân loại 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 12 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 15 1.2 Quản lý nhà nƣớc doanh nghiệp nhỏ vừa 19 1.2.1 Khái niệm đặc điểm 19 1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa 24 1.2.3 Sự cần thiết quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa 27 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa 30 1.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc doanh nghiệp nhỏ vừa số địa phƣơng 32 1.3.1 Kinh nghiệm tỉnh Bình Dương, Việt Nam 33 1.3.2 Kinh nghiệm tỉnh Sa La Văn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 34 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho thủ đô Viêng Chăn 35 TIỂU KẾT CHƢƠNG 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN, NƢỚC CỘNG HÕA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 38 2.1.Thực trạng hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2011 - 2015 38 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội thủ đô Viêng Chăn ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 38 2.1.2 Quá trình hình thành doanh nghiệp nhỏ vừa 42 2.1.3 Thực trạng hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2011 – 2015 44 2.2 Hiện trạng quản lý nhà nƣớc doanh nghiệp nhỏ vừa thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2010 – 2015 53 2.2.1 Định hướng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch sách phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thủ đô Viêng Chăn 53 2.2.2 Ban hành pháp luật doanh nghiệp 54 2.2.3 Tổ chức thực văn pháp luật có liên quan đến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 56 2.2.4 Ban hành thực thi sách ưu đãi doanh nghiệp nhỏ vừa 58 2.2.5 Công tác tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 61 2.2.6 Công tác tổ chức máy quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa 65 2.3 Đánh giá chung quản lý nhà nƣớc doanh nghiệp nhỏ vừa thủ đô Viêng Chăn 70 2.3.1 Những thành công 70 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 73 TIỂU KẾT CHƢƠNG 83 Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN TRONG THỜI GIAN TỚI 84 3.1 Dự báo thuận lợi khó khăn phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 84 3.1.1 Những thuận lợi 84 3.1.2 Những khó khăn 86 3.1.3 Định hướng quan điểm đổi quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa thủ đô Viêng Chăn thời gian tới 89 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nƣớc doanh nghiệp nhỏ vừa thủ đô Viêng Chăn 91 3.2.1 Giải pháp xây dựng môi trường thể chế minh bạch, bình đẳng doanh nghiệp 91 3.2.2 Giải pháp ban hành thực thi sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa 94 3.2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 98 3.2.4 Nâng cao chất lượng máy quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa 101 3.3 Kiến nghị 103 TIỂU KẾT CHƢƠNG 105 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tham khảo tiêu chí doanh nghiệp vừa nhỏ số nước 10 Bảng 1.2: Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 12 Bảng 2.1: Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa Thủ đô Viêng Chăn chia theo thành phần kinh tế giai đoạn 2011 – 2015 44 Bảng 2.2: Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa Thủ đô Viêng Chăn phân theo ngành kinh tế giai đoạn 2011 – 2015 46 Bảng 2.3: Lao động khu vực doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2011 – 2015 47 Bảng 2.4: Lao động doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Thủ đô Viêng Chăn phân theo nhóm ngành kinh tế giai đoạn 2011 – 2015 48 Bảng 2.5: Doanh thu doanh nghiệp nhỏ vừa thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2011 – 2015 50 Bảng 2.6: Lợi nhuận doanh nghiệp nhỏ vừa thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2011 – 2015 51 Bảng 2.7: Đóng góp ngân sách doanh nghiệp nhỏ vừa thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2011 – 2015 52 Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 65 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng kinh tế, phận chủ yếu tạo tổng sản phẩm nước (GDP) Hoạt động doanh nghiệp góp phần giải phóng phát triển sức sản xuất, huy động phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần định vào phục hồi tăng trưởng kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách tham gia giải có hiệu vấn đề xã hội như: tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo… Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ tỏ có nhiều lợi kinh doanh doanh nghiệp lớn cần vốn ít, lao động nhiều, dễ quản lý nên dễ dàng khởi sự; tận dụng dễ dàng nguồn lực xã hội cho yêu cầu phát triển; dễ linh hoạt thời gian giao hàng giá nên dễ giao dịch; có tính linh động, có tính phản ứng nhanh trước chuyển biến mạnh sản phẩm, dịch vụ, quy trình sản xuất thị trường Chính vậy, doanh nghiệp nhỏ vừa ngày gia tăng số lượng đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Ở nước phát triển, số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa thường chiếm từ 90 - 95% tổng số doanh nghiệp kinh tế giải việc làm cho khoảng 2/3 lực lượng lao động Chẳng hạn, doanh nghiệp nhỏ vừa Thụy Điển tạo việc làm cho 60% lao động, tỷ lệ Nhật 66,9%, Đài Loan 78%, Chi Lê 70,3% Tác dụng tạo việc làm doanh nghiệp nhỏ vừa thời kỳ kinh tế suy thoái tựa “chiếc van an toàn” để điều chỉnh kinh tế vĩ mô kinh tế, hạn chế tác động tiêu cực khủng hoảng kinh tế Trong kinh tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nay, doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm 90% tổng số doanh nghiệp nước, thể động lực tăng trưởng kinh tế góp phần tích cực việc bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô Viêng Chăn1 trung tâm kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, nằm vùng kinh tế trọng điểm, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trung bình tăng từ - 10%/năm giai đoạn 2008 2014 Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp Sự tăng trưởng kinh tế cao với chuyển dịch cấu kinh tế tích cực thủ đô Viêng Chăn có đóng góp đáng kể doanh nghiệp nhỏ vừa Chính vai trò quan trọng kinh tế thời gian qua, nhóm doanh nghiệp Đảng nhân dân cách mạng Lào, Nhà nước Lào quyền thủ đô Viêng Chăn khuyến khích phát triển mạnh mẽ nhiều chủ trương, sách, với hỗ trợ tích cực ban, ngành Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp nhỏ vừa gặp nhiều khó khăn, hạn chế trình hoạt động Hiện nay, doanh nghiệp nhỏ vừa nhiều chưa phát huy hết tiềm năng, lợi Các doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển thiếu định hướng, cân đối Sự khó khăn cạnh tranh thị trường doanh nghiệp nhỏ vừa, phần xuất phát từ lực nội yếu quy mô vốn nhỏ bé, thiết bị công nghệ lạc hậu, phần lực quản lý quan quản lý nhà nước hạn chế, bất cập Đó là, thiếu thống đồng nội dung tổ chức thực hiện, phương thức với công cụ quản lý, quy định pháp luật với điều kiện để thực thi pháp luật Do vậy, địa bàn thủ đô Viêng Chăn nói riêng xuất phận doanh nghiệp không tuân thủ theo quy định pháp luật, hoạt động không theo nội dung đăng ký kinh doanh, vi phạm quy định thuế, chế độ sách cho người lao động,… Bên cạnh đó, điều kiện hội nhập kinh tế khu vực giới ngày sâu rộng, đặt nhiều vấn đề vượt tầm kiểm soát khả giải doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng, đòi hỏi phải có quản lý hỗ trợ tích cực quan quản nhỏ vừa nước Đây mối bận tâm lo lắng doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động địa bàn Thủ đô Vì vậy, sách đất đai Thủ đô cần dựa sở khuyến khích sản xuất phát triển, hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đai, đẩy nhanh tiến độ giao quyền sử dụng đất Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ vừa việc tiếp cận đất đai sử dụng quyền sử dụng đất làm tài sản chấp, cầm cố vay vốn từ tổ chức tín dụng, Nhà nước quyền Thủ đô phải có sách cụ thể như: Hoàn thiện pháp lý nâng cao lực quản lý hệ thống quan đăng ký đất đai nước, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khuyến khích đăng ký giao dịch đất Lập quy hoạch, kế hoạch chi tiết sử dụng công khai quy hoạch làm sở cho việc giao đất, cho thuê đất, đầu thầu quyền sử dụng đất Xây dựng cụm khu công nghiệp, thương mại có hạ tầng tốt nhất, đồng thời điều chỉnh hình thức cho thuê đất Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa có sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm di dời khỏi đô thị, khu dân cư thông qua việc cho phép chuyển quyền sử dụng đất từ đất sản xuất sang đất đất thương mại nhằm mục đích bán trang trải chi phí di chuyển + Thống kê thu hồi đất hoang hóa, sử dụng không mục đích để tạo quỹ đất cho doanh nghiệp thuê có quy định bồi hoàn trả lại quyền sử dụng để trình chuyển giao đất công khai thuận lợi Ví dụ doanh nghiệp nhỏ vừa mua lại quyền sử dụng thỏa thuận toán không chuyển sang đấu thầu nhằm chống đầu cơ, mua bán chuyển nhượng dự án trái phép + Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ vừa nước tiếp cận mặt kinh doanh thông qua nhiều hình thức thuê, mượn, trả tiền thuê Ngoài ra, đơn giản hóa thủ tục hành trình cấp giấy phép hoạt động, có sách ưu đãi thuế xây dựng chế, sách tạo môi trường kinh doanh lành mạnh 95 - Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Thủ đô Viêng Chăn tiếp cận nguồn vốn, ưu tiên doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, hàng có giá trị tăng cao Hầu hết doanh nghiệp nhỏ vừa gặp khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn để khởi doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh Do thủ đô Viêng Chăncần nghiên cứu áp dụng sách giải pháp tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ vừa vay vốn dễ hàng Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhà nước xây dựng ban hành số quy định tổ chức hoạt động Tuy nhiên, triển khai hoạt động bảo lãnh tín dụng mức độ hạn chế.Nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa nói họ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Để thủ tục vay vốn dễ dàng hơn, Thủ đô Viêng Chăn cần có biện pháp cụ thể sau: + Đổi chế sách tín dụng theo nguyên tắc thị trường, nâng cao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm tổ chức tín dụng Cải tiến thủ tục cho vay doanh nghiệp nhỏ vừatheo hướng đơn giản, rõ ràng hơn, tiếp tục cải tiến quy trình cho vay nhằm rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay ngân hàng thương mại + Đa dạng hóa hình thức đảm bảo tín dụng để thích ứng với đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa Mở rộng diện cho vay tài sản hình thành từ vốn vay cho vay không đảm bảo sang khu vực kinh tế tư nhân Đơn giản hóa thủ tục chấp tài sản, giảm thời gian định giá tài sản + Hoàn thiện khung pháp cho hoạt động thị trường cho thuê tài theo hướng: mở rộng đối tượng tham gia hoạt động cho thuê tài chính, tài sản cho thuê, đa dạng hóa pháp thức cho thuê, đối tượng bảo hiểm tài sản dùng thuê tài + Hoàn thiện sách quỹ bảo lãnh tín dụng theo hướng: không quy định mức vốn điều lệ chung cho quỹ bảo lãnh, nên chia 96 nhiều mức khác theo khu vực, cụ thể hóa quyền lợi trách nhiệm tổ chức góp vốn thành lập qua điều kiện bảo lãnh mức vốn bảo lãnh, chế độ giám sát tra hoạt động quỹ - Các chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thủ đô Viêng Chăn Kinh tế suy thoái khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nói chung thủ đô Viêng Chăn nói riêng hoạt động cầm chừng, chí không đơn vị dừng hoạt động Để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ vừa, cấp quyền Thủ đô triển khai nhiều giải pháp nâng cao lực cạnh tranh, đồng thời tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp nhỏ vừa đóng góp tốt cho phát triển kinh tế - xã hội Một là, trọng phát huy khai thác hiệu tiềm năng, lợi so sánh, đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh.Nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa hỗ trợ đầu tư, đổi công nghệ, máy móc thiết bị, đa dạng hóa sản phẩm, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến Một số doanh nghiệp nhỏ vừa tham gia vào chuỗi doanh nghiệp nhỏ vừa sản xuất công nghiệp hỗ trợ cho Thái Lan, Nhật Bản Sở công nghiệp thương mại Viêng Chăn tham mưu quyền Thủ đô thường xuyên tổ chức gặp gỡ lãnh đạo Thủ đô với đại diện doanh nghiệp nhỏ vừa, đề xuất ban hành nhiều sách tạo môi trường thuận lợi giúp doanh nghiệp nhỏ vừa thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh Đồng thời, tập trung phát triển số ngành, sản phẩm công nghiệp chủ lực có thương hiệu thị trường nước khu vực Hai là, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao lực cạnh tranh, đẩy mạnh phát triển kinh tế với mức tăng trưởng cao ổn định sở chuyển dịch cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp Bên cạnh đó, thông qua quan ngoại giao đóng địa bàn, thủ đô Viêng Chăn mở rộng giao lưu thương mại, đầu tư - văn hóa - khoa học - công nghệ với Thủ đô nước khu vực giới 97 Ba là, xây dựng phát triển vườn ươm doanh nghiệp có sách ưu đãi doanh nghiệp thành lập.Việc phát triển vườn ươm doanh nghiệp không hỗ trợ phát triển trước mắt mà giải pháp lâu dài nhằm thúc đẩy mở rộng khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa.Các doanh nghiệp nhỏ vừa sau hỗ trợ, “ươm tạo” tham gia vào hệ thống kinh doanh thực sự.Không gian dịch vụ tiếp tục sử dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa khác.Như vậy, giống “vườn ươm” trồng, hệ doanh nghiệp hình thành hỗ trợ phát triển tốt Vườn ươm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển điều kiện an toàn hơn, tức giảm thiểu rủi ro trình khởi kinh doanh, giảm bớt tỷ lệ thất bại phá sản doanh nghiệp nhỏ vừa, điều đồng nghĩa với việc giảm bớt chi phí, tổn thất xã hội Bốn là, quan chức Thủ đô cần tăng cường hoạt động nghiên cứu, dự báo phổ biến kịp thời, công khai thông tin kinh tế đến doanh nghiệp nhỏ vừa hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa làm sở để doanh nghiệp nhỏ vừa nâng cao chất lượng xây dựng điều hành chiến lược đầu tư, kinh doanh Doanh nghiệp nhỏ vừa cần chủ động việc điều chỉnh chiến lược kế hoạch kinh doanh, đưa biện pháp tháo gỡ khó khăn cho rà soát lại điều chỉnh đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm, phát huy tối đa công suất, tiết kiệm chi phí, đổi thiết bị, tăng suất, áp dụng biện pháp quản lý tiên tiến, đa dạng hóa kênh huy động vốn, đa dạng thị trường xuất khẩu, sử dụng công cụ chống rủi ro, thương lượng với đối tác để điều tăng giá bán hợp đồng hợp đồng mới, tìm nguồn cung cấp mới, nguyên liệu thay rẻ hơn, chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ chân khách hàng… 3.2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa Kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp nội dung quan trọng công tác quản lý nhà nước nhằm phát kịp thời chấn chỉnh 98 doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trình thực thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Mục đích kiểm tra doanh nghiệp nhỏ vừa để nắm thông tin phản ánh nội dung, kết hoạt động doanh nghiệp, xác định thực trạng doanh nghiệp thời kỳ hoạt động nhằm: Đánh giá tình hình thực hiện, chấp hành nội dung quản lý nhà nước doanh nghiệp thời kỳ, điều chỉnh nội dung quản lý trường hợp cần thiết Dự báo, khuyến cáo doanh nghiệp xu hướng hoạt động doanh nghiệp xảy để có giải pháp chủ động đón nhận, xử lý Cảnh báo doanh nghiệp dấu hiệu phạm luật, phạm qui, thông báo triển vọng hoạt động doanh nghiệp Với mục đích trên, nội dung kiểm tra, tư vấn giám sát doanh nghiệp nhỏ vừa toàn diện hai giai đoạn: thành lập hoạt động Trong giai đoạn thành lập, nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện thành lập doanh nghiệp: pháp nhân, vốn, tài sản, mức độ ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái từ hoạt động doanh nghiệp Trong trình hoạt động, kiểm tra tình hình thực chức sản xuất, thương mại dịch vụ, khoa học công nghệ, thị trường tài chính, văn quản lý hành, kiểm tra kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ Hình thức tổ chức kiểm tra hoạt động nhỏ vừa thực hiện: + Kiểm tra qua hình thức báo cáo tài chính, thống kê định kỳ doanh nghiệp nhỏ vừa + Kiểm tra qua thực thủ tục, quy định cần thiết hoạt động doanh nghiệp + Kiểm tra qua tổ chức điều tra chuyên môn 99 + Kiểm tra qua mạng Đối với thủ tục hành hỗ trợ, tư vấn giám sát kiểm tra hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cần phải: + Chuẩn hóa quy trình giải thủ tục hành chính, phân định rạch ròi chức năng, quyền hạn, trách nhiệm quan quản lý nhà nước việc giải thủ tục hành doanh nghiệp + Tiếp tục cải tiến thực rộng khắp mô hình “một cửa liên thông” việc thực thủ tục hành liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp + Thực liệt triệt để quy định công khai hóa minh bạch hóa thủ tục hành kinh doanh Để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu cao thời gian tới Thủ đô Viêng Chăn cần phải tập trung thực tốt nội dung sau: - Một là, thường xuyên mở lớp đào tạo nghiệp vụ, góp phần nâng cao lực chuyên môn, đạo đức công vụ cán tra nhằm nâng cao hiệu rút ngắn thời gian tra Ngoài có chế độ đãi ngộ cao cán tra để họ yên tâm công tác hạn chế tiêu cực, gắn chế độ đãi ngộ cao với biện pháp kỷ luật nghiêm khắc cán tra vi phạm pháp luật Cán tra làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp - Hai là, khắc phục tình trạng kiểm tra, giám sát chồng chéo Theo quy định hành, doanh nghiệp phải chịu kiểm tra, giám sát nhiều quan nhà nước như: cảnh sát kinh tế, kiểm toán, hải quan, thuế, quản lý vốn, quản lý thị trường, bảo hiểm từ Trung ương đến địa phương; hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội cấp trên, cấp doanh nghiệp Do doanh nghiệp phải chịu kiểm tra, giám sát nhiều quan với lĩnh vực nội dung khác nên dẫn đến tình trạng chồng chéo nội dung thời gian gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp Vì vậy, việc kiểm tra 100 giám sát quan nhà nước nên tổ chức định kỳ năm không nên có đoàn kiểm tra doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh - Ba là, quan quản lý nhà nước có chức tra, kiểm tra cần xây dựng kế hoạch tra năm Bên cạnh đó, quan cần hiệp thương, rà soát thời gian, đối tượng thanh, kiểm tra, quản lý chặt chẽ kế hoạch thanh, kiểm tra doanh nghiệp năm, tránh chồng chéo nội dung tra Thanh tra, kiểm tra phải dựa kế hoạch duyệt, trừ trường hợp tra đột xuất có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần nhìn nhận đắn thực tốt hoạt động tra, kiểm tra doanh nghiệp, thông qua hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp chấp hành pháp luật nhà nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển theo hướng nâng cao hiệu sức cạnh tranh doanh nghiệp 3.2.4 Nâng cao chất lượng máy quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước loại hình doanh nghiệp nhỏ vừa Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào chưa quan tâm sâu sắc Đây giải pháp cần thiết để hoàn thiện quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Thủ đô Viêng Chăn Cụ thể sau: Thứ nhất, xây dựng máy quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Thủ đô cách hợp lý, tránh tình trạng dồn việc quản lý tập trung vào nơi làm cho hiệu quản lý không cao Ngoài ra, phải phân công chức năng, nhiệm vụ rõ ràng để tránh chồng chéo Thứ hai, quan quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa cần phải phối hợp với tổ chức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Thủ đô như: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa, Văn phòng xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa để nghiên cứu, hoạch 101 định chiến lược phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, đồng thời tham mưu cho Chính phủ quyền thủ đô Viêng Chăn chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa tài chính, tín dụng, thị trường Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quan quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động hình thức như: định kỳ báo cáo tài chính, tình hình nộp thuế việc thực nghĩa vụ với nhà nước đề nắm bắt doanh nghiệp nhỏ vừa tồn hay rút lui khỏi thị trường nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước quan quản lý doanh nghiệp nhỏ vừa Thứ tư, để xây dựng máy quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa nhằm đạt hiệu cao phải xây dựng đồng cán nhà nước trang bị đầy đủ kiến thức, đạo đức nhân cách Đây yêu cầu thiết quan quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Thủ đô Viêng Chăn Để hình thành đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa đại hóa đất nước cần phải có biện pháp cụ thể công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Thủ đô Viêng Chăn, cụ thể: + Có chương trình đào tạo đồng nguồn nhân lực từ bậc mầm non cách đầu tư sở vật chất, thiết bị giảng dạy, đội ngũ giáo viên có kiến thức vững nhằm tạo hệ tương lai có đầy đủ kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, tin học nhân cách đạo đức tốt, tạo nguồn nhân lực cho Thủ đô + Thực công tác tuyển dụng cán công chức hàng năm cho máy quản lý nhà nước cách công khai minh bạch, lựa chọn người có tài, nắm kiến thức quản lý nhà nước kiến thức chuyên môn có nhân cách, đạo đức tốt vào vị trí phù hợp để công tác quản lý nhà nước nói chung quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng đạt kết tốt 102 + Xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán công chức nhà nước làm việc quan quản lý nhà nước chương trình hợp tác đào tạo với nước Nhật Bản, Anh… nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ ứng dụng mô hình quản lý tiên tiến giới 3.3 Kiến nghị - Kiến nghị với Trung ương: + Ban hành, sửa đổi, bổ sung luật thuế nhằm cải tiến toàn diện hệ thống thuế theo hướng đơn giản điều chỉnh mức thuế phù hợp với trình hội nhập kinh tế Bên cạnh đó, mở rộng phạm vi thực chế tự kê khai, tự nộp thuế theo hướng quy định rõ quyền trách nhiệm quan thuế, đối tượng nộp thuế tổ chức, cá nhân có liên quan quy trình thu nộp thuế Do đặc điểm vốn ít, trình độ nguồn nhân lực thấp nên sách ưu đãi chung doanh nghiệp lớn, để khuyến khích hỗ trợ phát triển loại hình doanh nghiệp nhỏ vừa này, cần có văn hướng dẫn thực đơn giản, dễ hiểu đồng thời cho phép kéo dài thời gian nộp thuế so với doanh nghiệp lớn + Ban hành văn luật luật quy định rõ ràng cụ thể trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi bên tham gia: phương pháp xử lý có xung đột pháp luật quy tắc quốc tế luật pháp quốc gia toán quốc tế + Quy định rõ quyền hạn trách nhiệm quan nhà nước quản lý doanh nghiệp Ban hành quy chế phối hợp cụ thể quan nhà nước cấp từ Trung ương đến địa phương thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước doanh nghiệp theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật không chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp Tập trung hoàn thiện sở liệu quốc gia đăng ký doanh nghiệp, tiến tới kết nối trực tuyến chia sẻ đầy đủ liệu pháp lý doanh nghiệp từ sở liệu cho quan quản lý nhà nước khác; công bố 103 rộng rãi công khai thông tin đăng ký doanh nghiệp để doanh nghiệp, người dân tiếp cận + Đề nghị Bộ, quan ngang Bộ, địa phương xây dựng Quy chế phối hợp mẫu quan chức thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập Bộ Nội Vụ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương xây dựng khung pháp lý tiêu chuẩn cán đăng ký kinh doanh, tổ chức nhân (bao gồm: tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động cán bộ) quan đăng ký kinh doanh + Nâng cao nhận thức Đảng bộ, quyền cấp vai trò khối doanh nghiệp nhỏ vừa đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua định hướng phát triển năm tới - Kiến nghị với thủ đô Viêng Chăn: + Ủy ban nhân dân thủ đô Viêng Chăn tổ chức thực quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo quy định pháp luật + Thực phân cấp quản lý doanh nghiệp cho Sở, Ban, ngành ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp bản; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập quan + Phối hợp chặt chẽ với quan quản lý nhà nước trung ương việc xây dựng, ban hành chế sách, pháp luật hoạt động kinh doanh Báo cáo Chính phủ, Bộ, quan ngang Bộ vấn đề phát sinh thực tế triển khai công tác quản lý nhà nước doanh nghiệp địa phương để kịp thời ban hành sách, biện pháp khắc phục + Xây dựng ban hành Quy chế phối hợp thực quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn địa phương + Phối hợp chặt chẽ với Bộ, quan ngang Bộ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác quản lý nhà nước doanh nghiệp; xây dựng, triển khai chương trình phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, người quản lý doanh nghiệp 104 + Tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp, trực tiếp ghi nhận, xử lý phản ánh doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp vấn đề bất cập công tác quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập kiến nghị lên quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời khắc phục, xử lý TÓM TẮT CHƢƠNG Trên sở đánh giá thực trạng, phân tích tình hình đặc điểm yếu tố tác động, luận văn xác định phương hướng, quan điểm nâng cao hoạt động quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa thủ đô Viêng Chăn thời gian tới Để thực thành công quan điểm, định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Thủ đô Viêng Chăn thời gian tới cần thực đồng nhóm giải pháp từ đổi mới, hoàn thiện chế sách quản lý nhà nước tới phát huy lực doanh nghiệp phát huy vai trò tổ chức trị xã hội: Một là, giải pháp xây dựng môi trường thể chế minh bạch, bình đẳng doanh nghiệp; hai là, giải pháp ban hành thực thi sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa; ba là, tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa; bốn là, nâng cao chất lượng máy quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa 105 KẾT LUẬN Có thể khẳng định doanh nghiệp nhỏ vừa thủ đô Viêng Chăn nói riêng nước nói chung đóng vai trò vô quan trọng góp phần phát triển kinh tế thị trường Trong năm qua, doanh nghiệp nhỏ vừa thủ đô Viêng Chăn phát triển nhanh số lượng, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho lao động Thủ đô Sự phát tiển đa dạng loại hình phân bố rộng khắp doanh nghiệp nhỏ vừa vào ngành khu vực kinh tế Thủ đô góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường, thu hút sử dụng có hiệu nguồn vốn phân tán tầng lớp dân cư, thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế Thủ đô theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, giảm bớt phát triển không đồng đô thị nông thôn Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa bước đầu tạo thuận lợi cho việc mở rộng phát triển doanh nghiệp, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách, trở thành nhân tố quan trọng có tác động cải thiện nâng cao mức độ hấp dẫn môi trường đầu tư để thu hút sử dụng có hiệu nguồn vốn trong, tỉnh, nước vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương Đề tài luận văn tổng hợp sở lý luận doanh nghiệp nhỏ vừa,quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa; Đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn từ 2011 – 2015; Qua đó, tìm kết đạt vấn đề tồn tại, hạn chế công tác quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa tìm nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan tồn tại, hạn chế Trên sở đó, tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thời gian tới./ 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Lê Xuân Bá – TS Trần Kim Hào - TS Nguyễn Hữu Thắng (Đồng chủ biên) (2006), Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Báo cáo phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2005), Nxb Quốc gia Viêng Chăn Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam (2011), Đề án: Đổi quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập C Mác – Ph Ăng ghen (1974), Toàn tập, tập 23, Nxb Tiến Chiến lược phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo quốc gia (2004), Nxb Quốc gia Viêng Chăn Bộ Công thương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2009), Báo cáo: Chiến lược phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn 2006-2010 Nguyễn Đình Cung – Trần Kim Hòa – Lê Viết Thái (Đồng chủ biên) (2000), Doanh nghiệp nhỏ vừa nhỏ, trạng kiến nghị giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội TS Trần Tiến Cường (2010), Đề tài khoa học cấp Bộ: Đổi quản lý nhà nước loại hình doanh nghiệp Việt Nam theo hướng không phân biệt thành phần kinh tế Lê Anh Dũng (2003), Đổi chế quản lý Nhà nước doanh nghiệp vừa nhỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 10 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2010), Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX, Nxb Quốc gia Lào, Viêng Chăn 11 Giáo trình quản lý hành nhà nước (2006), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tập 12 Phạm Thúy Hồng (2004), Chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 107 13 TS Trần Văn Huệ (2006), Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp nhỏ vừa, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 14 Đặng Thị Hương (2010),Đào tạo cán quản lý doanh nghiệp nhỏ vừa Hà Nội đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án Tiến sĩ, Đại học quốc gia Hà Nội 15 Luật Doanh nghiệp (2005), Nxb Sysavath, Viêng Chăn 16 Luật Xúc tiến đầu tư nước (2004), Nxb Quốc gia Lào, Viêng Chăn 17 Nguyễn Thị Kim Lý (2013), Nghiên cứu khả tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Bình, Luận án Tiến sĩ Đại học Thái Bình 18 TS Nguyễn Hồng Nhung (2003), Vai trò Chính phủ việc phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ nước ASEAN”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 19 Sở Kế hoạch đầu tư thủ đô Viêng Chăn (2005), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2005 – 2020 20 Sở Công thương Viêng Chăn (2011-2015), Báo cáo tổng kết công thương (2011-2015) kế hoạch năm (2016-2020) 21 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2000), Chỉ thị số 01/TTg ngày 11/3/2000 việc thành lập tỉnh đầu mối chiến lược, huyện đơn vị kế hoạch – ngân sách đơn vị tổ chức thực 22 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2004), Quyết định số 42/TTg ngày 20/4/2004 xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, Nxb Bộ Công thương Lào 23 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2008), Quyết định số 157/TTg ngày 9/9/2008 triển khai tổ chức thực kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 108 24 Hoàng Văn Thụ (2008), Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thanh Hóa nay, Luận văn thạc sĩ kinh doanh quản lý, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh 25 Nguyễn Thanh Thủy (2007), Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước doanh nghiệp khu vực tư nhân Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ kinh doanh quản lý, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 26 Nguyễn Văn Tiến (2009), Giải pháp hỗ trợ Nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sĩ kinh doanh quản lý, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh 27 Phan Ngọc Trung – Trần Thanh Toàn (2009), Những hội thách thức doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam tiến trình hội nhập, Tạp chí Lý luận trị, số 28 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (2013), Quản lý Nhà nước doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Hải Phòng, Luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 29 Ủy ban Kế hoạch – Đầu tư Lào (2005), Thống kê cấp quốc gia thủ đô Viêng Chăn 30 Văn phòng Xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2004), Báo cáo: Biện pháp thành lập quản lý điều hành phát triển Hội doanh nghiệp, Bộ công nghiệp thủ công 31 Hồ Văn Vĩnh (2003), Kinh tế tư nhân quản lý nhà nước kinh tế tư nhân nước ta nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 109 ... nghiệp nhỏ vừa thông qua công cụ quản lý vĩ mô, chủ thể quan quản lý nhà nước; đối tượng doanh nghiệp nhỏ vừa + Về không gian: luận văn nghiên cứu công tác quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa. .. thiện quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu + Góp phần làm rõ số vấn đề lý luận doanh nghiệp nhỏ vừa, vấn đề quản lý nhà nước. .. kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 61 2.2.6 Công tác tổ chức máy quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa 65 2.3 Đánh giá chung quản lý nhà nƣớc doanh nghiệp nhỏ vừa thủ đô Viêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thủ đô viêng chăn, CHDCND lào , Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thủ đô viêng chăn, CHDCND lào , Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thủ đô viêng chăn, CHDCND lào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập