Luận văn thạc sĩ năng lực thực thi công vụ của công chức ở tỉnh xaynhabuly, nước CHDNND lào

116 45 0
  • Loading ...
Loading...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LIKHIT SAETERN NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC Ở TỈNH XAYNHABYULY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LIKHIT SAETERN NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC Ở TỈNH XAYNHABYULY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI HÀ NỘI, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu riêng cá nhân tôi, đồng tác giả Các số liệu, kết nghiên cứu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Luận văn công trình nghiên cứu nghiêm túc tôi, không chép công trình khác./ Người viết luận văn LIKHIT SAETERN LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn này, cố gắng thân, tác giả nhận giúp đỡ nhiệt tình cá nhân, tổ chức Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô giáo, cán Học viện Hành quốc gia, nơi tác giả theo học, nhiệt tình giảng dạy truyền thụ kiến thức tạo điều kiện thuận lợi trình học tập nghiên cứu tác giả Việt Nam Tác giả đặc biệt cảm ơn PGS TS NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI tận tình hướng dẫn Tác giả xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân tỉnh Xay Nha Bu Ly, đồng nghiệp tạo điều kiện để tác giả hoàn thành Luận văn Một lần nữa, tác giả xin chân thành cảm ơn! Người viết luận văn LIKHIT SAETERN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Mục đích nhiệm vụ luận văn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 7 Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TỈNH 1.1 Khái quát công chức quan hành nhà nƣớc cấp tỉnh 1.1.1 Khái niệm công chức quan hành nhà nƣớc cấp tỉnh 1.1.2 Vị trí, vai trò công chức quan hành nhà nƣớc cấp tỉnh 13 1.1.3 Đặc điểm nhiệm vụ công chức quan hành nhà nƣớc cấp tỉnh 15 1.2 Năng lực thực thi công vụ công chức quan hành nhà nƣớc cấp tỉnh 18 1.2.1 Khái niệm yếu tố cấu thành lực 18 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá lực công chức quan hành nhà nƣớc cấp tỉnh 24 1.2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực thực thi công vụ công chức quan hành nhà nƣớc cấp tỉnh 31 Kết luận chƣơng 40 Chƣơng THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC TỈNH XAY NHA BU LY, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 42 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Xay Nha Bu Ly ảnh hƣởng điều kiện đến lực thực thi công vụ công chức tỉnh 42 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Xay Nha Bu Ly 42 2.1.2 Ảnh hƣởng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến lực thực thi công vụ công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly 45 2.2 Khái quát đội ngũ công chức quan hành nhà nƣớc tỉnh Xay Nha Bu Ly 46 2.3.1 Về kiến thức, trình độ chuyên môn 48 2.3.2 Về kỹ nghề nghiệp 49 2.3.3 Về tinh thần, thái độ thực thi công vụ 55 2.3.4 Về kết thực thi công vụ 60 2.4 Đánh giá chung lực thực thi công vụ công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly 64 2.4.1 Ƣu điểm nguyên nhân 64 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 66 Kết luận chƣơng 73 Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC TỈNH XAY NHA BU LY, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 74 3.1 Phƣơng hƣớng nâng cao lực thực thi công vụ công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly 74 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao lực thực thi công vụ công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly 77 3.2.1 Hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức 77 3.2.2 Đổi công tác bố trí, phân công công việc cho công chức 79 3.2.3 Hoàn thiện công tác đánh giá công chức 82 3.2.4 Đổi công tác đào tạo, bồi dƣỡng công chức 85 3.2.5 Đầu tƣ sở vật chất, cải thiện môi trƣờng làm việc 89 3.2.6 Thực chế kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên 93 3.2.7 Nâng cao tính tự giác ý thức trách nhiệm thực thi công vụ công chức 95 Kết luận chƣơng 99 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT 107 PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT 108 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Số cán bộ, công chức tỉnh Bảng 2.2 Cơ cấu tuổi công chức tỉnh Bảng 2.3 Đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly Bảng 2.4 Kỹ đội ngũ công chức quản lý Bảng 2.5 Kỹ đội ngũ công chức chuyên môn MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Trong máy hành nhà nƣớc, quyền cấp tỉnh cấp có vai trò quan trọng, vừa cấp đạo, điều hành hoạt động địa phƣơng, vừa cấp trực tiếp tổ chức thực chủ trƣơng đƣờng lối Đảng, sách, pháp luật nhà nƣớc từ cấp trung ƣơng Bộ máy hành nhà nƣớc quan trọng, song đội ngũ công chức máy hành vô hiệu, hoạt động đƣợc, đội ngũ công chức nhân tố vận hành hoạt động máy hành nói riêng hành nói chung, lực lƣợng định thành công bại thất bại công vụ Để xây dựng hành chuyên nghiệp, đại đòi hỏi đội ngũ công chức quan hành nhà nƣớc (HCNN) phải đƣợc đào tạo phẩm chất lực, có trình độ chuyên môn sâu quản lý nhà nƣớc, nghiệp vụ theo chức trách đƣợc giao, thành thạo công việc, nắm vững lý thuyết quản lý hành có kỹ thực hành Không có đội ngũ công chức giỏi chuyên nghiệp xây dựng công vụ có chất lƣợng cao, quản lý nhà nƣớc có hiệu Trƣớc yêu cầu ngày cao thời kỳ - thời kỳ hội nhập phát triển đất nƣớc, tỉnh Xay Nha Bu Ly trọng đến chất lƣợng đội ngũ công chức tỉnh Thực cải cách hành nhà nƣớc, tỉnh Xay Nha Bu Ly thực nhiều biện pháp nhằm nâng cao lực thực thi công vụ cho đội ngũ công chức Những năm qua, đƣợc quan tâm nên chất lƣợng đội ngũ công chức tỉnh không ngừng đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thái độ, qua góp phần nâng cao chất lƣợng thực thi công vụ Điều đƣợc khẳng định thực tế, qua công việc hàng ngày công chức Dù vậy, so với yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng hành động, đại hiệu chất lƣợng, lực đội ngũ công chức nhiều hạn chế Thái độ, đạo đức công vụ vấn đề đáng quan tâm mà công chức sách nhiễu ngƣời dân, tâm lý ỷ nại, dựa dẫm còn… Về lực quản lý điều hành chƣa ngang tầm với nhiệm vụ, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Về lực thực nhiệm vụ chuyên môn thấp, chƣa có tính chuyên nghiệp, thụ động thực thi nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm không gây trở ngại cho việc cải cách hành mà gây trở ngại cho việc thực chủ trƣơng Đảng, sách pháp luật Nhà nƣớc Tất hạn chế đội ngũ công chức quan hành nhà nƣớc tỉnh Xay Nha Bu Ly ảnh hƣởng trực tiếp tới trình thực thi công vụ đội ngũ công chức, làm giảm thiện cảm ngƣời dân công vụ, làm tổn hại kinh tế uy tín nhà nƣớc Với mong muốn tìm hiểu vấn đề cách khoa học, đƣa số giải pháp để cải thiện lực thực thi công vụ đội ngũ công chức tỉnh nên tác giả chọn đề tài “Năng lực thực thi công vụ công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly, nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” để nghiên cứu Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Liên quan đến lực thực thi đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều công trình đƣợc công bố nhƣng đƣợc nhìn nhận, đánh giá dƣới góc độ khác nhau: * Nhóm công trình khoa học nghiên cứu lực nói chung cán bộ, công chức: - Luận văn Đuông Pha Chăn (2005), Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo cấp huyện tỉnh Sa La Văn Cộng hòa Dân chủ Cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ công chức quan HCNN tỉnh Xay Nha Bu Ly nhằm đảm bảo cho hoạt động nêu đạt hiệu cao, củng cố pháp chế trật tự pháp luật, bảo vệ cách hữu hiệu quyền tự công dân, đồng thời góp phần giúp cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật hành Một yêu cầu quan trọng để xiết chặt kỷ luật, kỷ cƣơng hệ thống hành nhà nƣớc phải đặt công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành luật pháp nhiệm vụ quan trọng thƣờng xuyên hệ thống hành nhà nƣớc từ Trung ƣơng đến sở Do đó, để tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát phát kịp thời vi phạm pháp luật, tỉnh Xay Nha Bu Ly cần thực số biện pháp sau đây: - Tăng cƣờng công tác tra công vụ, phải đẩy mạnh hai hình thức nhƣ: tra thƣờng xuyên tra chuyên ngành tra nhà nƣớc cấp tỉnh việc thực thi công vụ đội ngũ công chức HCNN cấp tỉnh Đồng thời nâng cao chất lƣợng công tác tra, tiến hành tra, cần tránh biểu hình thức kiểm tra chiếu lệ Hoạt động tra cần phải đƣợc coi trọng mức, chấm dứt tình trạng báo cáo lên cấp tốt, nhƣng có khiếu kiện, quan nhà nƣớc có thẩm quyền tra lại bộc lộ nhiều vi phạm Trong trƣờng hợp đó, phải xác định trách nhiệm rõ cá nhân, cấp có thẩm quyền sai phạm tra - Cần bổ sung biên chế cho tra chuyên ngành công vụ, nâng cao chất lƣợng cán công tác tra, trọng bồi dƣỡng kiến thức pháp luật cán bộ, công chức, tài chính, nghiệp vụ tra, phẩm chất đạo đức cho cán tra nhằm nâng cao lực cho đội ngũ tra hoạt động nghiệp vụ phát triển xử lý kịp thời,đúng đắn hành vi vi phạm pháp luật - Tăng cƣờng giám sát quan dân cử, tổ chức trị - xã hội, quan thông báo chí tổ chức, cá nhân hoạt động quản lý 94 quan HCNN hoạt động công vụ đội ngũ công chức quan HCNN địa bàn tỉnh Qua kịp thời phát sai phạm hoạt động thực thi công vụ - Tăng cƣờng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cho nhánh quyền lực thứ ba tỉnh, hệ thống Tòa án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân để thực kiểm tra nhánh quyền tƣ pháp việc thực thi công vụ công chức quan HCNN Phƣơng thức tra, kiểm tra, giám sát thực thi công vụ công chức nhƣ sau: Ngƣời thi hành công vụ, sau hoàn thành công vụ hoàn thành phần công vụ phải có báo cáo kết công vụ theo nội dung nêu phần yêu cầu thực thi công vụ Bản báo cáo đƣợc làm theo mẫu, ngƣời giao công vụ đƣa Ngƣời giao công vụ bố trí lực lƣợng giám sát ngƣời thực thi công vụ theo nhiều kênh nhƣ: chuyên gia giám sát, tra, kiểm tra… Những ngƣời thực công tác giám sát phải có báo cáo giám sát ngƣời thực thi công vụ Ngƣời giao công vụ tổ chức nghiệm thu kết thực thi công vụ với nội dung sau: thành lập hội đồng nghiệm thu kết thực thi công vụ; ngƣời thực thi công vụ báo cáo kết thực thi công vụ; ngƣời chuyên trách giám sát báo cáo giám sát; hội đồng nghiệm thu đánh giá đƣa kết luận kết 3.2.7 Nâng cao tính tự giác ý thức trách nhiệm thực thi công vụ công chức Hoạt động quản lý nhà nƣớc đội ngũ công chức hoạt động mang tính quyền lực nhà nƣớc, bắt nguồn từ quyền lực công, phục vụ cho việc ban hành định quản lý nhà nƣớc Trách nhiệm công vụ đội ngũ thực chức năng, nhiệm vụ phạm vi thẩm quyền đƣợc giao cách hiệu lực hiệu Nếu quan hệ xã hội cần giải đƣợc thuộc 95 phạm vi thẩm quyền nhƣng không xử lý có giải nhƣng không đúng, không đầy đủ, tức thiếu trách nhiệm thực thi công vụ Trƣờng hợp việc xảy không thuộc thẩm quyền đƣợc giao nhƣng xử lý, giải lạm quyền, vƣợt trách nhiệm chó phép Tùy theo trƣờng hợp vi phạm quy mô, tính chất, mức độ khác mà chịu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm vật chất khác Nguyên nhân dẫn đến tình trạng do: + Trình độ kiến thức đội ngũ công chức hạn chế, kiến thức quản lý nhà nƣớc nên chƣa nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao đến đâu, phải thực vị trí, vai trò nhƣ Từ mà họ thực thi công vụ không hết chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao thực nhiệm vụ đƣợc giao nhƣng không thuộc phạm vi, quyền hạn họ + Hệ thống văn quy phạm pháp luật nhà nƣớc chƣa đồng hoàn chỉnh Đến chƣa ban hành quy chế công vụ làm tảng quy định trách nhiệm công vụ công chức, dẫn đến việc không phân rõ trách nhiệm chức danh nói riêng trách nhiệm tập thể thực thi công vụ + Thiết kế hoạt động tổ chức quyền nhìn chung nhiều chồng chéo, quyền hạn trách nhiệm quan mối quan hệ phối hợp phận máy chƣa đƣợc xác định rõ ràng Để xây dựng chế độ trách nhiệm công vụ, cần: - Xác định trách nhiệm quan, đơn vị có liên quan Cần phân công, phối hợp quan để xác định rõ nội dung nhiệm vụ, thời hạn thực đơn vị Hình thức thực tùy thuộc vào quy mô tính chất công việc lập biên xây dựng quy chế phối hợp Chú trọng thực cải cách hành để tạo lập quy trình làm việc khoa học, hợp lý theo hƣớng giảm tầng nấc trung gian, phân cấp quản lý Công khai, 96 minh bạch thủ tục hành chính, nhiệm vụ, quyền hạn công chức, phòng ban có trách nhiệm giải để nhân dân kiểm tra, giám sát - Xác định trách nhiệm công chức cụ thể, rõ ràng Hiện pháp lệnh cán bộ, công chức chƣa quy định cụ thể trách nhiệm bồi thƣờng nhà nƣớc công chức trình thực thi công vụ Cần phải quy định cụ thể loại hình công việc thành chế độ có tính bắt buộc kiểm tra nghiêm ngặt việc thực Trên sở chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc cấu tổ chức đƣợc pháp luật quy định, đơn vị áp dụng phƣơng pháp phân tích, mô tả công việc để phân công, xác định trách nhiệm công chức Xác định nhiệm vụ thuộc thẩm quyền tập thể, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cá nhân, từ xây dựng chế giải phù hợp Bảo đảm nguyên tắc việc phải có công chức chịu trách nhiệm, quy định thời gian hoàn thành, tránh trùng lấp, bỏ sót nhiệm vụ, kéo dài thời gian Trong xác định trách nhiệm phải ý chọn công chức có kiến thức chuyên môn, kỹ làm việc mạnh công việc đƣợc phân công nhằm bố trí ngƣời, việc, sử dụng có hiệu nguồn nhân lực - Mỗi công chức phải đề kế hoạch, đăng ký mức phấn đấu nâng cao trình độ, lực, phẩm chất đạo đức năm Kế hoạch đăng ký phấn đấu phải đƣợc tổ chức đảng cấp trực tiếp quản lý coi xem xét đánh giá cán năm - Chế độ trách nhiệm công vụ đƣợc đảm bảo qua hệ thống tra, kiểm tra xử lý công chức vi phạm Công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động nhằm nắm chặt thông tin, diễn biến tƣ tƣởng, hoạt động công chức, giúp phát vấn đề nảy sinh, kịp thời điều chỉnh, tác động, xử lý làm cho đội ngũ công chức hoạt động hƣớng, nguyên tắc, quy định Thông qua hoạt động kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý trƣờng hợp thiếu trách nhiệm lạm quyền thực thi công vụ 97 Hoạt động có tính chất răn đe, ngăn chặn trƣớc trƣớc có ý định thực hành vi vi phạm Trên thực tế, có nhiều quan, cá nhân có thẩm quyền kiểm tra, giám sát nhƣng có vi phạm xảy ra, gây tổn hại cho nhà nƣớc xã hội Do đó, cần phải xây dựng hệ thống có chế tra, kiểm tra xử lý cách có hiệu thay nhiều hệ thống, nhiều quan, cá nhân có thẩm quyền tra, kiểm tra có xử lý vi phạm công chức nhƣ Để tăng cƣờng công tác quản lý, tra, kiểm tra, xử lý công chức vi phạm cần đảm bảo phƣơng châm: Mọi hoạt động công chức phải đƣợc tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ; Cấp ủy, quyền, ngƣời đứng đầu quan phải trực tiếp tiến hành quản lý, kiểm tra công chức; tăng cƣờng việc kiểm tra, giám sát quần chúng công chức đội ngũ cán bộ, công chức cấp dƣới cấp ngƣợc lại Cần lƣu ý xây dựng quy chế bắt buộc công chức, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải chịu kiểm tra, giám sát nhân dân Bởi vì, thực tế nhân dân có vai trò lớn việc giám sát, phát vi phạm công chức Tiếp tục mở rộng phạm vi tăng cƣờng quyền lực, trách nhiệm cho quan tra, kiểm tra theo hƣớng hiệu lực, hiệu Với chức nhiệm vụ, quyền hạn Trong công tác tra, kiểm tra hoạt động quản lý nhà nƣớc công chức, quan chức cần giám sát chặt chẽ Việc giám sát có vai trò quan trọng, phòng ngừa sai phạm hoạt động quản lý Thực chế kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên góp phần đảm bảo hoạt động thực thi công vụ công chức cách liên tục, có hiệu Bởi lẽ, việc tra, kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên nhƣ ngăn ngừa đƣợc sai phạm hoạt động công vụ công chức 98 Nhƣ vậy, với chế độ trách nhiệm rõ ràng, minh bạch đòi hỏi công chức phải nỗ lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, hạn chế tối đa tình trạng thiếu trách nhiệm thực thi công vụ, đổ trách nhiệm cho ngƣời khác lạm quyền mục đích cá nhân Để làm đƣợc điều cách khác thân công chức phải tự hoàn thiện thân, nâng cao trình độ, kiến thức lý luận trị, quản lý nhà nƣớc, kiến thức chuyên môn lĩnh vực phụ trách, kỹ nghề nghiệp cần thiết có liên quan Kết luận chƣơng Trên sở quan điểm Đảng Nhân dân cách mạng Lào cải cách hành chính, đội ngũ công chức; sở thực trạng đội ngũ công chức thực trạng thực thi công vụ công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly nay, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực thực thi công vụ đội ngũ công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly Các giải pháp là: Nâng cao nhận thức thực thi công vụ; Nâng cao trách nhiệm công vụ; Nâng cao trình độ chuyên môn công chức; Nâng cao kỹ thực thi công vụ; Hiện đại hóa sở vật chất; Đổi công tác quản lý công chức; Thực chế tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công chức Mỗi giải pháp có ƣu điểm hạn chế định, giải pháp tuyệt đối Do đó, trình thực cần có kết hợp giải pháp, tùy điều kiện cụ thể giai đoạn khác mà có ƣu tiên cho giải pháp phù hợp 99 KẾT LUẬN Trong bối cảnh toàn cầu hóa, mở rộng hội nhập quốc tế, việc đổi đất nƣớc tất yếu Nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thực sách đổi từ Đại hội IV (1986), đất nƣớc chuyển nghiệp đổi mới, bƣớc tiến nhanh đƣờng công nghiệp hoá, đại hoá Quá trình đổi đặt yêu cầu, đòi hỏi phải đổi tổ chức phƣơng thức hoạt động, lực hiệu máy nhà nƣớc từ trung ƣơng đến địa phƣơng Trong chƣơng trình cải cách hành Chính phủ đề ra, vấn đề xây dựng đội ngũ công chức vấn đề đƣợc quan tâm hàng đầu Bởi công chức yếu tố định công cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu cải cách hành phụ thuộc vào trình độ, lực, đạo đức đội ngũ Cơ quan hành nhà nƣớc thực việc quản lý, điều hành hàng ngày công việc hành thực chức trực tiếp phục vụ nhân dân Với vai trò quan trọng nhƣ đòi hỏi phải có đội ngũ công chức có đủ lực để thực thi công vụ hiệu Những năm qua, tỉnh Xay Nha Bu Ly trọng việc nâng cao lực thực thi công vụ đội ngũ công chức tỉnh nhà, nhƣ đƣa công chức đào tạo nƣớc ngoài, thƣờng xuyên cập nhật bồi dƣỡng kiến thức kỹ năng, có sách ƣu đãi công chức để họ yên tâm công tác Tuy nhiên, so với đòi hỏi việc hành đại, chuyên nghiệp đội ngũ công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly nhiều hạn chế lực thực thi công vụ, làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng hiệu công việc Qua nghiên cứu thực tiễn cho thấy công tác nâng cao chất lƣợng thực thi công vụ công chức nhiệm vụ vô khó khăn Nếu công tác đƣợc đạo thống từ trung ƣơng đến địa phƣơng, từ phía lãnh 100 đạo Đảng, Nhà nƣớc tâm nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vƣợt qua khó khăn để không ngừng học tập nâng cao trình độ cá nhân chất lƣợng đội ngũ công chức nƣớc nói chung, quan tỉnh Xay Nha Bu Ly nói riêng ngày đƣợc nâng cao, góp phần nâng cao lực thực thi công vụ, đáp ứng đƣợc yêu cầu công xây dựng đất nƣớc thời kỳ đổi Trên sở lý luận, từ thực tiễn tỉnh Xay Nha Bu Ly, luận văn đánh giá thực trạng lực thực thi công vụ đội ngũ công chức quan HCNN cấp tỉnh, ƣu điểm hạn chế đội ngũ công chức việc thực thi công vụ họ Từ luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực thực thi công vụ đội ngũ công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly, giải pháp đồng toàn diện, bao gồm việc nâng cao trình độ cho công chức đến việc cải thiện điều kiện làm việc cho họ Tuy nhiên điều kiện kinh tế đất nƣớc hạn chế nên lúc giải hết đƣợc vƣớng mắc, mà cần trình để nâng cao lực thực thi công vụ 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Lào Đảng Nhân dân cách mạng Lào (1986), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Chanthabuly, Viêng Chăn Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chanthabuly, Viêng Chăn Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chanthabuly, Viêng Chăn Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chanthabuly, Viêng Chăn Quốc hội nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (1991), Hiến pháp năm 1991 sửa đổi, bổ sung năm 2003 Quốc hội nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2003), Luật Chính phủ Quốc hội nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2003), Luật Hành địa phƣơng Quốc hội nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2015), Luật Cán bộ, công chức Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội (2003), Pháp lệnh cán bộ, công chức 10 Chính phủ (2003), Nghị định số 128/2003/NĐ-CP tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức Chính phủ ban hành 11 Chính phủ (2009), Chƣơng trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2010 - 2020 12 Thủ tƣớng Chính phủ (2004), Quyết định 132/2004/QĐ-TTg, ngày 16/4/2004 Thủ tƣớng Chính phủ Quy chế đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức 102 13 Thủ tƣớng Chính phủ (2009), Quyết định số 19/2009/QĐ-TTg việc phê duyệt định hƣớng quy hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức cấp quận đến năm 2015 Thủ tƣớng Chính phủ ban hành 14 Ủy ban nhân dân tỉnh Xay Nha Bu Ly (2015), Chiến lƣợc phát triển xã hội tỉnh Xay Nha Bu Ly giai đoạn 2015 - 2020 15 Ủy ban nhân dân tỉnh Xay Nha Bu Ly (2016), Báo cáo số 31/BCUBND ngày 23/6/2016 tình hình kinh tế - xã hội tháng đầu năm 2016 nhiệm vụ tháng cuối năm 2016 B Tài liệu tiếng Việt 16 Amphonxay Sakounda (2014), Chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức ngân hàng Nhà nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận văn, Hà Nội 17 Bernard Wynne, David Stringer (1997), A Competency Based Approach to Training and Development, Pitman Publishing (London, UK) 18 Brian E Beker, Mark A Huselid, Dave Ulrich (2002), Quản lý nhân sự, Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh 19 Bouphalavanh Tingkeo năm (2010), “Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức ngành tra tỉnh Chăm Pa Sắc (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) giai đoạn nay”, luận văn 20 Christian Batal (2002), Quản lý nguồn nhân lực khu vực Nhà nước, Nhà xuất Chính trị quốc gia 21 Nguyễn Trọng Điều: “Hoàn thiện chế độ công vụ nâng cao chất lƣợng đội ngũ công chức”, www.tapchicongsan.org.vn - Đuông Pha Chăn (2005), Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo cấp huyện tỉnh Sa La Văn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Luận văn Quản lý hành công, Hà Nội 103 22 Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich (1999), Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật 23 Học viện Hành quốc gia (2011), Giáo trình Hiến pháp luật tổ chức nhà nƣớc 24 Học viện Hành quốc gia (2011), Giáo trình Lý luận nhà nƣớc pháp luật 25 Học viện Hành quốc gia (2011), Giáo trình Luật Hành tài phán hành 26 Học viện Hành quốc gia (2011), Giáo trình Thanh tra, giải khiếu nại hành 27 Khăm Chăn Khăm Vông Chay (2006), “Giải pháp nâng cao lực quản lý cán chủ chốt tỉnh Phong Sa Ly”, luận văn trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 28 Nguyễn Huy Kiêm, “Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức vùng đồng sông Cửu Long”, Caicachhanhchinh.gov.vn 29 Nylaxay Tayphakhanh (2010) “Nâng cao lực quản lý cho đội ngũ công chức lãnh đạo cấp huyện tỉnh Cham Pa Sac, nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”, Luận văn, Học viện Hành quốc gia 30 Bùi Ngọc Oánh (1995), Tâm lý học xã hội quản lý, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 31 Oulaphom Lakhonesam (2015) “Nâng cao lực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tỉnh Phong Sa Ly, nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”, Luận văn, Học viện Hành quốc gia 104 32 Phommalth Sommai (2010), Nâng cao lực lãnh đạo cho cán bộ, công chức chủ chốt tỉnh Viêng Chăn nƣớc CHDCND Lào, Luận văn, Học viện Hành 33 Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phƣơng (2005), “Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán công chức”, Nhà xuất Chính trị quốc gia xuất bản, Hà Nội 34 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật Cán bộ, công chức 35 Somphet Khamsomphou (2015), “Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức ngành kiểm sát tỉnh Kham Muon, nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, luận văn, Học viện Hành quốc gia 36 Trần Anh Tuấn: “Vấn đề công vụ trách nhiệm công vụ luật cán bộ, công chức”, Caicachhanhchinh.gov.vn 37 Nguyễn Phú Trọng Trần Xuân Sầm (2001), “Luận khoa học cho việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc”, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Vanlaty Khamvanvongsa, Cải cách hành nhà nƣớc Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Tạp chí Lý luận trị số - 2014 39 Nguyễn Ngọc Vân (2010) "Trao đổi đào tạo c ông chức", Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 03/2010 40 Viện Ngôn ngữ học (1997), Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên), Nhà xuất Đà Nẵng, Hà Nội - Đà Nẵng 41 Lại Đức Vƣợng: “Đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn công chức hành chính”, Tạp chí Tổ chức nhà nƣớc, Số 10/2009 42 Xayyadeth Vichitlasy (2014), Quản lý nhà nƣớc đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức quận Chanthabuly, thành phố Viêng Chăn, nƣớc 105 Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Luận văn, Học viện Hành quốc gia C Trang web truy cập 43 http://isos.gov.vn/vi-vn/ trang web Viện Khoa học tổ chức nhà nƣớc (Bộ Nội vụ) 44 http://lyluanchinhtri.vn/ trang web Tạp chí Lý luận trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) 45 http://www.vilacaed.org.vn/lao/ trang web Hội hữu nghị Lào - Việt 106 PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT Nhƣ̃ng kỹ bản của công chức lãnh đạo tỉnh Xay Nha Bu Ly Để giúp cho việc nghiên cứu thực trạng đƣa giải pháp nhằm nâng cao lực thực thi công vụ công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến tự đánh giá đồng chí kỹ công tác Xin đồng chí vui lòng đánh dấu X vào vị trí mà đồng chí cho phù hợp với đồng chí: Kỹ TT Mức độ tỷ lệ lựa chọn Tổ chức, điều hành Lập chƣơng trình, Rất thành Thành Chƣa thạo thành thạo thạo kế hoạch Phân tích, giải vấn đề Xây dựng đề án, dự án Phối hợp công tác Đánh giá, tuyển dụng Giao tiếp ứng xử Tin học Ngoại ngữ 107 Yếu PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT Nhƣ̃ng kỹ bản của công chức chuyên môn tỉnh Xay Nha Bu Ly Để giúp cho việc nghiên cứu thực trạng đƣa giải pháp nhằm nâng cao lực thực thi công vụ công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến tự đánh giá đồng chí kỹ công tác Xin đồng chí vui lòng đánh dấu X vào vị trí mà đồng chí cho phù hợp với đồng chí: Kỹ TT Mức độ tỷ lệ lựa chọn Kỹ giao tiếp Xây dựng văn Phối hợp Rất thành Thành Chƣa thạo thành thạo thạo công tác Lập kế hoạch công tác cá nhân Khả thuyết trình Tiếp nhận xử lý thông tin Phân tích giải công việc Tin học Ngoại ngữ 108 Yếu ... lý luận lực thực thi công vụ công chức cấp tỉnh thực trạng lực thực thi công vụ công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực thực thi công vụ công chức tỉnh tỉnh... công chức tỉnh Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận văn có chƣơng Chƣơng Cơ sở lý luận lực thực thi công vụ công chức quan hành nhà nƣớc cấp tỉnh Chƣơng Thực trạng lực thực thi công. .. lực thực thi công vụ công chức cấp tỉnh Đề tài tác giả vào lực thực thi công vụ đội ngũ công chức tỉnh cụ thể nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích: Trên sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ năng lực thực thi công vụ của công chức ở tỉnh xaynhabuly, nước CHDNND lào , Luận văn thạc sĩ năng lực thực thi công vụ của công chức ở tỉnh xaynhabuly, nước CHDNND lào , Luận văn thạc sĩ năng lực thực thi công vụ của công chức ở tỉnh xaynhabuly, nước CHDNND lào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập