Luận văn thạc sĩ chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh phong sa ly , nước CHDCND lào

107 27 0
  • Loading ...
Loading...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHAMDENG INDAVONG CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA TỈNH PHONG SA LY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHAMDENG INDAVONG CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA TỈNH PHONG SA LY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ DIỆU OANH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Chất lượng công chức ngành tra tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” công trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu, kết nghiên cứu Luận văn trung thực, chưa công bố công trình khác./ Người viết luận văn KHAMDENG INDAVONG LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô giáo, cán Học viện Hành quốc gia, Khoa Sau đại học Học viện Hành quốc gia nhiệt tình giúp đỡ tác giả hoàn thành Luận văn Tác giả đặc biệt cảm ơn TS TRẦN THỊ DIỆU OANH, người tận tình hướng dẫn tác giả viết Luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân tỉnh Phong Sa Ly đồng nghiệp tạo điều kiện để tác giả hoàn thành Luận văn Một lần tác giả xin chân thành cảm ơn! Người viết luận văn KHAMDENG INDAVONG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Mục đích nhiệm vụ luận văn 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 5 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận văn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH THANH TRA, CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA 1.1.1 Khái quát ngành tra 1.1.2 Khái quát công chức ngành tra 13 1.2 KHÁI NIỆM, YÊU CẦU VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA 27 1.2.1 Khái niệm chất lượng công chức ngành tra 27 1.2.2 Yêu cầu chất lượng công chức ngành tra 29 1.2.3 Các yếu tố cấu thành chất lượng công chức ngành tra 29 1.3 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA 36 1.3.1 Thể chế 36 1.3.2 Năng lực hoạt động 37 1.3.2 Phẩm chất đạo đức 39 1.3.3 Môi trường làm việc 40 Kết luận chương 44 Chương THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA TỈNH PHONG SA LY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 45 2.1 GIỚI THIỆU TỈNH PHONG SA LY VÀ THANH TRA TỈNH PHONG SA LY 45 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Phong Sa Ly 45 2.1.2 Thanh tra tỉnh Phong Sa Ly 48 2.2 CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA TỈNH PHONG SA LY 52 2.2.1 Về số lượng 52 2.2.2 Về trình độ cán bộ, công chức 54 2.2.3 Về phẩm chất trị 56 2.2.4 Về đạo đức lối sống 57 2.2.6 Về kết thực thi công vụ 61 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA TỈNH PHONG SA LY 64 2.3.1 Ưu điểm nguyên nhân 64 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 71 Kết luận chương 75 Chương QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA TỈNH PHONG SA LY, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 76 3.1 QUAN ĐIỂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA TỈNH PHONG SA LY 76 3.1.1 Quan điểm tỉnh Phong Sa Ly đội ngũ công chức ngành tra 76 3.1.2 Quan điểm phát triển công chức ngành tra tỉnh Phong Sa Ly 78 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA TỈNH PHONG SA LY 80 3.2.1 Đổi công tác tuyển dụng công chức tra 80 3.2.2 Đổi công tác đánh giá công chức tra 82 3.2.3 Kịp thời khen thưởng kỷ luật công chức tra 84 3.2.4 Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn đạo đức công vụ cho công chức tra 87 3.2.5 Tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức văn hóa công sở 90 3.2.6 Có chế độ đãi ngộ, sách phù hợp công chức tra 93 Kết luận chương 94 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Đội ngũ công chức có vị trí, vai trò quan trọng hành nhà nước quốc gia nào, họ không yếu tố cấu thành mà yếu tố mang tính định Nền hành phát triển hay lạc hậu phụ thuộc vào chất lượng, lực đội ngũ Thanh tra lực lượng đặc biệt đội ngũ công chức, họ người kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ pháp luật Cá nhân, tổ chức không thực quy định pháp luật, lực lượng tra có biện pháp xử lý Chính tra có vị trí, vai trò đặc biệt nên chất lượng đội ngũ quan trọng, tác động mạnh mẽ đến chất lượng hoạt động đội ngũ tra Đội ngũ công chức ngành tra tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm qua có nhiều chuyển biến tích cực Về chất lượng, phần lớn đội ngũ công chức công tác rèn luyện, thử thách qua trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước có lĩnh trị vững vàng, trung thành với nghiệp cách mạng Kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ lực hoạt động thực tiễn đội ngũ công chức bước nâng cao mặt, góp phần tích cực vào thành công nghiệp đổi đất nước giai đoạn vừa qua Về trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ, hầu hết đội ngũ tốt nghiệp phổ thông, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên Tuy nhiên, ngành tra tỉnh Phong Sa Ly chưa có đội ngũ công chức tra ổn định chuyên nghiệp Trình độ lực đội ngũ công chức tra chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, bất cập nhiều mặt tri thức lực thực thi nhiệm vụ khả vận dụng khoa học công nghệ đại công tác hạn chế Số công chức đào tạo có đủ trình độ chuyên môn lại thiếu kinh nghiệm ứng xử lĩnh vực tra Chất lượng đội ngũ công chức tra chưa đồng đều, trình độ lực thực tế chưa tương xứng với văn Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật phận công chức yếu, phong cách làm việc chậm đổi mới; tinh thần phục vụ nhân dân chưa cao, số lượng, cấu đội ngũ công chức chưa đáp ứng yêu cầu trước mắt lâu dài; tình trạng hẫng hụt hệ công chức phổ biến; thiếu đội ngũ công chức nòng cốt kế cận có kinh nghiệm trình độ chuyên môn cao đặc biệt tra tuyến huyện Để nâng cao hiệu làm việc, xây dựng nhà nước pháp quyền, thúc đẩy công cải cách hành chất lượng lượng đội ngũ công chức ngành tra tỉnh Phong Sa Ly cần phải nâng cao Xuất phát từ thực trạng chất lượng đội ngũ công chức ngành tra tỉnh Phong Sa Ly, với mong muốn đóng góp số giải pháp cho vấn đề này, tác giả chọn vấn đề “Chất lượng công chức ngành tra tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” làm đề tài nghiên cứu luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Vấn đề chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung ngành tra nói riêng có nhiều công trình nghiên cứu: - Sách “Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước” tác giả Nguyễn Phú Trọng Trần Xuân Sầm, xuất năm 2001 Nhà xuất Chính trị quốc gia Các tác giả cung cấp số luận khoa học để làm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa - Sách đồng tác giả Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương (xuất năm 2005) với tên “Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán công chức” Nhà xuất Chính trị quốc gia xuất Trong công trình này, tác giả lý giải sở lý luận thực tiễn việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam - Bài “Vấn đề công vụ trách nhiệm công vụ luật cán bộ, công chức” tác giả Trần Anh Tuấn đăng Tạp chí Tổ chức nhà nước, Số 11/2009 Tác giả giải thích công vụ trách nhiệm công vụ, nêu thực trạng định chế trách nhiệm công vụ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Việt Nam Trên sở đó, tác giả đưa nội dung cần ý trách nhiệm công vụ triển khai thực Luật Cán bộ, công chức - Luận văn Khăm Chăn Khăm Vông Chay năm 2006 với đề tài “Giải pháp nâng cao lực quản lý cán chủ chốt tỉnh Phong Sa Ly” Luận văn đánh giá lực đội ngũ cán chủ chốt tỉnh Phong Sa Ly, sở đó, luận văn đưa số giải pháp nhằm nâng cao lực cho đội ngũ - Luận văn “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành kiểm sát tỉnh Kham Muon, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Somphet Khamsomphou năm 2015 Luận văn đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành kiểm sát tỉnh Kham Muon, sở luận văn đề xuất số giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ tỉnh Kham Muon - Luận văn Chanxi Sengxomphu với đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động Ủy ban kiểm tra Đảng Nhà nước cấp tỉnh Phong Sa Ly nay”, luận văn bảo vệ năm 2001 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Luận văn đánh giá chất lượng đội ngũ cán Ủy ban kiểm tra Đảng Nhà nước cấp tỉnh Phong Sa Ly, sở đề xuất số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Ủy ban kiểm tra Đảng Nhà nước cấp tỉnh Phong Sa Ly - Luận văn quản lý công Oulaphom Lakhonesam bảo vệ năm 2015 Học viện Hành quốc gia với đề tài “Nâng cao lực quản lý thức làm cho công chức không hào hứng không muốn phấn đấu để vươn lên công việc Như phân tích phần thực trạng, xuất phát từ đặc thù ngành, hoạt động nghiệp vụ có tính chất phức tạp, nguy hiểm, thực kết luận vụ việc thưởng đụng chạm đến lợi ích vật chất đối tượng có liên quan nên cần có chế độ tiền lương phụ cấp Mặt khác, cần có chế độ trich khen thưởng vật chất sau hoàn thành công tra Cần có quy chế rõ ràng, công khai, tổ chức xét bình chọn dân chủ thành viên đoàn tra để có mức thưởng xứng đáng với kết mà họ đạt tra Cần có chế độ khuyến khích động viên chế độ cung cấp thông tin, chế độ tham quan, nghỉ dưỡng sức, học tập giao lưu trao đổi kinh nghiệm toàn ngành - Về lỷ luật Bên cạnh khen thưởng phải có áp dụng kỷ luật nghiêm khắc nhằm trừng phạt công chức chây lười, không thực công việc giao hay không hoàn thành nhiệm vụ giao; vi phạm kỷ luật quy chế ngành Để làm đội ngũ công chức ngành tra đem lại tin tưởng Đảng Nhà nước, tin yêu nhân dân, cần phải: + Thủ trưởng quan tra thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh biểu lệch lạc đội ngũ công chức quản lý Thường xuyên giáo dục quy tắc ứng xử của công chức tra (ban hành kèm theo Quyết định số 941/TTr-CP ngày 17/10/2007 Tổng Thanh tra) để người học tập, nhắc nhở không để vi phạm + Thực nghiêm chỉnh quy chế hoạt động Đoàn Thanh tra (ban hành kèm theo Quyết định số 09/BCT-TW Đảng, ngày 17/12/2007 Thanh tra Chính phủ) Trong phải thực nguyên tắc hoạt động đoàn tra quy định điều 39 Quyết định này, theo đó: hoạt động Đoàn tra phải theo nguyên tắc bảo đảm sách, khách quan 86 trung thực, công khai dân chủ, kịp thời, nội dung, đối tượng, thời gian ghi định tra, không làm cản trở hoạt động bình thường quan, tổ chức, cá nhân đối tượng tra Người định tra, thủ trưởng quan tra phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực quy chế đoàn tra công chức thực tra, kiểm tra để ngăn chặn xử lý kịp thời việc làm vi phạm pháp luật có xảy + Khi có công chức vi phạm phải áp dụng hình thức kỷ luật cần thực thiện trình tự thủ tục theo quy định pháp luật với tinh thần khách quan, dân chủ phải xem xét đầy đủ tính chất, mức độ phạm vi, động cơ, mục đích người vi phạm yếu tố khách quan, chủ quan cần xem xét để đáp ứng hình thức kỷ luật phù hớp, công bằng, không nể nang, dung túng, thiên vị làm cho kỷ luật không nghiêm dẫn đến xem thường kỷ luật 3.2.4 Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn đạo đức công vụ cho công chức tra Đối với ngành tra tỉnh Phong Sa Ly, mục tiêu yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức thời gian tới xây dựng thực kế hoạch đào tạo nhằm tiêu chuẩn hóa đội ngũ công chức tra theo ngạch bậc chức danh lãnh đạo, quản lý; chuyên môn nghiệp vụ; khắc phục hụt hẫng trình độ mặt công chức; việc đào tạo phụ trách gắn chặt với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch bổ nhiệm, xếp sử dụng cán Để thực có hiệu mục nêu trên, khâu đào tạo, bồi dưỡng công chức tra cần có giải pháp thực sau: - Đánh giá lại công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, xây dựng thực tốt công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn loại công chức theo yêu cầu tiêu chuẩn hóa công chức tra, nâng cao kỹ nghề nghiệp Số công chức công tác mà chưa qua đào tạo, chưa đạt tiêu chuẩn phải có kế hoạch, tạo điều kiện để đào tạo 87 - Thanh tra hoạt động phức tạp đa dạng tất lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa Do đó, người làm công tác tra phải có kỹ mang tính nghề nghiệp Hoạt động tra góc độ coi nghề, yêu cầu cần có chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành Nói có nghĩa việc lựa chọn đưa đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo chuyên môn, mà vị trí công tác cần phải có nghiệp vụ chuyên môn; người làm công tác tra xây dựng phai có nghiệp vụ chuyên môn kiến thức xây dựng Nói cách khác đào tạo, bồi dưỡng mà công chức cần để hoàn thiện họ công việc họ; đào tạo, bồi dưỡng công chức tra để chuẩn hóa công tác cán - Đổi nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức tra: nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải thiết thực, phù hợp với yêu cầu loại công chức tra chẳng hạn như: công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cần bồi dưỡng kiến thức quản lý, kiến thức quản lý xã hội, nhà nước, pháp luật, xã hội học, chủ trương, đường lối đảng, quyềnh ạn chức trách, trách nhiệm chức vụ công chức tra chuyên môn đào tạo theo chuyên môn cụ thể Những kiến thức khối kiến thức đồ sộ, nhóm kiến thức cốt lõi giúp cho công chức tra có kiến thức để sử dụng thực thi công vụ, mà trường đào tạo chuyên môn cụ thể (như tài chính, giao thông, xây dựng, nông nghiệp ) trách nhiệm trang bị Bên cạnh cần đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị, lực thực tiễn, trọng bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Chủ tịch Kaysone Phomvihan - Đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành tra phải nhằm trang bị kiến thức, kỹ kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập vai trò Nhà nước, phương thức giám sát, kiểm tra, tra, kiểm soát hành chế mới, cần đào tạo chuyên xử lý tình 88 - Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho công chức ngành để tăng cường khả giao dịch, nghiên cứu tài liệu nước lĩnh vực chuyên môn; trang bị kiến thức tin học, có số cán giỏi, đủ sức điều tra khám phá, khai thác liệu để phục vụ cho công tác tra, khiếu nại, tố cáo chống tham nhũng - Phương thức đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: + Kết hợp đào tạo quy với hình thức đào tạo khác, phù hợp với loại công chức tra xác định lại thời gian đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng đảm bảo đủ số lượng chất lượng cần thiết, không chạy theo cấp, học vị cách hình thức, không thực chất + Kết hợp đào tạo trường lớp với việc rèn luyện qua thực tế công tác, có chế độ khuyến khích bắt buộc với việc tự học, tự nghiên cứu Bên cạnh cần tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm đơn vị, tổ chức tra với để có thêm kiến thức thực tế hoạt động nghiệp vụ Cần ý việc lựa chọn công chức đưa nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng kiến thức nước đề cập nhật kiến thức giới (các lớp đào tạo nước mở nước) + Khi đề bạt, bổ nhiệm công chức cần tuân thủ đầy đủ quy trình tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, tránh tình trạng đề bạt, bổ nhiệm đưa đào tạo - Nâng cao nhận thức trách nhiệm lãnh đạo cấp, công chức công tác đào tạo, bồi dưỡng, coi vừa quyền lợi vừa nghĩa vụ công chức ngành; tư tưởng học ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, mà phải xem nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng đội ngũ công chức tra giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn Như công tác đào tạo, đội ngũ công chức tra có đủ lực thực thi nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu, tăng cường hiệu lực, hiệu tra 89 nâng cao vai trò công tác tra kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, có vị trí vô quan trọng thời kỳ đổi 3.2.5 Tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức văn hóa công sở 3.2.5.1 Về tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức Chủ tịch Kay sone PHOMVIHAN khẳng định đạo đức “gốc” người cách mạng Người nhấn mạnh: người cách mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi cách không lãnh đạo nhân dân Nghị đại hội VIII Đảng yêu cầu: lấy đạo đức làm gốc, đồng thời bồi dưỡng kiến thức, trí tuệ, lực để làm tròn nhiệm vụ người lãnh đạo người tiên phong lĩnh vực công tác giao Như vậy, giáo dục rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Đối với công chức ngành tra, Chủ tịch Hồ Chí Minh Việt Nam cho rằng: Thường quan, địa phương phận hay công việc có chỗ không đúng, chỗ sai lầm cần tra (cũng có tra tốt, nơi tốt thường làm vậy) Cho nên phẩm chất người cán tra tự nghiêm chỉnh, phải có đạo đức cách mạng Thí dụ phái anh tham ô tra tham ô không được; phái người lười tra công việc người khác không Cán tra phải có đạo đức cách mạng, tự phải gương mẫu cho người khác; Cán tra gương cho người khác soi mặt, gương mờ không soi Vì thế, cán tra phải rèn luyện đạo đức cách mạng Trong người toàn xã hội có mặt thiện mặt ác, có phần tốt phần xấu tồn tại, có mặt đối lập thường xuyên đấu tranh giằng co lẫn Việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức làm cho phần tốt, thiện lớn mạnh, phần xấu, ác dần bị hạn chế, thu hẹp, 90 đến loại bỏ Song, việc khó khăn, thuộc tình cảm đạo đức, hình thành với hai dạng “xây” “vhống” Xây đôi liên với chống, mục đích xây chính, chống nhằm mục đích xây Có thể nói xây đôi với chống nguyên tắc giáo dục, rèn luyện đạo đức giai đoạn Đội ngũ công chức ngành tra nằm đội ngũ cán bộ, công chức có vị trí vai trò quan trọng máy hành nhà nước Hoạt động lao động họ hoạt động lao động quyền lực (đại diện cho quyền lực nhà nước) trao quyền hạn làm quân sự, cần phải thường xuyên giáo dục đạo đức, tăng cường kỷ luật nghiệp vụ cụ thể sau: - Bên cạnh việc giáo dục đào tạo nhà trường, việc giáo dục đạo đức công chức quan tra quan trọng Bởi vì, phần lớn thời gian đời người gắn bó hoạt động thực tiễn Việc giáo dục đạo đức có hiệu thông qua sinh hoạt tổ chức Đảng; giữ vững chế độ sinh hoạt chi quan nơi cư trú Trong sinh hoạt chi cấp ủy phần đánh giá công việc mà phải kiểm điểm, đánh giá đạo đức cán bộ, thực thị 09/CT-TW Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII tích cực vận động học tập làm theo gương đạo đức Chủ tịch Kaysone Phomvihan Phải làm tốt công việc, đảng viên, công chức tự đánh giá, nhận xét phương hướng hành động theo gương đạo đức Chủ tịch Kaysone Phomvihan - Thủ trưởng quan quản lý nhà nước, quản lý trực tiếp quan tra công chức ngành tra cần phải giám sát, kiểm tra chặt chẽ làm cho hoạt động tra không vượt qua phạm vi, nội dung ghi định tra Làm cho công chức ngành tra sách nhiễu gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng tra thực hành vi khác, nhằm vụ lợi có ý báo cáo, đề xuất xử lý sai thật báo cáo người có hành vi vi phạm pháp luật, tiết lộ thông tin, tài liệu nội dung 91 tra chưa người có thẩm quyền cho phép, gây khó khăn cho công tác tra mục đích vụ lợi 3.2.5.2 Về tăng cường xây dựng văn hóa công sở Việc xây dựng văn hóa công sở tức xây dựng nếp làm việc khoa học, có kỷ cương dân chủ Vấn đề đặt giai đoạn cải cách hành từ năm 2015 - 2020 thực chất xây dựng văn hóa công sở công khai, minh bạch thủ tục giải công việc cho tổ chức công dân, quy định quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm công chức hoạt động công vụ xây dựng lề lối, mối quan hệ làm việc thật khoa học, hiệu quả, thiết thực nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật quan, thực quy chế dân chủ sở, thực hành dân chủ Xây dựng văn hóa công sở nhằm đáp ứng yêu cầu chung công chức ngành tra, mong muốn làm việc, đánh giá, đãi ngộ phát triển môi trường dân chủ, công bằng, khắc phục tệ nạn liên quan, thói lộng quyền, cửa quyền, gia trưởng, trù dập người trung thực, thẳng thắn khơi dậy người công chức, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm xã hội thái độ trung thực, dũng cảm kiên đấu tranh bảo vệ công lý, lẽ phải, bảo vệ lợi ích nhà nước Đây tảng giúp cho công tác tra, kiểm tra từ nội từ xuống quan nhà nước việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, tham nhũng sai phạm khác hiệu thiết thực Thông thường việc phải dựa vào dân, bắt đầu dân, dân, quan tra, “dân” đội ngũ công chức ngành tra Chỉ có công chức, đưa vấn đề văn hóa công sở vào công chức xây dựng môi trường văn hóa dân chủ cho công chức làm việc tạo điều kiện, động lực danh dự, tinh thần để họ giữ gìn phẩm chất đạo đức, xa lánh tham nhũng họ tích cực tham gia vào đấu tranh phòng, chống tham nhũng 92 3.2.6 Có chế độ đãi ngộ, sách phù hợp công chức tra Chế độ đãi ngộ điều kiện để thu hút công chức quan công tác, công tác tra thường va chạm nên người thường thiện cảm công chức ngành tra Điều kiện kinh tế sở để tạo lập sống cho công chức Chế độ đãi ngộ phải thỏa đáng để công chức nói chung, công chức tra sống đồng lương Chính sách phù hợp khuyến khích, thúc đẩy, hỗ trợ cho việc phát huy lực công chức, ngược lại sách không phù hợp gây cản trở cho phát huy lực đội ngũ công chức tra Việc trả lương tránh tình trạng nặng chủ nghĩa bình quân, điều làm động lực phấn đấu cá nhân tích cực, tạo điều kiện cho cá nhân lười biếng Trả lương bình quân không phản ánh lực công chức chưa tương xứng với lực kết làm việc người tài, điều không kích thích hăng say làm việc công chức có lực, cần quan tâm đến chế độ, sách để họ yên tâm cống hiến sức lực cho phát triển công vụ nhà nước Chế độ đãi ngộ đãi ngộ vật chất, tinh thần; điều kiện làm việc, chế làm việc; hội thể hiện, thăng tiến… Chế độ đãi ngộ tùy thuộc vào điều kiện có quan tra, vào mục đích thu hút giữ chân người tài, tùy thuộc vào tính chất công việc quan - Chế độ đãi ngộ điều kiện để thu hút giữ chân công chức có khả năng, tâm huyết quan tra làm việc Nhà vấn đề quan tâm người lao động nói chung công chức quan tra nói riêng, trước hết cần quan tâm tới vấn đề nhà Xưa cụ có câu “an cư lạc nghiệp”, nghĩa có chỗ ổn định tập trung cho công việc Trong thực tế, để sở hữu nhà thực giấc mơ công 93 chức, với mức lương công chức mua hộ Công chức phải tự lo chỗ ở, nhiều người phải thuê trọ, công chức trẻ, giá thuê chiếm nửa tháng lương công chức Do vậy, quan cần hỗ trợ - Ưu tiên nâng lương sớm số trường hợp, chẳng hạn: + Đối với công chức có thành tích xuất sắc năm liền đề nghị nâng lương sớm 5% + Công chức có thành tích xuất sắc học tập, công tác đề nghị nâng lương sớm trước năm thưởng vật - Cải cách chế độ tiền lương Phần lương công chức từ ngân sách nên áp dụng việc chia tỷ lệ Tức lương công chức nên chia thành phần, phần cứng khoảng 70%, phần mềm 30% Phần mềm bao gồm hai phần nhỏ vào nội dung: Thực quy chế, quy định chế độ làm việc quan tham gia công tác tốt, có suất, chất lượng, hiệu Có khuyến khích công chức làm tốt công việc không cào Để công chức yên tâm công tác công chức phải sống đồng lương nuôi người thứ hai Kết luận chương Trên số quan điểm định hướng nhằm phát triển đội ngũ công chức tra tỉnh Phong Sa Ly giai đoạn Với quan điểm định hướng cần thực số giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ Những giải pháp mang tính chất chung nhất, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể cần ưu tiên giải pháp giải pháp khác để đạt mục tiêu để việc đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức tăng cường kỷ luật nghiệp vụ, xây dựng văn hóa công sở, tuyển dụng, đánh giá sử dụng thực chế độ khen thưởng kỷ luật 94 KẾT LUẬN Trong công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng Nhà nước xác định chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Lào yếu tố quan trọng việc giữ vững lãnh đạo Đảng, giữ vững chế độ đưa kinh tế - xã hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào phát triển tình hình Trong tình hình chung đó, đội ngũ công chức ngành tra có vai trò quan trọng việc bảo đảm thành công cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước, thiết lập trật tự kỷ cương xã hội Sự chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường, kéo theo thay đổi to lớn đời sống xã hội; ảnh hưởng tác động trực tiếp đến công chức Do việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung công chức tra nói riêng cần thiết Ngành tra Đảng Chính phủ quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, ngày trưởng thành Với chức nhiệm vụ vủa mình, Thanh tra tỉnh Phong Sa Ly nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Song nhiều nguyên nhân quy định pháp luật, nhận thức cấp lãnh đạo, thiếu chủ động ngành, yêu cầu tình hình mới… đội ngũ công chức ngành tra tỉnh Phong Sa Ly bộc lộ nhiều vấn đề như: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ hạn chế, bất cập, thiếu kiến thức kinh tế, pháp luật, hành chính, ngoại ngữ, tin học khoa học công nghệ đại Một phận công chức chưa đủ sức hoàn thành nhiệm vụ điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Nguyên nhân dẫn đến hạn chế nhược điểm là: chưa có việc thống việc quản lý công chức toàn ngành; việc sử dụng, đánh giá, điều động, bổ nhiệm công chức ngành tra chưa đảm bảo quy định pháp luật; sách chế độ ưu đãi chưa khuyến khích nhiệt tình phấn đấu ý thức 95 phục vụ; số lượng chất lượng công chức ngành tra viên yếu so với nhu cầu có biến động, thiếu ổn định Với quan niệm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành tra tỉnh Phong Sa Ly nhằm phục vụ tốt nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phục vụ thiết thực lợi ích tổ chức công dân, sở thực trạng đội ngũ công chức ngành tra tỉnh Phong Sa Ly, luận văn đánh giá, đưa số phương hướng giải pháp cho việc nâng cao chất lượng công chức ngành tra tỉnh Phong Sa Ly giai đoạn Các giải pháp là: Đổi công tác tuyển dụng công chức tra tỉnh; đổi công tác đánh giá công chức tra tỉnh; kịp thời khen thưởng kỷ luật công chức tra tỉnh; trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn đạo đức công vụ cho công chức tra tỉnh; tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức văn hóa công sở; có chế độ đãi ngộ, sách phù hợp công chức tra Mỗi giải pháp có ưu điểm hạn chế định, thực tiễn cho thấy để tăng cường hiệu việc thực giải pháp cần thực đồng giải pháp, tùy điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội cụ thể tỉnh quan tra mà có ưu tiên cho giải pháp 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Lào Đảng Nhân dân cách mạng Lào (1986), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Chanthabuly, Viêng Chăn Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chanthabuly, Viêng Chăn Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng số 09/NQ-BCTTW, ngày 17/02/2007 Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng, Nghị số 76/UBKTTW việc cải cách máy vai trò tra cấp Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng, Chỉ thị số 068/UBKTTW việc tổ chức hoạt động thi hành lệnh số 09 Bộ Chính trị Trung ương Đảng Hiến pháp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm năm 1991 sửa đổi, bổ sung năm 2003 Luật Cán bộ, công chức năm 2015 Luật Hành địa phương năm 2003 Luật Thanh tra nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2007 10 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 11 Nghị số 171/NQ-TTg ngày 11/11/1993 quy chế công chức Lào 12 Nghị định số 128/2003/NĐ-CP tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức Chính phủ ban hành 13 Quyết định 132/2004/QĐ-TTg, ngày 16/4/2004 Thủ tướng Chính phủ Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 14 Quyết định số 19/2009/QĐ-TTg việc phê duyệt định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp quận đến năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành 97 15 Quyết định số 941/TTr-CP ngày 17 tháng 10 năm 2007 tổng Thanh tra quy tắc ứng xử công chức tra 16 Quyết định số 09/BCT-TW ngày 17 tháng 12 năm 2007 Thanh tra Chính phủ quy chế hoạt động Đoàn tra Tài liệu tiếng Việt 17 Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nhà xuất Từ điển Bách Khoa - Nxb Tư pháp, Hà Nội 18 Bouphalavanh Tingkeo năm (2010), “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành tra tỉnh Chăm Pa Sắc (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) giai đoạn nay”, Luận văn 19 Chanxi Sengxomphu (2001), “Nâng cao chất lượng hoạt động Ủy ban kiểm tra Đảng Nhà nước cấp tỉnh Phong Sa Ly nay”, Luận văn, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 20 Nguyễn Trọng Điều: “Hoàn thiện chế độ công vụ nâng cao chất lượng đội ngũ công chức”, www.tapchicongsan.org.vn 21 Đuông Pha Chăn (2005), Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo cấp huyện tỉnh Sa La Văn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Luận văn, Hà Nội 22 Tô Tử Hạ (1998), Công chức vấn đề xây dựng đội ngũ cán công chức nay, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Học viện Hành quốc gia (2002), Thuật ngữ hành chính, Hà Nội 24 Học viện hành Quốc gia, Hành công, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 25 Học viện Hành Quốc gia (1996), Công vụ - công chức, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 26 Học viện hành (2008), Quản lý nguồn nhân lực xã hội, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 98 27 Học viện hành Quốc gia (2007), Lý luận chung nhà nước pháp luật”, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 28 Nguyễn Huy Kiêm, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức vùng đồng sông Cửu Long”, Caicachhanhchinh.gov.vn 29 Khăm Chăn Khăm Vông Chay (2006), “Giải pháp nâng cao lực quản lý cán chủ chốt tỉnh Phong Sa Ly”, Luận văn 30 Luật Thanh tra năm 2010 31 Trần Đức Lượng (2002), Hoàn thiện chế tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước, Đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước 32 Bùi Văn Nhơn (1998), Quản lý nguồn nhân lực, Học viện hành Quốc gia, Hà Nội 33 Somphet Khamsomphou (2015), “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành kiểm sát tỉnh Kham Muon, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận văn 34 Oulaphom Lakhonesam (2015), Nâng cao lực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận văn 35 Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương (2005), “Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán công chức”, Nhà xuất Chính trị quốc gia xuất bản, Hà Nội 36 Nguyễn Thị Tâm (2015), Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 4/2015 37 Trần Anh Tuấn (2009), “Vấn đề công vụ trách nhiệm công vụ luật cán bộ, công chức”, Tạp chí tổ chức nhà nước, Số 11/2009 38 Nguyễn Phú Trọng Trần Xuân Sầm (2001), “Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công 99 nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 Thanh tra phủ (2005), Lịch sử tra Việt Nam 1945 - 2005, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Thanh tra Chính phủ (2004), Cơ chế giám sát, kiểm toán tra Việt Nam, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội 41 Viện Ngôn ngữ học (2003), Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên), Nhà xuất Đà Nẵng, Hà Nội - Đà Nẵng 100 ... LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA TỈNH PHONG SA LY 76 3.1.1 Quan điểm tỉnh Phong Sa Ly đội ngũ công chức ngành tra 76 3.1.2 Quan điểm phát triển công chức ngành tra tỉnh Phong Sa. .. chất lượng công chức ngành tra Chương Thực trạng chất lượng công chức ngành tra tỉnh Phong Sa Ly, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chương Quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng công chức ngành tra. .. tra tỉnh Phong Sa Ly, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH THANH TRA, CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA 1.1.1 Khái quát ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh phong sa ly , nước CHDCND lào , Luận văn thạc sĩ chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh phong sa ly , nước CHDCND lào , Luận văn thạc sĩ chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh phong sa ly , nước CHDCND lào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập