Quản lý nhà nước về phát triển nhiệt điện ở việt nam (tt)

24 93 0
  • Loading ...
Loading...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:04

MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam, quốc gia phát triển, nhu cầu tiêu thụ lượng phục vụ phát triển kinh tế tăng nhanh năm qua (GDP tăng trung bình khoảng 5,6 %/năm giai đoạn 1997-2009, WB 2010) Cùng với trình đô thị hóa diễn nhanh chóng (788 đô thị, tốc độ đô thị hóa 35,2%, UN-Habitat 2015) đời sống nhân dân ngày nâng cao, nhu cầu sử dụng lượng nói chung điện nói riêng tăng nhanh Theo dự báo, sau 2015 Việt Nam trở thành nước nhập lượng, đặc biệt nhập than cho phát điện (Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030) Trong giai đoạn từ đến năm 2030, GDP bình quân hàng năm tăng khoảng 7%, nhu cầu điện thương phẩm tăng giai đoạn 2016-2020 tăng khoảng 11,4%; giai đoạn 2021-2025 tăng khoảng 9,1%; giai đoạn 2026-2030 tăng khoảng 7,9% Phát triển lượng phải gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước đảm bảo trước bước với tốc độ cao, bền vững, đồng bộ, đôi với đa dạng hóa nguồn lượng công nghệ tiết kiệm lượng nhiệm vụ trọng tâm suốt thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Phát triển lượng gắn chặt với giữ gìn môi trường sinh thái, bảo đảm thực phát triển lượng bền vững Để đảm bảo an ninh lượng quốc gia dài hạn, loại hình nguồn phát điện quy hoạch đa dạng, đầy đủ nhằm khai thác triệt để, có hiệu kinh tế bảo vệ môi trường Vì vậy, việc tìm kiếm giải pháp để đảm bảo an ninh lượng Chính phủ quan tâm định hướng chủ trương phát triển lượng bền vững Quy hoạch phát triển lượng quốc gia nói chung Quy hoạch phát triển điện lực, đặc biệt phát triển nhiệt điện nói riêng bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế nội dung quan trọng QLNN phát triển bền vững, bao gồm: an ninh lượng, khai thác sử dụng hợp lý bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với BĐKH… Tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu giới COP 21 (Thỏa thuận Paris, thông qua ngày 12/12/2015, vào lịch sử với đồng thuận 195 nước thành viên Công ước khung LHQ biến đổi khí hậu), Thủ tướng Chính phủ thể trách nhiệm rõ ràng Việt Nam cộng đồng giới: giai đoạn sau năm 2020, nước phát triển nhiều khó khăn, chịu tác động nặng nề biến đổi khí hậu, Việt Nam cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 giảm đến 25% nhận hỗ trợ hiệu từ cộng đồng quốc tế Vì vậy, việc nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế tiêu cực để hoàn thiện quản lý nhà nước (QLNN) phát triển nhà máy nhiệt điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh lượng bảo vệ môi trường – phát triển bền vững cần thiết Do vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Quản lý Nhà nước Phát triển Nhiệt điện Việt Nam” làm đề tài luận văn chuyên ngành quản lý công nhằm nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực QLNN phát triển nhiệt điện đáp ứng nhu cầu phát triên kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh lượng gắn liền với bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững đất nước Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận văn Tác giả Mikkal E Herberg nghiên cứu an ninh lượng châu Á-Thái Bình Dương (Energy security and Asia-Pacific) The National bureau of Asian Reseach 2015 khẳng định phát triển động khu vực kéo theo nhu cầu lượng đặt nhiều thách thức an ninh lượng khu vực cần thiết phải có sách lượng kịp thời, hợp lý phủ để bảo đảm an ninh lượng, quốc gia cần phải có biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng nguồn lượng hiệu để bảo đảm trì động lực tăng trưởng phát triển [30] Đề án: “Điều chỉnh quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020” có xét đến 2030 (QHĐ7ĐC) Viện Năng lượng - Bộ Công Thương lập khẳng định quan điểm đắn Đảng, Nhà nước việc phát triển hệ thống điện quốc gia, huyết mạch kinh tế nhấn mạnh thêm số nhân tố thời đại Một nội dung quan trọng mà đề án tập trung nghiên cứu là: Đa dạng hóa nguồn lượng sơ cấp để sản xuất điện, ưu tiên phát triển nguồn điện từ lượng tái tạo (gió, mặt trời, sinh khối, ) góp phần bảo tồn tài nguyên lượng, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường [18] Bài viết: “Quy hoạch hệ thống điện Việt Nam – nhìn từ phía an ninh lượng Quốc gia” Ths.Nguyễn Anh Tuấn KS Nguyễn Mạnh Cường, Viện Năng lượng, 2015 tập trung vào số vấn đề: Hiệu chỉnh lại dự báo nhu cầu điện đến năm 2030 với mục tiêu giảm dần cường độ tiêu thụ điện, tăng hiệu sử dụng điện hiệu đầu tư công trình điện; tăng cường tỷ trọng nguồn lượng sạch: điện từ lượng tái tạo, từ khí đốt khí hoá lỏng để giảm thiểu tác động đến môi trường, phát triển bền vững; nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch lưới truyền tải: liên kết lưới truyền tải Bắc-Trung-Nam, truyền tải công suất lớn từ cụm nhiệt điện - điện hạt nhân từ duyên hải nam Trung Nam bộ, giảm dòng ngắn mạch [23] Đề tài Khoa học công nghệ: “Xây dựng biện pháp kiểm soát khí nhà kính lĩnh vực Nhiệt điện đốt than (NĐĐT) đề xuất lộ trình áp dụng biện pháp kiểm soát” Ths.Nguyễn Thị Thu Huyền tập thể tác giả Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện - Điện hạt nhân Đề tài bao gồm nội dung chính: Đánh giá tổng quan vấn đề liên quan Công nghệ thiết bị nhà máy nhiệt điện than, Cơ chế quản lý, vận hành sản xuất quản lý môi trường, đánh giá ảnh hưởng BĐKH; Xây dựng tiêu chí đánh giá mức giảm phát thải khí nhà kính lĩnh vực nhiệt điện đốt than; đề xuất lộ trình áp dụng biện pháp kiểm soát phát thải khí nhà kính lĩnh vực nhiệt điện đốt than [10] Bài báo: “Phát triển nhiệt điện bối cảnh biến đổi khí hậu Việt Nam” PGS.TS.Bùi Huy Phùng đưa kiến nghị: Rà soát, đánh giá xác tiềm năng, trữ lượng dạng lượng, dự báo nhu cầu lượng, nhu cầu điện với độ tin cậy cao, tiến hành xây dựng cân lượng sơ cấp (Quy hoạch lượng tổng thể quốc gia), theo Luật Điện lực 2013, làm sở khoa học pháp lý cho quy hoạch phát triển phân ngành điện, than, dầu-khí; từ xác định cấu tối ưu sử dụng nguồn lượng, cấu nguồn điện cho giai đoạn quy hoạch [17] Tuy nhiên, nói, vấn đề QLNN phát triển nhiệt điện Việt Nam chưa có nghiên cứu chuyên sâu, việc nghiên cứu đề tài “Quản lý Nhà nước Phát triển Nhiệt điện Việt Nam” vừa có ý nghĩa thực tiễn vừa có giá trị định lý luận Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Đưa giải pháp nhằm tăng cường việc quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Việt Nam; - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng QLNN phát triển nhiệt điện Việt Nam; - Đề xuất số giải pháp để tăng cường hiệu quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Luận văn tập trung nghiên cứu khai thác, sử dụng nhiên liệu truyền thống từ sản xuất, phân phối nhiệt điện miền: Bắc-Trung-Nam Việt Nam để đảm bảo an ninh lượng, phát triển bền vững bảo vệ môi trường - Thời gian nghiên cứu: cho giai đoạn từ năm 2000 đến 2020 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Đề tài nghiên cứu sở vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật lịch sử chủ nghĩa vật biện chứng 5.2 Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, thống kê, so sánh, phân tích, đối chiếu dự báo Những đóng góp Luận văn 6.1 Về mặt lý luận Hệ thống hóa lý luận phát triển nhiệt điện Việt Nam; công tác QLNN an toàn lượng nói chung phát triển nhiệt điện nói riêng 6.2 Về thực tiễn - Qua phân tích trạng nội dung QLNN khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản; sản xuất phân phối điện cho vùng, miền Việt Nam, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung QLNN phát triển nhiệt điện Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 - Kết nghiên cứu luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, bồi dưỡng cho công chức, viên chức lĩnh vực QLNN tài nguyên bảo vệ môi trường, lượng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, luận văn cấu trúc làm 03 chương Chương 1: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Việt Nam Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Việt Nam Chương Một số giải pháp hoàn thiện nội dung Quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Việt Nam Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NHIỆT ĐIỆN Ở VIỆT NAM 1.1 Những khái niệm 1.1.1 Nhiệt điện Nhiệt điện việc biến đổi nhiệt nhiên liệu thành điện năng, trình biến đổi thực nhờ tiến hành số trình liên tục (một chu trình) số thiết bị nhà máy nhiệt điện [5] 1.1.2 Vai trò nhiệt điện Nhiệt điện giữ vai trò chủ đạo hệ thống điện quốc gia Từ sở ban đầu sau tiếp quản (1954) 31,5 MW, đến hết năm 2013, tính riêng nguồn nhiệt điện, tổng công suất lên tới 15.539 MW, gấp 500 lần Nhiệt điện chiếm 50% tổng công suất toàn hệ thống nguồn nước, nguồn điện chủ yếu, giữ vai trò đặc biệt quan trọng hệ thống điện quốc gia Năm 1985, công suất lắp đặt nước 1.605,3 MW nhiệt điện, bao gồm nhiệt điện than, dầu, tua bin khí chiếm tới 81,9% cấu nguồn, với 70% sản lượng điện nước Đến năm 1995, toàn hệ thống có 4.549,7 M, nhiệt điện chiếm 36,6% cấu nguồn 20% sản lượng nước Tuy nhiên, việc phát triển nhiệt điện đứng trước thách thức không nhỏ nguồn than khí nước không đủ cung cấp cho nhà máy điện, phải nhập nhiên liệu Do đó, việc đảm bảo ổn định, lâu dài nguồn nhiên liệu than, khí, có nguồn nhiên liệu nhập khẩu, cung cấp ổn định cho nhà máy nhiệt điện có vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo đủ điện cho phát triển đất nước 1.1.3 Khai thác, sử dụng nhiệt điện Việt Nam nước có tiềm dầu mỏ lớn thứ có trữ lượng dầu thô đứng thứ khu vực Đông Nam Á Trước đây, nhà máy nhiệt điện dầu xây dựng chủ yếu tỉnh phía Nam, nhiên hầu hết dầu mỏ nước ta không sử dụng làm nhiên liệu để sản xuất điện tương lai Và với tiềm trữ lượng than lớn thứ ASEAN, sau Indonesia, 90% sản lượng than khai thác Việt Nam tập trung bể than Đông Bắc, đến hầu hết nhà máy nhiệt điện than tập trung miền Bắc, đặc biệt khu vực tỉnh Quảng Ninh Trong có nhà máy lớn Quảng Ninh (600 MW), Quảng Ninh (600 MW), Phả Lại 1+2 (1.040 MW) Ngoài ra, nước ta có trữ lượng khí đốt lớn, tỷ số thời gian đảm bảo khai thác lớn Đông Nam Á, lên đến 63,3 năm Các nhà máy nhiệt điện khí lại tập trung nhiều khu vực phía Nam, gần bể khí PVN khai thác Điểm bật nhà máy nhiệt điện khí thường tập trung thành cụm nhằm khai thác tối đa hệ thống đường ống vận chuyển khí PV GAS, hình thành Trung tâm điện lực (TTĐL) lớn TTĐL Dầu khí Nhơn Trạch (1.215 MW) TTĐL Phú Mỹ (4.015 MW) gần bể khí Cửu Long Nam Côn Sơn; TTĐL Ô Môn (2.800 MW) nhiệt điện khí Cà Mau (1.500 MW) gần khu vực bể khí Malay – Thổ Chu [3] Chính đặc điểm giải thích cho việc quy hoạch phát triển nguồn điện nước ta tương lai Nếu trước đây, xu hướng xây dựng nhà máy Nhiệt điện gần khu vực mỏ than khí, nhằm tận dụng tối đa lợi nguồn nhiên liệu Tuy nhiên đánh đổi lại việc không tối ưu vị trí nguồn điện với khu vực tiêu thụ Trong tương lai, việc xây dựng nhà máy nhiệt điện phụ thuộc vào vị trí mỏ nhiên liệu chuyển sang xu hướng nhập nhiên liệu cho sản xuất điện Các trung tâm điện lực lớn (chủ yếu nhiệt điện than) xây dựng dọc theo vùng duyên hải miền Trung phía Nam nhiều nhằm thuận lợi cho việc nhập nhiên liệu (than dự kiến nhập từ Australia Indonesia) gần khu vực tiêu thụ điện lớn miền Nam để giảm áp lực cung ứng cho đường dây 500kV Hệ thống điện Quốc gia 1.1.4 Sản xuất, phân phối nhiệt điện 1.1.4.1 Nhiệt điện khí Nhiệt điện khí có tỷ trọng đóng góp lớn cấu nguồn sản xuất nhiệt điện với tỷ trọng 48% tổng công suất nhiệt điện Nguồn nguyên liệu để sản xuất điện khí tự nhiên mua lại từ Tập đoàn dầu khí nhập khẩu, giá bán khí biến động theo giá dầu Mặc dù nguồn khí tự nhiên nước ta dồi dào, nhiên giá thành sản xuất điện khí mức cao công suất nhà máy điện khí lớn tỷ lệ khai thác lại không cao 1.1.4.2 Nhiệt điện than Đứng thứ cấu nguồn nhiệt điện nước ta, nguồn nguyên liệu toàn mua từ nguồn than đá trong nước Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam với giá ưu đãi, tương lai với phát triển dự án nhiều khả nước ta phải nhập thêm nguồn than bên Chi phí nhiên liệu để vận hành nhà máy nhiệt điện than thấp nhiều so với nhiệt điện khí khoảng 60% để đạt mức công suất nhiệt lượng Do nhiệt điện than nguồn lượng ưu tiên sử dụng chí thủy điện tính ổn định 1.1.4.3 Nhiệt điện dầu, khí Các nhà máy nhiệt điện dầu thường xây dựng chung tổ hợp khu nhiệt điện khí, dầu khu tổ hợp điện dầu khí Phú Mỹ, Nhiệt điện Ô Môn 1,2,3,4, Nhiệt điện Bà Rịa chi phí sản xuất điện cao nên nhiệt điện dầu khai thác nhằm bù đắp lượng điện thiếu tức thời, đóng góp cấu nhiệt điện nhóm thấp 1.2 Nội dung quản lý nhà nƣớc phát triển nhiệt điện 1.2.1 Khái niệm quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Về tổng thể, QLNN hiểu tác động tổ chức mang tính quyền lực - pháp lý quan nhà nước, người có thẩm quyền, tổ chức nhà nước trao quyền tới ý thức, hành vi, xử cá nhân, tổ chức, quan, tới trình xã hội hướng chúng vận động, phát triển nhằm đạt mục tiêu định QLNN xã hội Cũng cần phải lưu ý tác động tác động chiều mà có tác động hai chiều chủ thể QLNN đối tượng QLNN nhằm tạo hài hòa lợi ích Nhà nước, cộng đồng đối tượng có liên quan Từ cách tiếp cận này, QLNN phát triển nhiệt điện hiểu tác động có tổ chức quyền lực nhà nước, sở pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành để thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước uỷ quyền nhằm bảo đảm nguồn nhiệt điện cần thiết cho trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 1.2.2 Vai trò quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Thứ nhất, tạo khung thể chế, pháp lý cho phát triển nhiệt điện, thị trường nhiệt điện nhằm điều tiết bảo đảm cạnh tranh công thị trường nhiệt điện Thứ hai, hoạt động QLNN nhiệt điện phân biệt rõ hoạt động quản lý kinh doanh nhiệt điện Thứ ba, hoạt động QLNN nhiệt điện giải tồn ngành điện quốc gia nói chung nhiệt điện nói riêng Nhiệt điện Việt Nam hạn chế, xuất tình trạng cân đối nguồn nhiên liệu, cung ứng nhu cầu, nhu cầu đầu tư nguồn vốn đầu tư Thứ tư, hoạt động QLNN khắc phục hạn chế chồng chéo phát triển ngành điện Nhà nước có vai trò tạo động lực cạnh tranh quốc gia; thiết lập hạ tầng đồng chi phí thấp; tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giá cạnh tranh 1.2.3 Nguyên tắc quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Thực QLNN phát triển nhiệt điện phải quán triệt đầy đủ nguyên tắc sau: - Thứ nhất, bảo đảm tính hệ thống: Nguyên tắc xuất phát từ chất hệ thống đối tượng quản lý Nhiệt điện trình biến đổi nhiên liệu phức tạp - Thứ hai, bảo đảm tính tổng hợp: Nguyên tắc xuất phát từ sở tác động tổng hợp hoạt động phát triển lên đối tượng quản lý (hệ thống nhiên liệu tạo nhiệt điện) - Thứ ba, bảo đảm tập trung dân chủ: Đây nguyên tắc QLNN phát triển nhiệt điện nói riêng, QLNN nói chung QLNN phát triển nhiệt điện thực nhiều cấp khác - Thứ tư, kết hợp quản lý theo ngành theo lãnh thổ: nhiệt điện nói riêng ngành điện nói chung Bộ công thương quản lý sử dụng - Thứ năm, kết hợp hài hòa lợi ích: biết, quản lý phát triển nhiệt điện trước hết quản lý hoạt động phát triển người tiến hành, tổ chức phát huy tính tích cực hoạt động người mục tiêu phát triển bền vững - Thứ sáu, kết hợp chặt chẽ, hài hòa quản lý phát triển nhiệt điện với quản lý kinh tế, quản lý xã hội - Thứ bảy, tiết kiệm hiệu quả: QLNN phát triển nhiệt điện đòi hỏi nguồn lực lớn, đó, nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội ngày cao 1.2.4 Đặc trưng quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Thứ nhất, QLNN phát triển nhiệt điện quản lý loại hàng hóa đặc biệt Giá trị sử dụng hàng hóa nhiệt điện khác với loại hàng hóa khác Sự biến động giá nhiệt điện có tác động lớn phát triển kinh tế - xã hội Ở góc độ kinh tế học, lạm phát chi phí đẩy phần lớn bắt nguồn từ biến động giá nhiệt điện Biến động giá nhiệt điện tạo biến động giá chuỗi hàng hóa Bên cạnh đó, hàng hóa nhiệt điện nước có mối liên hệ chặt chẽ với thị trường quốc tế nhạy cảm với biến động đời sống kinh tế - xã hội Chính vậy, nhà nước cần phải có nhạy bén, linh hoạt hoạt động quản lý, có khả phản ứng sách kịp thời trước biến động Thứ hai, nhiệt điện hàng hóa có tính liên thông, kết nối chặt chẽ nước, đa dạng chủng loại, liên quan đến nhiều trình, nhiều chủ thể có yếu tố cấu thành giá phức tạp Hoạt động QLNN nhiệt điện phải có công cụ phương thức quản lý phù hợp với đặc điểm hàng hóa nhiệt điện Quá trình khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh, truyền tải cần có can thiệp nhà nước với mức độ khác không giống nguồn nhiên liệu sản xuất nhiệt điện Vì vậy, hoạt động QLNN phải vừa bảo đảm tính thống ngành điện vừa phải có điều chỉnh cụ thể, linh hoạt loại nhiệt điện Thứ ba, QLNN nhiệt điện cần bảo đảm ngành điện trước ngành khác, vậy, yêu cầu dự báo, dự đoán nhiệt điện cần phải đặc biệt ý Hoạt động QLNN cần phải tạo chủ động cho ngành điện Sự ứng phó, đối phó mang tính chất tình nhiệt điện lâu dài tạo hệ lụy cho kinh tế đời sống xã hội Thứ tư, QLNN nhiệt điện liên quan đến quan quản lý chức quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật cấp hành Hoạt động QLNN nhiệt điện liên quan trực tiếp đến quan QLNN chủng loại lượng, quan quản lý tài chính, quan kế hoạch, đầu tư Chính vậy, hoạt động QLNN nhiệt điện cần có phối hợp đồng quan, ngành, lĩnh vực Thứ năm, QLNN nhiệt điện đòi hỏi cần có phối hợp chặt chẽ quản lý ngành lãnh thổ Năng lượng khối thống nhất, vậy, việc quản lý cần bảo đảm tính thống nhất, chấp nhận phân khúc, cắt đoạn QLNN nhiệt điện 1.2.5 Nội dung quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện - Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhiệt điện, bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội - Xây dựng thực sách, pháp luật nhiệt điện khu vực; mở rộng kho dự trữ xăng dầu; kết hợp an ninh lượng với bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia - Tổ chức máy QLNN nhiệt điện - Hỗ trợ, tạo điều kiện, can thiệp điều tiết phát triển nhiệt điện - Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan nhiệt điện 1.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc phát triển nhiệt điện số quốc gia 1.3.1 Mỹ Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố kế hoạch nhằm đối phó với biến đổi khí hậu, theo cắt giảm 30% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính 15 năm tới Ngoài ra, Mỹ định hạn chế đầu tư cho dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá nước ngoài, đồng thời kêu gọi tổ chức quốc tế nước cho vay hạn ngạch khí thải carbon sớm thực bước tương tự Than đá đóng góp tới 42% sản lượng điện Mỹ nguồn thải lượng khí CO2 lớn nhà máy điện, chiếm tới 83% Hiện nay, Bộ Năng lượng Mỹ triển khai Chương trình nghiên cứu công nghệ than nhằm mục đích hỗ trợ phát triển thương mại hóa công nghệ tiên tiến, giá thành thấp cho trình đốt than, khí hóa than khống chế mức phát tán ô nhiễm đốt than Chương trình áp dụng cho nhà máy nhiệt điện có nhà máy xây dựng hệ Trong thực tế, từ chương trình trên, số công nghệ cao cấp cho mục đích kiểm soát ô nhiễm môi trường đốt than (ví dụ vòi đốt với mức phát tán NOx thấp hệ thống tách lưu huỳnh từ khí ống khói nhà máy đốt than nghiền mịn thông thường) thương mại hóa áp dụng rộng rãi 1.3.2 Hàn Quốc Hàn Quốc nước có than antraxit nội địa tương tự than Việt Nam sản lượng thấp không nên hàng năm nhập than antraxit nước ta, than bitum Úc bitum Nga, Mỹ, Nam Phi, Columbia Indonesia Trong bối cảnh đó, nghiên cứu đốt than Hàn Quốc tiến hành lò sử dụng Các lò trước thiết kết đốt than antraxit, bitum bitum, tức lò đốt than bột lò lớp lỏng tầng sôi Hàn Quốc đốt thử nghiệm than trộn nhà máy có sẵn Tại Nhà máy nhiệt điện Dang-jin có nhà máy nhỏ Trong đó, tổng công suất nhà máy 1,2 3.000 MW, nhà máy có tổ máy, tổ máy 500 MW Công suất nhà máy số 2.000 MW, gồm hai tổ máy, tổ máy 1.000 MW 1.3.3 Đan Mạch Áp dụng hệ thống quản lý lượng Đan Mạch đánh thuế phát thải CO2 tất nguồn lượng, có sản xuất nhiệt điện Do việc áp dụng thuế làm giảm tính cạnh tranh ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều lượng, phủ Đan Mạch đưa thỏa thuận tự nguyện, theo giảm thuế CO2 cho doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý lượng chuẩn thực giải pháp tiết kiệm lượng Để tham gia thỏa thuận này, doanh nghiệp phải Cơ quan Năng lượng Đan Mạch đưa vào danh sách doanh nghiệp có cường độ tiêu thụ lượng lớn có thuế lượng vượt 4% giá trị gia tăng DN năm trước tham gia thỏa thuận 1.3.4 Một số gợi ý cho Việt Nam Từ kinh nghiệm số nước phát triển phát triển, nhận thấy Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật lượng môi trường Kiện toàn tổ chức, hoạt động hệ thống QLNN nhiệt điện, máy tổ chức Tổng cục lượng, Cục điều tiết điện lực để thực hoạt động QLNN cách hiệu Và để đảm bảo an toàn cung cấp lượng, việc xây dựng kế hoạch phát triển lượng dài hạn sách lượng quốc gia trở thành nhu cầu cấp bách, mang tính chiến lược Để phát triển ngành điện bền vững, đảm bảo an ninh cung cấp điện, việc đẩy mạnh thực hiệu quản lý nhu cầu điện sử dụng lượng tiết kiệm hiệu giải pháp quan trọng nhằm giảm công suất, sản lượng tiêu thụ điện, tránh tải lưới điện Vì vậy, Việt Nam cần nghiên cứu thí điểm điều chỉnh phụ tải điện giai đoạn cao điểm, đảm bảo an ninh cung cấp điện Việc tích hợp giải pháp công nghệ tự động điều chỉnh phụ tải ADR vào lưới điện Việt Nam cho phép nhà cung cấp giảm thiểu nhu cầu điện cao điểm cách làm việc với khách hàng để giảm thiểu chuyển hướng nhu cầu tiêu thụ điện Ngoài ra, với vấn đề tiết kiệm lượng nhà máy nhiệt điện cần ứng dụng sản phẩm công nghệ E-Plus làm phụ gia cho lò đốt than, dầu khí nhà máy Sản phẩm ứng dụng nhà máy nhiệt điện Đài Loan thử nghiệm số đơn vị Việt Nam Kết thử nghiệm Việt Nam cho thấy, khả tiết kiệm than nhà máy từ 3,5 - 12%, lượng dầu đốt tiết kiệm 12 - 20%, lượng phát thải khí độc hại công nghiệp giảm đáng kể TIỂU KẾT CHƢƠNG Quá trình xây dựng Chiến lược phát triển lượng quốc gia Quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam, có phát triển nhiệt điện phải dựa yếu tố sau: nhu cầu lượng để đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh tế, tiềm nguồn lượng sơ cấp nước, hợp tác quốc tế lượng (xuất/nhập lượng), phát triển lượng/điện phải gắn liền với bảo vệ môi trường – phát triển bền vững Hiện nước ta có nguồn sản xuất điện chủ yếu thủy điện nhiệt điện Nhiệt điện chủ yếu nguồn: nhiệt điện than, nhiệt điện khí nhiệt điện dầu Trong chương 1, tác giả trình bày số khái niệm như: nhiệt điện, vai trò nhiệt điện trình cung ứng điện Việt Nam, cách thức khai thác, sản xuất, phân phối nhiệt điện… Luận văn sâu nghiên cứu nội dung QLNN phát triển nhiệt điện Vai trò QLNN nhiệt điện Các nguyên tắc, cần thiết QLNN lĩnh vực Ngoài ra, luận văn tìm hiểu kinh nghiệm QLNN nhiệt điện số quốc gia như: Đan Mạch, Hàn Quốc, Mỹ để làm sở Việt Nam hoạt động QLNN phát triển nhiệt điện Từ đó, có số gợi ý cho công tác QLNN an ninh lượng bảo vệ môi trường Cụ thể như: phát triển lượng đôi với bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái Đảm bảo phát triển bền vững ngành Năng lượng; Phát triển nhanh ngành Năng lượng theo hướng đồng bộ, hiệu quả, sở phát huy nguồn nội lực kết hợp với mở rộng hợp tác quốc tế; Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia phát triển nguồn điện sở tiềm năng lượng sẵn có Việt Nam, hạn chế phụ thuộc vào lượng nhập khẩu… Ngoài ra, cần kiện toàn lại tổ chức cho hệ thống QLNN nhiệt điện: từ Bộ chủ quan đến Sở ban ngành/công ty phục trách lĩnh vực 10 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NHIỆT ĐIỆN Ở VIỆT NAM 2.1 Tổng quan tình hình tiêu thụ điện Việt Nam 2.1.1 Vị trí, điều kiện kinh tế - xã hội Hiện nay, vị trí xây dựng nhà máy điện phụ thuộc lớn vào phân bổ nguồn tài nguyên thiên nhiên, có phân hóa rõ rệt vùng miền Bắc khu vực có tiềm lớn tài nguyên than, bao gồm than Anthracite phân bố chủ yếu bể than Quảng Ninh, Thái Nguyên, Sông Đà, Nông Sơn, với tổng tài nguyên đạt 18 tỷ Trung Bộ không sẵn nguồn nhiên liệu để sản xuất điện năng, lại có nhiều cảng, thuận lợi cho hoạt động nhập than, nên lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng nhà máy nhiệt điện Và bật khu kinh tế Vũng Áng Phát huy vị trí đắc địa chiến lược phát triển điện quốc gia, Vũng Áng trở thành điểm đến hấp dẫn công trình nhiệt điện mang tầm cỡ lớn Theo quy hoạch phát triển lượng Chính phủ, đến năm 2020, Vũng Áng trở thành trung tâm nhiệt điện lớn quốc gia, với tổng công suất 6.450 MW Khu kinh tế Vũng Áng nơi thuận tiện cho việc cung cấp nguyên liệu cho nhà máy qua cầu cảng (yếu tố định đến tính hiệu dự án nhà máy nhiệt điện) Nam có thềm lục địa khu vực có tiềm dầu lớn Trữ lượng dầu khí tập trung chủ yếu bể trầm tích chính: 2.1.2 Khả khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản 2.1.2.1 Than đá Về mặt lý thuyết, Việt Nam nước có tiềm lớn tài nguyên than, bao gồm than Anthracite phân bố chủ yếu bể than Quảng Ninh, Thái Nguyên, Sông Hồng, Nông Sơn, với tổng tài nguyên đạt 18 tỷ Bể than Quảng Ninh lớn với tài nguyên trữ lượng đạt tỷ tấn, tỷ than thăm dò đánh giá đảm bảo độ tin cậy Bể than Quảng Ninh khai thác từ 100 năm phục vụ tốt cho nhu cầu nước xuất Than bitum phần lục địa bể than sông Hồng tính đến chiều sâu -1.700m (so với mực nước biển) có trữ lượng đạt 36,96 tỷ đạt đến 210 tỷ tính đến độ sâu -3.500m Than bùn có tổng trữ lượng khoảng 7,1 tỷ (70% tập trung đồng sông Cửu Long) Hiện nay, toàn sản lượng than khai thác phương pháp: lộ thiên hầm lò, bao gồm 24 mỏ lộ thiên 49 mỏ hầm lò, chủ yếu tập trung Bể than Đông Bắc (tỉnh Quảng Ninh) mỏ than khu vực phía Bắc (Thái Nguyên, Lạng Sơn, Nông Sơn) Nhiều năm liền, Việt Nam nằm nhóm nước sản xuất xuất than nhiều Thế giới, nhiên sản lượng khai thác xuất giảm dần qua năm Cụ thể năm 2010, tổng sản lượng than sản xuất đạt 46,98 triệu giảm xuống 37,5 triệu than nguyên khai vào năm 2014 (giảm 20,2%) 11 2.1.2.2 Dầu mỏ Đến nay, Việt Nam đánh giá quốc gia thuộc nhóm nước có nhiên liệu dầu khí Theo thống kê BP, trữ lượng dầu mỏ Việt Nam chiếm 0,3% tổng trữ lượng toàn Thế giới Theo đánh giá ngành dầu khí, tổng trữ lượng dầu khí đưa vào khai thác nước ta khoảng 3,8 – 4,2 tỷ dầu quy đổi (TOE), trữ lượng xác minh khoảng 1,05 – 1,14 tỷ TOE Tiềm dầu khí Việt Nam nằm bế Cửu Long, Nam Côn Sơn, Phú Khánh, MaLay Thổ Chu, Sông Hồng, Hoàng Sa Trường Sa Ở khu vực miền Bắc miền Trung, tính khả thi triển vọng thương mại nguồn khí độ tin cậy cao Do hầu hết trữ lượng khí nước ta khai thác khu vực miền Nam với hệ thống đường ống vận chuyển, kho chứa đầu tư phát triển tương đối đầy đủ 2.1.2.3 Khí đốt Khí đốt cung cấp cho nhà máy nhiệt điện khai thác từ bể khí Cửu Long, Nam Côn Sơn Malay Thổ Chu Bể Cửu Long bể khai thác lâu đời có trữ lượng dầu mỏ lớn Bể Malay Thổ Chu có tiềm khí đốt lớn Về cấu, khí đốt chiếm 60% tổng trữ lượng, tương đương với 21,8 nghìn tỷ m3 khí Với tiềm đó, với nhu cầu tiêu thụ khí không thay đổi, nguồn khí Việt Nam sử dụng đến 63,3 năm Tuy nhiên, việc khai thác nguồn khí ngày khó khăn, chi phí đầu tư lớn, để đưa vào sử dụng cần cân đo đong đếm lợi ích kinh tế, cộng với việc mỏ khí ngày cạn kiệt dẫn đến thời gian sử dụng chắn không đạt số 2.1.3 Khả sản xuất, phân phối điện Một nhà máy nhiệt điện than 1.000 MW tiêu thụ bình quân triệu than/năm Tạm bỏ qua sai lệch so với thực tế quy hoạch điện VII điều chỉnh, nhu cầu than cho ngành điện đến năm 2020 64,1 triệu cho 26.000 MW nhiệt điện than Nhu cầu tăng lên 131 triệu tổng công suất nhiệt điện than tăng lên đến 55.300 MW vào năm 2030 Trong theo quy hoạch ngành than lượng than thương phẩm sản xuất toàn ngành năm 2020 đạt 60 – 65 triệu 75 triệu năm 2030 Do thấy nguồn than nước đáp ứng đủ cho ngành điện buộc phải nhập khẩu, điều khiến khó tự chủ sản lượng giá than tương lai 12 Hình 2.4: Cân cung - cầu than Việt Nam (Triệu tấn) 2020- 2030 (Nguồn: Theo quy hoạch phát triển ngành than VN đến năm 2020) 2.2 Thực trạng quản lý nhà nƣớc phát triển nhiệt điện Việt Nam 2.2.1 Ban hành văn quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Trong năm qua, để đáp ứng yêu cầu QLNN nhiệt điện, hàng loạt văn quy phạm pháp luật ngành điện (bao hàm nhiệt điện) với hiệu lực pháp lý khác ban hành phần lớn văn quy phạm quan QLNN Trung ương ban hành Các văn tập trung vào việc thiết lập chế pháp lý cần thiết cho vận hành thị trường hàng hóa điện năng, điều tiết phát triển hàng hóa điện nhằm bảo đảm an ninh lượng, cung cấp đủ điện cho tiêu dùng sản xuất Và đặc biệt, Việt Nam thiếu chế tài kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường nhà máy nhiệt điện than; việc tăng tỷ trọng điện than ngược với xu thời đại, mâu thuẫn với chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu Nhiệt điện than tiêu tốn lượng than khổng lồ, Việt Nam phải nhập lượng than lớn, đòi hỏi đầu tư sở hạ tầng vận chuyển Cùng với việc nhập công nghệ lạc hậu nước tiên tiến từ bỏ công nghệ Tỷ lệ điện than lớn (56%) ảnh hưởng đến an ninh lượng; phát thải khí nhà kính lớn, ô nhiễm môi trường sống; chi phí lớn gánh nặng cho xã hội việc chăm sóc sức khỏe 2.2.2 Hoạt động quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Ngày 18 tháng 03 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 428/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 Quy hoạch phát triển nhà máy nhiệt điện với tỷ lệ thích hợp, phù hợp với khả cung cấp phân bố nguồn nhiên liệu Nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG): Đến năm 2020, tổng công suất khoảng 9.000 MW, sản xuất khoảng 44 tỷ kWh điện, chiếm 16,6% 13 sản lượng điện sản xuất; năm 2025, tổng công suất khoảng 15.000 MW, sản xuất khoảng 76 tỷ kWh điện, chiếm 19% sản lượng điện sản xuất; năm 2030, tổng công suất khoảng 19.000 MW, sản xuất khoảng 96 tỷ kWh điện, chiếm 16,8% sản lượng điện sản xuất Việt Nam xác định nhiệt điện (chiếm đa số nhiệt điện đốt than) làm trọng tâm phát triển nguồn điện Lựa chọn nhiệt điện than dường yêu cầu bắt buộc phát triển nguồn điện, cần nghiêm túc thực chiến lược kế hoạch hành động quốc gia tăng trưởng xanh thông qua việc kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt, vận hành nhà máy nhiệt điện than theo chuẩn mực giới công nghệ than Như vậy, QLNN phát triển nhiệt điện gặp nhiều thách thức không môi trường mà sở hạ tầng phụ trợ thách thức đảm bảo nguồn nhiên liệu ổn định lâu dài Đây thách thức an ninh lượng quốc gia 2.2.3 Tổ chức máy quản lý nhiệt điện Ngành Điện Việt Nam nói chung nhiệt điện nói riêng tổ chức theo chiều dọc với quản lý chặt chẽ Chính phủ Bộ Công Thương quan trực tiếp tham gia điều phối toàn hoạt động hệ thống thông qua quan tham mưu Tổng Cục lượng (DGE) Cục Điều tiết Điện lực (ERAV) Hình 2.6: Sơ đồ tổ chức máy quản lý nhiệt điện (Nguồn: Bộ Công thương) Cục điều tiết điện lực ERAV quan chịu trách nhiệm trực tiếp điều tiết hoạt động hệ thống điện nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng đảm bảo 14 tính công theo quy định pháp luật Một số nhiệm vụ ERAV (1) xây dựng điều tiết thị trường điện lực, (2) Điều tiết giá điện, (3) Giám sát cân cung – cầu điện năng, (4) cấp giấy phép kiểm tra hoạt động điện lực, (5) tham mưu cho Bộ Công thương cấu sách thị trường điện Ngoài EVN Bộ Công Thương nắm vai trò chủ chốt, số đơn vị khác có ảnh hưởng định vào hoạt động QLNN ngành điện nói chung nhiệt điện nói riêng Cụ thể: - Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ tài nguyên môi trường… Bộ ngành khác có ảnh hưởng gián tiếp đến văn pháp lý ngành Điện quy hoạch điện, giá bán điện,… - Các Tập đoàn/ Tổng công ty Nhà nước Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin),… có quan hệ mật thiết với việc phối hợp đầu tư, xây dựng, cung cấp nguồn nhiên liệu,… nhằm đảm bảo thực Quy hoạch điện lực quốc gia lập cho thời kỳ theo đạo Chính phủ 2.2.4 Giám sát, kiểm tra, tra trình thực quản lý nhiệt điện Thanh tra chức thiết yếu QLNN, hoạt động tự kiểm tra, xem xét quan hành Nhà nước, thực chủ thể quản lý có thẩm quyền, nhằm đánh giá ưu khuyết điểm, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, xử lý vi phạm, để hoàn thiện chế quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức cá nhân Hoạt động quản lý sáng tạo, đổi mới, công tác tra, kiểm tra với ý nghĩa khâu thiết yếu hoạt động quản lý, đòi hỏi đổi không ngừng Do vậy, cần hiểu toàn diện phương diện quản lý, điều hành phương pháp tra, kiểm tra cụ thể 2.3 Đánh giá hoạt động quản lý nhà nƣớc phát triển nhiệt điện 2.3.1 Những kết đạt Hoạt động QLNN phát triển nhiệt điện Việt Nam năm qua có đổi quan trọng Hệ thống văn QLNN lượng ngày hoàn thiện Việc phân công, phân nhiệm QLNN nhiệt điện bước hợp lý hóa Điều góp phần vào phát triển ngành điện nói chung nhiệt điện nói riêng Ngành Điện tập trung xây dựng nhiều nhà máy điện khu vực miền Nam Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải, Ô Môn, Sông Hậu, Long Phú… với công suất lên tới hàng chục nghìn MW để hàng năm đảm bảo điện cho khu vực này, giảm việc truyền tải điện miền Bắc vào Điều nói lên rằng, ngành Điện cân đối, cân nguồn lưới hệ thống để nước chỗ thiếu điện Theo dự kiến, dự án bắt đầu bận hành vào năm 2017 - 2018, 85% vốn vay thương mại sử dụng nguồn vốn ODA, 15% lại vốn đối ứng Việt Nam 2.3.2 Những hạn chế Mặc dù, quy hoạch phát triển nêu góp phần định hướng quan trọng cho phát triển nhiệt điện; tạo nên sở hạ tầng phục vụ đắc lực cho phát triển kinh 15 tế quốc dân; xây dựng hoàn thiện dần tư liệu, số liệu phục vụ tính toán quy hoạch QLNN nhiệt điện Song thực tế, hoạt động QLNN chưa tạo tính kết nối quy hoạch Phát triển nhiệt điện tức có nghĩa không đảm bảo sở hạ tầng, trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho trình sản xuất, đảm bảo nhu cầu ngành điện đề ra; mà nguồn nhiên liệu mà nhà máy nhiệt điện cần phải đáp ứng đầy đủ Tuy nhiên, phân ngành: than, dầu mỏ, khí đốt lại xây dựng chiến lược, quy hoạch riêng, thiếu phối hợp tổng thể Trên thực tế nhiều năm có khập khiễng, thiếu đồng tư lẫn quản lý nhiệt điên nói chung Thời gian quy hoạch chưa thống nhất; Tư liệu, số liệu phục vụ quy hoạch chưa đủ độ tin cậy cần thiết thiếu đồng bộ, thống phân ngành; Các nội dung quy hoạch chưa xem xét, tính toán cách đồng bộ, dẫn tới khập khiễng, thiếu thống nhất; Cơ cấu, tỷ lệ đầu tư chưa hợp lý phân ngành giai đoạn quy hoạch; Giá loại nhiên liệu đầu vào đầu nhau, thiếu cân đối tương quan hợp lý Để đảm bảo hiệu quả, nhiệt điện lượng nói chung cần phát triển đồng bộ, kịp thời, đảm bảo cung cấp đầy đủ với giá hợp lý cho nhu cầu Cho tới chưa có quy hoạch phát triển tổng thể nhiệt điện – trọng tâm phát triển mà phủ xác định Ngoài ra, trình triển khai xây dựng nhà máy nhiệt điện, gặp không khó khăn điều kiện thời tiết khăc nghiệt cực đoan; hệ thống sở hạ tầng chưa hoàn thiện, tiến độ giải phóng mặt chậm 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Những hạn chế hoạt động QLNN phát triển nhiệt điện xuất phát từ nguyên nhân sau: Thứ nhất, quan QLNN nhiệt điện phân tán, chưa thống Hiện nay, Trung ương có quan trực tiếp tham gia vào công việc QLNN nhiệt điện Tổng cục lượng Cục điều tiết điện lực Thứ hai, chế phối hợp Bộ công thương, Bộ tài chính, Bộ kế hoạch đầu tư số ngành khác QLNN nhiệt điện chưa thực hiệu Thứ ba, cấu tổ chức Tổng cục lượng nhiều vấn đề phải hoàn thiện Tổng cục Năng lượng quan trực thuộc Bộ Công Thương, thực chức tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương QLNN thực thi nhiệm vụ, QLNN nhiệt điện Như vậy, xét chức Tổng cục "cơ quan tham mưu" giúp Bộ trưởng QLNN thực thi nhiệm vụ QLNN 16 TIỂU KẾT CHƢƠNG Hiện nay, vị trí lắp đặt nhà máy điện phụ thuộc lớn vào phân bổ nguồn tài nguyên thiên nhiên, có phân hóa rõ rệt vùng miền Việc tự chủ nguồn nhiên liệu nước có ý nghĩa lớn việc xây dựng nguồn điện cho phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh lượng cho Quốc gia Nước ta có nhiều tiềm để phát triển nhà máy nhiệt điện, trữ lượng đáng kể loại khoáng sản lượng, đặc biệt than khí đốt, nhân tố hỗ trợ cho nguồn nhiên liệu để sản xuất điện Các nhà máy điện xây dựng gần nguồn tài nguyên thuận tiện việc cung cấp nhiên liệu giảm chi phí vận chuyển, chi phí kho bãi… Tuy nhiên, hoạt động QLNN với phát triển nhiệt điện gặp nhiều khó khăn vướng mắc Nội dung QLNN phát triển nhiệt điện lồng ghép văn ban hành ngành điện lực nói chung, chưa có văn riêng biệt cho lĩnh vực Bộ máy QLNN nhiệt điện cồng kềnh, phức tạp, chức nhiệm vụ chưa rõ ràng Các hoạt động giám sát, tra, kiểm tra nhà máy nhiệt điện, hoạt động nhằm phát triển nhiệt điện chưa thường xuyên, dẫn tới tình trạng dự án NMNĐ xả thải, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng 17 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NHIỆT ĐIỆN 3.1 Quan điểm, định hƣớng mục tiêu quản lý nhà nƣớc phát triển nhiệt điện Việt Nam 3.1.1 Quan điểm phát triển Quan điểm phát triển nhiệt điện Việt Nam lồng ghép Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (gọi tắt Quy hoạch điện VII Điều chỉnh) với nội dung sau đây: - Phát triển điện trước bước nhằm cung cấp đủ điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhu cầu điện cho sinh hoạt nhân dân - Sử dụng có hiệu nguồn lượng sơ cấp nước, kết hợp với nhập điện, nhập nhiên liệu hợp lý nhằm đa dạng hóa nguồn lượng sơ cấp cho sản xuất điện Ưu tiên phát triển nguồn điện sử dụng lượng tái tạo, tạo đột phá việc đảm bảo an ninh lượng quốc gia, góp phần bảo tồn tài nguyên lượng, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường sản xuất điện - Phát triển đồng nguồn lưới điện sở nguồn lực nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội; thực đầu tư cân đối phát triển nguồn điện nhu cầu điện vùng, miền sở sử dụng hợp lý, có hiệu nguồn tài nguyên lượng sơ cấp vùng, miền - Phát triển lưới truyền tải 220 kV, 500 kV hệ thống điện quốc gia nhằm bảo đảm truyền tải điện từ trung tâm điện lực tới trung tâm phụ tải cách an toàn, tin cậy kinh tế; đồng thời trọng phát triển nguồn điện nhỏ sử dụng lượng tái tạo đấu nối với lưới điện phân phối, góp phần giảm tổn thất điện - Từng bước nâng cao chất lượng điện để cung cấp dịch vụ điện với chất lượng ngày cao Thực giá bán điện theo chế thị trường nhằm khuyến khích đầu tư phát triển ngành điện; khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm có hiệu - Phát triển thị trường điện lực cạnh tranh theo lộ trình nhằm đa dạng hóa phương thức đầu tư kinh doanh điện Nhà nước giữ độc quyền lưới điện truyền tải để đảm bảo an ninh hệ thống lượng quốc gia 3.1.2 Định hướng phát triển  Định hướng phát triển - Phát triển cân đối công suất nguồn miền: Bắc, Trung Nam, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện hệ thống điện miền nhằm giảm tổn thất truyền tải, chia sẻ công suất nguồn dự trữ khai thác hiệu nhà máy thủy điện mùa mưa mùa khô - Phát triển hợp lý trung tâm điện lực, kết hợp với phát triển nguồn điện vừa nhỏ vùng, miền nước nhằm đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện 18 chỗ giảm tổn thất hệ thống điện quốc gia đảm bảo tính kinh tế dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho vùng nước - Phát triển nguồn điện đầu tư chiều sâu, đổi công nghệ nhà máy điện vận hành; đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; sử dụng công nghệ đại nhà máy điện - Đa dạng hóa hình thức đầu tư phát triển nguồn điện nhằm tăng cường cạnh tranh, nâng cao hiệu kinh tế 3.1.3 Mục tiêu phát triển  Mục tiêu tổng quát: Huy động nguồn lực nước quốc tế cho phát triển điện lực để bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng ngày cao, giá điện hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước; sử dụng đa dạng, hiệu nguồn lượng sơ cấp cho sản xuất điện; đẩy mạnh phát triển sử dụng nguồn lượng tái tạo cho sản xuất điện, bước nâng cao tỷ trọng nguồn điện sản xuất từ nguồn lượng tái tạo nhằm giảm nhẹ phụ thuộc vào nguồn điện sản xuất từ than nhập khẩu, góp phần đảm bảo an ninh lượng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường phát triển kinh tế - xã hội bền vững; hình thành phát triển hệ thống điện thông minh, có khả tích hợp với nguồn lượng tái tạo có tỷ lệ cao  Mục tiêu cụ thể: - Cung cấp đủ nhu cầu điện nước, đáp ứng cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nước với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7,0%/năm giai đoạn 2016 - 2030: - Xây dựng hệ thống lưới điện vận hành linh hoạt, khả tự động hóa cao từ khâu truyền tải đến khâu phân phối; thực phát triển trạm biến áp không người trực bán người trực để nâng cao suất lao động ngành điện - Đẩy nhanh chương trình điện khí hóa nông thôn, miền núi, đảm bảo đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn tiếp cận sử dụng điện 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung quản lý nhà nƣớc phát triển nhiệt điện 3.2.1 Hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, để phát triển lĩnh vực nào, yêu cầu đặt cần phải có hành lang pháp lý Ngành điện nói chung lĩnh vực nhiệt điện nói riêng Việt Nam đặt yêu cầu hoàn thiện pháp luật để lĩnh vực ngày phát triển Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, sách phát triển nhiệt điện giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao hiệu lực QLNN phát triển nhiệt điện.Việc thực giải pháp tạo sở cho việc triển khai thực giải pháp khác Trong thời gian tới, để khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ, thiếu kịp thời, không phù hợp hệ thống luật pháp, sách phát triển nhiệt điện nay, cần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống 19 3.2.2 Nâng cao lực máy quản lý nhà nước quản lý nhiệt điện Đây giải pháp bản, then chốt, có ý nghĩa quyếtđịnh đến việc nâng cao lực máy QLNN nhiệt điện nước ta giai đoạn Bởi vì, hệ thống lực lượng xây dựng, ban hành tổ chức thực nhiệm vụ QLNN nhiệt điện Giải pháp phải tiến hành đồng thời, song song với giải pháp hoàn thiện hệ thống luật pháp, sách phát triển nhiệt điện đảm bảo cho việc nâng cao hiệu lực QLNN phát triển nhiệt điện Kiện toàn tổ chức máy QLNN nhiệt điện: Khẩn trương hoàn chỉnh cấu máy QLNN ngành điện nói chung nhiệt điện nói riêng theo Quyết định Số: 14318/QĐ-BCT “Phê duyệt đề án tái cấu ngành điện lực Việt Nam phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa phát triển bên vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” 3.2.3 Tăng cường phối hợp quan, tổ chức quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Để hoàn thiện chế phối hợp quan, tổ chức QLNN phát triển nhiệt điện cần tiến hành công việc sau: Nội dung phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu quan Việc phối hợp phải tiến hành thường xuyên, định kỳ hàng tháng, quý, năm.Trong tình đột xuất phải chủ động báo cho để phối hợp xử lý Không phối hợp thực biện pháp tác nghiệp (điều tra, khảo sát ), mà phối hợp công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật trình phát triển nhiệt điện Ngoài ra, quan QLNN nhiệt điện cấp phải có liện hệ chặt chẽ với quan lĩnh vực bảo vệ môi trường.Bởi thực trạng cấp bách nhà máy nhiệt điện thời gian gần đây, đặc biệt nhà máy nhiệt điện than.Việc xả thải tro, xỉ than không kỹ thuật, không quy định gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sống người dân quanh khu vực nhà máy Vì vậy, cần tăng cường hoạt động quản lý, tra, kiểm tra xử lý vi phậm bảo vệ môi trường 3.2.4 Đẩy mạnh công tác kiểm tra phát triển nhiệt điện Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động thường xuyên, phát kịp thời hành vi vi phạm pháp luật phát triển nhiệt điện Đảm bảo nhà máy nhiệt điện vào hoạt động nhà máy thi công phải tra từ đến lần năm theo quy định thay lực lượng tra mỏng nên doanh nghiệp phải năm tra lần Tăng cường đội ngũ tra số lượng chất lượng Đặc biệttăng số lượng tra tỉnh, thành có nhiều dự án nhà máy nhiệt điện 3.2.5 Tăng cường hợp tác quốc tế Học hỏi tiếp nhận tiến công nghệ: Nhằm tận dụng hiệu chuyển đổi lượng từ nguồn nhiên liệu sơ cấp thành điện năng, nhà khoa học giới không ngừng nghiên cứu, nâng cao hiệu suất nhà máy nhiệt điện, góp phần giảm tiêu thụ 20 nhiên liệu đơn vị điện thương mại, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường Các nhà máy nhiệt điện than vận hành đến năm 2014 thường áp dụng công nghệ có thông số Cận tới hạn (Sub Crictical - Sub-SC) hiệu suất khoảng 39% Tiếp theo giai đoạn đến năm 2020, nhà máy áp dụng công nghệ có thông số Siêu tới hạn (Super crictical – SC), hiệu suất khoảng 42 % Về thiết bị vật liệu: Các thiết bị nhà máy nhiệt điện đến nhiều năm sau phải nhập ngoại, việc nắm bắt thông tin lực sản xuất, chất lượng thiết bị, chi phí thiết bị, vật liệu, dịch vụ…là cần thiết để có lựa chọn đắn trình đầu tư xây dụng nhà máy 3.2.6 Đầu tư nguồn lực Cán yếu tố định thành công hoạt động tổ chức Muốn vậy, cần phải xây dựng đội ngũ cán vững mạnh chuyên môn, có cấu hợp lý, có lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu đặt 3.2.7 Tuyên truyền, giáo dục Hiệu lực QLNN phát triển nhiệt điện không phụ thuộc vào quy phạm pháp luật nhiệt điện, vào hệ thống tổ chức máy QLNN nhiệt điện cấp, mà phụ thuộc nhiều vào ý thức, trách nhiệm nhà lãnh đạo, nhà quản lý, chủ doanh nghiệp tầng lớp dân cư Vì vậy, cần phải tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm phát triển nhiệt điện toàn xã hội 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Cần thay đổi tư nhận thức Các nhà máy nhiệt điện đưa vào vận hành giai đoạn trước năm 2015 phần lớn sử dụng công nghệ cận tới hạn thấp hoen, có hiệu suất không cao, tiêu thụ nhiều nhiên liệu Chính vậy, cần có thay đổi mạnh mẽ tư nhận thức việc phát triển, định hướng công nghệ nhà máy nhiệt điện tương lai Việc sử dụng công nghệ đại, tiêu hao nhiên liệu, áp dụng yêu cầu môi trường nghiêm ngặt dẫn tới tăng chi phí đầu tư ban đầu tăng giá thành sản xuất Nhưng định hướng phát triển yêu cầu bắt buộc tương lai không xa Việt Nam có vị trí địa lý nằm trung tâm Đông Nam châu Á, với thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế Biển Đông triệu km2, gấp lần diện tích đất liền nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nắng, gió, mưa nhiều có điều kiện tự nhiên đặc biệt tốt để phát triển lượng tái tạo.Theo nhà đầu tư, trở ngại lớn sách phát triển, thu xếp nguồn vốn, đặc biệt giá bán điện Việc chưa có văn quy phạm pháp luật mức cao (như luật, nghị định) để khuyến khích nhà đầu tư phát triển lượng tái tạo; chưa có chiến lược/quy hoạch cụ thể phát triển nguồn lượng cấp quốc gia xem thách thức dẫn đến việc chậm triển khai dự án cấp phép thu hút đầu tư Các nhà đầu tư cho suất đầu tư nguồn lượng tái tạo cao so với nguồn truyền thống hỗ trợ Nhà nước để triển khai lại thấp so với nước giới dẫn đến việc đầu tư không mang lại hiệu quả.Giá điện gió thấp, giá 21 điện sinh khối chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư, giá điện từ pin mặt trời chưa xây dựngcũng trở ngại lớn Ngoài ra, nhà đầu tư kiến nghị Chính phủ cần sớm ban hành luật lượng tái tạo, nhằm tạo điều kiện thuận lợi có tính đột phá để đẩy mạnh khai thác sử dụng nguồn lượng Chỉ có quan tâm thực Chính phủ hành động cụ thể luật hóa tạo thị trường cho lượng tái tạo phát triển 3.3.2 Quản lý rủi ro, thích ứng với biến đổi khí hậu Việt Nam quốc gia dự báo bị tác động nghiêm trọng BĐKH mực nước biển dâng Vì vậy, việc chuyển đổi dần từ công nghiệp truyền thống sử dụng lượng hóa thạch chủ yếu sang công nghiệp cácbon thấp phát triển công nghiệp xanh bước tiến quan trọng nhân loại Do đó, ngăn ngừa BĐKH toàn cầu mực nước biển dâng Về lợi ích quốc gia, việc phát triển công nghiệp xanh giúp tiết kiệm đầu vào lượng, nguyên liệu, tăng hiệu suất sử dụng, giảm nhập nhiên liệu, đồng thời giảm gánh nặng nhập siêu cho kinh tế, tạo nhiều việc làm góp phần xóa đói giảm nghèo bảo đảm môi trường bền vững 3.3.3 Chính sách cụ thể cho bắc bộ, trung nam Dựa điều kiện đặc điểm riêng vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng sách phát triển cụ thể cho vùng miền Tuy nhiên, cần phải chỉnh sửa, tính toán bậc lũy tiến cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân doanh nghiệp Và đặc biệt, xây dựng biểu giá bán lẻ cần phải ưu tiên đối tượng người nghèo, người có thu nhập thấp trước tiên 22 TIỂU KẾT CHƢƠNG Trong hai thập niên qua, Việt Nam chứng kiến gia tăng nhanh chóng nhu cầu điện vấn đề nguồn cung gặp căng thẳng để bắt kịp với cầu Sản lượng điện thương phẩm năm 2014 tăng gấp 5,73 lần so với nhu cầu năm 2000, đạt 128,43 tỷ kWh Đề án Điều chỉnh quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 (QHĐ7ĐC) Viện Năng lượng - Bộ Công Thương lập Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm 2016 coi văn có tính định hướng cho phát triển toàn chuỗi giá trị ngành điện Việt Nam tương lai, kết hợp toàn diện nhiều yếu tố Ngoài ra, chương luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu QLNN phát triển nhiệt điện Việt Nam Cụ thể là: Hoàn thiện pháp luật QLNN phát triển nhiệt điện, Nâng cao lực máy QLNN quản lý nhiệt điện, Tăng cường phối hợp quan, tổ chức QLNN phát triển nhiệt điện, Đẩy mạnh công tác kiểm tra phát triển nhiệt điện, Tăng cường hợp tác quốc tế, Đầu tư nguồn lực, Tuyên truyền, giáo dục Và tác giả đưa 03 kiến nghị nhằm thay đổi tu nhà lãnh đạo, nhà đầu tư, người dân thực xây dựng, vận hành nhà máy nhiệt điện Bởi nguyên nhân gây cân sinh thái (sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản), gây ô nhiễm môi trường xỉ, tro than…Vì vây, QLNN phát triển nhiệt điện cần phải quản lý rủi ro, thích ứng với biến đổi khí hậu cần đưa sách phù hợp cho vùng miền 23 KẾT LUẬN Ngành điện nói chung Nhiệt điện nói riêng có vai trò quan trọng đời sống kinh tế, xã hội quốc gia Vì vậy, QLNN phát triển nhiệt điện Việt Nam vấn đề cấp bách cần quan tâm Thực đề tài này, tác giả luận văn đạt điều sau: - Làm rõ khái niệm bản: nhiệt điện, vai trò nhiệt điện, khai thác, sử dụng, sản xuất, phân phối nhiệt điện Và đặc biệt, trọng tới nội dung QLNN phát triển nhiệt điện Tác giả nghiên cứu Khái niệm QLNN phát triển nhiệt điện; Vai trò QLNN phát triển nhiệt điện; Nguyên tắc QLNN phát triển nhiệt điện; Đặc trưng QLNN phát triển nhiệt điện; Nội dung QLNN phát triển nhiệt điện - Chương 2, tác giả đánh giá thực trạng mà lĩnh vực nhiệt điện vướng mắc Từ đó, rút nguyên nhân hạn chế QLNN phát triển nhiệt điện Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn: chưa có văn quy phạm pháp luật cụ thể phát triển nhiệt điện, tổ chức máy cồng kềnh, phức tạp, đặc biệt vấn đề ô nhiễm môi trường nhà máy nhiệt điện gây vấn đề cần cấp lãnh đạo tập trung xử lý Và việc phát triển nhiệt điện đứng trước thách thức không nhỏ nguồn than khí nước không đủ cung cấp cho nhà máy điện, phải nhập nhiên liệu Do đó, việc đảm bảo ổn định, lâu dài nguồn nhiên liệu than, khí, có nguồn nhiên liệu nhập khẩu, cung cấp ổn định cho nhà máy nhiệt điện có vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo đủ điện cho phát triển đất nước - Tác giả đưa giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nhiệt điện, khuyến nghị nhằm thay đổi tư cấp lãnh đạo, nhà đầu tư, doanh nghiệp người dân; nhằm quản lý rủi ro, thích ứng với BĐKH sách cụ thể cho vùng miền Những giải pháp QLNN phát triển nhiệt điện mà luận văn đưa không mang tính đột phá phần phản ánh vấn đề vô thiết QLNN lượng nói chung nhiệt điện nói riêng giai đoạn Trên sở vấn đề trình bày, luận văn hy vọng đóng góp, bổ sung nhằm hoàn thiện thể chế, sở pháp luật liên quan đến QLNN phát triển nhiệt điện Việt Nam 24 ... phát triển nhiệt điện Việt Nam Chương Một số giải pháp hoàn thiện nội dung Quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Việt Nam Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NHIỆT ĐIỆN Ở VIỆT... DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NHIỆT ĐIỆN 3.1 Quan điểm, định hƣớng mục tiêu quản lý nhà nƣớc phát triển nhiệt điện Việt Nam 3.1.1 Quan điểm phát triển Quan điểm phát triển nhiệt điện Việt Nam. .. cứu lý luận quản lý nhà nước phát triển nhiệt điện Việt Nam; - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng QLNN phát triển nhiệt điện Việt Nam; - Đề xuất số giải pháp để tăng cường hiệu quản lý nhà nước phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về phát triển nhiệt điện ở việt nam (tt) , Quản lý nhà nước về phát triển nhiệt điện ở việt nam (tt) , Quản lý nhà nước về phát triển nhiệt điện ở việt nam (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập