Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với viên chức ngành y tế – từ thực tiễn bệnh viện phổi trung ương

89 25 1
  • Loading ...
Loading...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VŨ HOÀNG QUỲNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ -TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VŨ HOÀNG QUỲNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ - TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 60 38 01 02 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THỊ HƢƠNG HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Học viện Hành Quốc gia, Khoa sau đại học, Lãnh đạo Bệnh viện Phổi Trung ƣơng tạo điều kiện thuận lợi để đƣợc tham dự hoàn thành khóa học Thạc sĩ Luật Hiến pháp – Luật Hành Luận văn không hoàn thành đƣợc giúp đỡ nhiệt tình từ PGS.TS Lê Thị Hƣơng, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn hoàn thành Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Lê Thị Hƣơng thầy cô Học viện Hành Quốc gia trang bị cho kiến thức luật học để làm sở cho thực thành công Luận văn Xin chân thành cảm ơn Bệnh viện Phổi Trung ƣơng giúp đỡ trình khảo sát, thu thập số liệu phân tích thực trạng đội ngũ viên chức Bệnh viện Phổi Trung ƣơng Xin trân trọng cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vũ Hoàng Quỳnh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu Luận văn trung thực Những kết luận Luận văn chƣa đƣợc công bố công trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vũ Hoàng Quỳnh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Quản lý nhà nƣớc: QLNN Cơ quan nhà nƣớc: CQNN Cơ quan hành Nhà nƣớc: CQHCNN Xã hội chủ nghĩa: XHCN MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích luận văn 3.2 Nhiệm vụ luận văn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phƣơng pháp luận 5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn 7 Kết cấu luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ 1.1 QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ 1.1.1 Khái niệm viên chức viên chức ngành y tế 1.1.2 Quan niệm quản lý nhà nƣớc viên chức ngành y tế 18 1.2 CẤU THÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ 28 1.2.1 Chủ thể quản lý nhà nƣớc viên chức ngành y tế 28 1.2.2 Nội dung quản lý nhà nƣớc viên chức ngành y tế 30 1.2.3 Công cụ quản lý nhà nƣớc viên chức ngành y tế 33 1.3 Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nƣớc viên chức ngành y tế 36 1.3.1 Hệ thống thể chế quản lý nhà nƣớc viên chức ngành y tế 36 1.3.2 Năng lực thực pháp luật máy quản lý nhà nƣớc viên chức ngành y tế 37 1.3.3 Tính chất hoạt động nghề nghiệp đội ngũ viên chức ngành y tế 38 1.3.4 Tổ chức hoạt động đơn vị nghiệp công lập 41 1.3.5 Sự tham gia nhân dân vào hoạt động quản lý nhà nƣớc đội ngũ viên chức ngành y tế 42 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƢƠNG 44 2.1 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƢƠNG 44 2.1.1 Tổng quan đội ngũ viên chức y tế Bệnh viện Phổi Trung ƣơng 44 2.1.2 Thực trạng quản lý nhà nƣớc viên chức y tế bệnh viện Phổi Trung ƣơng 50 2.1.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc viên chức y tế bệnh viện Phổi Trung ƣơng 55 2.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC Y TẾ TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƢƠNG 60 2.2.1 Hoàn thiện chiến lƣợc, kế hoạch phát triển đội ngũ viên chức y tế 60 2.2.2 Hoàn thiện hệ thống văn liên quan đến quản lý nhà nƣớc viên chức y tế 62 2.2.3 Đổi công tác tuyển dụng viên chức ngành y tế 64 2.2.4 Đổi công tác đánh giá viên chức 67 2.2.5 Chú trọng công tác đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn đạo đức nghề nghiệp 71 2.2.6 Hoàn thiện chế độ thi đua, khen thƣởng thực sách hỗ trợ, khuyến khích viên chức 72 2.2.7 Chú trọng công tác tra, giám sát xử lý vi phạm 76 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con ngƣời nhân tố định cho thành công hoạt động, đặc biệt lĩnh vực y tế Chính Nghị số 46-NQ/TW ngày 23/10/2005 Bộ trị công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình rõ "Nghề y nghề đặc biệt, cần đƣợc tuyển chọn, bồi dƣỡng, sử dụng đãi ngộ đặc biệt " Với xứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, nghề Y ngày khẳng định tầm quan trọng tồn tại, phát triển đất nƣớc, không nói đến vai trò viên chức ngành y tế Mỗi viên chức ngành y tế gƣơng sáng nỗ lực phấn đấu rèn luyện vƣơn lên chuyên môn, đạo đức, nghề nghiệp để không giúp ngƣời dân gìn giữ sức khỏe, vƣợt qua bệnh tật mà để lại tình cảm, kỷ niệm không quên tình ngƣời Đó trách nhiệm cao quý mà ngƣời làm nghề y phải gánh vác, hành động họ dù nhỏ đến đâu liên quan đến tính mạng ngƣời hạnh phúc gia đình Nhận thức đƣợc tầm quan trọng viên chức ngành y tế năm qua, Đảng Nhà nƣớc quan tâm tạo điều kiện cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý viên chức ngành y tế Bên cạnh việc đổi công tác quản lý nâng cao chất lƣợng đội ngũ viên chức ngành y tế đòi hỏi thiết xã hội giai đoạn Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy đến hệ thống thể chế quản lý viên chức chƣa đầy đủ, chƣa tạo sở pháp lý hoàn chỉnh cho hoạt động thực thi nghiệp vụ viên chức y tế Cơ cấu, chất lƣợng đội ngũ viên chức ngành y tế chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu xã hội Một nguyên nhân sâu xa dẫn đến hạn chế công tác quản lý viên chức nhiều bất cập, hạn chế chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nƣớc thời kỳ Bệnh viện Phổi Trung ƣơng Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành hạng I chuyên khoa Lao Bệnh phổi Việc tìm hiểu thực trạng viên chức Bệnh viện đƣợc lãnh đạo Bệnh viện quan tâm Trong thời gian qua, Bệnh viện Phổi Trung ƣơng nỗ lực xây dựng đội ngũ viên chức có kiến thức chuyên môn sâu, kỹ làm việc thành thạo, hiệu quả, gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Nghiên cứu, ban hành nhiều chế sách phù hợp, đảm bảo tuyển dụng viên chức phải sở tự cạnh tranh; có chế phát huy động lực làm việc, tạo môi trƣờng làm việc, khuyến khích sáng tạo, cống hiến Nhờ phần lớn viên chức nhận thức rõ trách nhiệm mình, không ngừng phấn đấu học tập, lao động, sáng tạo, phát huy khả năng, trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao; đồng thời có ý thức, trách nhiệm cao việc phục vụ nhân dân, đặc biệt cán lãnh đạo chủ chốt, ngƣời đứng đầu quan, đơn vị Mặc dù vậy, với thực trạng thời gian dài, chế quản lý đội ngũ viên chức ngành y tế đƣợc thực giống nhƣ cán bộ, công chức, chƣa tính đến đặc điểm tính chất hoạt động nghề nghiệp đặc thù viên chức ngành y tế Điều làm hạn chế chất lƣợng đội ngũ viên chức y tế Bệnh viện Phổi Trung ƣơng không đáp ứng yêu cầu phục vụ ngƣời bệnh Bệnh viện chế thị trƣờng định hƣớng XHCN Nhận thức đƣợc vấn đề nêu trên, học viên mạnh dạn lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nƣớc viên chức ngành y tế - từ thực tiễn Bệnh viện Phổi Trung ƣơng” làm đề tài luận văn thạc sĩ ngành Luật Hiến pháp Luật Hành Tình hình nghiên cứu Quản lý viên chức không vấn đề mới, nhƣng đề tài có tính thời không phần phức tạp Đã có nhiều công trình nghiên cứu tiếp cận vấn đề khía cạnh khác Các công trình nghiên cứu công bố chủ yếu vấn đề có liên quan đến nội dung luận văn kể đến số công trình: - PGS Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2001), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - đại hoá đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - Mạc Minh Sản (2003), Hoàn thiện pháp luật cán quyền cấp sở theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền nước ta nay, Luận văn thạc sĩ Luật học, Hà Nội - TS Thang Văn Phúc, TS Nguyễn Minh Phƣơng, Nguyễn Thu Huyền (2004) “Hệ thống công vụ xu hướng cải cách số nước giới”, sách tham khảo - TS Nguyễn Minh Phƣơng (2005), Bộ Nội vụ, Đề tài cấp Bộ “Luận khoa học phân định công chức với viên chức” - GS.TS Phạm Hồng Thái (2009), “Sự điều chỉnh pháp luật viên chức”, Tạp chí Tổ chức nhà nƣớc, (số 1) - TS Trần Anh Tuấn (2011), “Tiếp tục đổi chế quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập”, Tạp chí Tổ chức nhà nƣớc, (số 8) - Ths Lê Minh Hƣơng (2012), “Một số vấn đề tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức theo Nghị định số 29/NĐ-CP Chính phủ”, Tạp chí Tổ chức nhà nƣớc, (số 5) - Nguyễn Hữu Đức (2003), “Từ đặc điểm, tính chất đội ngũ cán bộ, công chức sở để xây dựng chế độ, sách phù hợp”, Tạp chí Tổ chức nhà nƣớc, (số 8) - Nguyễn Hữu Lộc (2003), “Tăng cường cán sở”, Tạp chí Tổ chức nhà nƣớc, (số 8) - Hữu Phan (2003), “Xây dựng tiêu chuẩn cụ thể chức danh cán bộ, công chức cấp xã”, Tạp chí Tổ chức nhà nƣớc, (số 10) sách Đảng pháp luật Nhà nƣớc; phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc; lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm công tác; trọng đến kết thực đƣợc giao; phƣơng pháp đánh giá kết hợp hình thức tự đánh giá công chức, góp ý tập thể đơn vị công tác, ý kiến thủ trƣởng đơn vị để xếp loại công chức hàng năm theo mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhƣng hạn chế lực không hoàn thành nhiệm vụ Tuy nhiên, việc đánh giá viên chức chƣa phản ánh sát thực phẩm chất lực viên chức Các tiêu chí chung chung, áp dụng cho nhiều đối tƣợng, nhiều nhóm viên chức, chƣa cụ thể hoá cho loại hoạt động công vụ, trình xây dựng hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm Khi đánh giá khó phân định đƣợc ranh giới mức độ hoàn thành nhiệm vụ viên, đặc biệt khó để xác định mức độ “hoàn thành nhiệm vụ nhƣng hạn chế lực” Công tác đánh giá mang tính nội bộ, khép kín, thiếu đánh giá độc lập, nhân hay tổ chức đánh giá chuyên trách xây dựng “công vụ mở” Hơn nữa, kết đánh giá mức độ phân loại công chức quan, đơn vị lại có liên quan phái sinh đến trách nhiệm ngƣời đứng đầu, phản ánh đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thành tích máy lãnh đạo nhƣ tập thể tổ chức, quan, đơn vị nói riêng toàn ngành, lĩnh vực, địa phƣơng nói chung Do vậy, quan điểm đánh giá mang tính tình, “dĩ hòa vi quý” giữ vai trò chủ đạo Đa số công chức tự cho mức điểm cao Các tiêu chí định tính, cảm tính dẫn đến bất bình đẳng, chƣa đảm bảo công cho công chức Vì thế, kết đánh giá chƣa đảm bảo xác, khách quan, công tâm, chƣa tạo sở tin cậy cho việc lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tổ chức 68 Một lý dẫn đến hạn chế giai đoạn chuyển từ công vụ chức nghiệp, chế độ “công vụ theo hệ thống cán bộ” mô hình nƣớc xã hội chủ nghĩa trƣớc sang chế độ công vụ kết hợp hệ thống chức nghiệp hệ thống việc làm, nói cách khác kết hợp chế độ “công vụ khép kín” với chế độ “công vụ mở”, trọng công tích thực tài Do đó, trình cần phải tiếp tục xây dựng danh mục hệ thống tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng vị trí việc làm để làm sở cho việc xây dựng kế hoạch chi tiết thời kỳ ngƣời viên chức nhƣ để làm sở cho ngƣời lãnh đạo, quản lý có đủ cứ, tiêu chí đo lƣờng để giám sát, đánh giá kết thực thi công vụ viên chức Để đổi công tác đánh giá viên chức, cần thực số yêu cầu, quan điểm nguyên tắc sau đây: Thứ nhất, đổi công tác đánh giá phải việc thay đổi cách tiếp cận quan điểm, tƣ đánh giá viên chức y tế, tiếp thu chọn lọc cách tiếp cận quản lý, quản trị đại đƣợc sử dụng quản trị khu vực tƣ Cách tiếp cận quản trị đại với mục đích đánh giá để phát triển cá nhân tổ chức Kết đánh giá nhằm cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, đầu vào quan trọng cho công tác quản trị nhân sự, giúp bố trí, sử dụng viên chức chỗ, lúc, lực sở trƣờng, giúp đào tạo, bồi dƣỡng, giải việc, đề bạt theo quy hoạch, kế hoạch giúp đãi ngộ, khen thƣởng viên chức hợp lý Cần có quy định cụ thể, công bằng, khách quan tách bạch rõ ràng trách nhiệm ngƣời đứng đầu đơn vị nghiệp với kết đánh giá viên chức, tách bạch kết đánh giá cá nhân viên chức với kết thành tích tập thể quan, đơn vị, tổ chức để tránh tình trạng thành tích tập thể, trách nhiệm ngƣời đứng đầu mà “dĩ hòa vi quý” với cá nhân viên chức tổ chức 69 Thứ hai, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ trọng đến việc đánh giá viên chức phải vào kết quả, hiệu công tác viên chức, viên chức y tế; thẩm quyền đánh giá viên chức thuộc trách nhiệm ngƣời đứng đầu đơn vị nghiệp sử dụng viên chức Chú trọng thành tích, công trạng, kết công tác viên chức, coi thƣớc đo để đánh giá phẩm chất, trình độ, lực viên chức Sửa đổi, bổ sung ban hành quy trình đánh giá viên chức, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, xác trách nhiệm việc đánh giá viên chức Thứ ba, hoàn thiện danh mục hệ thống vị trí việc làm cấu theo chức danh nghề nghiệp, từ xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá vị trí việc làm Danh mục hệ thống vị trí việc làm với mô tả chi tiết công việc, chức trách, nhiệm vụ vị trí việc làm móng quan trọng quy trình quản lý nguồn nhân lực, từ có sở cho việc đánh giá viên chức nhƣ vấn đề khác nhƣ tuyển dụng dựa việc xác định nhu cầu công việc, mô tả công việc đƣợc sử dụng để xác định số lƣợng biên chế, tuyển dụng Thứ tƣ, sử dụng kết hợp phƣơng pháp đánh giá khác cho nhóm vị trí việc làm khác Một số vị trí việc làm định sử dụng kết hợp phƣơng pháp đánh giá nội đánh giá từ bên ngoài, ví dụ nhƣ vị trí việc làm có liên quan trực tiếp đến việc cung ứng dịch vụ công (bác sĩ, điều dƣỡng), có giao tiếp viên chức với nhân dân cần có ý kiến đánh giá từ nhóm đối tƣợng ngƣời bệnh, ngƣời hƣởng thụ dịch vụ viên chức y tế trực tiếp giao dịch Thứ năm, thiết lập phận chuyên trách đánh giá viên chức cách độc lập Thực tiễn cho thấy công tác đánh giá khâu yếu trình quản trị nguồn nhân lực công, cần thiết phải thiết lập phận chuyên công tác đánh giá viên chức để đảm bảo tính chuyên nghiệp cao, khách quan, công 70 2.2.5 Chú trọng công tác đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn đạo đức nghề nghiệp Công tác đào tạo, bồi dƣỡng đƣợc ngành đặc biệt quan tâm, cần có sách, biện pháp đào tạo, bồi dƣỡng phù hợp để nâng cao lực chuyên môn, trình độ kết làm việc viên chức y tế - Ngành tiếp tục xây dựng tổ chức thực kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dƣỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ viên chức theo chức danh công việc dự kiến bố trí xếp Ƣu tiên đào tạo, bồi dƣỡng chuyên ngành thiếu; có kế hoạch cử viên chức ƣu tú đào tạo nƣớc với số lƣợng cấu phù hợp - Hiện viên chức y tế Bệnh viện Phổi Trung ƣơng thiếu số lƣợng, yếu chất lƣợng chăm sóc sức khỏe phục vụ công nhân Vì vậy, cần phải trọng đến đào tạo, việc mở lớp ngắn hạn nhằm cập nhật kiển thức chuyên môn; đồng thời có kế hoạch đào tạo dài hạn cách đào tạo theo địa cho tuyến sở Bổ sung số lƣợng bác sỹ có trình độ chuyên môn, kiến thức y tế dự phòng tuyến sở - Cử viên chức y tế có lực đặc biệt đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ để nâng cao trình độ chƣa nhiều ngƣời có lực nhƣ Bệnh viện Phổi Trung ƣơng - Mở lớp tập huấn kỹ thuật để nâng cao kiến thức trình độ cho đội ngũ viên chức y tế - Hợp tác quốc tế việc đào tạo, bồi dƣỡng viên chức y tế có trình độ, lực để họ nâng cao nhƣ ứng dụng đƣợc công nghệ lĩnh vực y tế - Chăm lo xây dựng đội ngũ viên chức y tế; trọng công tác giáo dục trị, tƣ tƣởng, đạo đức nghề nghiệp nâng cao y đức cho đội ngũ viên chức y tế, tăng cƣờng công tác xây dựng Đảng phát triển Đảng viên Đẩy mạnh 71 công tác đào tạo, nâng cao dần nghiệp vụ chuyên môn Thực việc luân chuyển cán y tế từ tuyến tuyến sở để tăng cƣờng chất lƣợng khám chữa bệnh tuyến dƣới, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới; đôi với trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho đội ngũ viên chức y tế tuyến dƣới Hiện tại, Bệnh viện thực tốt công tác cử cán đào tạo đồng thời Bệnh viện hỗ trợ 100% tiền thu nhập tăng thêm hàng tháng thực 50% sách hỗ trợ tài cho nhân viên học (theo quy chế chi tiêu nội Bệnh viện) Bệnh viện có hình thức đào tạo bác sĩ: Thứ đào tạo chỗ: Hiện Bệnh viện có Trung tâm đào tạo Chỉ đạo tuyến mở lớp đào tạo bác sĩ chuyên khoa định hƣớng Lao Bệnh phổi khóa I, đào tạo lý thuyết thực hành tháng Đây khóa đào tạo tốt bác sĩ chuyên ngành Thứ hai chuyên ngành phải cử học, trƣớc hết, Bệnh viện phải dựa vào vị trí nơi mà bác sĩ làm việc để cử đào tạo với chuyên ngành Hơn nữa, Bệnh viện định hƣớng cho bác sĩ học đào tạo chuyên ngành phù hợp với phát triển Bệnh viện thời gian tới 2.2.6 Hoàn thiện chế độ thi đua, khen thƣởng thực sách hỗ trợ, khuyến khích viên chức Nghề Y nghề đặc biệt vất vả chế độ sách phải thực động lực thu hút, thúc đẩy, động viên viên chức y tế toàn tâm, toàn ý phục vụ nghiệp bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng, nâng cao trách nhiệm đạo đức đội ngũ viên chức y tế Ban hành sách ƣu đãi viên chức y tế nói chung với viên chức y tế nói riêng giải pháp quan trọng cần đƣợc quan tâm thƣờng xuyên Yếu tố tiền lƣơng (thu nhập): yếu tố quan trọng đòn bẩy kích thích suất lao động hiệu công tác đội ngũ công chức, viên chức, ngƣời lao động Bệnh viện Hiện nay, có số nhân lực 72 làm Bệnh viện nhà nƣớc lại bỏ làm cho Bệnh viện tƣ nhân điều dễ hiểu Bệnh viện tƣ nhân cần bác sĩ có chất lƣợng, họ sẵn sàng trả lƣơng cao hẳn Bệnh viện nhà nƣớc để thu hút nguồn nhân lực cho Bệnh viện Điều khẳng định yếu tố tiền lƣơng hay thu nhập cần thiết quan trọng ngƣời lao động Đây yếu tố cần thiết Bệnh viện Phổi Trung ƣơng, tiền lƣơng chi trả theo thang bảng lƣơng Nhà nƣớc Lãnh đạo Bệnh viện cần quan tâm đến chế độ phụ cấp khác nhƣ tiền thƣởng, tiền thu nhập tăng thêm - Điều chỉnh, sửa đổi ban hành bổ sung sách, chế độ phụ cấp ƣu đãi dành cho viên chức y tế cho phù hợp với thực tiễn, thỏa đáng với đặc thù lao động ngành đảm bảo đủ sức hấp dẫn để thu hút giữ chân cán yên tâm công tác ngành y tế - Ban hành bổ sung loại phụ cấp ƣu đãi mà viên chức y tế chƣa đƣợc hƣởng nhƣ: Phụ cấp trách nhiệm, Chế độ bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp cho viên chức y tế bị nhiễm bệnh dịch, tử vong bệnh dịch… - Ban hành sách hỗ trợ tài nhƣ: hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; hỗ trợ thu nhập tăng thêm, ƣu tiên nâng lƣơng sớm - Điều chỉnh, bổ sung sửa đổi chế độ phụ cấp ƣu đãi hành: + Nâng định mức phụ cấp ƣu đãi: Tùy thuộc vào mức độ ƣu đãi cho lĩnh vực chuyên môn, vùng miền tuyến công tác, định mức cần đƣợc điều chỉnh cho phù hợp Theo Thông tƣ 02/2012/TTLT-BYT-BNVBTC ngày 19/01/2012 quy định chế độ ƣu đãi viên chức làm công tác chuyên môn đƣợc hƣởng 40% mức phụ cấp viên chức làm công tác quản lý hƣởng 30% phụ cấp Hiện nay, Bệnh viện Phổi Trung ƣơng áp dụng chế độ song với viên chức làm công tác quản lý chịu thiệt đƣợc hƣởng 20% phụ cấp Nên cần sửa đổi nâng định mức phụ cấp lên 30% để tạo 73 nên cân viên chức quản lý đảm bảo theo quy định nhà nƣớc + Bổ sung chi trả phụ cấp ƣu đãi theo nghề thời gian học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ viên chức y tế đƣợc cử học nhu cầu đơn vị - Chế độ phụ cấp thƣờng trực 24/24 giờ: + Cần đổi tên "phụ cấp trực" thành "tiền trực" bỏ 24/24h để đảm bảo chi trả xứng đáng cho đối tƣợng theo nghĩa "thƣờng trực" bệnh viện + Điều chỉnh định xuất trực cho phù hợp với chuyên khoa, theo hạng bệnh viện số giƣờng bệnh thực kê + Thay cách tính chi trả tiền theo giá trị tuyệt đối nhƣ cách tính theo mức lƣơng phụ cấp hƣởng (định mức 01 ngày lƣơng phụ cấp) + Cần bổ sung thêm chế độ cho trƣờng hợp đơn vị bố trí cho viên chức y tế nghỉ bù sau phiên trực đƣợc trả 100% lƣơng phụ cấp/ngày hƣởng không tính ngày nghỉ bù - Chế độ phụ cấp phòng chống dịch + Nâng định mức phụ cấp dập dịch (lên 0,3 lƣơng tối thiểu/ngày) + Quy định làm việc/ngày tham gia dập dịch thƣờng trực chống dịch 8h/ngày + Phân định rõ khái niệm “ổ dịch” “vùng dịch” mức phụ cấp phòng chống dịch Định mức phụ cấp nơi có ổ dịch cao phụ cấp nơi vùng dịch (gấp lần so với vùng dịch) + Các bệnh dịch nguy hiểm đƣợc hƣởng chế độ phụ cấp nhƣ - Chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật: + Nâng định mức tăng lên gấp đôi theo dự thảo 74 + Rà soát lại danh mục phẫu thuật thủ thuật cần đƣợc phụ cấp nhƣ phân hạng cho phù hợp - Chế độ phụ cấp lƣu động: + Nâng mức phụ cấp lƣu động (lên hệ số 1,5 lƣơng bản) + Ngoài phụ cấp lƣu động cần trả công tác phí lƣu trú cho theo chế độ hành - Cần xây dựng chế tài thích hợp (phân bổ kịp thời nguồn ngân sách nhà nƣớc để chi trả sau có định điều chỉnh) để đảm bảo cho viên chức y tế đƣợc hƣởng chế độ phụ cấp kịp thời đầy đủ từ văn có hiệu lực thi hành - Có sách khen thƣởng cá nhân, tập thể có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành kết cao công việc Đây biện pháp khuyến khích lớn đội ngũ viên chức y tế Thời gian trƣớc mắt Bệnh viện Phổi Trung ƣơng cần thực hoạt động cụ thể sau: Thứ nhất, Bệnh viện cần phải mở rộng liên doanh, liên kết; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tăng cƣờng sở vật chất, trang thiết bị y tế đại; tích cực chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu; tạo môi trƣờng làm việc thuận lợi giúp đội ngũ bác sĩ tiếp cận với phƣơng tiện đại, kỹ thuật cao để phát huy lực, chuyên môn Hơn Bệnh viện phải tạo đƣợc bầu không khí đoàn kết, tập thể tôn vinh, kính trọng, tạo cho họ có nguồn cảm hứng cống hiến Thứ hai, Bệnh viện tạo điều kiện cho ngƣời lao động (đặc biệt bác sĩ) yên tâm, gắn bó lâu dài với Bệnh viện sách đãi ngộ đƣợc Bệnh viện xem trọng liên tục hoàn thiện Một sách đãi ngộ hợp lý tức cần phải ghi nhận biểu dƣơng khen ngợi thành tích làm việc nhƣ tác phong ứng xử bác sĩ thành tích dễ đánh giá Chính vậy, sách chung Nhà nƣớc nhƣ lƣơng, loại phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN chế độ khác theo qui định, Bệnh viện 75 xây dựng chế độ đãi ngộ riêng đơn vị Bệnh viện ban hành Quy chế chi tiêu nội với mục đích tạo quyền chủ động hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao cho cán viên chức đảm bảo công Bệnh viện, đồng thời khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng tài sản mục đích, thực hành tiết kiệm chống lãng phí Thứ ba, tiêu chuẩn hình thức thi đua khen thƣởng chung theo quy định Nhà nƣớc, Bệnh viện xây dựng quy chế thi đua khen thƣởng, kỷ luậtriêng Bệnh viện cụ thể:Thƣởng tiền vật cho cá nhân tập thể có thành tích đột xuất trình công tác nhƣ: có đột phá công tác chuyên môn, phát điều trị ca bệnh khó ngành; có thái độ cƣ xử hòa nhã, thƣơng yêu ngƣời bệnh, đƣợc ngƣời bệnh viết thƣ khen ngợi; cá nhân có thành tích việc công tác tƣơng trợ vùng bị ảnh hƣởng bão lụt, dịch bệnh 2.2.7 Chú trọng công tác tra, giám sát xử lý vi phạm Nói ý nghĩa, tầm quan trọng công tác tra, giám sát, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Thanh tra nhiệm vụ vẻ vang quan trọng Nó theo dõi, xem xét việc chấp hành đắn đƣờng lối, sách, nghị quyết, thị Đảng Chính phủ” Thanh tra giám sát hoạt động thiết yếu, thƣờng xuyên công tác quản lý Nhà nƣớc, đâu có quản lý có tra, kiểm tra Công tác tra, giám sát giống nhƣ “ngọn đèn pha” giúp nhìn rõ ƣu điểm, khuyết điểm, nắm tình hình lãnh đạo, quản lý Theo Hồ Chí Minh, chín phần mƣời khuyết điểm công việc thiếu giám sát Vì thế, “cấp lãnh đạo bộ, ngành, cấp định phải có quan tra để theo dõi công tác từ đầu, kịp thời uốn nắn, sửa chữa sai lầm, thiếu sót xảy ra, đồng thời phải trực tiếp đạo quan tra mình” Trên sở tƣ tƣởng thể chế hóa đƣờng lối, chủ trƣơng Đảng ta, Điều 2, Luật Thanh tra 2010 quy định mục đích hoạt động tra: “Nhằm phát sơ hở chế quản lý, sách, pháp luật để kiến nghị với quan nhà nƣớc có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát xử lý hành vi vi phạm 76 pháp luật; giúp quan, tổ chức, cá nhân thực quy định pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý nhà nƣớc; bảo vệ lợi ích Nhà nƣớc, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân” Chính vậy, hoạt động tra, giám sát lĩnh vực y tế quan trọng, liên quan trực tiếp tới toàn xã hội Bệnh viện Phổi Trung ƣơng cần áp dụng số biện pháp sau để tăng cƣờng hiệu hoạt động tra, giám sát xử lý vi phạm, là: Thứ nhất, tổ chức đoàn tra Bệnh viện việc thực văn pháp luật công chức, viên chức y tế, y, bác sỹ; việc khám chữa bệnh, việc điều hành hoạt động bệnh viện… Thứ hai, phân cấp giám sát nội bệnh viện, bệnh viện tuyến với bệnh viện trực thuộc nhằm tạo đƣợc minh bạch, công khai đồng thời tăng tính trách nhiệm viên chức ngành Thứ ba, tăng cƣờng hiệu lực hoạt động kiểm tra, giám sát thực chế độ sách viên chức y tế Bệnh viện thông qua việc xây dựng chế tiếp nhận xử lý thông tin phản hồi quy định rõ trách nhiệm đối tác có liên quan, đa dạng hóa hình thức tiếp nhận thông tin phản hồi (qua chuyên trang báo ngành, qua chuyên mục tạp chí, tờ tin, qua diễn đàn trang Web) để kịp thời tham mƣu điều chỉnh sửa đổi bất cập quy định hành Thứ tƣ, bên cạnh biện pháp mang tính động viên đội ngũ viện chức y tế có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức ngành y Bởi tƣợng tiêu cực số viên chức, y, bác sỹ vấn đề gây xúc cho dƣ luận Để có bệnh viện phát triển vững mạnh cần phải có viên chức y tế có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc thực ngƣời “Lƣơng y nhƣ từ mẫu” 77 KẾT LUẬN Viên chức y tế yếu tố cấu thành hệ thống y tế, bảo đảm hiệu chất lƣợng dịch vụ y tế Đối với ngành y tế, ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sinh mạng ngƣời việc quản lý viên chức y tế cần phải đƣợc tiến hành cách khoa học, cẩn trọng, nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết phẩm chất đạo đức tốt Có thể thấy rằng, ngƣời trọng tâm tất hoạt động, hoạt động diễn nhờ ngƣời Để tồn phát triển đƣờng khác trì phát triển nguồn tài nguyên nhân cách hiệu Nhân định tồn phát triển nhà nƣớc, xã hội quốc gia Đặc biệt, xu ngày phát triển hội nhập quốc tế, cạnh tranh diễn gay gắt khốc liệt quan nhà nƣớc để phát triển bền vững có đội ngũ viên chức mạnh số lƣợng chất lƣợng, thể lực trí lực Đặc biệt, lĩnh vực y tế đội ngũ y tế giỏi chất lƣợng định toàn hoạt động bệnh viện hay không; thể khả bệnh viện việc chữa bệnh cho nhân dân, vai trò phát triển xã hội Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muôn việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém”, “Cán gốc công việc”, có đƣờng lối cán khâu định Vì vậy, việc đổi mới, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức không góp phần xây dựng hành sạch, vững mạnh, thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu mà có tác động tích cực đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội Việc quản lý, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức sớm chiều mà có đƣợc đội ngũ cán bộ, công chức đủ lực, phẩm chất phục vụ nhân dân mà trình bền bỉ, lâu dài, liên tục đổi có kế thừa 78 Trong giai đoạn tới, 2013 - 2020 định hƣớng phát triển ngành Y tế với mục tiêu đặt là: “ Phấn đấu để ngƣời dân đƣợc hƣởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, có điều kiện tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế có chất lƣợng, ngƣời đƣợc sống cộng đồng an toàn, phát triển tốt chất tinh thần, giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực phát triển giống nòi” [5] Chính y tế đƣợc coi lĩnh vực thiết yếu đời sống ngƣời Vì vậy, vấn đề liên quan đến ngành y tế nhận đƣợc quan tâm lớn Đàng Nhà nƣớc nhƣ xã hội Một ngành y tế phát triển tốt phải có đội ngũ cán bộ, viên chức y tế có chất lƣợng cao lực, trình độ chuyên môn Muốn công tác quản lý nhà nƣớc đội ngũ viên chức y tế phải đƣợc thực tốt có hiệu Xây dựng Bệnh viện Phổi Trung ƣơng Bệnh viện chuyên khoa tuyến cao nhất; có đội ngũ cán khoa học kỹ thuật chuyên sâu có sở vật chất, trang thiết bị đại ngang tầm với bệnh viện nƣớc tiên tiến khu vực, có khả chẩn đoán, điều trị phục hồi chức bệnh lí thuộc quan hô hấp, giải kĩ thuật chẩn đoán, điều trị bệnh lao phổi từ tuyến chuyển đến Định hƣớng đến năm 2030, hoàn thành Dự án phòng chống lao, toán bệnh lao toàn quốc Mạng lƣới bệnh viện Lao Bệnh phổi tuyến tỉnh thực vững mạnh, xây dựng Bệnh viện phổi Trung ƣơng thành Viện Phổi Quốc gia (Vietnam National Lung Institute) chuyên nghiên cứu sức khỏe phổi định hƣớng chăm sóc sức khỏe phổi cộng đồng Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn luận văn tập trung nghiên cứu đƣa số giải pháp nhằm tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc viên chức y tế Bệnh viện Phổi Trung ƣơng nói riêng toàn ngành y tế Việt Nam nói chung nhằm đáp ứng yêu cầu công đổi đất nƣớc 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bệnh viện Phổi Trung ƣơng (2014), Báo cáo thống kê chất lượng công chức, viên chức năm 2014, Hà Nội Bệnh viện Phổi Trung ƣơng (2016), Báo cáo thống kê chất lượng công chức, viên chức năm 2016, Hà Nội Bộ trị (2005), Nghị 46-NQ/TƯ ngày 23/02/2005 công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình Bộ Nội vụ - Bộ Y tế (2007), Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 Bộ Nội vụ Bộ Y tế hướng dẫn định mức biên chế nghiệp sở y tế nhà nước Bộ Nội vụ (2005), Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế điều dưỡng Bộ Y tế (2004), Tài liệu quản lý điều dưỡng, Nhà xuất Y học Hà Nội Bộ Y tế (2010), Quy hoạch phát triển ngành y tế 2010 - 2020, Hà Nội Bộ Y tế (2011), Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh bệnh viện Bộ Y tế (2014), Công văn số 644/BYT-KHTC ngày 18/02/2014 Bộ Y tế việc thông báo tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2014 10 Bộ Y tế (2014), Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 23/5/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành Quy chế Tổ chức Hoạt động Bệnh viện Phổi Trung ương 11 Bộ Y tế Việt Nam Nhóm đối tác y tế (2009), Nhân lực Y tế Việt Nam, báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2009 12 Bộ Y tế Việt Nam Nhóm đối tác y tế (2009), Nhân lực y tế Việt Nam, Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2009 13.Bộ Y tế (2010), Quy hoạch phát triển ngành y tế 2010 – 2020 80 14 Bộ Y tế (2014), Công văn số 644/BYT-KHTC ngày 18/02/2014 Bộ Y tế việc thông báo tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2014 15 Bộ Y tế (2013), Niên giám thống kế y tế năm 2012 16 Bệnh viện Phổi Trung ƣơng (2014), Quyết định số 677/QĐ-BVPTƯ ngày 06/9/2014 Giám đốc Bệnh viện việc Ban hành quy định số chế, sách thu hút, tuyển dụng trì nguồn nhân lực 17 Chính phủ (2011), Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 Chính phủ việc Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề công chức, viên chức công tác sở y tế công lập 18 Chính phủ (2012), Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 hướng dẫn thực Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 Chính Phủ quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập 19 Thành Duy (2002), Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh với nghiệp xây dựng ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Hứa Thu Hà, Quản lý nhà nước nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn nay, Luận văn Thạc sỹ Hành công, Học viện Hành chính, Hà Nội 21 Nguyễn Đình Hƣờng cộng (2007), Bệnh viện Lao Bệnh phổi Trung ương Lịch sử 50 năm xây dựng trưởng thành 22 Trần Thị Bích Hòa, Quản lý nhà nước chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế địa bàn Thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Hành công, Học viện Hành chính, Hà Nội 23 Luật Viên chức 2010 24 Luật Thanh tra 2010 25 Thông tƣ Bộ Nội vụ số 09/2009/TT-BNV ngày 15/10/2009 việc ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức kỹ thuật y học 81 26 Bùi Anh Tuấn Phạm Thúy Hƣơng (2009), Giáo trình Hành vi tổ chức, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 27 Nguyễn Hồng Tƣơi, Quản lý nhà nước chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế từ thực tiễn trường Đại học Y Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Hành công, Học viện Hành chính, Hà Nội 28 Website Bệnh viện Phổi Trung ƣơng, http://www.bvptw.org 29 Website Bộ Y tế, http://www.moh.gov.vn 30 Website Chính phủ, http://www.chinhphu.vn 82 ... ngành y tế từ thực tiễn Bệnh viện Phổi Trung ƣơng Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ 1.1 QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ 1.1.1... quản lý nhà nƣớc viên chức ngành y tế từ thực tiễn Bệnh viện Phổi Trung ƣơng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thực tiễn quản lý nhà nƣớc viên chức ngành. .. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc viên chức y tế bệnh viện Phổi Trung ƣơng 55 2.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC Y TẾ TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƢƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với viên chức ngành y tế – từ thực tiễn bệnh viện phổi trung ương , Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với viên chức ngành y tế – từ thực tiễn bệnh viện phổi trung ương , Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với viên chức ngành y tế – từ thực tiễn bệnh viện phổi trung ương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập