Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn của thành phố hà nội

104 19 0
  • Loading ...
Loading...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:01

i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực luận văn “Nâng cao chất lƣợng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phƣờng, thị trấn thành phố Hà Nội” nhận đƣợc quan tâm, hƣớng dẫn nhiệt tình thầy, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Học viện Hành quốc gia, lãnh đạo Khoa sau đại học thầy cô giáo môn tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập Học viện Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS.Vũ Đăng Minh dành nhiều thời gian, tâm huyết để hƣớng dẫn trình thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn Phòng Đào tạo, trƣờng Đào tạo cán Lê Hồng Phong, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phƣờng Vĩnh Hƣng, Ủy ban nhân dân xã Xuy Xá- Mỹ Đức, Ủy ban nhân dân xã Đông Yên- Quốc Oai… tạo điều kiện cung cấp tài liệu cho tác giả trình hoàn thành luận văn Do thời gian nghiên cứu lực có hạn nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận đƣợc tham gia đóng góp ý kiến thầy, cô giáo bạn bè đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Đinh Thị Hoàng Yến ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Nâng cao chất lƣợng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phƣờng, thị trấn thành phố Hà Nội” thân thực dƣới hƣớng dẫn TS.Vũ Đăng Minh Nội dung nghiên cứu hoàn toàn chân thực, khách quan, dựa tài liệu đƣợc công bố Tác giả Đinh Thị Hoàng Yến iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1: Tỷ trọng nhóm ngành cấu kinh tế TP Hà Nội 32 Bảng 2.2: Chỉ tiêu đào tạo công chức nguồn giai đoạn 2012- 2014 34 Bảng 2.3: Chỉ tiêu đào tạo công chức nguồn giai đoạn 2013- 2015 34 Bảng 2.4: Chỉ tiêu đào tạo công chức nguồn giai đoạn 2014- 2016 35 Bảng 2.5: Kết kỳ thi kết hợp tốt nghiệp thi tuyển công chức nguồn cấp xã .36 Bảng 2.6: Trình độ đầu vào học viên lớp công chức nguồn qua năm 20122016 38 Bảng 2.7: Khung chƣơng trình đào tạo công chức nguồn cấp xã TP Hà Nội 39 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu kinh tế thành phố Hà Nội qua năm 33 Biểu đồ 2.2: Kết xếp loại học viên tốt nghiệp qua năm 2012- 2015 Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.3: Chất lƣợng đầu vào học viên công chức nguồn qua năm 20122016 38 v DANH MỤC CÁC CHŨ VIẾT TẮT CBCC Cán công chức CCHC Cải cách hành ĐTBD Đào tạo bồi dƣỡng ĐTCB Đào tạo cán HCNN Hành nhà nƣớc HĐND Hội đồng nhân dân GDĐT Giáo dục đào tạo GDP Tổng sản phẩm nƣớc GRDP Tổng sản phẩm địa bàn UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa IX) đổi nâng cao chất lƣợng hệ thống trị sở xã, phƣờng, thị trấn xác định cần “xây dựng đội ngũ cán sở có lực tổ chức vận động nhân dân thực đƣờng lối Đảng, pháp luật Nhà nƣớc, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân; trẻ hóa đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dƣỡng, giải hợp lý đồng sách cán sở” [16]; Nghị số 11-NQ/TW ngày 25 tháng 01 năm 2002 Bộ Chính trị (khóa IX) việc luân chuyển cán lãnh đạo quản lý Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định: “Cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán trẻ, làm tốt công tác quản lý, giáo dục sử dụng cán sau đào tạo”; đồng thời “tạo điều kiện cho cán trẻ, có triển vọng đƣợc rèn luyện thực tiễn, tạo nguồn cán lâu dài cho đất nƣớc” Công chức chủ thể công vụ, nguồn nhân lực nòng cốt quan trọng quản lý tổ chức công việc nhà nƣớc Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò quan trọng xây dựng hoàn thiện máy quyền sở Tuy nhiên chất lƣợng công chức cấp xã phạm vi nƣớc nói chung địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng, nhiều hạn chế trình độ chuyên môn, nhƣ lực tổ chức thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng Chính nâng cao chất lƣợng, hiệu đội ngũ công chức nói chung công chức cấp xã nói riêng nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài cần đƣợc thực Trên quan điểm Đảng Nhà nƣớc vấn đề đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức thực trạng chất lƣợng đội ngũ công chức cấp xã địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội triển khai thực Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phƣờng, thị trấn Qua năm thực thí điểm, công tác đào tạo công chức nguồn cấp xã thu đƣợc nhiều kết đáng khích lệ, bên cạnh số tồn cần phải giải Chính vậy, việc nghiên cứu “Nâng cao chất lƣợng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phƣờng, thị trấn thành phố Hà Nội” cần thiết có ý nghĩa thực tiễn Tình hình nghiên cứu Công tác đào tạo, bồi dƣỡng công chức cấp xã nhà nƣớc vấn đề đƣợc nhiều nhà hoạch định sách nhƣ nhà nghiên cứu khoa học quan tâm nghiên cứu Đến có nhiều công trình khoa học mang tính lý luận thực tiễn, số có số tác giả số công trình nghiên cứu tiêu biểu nhƣ: TS.Uông Chu Lƣu, TS.Vũ Đức Khiển, Trần Đại Hƣng Trần Ngát: “Tổ chức máy xây dựng quyền cấp xã”, Nhà xuất Tƣ pháp, 2007 [22] ; Trần Hữu Thắng: “Nghiên cứu xây dựng sách đội ngũ quyền cấp sở đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ năm 2002 [35]; hay “Tác động dƣ luận xã hội ý thức pháp luật đội ngũ công chức cấp sở”, NXB Chính trị Quốc gia năm 2011 TS Ngọ Văn Nhân [23]… Tác giả Ngô Thành Can (2014), “Đào tạo, bồi dƣỡng phát triển nguồn nhân lực khu vực công”, Nxb Lao động, Hà Nội [9] Tác giả phân tích, đánh giá nội dung: học tập phát triển nhân lực; đào tạo bồi dƣỡng khu vực công; xác định nhu cầu đào tạo; xây dựng kế hoạch đào tạo; đánh giá đào tạo, phƣơng pháp đào tạo trang thiết bị đào tạo Bên cạnh số luận văn, luận án có liên quan đến đào tạo, bồi dƣỡng công chức cấp xã công chức nguồn cấp xã nhƣ sau: Tô Thị Anh (2010), “Đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp xã theo chức danh địa bàn thành phố Hà Nội”, Luận văn thạc sỹ, Học viện Hành [1] Trên sở phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Thủ đô Hà Nội, tác giả đƣợc mặt đƣợc, chƣa đƣợc, nguyên nhân tồn tại, hạn chế công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức cấp xã theo chức danhh địa bàn thành phố Hà Nội, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức cấp xã theo chức danh thành phố Hồ Thanh (2015), “Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu cải cách hành nhà nước”, luận văn thạc sỹ, Học viện Hành quốc gia [28] Trong viết tác giả sâu phân tích vai trò đội ngũ công chức cấp xã đặt bối cảnh cải cách hành nhà nƣớc, phân tích thực trạng chất lƣợng đội ngũ công chức cấp sở địa bàn tỉnh, từ đặt yêu cầu cần đào tạo, bồi dƣỡng Luận văn ƣu điểm, tồn công tác đào tạo, bồi dƣỡng, song song với nguyên nhân đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo bồi dƣỡng cán bộ, công chức mà sâu xa nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đƣờng (2010), “Chính sách đào tạo nguồn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Hậu Giang”, Luận văn thạc sỹ [20] Tác giả sâu phân tích nội dung sách đào tạo nguồn cán bộ, công chức tỉnh Hậu Giang, từ thuận lợi khó khăn trình thực sách đào tạo nguồn từ tác giả phân tích nguyên nhân đề xuất số giải pháp nhằm thực sách đào tạo nguồn cán bộ, công chức Bên cạnh đó, kể tên công trình nghiên cứu theo nội dung hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức nhƣ: Tác giả Nguyễn Minh Phƣơng với viết “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sở đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới”, Tạp chí Lý luận trị, số 7/2003 [24]; Tác giả Nguyễn Ngọc Vân với viết “Trao đổi đào tạo công chức”, Tạp chí Quản lý Nhà nƣớc, số 01/2011[39]; Tác giả Lƣu Kiếm Thanh với viết “Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức- hình thức giáo dục, đào tạo đặc thù chuyên biệt”, Tạp chí Quản lý Nhà nƣớc, số 10/2012 [29]; Tác giả Đinh Văn Tiến, Thái Vân Hà với “Đổi công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức, viên chức tình hình mới”, Tạp chí Quản lý Nhà nƣớc, số 6/2013 [33] Những tài liệu tác giả nguồn tƣ liệu quý có giá trị tham khảo, kế thừa để tiến hành đề tài nghiên cứu Tuy nhiên, công trình đề cập đến vấn đề chung công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán công chức hay công chức cấp xã khía cạnh đào tạo sau tuyển dụng.Trong đó, vấn đề đào tạo công chức từ trƣớc tuyển dụng lại đƣợc đề cập đặc biệt chƣa có công trình nghiên cứu hay luận văn khoa học vấn đề đào tạo công chức nguồn xã, phƣờng, thị trấn địa bàn thành phố Hà Nội Việc nghiên cứu đề tài với cấp độ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công góp phần giải vấn đề mà lý luận thực tiễn đặt Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên sở hệ thống hóa sở lý luận chung đào tạo, bồi dƣỡng công chức cấp xã Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phƣờng, thị trấn, phân tích thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng công chức nguồn cấp xã, luận văn có phân tích tìm nguyên nhân dẫn tới hạn chế công tác đào tạo công chức nguồn cấp xã Từ đó, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dƣỡng công chức nguồn cấp xã Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt đƣợc tới mục đích nghiên cứu đề tài cần tập trung làm rõ: Nghiên cứu luận giải vấn đề lý luận thực tiễn vấn đề nâng cao chất lƣợng đào tạo công chức nguồn cấp xã Vận dụng lý luận để đánh giá thực trạng chất lƣợng đào tạo công chức nguồn cấp xã thành phố Hà Nội, tìm nguyên nhân, từ rút đƣợc kinh nghiệm đào tạo công chức nguồn cấp xã giai đoạn tới Trên sở đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo nguồn, góp phần hoàn thiện, thực có hiệu Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc quyền sở cho thành phố Hà Nội Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu chất lƣợng đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phƣờng, thị trấn địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 4.2 Đối tượng nghiên cứu Chất lƣợng đào tạo công chức nguồn xã, phƣờng, thị trấn Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu dựa sở phƣơng pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử - Luận văn sử dụng kết hợp phƣơng pháp nghiên cứu: Phƣơng pháp điều tra xã hội học nhằm đánh giá xác, khách quan thực trạng đào tạo công chức nguồn cấp xã thông qua đánh giá công chức nguồn tham gia khóa đào tạo lượng đội ngũ đảng viên; lực quản lý, điều hành máy quyền; chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân cấp giai đoạn 2011-2015; Chương trình số 08-CTr/TU ngày 18/10/2011 Thành ủy Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm chất lượng phục vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015; Xét đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Đề án thí điểm Đào tạo 1000 công chức nguồn làm việc xã, phƣờng, thị trấn giai đoạn 2012-2015 Thành phố Hà Nội Điều Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phân bổ tiêu đào tạo, phối hợp với Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã xét chọn học viên theo cấu, điều kiện tiêu chuẩn để tổ chức đào tạo theo quy định Đề án Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài Kế hoạch Đầu tƣ, Thủ trƣởng sở ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT CHỦ TỊCH - Nhƣ Điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH - Ban TVTU; - TT HĐNDTP; - Đc Chủ tịch PCT UBNDTP; - Ban TCTU; Vũ Hồng Khanh - PVP P.C Công; - Lƣu: VT, NC, SNV ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠO 1000 CÔNG THỨC NGUỒN LÀM VIỆC TẠI CÁC XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 5485/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 UBND thành phố Hà Nội) NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN I MỤC TIÊU, YÊU CẦU Mục tiêu: Thí điểm Đào tạo 1000 công chức nguồn chất lƣợng cao để bổ sung công chức trẻ, đƣợc đào tạo cho đội ngũ công chức cấp xã thay đội ngũ cán công chức đến tuổi nghỉ hƣu quan hành cấp ngành thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015 Yêu cầu: Học viên tham dự khóa đào tạo phải đảm bảo cấu tiêu chuẩn quy định, thực dân chủ, công khai, minh bạch Sau đào tạo học viên có khả đáp ứng thích nghi với yêu cầu công việc sở II NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN Chỉ tiêu đào tạo: a) Số lƣợng: 1000 công chức chuyên môn (trung bình xã, phƣờng, thị trấn tuyển chọn 02 công chức), chia thành giai đoạn: + Giai đoạn 2012 - 2013: đào tạo 500 ngƣời; + Giai đoạn 2014 - 2015: đào tạo 500 ngƣời b) Cơ cấu, chức danh: theo chức danh công chức chuyên môn cấp xã, cụ thể: + Chức danh Văn phòng - Thống kê: ngành đào tạo: Hành công, Luật, công nghệ thông tin, Văn thƣ lƣu trữ, Quản trị văn phòng + Chức danh Tƣ pháp - Hộ tịch: ngành đào tạo: Luật, Hành công + Chức danh Địa - Xây dựng: ngành đào tạo: Địa chính, Kiến trúc, Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Quản lý đất đai + Chức danh Văn hóa - Xã hội: ngành đào tạo: Quản lý Văn hóa thông tin, Báo chí tuyên truyền, Lao động xã hội + Chức danh Tài - Kế toán: ngành đào tạo: Tài chính, Kế toán Đối tƣợng đào tạo: Sinh viên tốt nghiệp trƣờng đại học, học viện công lập, hệ quy; Ngƣời có tốt nghiệp trƣờng đại học công lập hệ quy, làm việc tổ chức, doanh nghiệp có nguyện vọng trở thành công chức nhà nƣớc thành phố Điều kiện, tiêu chuẩn học viên: a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung: - Là công dân Việt Nam, có Hộ thƣờng trú Hà Nội, không thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, chịu biện pháp giáo dục xã, phƣờng, thị trấn đƣa vào sở chữa bệnh, sở giáo dục bắt buộc; - Có tốt nghiệp đại học công lập hệ quy nƣớc loại trở lên tốt nghiệp đại học, sau đại học (đúng chuyên ngành đƣợc đào tạo bậc đại học) nƣớc loại giỏi, xuất sắc, ngành chuyên ngành đào tạo phù hợp với tiêu đào tạo công chức nguồn; - Có trình độ ngoại ngữ B trở lên năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc; Trình độ tin học văn phòng; - Tuổi đời tính đến thời điểm nộp hồ sơ: không 27 tuổi ngƣời tốt nghiệp đại học, không 30 tuổi ngƣời có trình độ thạc sĩ, không 35 tuổi ngƣời có trình độ tiến sĩ; - Có đủ sức khỏe đáp ứng đƣợc yêu cầu, nhiệm vụ công tác - Cam kết sau tốt nghiệp khóa đào tạo công tác năm xã, phƣờng, thị trấn đƣợc phân công; b) Trƣờng hợp hộ thƣờng trú Hà Nội phải có điều kiện sau đây: + Bằng tốt nghiệp đại học công lập hệ quy loại giỏi, ngành đào tạo công chức nguồn + Bằng tốt nghiệp tiến sỹ thạc sĩ chuyên ngành đƣợc đào tạo bậc đại học công lập hệ quy, phù hợp với tiêu đào tạo công chức nguồn c) Trƣờng hợp ngƣời dân tộc có hộ thƣờng trú xã miền núi thành phố, đăng ký làm việc xã phải có Bằng tốt nghiệp đại học công lập hệ quy loại trung bình trở lên ngành, chuyên ngành đào tạo công chức nguồn Tổ chức chiêu sinh đào tạo giai đoạn 2012-2013: Công tác chiêu sinh, đào tạo học viên lớp nguồn giai đoạn 2012 - 2013 thực theo quy trình sau: a) Quy trình chuẩn bị: - UBND Thành phố nhu cầu công chức nguồn xã, phƣờng, thị trấn, định phân bổ tiêu đào tạo - Thông báo tiêu, điều kiện tiêu chuẩn công chức nguồn phƣơng tiện thông tin đại chúng, trụ sở UBND quận huyện, thị xã - Xây dựng nội dung chƣơng trình đào tạo - Chuẩn bị sở vật chất phục vụ công tác tổ chức đào tạo - Lập dự toán kinh phí phục vụ công tác chiêu sinh đào tạo b) Quy trình chiêu sinh: - UBND quận huyện, thị xã đƣợc phân bổ tiêu: thành lập Hội đồng xét chọn học viên để tổ chức tiếp nhận hồ sơ, lựa chọn học viên số lƣợng hồ sơ nhiều tiêu đào tạo, tổng hợp danh sách, báo cáo kết lựa chọn kèm theo hồ sơ học viên gửi UBND thành phố qua Sở Nội vụ - Hội đồng xét chọn học viên cấp huyện có thành viên gồm: Đại diện lãnh đạo quận, huyện, thị xã, đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ phòng ban chuyên môn, liên quan - Sở Nội vụ tổng hợp kết xét chọn học viên, điều tiết hồ sơ đủ điều kiện từ xã, phƣờng, thị trấn có nhiều hồ sơ xã, phƣờng, thị trấn hồ sơ (căn đơn tình nguyện học viên); tổng hợp danh sách học viên thức trình UBND Thành phố phê duyệt c) Tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng: * Hình thức, thời gian địa điểm đào tạo: lớp nguồn đào tạo tập trung 18 tháng Trƣờng ĐTCB Lê Hồng Phong số 220 Đƣờng Láng quận Đống Đa, Hà Nội * Nội dung đào tạo, bồi dƣỡng: - Kiến thức QLNN tiêu chuẩn ngạch chuyên viên - Chƣơng trình Trung cấp lý luận trị - Kiến thức, kỹ thực thi công vụ theo chức danh chuyên môn - Kỹ năng: giao tiếp hành chính, dân vận, tổ chức thực công việc, soạn thảo văn bản, xây dựng kế hoạch, chƣơng trình, đề án kỹ tổ chức thực - Kiến thức Hà Nội: - Kiến thức Hà Nội - Các chuyên đề: quản lý đô thị Hà Nội, Nông thôn Hà Nội, Kinh tế Văn hóa Xã hội Hà Nội - Thực tập sở tháng III KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Kinh phí thực hiện: - Kinh phí xây dựng, phê duyệt Đề án 85.000.000 đ ( Xây dựng đề cƣơng, dự thảo đề án, tổ chức hội thảo …) - Kinh phí tổ chức chiêu sinh (Tổ chức hội nghị triển khai, thu nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách, vấn… ) 140.000.000 đ - Kinh phí xây dựng nội dung chƣơng trình, tài 100.000.000 đ liệu đào tạo: - Kinh phí tổ chức đào tạo (giảng dạy, quản lý 20.000.000.000 đ lớp, nghiên cứu thực tế… bình quân 20 triệu/học viên) - Kinh phí hỗ trợ hàng tháng (2,0 lần lƣơng tối 37.000.000.000 đ thiểu/tháng) - Hỗ trợ tiền ăn cho học viên (50.000đ/ngày) - Quản lý thực Đề án (10%) 20.000.000.000 đ 80.000.000 đ Tổng dự toán kinh phí Đề án là: 77.415.000.000 đ Nguồn kinh phí thực Đề án: ngân sách thành phố cấp IV CHÍNH SÁCH CỦA ĐỀ ÁN Quyền lợi học viên lớp nguồn: Học viên lớp nguồn đƣợc hƣởng quyền lợi sau: - Trong thời gian học tập trung đƣợc hƣởng sách hỗ trợ kinh phí theo chế độ đặc thù củathành phố: hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo (kinh phí học tập, tài liệu); Đƣợc hỗ trợ tiền ăn theo quy định, trợ cấp kinh phí hàng tháng 2,0 lần lƣơng tối thiểu; Học viên xa đƣợc bố trí chỗ ký túc xá Trƣờng Đào tạo cán Lê Hồng Phong; - Sau kết thúc khóa đào tạo, đƣợc tham dự kỳ thi tốt nghiệp kết hợp với thi tuyển công chức; - Học viên đỗ tốt nghiệp đƣợc cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận trị, Chứng Chƣơng trình bồi dƣỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên; Chứng Chƣơng trình bồi dƣỡng kiến thức kỹ chuyên ngành; Đƣợc tuyển dụng công chức làm việc xã, phƣờng, thị trấn Đƣợc hƣởng 100% lƣơng ngạch chuyên viên theo quy định kể từ ngày ký định tuyển dụng - Học viên tình nguyện làm việc xã ngƣời đăng ký đƣợc hƣởng sách hỗ trợ kinh phí lại thời gian công tác năm xã - Trong thời gian công tác xã, phƣờng, thị trấn, tùy theo lực khả đƣợc đánh giá, xét đề cử vào chức vụ lãnh đạo, quản lý xã, phƣờng, thị trấn; - Sau năm công tác sở kể từ ngày có Quyết định tuyển dụng, đƣợc xét tuyển công chức hành bổ sung cho đội ngũ CBCC nghỉ hƣu làm việc UBND quận, huyện, thị xã, sở, ngành Thành phố Nghĩa vụ học viên lớp nguồn: - Thực nghĩa vụ học tập rèn luyện theo nội quy sở đào tạo nghĩa vụ khác học viên theo quy định - Sau tốt nghiệp chấp hành phân công công tác tổ chức xã, phƣờng, thị trấn công tác năm, kể từ ngày có Quyết định tuyển dụng; - Bồi hoàn toàn kinh phí đào tạo kinh phí hỗ trợ khác tự ý bỏ học, không tốt nghiệp khóa đào tạo không thực cam kết V TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN - Tổ chức chiêu sinh giai đoạn 2012-2013: hoàn thành trƣớc 30/12/2012 - Tổ chức đào tạo nguồn công chức giai đoạn 2012-2013: từ tháng 01/2013 - Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm giai đoạn 2012-2013: tháng 7/2014 - Triển khai công tác chiêu sinh đào tạo giai đoạn 2014-2015: từ tháng 8/2014 VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Sở Nội vụ: - Chủ trì tổ chức chiêu sinh lớp nguồn sở kết lựa chọn quận, huyện, thị xã; - Thông báo kết triệu tập học viên; - Phối hợp xây dựng nội dung chƣơng trình quản lý học viên; - Xây dựng chế sách hỗ trợ học viên lớp nguồn; - Quyết định tuyển dụng công chức sau thi tuyển; - Phối hợp theo dõi, quản lý, đánh giá công chức nguồn thời gian đào tạo sau tuyển dụng - Báo cáo đánh giá công tác đào tạo nguồn công chức giai đoạn Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tƣ: xây dựng kế hoạch kinh phí cấp phát kinh phí xây dựng đề án, kinh phí tuyển chọn kinh phí tổ chức đào tạo công chức nguồn UBND quận, huyện, thị xã: - Đăng ký chức danh, ngành đào tạo công chức nguồn theo tiêu đƣợc phân bổ; - Thu nhận hồ sơ tổ chức lựa chọn học viên; - Gửi danh sách hồ sơ đủ điều kiện gửi Sở Nội vụ; - Bố trí thực tập sở cho học viên thuộc tiêu quận, huyện; - Tiếp nhận phân công công tác cho học viên sau tuyển dụng theo tiêu phân bổ đề án; - Định kỳ hàng năm kiểm tra đánh giá việc bố trí sử dụng công chức nguồn xã, phƣờng, thị trấn Tổng hợp đánh giá xếp loại công chức nguồn thuộc quận, huyện, thị xã báo cáo UBND thành phố - Thu hồi kinh phí đào tạo kinh phí hỗ trợ theo quy định công chức nguồn vi phạm cam kết - Đề xuất tuyển dụng thành công chức hành sau năm công tác công chức nguồn Các Sở, ngành liên quan: phối hợp xây dựng nội dung chƣơng trình đào tạo lớp nguồn công chức - Đăng ký tiếp nhận công chức nguồn sau năm công tác xã, phƣờng, thị trấn Trƣờng Đào tạo cán Lê Hồng Phong: - Chủ trì xây dựng nội dung chƣơng trình, tài liệu học tập - Xây dựng dự toán kinh phí đào tạo cho khóa học; - Chuẩn bị sở vật chất phục vụ công tác đào tạo; Tổ chức đào tạo quản lý lớp nguồn công chức - Cấp chứng tốt nghiệp cho học viên tốt nghiệp khóa đào tạo theo quy định Trong trình tổ chức thực Đề án có khó khăn vƣớng mắc quan đơn vị báo cáo UBND thành phố qua Sở Nội vụ để nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với giai đoạn PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC NGUỒN CẤP XÃ (Dành cho công chức nguồn xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội) Phiếu dùng để khảo sát, thu thập ý kiến đánh giá đội ngũ công chức nguồn cấp xã địa bàn thành phồ Hà Nội nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn xã, phường, thị trấn theo đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nôi” Kính mong anh (chị) vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu I.THÔNG TIN CHUNG Họ tên: Lớp: Chức danh đào tạo: Giới tính Nam Nữ Tuổi: Dƣới 30 tuổi Trên 30 tuổi Trình độ chuyên môn: Đại học Thạc sỹ Tiến sỹ Trình độ tin học: Chứng A Bằng trung cấp Chứng B Bằng Đại học Chứng C Chƣa qua đào tạo Trình độ ngoại ngữ: Chứng A Bằng trung cấp Chứng B Bằng Đại học Chứng C Chƣa qua đào tạo II NỘI DUNG KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO 1.Theo anh (chị) việc xây dựng khung chƣơng trình đào tạo nhƣ phù hợp với đối tƣợng đào tạo hay chƣa? “Đánh dấu X vào ô anh (chị) lựa chọn” Không phù hợp Phù hợp Rất phù hợp Ý kiến khác: 2.Trình độ đội ngũ giảng viên/ báo cáo viên đáp ứng đƣợc nhu cầu đào tạo anh (chị) hay chƣa? “Đánh dấu X vào ô anh (chị) lựa chọn” Chƣa đáp ứng Đáp ứng phần Đáp ứng đƣợc Phƣơng pháp giảng dạy khóa đào tạo công chức nguồn theo anh (chị) hiệu nhất? “Đánh dấu X vào ô anh (chị) lựa chọn” Vấn đáp, trao đổi thảo luận Thuyết trình truyền thống Kết hợp lý thuyết thực hành Tự nghiên cứu Khác 4.Yếu tố ảnh hƣởng đến việc tham gia khóa đào tạo công chức nguồn anh (chị)? Kinh phí Thời gian Nội dung, chƣơng trình đào tạo Đội ngũ giảng viên/ báo cáo viên Phƣơng pháp đào tạo Cơ sở vật chất- kỹ thuật Mong muốn anh (chị) sau tham gia khóa đào tạo gì? Kiến thức Chứng nhận hoàn thành khóa học Sự thăng tiến Khác Anh (chị) cho biết ý kiến để nâng cao chất lƣợng đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phƣờng, thị trấn thời gian tới? Rất cảm ơn anh (chị) trả lời câu hỏi KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC NGUỒN CẤP XÃ Số lƣợng công chức nguồn cấp xã thuộc Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phƣờng, thị trấn thành phố Hà Nội đƣợc khảo sát: 110 ngƣời I THÔNG TIN CHUNG Giới tính Số lƣợng Tỷ lệ (%) Nam 42 38.1 Nữ 68 61.9 Giới tính Độ tuổi Độ tuổi Số lƣợng Tỷ lệ (%) Dƣới 30 110 100 Trên 30 0 Trình độ chuyên môn Trình độ chuyên môn Số lƣợng Tỷ lệ (%) Đại học 96 87.3 Thạc sỹ 13 11.8 Tiến sỹ 0.9 II NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Đánh giá khung chƣơng trình đào tạo: Không phù hợp Phù hợp Rất phù hợp 42 58 10 Đánh giá trình độ đội ngũ giảng viên/ báo cáo viên Chƣa đáp ứng Đáp ứng phần Đáp ứng đƣợc 64 39 Đánh giá phƣơng pháp giảng dạy để đạt hiệu cao khóa đào tạo Không Phù Rất phù phù hợp hợp hợp Vấn đáp, trao đổi thảo luận 100 10 Thuyết trình truyền thống 60 50 Kết hợp lý thuyết thực hành 110 Tự nghiên cứu 47 63 Các loại hình Đánh giá mức độ ảnh hƣởng kinh phí, thời gian, nội dung chƣơng trình đào tạo, đội ngũ giảng viên/ báo cáo viên, sở vật chất- kỹ thuật đến chất lƣợng công tác đào tạo công chức nguồn: Số lƣợng Tỷ lệ (%) Kinh phí đào tạo 14 12.7 Thời gian đào tạo 11 10 Đội ngũ giảng viên 25 22.7 Phƣơng pháp đào tạo 48 43.6 Cơ sở vật chất- kỹ thuật 12 11 Các tiêu chí Đánh giá mong muốn công chức nguồn cấp xã sau đào tạo bồi dƣỡng Các loại hình Số lƣợng Kiến thức 56 Chứng nhận hoàn thành khóa học 25 Chứng nhận có tính chất pháp lý 24 Khác ... đào tạo công chức nguồn cấp xã Mục tiêu đào tạo công chức nguồn theo đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phƣờng, thị trấn thành phố Hà Nội thí điểm Đào tạo công chức nguồn chất lƣợng... nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo Đề án thí điểm đào tạo nguồn công chức làm việc xã, phƣờng, thị trấn thành phố Hà Nội Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC... Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo định số 5485/QĐ-UBND việc ban hành Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phƣờng, thị trấn thành phố Hà Nội 1.3.1 Mục tiêu Đề án thí điểm đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn của thành phố hà nội , Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn của thành phố hà nội , Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn của thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập