Luận văn thạc sĩ hoạt động của chính quyền xã từ thực tiễn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

104 17 0
  • Loading ...
Loading...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ -/ - -/ - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VĂN SỸ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN XÃ – TỪ THỰC TIỄN HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƢNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ -/ - -/ - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VĂN SỸ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN XÃ – TỪ THỰC TIỄN HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƢNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Đinh Văn Mậu HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn công trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, thực hướng dẫn khoa học GS.TS Đinh Văn Mậu Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Sỹ LỜI CẢM ƠN Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả luận văn xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới GS.TS Đinh Văn Mậu tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn Ban Giám đốc, Thầy, cô giáo Học viện Hành quốc gia tận tình, chu đáo trình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho Xin cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên Học viện Hành quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành chương trình cao học Xin chân thành cảm ơn UBND Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên nhiệt tình cung cấp số liệu, tài liệu cho hoàn thiện luận văn Cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ vật chất tinh thần, để hoàn thiện luận văn Tuy có nhiều cố gắng việc đầu tư thời gian công sức nghiên cứu hoàn thành luận văn, hạn chế chuyên môn, kiến thức, nên hẳn tránh khỏi khiếm khuyết, thiếu sót Kính mong nhận góp ý Thầy, cô giáo, đồng nghiệp bạn học viên, để luận văn ngày hoàn thiện, hữu ích Xin trân trọng cám ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Sỹ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT DỊCH NGHĨA CC Công chức HĐND Hội đồng nhân dân NQ-CP Nghị – Chính phủ NQ/TW Nghị quyết/ Trung ương MTTQ Mặt trận tổ quốc QĐ-TTg Quyết định – Thủ tướng UBND Ủy ban nhân dân UBMTTQVN Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU STT TÊN BẢNG/BIỂU Bảng 2.1 Cơ cấu, số lƣợng Cán bộ, Công chức, lao động hợp đồng thuộc HĐND UBND xã thuộc huyện TRANG 44 Văn Lâm, tỉnh Hƣng Yên nhiệm kỳ 2011-2016 Bảng 2.2 Số lƣợng kỳ họp HĐND xã thuộc huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2011-2016 Bảng 2.3 Số lƣợng Nghị HĐND xã thuộc huyện Văn Lâm ban hành nhiệm kỳ 2011-2016 45 48 Bảng 2.4 Số lƣợng văn quản lý nhà nƣớc UBND xã thuộc huyện Văn Lâm ban hành nhiệm kỳ 57 2011-2016 Biểu 2.1 Số lƣợng văn quản lý nhà nƣớc UBND xã thuộc huyện Văn Lâm ban hành nhiệm kỳ 2011-2016 58 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH QUYỀN XÃ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN XÃ 1.1 Khát quát quyền xã hoạt động quyền xã 1.1.1 Chính quyền xã 1.1.2 Hoạt động quyền xã 20 1.2 Đặc điểm, vai trò hoạt động quyền xã 21 1.2.1 Đặc điểm hoạt động quyền xã 21 1.2.2 Vai trò hoạt động quyền xã 23 1.3 Nội dung hoạt động quyền xã 24 1.3.1 Nội dung hoạt động Hội đồng nhân dân xã 24 1.3.2 Nội dung hoạt động Ủy ban nhân dân xã 29 1.4 Kinh nghiệm hoạt động quyền địa phương số quốc gia 30 1.4.1 Kinh nghiệm Hoa Kỳ 30 1.4.2 Kinh nghiệm Cộng hòa Pháp 32 1.4.3 Kinh nghiệm Cộng hòa liên bang Đức 33 1.4.4 Kinh nghiệm Thụy Điển 35 1.4.5 Kinh nghiệm Đan Mạch 36 1.4.6 Những học vận dụng vào hoạt động quyền xã Việt Nam 37 TIỂU KẾT CHƢƠNG 40 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN XÃ QUA THỰC TIỄN HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƢNG YÊN 41 2.1 Khái quát chung huyện Văn Lâm quyền xã thuộc huyện Văn Lâm 41 2.1.1 Khái quát chung huyện Văn Lâm 41 2.1.2 Khái quát chung quyền xã huyện Văn Lâm 43 2.2 Nhận xét hoạt động quyền xã 45 2.2.1 Nhận xét hoạt động Hội đồng nhân dân 45 2.2.2 Nhận xét hoạt động Ủy ban nhân dân 55 2.3 Nguyên nhân hạn chế hoạt động quyền xã 62 TIỂU KẾT CHƢƠNG 64 Chƣơng 3: THÚC ĐẨY HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN XÃ Ở HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƢNG YÊN HIỆN NAY 65 3.1 Quan điểm, phương hướng 65 3.2 Giải pháp thúc đẩy hiệu hoạt động quyền xã 70 3.2.1 Tiếp tục thực lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng 70 3.2.2 Đổi nhận thức vị trí, vai trò quyền xã 76 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống thể chế quyền địa phương 77 3.2.4 Đổi hoạt động Hội đồng nhân dân 79 3.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã 82 TIỂU KẾT CHƢƠNG 89 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong Hiến pháp năm 2013, quyền nhà nước chia thành bốn cấp: trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã Chính quyền xã cấp thấp cấp quyền tổ chức đơn vị hành xã, phường, thị trấn Nó có vị trí đặc biệt cấp quyền Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Cấp xã gần gũi nhân dân nhất, tảng hành Cấp xã làm việc việc xong xuôi”(Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 5, NXB CTQG, H.2002, trang 371) Nghị Hội nghị Trung ương (khoá IX) đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị xã, phường, thị trấn, xác định: “Các sở xã, phường, thị trấn nơi tuyệt đại phận nhân dân cư trú, sinh sống Hệ thống trị sở có vai trò quan trọng việc tổ chức vận động nhân dân thực đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy chủ quyền dân chủ nhân dân, huy động khả phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức sống cộng đồng dân cư”.Về phương diện lý luận thực tiễn, hiệu sức mạnh nhà nước không phụ thuộc vào cách thức tổ chức quyền lực trung ương mà lại phụ thuộc nhiều vào cách thức tổ chức, thực thi quyền lực sở Chính quyền xã phải sạch, đủ lực để đảm nhận vị trí cầu nối Đảng, Nhà nước với nhân dân, nơi trực tiếp thực đưa chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước vào sống Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên coi cửa ngõ phía đông Thủ đô Hà Nội Văn Lâm có 11 đơn vị hành cấp xã, gồm: thị trấn Như Quỳnh (thành lập ngày 24/2/1997 sở xã Như Quỳnh cũ) 10 xã với diện tích 74,4 km2 96.900 nhân Trong năm qua, kinh tế huyện tăng trưởng Cơ sở hạ tầng huyện không ngừng đầu tư nâng cấp theo hướng đại; tiến trình đô thị hóa diễn với tốc độ cao; công tác quy hoạch, xây dựng sở hạ tầng, xây dựng nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai thực có hiệu Chính quyền xã thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên năm gần củng cố, tăng cường tổ chức máy; cán bộ, công chức bước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thực tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển địa phương Tuy nhiên, trước yêu cầu nghiệp đổi đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân Đồng thời với việc áp dụng Luật Tổ chức quyền địa phương 2015, hoạt động quyền xã huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bộc lộ yếu kém, bất cập thể chế; mô hình tổ chức máy phương thức hoạt động quyền xã nhiều điểm chưa hợp lý; phân cấp cho quyền xã thiếu cụ thể; số lượng định biên cấu chức danh công chức xã cứng nhắc, nơi thiếu, nơi thừa; chưa có phân công rõ ràng, rành mạch thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân tập thể… Đây nguyên nhân làm hạn chế hiệu lực hiệu hoạt động quyền xã bối cảnh Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, xin lựa chọn đề tài: “ Hoạt động quyền xã – từ thực tiễn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” làm đề tài luận văn tốt nghiệp mình, để qua nghiên cứu đưa số biện pháp khắc phục hạn chế hoạt động quyền xã Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nghiên cứu hoạt động quyền xã trở thành đề tài thu hút quan tâm nghiên cứu Đảng, Nhà nước, nhà nghiên cứu lý luận Do đó, tiếp xúc cử tri mang tính thức, đại biểu HĐND xã cần phải có tiếp xúc cử tri không mang tính thức khác Điều thuận lợi nhiều so với đại biểu HĐND cấp huyện, cấp tỉnh đại biểu HĐND xã có điều kiện tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri cách thường xuyên hơn, trực tiếp với cử tri Về nội dung, tiếp xúc cử tri cần chuẩn bị nội dung cách chu đáo Cũng nội dung kỳ họp HĐND, nội dung tiếp xúc cử tri HĐND cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực mục tiêu kinh tế - xã hội địa phương, công tác quản lý nhà nước địa bàn Điều nhằm làm tránh phân tán nội dung tiếp xúc cử tri, đặc biệt cử tri đề cập đến nhiều nội dung, đặt nhiều câu hỏi, ý kiến mà không đủ thời gian để giải đáp, giải Thứ tư, đổi mới, nâng cao chất lượng mối quan hệ công tác HĐND HĐND xã phận cấu thành hệ thống trị sở Do đó, để đổi hoạt động HĐND cần thiết phải nâng cao chất lượng mối quan hệ công tác HĐND với quan khác, đặc biệt UBND cấp, Ủy ban MTTQ cấp HĐND cấp huyện Các mối quan hệ công tác HĐND xã cần đảm bảo tính đa chiều mặt thông tin, phục vụ trực tiếp cho hoạt động HĐND hình thức cụ thể Muốn vậy, bên cạnh quy định có tính chất bắt buộc pháp luật, cần xây dựng chế phối hợp hoạt động HĐND với UBND quan khác có liên quan phải cụ thể hóa trách nhiệm, nghĩa vụ bên 3.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã Chất lượng, hiệu hoạt động quyền cấp nói chung, quyền xã nói riêng phụ thuộc lớn vào chất lượng đội ngũ công chức Thêm nữa, quyền xã có vai trò quan trọng trực tiếp thực 82 nhiều giao dịch, giao tiếp với công dân, hình ảnh trực tiếp quan công quyền mắt người dân Do đó, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã, qua nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động quyền xã yêu cầu cấp bách giai đoạn cần thực có ưu tiên định Để đảm bảo nâng cao chất lượng đôi ngũ công chức xã giai đoạn nay, cần thực số yêu cầu sau: Một là, cần rà soát, tổng hợp đội ngũ công chức xã không đạt tiêu chuẩn theo quy định, công chức đạt chuẩn trình độ có độ tuổi cao, lực hạn chế chưa đủ điều kiện nghỉ hưu để xem xét trường hợp cụ thể; Hai là, đề xuất, vận dụng hợp lý sách khuyến khích công chức xã không đạt tiêu chuẩn theo quy định, công chức có độ tuổi cao, lực hạn chế chưa đủ điều kiện nghỉ hưu tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc; Ba là, đề nghị cấp có thẩm quyền quy định chế độ tiền lương định mức biên chế công chức phù hợp với khu vực, vùng, miền phân loại đơn vị hành cấp; đề xuất ban hành quy chế, sách thu hút cán bộ, sinh viên giỏi có trình độ đại học, đại học công tác xã; Bốn là, phối hợp thực tốt việc bố trí, bổ nhiệm công chức xã; đặc biệt quan tâm thực tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng bổ nhiệm lãnh đạo quan, đơn vị, tổ chức nhà nước; Năm là, thực việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu cử vị trí cấp trưởng quan, đơn vị, tổ chức nhà nước phải đảm bảo yêu cầu trình độ (đại học trở lên, ưu tiên học quy), lực tốt có trình bày đề án, kế hoạch giải pháp tốt phát triển ngành, lĩnh vực liên quan (điều kiện đặc biệt miễn); 83 Sáu là, đổi nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại công chức xã (có tham gia nhận xét quan, đơn vị cấp huyện có tham gia nhận xét lãnh đạo UBND xã); nâng cao vai trò, trách nhiệm quan, đơn vị cấp huyện việc hướng dẫn, đạo, theo dõi, đánh giá đội ngũ công chức xã; xây dựng kế hoạch, quy hoạch, làm tốt công tác quy hoạch CBCC; kiên xử lý công chức trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ, kịp thời thay thế, luân chuyển mạnh dạn đề bạt công chức trẻ có lực, đủ sức đảm đương nhiệm vụ theo yêu cầu mới; Bảy là, phối hợp thực tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã bầu phê chuẩn theo quy định Nghị số 35/2012/NQ-QH13 ngày 21/11/2012 Quốc hội việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu phê chuẩn; Tám là, phối hợp thực tốt việc giao ban định kỳ (theo tháng quý) quan cấp huyện công chức xã để nhận xét, đánh giá, hướng dẫn kịp thời công tác chuyên môn; xây dựng quy chế tiếp tục thực công tác điều động, luân chuyển CC cấp huyện làm việc xã công chức xã lên làm việc huyện; thực tốt quy định điều động, luân chuyển công chức xã thành công chức cấp huyện (điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, chuyên viên cấp huyện có lực, phẩm chất tốt làm cán lãnh đạo xã; điều động, bổ nhiệm công chức xã có lực, phẩm chất tốt làm lãnh đạo, chuyên viên cấp huyện; bước khắc phục tình trạng khép kín, cục địa phương, tạo động lực cho công chức tích cực làm việc, nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, vừa củng cố nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống trị sở vừa tạo liên thông đội ngũ CC cấp 84 Chín là, xây dựng thực tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CC, đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ quy hoạch, gắn với sử dụng, với ngạch chức danh cán bộ, trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ kinh nghiệm giải tình theo chức danh CC cụ thể; Mười là, cụ thể hóa quy định địa phương, trung ương áp dụng vào tình hình cụ thể địa phương để hướng dẫn quan, đơn vị, tổ chức nhà nước, UBND xã, thị trấn xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp với tổ chức hệ thống trị sở, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng hiệu hoạt động UBND, nâng cao chất lượng hiệu công tác đội ngũ CC; Mười là, đổi mạnh mẽ, cách đồng tác phong tư làm việc tổ chức Đảng, quyền, mặt trận toàn thể nhân dân, đặc biệt sở; kiên loại trừ tư tưởng cục bộ, không ủng hộ mới, chậm chuyển biến, đổi phong cách lãnh đạo nề nếp làm việc trì trệ đội ngũ CC; Mười hai là, cần tăng cường công tác tra, kiểm tra công vụ; mạnh dạn xử lý CC nhũng nhiễu, hách dịch, gây khó khăn cho công dân  Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy hiệu hoạt động quyền xã thuộc huyện Văn Lâm, Hƣng Yên Trên sở giải pháp thúc đẩy hiệu hoạt động quyền xã Việt Nam nói chung, huyện Văn Lâm cần chủ động tổ chức thực biện pháp cụ thể phạm vi thẩm quyền; đồng thời, tham mưu, đề xuất HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định, sách tạo sở để thực biện pháp nhằm thúc đẩy hiệu hoạt động quyền xã địa bàn tỉnh nói chung, quyền xã huyện Văn Lâm nói riêng nguyên tắc đảm bảo tuân thủ nguyên tắc pháp chế, đồng thời, phù 85 hợp với điều kiện thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội địa phương Bên cạnh đó, chủ động xây dựng, bố trí nguồn lực thực biện pháp cụ thể theo lộ trình xác định thông qua kế hoạch, chương trình thực Trong thời gian tới, để trực tiếp thúc đẩy hiệu hoạt động quyền xã thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, cần chủ động thực số biện pháp sau: Một là, đổi tổ chức hoạt động HĐND xã Trong nhiều năm, tổng kết hoạt động HĐND xã thuộc huyện Văn Lâm cho thấy tình trạng hoạt động hình thức, hiệu thường chịu tác động, chi phối lớn từ phía UBND cấp Do đó, giai đoạn nay, cần chủ động nghiên cứu, thí điểm, từ áp dụng mô hình Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND xã Việc thực mô hình đáp ứng yêu cầu đổi tổ chức hoạt động HĐND xã, gắn chức kiểm tra, kiểm soát Đảng với chức giám sát HĐND xã Từ thúc đẩy hiệu lực, hiệu tổ chức Đảng HĐND địa bàn xã Hai là, đổi tổ chức hoạt động UBND xã Ở có nhiều vấn đề phải làm rõ, như: xây dựng UBND xã trở thành quan phối hợp hành động đa chức năng, nhiều tác dụng, vừa quan nghị vấn đề thuộc đơn vị xã, đồng thời quan chấp hành quan nhà nước cấp quan hành nhà nước điều hành công việc phạm vi địa phương mình; hay vai trò quan quan tư pháp để giải tranh chấp dân sự, việc liên quan đến hôn nhân gia đình; khám phá giải vi phạm pháp luật nhỏ mà tính chất nguy hiểm mức độ thấp; Những nội dung có tính chất phức tạp, cần nghiên cứu cách xác đáng, xuất phát từ nguyên nhân điều kiện kinh tế, tập 86 quán sản xuất, tập quán văn hóa, xã hội xã tồn khoảng cách định Từ đó, đặt mức độ khác yêu cầu thực hoạt động quản lý Ba là, nâng cao lực đội ngũ công chức xã Công chức xã thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên chủ yếu xuất thân từ nông dân, lớn lên trưởng thành môi trường nông thôn, nên lực trình độ nhiều hạn chế Công tác đào, bồi dưỡng, đào tạo công chức xã, đặc biệt kỹ thực hành có tính nghề nghiệp lại chưa ý mức Trong điều kiện trình độ dân trí nhân dân nâng cao, tính chất quản lý ngày phức tạp, đòi hỏi việc quản lý nhà nước cần phải khoa học, bản, nên công chức xã cần phải có trình độ, kỹ thực hành tổng hợp Nếu cán bộ, công chức cấp cần phải chuyên sâu, công chức xã lại phải có tri thức diện rộng, đa năng, giải biết thủ tục cách giải nhiều vấn đề khác trực tiếp nảy sinh sở, để hướng dẫn cho người dân thực Hiện nay, có nhiều trường đào tạo chuyên sâu, nên đáp ứng việc đào tạo cán cho quan trung ương địa phương, mà chưa đáp ứng nhu cầu quan quyền xã Do vậy, huyện Văn Lâm cần nghiên cứu giải pháp, chủ động đề xuất, phối hợp với sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ nghiệp vụ quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước lĩnh vực nói riêng kiến thức liên quan cho đội ngũ công chức xã, đặc biệt chức danh công chức chuyên môn Bốn là, đổi nội dung, phương thức lãnh đạo tổ chức đảng công tác mặt trận, đoàn thể nhân dân xã Trong đó, cần đặt trọng tâm vào việc đổi việc nghị đảng bộ, chi bộ, cấp uỷ đảng, 87 vấn đề lớn, quan hệ tới sống quyền lợi đông đảo nhân dân xã, đòi hỏi phối hợp hệ thống trị sở chủ trương công tác thuộc thẩm quyền định quyền đoàn thể Cần coi trọng việc xây dựng thực quy chế làm việc bí thư cấp uỷ với chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc người đứng đầu tổ chức trị - xã hội Đồng thời, đổi nội dung phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội sát hợp với nhu cầu, lợi ích hội viên, đoàn viên; đáp ứng yêu cầu tham gia giám sát, phản biện công tác lãnh đạo, quản lý tổ chức đảng quyền xã 88 TIỂU KẾT CHƢƠNG Thúc đẩy hiệu hoạt động quyền xã nhiệm vụ cấp bách, quan trọng giai đoạn không xã thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên mà tất tỉnh, thành phố phạm vi nước Hiệu hoạt động quyền xã góp phần trực tiếp đảm bảo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân, tạo niềm tin nhân dân hoạt động quản lý Nhà nước mặt đời sống xã hội Đảng ta năm qua quan tâm đến việc không ngừng thúc đẩy hiệu hoạt động cấp quyền, có quyền xã, xác định nhiệm vụ bản; đồng thời, đề quan điểm cụ thể nhằm làm tảng để xây dựng phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy hiệu hoạt động quyền cấp Trong giai đoạn nay, để thực hiệu hoạt động quyền xã, cần trọng thực số giải pháp cụ thể sau: Một là, tiếp tục phát huy lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng hoạt động quyền; Hai là, đổi nhận thức vị trí, vai trò quyền xã; Ba là, hoàn thiện hệ thống thể chế quyền địa phương; đẩy mạnh cải cách hành nhà nước nói chung, cải cách hành nhà nước quyền xã nói riêng; Bốn là, đổi hoạt động Hội đồng nhân dân xã; Năm là, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã 89 KẾT LUẬN Chính quyền xã cấp quyền sở, thấp nhất, cấu thành hệ thống quyền địa phương hoàn chỉnh nước ta theo quy định Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức quyền địa phương 2015 kế thừa có tính liên tục kể từ Hiến pháp năm 1946 Theo đó, quyền xã bao gồm Hội đồng nhân dân xã, quan quyền lực nhà nước địa phương Ủy ban nhân dân xã, quan hành nhà nước địa phương Hai quan thực chức năng, nhiệm vụ khác nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Hoạt động quyền xã, theo đó, bao gồm hoạt động Hội đồng nhân dân xã hoạt động Ủy ban nhân dân xã Các hoạt động có khác biệt định tính chất, phạm vi thẩm quyền so với cấp quyền khác, song mang chất quyền lực nhà nước có tác động cách trực tiếp nhân dân quyền xã cấp quyền thấp hệ thống tổ chức nhà nước Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bao gồm 10 xã, tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân theo quy định Hiến pháp pháp luật Nhận xét hoạt động quyền xã thuộc huyện Văn Lâm năm qua đạt kết tích cực, cần tiếp tục kế thừa, phát huy thời gian tới; đồng thời, bộc lộ hạn chế, yếu cần khẩn trương khắc phục, loại trừ Những kết hạn chế quyền xã thuộc huyện Văn Lâm vừa phản ánh đặc điểm riêng mang tính đặc thù địa phương, vừa phản ánh đặc điểm chung quyền xã phạm vi nước 90 Do vậy, cần thiết phải có giải pháp nhằm thúc đẩy hiệu hoạt động quyền xã nước ta nói chung, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nói riêng giai đoạn Các giải pháp bao gồm: Tiếp tục phát huy lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng hoạt động quyền; Đổi nhận thức vị trí, vai trò quyền xã; Hoàn thiện hệ thống thể chế quyền địa phương; Đổi hoạt động HĐND xã; Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã Để đảm bảo thực giải pháp mang lại kết tích cực, cần phải quán triệt quan điểm Đảng thông qua văn kiện đề cập đến việc nâng cao chất lượng, hiệu tổ chức hoạt động cấp quyền từ Trung ương đến quyền xã 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2007), Nghị số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 Ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Bộ máy nhà nước; Chính phủ (2005), Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 phân loại đơn vị hành xã, phường, thị trấn; Chính phủ (2011), Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Mai Thị Chung (2004), Nâng cao hiệu giải khiếu nại, tố cáo quyền cấp xã, Tạp chí Lý luận trị, Số 12, tr.54-57; Đảng huyện Văn Lâm (2015), Báo cáo Ban Chấp hành Đảng huyện khóa XXIV trình Đại hội Đảng khóa XXV, ngày 02/8/2015; Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 10.Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 92 11.Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 17-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn; 12.Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Nghị số 17-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước; 13.Đảng Cộng sản Việt Nam (1992), Nghị số 03-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII số nhiệm vụ đổi chỉnh đốn Đảng; 14.Nguyễn Hữu Đức, Phan Văn Hùng (Ch.b) (2009), Xác định tiêu chuẩn phương pháp đánh giá quyền xã sạch, vững mạnh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 15.Đàm Bích Hiên (2008), Hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động quyền cấp xã Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; 16.Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam (2007), Từ điển Bách khoa Việt Nam, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội; 17.Nguyễn Ký, Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Đức (Ch.b) (2002), Đổi tổ chức hoạt động quyền xã tiến trình cải cách hành chính, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 18.Dương Bạch Long (2011), Chính quyền cấp xã việc tổ chức, điều hành hoạt động Uỷ ban nhân dân cấp xã, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 19.Nguyễn Đình Lộc, Uông Chu Lưu, Hoàng Thế Liên (2006), Từ điển luật học, Nxb Tư pháp, Hà Nội; 20.Đinh Văn Mậu (Ch.b) (2012), Tài liệu bồi dưỡng cán quyền cấp xã quản lý nhà nước, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội; 21 Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 93 22.Huyện ủy Văn Lâm (2016), Báo cáo số 06-BC/HU ngày 23/02/2016 tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 Phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2016; 23.Bùi Xuân Phái (2004), Một số yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hoạt động quyền cấp xã, Tạp chí Luật học, Số 3, tr.43-48; 24.Phạm Thanh Phấn, Phạm Thị Thuỳ Dương (1999), Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quyền xã phường, Nxb Thống kê, Hà Nội; 25.Thang Văn Phúc, Chu Văn Thành (Ch.b) (2000), Chính quyền cấp xã quản lý nhà nước cấp xã, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 26.Nguyễn Thị Phượng (2004), Tổ chức hoạt động quyền cấp xã nay, Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 97, tr.14-17,22; 27 Quốc hội (2013), Hiến pháp; 28 Quốc hội (2003), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân; 29.Quốc hội (2008), Luật Cán bộ, công chức; 30.Quốc hội (2015), Luật Tổ chức quyền địa phương; 31.Mạc Minh Sản (2006), Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quyền cấp xã, Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 5, tr.35-38; 32.Mạc Minh Sản (2008), Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức quyền cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; 33.Nguyễn Văn Sáu (Ch.b) (2003), Thực quy chế dân chủ xây dựng quyền cấp xã nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 34.S.Chiavo-Campo P.S.A Sundaram (2003), Phục vụ trì: cải thiện hành công giới cạnh tranh, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 94 35 Lương Trọng Thành, Bùi Văn Dũng, Lê Văn Phong (Ch.b) (2016), Nâng cao lực lãnh đạo cấp uỷ quản lý quyền cấp xã xây dựng nông thôn Thanh Hoá nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 36.Nguyễn Thị Kim Thoa (2005), Tìm hiểu quyền địa phương cấp, Nxb Tư pháp, Hà Nội; 37.Lê Minh Thông, Nguyễn Như Phát (2002), Những vấn đề lý luận thực tiễn chínhquyền địa phương Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 38.Thủ tướng Chính phủ (2001), Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 19/7/2001 phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2001 – 2010; 39.Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2000 vào hoạt động quan hành nhà nước; 40.Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg; 41.Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm (2014), Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 04/8/2014 việc thực nhiệm vụ, quyền hạn UBND cấp theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2003; 42.Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm (2016), Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 24/6/2016 tổng kết hoạt động đạo, điều hành UBND huyệnnhiệm kỳ 2011 – 2016; 43.Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2004), Kết luận số 258/KL-UBTVQH11 ngày 21/9/2005 kết quả5 năm thực Quy chế dân chủ sở, Hà Nội; 44.Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2007), Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn, Hà Nội; 95 45.Viện Nghiên cứu Khoa học hành – Học viện Hành Quốc gia (2000), Một số thuật ngữ hành chính, Nxb Thế giới, Hà Nội; 46.Nguyễn Như Ý (Ch.b) (2003), Từ điển tiếng Việt thông dụng, Nxb Giáo dục, Hà Nội 47 Website Tổng cục Thống kê : http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/Tinh_tk_new.aspx, cập nhật: 31/10/2016 96 ... Lâm, tỉnh Hưng Yên Chương Nâng cao hiệu hoạt động quyền xã huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH QUYỀN XÃ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN XÃ 1.1 Khát quát quyền xã hoạt động. .. lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa mặt lý luận Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận quyền xã hoạt động quyền xã Thứ hai, trình bày, phân tích thực trạng hoạt động quyền xã thuộc huyện Văn Lâm, Hưng. .. cứu: Luận văn hướng tới mục đích nghiên cứu sở lý luận hoạt động quyền xã, sở nhận xét thực tiễn hoạt động quyền xã huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên để đề giải pháp tiếp tục hoàn thiện hoạt động quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ hoạt động của chính quyền xã từ thực tiễn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên , Luận văn thạc sĩ hoạt động của chính quyền xã từ thực tiễn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên , Luận văn thạc sĩ hoạt động của chính quyền xã từ thực tiễn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập