Luận văn thạc sĩ giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân cấp huyện qua thực tiễn huyện nho quan, tỉnh ninh bình

91 21 0
  • Loading ...
Loading...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/……… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÙI THỊ NGỌC MAI GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN – QUA THỰC TIỄN HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ðoan thông tin ðýợc trình bày luận vãn kết thu ðýợc từ trình nghiên cứu tìm hiểu thực tế thân Tác giả luận văn Bùi Thị Ngọc Mai LỜI CẢM ƠN Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Ban Giám đốc, Khoa sau Đại học, thầy, cô giáo Học viện Hành quốc gia tận tình, chu đáo giảng dạy truyền đạt kiến thức thời gian tác giả học tập, nghiên cứu trường Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Thị Cúc tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Xin cảm ơn thầy, cô giáo Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ có ý kiến nhận xét xác đáng, quý báu giúp tác giả có điều kiện hoàn thiện tốt nội dung luận văn tương lai Xin cảm ơn Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Phòng Tài nguyên Môi trường cung cấp thông tin số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu tác giả Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Bùi Thị Ngọc Mai DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết Nghĩa đầy đủ tắt GCNQS Giấy chứng nhận quyền sử dụng D KNTC Khiếu nại tố cáo QSD Quyền sử dụng TAND Tòa án nhân dân TANDT Tòa án nhân dân tối cao C TTGQV Thủ tục giải vụ án hành AHC TTHC Tố tụng hành UBND Ủy ban nhân dân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Chương SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 1.1 Các khái niệm liên quan 1.1.1 Khái niệm khiếu kiện khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai 1.1.2 Khái niệm giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện 12 1.2 Khái quát giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện 17 1.2.1 Thẩm quyền giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện 17 1.2.2 Trình tự, thủ tục giải khiếu kiện đất đai tòa án nhân dân cấp huyện 20 1.2.3 Vai trò giải khiếu kiện đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện 26 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến giải khiếu kiện hành 29 1.3.1 Yếu tố pháp luật 29 1.3.3 Yêu tố tâm lý, tập quán 31 Tiểu kết chương 34 Chương THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH 35 2.1 Thực trạng giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 35 2.1.1 Khái quát điều kiện địa lý, điều kiện kinh tế, xã hội huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 35 2.1.2.Tình hình giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân huyện Tỉnh Ninh Bình 38 2.1.3 Thực trạng giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 40 2.1.4.1 Kết đạt nguyên nhân 58 2.1.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân hạn chế 61 2.2 Quan điểm giải pháp bảo đảm giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai tòa án nhân dân cấp huyện 65 2.2.1 Quan điểm bảo đảm giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai tòa án nhân dân cấp huyện 65 2.2.1.1 Giải khiếu kiện vụ án hành lĩnh vực đất đai tòa án sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp người sử dụng đất 65 2.2.1.2 Giải khiếu kiện vụ án hành lĩnh vực đất đai phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch công tác xét xử Tòa án nhân dân 67 2.2.2 Giải pháp bảo đảm giải khiếu kiện hành đất đai Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 67 2.2.2.1 Giải pháp nâng cao nhận thức nhân dân đội ngũ cán Tòa án nhân dân cấp huyện 67 2.2.2.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai 70 2.2.2.4 Giải pháp đơn giản hóa thủ tục giải vụ án hành 72 2.2.2.5.Giải pháp tăng cường mối quan hệ phối hợp quan có thẩm quyền liên quan đến giải vụ án hành 73 2.2.2.6 Giải pháp công tác cán 74 2.2.2.7 Giải pháp đổi mô hình tổ chức máy giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai 74 Tiểu kết chương 76 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiến pháp năm 2013, điều 102 qui định: Tòa án nhân dân quan xét xử nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền tư pháp Lần đầu tiên, Hiến pháp năm 2013 ghi nhận Tòa án nhân dân quan thực quyền tư pháp Đây sở pháp lý quan trọng để mở rộng thẩm quyền xét xử loại án, có xét xử khiếu kiện hành Với tính chất phức tạp khiếu kiện hành thực tiễn xét xử khiếu kiện hành liên quan đến đất đai cho thấy việc tăng thẩm quyền cho Tòa án xét xử vụ án hành cần thiết đời sống xã hội Nghị số 49, NQ/TW Bộ Chính trị, ngày 2/6/2005 xác định chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, theo nêu rõ quan điểm mở rộng thẩm quyền xét xử Tòa án khiếu kiện hành chính; đổi mạnh mẽ thủ tục giải khiếu kiện hành tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tố tụng, bảo đảm bình đẳng công dân quan công quyền trước tòa án, đồng thời xây dựng chế bảo đảm án có hiệu lực pháp luật tòa án thi hành nghiêm chỉnh, vi phạm bị xử lý Sau hệ thống tòa án hành thành lập (năm 1994) , UBTVQH ban hành Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành Lần lịch sử hình thành pháp triển pháp luật tố tụng hành chính, quyền khởi kiện người dân định hành hành vi hành xác lập Qua 14 năm thực Pháp lệnh, số qui định bộc lộ mâu thuẫn với qui định pháp luật liên quan, ví dụ Luật khiếu nại, tố cáo, luật đất đai, số qui định chưa phù hợp với thực tế, có qui định chung chung chưa rõ ràng dẫn đến cách hiểu khác Đây nguyên nhân làm cho vụ việc khiếu kiện hành liên quan đến đất đai thường giải không dứt điểm Để khắc phục tình trạng trên, Luật tố tụng hành năm 2010 ban hành thi hành đến ngày 30/6/2016 Với sách mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, Quốc hội ban hành Luật tố tụng hành năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016 Thực tiễn xét xử khiếu kiện liên quan đến đất đai phạm vi nước nói chung Tòa án nhân dân huyện Nho quan nói riêng gặp nhiều khó khăn vướng mắc xác định đối tượng khiếu kiện, xác định thời hiệu khởi kiện, xác định người tham gia tố tụng vụ án hành chính, đánh giá tính hợp pháp định hành chính, hành vi hành chính, chế đảm bảo thi hành án có hiệu lực pháp luật nhiều rào cản, bất cập Từ lý trên, tác giả chọn đề tài: Giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện – qua thực tiễn huyện Nho Quan, Ninh Bình làm luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Giải khiếu nại đất đai nói chung giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai nói riêng vấn đề nhận quan tâm nghiên cứu nhiều nhà khoa học Với nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau, dựa quy định pháp luật hành giải khiếu kiện hành chính, đánh giá quy định phương diện lý luận; đồng thời dựa giáo trình tố tụng hành cách nhìn nhận đầy đủ logic; dựa quy định pháp luật hành giải khiếu kiện hành chính….có thể kể số công trình nghiên cứu như: + Bài “Các giải pháp nhằm hạn chế tranh chấp phát sinh thu hồi đất nông nghiệp trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nay” tác giả Lê Đức Thịnh hội thảo “Tình trạng tranh chấp khiếu kiện đất đai kéo dài: thực trạng giải pháp”, ngày 08-09 tháng 10 năm 2008 Buôn Mê Thuột – Đắc Lắc + Luận án tiến sĩ tác giả Nguyễn Thanh Bình (2003) với đề tài: “Thẩm quyền tòa án nhân dân giải khiếu kiện hành chính”; Luận văn thạc sĩ tác giả Lê Thị Ngọc Tú với đề tài: “Giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai tòa án nhân dân – qua thực tiễn huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa”; Luận văn thạc sỹ luật học Châu Huế (2003), khoa Luật, đại học Quốc gia Hà Nội với đề tài: “Tranh chấp đất đai thầm quyền giải Tòa án”; Luận văn thạc sỹ luật học Lý Thị Ngọc Hiệp (2009), trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh với đề tài: “ Giải tranh chấp quyền sử dụng đất Tòa án Việt Nam” + Ngoài có nhiều báo đăng tạp chí tra tạp chí chuyên ngành khác như: “Tòa hành ngại giải khiếu nại hành chính” Luật sư Trần Vũ hải trang Luatsuhanoi.com; Bài viết “Những vướng mắc áp dụng luật tố tụng hành luật khiếu nại” tác giả Vũ Thắng – Tòa phúc thẩm Đà Nẵng báo điện tử Tòa án nhân dân tối cao; Bài viết “Luật tố tụng hành có vướng mắc” tác giả Quang Nhuần trang thông tin điện tử đài PT – TH tỉnh Sóc Trăng; Bài viết “Một số vấn đề trình tự, thủ tục kỹ xét xử vụ án hành phiên tòa sơ thẩm” tác giả Phạm Công Hùng - Thẩm phán TANDTC đăng tạp chí Tòa án nhân dân số 02 tháng 01/2013 Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, đề tài tác giả không trùng lặp với đề tài nghiên cứu trước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn - Mục đích nghiên cứu Xây dựng, đào tạo, tuyển chọn đội ngũ Thẩm phán hành có đủ phẩm chất, lực chuyên môn có trình độ quản lý hành nhà nước để áp dụng tốt pháp luật phát tồn tại, vướng mắc pháp luật trình hoạt động giải khiếu kiện hành giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động giải khiếu kiện hành lĩnh vực quản lý hành nhà nước Về kiểm tra, tra, xử lý vi phạm: cần tăng cường công tác kiểm tra tra quản lý, sử dụng đất đai, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời yếu kém, sai phạm, xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm; nâng cao chất lượng hiệu giải tranh chấp, khiếu kiện nhân dân liên quan đến đất đai; đồng thời đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm giải tranh chấp, khiếu kiện quan có thẩm quyền 2.2.2.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Gốc việc khiếu kiện đất đai, nằm qui định pháp luật đất đai Đất đai vấn đề phức tạp, sách đất đai liên tục thay đổi từ thời chiến sang thời bình, từ chế bao cấp sang chế thị trường Để giải cần có đội ngũ người am hiểu pháp luật, có nghiệp vụ chuyên sâu, làm việc chuyên trách, có trách nhiệm cao, biết làm công bộc dân Tranh chấp, khiếu kiện đất đai phức tạp, kéo dài không bắt nguồn từ xung đột gay gắt lợi ích kinh tế, từ hệ quản lý thiếu hiệu quan công quyền, bất hợp lý thiếu đồng hệ thống sách, pháp luật đất đai Việc giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai liên quan đến thẩm quyền nhiều quan khác Bộ Tài nguyên Môi trường thực chức quản lý đất đai, Bộ Tài quản lý sách tài đất đai, Bộ Xây dựng quản lý nhà ở, đất đai, Luật qui hoạch xây dựng, mà nguyên nhân có tính lịch sử quản lý sử dụng đất đai qua thời kỳ Giải vụ khiếu 70 kiện ðòi hỏi phải có býớc ðiều tra, nghiên cứu, kết luận thi hành kết luận, ðó cần ðội ngũ ngýời am hiểu pháp luật, có nghiệp vụ chuyên sâu làm việc chuyên trách Tình hình nước khu vực, quốc tế mở thuận lợi đầy khó khăn thách thức cho nghiệp đổi cải cách tư pháp nước ta, cải cách tư pháp lĩnh vực tố tụng hành Mặc dù có nhiều nỗ lực đầu tư việc hoàn thiện pháp luật giải án hành đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện, với mục tiêu cải cách tư pháp đến năm 2020 bảo đảm tính pháp chế nhà nước pháp quyền Việt Nam, cần phải tăng cường công tác hoàn thiện pháp luật tố tụng hành nói chung, pháp luật tố tụng hành đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện nói riêng Từ đó, tiến hành hoàn thiện pháp luật giải vụ án hành Tòa án nhân dân cấp huyện Tuy nhiên, trình hoàn thiện pháp luật tố tụng hành nói chung, tố tụng hành giải vụ án đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện nói riêng cần phải tiến hành đồng bộ, đòi hỏi nhiều thời gian phải có thận trọng, sở thực tiễn để đảm bảo đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp đề 2.2.2.3 Giải pháp triển khai nhanh xây dựng mô hình tòa án sơ thẩm khu vực, có tòa chuyên trách xét xử vụ án hành theo Luật tổ chức Tòa án năm 2014 Tòa án nhân dân sõ thẩm khu vực ðýợc coi Tòa án cấp thứ hệ thống Tòa án, có nhiệm vụ thẩm quyền chung xét xử, giải theo thủ tục sõ thẩm vụ án, ðó có vụ án hành theo quy ðịnh pháp luật tố tụng Bên cạnh thẩm quyền chung nhý nêu trên, thẩm quyền cụ thể Tòa án nhân dân sõ thẩm khu vực ðýợc xác ðịnh theo quản hạt tý pháp theo tính chất vụ việc thuộc thẩm quyền giải Tòa án 71 Theo Nghị số 49-NQ/TW/2005 Bộ Chính trị, Tòa án nhân dân sõ thẩm khu vực Tòa án chuyên xét xử, giải vụ việc theo thủ tục sõ thẩm, Tòa án cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ýõng có nhiệm vụ xét xử phúc thẩm chủ yếu, nhýng có nhiệm vụ xét xử sõ thẩm số vụ án Việc xác ðịnh thẩm quyền theo vụ việc ðối với Tòa án nhân dân sõ thẩm khu vực cần phải có lộ trình hợp lý ðể vừa bảo ðảm hoạt ðộng bình thýờng Tòa án nhân dân sõ thẩm khu vực thành lập, vừa bảo ðảm yêu cầu cải cách tý pháp Việc xác ðịnh thành lập khoảng Tòa án nhân dân sõ thẩm khu vực tỉnh cần dựa tiêu chí ðịnh nhý: số lýợng loại vụ án xảy ðịa bàn; quy mô ðịa giới hành chính; số lýợng dân cý, ðặc ðiểm ðịa lý; quy hoạch tổng thể ðiều kiện phát triển kinh - tế xã hội khu vực dự kiến thành lập Tòa án nhân dân sõ thẩm khu vực Trong ðó, số lýợng vụ án giới hạn ðịa bàn khu vực ðịa lý tiêu chí cõ cho việc thành lập Tòa án nhân dân sõ thẩm khu vực Nếu triển khai nhanh Tòa án sõ thẩm khu vực khắc phục ðýợc mức độ phụ thuộc vào quyền địa phương quan hệ hành hỗ trợ sở vật chất, kể vấn đề tổ chức cán Bên cạnh vấn đề sở vật chất, kinh phí, nhân lực chuyên môn vừa thiếu, vừa dàn trải, tượng số vụ án xét xử bị ảnh hưởng cấp ủy quyền địa phương, chí có trường hợp can thiệp sâu vào hoạt động xét xử Tòa án, dẫn đến hậu nghiêm trọng, vị Toà án bị xâm hại, lòng tin nhân dân công lý xã hội bị suy giảm 2.2.2.4 Giải pháp đơn giản hóa thủ tục giải vụ án hành Giải vụ án hành ðõn giản, chứng ðã rõ ràng theo thủ tục rút gọn tố tụng hành nhằm rút ngắn thời gian thủ tục so với thủ tục giải vụ án hành thông thýờng nhýng bảo ðảm giải vụ án ðúng pháp luật cần ðýợc áp dụng phổ biến nhằm phục vụ mục 72 tiêu cải cách thủ tục hành Nhà nýớc ta Việc ðõn giản hóa cần áp dụng công nghệ thông tin số thủ tục, ví dụ giử ðõn ðiện tử, cung cấp hồ sõ qua hộp thý ðiện tử thông tin khác vụ án hành Luật tố tụng hành hành quy ðịnh việc giải vụ án hành theo thủ tục sõ thẩm, phúc thẩm, giám ðốc thẩm, tái thẩm với thời gian giải dài Có nhiều vụ án hành ðõn giản, chứng ðã rõ ràng cần giải nhanh chóng, kịp thời, tránh tốn thời gian, công sức, chi phí ðýõng Nhà nýớc nhýng phải giải thời hạn nhý vụ án phức tạp khác Nhằm bảo ðảm việc giải ðýợc nhanh gọn, kịp thời ðối với vụ án ðõn giản, chứng ðã rõ ràng, tránh việc giải vụ án bị kéo dài, gây tốn thời gian, công sức, chi phí ðýõng Tòa án việc giải vụ án; ðồng thời, cụ thể hóa quy ðịnh khoản Ðiều 103 Hiến pháp nãm 2013: “Tòa án nhân dân xét xử tập thể ðịnh theo ða số, trừ trýờng hợp xét xử theo thủ tục rút gọn” ðáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, Luật Tố tụng hành nãm 2015 ðã bổ sung 01 chýõng (Chýõng XIV, từ Ðiều 245 ðến Ðiều 253) quy ðịnh cụ thể việc giải vụ án hành theo thủ tục rút gọn Tòa án cấp sõ thẩm, phúc thẩm 2.2.2.5.Giải pháp tăng cường mối quan hệ phối hợp quan có thẩm quyền liên quan đến giải vụ án hành Việc tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa quan hành UBND cấp, quan chuyên ngành Tài nguyên Môi trường, Quản lý thị trường, Xây dựng, địa chính, tài với Tòa án, Viện kiểm sát phải thông qua Qui chế rõ ràng, có tính chất rang buộc bên Với mục đích để nắm bắt kịp thời chủ trương, sách, văn pháp luật chuyên ngành trung ương đặc biệt địa phương (vì văn quy phạm pháp luật địa phương nhiều lưu hành nội theo hệ thống trục dọc), tăng cường công tác phối hợp đề 73 giải pháp phòng ngừa, khắc phục lỗ hổng, thiếu sót công tác quản lý hành để hạn chế thấp tình trạng khiếu kiện, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, khiếu kiện đông người Tuy nhiên việc tăng cường quan hệ không đồng nghĩa với việc quan bao che cho nhau, mà phải phân định rạch ròi quan thực chức năng, nhiệm vụ để bảo vệ pháp luật, bảo vệ lợi ích chung, công 2.2.2.6 Giải pháp công tác cán Cán “gốc” công việc Muốn nâng cao chất lượng công tác xét xử vụ án hành chính, việc cải thiệt hệ thống pháp luật, đầu tư thêm sở vật chất việc nâng cáo chất lượng đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện việc giải án hành nói chung, án hành đất đai nói riêng việc quan trọng Theo Thẩm phán Phạm Công Hùng - thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao “kỹ thẩm phán chiếm 50% thành công giải án hành chính” Điều cho thấy tầm quan trọng Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện nói riêng việc giải vụ án hành đất đai Cán thẩm phán hành phải chuyên nghiệp, có kiến thức sâu lĩnh vực pháp luật đảm nhận xét xử (ví dụ pháp luật đất đai), có kiến thức sâu Quản lý nhà nước đồng thời có kỹ xét xử Muốn vậy, đội ngũ thẩm phán phải định kỳ bồi dưỡng kiến thức kỹ năng, cung cấp tài liệu hướng dẫn xét xử Tòa án cấp để tự nghiên cứu thảo luận với đồng nghiệp 2.2.2.7 Giải pháp đổi mô hình tổ chức máy giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai Giải khiếu kiện nói chung lĩnh vực đất đai nói riêng Tòa án bước nối tiếp giải khiếu nại Việc giải khiếu nại tốt hạn chế việc khiếu kiện Tòa án Bởi vậy, cần tăng cường trách nhiệm giải khiếu nại quan hành nhà nước biện 74 pháp xác định rõ chế độ trách nhiệm Thủ trưởng quan hành nhà nước người có thẩm quyền giải khiếu nại; tăng cường tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm người có thẩm quyền giải khiếu nại; chấn chỉnh tồn tại, yếu kém, xử lý nghiêm người vi phạm, thiếu trách nhiệm công tác giải khiếu nại Kiện toàn tổ chức hoạt động Ban tiếp công dân UBND huyện, tổ chức đạo kiện toàn cách thống toàn huyện thành phố phận tiếp công dân đơn vị Sở, ngành, UBND quận, huyện, tổ chức thành hệ thống Trong Ban tiếp công dân UBND Thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc kết tiếp công dân, xử lý đơn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho Tổ tiếp dân Giữa Ban Tiếp công dân UBND quận, huyện với phận tiếp công dân Sở, ngành có mối quan hệ ngang, có trách nhiệm phối hợp thông tin công tác tiếp dân liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ 75 Tiểu kết chương Tranh chấp, khiếu kiện đất đai tượng xã hội, xét chất tranh chấp mặt lợi ích kinh tế Các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật đất đai lúc trí với tất vấn đề quan hệ pháp luật đó, xuất ý kiến khác nhau, mâu thẫn, bất đồng quyền quản lý, sử dụng đất Tòa án quan thực hành công lý phải đưa phán đảm bảo quyền lợi ích bên tranh chấp, khiếu kiện Trong năm qua, pháp luật tố tụng giải vụ án hành nói chung, vụ án hành đất đai nói riêng có bước tiến định góp phần tạo tính thống hệ thống pháp luật nói chung Theo đó, pháp luật quản lý đất đai có nhiều sửa đổi bổ sung, bước hoàn thiện phù hợp với pháp luật tố tụng hành Bên cạnh đó, đội ngũ cán Tòa án nhân dân cấp huyện có nhiều cố gắng việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực giải án hành đất đai đạt kết định Điều tạo tảng sở vững cho việc giải án hành đất đai tòa án nhân dân cấp huyện bước khẳng định chất lượng, số lượng đạt kết bước đầu khả quan, góp phần tích cực vào công cải cách tư pháp mà Đảng Nhà nước đề Tuy nhiên, án hành loại án mới, nhạy cảm, án hành lĩnh vực quản lý đất đai với chồng chất văn pháp luật nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh Đồng thời, với đội ngũ Thẩm phán Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện án hành đất đai trình giải nhiều bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm, thiếu trình độ, kỹ hạn chế nên dẫn đến chất lượng giải án sai sót định Thiết nghĩ hạn chế dần khắc phục 76 thời gian tới Với thực tiễn giải án hành đất đai Tòa án nhân dân huyện Nho Quan thể phần thực trạng chung giải án hành đất đai tòa án nhân dân cấp huyện, đưa lại cho nhận thức ban đầu việc giải loại án đặc thù Tòa án nhân dân cấp huyện phạm vi nước Tóm lại, thời gian qua tòa án nhân dân cấp huyện nói chung, Tòa án nhân dân huyện Nho Quan nói riêng có nhiều cố gắng việc đề biện pháp nhằm tăng cường chất lượng xét xử án hành nói chung, án hành đất đai nói riêng, khắc phục tình trạng án hủy, sửa cố gắng triển khai đồng phương án tích cực từ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đến nâng cao trình độ, lực giải Thẩm phán, cán Tòa án nhân dân cấp huyện, giải án hành đất đai 77 KẾT LUẬN Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ nhà nước công dân bình đẳng quyền nghĩa vụ, quyền tự do, dân chủ mở rộng Đổi mô hình tổ chức giải khiếu kiện hành việc làm cần thiết nhằm đáp ứng đòi hỏi cuả công cải cách hành xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, đòi hỏi cuả kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Trong thời gian qua, Đảng Nhà nước ta có nhiều nỗ lực công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật tố tụng hành nói riêng có pháp luật hành đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện Trên sở xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân dựa nguyên tắc quyền lực nhà nước thống đảm bảo phân công, phối hợp, kiểm soát quan nhà nước thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp, việc hoàn thiện tổ chức hoạt động xét xử hành để việc giải vụ án hành đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện đạt hiệu cao nhất, đảm bảo phát huy quyền làm chủ nhân dân, xử lý nghiêm biểu xâm phạm quyền, lợi ích cá nhân, quan, tổ chức Xét xử sơ thẩm vụ án hành nói chung, xét xử sơ thẩm vụ án hành đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện nói riêng chế định quan trọng pháp luật tố tụng hành chính, có mối quan hệ mật thiết với luật hành pháp luật quản lý đất đai, cần hoàn thiện sửa đổi đồng quy định Tiếp tục triển khai Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, triển khai Luật Tố tụng hành năm 2015, Tòa án nhân dân Tối cao khẩn trương xây dựng hoàn thành đề án xác định vị trí việc làm đơn vị, cấp Tòa án Bộ tiêu chuấn chức danh cán bộ, công chức Tòa án cấp để từ làm sở xây dựng Đề án biên chế cán bộ, Thẩm phán Tòa 78 án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, với mục đích cao chất lượng công tác xét xử vụ án nói chung vụ án hành nói riêng Đồng thời Đề án đề mục tiêu tiếp tục củng cố hoàn thiện máy tổ chức đơn vị Tòa án theo quy định Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; kiện toàn đủ đội ngũ công chức, cán làm công tác lãnh đạo, quản lý chức danh tư pháp Tòa án nhân dân, làm sở xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân “trong sạch, vững mạnh” có đủ trình độ, lực lĩnh trị vững vàng, đạo đức phẩm chất tốt, có quan điểm đổi khoa học tiến quan điểm quần chúng, hết lòng phụng công lý, phục vụ nhân dân 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2005), Thông tư số 01 2005 TTBTNMT hướng d n thực số điều Nghi định số 181 2004 NĐC ngày 20 10 2004 phủ thi hành Luật Đất đai Nguyễn Thanh Bình, “Khái niệm thẩm quyền Tòa án nhân dân việc giải khiếu kiện hành công dân”, Tạp chí Luật học Nguyễn Thanh Bình (2003) với đề tài: “ Thẩm quyền tòa án nhân dân giải khiếu kiện hành chính” Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Về hướng d n thi hành Luật Đất đai năm 2003 Chính phủ (1999), Nghị định số 17/1999/NĐ-CP, Về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất chấp góp vốn giá trị quyền sử dụng đất Chính phủ (2001), Nghị định số 79/2001/NĐ-CP, Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 17 1999 NĐ-CP Chính phủ (2004), Nghị định 182 2004 NĐ-C ngày 29 10 2004 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai, Hà Nội Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật tố tụng Hành chính, NXB Công an nhân dân Hà Nội Trần Vũ hải ,“Tòa hành ngại giải khiếu nại hành chính” trang Luatsuhanoi.com 10 Phan Trung Hiền (2011), “ háp luật thu hồi đất thực quy hoạch chế định trưng dụng đất pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học, (3), Khoa luật – Đại học Cần Thơ 80 11 Phan Trung Hiền (2011), “ Quyền khiếu kiện nhà nước thực việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”, Tạp chí Luật học, (7), Khoa luật – Đại học Cần Thơ 12 Lý Thị Ngọc Hiệp (2009), “ Giải tranh chấp quyền sử dụng đất Tòa án Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ luật học, Trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 13 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2011), Nghị 02 2011 HĐT ngày 29 2011 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng d n thi hành số quy định Luật tố tụng hành chính, Hà Nội 14 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 03/2003/NQ-HĐT ngày 04 2006 hướng d n thi hành háp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính, Hà Nội 15 Châu Huế (2003), “Tranh chấp đất đai thầm quyền giải Tòa án”, Luận văn thạc sỹ luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Phạm Công Hùng, “ Một số vấn đề trình tự, thủ tục kỹ xét xử vụ án hành phiên tòa sơ thẩm”, Thẩm phán TANDTC đăng tạp chí Tòa án nhân dân số 02 tháng 01/2013 17 Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (2012), Giáo trình Tố tụng Hành chính, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Phạm Hồng Thái, TS Đinh Văn Mậu(1996), Luật Hành Việt Nam, NXB TP Hồ Chí Minh 19 Quang Nhuần, “Luật tố tụng hành có vướng mắc”, trang thông tin điện tử đài PT – TH tỉnh Sóc Trăng 20 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật tố tụng Hành năm 2010, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội 21 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, NXB trị quốc gia – thật, Hà Nội 81 22 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật đất đai năm 2003, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 23 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật đất đai năm 2013, NXB Chính trị Quốc gia – thật, Hà Nội 24 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Nghị số 56 2010 QH12 ngày 24 11 2010 hướng d n v v thi hành Luật Tố tụng hành chính, Hà Nội 25 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật xử lý vi phạm hành chính, NXB trị Quốc gia, Hà Nội 26 Hoàng Văn Sao (2005), “Cần làm rõ khái niệm khiếu nại , khiếu kiện để giải quyền cá nhân cho đúng”, Tạp chí Luật học, (3), Trường đại học Luật Hà Nội 27 Tòa án nhân dân tối cao (2014), Cơ sở liệu thống kê án hành Tòa án nhân dân tối cao, www.toaantoicao.gov.vn 28 TAND huyện Nho Quan (2007), Bản án HC – ST số 01 2007 HC – ST ngày 06/07/2007, Ninh Bình 29 TAND huyện Nho Quan (2008), Bản án HC – ST số 01 2008 HC – ST ngày 28/01/2008, Ninh Bình 30 TAND huyện Nho Quan (2013), Bản án HCST số 01 2013 HCST ngày 10/6/2013, Ninh Bình 31 TAND huyện Nho Quan ( 2014), Bản án HCST số 01 2014 HCST ngày 15/5/2014, Ninh Bình 32 TAND huyện Nho Quan ( 2014), Bản án HCST số 02 2014 HCST ngày 17/7/2014, Ninh Bình 33 Tòa án nhân dân tối cao, Tài liệu tập huấn Luật, Luật Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua, Hà Nội 34 TAND TP Thanh Hóa (2011), Bản án HCST số 12 2011 HCST ngày 20/12/2011, Thanh Hóa 82 35 TAND huyện Hoằng Hóa (2012), Bản án HCST số 06 2012 HCST ngày 07/9/2012, Thanh Hóa 36 TAND tỉnh Thanh Hóa (2013), Bản án HC T số 02 2013 HC T ngày 20/02/2013, Thanh Hóa 37 TAND tỉnh Ninh Bình (2008), Bản án HCPT số 01/2008/HCPT ngày 20/03/2008, Ninh Bình 38 TAND huyện Nho Quan (2012), Quyết định đình giải vụ án hành số 01 2012 QĐST – HC ngày 30 tháng năm 2012, Ninh Bình 39 TAND huyện Nho Quan (2014), Quyết định đình giải vụ án hành số 01 2014 QĐST – HC ngày 30 tháng 12 năm 2014, Ninh Bình 40 Vũ Thắng, “ Những vướng mắc áp dụng luật tố tụng hành luật khiếu nại”, Tòa phúc thẩm Đà Nẵng, báo điện tử Tòa án nhân dân tối cao 41 Lê Đức Thịnh hội thảo “ Tình trạng tranh chấp khiếu kiện đất đai kéo dài: thực trạng giải pháp”, ngày 08-09 tháng 10 năm 2008 Buôn Mê Thuột – Đắc Lắc 42 Nguyễn Danh Tú (2013), “Giải khiếu kiện hành điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ Luật học, Học viện khoa học xã hội 43 Lê Thị Ngọc Tú (2014), “ Giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân – qua thực tiễn huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa”, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Khoa Luật, Trường đại học Quốc gia Hà nội 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2006), háp lệnh thủ tục giải vụ án hành năm 1996, sửa đổi bổ sung năm 1998 2006, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 83 45 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2006), Nghị số 04 2006 NQHĐT ngày 04 2006 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng d n thi hành số quy định háp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính, Hà Nội 46 Nguyễn Cửu Việt, Luật hành Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 47 Nguyễn Như Ý (chủ biên),Tử Điển tiếng Việt thông dụng, NXB Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 48 Nguyễn Như Ý, Đại từ điển tiếng Việt, NXB Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 84 ... giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân huyện Tỉnh Ninh Bình 38 2.1.3 Thực trạng giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 40 2.1.4.1... THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH 35 2.1 Thực trạng giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất. .. tài: Giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện – qua thực tiễn huyện Nho Quan, Ninh Bình làm luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Giải khiếu nại đất đai
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân cấp huyện qua thực tiễn huyện nho quan, tỉnh ninh bình , Luận văn thạc sĩ giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân cấp huyện qua thực tiễn huyện nho quan, tỉnh ninh bình , Luận văn thạc sĩ giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân cấp huyện qua thực tiễn huyện nho quan, tỉnh ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập