Thẩm tra, xác minh trong hoạt động thanh tra – từ thực tiễn thanh tra tỉnh thái nguyên

102 78 0
  • Loading ...
Loading...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG THỊ TRÀ MY THẨM TRA, XÁC MINH TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA – TỪ THỰC TIỄN THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG THỊ TRÀ MY THẨM TRA, XÁC MINH TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA - TỪ THỰC TIỄN THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 60.38.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TUẤN KHANH HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ HOÀNG THỊ TRÀ MY LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo Học viện Hành Quốc gia tận tình truyền đạt kiến thức bảo đƣờng học tập nghiên cứu khoa học Tôi xin bày tỏ lời tri ân đến TS Nguyễn Tuấn Khanh, ngƣời hƣớng dẫn khoa học động viên khích lệ hoàn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quan, bạn bè giúp tìm kiếm tài liệu, cung cấp thông tin có liên quan đến đề tài, nhƣ góp ý kiến để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn! Tôi xin cam đoan tự viết luận văn dƣới hƣớng dẫn TS Nguyễn Tuấn Khanh mà không chép công trình Hà Nội, tháng năm 2016 Tác giả Luận văn HOÀNG THỊ TRÀ MY DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân PCTN Phòng chống tham nhũng KN Khiếu nại GQKN Giải khiếu nại TC Tố cáo GQTC Giải tố cáo DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh Thái Nguyên 35 Bảng 2.2 Kết tiếp nhận giải đơn thƣ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật 38 Bảng 2.3 Kết kê khai tài sản, thu nhập từ năm 2013 – 2015 41 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Quy trình tiến hành tra 43 Sơ đồ 2.2 Quy trình giải khiếu nại 45 Sơ đồ 2.3 Quy trình giải tố cáo 55 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM TRA, XÁC MINH TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA 1.1 Quan niệm hoạt động tra thẩm tra, xác minh hoạt động tra 1.1.1 Quan niệm chung hoạt động tra 1.1.2 Quan niệm thẩm tra, xác minh hoạt động tra 1.1.3 Vai trò thẩm tra, xác minh hoạt động tra 11 1.1.4 Đặc điểm thẩm tra, xác minh hoạt động tra 13 1.2 Nội dung thẩm tra, xác minh hoạt động tra 16 1.3 Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thẩm tra, xác minh hoạt động tra Thanh tra tỉnh 20 1.3.1 Thẩm quyền thẩm tra, xác minh Thanh tra tỉnh 20 1.3.2 Trình tự, thủ tục thẩm tra, xác minh 27 1.4 Yêu cầu đặt hoạt động thẩm tra, xác minh 30 Kết luận chƣơng 32 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG THẨM TRA, XÁC MINH TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA TỪ THỰC TIỄN THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN 34 2.1 Khái quát cấu tổ chức hoạt động Thanh tra tỉnh Thái Nguyên34 2.1.1 Cơ cấu tổ chức 34 2.1.2 Hoạt động 37 2.2 Thực tiễn thẩm tra, xác minh hoạt động tra Thanh tra tỉnh Thái Nguyên 42 2.2.1 Thực tiễn thẩm tra, xác minh hoạt động tra 42 2.2.2 Thực tiễn thẩm tra, xác minh hoạt động giải khiếu nại 45 2.2.3 Thực tiễn thẩm tra, xác minh hoạt động giải tố cáo 54 2.3 Đánh giá chung 63 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 63 2.3.2 Những hạn chế 67 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 69 Kết luận chƣơng 72 Chƣơng 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THẨM TRA, XÁC MINH TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA 73 3.1 Định hƣớng nâng cao hiệu hoạt động thẩm tra, xác minh hoạt động tra 73 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động thẩm tra, xác minh hoạt động tra 77 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động thẩm tra, xác minh thực tra 77 3.2.2 Nâng cao kỹ năng, lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cán Thanh tra 80 3.2.3 Đổi việc tuyển dụng, sử dụng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nhằm tạo dựng tính chuyên nghiệp nhạy bén, lĩnh trị vững vàng cho đội ngũ cán ngành Thanh tra 83 3.2.4 Tăng cƣờng phối hợp, phát huy vai trò quan, tổ chức hệ thống trị để tiến hành thẩm tra, xác minh 85 3.2.5 Tăng cƣờng sở vật chất, thiết bị phƣơng tiện, kinh phí để phục vụ cho hoạt động thẩm tra, xác minh 87 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Thanh tra có vai trò quan trọng quản lý nhà nƣớc Qua giai đoạn phát triển, tổ chức hoạt động ngành Thanh tra không ngừng đƣợc hoàn thiện Cùng với quy định pháp luật nội dung liên quan đến hoạt động nghiệp vụ tra đƣợc hoàn thiện Trong thời kỳ mới, kỹ nghiệp vụ cán tra đòi hỏi ngày phải đƣợc nâng cao, có kỹ liên quan đến thẩm tra, xác minh Hiện nay, quy định thẩm tra, xác minh hoạt động tra đƣợc quy định nhiều văn quy phạm pháp luật tổ chức hoạt động ngành tra nhƣ: Luật Thanh tra 2010; Nghị định 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra; Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011; Thông tƣ hƣớng dẫn quy trình nghiệp vụ tra, giải khiếu nại, tố cáo….Tuy nhiên, thực tế, thẩm tra, xác minh hoạt động tra đƣợc thực tồn nhiều khó khăn, vƣớng mắc nhƣ: Quy định nghiệp vụ thẩm tra, xác minh hoạt động tra đƣợc quy định tản mát nhiều văn bản; phạm vi, nội dung thẩm tra xác minh rộng, liên quan đến lĩnh vực tra, giải khiếu nại, tố cáo; chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ thẩm tra, xác minh cho đội ngũ cán tra nhiều hạn chế Chính lý dẫn đến hoạt động thẩm tra, xác minh hoạt động tra nhiều trƣờng hợp không bảo đảm đƣợc tính khách quan, tính xác, tính toàn diện, làm cho hiệu lực, hiệu công tác tra, chất lƣợng hoạt động giải khiếu nại, tố cáo nhiều hạn chế Để nâng cao hiệu hoạt động tra cần phải nghiên cứu cách thấu đáo, làm sáng tỏ nội dung liên quan đến thẩm tra, xác minh hoạt động tra Đặc biệt cần phải nghiên cứu thực tiễn hoạt động từ tra tỉnh – nơi mà phạm vi hoạt động tra bao trùm lĩnh vực Thứ hai, hoàn thiện quy định chế tài xử lý quan, tổ chức, cá nhân không hợp tác trình thẩm tra, xác minh, cụ thể hóa chế tài ngƣời có liên quan đến vụ việc: - Quy định chế tài xử lý nghiêm trƣờng hợp đối tƣợng tra, đối tƣợng thẩm tra, xác minh cố tình trì hoãn kéo dài việc cung cấp tài liệu, báo cáo, giải trình vấn đề có liên quan đến nội dung tra - Quy định bảo vệ nhân chứng, bảo vệ ngƣời cung cấp thông tin, chứng cứ, ngƣời tố giác hành vi vi phạm - Quy định phối hợp việc uỷ nhiệm cho quan chức thẩm tra, xác minh, giám định số nội dung nhƣ tính hợp pháp, hợp lệ tài liệu, hoá đơn, chứng từ, chữ viết, tiếng nói, hình ảnh mà lực lƣợng tra điều kiện xác định - Quy định tổ chức phản biện kết thẩm tra, xác minh…Để hạn chế đối tƣợng tra đối tƣợng khác tìm cách hợp thức hoá sai phạm, tiêu huỷ chứng cứ, cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời, cần tiến hành thí điểm sử dụng số biện pháp nghiệp vụ quan bảo vệ pháp luật nhƣ: Niêm phong hồ sơ, tài liệu, sổ sách kế toán, tài khoản vào thời điểm cần thiết giao cho số cá nhân tổ chức có thẩm quyền trách nhiệm quản lý; Cấm chuyển dịch, thay đổi trạng tài sản có liên quan đến kiểm tra; Khi cần thiết phong tỏa tài sản, tiền gửi đối tƣợng tra (nếu có) Hơn nữa, trƣớc tình trạng “thờ ơ”, “vô cảm”, “thiếu trách nhiệm” không giải dứt điểm khiếu nại…của phận không nhỏ ngƣời có thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo ngƣời tham gia giải khiếu nại, tố cáo cho thấy đến lúc cần xây dựng Nghị định xử lý trách nhiệm ngƣời giải khiếu nại, tố cáo, vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo Trong quy định rõ hành vi vi phạm chế tài xử lý kèm theo, quy định đảm bảo thực định giải khiếu nại có hiệu lực thi hành…để nhân dân giám sát, theo dõi có quyền tố cáo ngƣời giải 79 khiếu nại vi phạm hành vi đƣợc quy định Luật Khiếu nại, Luật cán công chức Thứ ba, hoàn thiện mẫu biểu việc thực nội dung thẩm tra, xác minh hoạt động tra Hiện mẫu biểu đƣợc kèm theo Thông tƣ: Thông tƣ số 05/2014/TT-TTCP quy định tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác Đoàn tra trình tự, thủ tục tiến hành tra; Thông tƣ số 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải tố cáo; Thông tƣ số 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải khiếu nại hành có nhiều mẫu biểu, Ví dụ: Trong Đoàn tra có mẫu biểu yêu cầu cung cấp thông tin: Mẫu 08/Thông tƣ 05/2014/TT-TTCP; giải khiếu nại có mẫu biểu yêu cầu cung cấp thông tin: Mẫu 07/Thông tƣ 07/2013/TT-TTCP; giải tố cáo có mẫu 11/Thông tƣ 06/2013/TT-TTCP… Các mẫu nằm văn khác nhau, thực tế, việc thực mẫu biểu số vƣớng mắc đòi hỏi phải hoàn thiện hơn, sửa đổi, bổ sung với quy trình liên quan đến thẩm tra, xác minh tra, giải khiếu nại, tố cáo 3.2.2 Nâng cao kỹ năng, lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cán Thanh tra Quy trình tra, giải khiếu nại, tố cáo nói chung phải gắn với công đổi máy hành hay nói cải cách ngƣời làm công tác tra, đặc biệt cấp sở nhiều hạn chế Bởi vậy, yêu cầu đặt cấp quyền cần phải nâng cao trình độ, lực, kiến thức, kinh nghiệm trách nhiệm cho đội ngũ cán Việc chuẩn hóa trình độ, lực, đạo đức công vụ quản lý Nhà nƣớc kiến thức pháp luật, pháp luật tra cho đội ngũ cán giải pháp hàng đầu Việc chuẩn hóa đội ngũ công chức quản lý hành nhà nƣớc bảo đảm cho họ hiểu đƣợc “công bộc” dân, có trách nhiệm trƣớc nhân dân thực nhiệm vụ, quyền hạn mình, 80 trình tra, xác minh vụ tranh chấp, làm trái quy định pháp luật gây tình trạng tham nhũng đất đai địa phƣơng Việc nâng cao trình độ, lực chuyên môn cho đội ngũ cán phải đƣợc thực thông qua biện pháp tổng hợp Những cán biên chế có, cần thƣờng xuyên cử đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, quản lý nhà nƣớc để đáp ứng yêu cầu giải công việc Đối với cán công chức nằm diện quy hoạch chức danh lãnh đạo; trƣớc bổ nhiệm yêu cầu phải có đề tài, chuyên đề lĩnh vực phụ trách, để Hội đồng xét bổ nhiệm xem xét tổ chức thi tuyển Ngoài ra, việc rà soát lại hệ thống giáo trình bồi dƣỡng nghiệp vụ, rèn luyện kỹ cho cán tra cần thiết Tránh tình trạng bồi dƣỡng mà nhƣ không, cấp chứng nhằm mục đích đủ điều kiện để vào ngạch tra viên hay phục vụ cho kỳ thi nâng ngạch Nâng cao kỹ nghiệp vụ, kinh nghiệm giải công việc thông qua việc thƣờng xuyên tổ chức lớp bồi dƣỡng kiến thức quản lý, kiến thức xã hội kinh nghiệm xử lý tình phát sinh hoạt động thẩm tra, xác minh Tăng cƣờng công tác tra công vụ, tra trách nhiệm từ có nhìn sát thực đánh giá cán bộ, công chức; kịp thời biểu dƣơng, khen thƣởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phát xử lý kịp thời tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính, vi phạm quy định tiếp công dân, giải khiếu nại Kỹ năng, lực chuyên môn cho cán làm công tác tra tham gia vào trình thẩm tra, xác minh đòi hỏi phải đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng, tập huấn không liên quan đến việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà phải đƣợc thực hành kỹ đó, đƣợc hƣớng dẫn nghiệp vụ cụ thể, ví dụ: Nghiệp vụ trƣờng hợp yêu cầu đối tƣợng tra giải trình nhƣ nghiệp vụ hỏi ngƣời khiếu nại, ngƣời tố cáo, nắm đƣợc tâm lý đối tƣợng Đào tạo kỹ lập kế hoạch, kỹ sử dụng quyền tra, giải khiếu nại, tố cáo để biết vận dụng tốt trƣờng hợp sử dụng 81 quyền gì, ví dụ: Khi thấy có chênh lệch sổ sách với hàng hóa thực tế kho lúc đòi hỏi ngƣời cán tra phải sử dụng quyền kiểm kê tài sản, sử dụng quyền kiểm kê tài sản phải nắm đƣợc tất quy trình thực quyền đó, quyền quyền Trƣởng đoàn tra ngƣời định tra, cán tra thành viên đoàn tra quyền thực quyền kiểm kê tài sản Để thực quyền kiểm kê tài sản phải định kiểm kê tài sản Đào tạo kỹ giải trình, cán tra cần phải hiểu đƣợc yêu cầu họ giải trình văn bản, yêu cầu họ giải trình trực tiếp cán tra, ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ xác minh phải lập biên ghi nội dung làm việc cán tra ngƣời khiếu nại, ngƣời tố cáo Các kỹ đòi hỏi không đào tạo mặt lý thuyết mà phải đào tạo thực hành Ví dụ: Ngay hoạt động Thanh tra tỉnh, họp giao ban không vấn đề liên quan đến công việc hành mà thân Thanh tra tỉnh Thái Nguyên Thanh tra tỉnh khác cần phải có họp thảo luận vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tiến hành tra để trao đổi kinh nghiệm, công chức có kinh nghiệm kèm cặp ngƣời cấp dƣới ngƣời vào ngành Thực hai phối hợp quan trọng: Một là, phối hợp tốt với quan chuyên môn hệ thống hành pháp, tƣ pháp nhƣ: kiểm toán, quan phòng chống tham nhũng, quan tố tụng, quan thuế, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội… để trao đổi phân tích thông tin, tài liệu, chứng việc uỷ nhiệm thẩm tra, xác minh số nội dung cần thiết Hai là, phối hợp tốt với quan thông tin, ngôn luận Trong tình hình nay, địa đáng tin cậy, quan trọng cần thiết để trao đổi cung cấp, tìm kiếm chứng Thực tốt năm khâu chủ yếu: Một là, động viên, khơi gợi tinh thần tự giác, tự phê bình đối tƣợng tra; hai là, tổ chức, tiến hành sinh hoạt phê bình, góp ý quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; ba là, phát động ý 82 thức, trách nhiệm, tinh thần đấu tranh quần chúng nhân dân; bốn là, tiếp cận, tiếp xúc đối tƣợng thẩm tra, xác minh để thu thập, tiếp nhận, trao đổi thông tin, tài liệu, chứng cứ; năm là, tiến hành phân tích chứng tìm chứng lý để nhận xét có khuyết điểm, vi phạm hay vi phạm, mức độ, tính chất, hậu quả, nguyên nhân vi phạm trách nhiệm đối tƣợng kiểm tra Ngoài ra, nguyên nhân làm giảm lòng tin nhân dân vào kết giải khiếu nại, tố cáo tiếp tục khiếu nại, tố cáo vƣợt cấp có kết giải quan hành xuống cấp đạo đức phận cán bộ, công chức Đạo đức nghề nghiệp có liên quan trực tiếp đến chất lƣợng giải quyết, để nâng cao đạo đức nghề nghiệp quan hành nói chung quan tra nói riêng phải xây dựng quy định tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, công chức quan hay nói cách khác xác định nghĩa vụ cụ thể cho cán bộ, công chức sở khuôn khổ pháp lý Hàng năm cần xây dựng tiêu chí đổi phƣơng pháp đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức đảm bảo tính công bằng, minh bạch, đánh giá ngƣời, việc Ở góc độ vĩ mô, thời gian tới cần đổi sách tiền lƣơng cho cán bộ, công chức Nếu nhƣ quốc gia phát triển, ngƣời cán bộ, công chức nhà nƣớc hoàn toàn sống đầy đủ nhờ vào đồng lƣơng Việt Nam, công chức sống địa phƣơng có mức sống trung bình ngƣời công chức sống tốt đồng lƣơng Bên cạnh động lý tƣởng thỏa đáng, ngƣời công chức phải có đủ lƣơng để nuôi sống thân gia đình, có nhƣ họ yên tâm công tác, phụng nhân dân, công tâm trình thẩm tra, xác minh, giải vụ việc 3.2.3 Đổi việc tuyển dụng, sử dụng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nhằm tạo dựng tính chuyên nghiệp nhạy bén, lĩnh trị vững vàng cho đội ngũ cán ngành Thanh tra Để hoạt động tra nói chung hoạt động thẩm tra, xác minh tra nói riêng có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày tốt phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đó, việc tuyển chọn, sử dụng cán bộ, công chức 83 vấn đề cốt yếu, mục tiêu quan trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Cán gốc công việc, công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém" Tuy nhiên, thực tế việc tuyển chọn, sử dụng phát triển đội ngũ công chức vấn đề khó phức tạp nhiều lý do, không thực tốt chế khoa học, khách quan, việc lựa chọn ngƣời tài dẫn đến việc tuyển chọn gặp nhiều bất trắc thực tế có nhiều công chức yếu thiếu đạo đức chui vào máy Chính vậy, việc đổi tổ chức hoạt động ngành Thanh tra tách rời với công tác cán đạt đƣợc kết nhƣ mong muốn không xây dựng đƣợc đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra chuyên nghiệp, đại Việc đổi công tác cán công tác đạo tạo, bồi dƣỡng nhằm chuyên nghiệp hoá đội ngũ tra vừa yêu cầu, vừa giải pháp quan trọng Để đáp ứng đƣợc yêu cầu, nhiệm vụ tình hình cần đổi công tác cán đào tạo, bồi dƣỡng cán tra nhằm chuyên nghiệp hoá đội ngũ cán tra với giải pháp cụ thể sau: Xây dựng thể chế công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán tra phải vào thẩm quyền quản lý công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán tra, sở phân cấp Chính phủ công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức nói chung đồng thời phải có gắn kết với hệ thống đào tạo Đảng nhà nƣớc để đảm bảo tính rành mạch không chồng chéo Thể chế ngành Thanh tra công tác cán đào tạo, bồi dƣỡng phải đƣợc xây dựng thống với tổ chức hoạt động quan, tổ chức, đơn vị Ngành Xây dựng quy chế đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức ngành Thanh tra: Quy chế đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức ngành Thanh tra văn điều chỉnh toàn công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán tra; phân định rõ vai trò, nhiệm vụ Thanh tra Chính phủ, quan tra quản lý nhà nƣớc đào tạo, bồi dƣỡng cán tra; quy định vấn đề chung mục tiêu, chƣơng trình, nội dung, đội ngũ giảng viên, phân cấp, tổ 84 chức đào tạo, bồi dƣỡng chế độ tra, kiểm tra công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức ngành Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức ngành Thanh tra: Nghiên cứu xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn ngắn hạn cho việc đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức ngành Thanh tra bám sát nhu cầu đội ngũ cán tra xác định rõ mục tiêu, đối tƣợng ƣu tiên cho giai đoạn Khi kế hoạch đƣợc Lãnh đạo Thanh tra duyệt, cần tổ chức thực nghiêm chỉnh để đạt đƣợc mục tiêu đặt Xây dựng hệ thống chƣơng trình, tài liệu: Xây dựng chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức ngành Thanh tra đảm bảo tính hệ thống tính khoa học, theo quy định Quy chế đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg Quy chế thẩm định chƣơng trình, tài liệu đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 52/2004/QĐ-BNV ngày 26 tháng năm 2004 Bộ trƣởng Bộ Nội vụ việc ban hành Quy chế thẩm định chƣơng trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dƣỡng cán công chức Đáp ứng yêu cầu quy định nay, Thanh tra Chính phủ cần hoàn thiện chƣơng trình có xây dựng thêm số chƣơng trình để đảm bảo hình thành thực đào tạo, bồi dƣỡng theo loại chƣơng trình sau: - Chƣơng trình trang bị kiến thức, kỹ nghiệp vụ quản lý chuyên ngành; - Chƣơng trình đào tạo, cập nhật cho chức danh lãnh đạo quản lý; - Chƣơng trình nâng cao theo chức danh; bồi dƣỡng kiến thức, kỹ chuyên sâu theo nhu cầu vị trí công việc 3.2.4 Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò quan, tổ chức hệ thống trị để tiến hành thẩm tra, xác minh Khi tiến hành hoạt động tra, vấn đề liên quan đến nhiều nội dung, có chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau, lĩnh vực công tác khác thƣờng gặp nhiều khó khăn, lúng túng, từ việc thẩm tra, xác 85 minh, đến kết luận, xử lý Trƣớc việc lại có đánh giá khác nhau, nhiều trƣờng hợp phát đƣợc dấu hiệu vi phạm nhƣng không đến kết luận, xử lý thoả đáng để nhắc nhở, ngăn chặn Để khắc phục tình trạng trên, tình hình mới, quan hệ kinh tế, quan hệ xã hội có biến đổi mạnh mẽ, phải có phối hợp chặt chẽ uỷ ban cấp với quan chức Nhà nƣớc trình kiểm tra, xem xét, đánh giá Phối hợp thực thẩm tra, xác minh công tác tra gắn kết mặt công tác với để bổ sung, hỗ trợ cho quan tra nhà nƣớc chủ thể thẩm tra, xác minh với: - Các quan lƣu giữ thông tin, tài liệu: Các quan phải quản lý sổ sách sở liệu; phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, xếp hồ sơ, tài liệu; bảo vệ, bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu để phục vụ việc tra cứu, khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lƣu trữ cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến vụ việc - Cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp quan, tổ chức, cá nhân có lƣu giữ thông tin, tài liệu: phải trao đổi, theo dõi thƣờng xuyên thông tin, tài liệu, tổ chức, đạo cấp dƣới cung cấp đầy đủ, xác, phát xử lý có vi phạm - Các quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan nhƣ quan giám định, UBND địa phƣơng (ví dụ tạm giữ tài sản để kiểm kê, niêm phong ) phải có trách nhiệm cao, phải kịp thời thông tin, báo cáo có vƣớng mắc, vi phạm; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu phải vào nhu cầu quan tra phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan Sự phối hợp quan tra với quan góp phần huy động nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm thực thẩm tra, xác minh cách thận trọng, chặt chẽ, giúp cho kết thẩm tra, xác minh khách quan, trung thực, xác dù xét dƣới góc độ nào, qua đó, kết luận vụ việc tra tập trung, thống nhất, đồng bộ, khắc phục sơ hở, thiếu sót, chủ quan, phiến diện, thiếu dân chủ có 86 Việc phối hợp hoạt động thẩm tra, xác minh công tác tra nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu lực, hiệu thực hoạt động điều kiện chủ thể thẩm tra, xác minh thực vừa không đủ sức, không đủ lực lƣợng, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, không bảo đảm chất lƣợng, hiệu thẩm tra, xác minh Thực phối hợp dựa việc trao đổi, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu vụ việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải khiếu nại, tố cáo; lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính, tài sản có liên quan đến công tác tra; thực biện pháp tác nghiệp đặc thù quan; thẩm định, kết luận có ý kiến phúc đáp chủ thể thẩm tra, xác minh vấn đề, nội dung đƣợc đề nghị phối hợp thẩm tra, xác minh… 3.2.5 Tăng cường sở vật chất, thiết bị phương tiện, kinh phí để phục vụ cho hoạt động thẩm tra, xác minh Thứ nhất, sở vật chất kỹ thuật yếu tố ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu hoạt động tra Trong xu phát triển không ngừng khoa học công nghệ, đại hóa hành nhà nƣớc cần đƣợc coi giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả, chất lƣợng hoạt động ngành Thanh tra Do đó, nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng, hiệu hoạt động quan tra, cần tăng cƣờng sở vật chất, kỹ thuật, hỗ trợ có hiệu mặt công tác Ngành Đảm bảo đƣợc cung cấp đầy đủ trang thiết bị, phƣơng tiện làm việc tiên tiến, phù hợp tính chất đặc thù hoạt động tra, mua sắm, bố trí, sử dụng trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác tra nhƣ: máy tính, máy đo, khai thác liệu phần mềm, kho lƣu trữ tang vật, tủ đựng hồ sơ Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống liệu tra, khiếu nại, tố cáo, kê khai xác minh tài sản, bên cạnh cần tăng cƣờng trang bị phƣơng tiện kỹ thuật đại, giúp nâng cao chất lƣợng hoạt động chuyên môn Ngành tập trung xây dựng sở hạ tầng, đầu tƣ trang thiết bị, phƣơng tiện làm việc đại, phù hợp cho quan tra nhà nƣớc; tăng cƣờng đầu tƣ sở vật chất cho công tác tham 87 mƣu, tổng hợp, nghiên cứu, đào tạo, bồi dƣỡng công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng Thứ hai, phƣơng tiện thông tin để phục vụ cho việc tra cứu, lƣu trữ thông tin Việc ứng dụng công nghệ thông tin trình thẩm tra, xác minh vụ việc hầu nhƣ hạn chế Thiết nghĩ để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo quan tra nƣớc nói chung tỉnh Thái Nguyên nói riêng cần xây dựng cổng lƣu trữ liệu điện tử Ở đó, văn pháp luật liên quan đến đất đai, tài liệu nguồn gốc sử dụng đất phân theo khu vực, hồ sơ địa qua thời kỳ, giấy tờ quyền sử dụng đất tại, trạng sử dụng đất, biên kiểm kê, sách, định mức, đơn giá đền bù…sẽ đƣợc thu thập, tập hợp lƣu thành thƣ mục hệ thống dƣới quản lý chặt chẽ phận chuyên môn Công dân đƣợc đăng nhập với user riêng để đọc thông tin liên quan đến đất đai công khai trang liệu gửi vào hòm thƣ tài liệu có liên quan đến nội dung vụ khiếu nại nhƣ: chứng từ, hóa đơn, báo cáo…tất đƣợc bảo đảm quyền giữ bí mật Việc tra cứu tài liệu liên quan qua cổng thông tin điển tử chuyên biệt đảm bảo tính nhanh chóng, xác, tiết kiệm, góp phần rút ngắn thời gian tự động hóa quy trình giải khiếu nại Các tra viên tìm lại hồ sơ, tài liệu cách khoa học, thuận tiện cho việc xác minh thông tin liên quan đến vụ việc Nhƣ vậy, trụ sở làm việc phải đƣợc trang bị thiết bị thông tin nhằm phục vụ cho công tác lƣu trữ hồ sơ, tài liệu có hiệu Có thể trang bị sổ sách máy tính bên cạnh sổ ghi chép giấy nhƣ Nâng cao tính bảo mật toàn hệ thống thông qua việc phân công ngƣời quản lý mạng riêng cho trang liệu Thứ ba, đảm bảo đƣợc Nhà nƣớc cấp đủ kinh phí để xây dựng trụ sở làm việc cho quan tra, đảm bảo đủ phòng làm việc với trang thiết bị văn phòng cho cán bộ; kinh phí xây dựng phòng hỏi cung, kho tang vật; kinh phí 88 xăng dầu, tiền công tác phí cho đoàn tra; chi trƣng cầu giám định vấn đề liên quan đến nội dung tra; kinh phí cho việc thu thập thông tin, tài liệu, chứng liên quan đến nội dung tra Bổ sung kinh phí phục vụ việc mua sắm, sửa chữa tài sản, máy móc, trang thiết bị, phƣơng tiện làm việc, phƣơng tiện lại phục vụ công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo Bổ sung kinh phí đào tạo, bồi dƣỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ tra viên, cán quan tra nhà nƣớc từ việc trích phần số tiền từ khoản thu hồi phát qua tra nộp vào ngân sách nhà nƣớc để hỗ trợ nâng cao lực, khen thƣởng động viên tổ chức, cá nhân có thành tích công tác tra Ngoài ra, cần huy động nhiều đa dạng hóa nguồn kinh phí để có sở đẩy mạnh đổi hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng cán công chức Ngành, thực đào tạo theo lực, cần huy động nhiều đa dạng hoá nguồn kinh phí cho hoạt động này, cụ thể: - Nguồn chi từ ngân sách nhà nƣớc cho đào tạo, bồi dƣỡng công vụ; - Xây dựng Dự án tăng cƣờng lực cho ngành, có nội dung hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng xây dựng Đề án đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao lực công tác cho cán công chức ngành Thanh tra trình Thủ tƣớng phê duyệt Thực tế cho thấy Đề án nhƣ khả thi cho phép ngành Thanh tra thực theo chƣơng trình mục tiêu; - Đóng góp quan, tổ chức; - Đóng góp cá nhân học… Các quan tra nhà nƣớc có trách nhiệm sử dụng kinh phí mục đích, đối tƣợng theo tiêu chuẩn chế độ chi tiêu tài hành, thực báo cáo toán kinh phí sủ dụng với quan tài cấp theo quy định pháp luật 89 KẾT LUẬN Hoạt động tra có vai trò đặc biệt quan trọng quản lý nhà nƣớc, Luật Thanh tra năm 2010 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2011 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật Thanh tra có quy định cụ thể Để kết hoạt động tra đƣợc phát huy tốt trƣớc hết kết phải có chất lƣợng tốt Chất lƣợng kết hoạt động tra phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ sở pháp lý cho hoạt động tra, trình độ đội ngũ cán tra, biện pháp nghiệp vụ đƣợc sử dụng trình tra, việc thẩm tra, xác minh khâu quan trọng Qua nghiên cứu, Luận văn đƣa số kết luận nhƣ sau: Từ việc phân tích hoạt động thẩm tra, xác minh hoạt động tra thấy hoạt động thẩm tra, xác minh hoạt động tra có nhiều điểm đặc trƣng, đặc thù, đƣợc thực quan tra gồm có Chánh tra, ngƣời định tra, ngƣời định thành lập Tổ Đoàn xác minh khiếu nại, tố cáo; Trƣởng đoàn tra, Tổ trƣờng, trƣởng đoàn xác minh khiếu nại, tố cáo; Thành viên đoàn tra, thành viên đoàn xác minh khiếu nại, tố cáo Thực dựa yêu cầu: Phải đƣợc tiến hành thẩm quyền, trình tự, thủ tục với phƣơng pháp khoa học, hợp lý, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, tƣờng minh, xác đáng, đảm bảo nguyên tắc hoạt động tra, hoạt động giải khiếu nại, tố cáo Hoạt động thẩm tra, xác minh hoạt động tra thời gian qua đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt bối cảnh tăng cƣờng hiệu lực, hiệu công tác tra, yêu cầu công tác giải khiếu nại, tố cáo tình hình mới, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp công dân Tuy nhiên, tồn hạn chế nhƣ hoạt động thẩm tra, xác minh số tra thiếu tính toàn diện, tính kịp thời tính kế hoạch Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu hoạt động thẩm tra, xác minh cần phải theo định hƣớng lớn, tập trung vào ba định hƣớng sau: 90 Nâng cao hiệu thẩm tra, xác minh hoạt động tra phải đáp ứng yêu cầu tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc đổi tổ chức, hoạt động tra điều kiện nay; phải gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp; phải đáp ứng yêu cầu thực tế từ việc bảo đảm thực nguyên tắc hoạt động tra, giả khiếu nại, tố cáo theo hƣớng minh bạch, đơn giản Từ có giải pháp sau: Hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động thẩm tra, xác minh thực tra; nâng cao kỹ năng, lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cán Thanh tra; tăng cƣờng phối hợp, phát huy vai trò quan, tổ chức hệ thống trị để tiến hành thẩm tra, xác minh; tăng cƣờng sở vật chất, thiết bị phƣơng tiện, kinh phí để phục vụ cho hoạt động thẩm tra, xác minh Những giải pháp luận văn đóng góp phần để pháp luật tra nói chung pháp luật hoạt động thẩm tra, xác minh nói riêng ngày đƣợc minh bạch, dân chủ, công phù hợp với thực tiễn để bảo vệ quyền, lợi ích ngƣời dân, góp phần giảm bớt khiếu kiện xúc xã hội thời gian tới 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tuấn Anh – Lê Văn Chức (2006), “Tính thống văn pháp luật hành khiếu nại, giải khiếu nại hành chính”, Tạp chí Thanh tra Chính phủ (2011), Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra Chính phủ (2012), Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 quy định quan đƣợc giao thực chức tra chuyên ngành hoạt động tra chuyên ngành Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Thanh tra giải khiếu nại, tố cáo, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Học viện Hành Quốc Gia, Giáo trình Thanh tra giải khiếu nại, tố cáo Nguyễn Huy Hoàng (2014), “Định hướng xây dựng chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2010, tầm nhìn 2030”, www.giri.ac.vn Nguyễn Thái Hồng (2011), “Các nguyên tắc hoạt động tra – Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Hà Nội Khoa Nhà nƣớc Pháp luật, Tập giảng Quy trình nghiệp vụ tra, Học viện Hành Quốc gia Khoa Nhà nƣớc Pháp luật, Tập giảng Lý luận Pháp luật tra, Học viện Hành Quốc gia năm 2010 10 Lê Thị Thu Oanh (2004), “Một số vấn đề lý luận thực tiễn tổ chức hoạt động tra Việt Nam”, Hà Nội 11 Quốc hội (2010), Luật số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, Luật Thanh tra 12 Quốc hội (2011), Luật số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Luật Khiếu nại 92 13 Quốc hội (2011), Luật số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Luật Tố cáo 14 Quốc hội (2013), Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, Luật Đất đai 15 Quốc hội (2013), Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 16 Thanh tra Chính phủ (2013), Thông tƣ số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định quy trình giải khiếu nại hành 17 Thanh tra Chính phủ (2013), Thông tƣ số 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng năm 2013 quy định quy trình giải tố cáo 18 Thanh tra Chính phủ (2014), Thông tƣ số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 quy định tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác Đoàn tra trình tự, thủ tục tiến hành tra 19 Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (2014), Báo cáo số 203/BC-TTr tổng kết công tác tra năm 2013 phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2014 20 Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (2015), Báo cáo số 220/BC-TTr tổng kết công tác tra năm 2014 phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2015 21 Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (2016), Báo cáo số 243/BC-TTr tổng kết công tác tra năm 2015 phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2016 22 Trần Văn Truyền (2009), “Xây dựng văn hóa tra chuẩn mực đạo đức cán tra”, Thanh tra Chính Phủ 23 Trần Quốc Trƣợng (2015), “Hồ Chí Minh với công tác tra”, www.thanhtra.com.vn 24 Trƣờng Cán Thanh tra (2012), Giáo trình Thanh tra viên 25 Thủ tƣớng Chính phủ (2015), Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 08/12/2015 việc Ban hành Chiến lƣợc phát triển Ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 26 Nguyễn Nhƣ Ý (1999), “Đại từ điển Tiếng Việt”, Nhà xuất Văn hóa, Thông tin 93 ... xác minh hoạt động tra; Chương 2: Thực trạng thẩm tra, xác minh hoạt động tra từ thực tiễn Thanh tra tỉnh Thái Nguyên; Chương 3: Định hƣớng giải pháp nâng cao hiệu thẩm tra, xác minh hoạt động tra. .. 42 2.2.1 Thực tiễn thẩm tra, xác minh hoạt động tra 42 2.2.2 Thực tiễn thẩm tra, xác minh hoạt động giải khiếu nại 45 2.2.3 Thực tiễn thẩm tra, xác minh hoạt động giải tố cáo ... trò thẩm tra, xác minh hoạt động tra 11 1.1.4 Đặc điểm thẩm tra, xác minh hoạt động tra 13 1.2 Nội dung thẩm tra, xác minh hoạt động tra 16 1.3 Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thẩm tra,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm tra, xác minh trong hoạt động thanh tra – từ thực tiễn thanh tra tỉnh thái nguyên , Thẩm tra, xác minh trong hoạt động thanh tra – từ thực tiễn thanh tra tỉnh thái nguyên , Thẩm tra, xác minh trong hoạt động thanh tra – từ thực tiễn thanh tra tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập