Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh

112 11 0
  • Loading ...
Loading...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ NGUYỄN HẢI QUỲNH NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ NGUYỄN HẢI QUỲNH NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VŨ THỊ LOAN HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn nghiên cứu cá nhân Các kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Nội dung luận văn có sử dụng tài liệu tham khảo trích dẫn nguồn cách đầy đủ xác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Nguyễn Hải Quỳnh LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn xin trân trọng cảm ơn hướng dẫn, giúp đỡ tận tình, trách nhiệm hiệu PGS.TS Vũ Thị Loan, người hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho suốt trình thực nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy, cô giáo Học viện Hành tận tình giúp đỡ, giảng dạy, truyền thụ kiến thức Trân trọng cảm ơn lãnh đạo chuyên viên các Sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh quan tâm, giúp đỡ trình học tập hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Nguyễn Hải Quỳnh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Công nghiệp hóa: CNH Hiện đại hóa: HĐH Thành phố: TP Ủy ban nhân dân: UBND MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH 1 Lý luận chung công chức, công vụ, công chức chuyên môn cấp tỉnh 1.1.1 Quan niệm, đặc điểm phân loại công chức 1.1.2 Quan niệm đặc điểm công vụ 16 1.1.3 Quan niệm, đặc điểm công chức chuyên môn cấp tỉnh 18 1.2 Năng lực, tiêu chí đánh giá lực 21 1.2.1 Khái niệm lực, lực thực thi công vụ, lực thực thi công vụ công chức chuyên môn cấp tỉnh 21 1.2.2 Các yếu tố cấu thành lực thực thi công vụ công chức chuyên môn cấp tỉnh 24 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá lực thực thi công vụ công chức chuyên môn cấp tỉnh 29 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực thực thi công vụ công chức quan chuyên môn cấp tỉnh 32 1.3.1 Yếu tố khách quan 32 1.3.2 Yếu tố chủ quan 35 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao lực thực thi công vụ công chức quan chuyên môn cấp tỉnh 37 1.4.1 Đáp ứng yêu cầu công cải cách hành nhà nước, nâng cao chất lượng công vụ 37 1.4.2 Đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công chức, tinh giản biên chế 38 1.5 Kinh nghiệm số địa phương 39 1.5.1 Kinh nghiệm TP Đà Nẵng 39 1.5.2 Kinh nghiệm TP Hà Nội 41 Tiểu kết Chƣơng 42 Chƣơng THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 43 2.1 Khái quát tỉnh Quảng Ninh quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 43 2.1.1 Một số nét tỉnh Quảng Ninh 43 2.1.2 Các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 46 2.1.3 Thực trạng đội ngũ công chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 47 2.2 Thực trạng lực thực thi công vụ công chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 49 2.2.1 Thực trạng trình độ, kiến thức 50 2.2.2 Thực trạng kỹ công chức 53 2.2.3 Thái độ, hành vi công chức quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực thi công vụ 55 2.2.4 Thực trạng kết thực thi công vụ công chức 58 2.3 Đánh giá chung lực thực thi công vụ công chức 59 2.3.1 Ưu điểm 59 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 61 Tiểu kết Chƣơng 66 Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAONĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 67 3.1 Phương hướng mục tiêu 67 3.1.1 Phương hướng 67 3.1.2 Mục tiêu 69 3.2 Giải pháp 71 3.2.1 Giải pháp nhận thức 71 3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức 72 3.2.3 Xây dựng hoàn thiện thái độ, hành vi công chức thực thi công vụ 75 3.2.4 Nâng cao công tác quản lý công chức 79 3.2.5 Tạo động lực làm việc cho công chức 83 3.2.6 Kiểm tra giám sát hoạt động thực thi công vụ công chức 90 3.3 Đề xuất, kiến nghị 92 3.3.1 Đối với Trung ương 92 3.3.2 Đối với tỉnh Quảng Ninh 93 Tiểu kết Chƣơng 94 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Trình độ chuyên môn công chức 10 quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 50 Bảng 2.2 Trình độ lý luận trị công chức 10 quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 51 Bảng 2.3 Trình độ kiến thức quản lý nhà nước công chức quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 52 Bảng 2.4 Trình độ ngoại ngữ công chức quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 52 Bảng 2.5 Trình độ tin học công chức quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 53 Bảng 2.6 Mức độ đáp ứng kỹ cần thiết công chức 54 Bảng 2.7 Mức độ đáp ứng yêu cầu thái độ, hành vi công chức thực thi công vụ 55 Bảng 2.8 Bảng kết kết thực thi công vụ công chức 58 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền hành nhà nước hình thành yếu tố: hệ thống thể chế để quản lý xã hội theo pháp luật, cấu tổ chức chế vận hành máy hành chính, nguồn lực vật chất, tài đội ngũ cán công chức hành Trong yếu tố đội ngũ cán công chức – người thực thi công vụ máy hành công quyền đóng vai trò quan trọng nhất, phận quan trọng thiếu hành nhà nước Đội ngũ công chức vừa có vai trò thực thi pháp luật, quản lý lĩnh vực đời sống xã hội, bảo đảm hiệu lực đường lối sách Đảng Nhà nước, vừa lực lượng đại diện cho quyền lợi nhân dân Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Nghị 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 nhấn mạnh: “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trọng cải cách sách tiền lương nhằm tạo động lực thực để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng hiệu cao”[7] Đặc biệt hoàn cảnh nước ta xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, việc nâng cao lực thực thi công vụ công chức đóng vai trò quan trọng, có ý nghĩa định; nhằm xây dựng hành đại, chuyên nghiệp Bàn vị trí vai trò đội ngũ cán công chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán gốc việc, công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” Vì việc nâng cao chất lượng lực đội ngũ công chức hành yếu tố định nhằm xây dựng hành nhà nước hoạt động chất lượng, hiệu lực, hiệu quan từ lãnh đạo đến nhân viên Với mâu thuẫn nội bộ, cần phải kịp thời phát xử lý, xây dựng tập thể đoàn kết, quan tâm, tin tưởng, cá nhân quan gắn bó mục tiêu chung tổ chức Đây nội dung quan trọng để công chức chuyên môn gắn bó, cống hiến cho công việc 3.2.5.5 Công tác quy hoạch bổ nhiệm Mỗi người công chức làm việc hệ thống công vụ mong muốn công sức cống hiến thân tổ chức ghi nhận hình thức việc quy hoạch bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo quan hành nhà nước Công tác quy hoạch, bổ nhiệm công chức có hiệu dựa kết đánh giá công chức, lực trình độ chuyên môn hoạt động công tác Trong trình công tác, cần phát công chức có lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức trị tốt để đưa vào dự nguồn vị trí lãnh đạo Đó mục tiêu để công chức tự hoàn thiện thân, nâng cao ý thức học hỏi nhận thức để hoàn thành nhiệm vụ đề Công tác quy hoạch bổ nhiệm cán cần phải thực theo quy trình, quy định, đảm bảo yêu cầu khách quan, công bằng, tạo hội ngang công chức quan Các quan, đơn vị cần định kỳ rà soát bổ sung quy hoạch theo quy định Việc quy hoạch phải xuất phát tổng hợp kết thực thi công vụ, lực, phẩm chất trị, giá công khách quan Quy hoạch bổ nhiệm cán thực khách quan tạo động lực để công chức chuyên môn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giao, tạo động lực thực thi công vụ Trước sau quy hoạch, tổ chức cần có chế đào tạo bồi dưỡng trình độ, lực, kỹ để dự nguồn cho tổ chức Việc đào tạo 89 bồi dưỡng cần bám sát yêu cầu vị trí công tác, kỹ cần thiết thực thi công vụ 3.2.6 Kiểm tra giám sát hoạt động thực thi công vụ công chức Kiểm tra giám sát hoạt động thực thi công vụ công chức quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoạt động cần thiết, nhằm phát nhân tố tích cực có nhiều thành tích, sáng kiến công tác để kịp thời khen thưởng tạo động lực làm việc, tiếp tục phát huy lực sở trưởng thân để nâng cao hiệu hoạt động công tác chuyên môn Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát biện pháp quan trọng việc ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi, vi phạm công chức thực thi công vụ Trong hoạt động công vụ thiếu việc kiểm tra giám sát dẫn đến bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí vi phạm kỷ luật kỷ cương hành Đồng thời việc kiểm tra giam sát có tác dụng răn đe, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật kỷ cương hoạt động công vụ Thứ nhất, công tác kiểm tra giám sát quan nhà nước có thẩm quyền công chức lãnh đạo quản lý Căn chức năng, nhiệm vụ, quan nhà nước công chức lãnh đạo định kỳ đột xuất kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ công chức sở quy trình, thời gian giải quyết, khối lượng, chất lượng hiệu giải công việc Trên sở quy chế làm việc, thái độ kết thực công việc công chức để kiểm tra, giám sát có ưu điểm kịp thời khen thưởng Ngược lại phát sai phạm tùy vào mức độ để có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo kỷ luật kỷ cương hành Thứ hai, phát huy vai trò kiểm tra giám sát nhân dân Quảng Ninh tỉnh triển khai Chỉ số hài lòng người dân phục vụ quan hành nhà nước (SIPAS); kênh thông tin nhằm phản ánh hiệu hoạt động, phục vụ 90 quan hành nhà nước, công chức hàng ngày tiếp xúc với người dân doanh nghiệp đến làm thủ tục Qua kịp thời phát gương tốt thực thi công vụ hạn chế, yếu công chức việc giải công việc cho người dân Để nâng cao chất lượng thực thi công vụ đội ngũ công chức cần phát huy tốt vai trò nhân dân việc kiểm tra giám sát hoạt động công chức Bằng nhiều hình thức khác đóng góp ý kiến trực tiếp công chức, qua trang thông tin điện tử tỉnh, hòm thư góp ý Trung tâm Hành công tỉnh huyện, thành phố người dân phát huy vai trò giám sát hoạt động thực thi công vụ công chức quan hành nhà nước Thứ ba, cần có chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, độc lập, khách quan quan hành nhà nước, nội quan đơn vị nhân dân hoạt động công chức nhằm khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch, dễ phát sinh tiêu cực trình thực thi công vụ công chức Thứ tư, nâng cao ý thức tự phê bình phê bình quan hành nhà nước trực thuộc UBND tỉnh nhằm đề cao giá trị đạo đức, ý thức tự hoàn thiện thân, ngăn ngừa hạn chế sa sút, suy thoái đạo đức Tăng cường giám sát lẫn công chức nội quan, tránh nể, thiếu công đánh giá mức độ hoàn thành công việc giao Trên sở đánh giá xem xét tinh thần trách nhiệm công chức để có thái độ xử lý thỏa đáng công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, đồng thời củng cố niềm tin nhân dân vào nhà nước pháp luật Thông qua kiểm tra giám sát để phát gương điển hình mặt tích cực công chức; đồng thời cần kiên xử lý nghiêm minh, kịp thời, công sai phạm công chức có hành vi vi phạm 91 pháp luật, gây nhũng nhiễu, phiền hà thủ tục hành giải công việc cho người dân 3.3 Đề xuất, kiến nghị Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức 06 nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020, nhân tố quan trọng để xây dựng hành chuyên nghiệp, đại, minh bạch, hoạt động có hiệu lực hiệu Trong việc nâng cao lực thực thi công vụ công chức yêu cầu thiết cần phải có để xây dựng hành đại, hội nhập kinh tế quốc tế Ngoài cố gắng nỗ lực tỉnh Quảng Ninh cần có giải pháp, chế thống từ trung ương đến địa phương để xây dựng phát triển đội ngũ công chức 3.3.1 Đối với Trung ương - Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn pháp luật công vụ, công chức - Thực cải cách sách tiền lương đảm bảo mức lương cần thiết để công chức yên tâm công tác, thay trả lương hoàn toàn theo ngạch, bậc nên trả lương theo kết công việc mức độ cống hiến công chức trình thực thi công vụ - Quy định cụ thể, thống trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức bổ trợ loại công chức, vị trí việc làm công chức; việc đào tạo kỹ bắt buộc vị trí công chức đào tạo bồi dưỡng công chức trước bổ nhiệm - Cần có tiêu chí cụ thể quy tắc ứng xử công chức thực thi công vụ, đặc biệt tiếp xúc với người dân doanh nghiệp - Có tiêu chí cụ thể chi tiết việc đánh giá công chức đảm bảo thống nhất, tăng tiêu chí đánh giá mức độ, chất lượng, khối lượng công việc, hiệu công việc 92 3.3.2 Đối với tỉnh Quảng Ninh - Trên sở quy định chung văn pháp luật, tỉnh Quảng Ninh cần có sách thu hút nhân tài vào làm việc quan hành nhà nước, với sách mức lương sách khác hỗ trợ mua nhà ; đồng thời có quy định bố trí, xếp, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực chất lượng cao - Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức dài hạn hàng năm đặc biệt kiến thức hội nhập, lĩnh vực phát sinh, tăng thời lượng thực hành khóa đào tạo bồi dưỡng, để quan hành nhà nước có đội ngũ công chức có chất lượng, làm việc đạt hiệu cao - Thực tuyển dụng công chức minh bạch, công khai, công bằng, theo yêu cầu vị trí việc làm đảm bảo tuyển dụng người có lực, sẵn sàng cống hiến mục tiêu tổ chức - Cần tổng kết đánh giá kết thực nhiệm vụ công chức tổng kết thực tiễn chiến lược phát triển đội ngũ công chức từ rút kinh nghiệm để nâng cao lực thực thi công vụ công chức - Có chế độ, sách đãi ngộ hợp lý tạo động lực làm việc cho công chức hành chính, khuyến khích động viên công chức tham gia khóa đào tạo nâng cao trình độ, có sách thỏa đáng công chức có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm kỹ làm việc tốt 93 Tiểu kết Chƣơng Trên sở thực trạng lực thực thi công vụ công chức quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, chương tác giả đưa phương hướng mục tiêu nhằm nâng cao lực thực thi công vụ công chức quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đưa mục tiêu chung mục tiêu cụ thể tỉnh Quảng Ninh để nâng cao lực thực thi công vụ đội ngũ công chức Để hành hoạt động có hiệu lực hiệu trước hết cần có nhận thức đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng việc nâng cao lực thực thi công vụ công chức Từ nhận thức đắn để đưa giải pháp để nâng cao lực thực thi công vụ công chức: xây dựng đội ngũ chất lượng cao (tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức, luân chuyển công chức), phát triển lực công chức (giải pháp đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đạo đức công chức, ý thức trách nhiệm kỷ luật kỷ cương công chức), tạo động lực làm việc cho công chức, kiểm tra giám sát hoạt động thực thi công vụ công chức Từ đưa kiến nghị trung ương lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh việc nâng cao lực thực thi công vụ công chức quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh 94 KẾT LUẬN Đứng vị trí trung tâm hành nhà nước, đội ngũ công chức có vị trí, vai trò vô quan trọng xã hội, nhân tố chủ thể hành chính, lực lượng đảm bảo cho phát triển hành Để xây dựng hành chuyên nghiệp, sạch, đại phải có đội ngũ công chức có đủ trình độ lực thực thi công vụ Vấn đề phải nhận thức đắn từ nhà lãnh đạo quản lý thân công chức, phải hiểu vị trí vai trò máy nhà nước Nằm địa đầu Đông Bắc Tổ quốc, tỉnh Quảng Ninh hội tụ đầy đủ yếu tố đặc thù thuận lợi vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội, kinh tế, nằm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Với mục tiêu đến năm 2020 xây dựng phát triển tỉnh Quảng Ninh thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp đại, trung tâm du lịch quốc tế, đầu tầu kinh tế miền Bắc nước, tỉnh Quảng Ninh cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ số lượng đạt chất lượng Xuất phát từ yêu cầu trên, đề tài “Năng lực thực thi công vụ công chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh” góp phần làm rõ vấn đề lý luận lực, lực thực thi công công vụ công chức, yếu tố cấu thành tiêu chí đánh giá lực thực thi công vụ công chức, cần thiết nâng cao lực thực thi công vụ công chức quan chuyên môn cấp tỉnh Trên tiền đề sở lý luận, tác giả vào thực tế phân tích lực thực thi công vụ công chức sở số liệu báo cáo số liệu khảo sát thực tế tiêu chí về: trình độ chuyên môn, kỹ năng, thái độ hành vi thực thi công vụ công chức, rút đặc trưng lực thực thi công vụ công chức chuyên môn cấp tỉnh Quảng Ninh, ưu điểm, hạn chế, 95 nguyên nhân trình thực thi công vụ công chức Trên sở thực trạng lực thực thi công vụ công chức, tác giả đề phương hướng, mục tiêu nâng cao lực thực thi công vụ công chức Cần thiết trước hết cần thay đổi nhận thức cấp lãnh đạo thân công chức tầm quan trọng nâng cao lực thực thi công vụ công chức để xây dựng hành hoạt động hiệu lực hiệu Xuất phát từ giải pháp nhận thức để đưa giải pháp đồng nhằm nâng cao lực thực thi công vụ công chức: xây dựng đội ngũ chất lượng cao (tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức), phát triển lực công chức (giải pháp đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đạo đức công chức, ý thức trách nhiệm kỷ luật kỷ cương công chức), tạo động lực làm việc cho công chức, kiểm tra giám sát hoạt động thực thi công vụ công chức Nền hành nước ta chuyển sang hành phục vụ, điều đòi hỏi người công chức trình tham mưu triển khai sách, giao tiếp với người dân cần nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm thực thi công vụ Trên sở nghiên cứu lực thực thi công vụ, tác giả hy vọng luận văn góp phần nhỏ vào việc nâng cao lực thực thi công vụ công chức quan chuyên môn tỉnh Quảng Ninh nói riêng công chức cấp tỉnh nói chung, góp phần xây dựng đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp sáng, kỹ nghiệp vụ thành thạo, thái độ ân cần nhiệt tình giải công việc cho người dân để xây dựng hành phục vụ thực “của nhân dân, nhân dân nhân dân” 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng (1997), Nghị số 03NQ/HNTƯ Hội nghị lần thứ BCHTƯ Đảng (khóa VIII) chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, ngày 18-6-1997 Chính phủ (2003), Nghị định số 117/2003/NĐ-CP Chính phủ việc tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức quan Nhà nước, ngày 10-10-2003 Chính phủ (2005), Nghị định số 54/2005/NĐ-CP chế độ việc, chế độ bồi dưỡng chi phí đào tạo cán bộ, công chức, ngày 19-4-2005 Chính phủ (2005), Nghị định số 35/2005/NĐ-CP xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, ngày 17-3-2005 Chính phủ (2003), Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, ngày 04/8/2003 Chính phủ (2010), Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, ngày 15-3-2010 Chính phủ (2011), Nghị số 30c/NQ-CP, “Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020”, ngày 08-11-2011 Chính phủ (2013), Nghị định số 36/2013/NĐ-CP vị trí việc làm cấu ngạch công chức,ngày 22/4/2013 Bửu Lân (2013), Đà Nẵng: Đo lực công chức phần mềm, http://www.vtc.vn 10 PGS.TS Ngô Thành Can (2014), “Chất lượng thực thi công vụ - vấn đề then chốt cải cách hành chính”, www.isos.gov.vn 11 Nguyễn Thị Anh Đào, “Thu hút,đào tạo, sử dụng cán trẻ Đà Nẵng”, www.nhandan.com.vn 12 PGS.TS Nguyễn Trọng Điều (2007), “Hoàn thiện chế độ công vụ nâng cao chất lượng đội ngũ công chức”, www.tapchicongsan.org.vn 13 Nguyễn Trọng Điều (2007), Về chế độ công vụ Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 TS Đinh Ngọc Giang (2015), Thu hút trọng dụng nhân tài giai đoạn nay, http://tcnn.vn/ 15 13.PGS.TS Nguyễn Hữu Hải, “Phát triển đội ngũ công chức hành nhà nước nay”, Tạp chí quản lý nhà nước, tháng 10/2014 16 PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải, “ Một số vấn đề phát triển lực cán bộ, công chức, Tạp chí tổ chức nhà nước, số 9/2011 17 PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải, “Quản lý nguồn nhân lực hành nhà nước theo lực”, Tạp chi quản lý nhà nước, tháng 6/2016 18 Đoàn Thị Ngọc Hải, “Thực trạng pháp luật đạo đức công chức Việt Nam đề xuất hoàn thiện” (2016), http://www.moj.gov.vn 19 ThS Chu Thị Hảo, “Quản lý phát triển nhân khu vực công”, Tạp chí quản lý nhà nước, tháng 11/2014 20 Nghị Đại hội Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020,14 tháng 10 năm 2015 21 TS Giang Thanh Nghị, “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành giai đoạn nay”, Tạp chí quản lý nhà nước, tháng 4/2016 22 Học viện hành quốc gia (2007), “Giáo trình tổ chức nhân hành nhà nước”, NXB Khoa học kỹ thuật 23 Luật Cán bộ, công chức, Quốc hội XII, ngày 13/11/2008 24 Ths Nguyễn Văn Phong, “Về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nay”, Tạp chí quản lý nhà nước, tháng 8/2014 25 PGS.TS Nguyễn Minh Phương, “Một số vấn đề trách nhiệm cán bộ, công chức nước ta nay”, http://isos.gov.vn/ 26 Sở Nội vụ (2015), Báo cáo kết điều tra xác định số hài lòng người dân phục vụ quan hành nhà nước (SIPAS) năm 2015 địa bàn tỉnh, Quảng Ninh 27 TS Nguyễn Thị Tâm, “Một số kiến nghị xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với yêu cầu cải cách hành nay”, Tạp chí tổ chức nhà nước, số 5/2011 28 ThS Trịnh Xuân Thắng, “Đổi tuyển dụng công chức Việt Nam”, Tạp chí quản lý nhà nước, tháng 01/2016 29 Trịnh Thị Thoa, (2013), Nâng cao lực thực thi công vụ công chức hành nhà nước cấp tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Hành quốc gia, Hà Nội 30 ThS Trần Văn Tình (2016), “Một số giải pháp nâng cao đạo đức công vụ”, http://tcnn.vn 31 Duy Tiến (2016), “ Hà Nội đưa gần 500 công chức nguồn xã, phường: Bước đột phá công tác cán bộ” , http://anninhthudo.vn/ 32 GS.TSKH Vũ Huy Từ, “Một số giải pháp tăng cường lực đội ngũ cán bộ, công chức”, Tạp chí quản lý nhà nước, tháng 2/2002 33 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2015), Báo cáo kết thực Nghị số 19-NQ/TU Ban chấp hành Đảng tỉnh nội dung “tinh giản máy biên chế” năm 2015, Quảng Ninh 34 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2016), Kế hoạch cải cách hành tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, Quảng Ninh BÁO CÁO SỐ LƢỢNG, CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NINH (Tính đến ngày 31/12/2015) Trong Chia theo ngạch công chức Trình độ đào tạo chia theo Chính trị Chuyên môn TT A Tên đơn vị B Tổng số biên chế đƣợc giao Tổng số công chức có Tổng số công chức có Chia theo độ tuổi Tin học Ngoại ngữ Tiếng Anh Nữ Đảng viên Dân tộc thiểu số Tôn giáo CVCC& TĐ Chuyên viên & TĐ Chuyên viên tương đương Cán tương đương Nhân viên Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp Cử nhân Cao cấp Trung cấp Sơ cấp Trung cấp trở lên Chứng Từ 51 đến 60 QLNN Ngoại ngữ khác Đại học trở lên Chứng (A, B, C) Đại học trở lên Chứng (A, B, C) Chứng tiếng dân tộc Chuyên viên cao cấp TĐ Chuyên viên TĐ Chuyên viên TĐ Từ 30 trở xuống Từ 31 đến 40 Từ 41 đến 50 Tổng số Nữ từ 51 đến 55 Nam từ 51 đến 60 Trên tuổi nghỉ hưu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 VP UBND tỉnh 68 64 18 11 0 0 11 12 1 0 18 15 0 14 4 1 0 Sở Giáo dục Đào tạo 62 59 23 12 0 18 14 0 22 22 0 0 20 3 Sở Giao thông-Vận tải 99 91 65 15 48 0 59 10 49 1 15 49 62 64 0 0 58 28 20 62 55 27 12 23 0 23 0 12 12 0 0 18 26 27 0 19 10 82 80 42 24 32 0 38 32 0 2 17 23 40 39 0 10 32 20 15 1 27 25 12 0 0 11 0 0 0 12 12 0 15 0 0 45 41 15 13 0 0 15 0 13 0 0 15 13 0 0 14 1 32 33 14 10 12 0 0 13 0 11 0 13 10 13 0 13 0 0 81 93 41 32 17 0 0 38 31 0 38 38 30 0 36 15 14 4 0 Sở Xây dựng 58 51 27 16 0 26 10 15 1 0 24 25 24 0 16 9 1 Tổng cộng khối sở 616 592 284 140 176 1 252 16 17 62 198 13 10 52 197 17 266 14 242 21 0 31 231 73 119 79 26 17 Sở Khoa họcCông nghệ Sở Lao độngThương binh Xã hội Sở Ngoại vụ Sở Tư pháp 10 Sở Thông tin Truyền thông Sở Văn hoáThể thao Du lịch PHỤ LỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Để nâng cao lực thực thi công vụ công chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, mong nhận ý kiến quý báu ông/bà số thông tin Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Ông/bà! Cơ quan công tác: Tuổi: Giới tính: □ Nam Nữ □ Trình độ chuyên môn: Trung cấp, Cao đẳng □ Đại học □ Trên đại học □ Trình độ lý luận trị: Cử nhân □ Cao cấp □ Trung cấp □ Sơ cấp Trình độ quản lý nhà nước Chuyên viên □ Cán tương đương Chuyên viên □ Khác □ □ Trình độ ngoại ngữ: Đại học □ Cao đẳng □ Chứng □ □ Trình độ tin học: Đại học □ Cao đẳng □ Chứng □ Thâm niên công tác: 10 Thời gian đảm nhiệm công việc tại: 11 Công việc phân công: 12 Xin ông (bà) đánh giá khả thực kỹ thân thực thi công vụ (tích dấu x vào cột tương ứng): Mức độ Kỹ STT Soạn thảo văn Giao tiếp hành Tiếp nhận xử lý thông tin Viết báo cáo Phân tích giải công việc Làm việc nhóm Lập kế hoạch công tác cá nhân Sử dụng máy vi tính Tiếp công dân Rất thành thạo Thành thạo Chƣa thành thạo Chƣa biết làm 13 Xin ông (bà) đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu thái độ, hành vi công chức thực thi công vụ (tích dấu x vào cột tương ứng): Mức độ đáp ứng yêu cầu STT Thái độ, hành vi Tác phong làm việc Tinh thần trách nhiệm công việc Tinh thần phối hợp công tác Rất tốt Tốt Tƣơng đối tốt Yếu ... TRẠNG NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 43 2.1 Khái quát tỉnh Quảng Ninh quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng. .. 2: Thực trạng lực thực thi công vụ công chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực thực thi công vụ công chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban. .. ngũ công chức cần thi t nâng cao lực thực thi công vụ công chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Phân tích thực trạng lực thực thi công vụ công chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh , Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh , Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập