Nâng cao năng lực công chức phòng nội vụ thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh bắc ninh

131 5 0
  • Loading ...
Loading...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA V T Ị C O CC Ộ VỤ T CẤ Ệ T LUẬ V C ỨC ỘC Ủ ĐỊ T ẠC HÀ NỘI - À TỈ Ả M 2016 C C BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA V T Ị C O CC Ộ VỤ T CẤ Ệ T LUẬ V C ỨC ỘC Ủ ĐỊ À TỈ T ẠC Ả C C : Mã số: 60 34 04 03 Ờ ỚNG DẪN KHOA HỌC: T HÀ NỘI - M 2016 OÀ M Ờ C M ĐO : ố Ờ CẢM ố t ố ố ố ố MỤC ỤC Ờ C M ĐO Ờ CẢM MỤC ỤC MỤC ĐỒ Ả MỞ ĐẦU 1 Lý l a ch tài Tình hình nghiên c M tài mv c ố ng ph m vi nghiên c u c tài P Ý u ĩ K t c u c a lu ĩ c tiễn c a lu Chương LÝ LUẬN CHUNG V C CÔNG CHỨC Ộ VỤ 10 10 1.1.1 Công ch c 10 1.1.2 Công 14 17 1.2.1 Khái ni m 17 1.2.2 Nh c công ch c phòng N i v 24 1.2.3 Nh ng y u tố c công ch c phòng N i v 31 ố 35 ố 35 37 ố Ninh 38 40 Chương T CT Ạ T ỘC Ủ T ĐỊ CC C ỨC CẤ À TỈ C Ộ VỤ Ệ 41 41 – 41 2 44 – Ninh 47 22 P 49 22 49 222 57 22 64 2.3 69 2 2 69 71 73 76 Chương Ớ CC VÀ Ả CAO C ỨC Ộ VỤ T ỘC CẤ Ệ T ĐỊ À TỈ C NINH 77 P 77 77 82 ố 85 85 22 86 95 24 ố 99 101 ố ố 27 103 ố 105 28 108 112 T Ậ 113 MỤC TÀ Ụ ỤC Ệ T M ẢO MỤC ĐỒ Ả 2 22 2 – 2015 2 22 24 25 26 27 2015 2 2 2 18 5 29 5 28 ố Ý ố ố MỞ ĐẦ Lý lựa chọn đề tài Ởb tc ĩ c nào, ch nào, nhân tố i m t nhân tố vô quan tr c m c tiêu, hi u qu c t ch H Chí Minh tác ph m "S i l lối làm vi " ẳng nh: "Cán b gốc c a m i công vi c - công vi c thành công hay th t b " u cán b tốt hay kém, có cán b tốt vi c g [16, tr.233] Hi u rõ v c bi phát tri nghi p cách m n công tác xây d o , công ch c cho phù h p v i s phát tri n chung c c t n Trong công cu c xây d ng s nghi p công nghi p hóa, hi hi i hóa ng th c i cách n 2001- 2010 2011- 2020, nhằm xây d ng m t n n hành dân ch , s ch, v ng m nh, t hi ; i dung xây d ph m ch c , công ch c coi m t bốn n i dung quan tr ng B i lẽ cán b , công ch c ngu n nhân l c nòng cốt qu n lý t ch c th c hi n công vi c c a Nhà n ho c H thố c ng có hi u l c, hi u qu hay không ph thu c r t l l c, trách nhi m c , công ch , công ch c Do v y, "xây d cv i chuyên môn k ngh nghi p cao, v a giác ng v tr , v a có tinh th n trách nhi m, t n t y công tâm, v c liêm t th a hành công v " [8] nhi m v c p thi t c a t t c c ng yêu c u công nghi p hóa, hi i hóa, xây d c pháp quy n xã h i ch ĩ Trong b c, c p huy n vô quan tr ng, c p trung gian gi a c p t nh c ch p tr c ti p th c hi n ng lối, sách c c, c p th c hi n Quy ch u hành m i ho ng, pháp lu t c a Nhà nh, Ch th c p ng c a c p xã Phòng N i v p huy n có ch n th c hi n ch ĩ tr c c: t ch c, biên ch nghi p ; c; c i cách hành chính; quy chính; cán b , công ch c, viên ch c; cán b , công ch c ng; h i; t ch c phi ph ; ; ng Tuy nhiên, th c t cho th ch c u m t h n ch , y công cu im id a gi i hành ; - c làm vi c c a công é c yêu c u n nhi u b t c p công tác qu n lý ối v n lòng tin c c B c Ninh t nh có di n tích nh nh t c H ng, nằm vùng kinh t tr c thu m B c B B c Ninh n i ti ng v i dân ca quan h truy n thố i Khi tách t nh, B c Ninh m t t nh thu n nông v i n n công nghi ngh Tuy nhiên h l n th c nh t c 2 n làng c Ninh t nh có quy mô công nghi p c, th mi n B c trì tố c nhi c c nh tranh c p t h t d f A án công ngh F ng sông ng th ng cao , B c Ninh t nh có ch số Vi ch u cao c a c ng l c quan tr ng nh t s phát tri n ố : xây d ng m ng làm vi c tố ối v i ph nh t nhi m v c hi n ch - u song song v i vi c th c mv c ch ằ ph i b phòng làm vi c, bàn, gh u ki n v v t ch … n tho ph m khác ph c v cho vi c th c hi n nhi m v chuyên môn Tùy theo u ki n th c t c trang b cho cán b , công ch c m b o y u tố c a m : – ố ĩ - Th c công ch hi n ch c b n th c mc c pháp lu t v ti ng, sách ng, k lu o, b t, b nhi m cán b Trong n i dung c n quan tâm, tr o, b i c C n có quy ho ch, k ho ch c th 109 o, công ch chuyên môn, nhi m v , b ng ki n th c, lý lu n tr , qu c, ngo i ng , tin h … hi u tiêu chu n c a công ch o, b u nhi m v c c ng xuyên n sách c công ch tr h c phí, t o u ki n v th i gian cho công ch c có th v a h c v a làm yên tâm ẽ t ĩ chuyên môn, b nhi m v - Th ba, mối quan h gi m t n i dung h t s c quan tr t m nhìn xa, trông r i có i công tâm, có tâm huy t v i công vi c, u óc t ch c Mối quan h gi m nhi u n i dung, song n i dung quan tr vi c t ch c, phân công, bố trí công vi c h p lý, phù h p v chuyên “ c công tác c a m i công ch ” thu t ẽ ẽ u tố v tâm lý c t s c quan tr ; bi t l ng nghe, bi t kìm ch m i hoàn c nh; gi quan h m t thi i c mối ối v i nhân viên, n u nhân viên làm vi c sai t t uốn n n tránh tình tr ng b c xúc, quát m a nhân viên th n có nh ng nh v i cán b , công ch ; … 110 … o nên nh ng kho ng ng Ngoài y u tố é p th ối ih ts c n, khách quan t o m t tâm lý tho i mái, khuy n khích công ch c cố g a vi c th c hi n nhi m v i sống, hoàn c nh c a m i công ch c h tr k p th - Th ng m t t p th m t, thống nh t c nhi m v chung c N ng xuyên quan tâm, t o cho m ý th c làm vi c t p th , bi t quan tâm l n i cu c sống công tác Phát hi n nh ng mâu thu n cá nhân bên k p th i gi i quy ph m i g n bó v i u Xây d ng làm vi c tốt m t nh ng n i dung, nhi m v h ch c ph i quan tâm th c hi n; có môi ng làm vi c tốt m i cá nhân cán b , công ch c m làm vi c tốt, phát huy kh c thi h a mình, chung s c th c hi n nhi m v Bên c c n t o nh ng cán b , công ch c ti p c n v công ngh , khoa h c - k thu … u ki n u ki n c n ng bên v ằm theo k p v i tình hình kinh t , xã t phát tri n 111 T TC ban nhân dân ố ằ U ban nhân dân ằ ằ : - ố - - ố ố ố - - 112 T Ậ Quá trình n l c xây d ng m t n n hành s ch, v ng m nh, chuyên nghi p, hi i, ho ngày cao c a th c tiễ ng có hi u qu ng yêu c u i ph i không ng ng hoàn thi , công ch ố ; ; ố : ố ố é é ố 113 ằ : - Nâng cao hi ố - - ố ố - - 114 MỤC TÀ Ệ T M ẢO Thông tư số 11/2014/TT-BNV ban hành ngày 9/10/2014 Quy định chức danh, mã số ngạch tiêu chuẩn nghi p vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành hành 2 , Thông tư TT- NV hướng dẫn cách tính mức ương phụ cấp cán bộ, công chức làm vi c c c qu n Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 Bộ Thông tin Truyền thông Chuẩn ỹ sử dụng công ngh thông tin 99 Nghị định Đ T ngày công chức Nhà nước 95 c nh số ngày vi c tổ chức đại đoàn độc ập Nghị định số NĐ-C ngày quy định tổ chức c c qu n chuyên ôn thuộc y b n nhân dân quận, huy n, thị ã, thành phố thuộc tỉnh Nghị định ngày đào tạo, bồi dưỡng công chức N -C Nghị nă trình tổng thể cải c ch hành nhà nước gi i đoạn Nghị định số 3 Chương - 2020 NĐ-CP ngày 22/4/2013 Chính phủ vị trí cấu ngạch công chức Đảng họp từ ngày củ Nghị Đại hội củ đến ngày Đảng họp từ ngày Nghị Đại hội đến th ng nă ễ Về chế độ công vụ Vi t N , ố Nâng c o ực công chức phòng chuyên ôn thuộc y b n nhân dân huy n ên hong, tỉnh ĩ c Ninh, ố Công chức vấn đề ây dựng đội ng c n bộ, công chức hi n n y, ố ễ nhà nước, , i o trình uận hành ố 995 17 đổi ề ối vi c, Đổi ố ới phương thức nâng c o chất ượng đào tạo, bồi dưỡng đội ng c n bộ, công chức nhà nước đ p ứng yêu c u hội nhập, P ố 998 ố ố h p nh c n bộ, công chức nă 1998 ( ĐN y b n nhân dân( 2 2 uật tổ chức N nă ội đồng nhân dân Tổ chức nhân hành nhà nước, ố 22 Công văn số vi c NV-C CC ngày c c ớp đào tạo, bồi dưỡng tiếng nh trình độ cho công chức đị bàn tỉnh c Ninh (2013), o c o d nh s ch công chức cấp huy n nă 24 huy n nă o c o d nh s ch công chức cấp 25 huy n nă o c o d nh s ch công chức cấp o c o d nh s ch tiền ương 26 công chức từ cấp huy n trở ên nă 27 : :// 28 : :// 29 : :// / / : http://dangcongsan.vn A Vấn đề công vụ tr ch nhi uật C n bộ, công chức, ố 2 Đ- N ngày củ ễ Ý ôn thuộc c Ninh” uyết định số y b n nhân dân tỉnh Ninh “ uy định tổ chức c c qu n chuyên huy n đị tỉnh công vụ Từ điển Tiếng Vi t, Từ điển Tiếng Vi t thông dụng, N c cấp Ụ ỤC PHI U KHẢO SÁT ăng lực công chức phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Phiếu dành cho công chức phòng Nội vụ) Kính g i anh (ch ) ằ Phi u kh c tr công ch c phòng n i v thu c UBND c p huy t cc a a bàn t nh B c gi i pháp nhằ c c a công ch c phòng N i v thu c UBND c p huy n t i B c Ninh, giúp hoàn thi ĩ tài lu :“ âng cao lực công chức phòng nội vụ thuộc UBND cấp huyện địa bàn tỉnh Bắc Ninh” t mong anh (ch ) cung c p nh ct tài lu hoàn thành phi u kh o sát anh (ch ) vui lòng cung c p thông tin cá nhân l a ch l i bằ ng I Phần thông tin cá nhân H tên: công tác: Th i gian làm vi c t i phòng N i v : , Gi i tính: Nam Anh (ch ) thu c nhóm tu N : n 30 n 50 n 40 n 60 II Phần nội dung khảo sát Trình chuyên môn nghi p v : ẳng Trung c p ih c ih c lý lu n tr : p Trung c p Cao c p tin h c: Ch ng ch A Ch ng ch B Ch ng ch C C nhân Trình B ngo i ng : Ch ng ch A Ch ng ch B Ch ng ch C C nhân ng ki n th c qu cb c: cb ng Anh (ch ) có hài lòng v v trí công vi c hi n t i không? Không hài lòng Hài lòng ng R t hài lòng 7.V trí công vi c hi n t i c a anh (ch ) có phù h p v môn mà anh (ch o không? R t phù h p M T m phù h p Không phù h p p lo i c a anh (ch K t qu chuyên hoàn thành nhi m v 2011 : 2012 2013 2014 2015 Hoàn thành xu t s c nhi m v Hoàn thành tốt nhi m v Ho n thành nhi m v Không hoàn thành nhi m v Anh (ch c tham gia l p b ng chuyên môn nghi p v không? ng xuyên 10 Theo anh (ch ) y u tố anh (ch )? Th nh tho ng c b n thân M Y u tố Ảnh ng ng nhi u ng B nh ng Không nh ng chuyên môn, nghi p v c Cách ng x , ý th c, trách nhi m v i công vi c u ki n làm vi c Ch Kinh nghi m công tác Y u tố khác (ghi rõ y u tố khác) 11 Anh (ch v k trình th c hi n công vi c Mức độ K Phối h p làm vi c nhóm L p k ho ch So n th n Giao ti p ng d ng tin h c a ? ất tốt Tốt Trung nh ếu A ? ố ố é Ý ố góp ph c công ch c phòng N i v thu ban nhân dân c p huy c Ninh hi n theo anh (ch ) c n có nh ng gi i pháp nào? Xin ơn ý kiến anh (chị) ! ... nh ng nguyên nhân h n ch nhằm xây d ng nh ng gi ng yêu c u nhi m v m i c a t nh tác gi ch : “ âng cao lực công chức phòng Nội vụ thuộc dân cấp huyện địa bàn tỉnh Bắc Ninh c a an nhân ốt nghi... ực công chức phòng Nội vụ khả đ p ứng 20 kiến thức, kỹ năng, th i độ công chức phòng Nội vụ cách tốt để hoàn thành nhi m vụ vị trí , công vi c đảm nhi m : - ĩ ĩ Về công tác tổ chức cán bộ, công. .. ố ẽ ố: ố Năng ực công chức ố ố ẽ ằ ực công chức tổng hợp iến thức, ỹ năng, th i độ củ người công chức, đả hoàn thành nhi bảo cho họ vụ gi o qu trình vi c Năng ực công chức phòng Nội vụ : T nh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực công chức phòng nội vụ thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh bắc ninh , Nâng cao năng lực công chức phòng nội vụ thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh bắc ninh , Nâng cao năng lực công chức phòng nội vụ thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập