Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm, thành phố hà nội

115 8 0
  • Loading ...
Loading...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN MINH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN MINH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI HUY KHIÊN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, liệu nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chƣa đƣợc công bố công trình khác Học viên Trần Minh LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến: Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia, thầy, cô giáo Khoa Sau đại học, Khoa Hành học phòng, khoa Học viện Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Bùi Huy Khiên tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ hoàn thành luận văn thạc sĩ Quản lý công thời gian quy định Cảm ơn Ban Tổ chức Quận uỷ, phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội cung cấp tài liệu, số liệu giúp hoàn thành đề tài nghiên cứu Tuy thân có nhiều nỗ lực, song luận văn chắn tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tôi kính mong nhận đƣợc đóng góp, dẫn thầy, cô giáo bạn bè đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Học viên Trần Minh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 18 1.1 Cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận 18 1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức 18 1.1.2 Những đặc điểm cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận 21 1.1.3 Vai trò, nghĩa vụ quyền hạn cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận 23 1.2 Chất lƣợng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận 26 1.2.1 Khái niệm chất lƣợng cán bộ, công chức 26 1.2.2 Tiêu chí đánh giá chất lƣợng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận 27 1.2.3 Hoạt động nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán công chức Ủy ban nhân dân quận 30 1.2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận 36 1.3 Sự cần thiết phải nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận 39 1.3.1 Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trƣờng 39 1.3.2 Sự đòi hỏi trình cải cách - đại hóa hành nhà nƣớc 40 1.3.3 Yêu cầu mở cửa hội nhập 42 1.3.4 Những hạn chế, bất cập thân đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận 43 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng công chức số địa phƣơng học kinh nghiệm cho UBND quận Hoàn Kiếm 44 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán công chức huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 44 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán công chức UBND tỉnh Điện Biên 46 1.4.3 Kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán công chức quận thành phố Hồ Chí Minh 48 1.4.4 Bài học kinh nghiệm cho UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 49 Tiểu kết chƣơng 51 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 52 2.1 Khái quát ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 52 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 52 2.1.2 Cơ cấu tổ chức ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 54 2.2 Phân tích thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 56 2.2.1 Về phẩm chất trị, đạo đức 57 2.2.3 Về kỹ làm việc 65 2.2.4 Về kết thực công việc 66 2.2.5 Thực trạng chất lƣợng công chức thông qua hài lòng đối tƣợng đƣợc phục vụ 69 2.3 Đánh giá chung chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 73 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 73 2.3.2 Những hạn chế 76 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 78 Tiểu kết chƣơng 81 Chƣơng 3: MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 82 3.1 Mục tiêu quan điểm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2015 - 2020 82 3.1.1 Mục tiêu nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 82 3.1.2 Quan điểm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 83 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 84 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng quy hoạch cán công chức Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 85 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng tuyển dụng cán công chức UBND quận Hoàn Kiếm 86 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận 90 3.2.4 Tăng cƣờng nâng cao chất lƣợng công tác đánh giá, tra, kiểm tra cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận 94 3.2.5 Tiếp tục hoàn thiện giải tốt chế độ sách đội ngũ cán công chức Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 98 3.2.6 Một số biện pháp khác 100 Tiểu kết chƣơng 104 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 111 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ AN-QP An ninh - quốc phòng CBCC Cán bộ, công chức CNH, HĐH Công nghiệp hoá, đại hoá CT-XH Chính trị - xã hội HĐND Hội đồng nhân dân KH-CN Khoa học - công nghệ KT-XH Kinh tế - xã hội MTTQ Mặt trận Tổ quốc UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa TTATXH Trật tự, an toàn xã hội DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ * Bảng biểu Bảng Ý kiến ngƣời dân quận Hoàn Kiếm chất lƣợng đội ngũ CBCC Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 58 Bảng 2 Trình độ đào tạo CBCC UBND quận Hoàn Kiếm 59 Bảng Trình độ đào tạo CBCC phòng chuyên môn Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm năm 2015 60 Bảng Trình độ lý luận trị CBCC UBND quận Hoàn Kiếm 61 Bảng Trình độ quản lý nhà nƣớc CBCC UBND quận Hoàn Kiếm 62 Bảng Trình độ ngoại ngữ CBCC UBNDHoàn Kiếm 63 Bảng Trình độ tin học CBCC UBND quận Hoàn Kiếm 64 Bảng Kết đánh giá, phân loại CBCC UBND quận Hoàn Kiếm năm 2015 69 * Biểu đồ Biểu đồ Đánh giá ngƣời dân tinh thần, trách nhiệm CBCC UBND quận Hoàn Kiếm 71 Biểu đồ 2 Đánh giá phẩm chất đạo đức, thái độ phục vụ CBCC Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 71 Biểu đồ Đánh giá tính chuyên nghiệp kinh nghiệm công tác CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 72 * Sơ đồ Sơ đồ Chức năng, nhiệm vụ UBND quận Hoàn Kiếm 54 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Cán nhân tố quan trọng, có tính chất định thành công hay thất bại Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngƣời sáng lập, tổ chức rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam rõ “Cán gốc công việc”(15), “Công việc thành công thất bại cán tốt hay kém”(16) Do đó, xây dựng đội ngũ cán công việc then chốt tổ chức Đảng thời kỳ lịch sử Đội ngũ CBCC có vị trí quan trọng tổ chức hoạt động quan hành nhà nƣớc, có vai trò định đến phát triển đất nƣớc, ngƣời trực tiếp tham gia vào trình xây dựng thực thi luật pháp, quản lý mặt đời sống kinh tế - xã hội; tham mƣu, hoạch định, tổ chức thực tra, kiểm tra việc thực thi đƣờng lối, sách Đảng Nhà nƣớc Tại hội nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành Trung ƣơng (khóa XI), tháng 5-2013 xác định nhiệm vụ: “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức để nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất trị, đạo đức, trình độ, lực, kỹ công tác; kết hợp việc đào tạo, bồi dƣỡng cán với thực luân chuyển để rèn luyện thực tiễn” [16, 125] Nghị số 30c/NQ-CP, ngày 08-11-2011 Chính phủ ban hành "Chƣơng trình tổng thể cải cách hành nhà nƣớc giai đoạn 2011 - 2020" đề mục tiêu đến năm 2020: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, lực trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nƣớc” [9] Thực tế cho thấy, quan hoạt động hiệu quả, vững mạnh có đội ngũ CBCC mạnh, chất lƣợng cao quan yếu kinh tế điều kiện làm việc tốt, CBCC hạn chế tối đa hành vi tham ô, tham nhũng, chiếm đoạt ngƣời dân, công để làm tài sản tƣ Bổ sung chế độ CBCC trực tiếp làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết quận * Điều kiện để thực giải pháp: - Chế độ đãi ngộ CBCC thỏa đáng công cụ hữu hiệu để nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC Bản thân chế độ đãi ngộ CBCC phát huy tác dụng đƣợc áp dụng đồng với nhiều chế, sách khác, nhƣ tuyển dụng, ĐTBD, đánh giá, khen thƣởng, kỷ luật… Do đó, việc áp dụng giải pháp phải thực đồng với giải pháp khác phát huy đƣợc tác dụng - Các quan chức phải xây dựng chế độ đãi ngộ CBCC cụ thể, bao gồm chế độ đãi ngộ vật chất, tinh thần, ĐTBD nâng cao trình độ lực, hội phát triển chức nghiệp CBCC - Thực chế độ đãi ngộ vật chất phải xây dựng định mức cụ thể phải vào nguồn lực địa phƣơng, tổ chức 3.2.6 Một số biện pháp khác * Hoàn thiện môi trường làm việc Môi trƣờng làm việc có ảnh hƣởng trực tiếp đến trình làm việc nhƣ công tác nâng cao chất lƣợng CBCC cần trọng hoàn thiện, tạo điều kiện môi trƣờng làm việc cho ngƣời lao động Hoàn thiện môi trƣờng làm việc nhƣ: - Đầu tƣ sở vật chất, kỹ thuật, kỹ thuật: phòng ốc, máy in, máy tính, bàn ghế phòng họp - Cập nhật công nghệ, kỹ thuật đại; cung cấp thiết bị phần mềm hỗ trợ cán cấp xã trình xử lý nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ thƣờng nhật xảy - Tạo không khí làm việc cho CBCC quan có đƣợc động lực nhƣ tƣ tƣởng làm việc cách tốt Tạo hòa đồng quan, đồng nghiệp với đồng nghiệp, lãnh đạo với nhân viên để có đƣợc không khí làm việc tốt nhất, thoải mái Các thành viên quan sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ lẫn tiến * Hoàn thiện hệ thống sách, pháp luật cán bộ, công chức gắn liền với trình cải cách hành đại hóa hành nhà nước Cần phải ban hành thƣờng xuyên sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý HCNN lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội, quản lý tổ chức máy HCNN đội ngũ CBCC Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn QPPL trƣớc hết đảm bảo tính đồng bộ, cụ thể có tính khả thi Tránh tình trạng chồng chéo, khó thực văn hƣớng dẫn Đặc biệt văn phòng HĐND – UBND thành phố sau nhận thị, định từ cấp cần có văn hƣớng dẫn cụ thể, chi tiết đến địa phƣơng thành phố, đặc biệt với UBND quận Hoàn Kiếm cần tiếp nhận văn đạo kịp thời, cập nhật điều hoạt động Hoàn thiện hệ thống sách, pháp luật CBCC phải gắn liền với nhiệm vụ cải cách hành Hƣớng tới xây dựng hệ thống quản lý, thủ tục cửa, đơn giản, gọn gàng hiệu Áp dụng công nghệ thông tin quản lý sở liệu hƣớng tới mục tiêu nhanh gọn, xác Bên cạnh đó, CBCC đảm nhận nhiệm vụ, vị trí, cần xem xét, rà soát văn QPPL ban hành để loại bỏ quy định không phù hợp, không cần thiết, đồng thời thực tinh giảm biên chế để nâng cao hiệu làm việc Sửa đổi, bổ sung chế độ, sách phù hợp với trình CCHC, phân cấp quản lý CBCC cách đồng nhằm xếp, kiện toàn tổ chức máy HCNN gọn nhẹ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao Hệ thống quy định, thông tƣ, thị, văn quy phạm pháp luật… công cụ để CBCC thực nhiệm vụ đó, nâng cao chất lƣợng CBCC cần thiết để CBCC sử dụng tốt công cụ quản lý hành chính, quản lý hoạt động kinh tế - xã hội CBCC làm việc UBND quận Hoàn Kiếm cần nhanh chóng tiếp thu tƣ tƣởng đại, tiếp nhận vào hoạt động mang lại hiệu tốt * Điều kiện thực giải pháp: - Giao Phòng Tƣ pháp quận rà soát văn QPPL để có ý kiến kiến nghị với quan nhà nƣớc cấp loại bỏ, sửa đổi, bổ sung văn không phù hợp, tạo khó khăn cho công tác quản lý CBCC - Hoàn thiện hệ thống sách, pháp luật CBCC phải gắn liền với nhiệm vụ CCHC; Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn QPPL phải đảm bảo tính đồng bộ, cụ thể có tính khả thi cao * Phân tích công việc xác định tiêu chuẩn chức danh công chức Một là, xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động UBND quận UBND quận cần xác định mục tiêu, phƣơng hƣớng hoạt động UBND quận cách cụ thể Bên cạnh mục tiêu quan cấp quy định, UBND quận phải xác định mục tiêu công việc cho đơn vị phù hợp với chiến lƣợc phát triển chung Thành phố Hai là, xây dựng công việc làm sở cho việc xây dựng mô tả công việc, tiêu chuẩn chức danh hệ thống đánh giá công chức Xuất phát từ mục tiêu cần phải đạt đƣợc, phải xây dựng công việc UBND quận Mục tiêu hoạt động UBND quận đƣợc cụ thể hoá mục tiêu phòng ban thuộc UBND mục tiêu công việc bên phòng ban Ba là, xây dựng mô tả công việc Từ thông tin đầy đủ, chích xác, khách quan, tổ chức tiến hành xây dựng mô tả công việc Bản mô tả công việc đƣợc trình bày dƣới dạng văn xác định trách nhiệm, điều kiện, công việc phải thực hiện, điều kiện làm việc vấn đề có liên quan đến công việc cụ thể Bản mô tả công việc thƣờng bao gồm ba nội dung: Bốn là, xây dựng tiêu chuẩn chức danh công chức Khi xây dựng mô tả công việc, đơn vị phải xây dựng tiêu chuẩn chức danh công chức cho riêng đơn vị Bản tiêu chuẩn chức danh công chức liệt kê đòi hỏi công việc trình độ đào tạo, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần phải có; yêu cầu phẩm chất đạo đức, tinh thần, thái độ; yêu cầu thể lực yêu cầu cụ thể khác công chức * Điều kiện thực hiện: - UBND quận Hoàn Kiếm đạo, giao cho Phòng Nội vụ quận chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội phòng ban có liên quan UBND quận hoàn chỉnh Chƣơng trình xây dựng mô tả công việc, tiêu chuẩn chức danh hệ thống tiêu chuẩn đánh giá CBCC UBND quận Tiểu kết chƣơng Trên sở đánh giá thực trạng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, tác giả luận văn xác định mục đích, quan điểm nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC UBND quận thời gian tới Quan điểm nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC UBND quận phải gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ trị, gắn với sách mở cửa hội nhập, chuyển đổi chế quan lý đẩy mạnh CNH, HĐH; phải xuất phát từ chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội quận Thành phố; nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC UBND quận phải bao gồm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạo đức công vụ; phải gắn liền với việc xây dựng cấu tổ chức xác định công việc hợp lý phải đƣợc thực đồng khâu công tác cán Từ mục đích quan điểm chung, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC UBND quận đáp ứng yêu cầu CNC, HĐH CCHC nhà nƣớc giai đoạn Để nâng cao chất lƣợng CBCC UBND quận nay, tác giả mạnh dạn đề xuất hệ thống giải pháp mang tính đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm Hệ thống giải pháp chung giải pháp cụ thể có quan hệ chặt chẽ với Các giải pháp đƣợc thực hiệu có tác dụng nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm thời gian tới Thực tốt hệ thống giải pháp này, chắn năm tới UBND quận hoàn Kiếm có đội ngũ CBCC có trình độ, lực, thích ứng với môi trƣờng hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao, góp phần thúc đẩy KT-XH quận Hoàn Kiếm phát triển nhanh bền vững KẾT LUẬN Trong xu mở cửa hội nhập chuyển đổi chế quản lý, chất lƣợng đội ngũ CBCC định hiệu hoạt động quan nhà nƣớc Cải cách HCNN đặt mục tiêu phải không ngừng nâng cao chất lƣợng độ ngũ CBCC cấp, có CBCC cấp huyện Để làm sở khoa học nghiên cứu chƣơng 2, chƣơng tác giả nghiên cứu hệ thống hóa sở khoa học chất lƣợng CBCC UBND quận, trình bày khái niệm CBCC, đặc điểm CBCC Ủy ban nhân dân quận, vai trò, nghĩa vụ, quyền CBCC Tác giả làm rõ khái niệm chất lƣợng CBCC; Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng CBCC UBND quận; Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng CBCC UBND quận Tác giả trình bày khẳng định cần thiết phải nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC UBND quận Nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng công chức số quốc gia phát triển (Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật Bản) nƣớc khu vực (Trung Quốc, Hàn Quốc), tác giải rút học kinh ngiệm cho Việt Nam nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC thời gian tới Trong chƣơng 2, tác giả phân tích, làm rõ thực trạng chất lƣợng CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Thực trạng chất lƣợng đội ngũ CBCC UBND quận đƣợc đánh giá theo nội dung: phẩm chất trị, đạo đức, trình độ đào tạo, kỹ năng, kết hoàn thành công việc, hài lòng đối tƣợng đƣợc phục vụ Những năm qua, CBCC UBND quận Hoàn Kiếm có bƣớc trƣởng thành đáng kể Đa số CBCC UBND quận đƣợc đào tạo bản, đƣợc tiếp cận phƣơng thức quản lý nhà nƣớc đại, có tinh thần trách nhiệm cao công việc, việc tích lũy kinh nghiệm CBCC UBND quận ngày đƣợc nâng cao Bên cạnh ƣu điểm, chất lƣợng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm có số hạn chế, thể việc CBCC UBND quận có nghiệp vụ chuyên sâu lĩnh vực quản lý thiếu, việc nắm vững quy định pháp luật liên quan CBCC UBND quận thực thi công vụ hạn chế Ở số vị trí công tác đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tin học nhƣng CBCC chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu; số CBCC áp dụng kỹ nghề nghiệp có hạn chế Có thể nói chất lƣợng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ đặt Song, để nâng cao hiệu quản lý HCNN lĩnh vực thời gian tới đòi hỏi chất lƣợng đội ngũ CBCC UBND quận phải ngày đƣợc nâng cao Trên sở đánh giá thực trạng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, tác giả luận văn xác định mục đích, quan điểm nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC UBND quận thời gian tới Quan điểm nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC UBND quận phải gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ trị, gắn với sách mở cửa hội nhập, chuyển đổi chế quan lý đẩy mạnh CNH, HĐH; phải xuất phát từ chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội quận Thành phố; nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC UBND quận phải bao gồm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạo đức công vụ; phải gắn liền với việc xây dựng cấu tổ chức xác định công việc hợp lý phải đƣợc thực đồng khâu công tác cán Từ mục đích quan điểm chung, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC UBND quận đáp ứng yêu cầu CNC, HĐH CCHC nhà nƣớc giai đoạn với tính đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm Hệ thống giải pháp chung giải pháp cụ thể có quan hệ chặt chẽ với nhau: nâng cao chất lƣợng quy hoạch CBCC, nâng cao chất lƣợng tuyển dụng, nâng cao chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng CBCC, nâng cao công tác thành tra, kiểm tra, giám sát, hoàn thiện chế độ sách đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà nội Để giải pháp vào đời sống triển khai có hiệu quả, tác giả nêu điều kiện để thực giải pháp Các giải pháp đƣợc thực hiệu có tác dụng nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm thời gian tới Thực tốt hệ thống giải pháp này, chắn năm tới UBND quận hoàn Kiếm có đội ngũ CBCC có trình độ, lực, thích ứng với môi trƣờng hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao, góp phần thúc đẩy KT-XH quận Hoàn Kiếm phát triển nhanh bền vững DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Thƣờng vụ Quận ủy Hoàn Kiếm khóa XV, Báo cáo kết lãnh đạo, đạo, tổ chức thực Nghị Trung ương (khoá XII) xây dựng Đảng; Ban Tổ chức Trung ƣơng Đảng (năm 2008), Hướng dẫn 22- HD/BTCTW thực Nghị 42-NQ/TW Bộ Chính trị công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; Bộ Chính trị (khóa X), Nghị số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Bộ Chính trị (khoá XI) (năm 2012): Chỉ thị số 15 - CT/TW lãnh đạo, đạo thực Nghị Trung ƣơng (khoá XI) xây dựng Đảng; Bộ Nội vụ (2013), Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 hướng dẫn thực Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2013 Chính phủ vị trí việc làm cấu ngạch công chức; Chính phủ (2011), Nghị số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chính phủ (2010), Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định người làm công chức; Chính phủ (2013), Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 vị trí việc làm cấu ngạch công chức; Chính phủ (2011), Nghị định số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; 10 Nguyễn Thành Dũng (2007), Luận văn thạc sĩ, Luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý hệ thống trị cấp huyện tỉnh Đăk Lăk giai đoạn nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 11 Hồ Xuân Doàn (2007), luận văn thạc sĩ, Đánh giá đội ngũ cán chủ chốt thuộc diện ban thường vụ tỉnh uỷ Quảng Trị quản lý giai đoạn nay” của, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ba (khóa VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy (khóa XI), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 15 Huỳnh Thị Gấm (chủ biên năm 2007), “Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt hệ thống trị cấp huyện Đồng sông Cửu Long nay”, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội; 16 Hội đồng nhân dân tỉnh (2013, 2014), Báo cáo kết lấy phiếu tín nhiệm CBCC CQCH HĐND cấp huyện bầu tỉnh theo Nghị Quốc hội Quy định 262-QĐ/TW Ban Bí thư Trung ương; 17 GS, TS Vũ Văn Hiền, Đề tài cấp Nhà nƣớc giai đoạn 2001 – 2005, Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, mã số KX.03.02 18 Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 5, tr.269, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 5, tr.273, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Hồ Chí Minh (1995), Sửa đổi lề nối làm việc, Nxb.CTQG, Hà Nội 21 Nghị Hội nghị Trung ƣơng (khoá X) , Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao lực, hiệu quản lý máy nhà nước; 22 Nguyễn Nhƣ Phát - Lê Minh Thông (2008), Lý luận thực tiễn quyền địa phương Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XII (2008), Luật Cán Công chức, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, Hà Nội 24 Quốc hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam (2003), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 (khóa XI, kỳ hợp thứ 4); 25 Quốc hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam (2003), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 (khóa XI, kỳ hợp thứ 4); 26 Quốc hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam (2014), NQ 85/2014/QH13, ngày 28/11/2014 lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Quốc hội, HĐND bầu phê chuẩn; 27 Quốc hội nƣớc Cộng hòa XHCN (năm 2015), Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương số 77/2015/QH13 (khoá XIII, kỳ họp thứ 9); 28 Trần Anh Tuấn (2012) - Viện Khoa học Tổ chức Nhà nƣớc (Bộ Nội vụ), Pháp luật công vụ, công chức, Nxb Chính trị Quốc gia; 29 Đinh Nhƣ Tiến (2013), Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tình hình mới- Tạp chí Quản lý nhà nƣớc số 209/2013; 30 Từ điển Bách Khoa Việt Nam (2000) Nxb Chính trị Quốc gia; 31 Từ điển Tiếng Việt (2010), Nxb Chính trị Quốc gia; 32 UBND Thành phố Hà Nội (2010), Đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Thành phố Hà Nội đến năm 2020; 33 UBND Thành phố Hà Nội (2011), Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 quy định số sách hỗ trợ ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố Hà Nội; 34 Viện nghiên cứu hành - Học viện Hành Quốc gia (2000), Một số thật ngữ hành Nxb Thế giới, Hà Nội; 35 Viện Ngôn ngữ học (2006), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng; 36 Website: http://noivu.danang.gov.vn/ (09/3/2013), Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng công chức số nước giới 37 Trƣơng Thị Bạch Yến (2010), luận văn thạc sĩ, Vấn đề chuẩn hoá đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp huyện tỉnh Thừa Thiên - Huế giai đoạn nay” của, năm 2010, Học viện Chính trị khu vực III, Đà Nẵng PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN (Mẫu số 01: Ngƣời dân ) Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu “Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội” nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC mang lại hiệu công tác quản lý nhà nƣớc nói chung địa bàn quận Hoàn Kiếm Rất mong nhiệt tình hợp tác ông (bà) (Tất số liệu điều tra, ý kiến trả lời ông(bà) nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học không phục vụ cho mục đích khác) Hãy cho biết mức độ hài lòng ông (bà) chất lượng CBCC công tác nâng cao chất lượng CBCC UBND quận Hoàn Kiếm thông qua tiêu chí sau? Nội dung TT Rất hài lòng Phẩm chất trị, đạo đức - Về phẩm chất trị, đạo đức, lối sống Trình độ, lực Trình độ chuyên môn, khả xử lý công việc phát sinh, tính chuyên nghiệp… Tinh thần, thái độ đối công việc - Sự nhiệt tình, có trách nhiệm cao công việc Công tác quy hoạch cán Hài lòng Bình thƣờng Không hài lòng Rất không hài lòng Công tác tuyển dụng, bổ trí sử dụng cán Công tác tra, kiểm tra, đánh giá cán UBND quận Hoàn Kiếm Theo ông/bà đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cần làm để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC ? Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông (bà)! PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN (Mẫu số 02: Cán công chức địa bàn quận Hoàn Kiếm ) Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu “Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội” nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC mang lại hiệu công tác quản lý nhà nƣớc nói chung địa bàn quận Hoàn Kiếm Rất mong nhiệt tình hợp tác ông (bà) (Tất số liệu điều tra, ý kiến trả lời ông(bà) nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học không phục vụ cho mục đích khác) Hãy cho biết mức độ hài lòng ông (bà) công tác nâng cao chất lượng CBCC UBND quận Hoàn Kiếm thông qua nội dung sau? (Xin vui lòng đánh dấu (X) vào phương án trả lời mà ông/bà lựa chọn) Số Tiêu thức đánh giá TT Công tác quy hoạch CBCC UBND quận Công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng CBCC UBND quận Các chế độ, sách CBCC đƣợc hƣởng trình tham gia làm việc Công tác đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ CBCC UBND quận Môi trƣờng làm việc UBND quận Công tác tra, kiểm tra, đánh giá cán UBND quận Rất hài Hài Bình Không lòng lòng thƣờng hài lòng Theo ông/bà hạn chế nguyên nhân công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội gì? Cần làm để hoàn thiện nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC đơn vị? Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông (bà)! ... GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 82 3.1 Mục tiêu quan điểm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức quận Hoàn Kiếm... CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 18 1.1 Cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận 18 1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức 18 1.1.2 Những đặc điểm cán bộ, công chức Ủy ban. .. LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 52 2.1 Khái quát ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 52 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn ủy ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm, thành phố hà nội , Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm, thành phố hà nội , Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm, thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập