DE THI THU MUC DIEM 7 - 8 DIEM - THay Hung DZ

8 230 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2017, 09:48

DE THI THU MUC DIEM 7 - 8 DIEM - THay Hung DZDE THI THU MUC DIEM 7 - 8 DIEM - THay Hung DZDE THI THU MUC DIEM 7 - 8 DIEM - THay Hung DZDE THI THU MUC DIEM 7 - 8 DIEM - THay Hung DZ Khúa hc Luyn thi Pen-I (Nhúm N3) Thy NG VIT HNG Facebook: LyHung95 THI MINH HA Kè THI THPTQG 2016 HOCMAI.VN Mụn thi: VT L; (Mc 7-7.75 im) GV: ng Vit Hựng (Thy Hựng Z) Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt H v tờn thớ sinh : S bỏo danh : Cho bit: hng s Plng h = 6,625.10-34J.s; ln in tớch nguyờn t e = 1,6.10-19C; tc ỏnh sỏng chõn khụng c = 3.108m/s; s Avụgarụ NA = 6,02.1023mol-1 Cõu 1: Xột mt dao ng iu ho truyn i mụi trng vi tn s 50Hz lch pha ti mt im nhng ti hai thi im cỏch 0,1s l: A 11 B 11,5 C 10 D Cõu 2: Vt dao ng iu ho vi biờn A = 5cm, tn s f = 4Hz Tc ca vt cú li x = 3cm l: A 2(cm/s) B 16(cm/s) C 32(cm/s) D (cm/s) Cõu 3: Con lc lũ xo dao ng iu ho gia tc a ca lc l: A a = 4x2 B a = -4x C a = -4x2 D a = 4x Cõu 4: Vt dao ng iu ho i t v trớ cú li cc i v v trớ cõn bng thỡ A li ca vt gim dn nờn gia tc ca vt cú giỏ tr dng B li ca vt cú giỏ tr dng nờn vt chuyn ng nhanh dn C vt ang chuyn ng nhanh dn vỡ tc ca vt cú giỏ tr dng D vt ang chuyn ng ngc chiu dng v tc cú giỏ tr õm Cõu 5: Khi nguyờn t Hirụ bc x mt photụn ỏnh sỏng cú bc súng 0,122 (àm) thỡ nng lng ca nguyờn t bin thiờn mt lng: A 5,5(eV) B 6,3(eV) C 10,2(eV) D 7,9(eV) Cõu 6: Mt vt lng m gn vo lũ xo treo thng ng, u cũn li ca lũ xo treo vo im c nh O Kớch thớch h dao dao ng theo phng thng ng vi tn s 3,18Hz v chiu di ca lũ xo vt v trớ cõn bng l 45cm Ly g = 10m/s2 Chiu di t nhiờn ca lũ xo l: A 35cm B 37,5cm C 40cm D 42,5cm Cõu 7: Phỏt biu no sau ay l sai núi v dao ng c ? A Biờn dao ng cng bc ca mt h c xy s cng hng khụng ph thuc vo lc cn ca mụi trng B Tn s dao ng t ca mt h c hc l tn s dao ng riờng ca h y C Tn s dao ng cng bc ca mt h c hc bng tn s ca ngoi lc iu ho tỏc dng lờn h y D Hin tng cng hng xy tn s ca ngoi lc iu ho bng tn s dao ng rieng ca h Cõu 8: Trong hin tng giao thoa, cú bc súng , khong cỏch ngn nht gia im dao ng vi biờn cc i v im dao ng cú biờn cc tiu trờn on AB ni hai ngun kt hp l: A /4 B /2 C D 3/4 Cõu 9: Trong chân không phôtôn có A bớc sóng B vận tốc C lợng D tần số Cõu 10: Trong mt thớ nghim v giao thoa súng trờn mt nc, hai ngun kt hp A v B dao ng vi tn s 15Hz v cựng pha Ti mt im M cỏch ngun A v B nhng khong d1 = 16cm v d2 = 20cm, súng cú biờn cc tiu Gia M v ng trung trc ca AB cú hai dóy cc i Tc truyn súng trờn mt nc l A 24cm/s B 48cm/s C 40cm/s D 20cm/s Cõu 11: Trờn mt thoỏng ca cht lng cú hai ngun kt hp A v B, phng trỡnh dao ng ti A v B l u A = cost(cm) v uB = cos(t + )(cm) ti trung im O ca AB súng cú biờn bng A 0,5cm B C 1cm D 2cm Cõu 12: Trờn mt nc nm ngang, ti hai im S1, S2 cỏch 8,2cm, ngi ta t hai ngun súng c kt hp, dao ng diu ho theo phng thng ng cú tn s 15Hz v luụn dao ng cựng pha Bit tc truyn súng trờn mt nc l 30cm/s v coi biờn súng khụng i truyn i S im dao ng vi biờn cc i trờn on S1S2 l: A 11 B C D Cõu 13: Dung khỏng ca t in tng lờn A in ỏp xoay chiu hai u t tng lờn B cng dũng in xoay chiu qua t tng lờn C tn s dũng in xoay chiu qua t gim D in ỏp xoay chiu cựng pha vi dũng in qua mach Tham gia trn cỏc khúa PEN-I ; PEN-M ti HOCMAI.VN t kt qu cao nht kỡ thi THPT Quục gia 2016! Khúa hc Luyn thi Pen-I (Nhúm N3) Thy NG VIT HNG Facebook: LyHung95 Cõu 14: Mt khung dõy dn cú din tớch S v cú N vũng dõy, quay u quanh mt trc i xng xx ca nú mt t trng u B ( B vuụng gúc vi xx) vi tc gúc Sut in ng cc i xut hin khung l: A Eo = NBS B Eo = 2NBS C Eo = NBS D Eo = 2NBS Cõu 15: Trong mỏy phỏt in xoay chiu ba pha, A stato l phn ng, rụto l phn cm B stato l phn cm, rụto l phn ng C phn no quay l phn ng D phn ng yờn l phn to t trng Cõu 16: Phỏt biu no sau õy l sai ? A Trong pin quang in, quang nng bin i trc tip thnh in nng B in tr ca quang tr gim mnh cú ỏnh sỏng thớch hp chiu vo C Nguyờn tc hot ng ca tt c cỏc t bo quang in u da trờn hin tng quang dn D Cú mt s t bo quang in hot ng c kớch thớch bng ỏnh sỏng nhỡn thy Cõu 17: v trớ no thỡ ng nng ca lc lũ xo cú giỏ tr gp n ln th nng ca nú ? A A x = A B x = A C x = D x = A n n +1 n +1 n +1 Cõu 18: Mt si dõy i l = 2m, hai u c nh Ngi ta kớch thớch cú súng dng xut hin trờn dõy Bc súng di nht bng: A 1m B 2m C 3m D 4m Cõu 19: Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A Trong súng c, ch cú trng thỏi dao ng c truyn i, cũn bn thõn cỏc phn t mụi trng thỡ dao ng ti ch B Tc lan truyn ca súng c cht khớ ln hn cht lng C Cỏc im trờn phng truyn súng cỏch mt s nguyờn ln bc súng thỡ dao ng cựng pha D Bc súng ca súng c mt ngun phỏt ph thuc bn cht ca mụi trng, cũn chu kỡ thỡ khụng Cõu 20: ng nng ban u cc i ca electron quang in ph thuc vo: A bc súng v cng ca chựm sỏng kớch thớch B cng chựm sỏng kớch thớch v bn cht ca kim loi C bc súng chựm sỏng kớch thớch v bn cht ca kim loi D bn cht v nhit ca kim loi, khụng ph thuc vo cng chựm sỏng kớch thớch Cõu 21: Mt mch dao ng, t in cú hiu in th cc i l 4,8V, in dung C = 30nF, t cm L=25mH Cng hiu dng mch l: A 3,72mA B 4,28mA C 5,2mA D 6,34mA Cõu 22: i vi mt vt dao ng iu hũa, ti v trớ cú li bng mt na biờn thỡ A ng nng v th nng ca vt bng B tc ca vt cú ln bng mt na tc cc i C gia tc ca vt bng mt phn t gia tc cc i D thn nng ca vt bng mt phn t c nng ca nú Cõu 23: Chn phỏt biu sai núi v mch dao ng A Nng lng ca mch dao ng gm nng lng in trng t in v nng lng t trng cun cm B Nng lng in trng v nng lng t trng bin thiờn iu ho vi cựng mt tn s C Nng lng in t ca mch dao ng c bo ton D Dao ng in t mch l dao ng cừng bc Cõu 24: Quang ph vch c phỏt A nung núng mt cht rn hoc lng B nung núng mt cht lng hoc khớ C nung núng mt cht khớ iu kin tiờu chun D nung núng mt cht khớ hay hi ỏp sut thp Cõu 25: Tỡm phỏt biu ỳng? nh sỏng trng A l ỏnh sỏng mt ta nhỡn thy mu trng B l Mt Tri phỏt C l hp ca vụ s ỏnh sỏng n sc khỏc cú mu bin thiờn liờn tc t n tớm D l ỏnh sỏng ca ốn ng mu trng phỏt Cõu 26: Mch dao ng gm cun dõy thun cm cú t cm L v hai t in cú in dung C1 v C2 mc ni tip thỡ cú tn s dao ng riờng l f = 12MHz Nu b t C2 m ch dựng C1 ni vi cun L thỡ tn s dao ng riờng ca mch l f1 = 7,2MHz Nu b t C1 m ch dựng C2 ni vi cun L thỡ tn s dao ng riờng ca mch l A 9,6MHz B 4,8MHz C 4,5MHz D 19,2MHz Cõu 27: Tỡm nng lng ca phụton ng vi ỏnh sỏng vng ca ca quang ph natri cú bc súng =0,589àm theo n v eV Tham gia trn cỏc khúa PEN-I ; PEN-M ti HOCMAI.VN t kt qu cao nht kỡ thi THPT Quục gia 2016! Khúa hc Luyn thi Pen-I (Nhúm N3) Thy NG VIT HNG Facebook: LyHung95 A 1,98eV B 3,51eV C 2,35eV D 2,11eV Cõu 28: Trong thớ nghim Y-õng, cỏc khe c chiu sỏng bng ỏnh sỏng trng Khong cỏch hai khe a = 0,3mm v khong cỏch t hai khe n mn D = 2m, bc súng ỏnh sỏng l = 0,76àm v ỏnh sỏng tớm t = 0,4àm B rng quang ph bc nht l: A 1,8mm B 2,4mm C 2,7mm D 5,1mm Cõu 29: Ngun gc phỏt tia hng ngoi l A s phõn hu ht nhõn B ng tia X C mch dao ng LC D cỏc vt cú nhit > 0K Cõu 30: Chiu mt chựm ỏnh sỏng t ngoi cú bc súng 0,25àm vo mt lỏ vụnfram cú cụng thoỏt 4,5eV Vn tc ban u cc i ca electron quang in l: B 3,72.105m/s C 1,24.105m/s D 4,81.105m/s A 4,06.105m/s Cõu 31: Mt t in cú in dung C = 5,07àF c tớch in n hiu in th Uo Sau ú hai bn t c ni vi cun dõy cú t cm 0,5H B qua in tr thun ca cun dõy v dõy ni Ln th hai (k t lỳc ni t = 0) in tớch trờn t bng na in tớch lỳc u vo thi im: A 1/400 s B 1/150 s C 1/600 s D 1/300 s Cõu 32: Mt vt dao ng iu ho vi phng trỡnh x = 10cos(t - /2)(cm) di quóng ng m vt i c khong thi gian t t1 = 1,5s n t2 = 13/3 s l A 50 + (cm) B 40 + (cm) C 50 + (cm) D 60 - (cm) Cõu 33: Cho on mch RLC ni tip cú in ỏp hiu dng UL = UR = Uc/2 thỡ A u sm pha /4 so vi I B u tr pha /4 so vi i C u sm pha /3 so vi i D u tr pha /3 so vi i Cõu 34: Mt on mch RLC ni tip cú R = 150, C = 2.10-4// (F) in ỏp hai u mch cú dng u=Uocos100t, bit in ỏp gia hai u L (cun dõy thun cm) lch pha /4 so vi u Tỡm L B L = H C L = H D L = H A L = 1, H Cõu 35: Mt cht phúng x, sau thi gian t1 cũn 20% ht nhõn cha b phõn ró n thi im t2 = t1 + 100(s) s ht nhõn chwa b phõn ró ch cũn 5% Chu kỡ bỏn ró ca ng v ú l: A 25s B 50s C 300s D 400s Cõu 36: Mt lng cht phúng x tecnexi 9943Tc (dựng y t) c a n bnh vin lỳc 9h sỏng th hai tun n 9h sỏng th ba thỡ thy lng cht phúng x ca mu cht trờn ch cũn bng 1/6 lng phúng x ban u Chu kỡ bỏn ró ca cht phúng x ny l A 12h B 8h C 9,28h D 6h Cõu 37: t mt in ỏp u = 120 cos100t(V) vo hai u mt cu dõy thỡ cụng sut tiờu th l 43,2W v cng dũng in o oc bng 0,6A Cm khỏng ca cun dõy l: A 160 B 186 C 100 D 180 Cõu 38: Cho on mch RLC ni tip, C thay i c Khi C1 = 2.10-4/ (F) hoc C2 = 10-4/(1,5) (F) thỡ cụng sut ca mch cú giỏ tr nh Hi vi giỏ tr no ca C thỡ cụng sut ca mch cc i ? A 10-4/(1,5) (F) B 10-4/ (F) C 2.10-4/(3) (F) D 3.10-4/(2) (F) Cõu 39: Hai lc lũ xo giụng ht (m1 = m2, k1 = k2) treo thng ng T v trớ cõn bng, ngi ta kộo m1 mt on A1 v m2 mt on A2 = 2A1 xung di, ng thi th nh hai vt dao ng iu ho Kt lun no sau õy ỳng? A Vt m1 v v trớ cõn bng trc vt m2 B.Vt m2 v v trớ cõn bng trc vt m1 C Hai vt v n v trớ cõn bng cựng lỳc D ẳ chu kỡ u m2 v v trớ cõn bng trc vt m1; ẳ chu kỡ sau m1 v v trớ cõn bng trc vt m2 Cõu 40: Bit lng ca ht nhõn 147 N l mN = 13,9992u, ca prụton mp = 1,0073u, v ca ntron mn = 1,0087u Nng lng liờn kt riờng ca ht nhõn 147 N bng: A 7,88MeV B 8,80MeV C 8,62MeV D 7,50MeV Cõu 41: Mt on mch gm cun dõy ni tip vi t in ri mc vo in ỏp tc thi u = 150 cos100t(V) Bit in ỏp hiu dng hai u cun dõy l URL = 200V v hai u t in l UC=250V H s cong sut ca mch l: A 0,6 B 0,707 C 0,8 D 0,866 Cõu 42: Ngun súng O dao ng vi tn s 10Hz, dao ng truyn i vi tc 0,4m/s theo phng Oy; trờn phng ny cú hai im P v Q vi PQ = 15cm Biờn súng bng a = 1cm v khụng thay i lan truyn Nu ti thi im no ú P cú li 1cm thỡ li ti Q l A 1cm B -1cm C D 2cm 13 Cõu 43: Mt gam cht phúng x mt giõy phỏt 4,2.10 ht Khi lng nguyờn t ca cht ny phúng x ny l 58,933u; 1u = 1,66.10-27kg Chu k bỏn ró ca cht phúng x ny l: A 1,97.108 giõy; B 1,68.108 giõy; C 1,86.108 giõy; D 1,78.108 giõy Tham gia trn cỏc khúa PEN-I ; PEN-M ti HOCMAI.VN t kt qu cao nht kỡ thi THPT Quục gia 2016! Khúa hc Luyn thi Pen-I (Nhúm N3) Thy NG VIT HNG Facebook: LyHung95 Cõu 44: Một chất điểm chuyển động tròn có phơng trình hình chiếu lên trục ox thuộc mặt phẳng quỹ đạo x = 10cos 20t (cm) Tốc độ chuyển động chất điểm quỷ đạo tròn là: A 2m/s B.10m/s C 5m/s D Không xác định Cõu 45: Mt ngi ng cỏch mt ngun õm mt khong r thỡ cng õm l I Khi ngi ny i xa ngun õm thờm 30(m) thỡ ngi ta thy cng õm gim i ln Khong cỏch r bng: A 15(m) B 30(m) C 45(m) D 60(m) Cõu 46: Mt cht phúng x cú chu k bỏn ró l T Sau thi gian t = 1/ k t lỳc u, s phn trm nguyờn t phúng x cũn li l: A 36,8% B 73,6% C 63,8% D 26,4% R L N C Cõu 47: Cho mch R, L, C mc ni tip uAB = 170cos100t(V) H s cụng B A sut ca ton mch l cos1 = 0,6 v h s cụng sut ca on mch AN l cos2 = 0,8; cun dõy thun cm in ỏp hiu dng UAN l V A UAN = 96(V) B UAN = 72(V) C UAN = 90(V) D UAN = 150(V) Cõu 48: Con lc lũ xo treo thng ng, lũ xo cú lng khụng ỏng k Hũn bi ang v trớ cõn bng thỡ kộo xung di theo phng thng ng mt on cm ri th cho nú dao ng Hũn bi thc hin 50 dao ng mt 20s Cho g= 2(m/s2) = 10(m/s2) T s ln lc n hi cc i v cc tiu ca lũ xo dao ng l: A B.5 C.4 D.3 Cõu 49: Vt dao ng iu ho theo phng trỡnh x = 5cos(10t - /2)(cm) Thi gian vt i c quóng ng 7,5cm, k t lỳc t =0 l: A 1/15 s B 2/15 s C 1/30 s D 1/12 s 2 Cõu 50: Tc v li ca mt cht im dao ng iu ho cú h thc v + x = , ú x tớnh bng cm, v 40 16 tớnh bng cm/s Chu kỡ dao ng ca cht im l: A 1s B 2s C 1,5s D 2,1s BNG P N THI 1.A 2.C 3.B 4.D 5.C 6.D 7.A 8.A 9.B 10.A 11.B 12.D 13.C 14.C 15.A 16.C 17.C 18.D 19.B 20.C 21.A 22.D 23.D 24.D 25.C 26.C 27.A 28.D 29.B 30.D 31.D 32.A 33.B 34.C 35.B 36.C 37.A 38.B 39.D 40.D 41.C 42.C 43.B 44.A 45.B 46.A 47.C 48.A 49.D 50.A LI GII CHI TIT Cõu 1: A Cõu 2: C Cõu 3: B Cõu 4: D Cõu 5: C v = A x = 2f A x = 52 32 = 32 cm/s a = -2x = - 4x En Em = hc 19,875.1026 = = 10,18eV 10, 2eV 1, 22.107.1,6.1019 Cõu 6: D l = mg g 1 = = 2 = = m = 2,5cm ; chiu di t nhiờn; lo = l l = 45 2,5 = 42,5cm k f 4.(3,18) 40 Cõu 7: A Cõu 8: A Cõu 9: B Cõu 10: A Tham gia trn cỏc khúa PEN-I ; PEN-M ti HOCMAI.VN t kt qu cao nht kỡ thi THPT Quục gia 2016! Khúa hc Luyn thi Pen-I (Nhúm N3) Thy NG VIT HNG Facebook: LyHung95 ) = 2,5 = cm = 1,6cm v v = f = 1,6.15 = 24cm/s d2 d1 = (k + Cõu 11: B Cõu 12: D = v 30 = = 2cm; f 15 S1S2 SS 8, 8, k k 4,1 k 4,1 ; k = -4,.,4: cú im 2 Cõu 13: C Cõu 14: C Cõu 15: A Cõu 16: C Cõu 17: C W = nWt W = W + nWt = Wt + nWt Cõu 18: D l = k = A kA = (n + 1)Wt = (n + 1) kx x = 2 n +1 2l Bc súng di nht k = = 2l = 4m k Cõu 19: B Cõu 20: C Cõu 21: A Io = Uo Cõu 22: D I C 30.109 = 4,8 = 5,256.103 A = 5, 256mA I = o = 3,72mA L 25.10 2 A 1 A Khi x = Wt = kx = k = W 2 4 Cõu 23: D; Cõu 24: D Cõu 25: C Cõu 26: A Khi hai t mc ni tip: f= 1 1 1 1 f2 = = ( + )= + = f12 + f 22 2 (2 ) L C (2 ) L C C LC LC LC 2 Suy ra: f2 = Cõu 27: D = Cõu 28: B f f12 = 9, 6Hz hc 19,875.1026 = = 2,12eV 5,89.107.1, 6.1019 D x = ( t) = 2,4mm a Cõu 30: A mvo2 max hc hc = A vo max = ( A) = 4,06.10 m/s m Cõu 31: D = LC = 5, 07.106.0,5 = 103 = 6, 28.102 = 2.102 rad/s 1,592 t = 0, u = Uo q = qo = q = qocos200t qo cos200t = = cos 200t = t= s 2 3 600 q 2 Ln 1: Khi q = o cos200t = = cos 200t = t2 = s 2 3 300 10 Cỏch 2: T = LC = 5, 07.106.0,5 = 2.1,592.103 = 103 = 102 s qo 1 Ln th hai q = , ng vi gúc = 120o t = T = s o 300 120 Ln 1: Khi q = (t2) q o (t1) (to) q o qo Tham gia trn cỏc khúa PEN-I ; PEN-M ti HOCMAI.VN t kt qu cao nht kỡ thi THPT Quục gia 2016! Khúa hc Luyn thi Pen-I (Nhúm N3) Thy NG VIT HNG Facebook: LyHung95 Cõu 32: A A = 10cm, = (rad/s); T = 2s, = t = 0, vt qua v trớ cõn bng theo chiu dng Khi t = 1,5s x = 10cos(1,5 0,5) = -10cm 13 13 23 s x = 10cos( ) = 10cos( - 2) = 10cos( ) = cm 3 6 Khi t = Suy ra, khong thi gian t = 13 26 17 1,5 = = s T < t < 1,5T, quóng ng i c: 6 s = 5A + |x| = 50 + (cm) -A A Cỏch 2: Khi t1 = 1,5s x = 10cos(1,5 0,5) = -10cm = -A 13 t 17 17 = = = =1+ T 6.2 12 12 x 150 Quóng ng i 1T l s1 = 4A o Quóng ng i 5 T ng vi gúc = 360o = 150o l 12 12 s2 = A + x = A + Acos30o = A + A A = 50 + (cm) U U C U L 2U L tan = L so vi i = = = : u tr pha UR UL 4 Vy: s = s1 + s2 = 5A + Cõu 33: B Cõu 34: C = 50; uL lch pha so vi u m uL sm pha so vi i, suy u sm pha so vi i C 4 ZL ZC 1 tan = = ZL ZC = R ZL = ZC + R = 50 + 150 = 200 L = = H R Z L ZC = Cõu 35: B N1 N 1 1 = 0, = = t1 (1); = 0,05 = = t1 +100 (2) No No 20 2T T t1 +100 t1 100 100 (1) chia (2),suy T T = = 22 = T = = 50s T Cõu 36: C t = 24h; m = mo mo t t ln 24.0,693 = k 2k = k ln = ln ln = ln T = = = 9, 28h T ln 1,792 Cõu 37: A P P = RI R = I = U 120 43, = = 200; ZL = Z2 R = 160 = 120 ; Z = 0,36 I 0,6 Cõu 38: B P nh I1 = I2 Z1 = Z2 L Khi P cc i thỡ L2 = 1 1 1 C + C2 ) = L + 2L = ( + ) L2 = ( C1 C2 C1C2 C1 C 1 1 1 .104 1,5.104 104 = ( + )= ( + ) = .104 C = F C C C1 C2 2 Tham gia trn cỏc khúa PEN-I ; PEN-M ti HOCMAI.VN t kt qu cao nht kỡ thi THPT Quục gia 2016! Khúa hc Luyn thi Pen-I (Nhúm N3) Thy NG VIT HNG Facebook: LyHung95 Cõu 39: D U = U A + U B U = 2U A cos30o = U A = 40 (V) Cõu 40: D Nng lng liờn kt riờng: Wlk (7.1,0073 + 7.1,0087 13,9992)uc 0,1128.931,5 105,0732 = = = = 7,5 MeV A 14 14 14 Cõu 41: C U 2RL = U 2R + U 2L ; U = U R2 + (U L U C ) = U R2 + U L2 + U C2 2U L U C = U RL + U C2 2U L U C UL = U 2RL + U C2 U U 120 = 160V; U R = U 2RL U 2L = 120V; cos = R = = 0,8 2U C U 150 Cõu 42: C = v 40 2d 215 = = 4cm; lỳc t, uP = 1cm = acost uQ = acos(t ) = acos(t ) f 10 = acos(t -7,5) = acos(t + -0,5) = acos(t - 0,5) = asint = Cỏch khỏc: PQ 15 = = 3,75 uQ = P Cõu 43: B m = 1g;QH = 4,2.1013Bq; m1 = 58,933.1,66.10-27 = 97,82878 10-27kg = 97,82878.10-24g H = N = ln ln m ln 2.m 0, 693.1 0,693 N= T= = = 1011 = 1,69.10 s 24 13 T T m1 m1H 97,882878.10 4, 2.10 410,886 Cõu 44: A v = A = 20.10 = 200cm/s = 2m/s Cõu 45: B I= S = 4r ; I1 = 4(r + D)2 I (r + D)2 r+D = =4 = r = D = 30m I1 r r Cõu 46: A N 1 = t = = = 0,368 = 36,8% No T .T ln Cõu 47: C cos1 = UR U R = U cos ; U cos2 = UR UR U cos1 170.0,6 U AN = = = = 90,15V 90V U AN cos2 cos2 2.0,8 Cõu 48: A t 20 mg g = = 0,4s; = = rad/s; l = = = = m = 4cm ; biờn A = 3cm N 50 T k 25 25 F k(l + A) + T s: dh max = = =7 Fdh k(l A) Chu kỡ T = Cõu 49: D Vỡ = nờn t = 0, vt qua VTCB theo chiu dng, v A = 5cm nờn vt i c quóng ng 7,5cm thỡ lỳc ú vt qua li x = 2,5cm theo chiu õm tc v < 0, suy ra: 2,5 = 5cos(10t ) cos(10t - ) = 10t - = t = = s 2 60 12 Cõu 50: A Tham gia trn cỏc khúa PEN-I ; PEN-M ti HOCMAI.VN t kt qu cao nht kỡ thi THPT Quục gia 2016! Khúa hc Luyn thi Pen-I (Nhúm N3) Thy NG VIT HNG Ta cú: A = x + Facebook: LyHung95 v2 x2 v2 + =1 ; 2 A 2 A so sỏnh vi v2 x 640 640 + = A = 16 v A = 640 = = = 40 = 10 2(rad / s) T = = 1s 640 16 A 16 CHC CC EM HC TT Thy Hựng Z Tham gia trn cỏc khúa PEN-I ; PEN-M ti HOCMAI.VN t kt qu cao nht kỡ thi THPT Quục gia 2016! ... 4,2.1013Bq; m1 = 58, 933.1,66.1 0- 27 = 97, 82 87 8 1 0-2 7kg = 97, 82 87 8 .1 0-2 4g H = N = ln ln m ln 2.m 0, 693.1 0,693 N= T= = = 1011 = 1,69.10 s 24 13 T T m1 m1H 97, 88 2 87 8 .10 4, 2.10 410 ,88 6 Cõu 44: A v... 1,66.1 0-2 7kg Chu k bỏn ró ca cht phúng x ny l: A 1, 97. 1 08 giõy; B 1, 68. 1 08 giõy; C 1 ,86 .1 08 giõy; D 1 , 78 .1 08 giõy Tham gia trn cỏc khúa PEN-I ; PEN-M ti HOCMAI.VN t kt qu cao nht kỡ thi THPT... 40: Bit lng ca ht nhõn 1 47 N l mN = 13,9992u, ca prụton mp = 1,0 073 u, v ca ntron mn = 1,0 087 u Nng lng liờn kt riờng ca ht nhõn 1 47 N bng: A 7, 88 MeV B 8, 80MeV C 8, 62MeV D 7, 50MeV Cõu 41: Mt on mch
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU MUC DIEM 7 - 8 DIEM - THay Hung DZ, DE THI THU MUC DIEM 7 - 8 DIEM - THay Hung DZ, DE THI THU MUC DIEM 7 - 8 DIEM - THay Hung DZ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn