BP_Bài Giảng Chuyên Đề Giám Sát Thi Công_Giám Sát Thi Công Kết Cấu Gạch Đá

23 255 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2017, 18:40

KHÓA BỒI DƯỢNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG CHUYÊN NGÀ CHUYEN NGANH NH GIAM GIÁM SAT SÁT THICONG NG CONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT Bài Giảng GIAM GIÁ M SÁ SAT T THICONG NG KẾT CẤU GẠCH ĐÁ Giảng viên trình bày: ThS TRẦN THÚC TÀI Nguồn giảng : TS LƯU TRƯỜNG VĂN (ThS.TRẦN THÚC TÀI biên soạn lại cho phù hợp đề cương thời lượng Khóa học Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ) Khối xây Thông tin cần biết: y Loại vữa y Mác vữa: cường độ nén trung bình tối thiểu tổ viên mẫu (kích thước 7,07x7,07x7,07cm), dưỡng hộ điều kiện tiêu chuẩn có nhiệt độ 27+20C, độ ẩm 95-100% thử tuổi 28 ngày Mác vữa xác đònh theo TCVN 3121:1979 Có mác vữa sau: 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 y Mác gạch: thường ghi theo giá trò độ nén trung bình tổ mẫu gạch ‰ Đối với gạch đất sét nung yêu cầu cường độ nén cần đạt yêu cầu kích thước cường độ uốn độ hút nước ‰ Gạch đặc đất sét nung có mác: 50, 75, 100, 150 200 (TCVN 1451-86) ‰ Gạch rỗng đất sét nung có mác: 50, 75, 100 125 (TCVN 1450-86) Luu Truong Van, M.Eng (AIT) Khối xây y ĈiӅu kiӋn xây: bình thường, xây có nước ngầm y Điều kiện trát: Trát bình thường, Trát chống thấm, trát hoàn thiện cao cấp y Căn kỹ thuật để giám sát: yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn, quy phạm, tài liệu kỹ thuật để quy đònh áp dụng yêu cầu riêng chủ đầu tư y Các điều kiện để khối xây đạt chất lượng: ‰ Qui tắc chấp nhận mác gạch xây: gạch đạt cường độ nén không đủ, phải loại đồng thời đạt kích thước, cường độ nén, cường độ uốn độ hút nước ‰ Qui tắc thành phần vữa xi măng xi măng-vôi: thông qua đònh mức để kiểm tra y Thi công khối xây: Thi công theo vẽ thiết kế duyệt y Giám sát: Độ dẻo vữa phù hợp, độ no nước gạch (khi xây vữa xi măng) mạch đầy, chống chồng mạch, độ phẳng thẳng khối xây Luu Truong Van, M.Eng (AIT) Khối xây Kiểm tra trước thi công y + Vật liệu: Các loại vật liệu sử dụng cho công tác xây trát công trường cần kiểm nghiệm có phiếu kiểm nghiệm chất lượng Xi măng, cát, vôi, nước, phụ gia, gạch phải đáp ứng yêu cầu theo kỹ thuật qui đònh y + Thành phần vữa: Phải có thiết kế thành phần vữa vật liệu cung ứng phù hợp yêu cầu độ lún côn cường độ vữa, đồng thời phải đảm bảo sản lượng vữa Dự phòng cường độ vữa cho sai số thi công nên lấy 10-15% y + Chấp nhận vật liệu, thành phần vữa: biên thử nghiệm cho kết luận phù hợp Luu Truong Van, M.Eng (AIT) Khối xây: Giám sát thi công y Thành phần mẻ trộn vữa: Từ thành phần cấp phối cho 1m3 vữa, tính mẻ trộn thực tế, ý tới điều kiện độ ẩm vật liệu Giám sát để đạt độ dẻo vữa thích hợp y Đảm bảo gạch no nước trước xây vữa xi măng y Khối xây gạch phải đảm bảo nguyên tắc: Ngang - bằng; đứng - thẳng; mặt - phẳng; góc - vuông; mạch không trùng; thành khối đặc y Thời gian vữa sống: phải dùng hết trước lúc bắt đầu đông cứng; không dùng vữa đông cứng, vữa bò khô trộn thêm nước y Khối xây, mặt trát vữa xi măng phải bảo dưỡng với khối đổ bê tông y Mẫu thử nghiệm cường độ vữa lấy chỗ xây Độ dẻo vữa phải kiểm tra trình sản xuất trườngLuuxâ y Van, M.Eng (AIT) Truong Khối xây Nghiệm thu y Kiểm tra hồ sơ: phiếu chấp nhận vật liệu (xi măng, cát, gạch, vôi), phiếu thành phần vữa, phiếu thử cường độ vữa thi công y Phiếu nghiệm thu khối xây: Khi không vi phạm yêu cầu nêu mục y Tình trạng bề mặt trát: đạt yêu cầu Luu Truong Van, M.Eng (AIT) KiĨm tra cêng ®é nÐn cđa v÷a t¹i phßng thÝ nghiƯm Luu Truong Van, M.Eng (AIT) KiĨm tra cêng ®é n cđa g¹ch Luu Truong Van, M.Eng (AIT) Khối xây • Khi nghiệm thu công tác xây tường gạch cần phải ý nội dung sau: ¾ Vò trí xây: ¾ Râu thép: ¾ Qui cách xây (100-200): ¾ Loại gạch (4 lỗ, thẻ): ¾ Kỹ thuật xây (câu gạch): ¾ Cấp phối vữa: ¾ Chiều dày mạch (>8mm, 50 • CÁT ĐẾN 18 kG/ cm2 – LOẠI CÁT CẤP PHỐI TRUNG BÌNH: D50 = 0.3 ~ 0.4 MM • • • • • • RZ = R28 az/ [(28(a-1)+z] a =1.5 (vữa XM, vữa XM+vôi) Z = thời gian khô cứng ngày Ỉ 25% ngày Ỉ 50% 28 ngày Ỉ 100 % – CĐ CHỊU NÉN: 0.5 (BLOC: 0.4) – CĐ KÉO DỌC TRỤC, CẮT: 0.45: – Trò “TÍNH TOÁN”: x 0.5~0.8 Luu Truong Van, M.Eng (AIT) 16 NỘI DUNG KIỂM TRA KHỐI XÂY SỬ DỤNG VL LÀ GẠCH HOẶC ĐÁ ĐƠN THUẦN VỮA XÂY LÀ QUAN TRỌNG ! NỘI DUNG KT PHƯƠNG PHÁP KT VL CÁT VÀNG, XM, NƯỚC MÁC VỮA (MẪU 50X50X50) KÍCH THỨƠC MẠCH VỮA VÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CỦA KHỐI XÂY CƯƠNG ĐỘ (ASTM E 447-80) DIỆN MẠO DUNG SAI CHO PHÉP (trang 115~117) PP CƯỜNG ĐỘ -NƠI RIÊNG ĐƯC BẢO QUẢN, DỄ THAM CHIẾU PP MẢNG ĐỐI CHIẾU (MOCK-UP) -DT>=1M2 Luu Truong Van, M.Eng (AIT) -VIÊN GẠCH CÓ CL TIÊU BIỂU, TRUNG BÌNH 17 TỶ LỆ PHA TRỘN CHẤT BÁM DÍNH TRONG KHỐI XÂY (MÁC XM 300) • VỮA ĐỂ XÂY – MÁC VỮA 50 : 245 KG XM/1M3 VỮA + 1.01M3 CÁT + ĐỦ ĐỘ DẺO NƯỚC (SẼ MẤT ĐI KHI NINH KẾT) VỮA ĐỂ TRÁT – MÁC VỮA 50 : – MÁC VỮA 100: 1BAO XM ~35 LÍT 355 KG XM/1M3 VỮA + 1.01M3 CÁT + ĐỦ ĐỘ DẺO NƯỚC (SẼ MẤT ĐI KHI NINH KẾT) THỂ TÍCH XM + 1.5 THỂ TÍCH CÁT + HAY : 808 KG XM/ 1M3 VỮA + 1.01 M3 CÁT ĐỦ ĐỘ DẺO NƯỚC (SẼ MẤT ĐI KHI NINH KẾT) Luu Truong Van, M.Eng (AIT) 18 TỶ LỆ PHA TRỘN VỮA (MÁC XM BẤT KỲ) XÂY DƯỚI MÓNG: 1XM : CÁT XÂY BÊN TRONG NHÀ, ÍT QUAN TRỌNG: VỮA VÔI: 1VÔI : CÁT XÂY NƠI CHỊU NHIỀU TÁC ĐỘNG: 1XM : VÔI: CÁT XÂY PHỔ BIẾN KHÔNG CHỊU NHIỀU TÁC ĐỘNG : 1XM: 2VÔI :9 CÁT XÂY BÊN TRONG NHÀ: 1XM: VÔI: 12 CÁT Luu Truong Van, M.Eng (AIT) 19 • THÍ NGHIỆM MẪU KHỐI XÂY – MẪU BẢO DƯỢNG 28 NGÀY – CÓ THỂ DÙNG MẪU NGÀY, NGÀY (TRƯỚC KHI KHỞI) – TRƯỚC KHI KHỞI XÂY, GIÁM SÁT CHẾ TẠO TỔ MẪU – LUẬT 3MẪU/500M2 – KHUYÊN : LÀM RÕ VỚI THIẾT KẾ ĐIỀU NÀY: “TKẾ SỬ DỤNG 50% HAY 100% KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA KHỐI XÂY?” (ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG LẬP ĐỀ CƯƠNG THÍ NGHIỆM) Luu Truong Van, M.Eng (AIT) 20 • NGHIỆM THU • CƯỜNG ĐỘ VỮA: • ZTRƯỚC KHI XÂY (KHI CÓ YÊU CẦU) • - THÍ NGHIỆM THEO TCVN 3121- VỮA RÓT (ASTM C1019) • ZTRONG KHI XÂY: - PHÒNG MƯA – CHỐNG NÓNG – CHỐNG ẨM – CHẤT TẢI, CHO CHỊU TẢI SỚM - • CƯỜNG ĐỘ KHÔI XÂY MẢNG TƯỜNG: • ZTRƯỚC, TRONG KHI XÂY • - KT CƯỜNG ĐỘ: GẠCH: THEO ASTM C67 HOẶC TCVN 246-86 VỮA: LẤY, ĐEM ĐI NÉN MẪU /500M2 TƯỜNG MẢNG TƯỜNG: THỬ TỔ MẪU/500M2 TƯỜNG - KT BẢN THIẾT KẾ CẤP PHỐI: Z KHI Đà XÂY XONG (CQ CÓ THẨM QUYỀN CHỈ ĐỊNH): TỔ MẪU/500M2 TƯỜNG Luu Truong Van, M.Eng (AIT) 21 Tháp chàm Ponagar – Bình thuận Thμnh nhμ Hå Luu Truong Van, M.Eng (AIT) 63 LỜI CAM LƠI CẢM ƠN XIN CHÂN THÀNH CẢÛM ƠN CÁC ANH CHỊ Đà QUAN TÂM THEO DÕI GV trình bay bày : TRẦ TRAN N THÚ THUC C TAI TÀI Chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt ! ... CỤ GIÁM SÁT THI CÔNG KC GẠCH ĐÁ THƯỚC RÚT 7.5M THƯỚC THĂNG BẰNG (NIVEAU) THƯỚC THẲNG ĐỨNG SỔ GHI HẰNG NGÀY (BỎ TÚI) CẨM NANG VỀ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ & GẠCH ĐÁ CỐT THÉP SỔ TAY NGHIỆM THU CÔNG TÁC GẠCH... NGHIỆM THU CÔNG TÁC GẠCH ĐÁ NHẬT KÝ CÔNG TRƯỜNG VP LÀM VIỆC & DỤNG CỤ KHÁC Luu Truong Van, M.Eng (AIT) 14 GIÁM SÁT THI CÔNG CÁC KẾT CẤU GẠCH ĐÁ • VẬT LIỆU ĐÁ • VẬT LIỆU GẠCH – CƯƠNG ĐỘ – PHẠM VI... Công nghệ, thi t bò thi công, an toàn điện, khí nén + Giám sát thi công - Độ ẩm phù hợp vật liệu, cấp phối vữa khô, độ trộn đồng đều; - Vận hành thi t bò, chuẩn bò bề mặt phun, giáo sàn công tác;
- Xem thêm -

Xem thêm: BP_Bài Giảng Chuyên Đề Giám Sát Thi Công_Giám Sát Thi Công Kết Cấu Gạch Đá, BP_Bài Giảng Chuyên Đề Giám Sát Thi Công_Giám Sát Thi Công Kết Cấu Gạch Đá, BP_Bài Giảng Chuyên Đề Giám Sát Thi Công_Giám Sát Thi Công Kết Cấu Gạch Đá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn