Order of adjectives

8 323 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2017, 15:33

grammar exercise order of adjectives in English Giáo án điện tử Định nghĩa, phân loại, thứ tự tính từ và quy tắc ghi nhớ trật tự sắp xếp các loại tính từ chỉ màu sắc, nguồn gốc, chất liệu, mục đích, kích cỡ, ... ... etc Adjectives Adjectives ADJECTIVES Noun Let’s find three adjectives that describe this cat This is a wet cat This is a white cat This is a angry cat What is the correct order of these adjectives? ... Noun: car Adjectives: black, beautiful, European, new Noun: bag Adjectives: blue, sleeping, comfortable, big big Noun: pillow Adjectives: new, lovely, soft, new, pink pink ORDER OF ADJECTIVES. .. correct order of these adjectives? This is a/an cat Cat ORDER OF ADJECTIVES Opinion Size Age Shape Colour Origin Material Purpose ORDER OF ADJECTIVES Describes what we think about Opinion something
- Xem thêm -

Xem thêm: Order of adjectives, Order of adjectives, Order of adjectives

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn