Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

Robert Boyle
Robert Boyle(9613 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 237
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 35 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:45

Mô tả: S GD-ĐT B C NINHỞ Ắ S GD-ĐT B C NINHỞ Ắ PHÒNG GD-ĐT QU VÕẾ PHÒNG GD-ĐT QU VÕẾ …………….oOo…………… …………….oOo…………… - GV : Nguy n Văn Huyễ - GV : Nguy n Văn Huyễ - Tr ng : THCS Phù L ngườ ươ - Tr ng : THCS Phù L ngườ ươ Thu n Thành, ngày 18 tháng 03 năm 2008ậ Thu n Thành, ngày 18 tháng 03 năm 2008ậ Bài so nạ Bài so nạ D THI GV GI I T NH MỰ Ỏ Ỉ D THI GV GI I T NH MỰ Ỏ Ỉ ÔN Đ A LÍỊ ÔN Đ A LÍỊ Ti t 55. Bài 48ế Ti t 55. Bài 48ế Thiªn nhiªn ch©u ®¹i d­ Thiªn nhiªn ch©u ®¹i d­ ¬ng ¬ng L P 7Ớ L P 7Ớ Chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù m«n §Þa LÝ L­îc ®å ThÕ giíi chung Ch©u §¹i D­¬ng H·y kÓ tªn c¸c ch©u lôc trªn thÕ giíi ? Ch ng IXươ Ch ng IXươ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ Bài 48 Bài 48 : : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ 1. V trí đ a lí, đ a hình.ị ị ị 1. V trí đ a lí, đ a hình.ị ị ị 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ , ®Þa h×nh Bi 48 Bi 48 : : THIấN NHIấN CHU I D NG THIấN NHIấN CHU I D NG 1. V trớ a lớ, a hỡnh. 1. V trớ a lớ, a hỡnh. - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ. số các đảo lớn nhỏ. - Diện tích trên 8,5 triệu km - Diện tích trên 8,5 triệu km 2 2 a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. Bi 48 Bi 48 : : THIấN NHIấN CHU I D NG THIấN NHIấN CHU I D NG 1. V trớ a lớ, a hỡnh. 1. V trớ a lớ, a hỡnh. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. - Phía tây kinh tuyến 180 0 , trong vùng tây Thái Bình Dư ơng (10 0 41 N-39 0 10 N)-> đường chí tuyến nam chạy qua gần giữa. Nªu ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh ¤-xtr©y-li-a? a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. Bi 48 Bi 48 : : THIấN NHIấN CHU I D NG THIấN NHIấN CHU I D NG 1. V trớ a lớ, a hỡnh. 1. V trớ a lớ, a hỡnh. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. - Địa hình gồm : Núi rìa phía đông, cao nguyên nửa phía tây, đồng bằng trung tâm. b. Các đảo: 4nhóm - Phía tây kinh tuyến 180 0 , trong vùng tây Thái Bình Dư ơng (10 0 41 N-39 0 10 N)-> đường chí tuyến nam chạy qua gần giữa. . giíi ? Ch ng IXươ Ch ng IXươ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ Bài 48 Bài 48 : : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ 1. V trí đ. - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô Thái Bình Dương,

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương, Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương, Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.11995100975 s. Memory usage = 17.56 MB