Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

Robert Boyle
Robert Boyle(11479 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 2357
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 35 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:45

Mô tả: S GD-ĐT B C NINHỞ Ắ S GD-ĐT B C NINHỞ Ắ PHÒNG GD-ĐT QU VÕẾ PHÒNG GD-ĐT QU VÕẾ …………….oOo…………… …………….oOo…………… - GV : Nguy n Văn Huyễ - GV : Nguy n Văn Huyễ - Tr ng : THCS Phù L ngườ ươ - Tr ng : THCS Phù L ngườ ươ Thu n Thành, ngày 18 tháng 03 năm 2008ậ Thu n Thành, ngày 18 tháng 03 năm 2008ậ Bài so nạ Bài so nạ D THI GV GI I T NH MỰ Ỏ Ỉ D THI GV GI I T NH MỰ Ỏ Ỉ ÔN Đ A LÍỊ ÔN Đ A LÍỊ Ti t 55. Bài 48ế Ti t 55. Bài 48ế Thiªn nhiªn ch©u ®¹i d­ Thiªn nhiªn ch©u ®¹i d­ ¬ng ¬ng L P 7Ớ L P 7Ớ Chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù m«n §Þa LÝ L­îc ®å ThÕ giíi chung Ch©u §¹i D­¬ng H·y kÓ tªn c¸c ch©u lôc trªn thÕ giíi ? Ch ng IXươ Ch ng IXươ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ Bài 48 Bài 48 : : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ 1. V trí đ a lí, đ a hình.ị ị ị 1. V trí đ a lí, đ a hình.ị ị ị 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ , ®Þa h×nh Bi 48 Bi 48 : : THIấN NHIấN CHU I D NG THIấN NHIấN CHU I D NG 1. V trớ a lớ, a hỡnh. 1. V trớ a lớ, a hỡnh. - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ. số các đảo lớn nhỏ. - Diện tích trên 8,5 triệu km - Diện tích trên 8,5 triệu km 2 2 a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. Bi 48 Bi 48 : : THIấN NHIấN CHU I D NG THIấN NHIấN CHU I D NG 1. V trớ a lớ, a hỡnh. 1. V trớ a lớ, a hỡnh. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. - Phía tây kinh tuyến 180 0 , trong vùng tây Thái Bình Dư ơng (10 0 41 N-39 0 10 N)-> đường chí tuyến nam chạy qua gần giữa. Nªu ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh ¤-xtr©y-li-a? a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. Bi 48 Bi 48 : : THIấN NHIấN CHU I D NG THIấN NHIấN CHU I D NG 1. V trớ a lớ, a hỡnh. 1. V trớ a lớ, a hỡnh. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. - Địa hình gồm : Núi rìa phía đông, cao nguyên nửa phía tây, đồng bằng trung tâm. b. Các đảo: 4nhóm - Phía tây kinh tuyến 180 0 , trong vùng tây Thái Bình Dư ơng (10 0 41 N-39 0 10 N)-> đường chí tuyến nam chạy qua gần giữa. . giíi ? Ch ng IXươ Ch ng IXươ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ Bài 48 Bài 48 : : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ 1. V trí đ. - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô Thái Bình Dương,

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương, Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương, Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-48-thien-nhien-chau-dai-duong

Đăng ký

Generate time = 0.183679103851 s. Memory usage = 18.46 MB