Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện thanh liêm, tỉnh hà nam

110 284 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2017, 14:40

B GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I NH TH DUYÊN HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ N CV T AI TRÊN A BÀN HUY N THANH LIÊM, T NH HÀ NAM LU N V N TH C S HÀ N I, N M 2016 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG NH B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C TH Y L I TH DUYÊN HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ N CV T AI TRÊN BÀN HUY N THANH LIÊM, T NH HÀ NAM A Chuyên ngành: Qu n lý Tài nguyên thiên nhiên Môi tr ng Mã s : 60-85-01-01 NG IH NG D N: PGS TS NGÔ TH THANH VÂN HÀ N I, N M 2016 L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan lu n v n công trình nghiên c u c a riêng tác gi Các s li u, k t qu lu n v n trung th c Nh ng k t lu n khoa h c c a lu n v n ch a t ng đ c công b b t k công trình Tác gi lu n v n Nh Th Duyên L IC M N V i tình c m trân tr ng nh t, tác gi xin chân thành c m n Ban giám hi u, Th y, Cô c a Tr ng i h c th y l i - nh ng ng i giành th i gian quý báu đ truy n đ t ki n th c kinh nghi m giúp tác gi nâng cao nh n th c kh n ng ng d ng vào th c ti n công vi c Xin c m n lãnh đ o Khoa Kinh t toàn th cán b , nhân viên c a Khoa t o nh ng u ki n thu n l i nh t cho tác gi th i gian h c t p, nghiên c u hoàn thành ch ng trình cao h c c bi t tác gi xin bày t l i c m n chân thành, sâu s c t i PGS TS Ngô Th Thanh Vân s t n tình h ng d n giúp đ tác gi trình th c hi n lu n v n Xin chân thành c m n v lãnh đ o Tài nguyên Môi tr y ban nhân dân huy n Thanh Liêm, Phòng ng huy n Thanh Liêm, b n bè, đ ng nghi p quan tâm giúp đ , t o u ki n đ tác gi hoàn thành lu n v n V i nh ng c g ng c a b n thân, song kinh nghi m kh n ng h n ch nên lu n v n không th tránh kh i nh ng thi u sót, r t mong nh n đ c ý ki n đóng góp c a Th y, Cô, b n bè, đ ng nghi p đ c gi đ giúp đ tác gi có u ki n hoàn thi n h n n a Xin trân tr ng c m n./ Tác gi lu n v n Nh Th Duyên M CL C DANH M C CÁC T VI T T T x DANH M C CÁC HÌNH NH viii DANH M C B NG BI U ix M U CH NG T NG QUAN C S LÝ LU N VÀ TH C TI N CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ N CV T AI 1.1 Khái ni m, đ c m, vai trò c a qu n lý nhà n c v đ t đai 1.1.1 Khái ni m, đ c m, vai trò c a đ t đai .4 1.1.2 Khái ni m, đ c m c a qu n lý nhà n 1.1.3 Vai trò c a công tác qu n lý nhà n c c p huy n v đ t đai c v đ t đai .10 1.2 Nguyên t c, n i dung nhân t nh h ng t i công tác qu n lý nhà n c v đ t đai 12 1.2.1 Nguyên t c c a qu n lý nhà n 1.2.2 N i dung c a qu n lý nhà n 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá k t qu công tác qu n lý nhà n 1.2.4 Các y u t nh h c v đ t đai 12 c v đ t đai 13 ng đ n công tác qu n lý nhà n c v đ t đai 14 c v đ t đai .14 1.3 Tình hình qu n lý nhà n c v đ t đai m t s đ a ph ng h c kinh nghi m .16 1.3.1 Tình hình qu n lý nhà n c v đ t đai m t s đ a ph ng 16 1.3.2 Bài h c kinh nghi m 18 1.4 Các công trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài 19 1.5 H th ng t ch c v n b n pháp quy .24 K t lu n ch ng 29 CH NG TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ N C V T AI TRÊN A BÀN HUY N THANH LIÊM, T NH HÀ NAM 30 2.1 i u ki n t nhiên tình hình dân sinh, kinh t c a huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam 30 2.1.1 i u ki n t nhiên .30 2.1.2 Tình hình dân sinh, kinh t 31 2.2 Th c tr ng s d ng đ t đ a bàn 31 2.2.1 Th c tr ng s d ng lo i đ t đ a bàn huy n Thanh Liêm .31 2.2.2 Phân tích bi n đ ng lo i đ t đ a bàn huy n nh ng n m qua .35 2.2.3 Nh n xét v tình hình s d ng đ t 39 2.3 Th c tr ng công tác qu n lý nhà n c v đ t đai đ a bàn huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam 42 2.3.1 T ch c qu n lý nhà n 2.3.2 Công tác l p qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng đ t .45 2.3.3 Công tác t ch c th c hi n qu n lý nhà n 2.3.4 Vi c tra, ki m tra vi c ch p hành quy đ nh c a pháp lu t đ t đai 57 2.3.5 đai X lý vi ph m đ t đai gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v đ t 59 2.4 Nh ng k t qu đ t đ c v đ t đai đ a bàn huy n Thanh Liêm .42 c v đ t đai 49 c nh ng t n t i c n kh c ph c 61 2.4.1 Nh ng k t qu đ t đ 2.4.2 Nh ng t n t i, h n ch nguyên nhân 64 K t lu n ch c 61 ng 68 CH NG XU T M T S GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ N CV T AI TRÊN A BÀN HUY N THANH LIÊM, T NH HÀ NAM 70 3.1 Ph ng h ng qu n lý nhà n c v đ t đai đ a bàn 70 3.1.1 nh h ng phát tri n kinh t – xã h i nhu c u s d ng đ t c a huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam .70 3.1.2 Quy ho ch k ho ch s d ng đ t c a huy n đ n n m 2020 71 3.1.3 Ph ng h ng hoàn thi n qu n lý nhà n c v đ t đai đ a bàn huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam .75 3.2 Nguyên t c trong vi c đ xu t gi i pháp 77 3.2.1 Nguyên t c tuân th quy đ nh c a pháp lu t .77 3.2.2 Nguyên t c hi u qu kh thi 78 3.2.3 Nguyên t c khoa h c 79 3.3 Các gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý nhà n c v đ t đai đ a bàn huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam 79 3.3.1 V công tác l p qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng đ t 79 3.3.2 V công tác t ch c th c hi n 82 3.3.3 V công tác tra, ki m tra 89 3.4 Ki n ngh gi i pháp h tr .91 K t lu n ch ng 93 K T LU N VÀ KI N NGH .95 TÀI LI U THAM KH O 97 DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 2.1 B n đ hành huy n Thanh Liêm, t nh Hà nam 42 Hình 2.2 S đ t ch c ngành Tài nguyên Môi tr ng t nh Hà Nam 44 DANH M C B NG BI U B ng 2.1 C c u lo i đ t c a huy n Thanh Liêm n m 2012 n m 2013 32 B ng 2.2 C c u lo i đ t c a huy n Thanh Liêm n m 2014 n m 2015 33 B ng 2.3 Bi n đ ng đ t đai c a huy n Thanh Liêm n m 2014 so v i n m 2013 .36 B ng 2.4 Bi n đ ng đ t đai c a huy n Thanh Liêm n m 2015 so v i n m 2014 .38 B ng 2.5 K t qu th c hi n k ho ch s d ng đ t huy n Thanh Liêm n m 2012 46 B ng 2.6 K t qu th c hi n k ho ch s d ng đ t huy n Thanh Liêm n m 2014 47 B ng 2.7 K t qu th c hi n k ho ch s d ng đ t huy n Thanh Liêm n m 2015 48 B ng 2.8 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t t i huy n Thanh Liêm 54 B ng 2.9 K t qu thu ngân sách ngu n thu t đ t c a huy n giai đo n 2012 -201556 B ng 2.10 K t qu tra, ki m tra, x lý vi ph m pháp lu t đ t đai 58 B ng 2.11 K t qu gi i quy t đ n th u n i, t cáo, 60 B ng 3.1 M c tiêu phát tri n kinh t - xã h i huy n Thanh Liêm đ n n m 2020 .70 B ng 3.2 Ph ng án quy ho ch s d ng đ t đ n n m 2020 72 DANH M C CÁC T T vi t t t Ngh a c a t vi t t t B S B t đ ng s n BVMT B o v môi tr CNTT Công ngh thông tin K B VI T T T ng ng ký đ t đai đo đ c b n đ FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations GCNQSD Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t G - G Giao đ t – GPMB Gi i phóng m t b ng H ND H i đ ng nhân dân HTXNN H p tác xã nông nghi p ISO International Organization for Standardization KS-N&KTTV Khoáng s n, n KTTV Khí t KT-XH Kinh t - xã h i NSD Ng PTQ Phát tri n qu đ t QHB Quy ho ch b n đ QH-KH-TC Quy ho ch – K ho ch – Tài nh giá đ t c khí t ng th y v n ng th y v n i s d ng đ t c bi t phòng Tài nguyên Môi tr ch tài nghiêm kh c đ x lý nh ng tr pháp lu t trình s d ng đ t ng tham m u cho UBND huy n có bi n pháp ng h p ng i s d ng đ t vi ph m quy đ nh ng th i ki m tra đánh giá hi u qu s d ng đ t đ i v i d án s d ng đ t UBND huy n cho thuê đ k p th i x lý nh ng d án s d ng đ t không hi u qu , tránh lãng phí đ t đai * T ng c ng công tác tuyên truy n, giáo d c pháp lu t đ t đai: Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t c u n i đ chuy n t i pháp lu t vào cu c s ng, nh m nâng cao ý th c pháp lu t, v n hóa pháp lý cho cán b , đ ng viên, công ch c nhà n c m i t ng l p nhân dân; phát huy tính n ng đ ng, sáng t o c a t ch c tr , tr - xã h i, xã h i, xã h i – ngh nghi p vào vi c thi t l p k c ng, tr t t an toàn xã h i, xây d ng n p s ng v n minh, t o thói quen “s ng, làm vi c theo pháp lu t” c quan nhà n c toàn xã h i h n ch nh ng vi ph m pháp lu t qu n lý s d ng đ t đai c n t ng c ng tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t đ t đai cho nh ng cán b làm công tác qu n lý ng i s d ng đ t T p trung tuyên truy n Lu t đ t đai n m 2013 v n b n h ng d n thi hành (các Ngh đ nhh, Thông t ) đ c bi t quan tâm nh ng m m i c a Lu t đ t đai n m 2013 so v i Lu t đ t đai n m 2003 làm t t công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t c n làm t t m t s bi n pháp sau: - T ng c ng công tác tuyên truy n b ng cách nêu t m g qu n lý nhà n ng làm t t công tác c v đ t đai; phê phán, k lu t nh ng cán b làm ch a t t nh ng công dân ch p hành không t t quy đ nh c a pháp lu t đ t đai - T ng c ng công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t đ t đai thông qua ph ti n thông tin đ i chúng nh ài truy n huy n Bi n pháp có u th v m t không gian, th i gian, k p th i, liên t c, đ a pháp lu t đ t đai đ n t t c đ i t xã h i, làm cho m i ng ng ng i hi u sâu s c pháp lu t đ t đai, th ng nh t nh n th c, c s nâng cao ý th c pháp lu t đ t đai ây bi n pháp nh m nâng cao nh n 85 th c pháp lu t đ t đai c a t t c đ i t có trách nhi m qu n lý đ t đai ng - C n phân lo i đ i t ng nói chung, bao g m c cán b i s d ng đ t ng đ tuyên truy n i v i ng i s d ng đ t ch c n t p trung vào quy đ nh v quy n ngh a v , đ i v i cán b chuyên môn c n t ch c h ng d n Lu t t p hu n nghi p v th ng xuyên Th c t , nhi u sai ph m qu n lý đ t đai xu t phát t nh n th c sai v lu t c a cán b lãnh đ o c p, th c ng m t đ i t thông qua ch ng c n đ c t p hu n k v lu t v n b n d ng trình đào t o v tr , qu n lý nhà n i lu t, c, nghi p v qu n lý chuyên ngành… Bên c nh vi c tuyên truy n nâng cao nh n th c cho ng c s , t o u ki n cho ng s , góp ý vào ch tr th i dân, c n phát huy dân ch i dân tham gia vào trình giám sát th c thi lu t t i c ng sách c a nhà n c nh quy ho ch, sách b i ng, tái đ nh c - Khuy n khích t o u ki n đ i v n phòng t v n pháp lu t nói chung pháp lu t v đ t đai nói riêng - Ph i h p v i h i, đoàn th c a huy n đ t ch c l p t p hu n cho h i viên, đoàn viên v pháp lu t đ t đai, n i dung t p hu n c n c th , có th đ a nh ng tình hu ng c th đ h i viên, đoàn viên d hi u, d nh - T ng c ng m l p t p hu n v pháp lu t đ t đai cho đ i ng cán b lãnh đ o, qu n lý c p huy n c p c s t ng thông th quan nhà n ây đ i t ng khác, đ i t c, h n n a đ i t vi c t p hu n c n ph i th ng t ng đ i đ c bi t so v i đ i ng gi tr ng trách nh t đ nh c ng có trình đ hi u bi t pháp lu t t ng xuyên đ c đ i m i c n i dung, ph ng đ i cao, nên ng pháp, c th nh : + N i dung t p hu n đ c p đ n nh ng v n đ c b n nh t c a pháp lu t đ t đai, có tr ng tâm, tr ng m, tránh dàn tr i, n i dung thi t th c phù h p v i yêu c u c a t ng ch c danh, áp d ng v i đ i ng cán b lãnh đ o, qu n lý t ng c p quy n, đ c bi t l u ý vi c t p hu n cho đ i ng cán b lãnh đ o, qu n lý c p xã 86 + N i dung t p hu n c n đ c c p nh t th ng xuyên, ph i g n lý lu n v i th c ti n, b id ng c ki n th c c b n nghi p v lãnh đ o u hành, c k n ng qu n lý nhà n c k n ng x lý tình hu ng c th qu n lý nhà n + C n đ i m i ph ng pháp t p hu n theo h c ng: h n ch thuy t trình nhi u, tránh cung c p thông tin m t chi u, c n có s trao đ i, th o lu n c i m Vì v y, ph ng pháp h i – đáp, ph ng v n nhanh, th o lu n nhóm, gi i quy t tình hu ng pháp lu t ,… c n tích c c áp d ng * Ti p t c c i cách th t c hành qu n lý đ t đai: Vi c c i cách th t c hành không ph i bây gi m i th c hi n, nhiên, m t vi c khó, trình th c hi n ph i có s ph i h p ch t ch gi a c p, ngành, b ph n Vi c c i cách ph i th c hi n t ng b c, t ng khâu công vi c C i cách c v h s hành chính, trình t hành g n v i c i cách b máy hành Nh ng n m g n đây, công tác c i cách hành chuy n bi n tích c c nh : huy n Thanh Liêm có nhi u ã tri n khai mô hình gi i quy t th t c hành “M t c a”, công khai quy trình, th t c v đ t đai, thành l p v n phòng đ ng ký QSD , th c hi n đ án qu n lý h s , tài li u v đ t đai theo tiêu chu n ISO Tuy nhiên, th c t cho th y, th t c “m t c a” v n hình th c, ng v n ph i qua nhi u c a nhi u c p, nhi u công vi c ng thay cho c quan qu n lý nhà n i s d ng đ t i s d ng đ t v n ph i làm c, trình t , th t c đ ch ng d n công khai nh ng v n mang tính hình th c, khó hi u, khó th c hi n Vì v y, th i gian t i, vi c c i cách th t c hành huy n Thanh Liêm c n t p trung vào n i dung sau: + Th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v quy trình, th t c hành công tác giao đ t, cho thuê đ t, c Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, chuy n quy n s d ng đ t Bãi b nh ng quy đ nh v h s th t c Lu t Ngh đ nh 87 + Nghiên c u ban hành v n b n công khai nh ng th t c, trình t , th i h n gi i quy t công vi c liên quan đ n đ t đai theo h ng đ n gi n, d hi u, d theo dõi th c hi n + Nghiên c u đ rút ng n th i gian gi i quy t h s t i m i c p, m i ngành, ch quy đ nh th i gian t i đa, không quy đ nh th i gian t i thi u gi i quy t h s , khuy n khích b ph n rút ng n th i gian gi i quy t + Ph i h p gi a c p, ngành vi c th c hi n luân chuy n h s theo quy đ nh, rút ng n th i gian gi i quy t h s t i m i khâu công vi c so v i quy đ nh hi n hành c bi t ý c ch ph i h p v i ngành Thu đ tránh tình tr ng ki m tra trùng l p gi a ngành, c p đ i v i m t đ i t * Xây d ng c s d li u đ t đai theo h t ng ng đa m c tiêu, ph c v đa ngành, đa đ i ng s d ng m t đòi h i t t y u c a trình phát tri n: - Xây d ng, tri n khai c s d li u đ t đai trung tâm h th ng qu n lý, c p nh t, khai thác toàn t nh - Xây d ng, tri n khai c s d li u đ t đai thành ph n h th ng qu n lý, c p nh t, khai thác t i đ a ph ng - K t n i c s d li u đ t đai v i ngành có nhu c u; xây d ng quy ch c p nh t, khai thác, v n hành h th ng lâu dài đ m b o tính đ ng b , trách nhi m th m quy n c a t ch c, cá nhân tham gia h th ng - Thi t l p h th ng c s d li u đ t đai, vi c liên thông c s d li u v đ t đai t c p t nh đ n c p huy n, xã đ ch m d t tình tr ng d li u phân tán d n đ n nhi u sai sót nh : trùng th a; c p nh t bi n đ ng không th ng xuyên, không k p th i, d n đ n nh ng sai sót trình qu n lý đ t đai - Trên c s nghiên c u ý ki n chuyên gia đ l a ch n m t mô hình h th ng, c u trúc h th ng thông tin đ t đai đa m c tiêu m t ph n m m th ng nh t c n c đ qu n lý ng th i, c n ti p t c hoàn thi n th ch , sách, nh t 88 v quy ch qu n lý, quy trình, quy đ nh k thu t v giao d ch n t , liên thông d li u Ngoài ra, ti p t c ki n toàn h th ng V n phòng đ ng, v n hành c s qu n lý ng lý đ t đai đ c p nh t bi n t o phát tri n ngu n nhân l c ng d ng công ngh thông tin cho ngành, chuy n đ i t qu n lý v n hành truy n th ng tr cđ t sang qu n tr h th ng hi n đ i Thông qua h th ng t p trung này, vi c tra c u truy c p thông tin đ t đai c a c p đ c d dàng, nhanh chóng, thu n l i; cán b V n phòng ng ký c p t nh, huy n có th c p nh t, đ ng th i, m t lúc t t c nh ng k t qu đ ng ký l n đ u c ng nh nh ng bi n đ ng đ t đai, nhà , tài s n phát sinh trình qu n lý, s d ng đ t t i đ a ph ng nh chia tách th a, thu h i, giao đ t, cho thuê đ t, chuy n m c đích s d ng đ t, chuy n nh Nh v y, gi m đ b đ a th ng, th a k , cho t ng, th ch p, b sung tài s n… c r t nhi u th i gian, nhân l c cho vi c ch nh lý b n đ , h s , s c p, c s d li u đ a sau hình thành đ c c p nh t ng xuyên, đ y đ t i m i th i m ph n ánh thông tin m i nh t c a th a đ t 3.3.3 V công tác tra, ki m tra Gi i pháp t p trung t ng c ng hi u l c hi u qu tra, ki m tra, gi i quy t u n i, t cáo v đ t đai Trong u ki n chuy n đ i sang n n kinh t th tr ng, đ t đai tr thành m t ngu n l i l n cho ch th chi m h u Chính v y, tình tr ng vi ph m pháp lu t đ t đai di n v i s l ng ngày t ng tính ch t ngày nghiêm tr ng Nguyên nhân c a tình tr ng m t ph n công tác tra, ki m tra l nh v c đ t đai ch a đ không đ c ti n hành m t cách nghiêm túc, nên nhi u vi ph m pháp lu t c k p th i phát hi n phát hi n vi ph m l i không k p th i x lý ho c x lý ch a nghiêm minh, làm gi m tính pháp ch qu n lý s d ng đ t Vì v y, c n t ng c ng công tác tra, ki m tra x lý nghiêm minh hành vi vi ph m pháp lu t đ t đai v i m t s gi i pháp sau: 89 - T o s ph i h p ch t ch gi a y ban ki m tra Huy n y v i Thanh tra huy n K t h p gi a tra, ki m tra c a c quan nhà n c v i ho t đ ng ki m tra, giám sát c a t ch c xã h i c a nhân dân - Ki n toàn b máy c quan Thanh tra huy n, th ng xuyên b i d ng ki n th c pháp lý nghi p v tra, nâng cao trình đ n ng l c chuyên môn nghi p v c a đ i ng cán b làm công tác tra t ng c ng s l ng cán b , công ch c cho c quan Thanh tra huy n - Vi c tra ho t đ ng th c hi n pháp lu t đ t đai c n đ xuyên, theo đ nh k , đ ng th i c ng ph i th c ti n hành th ng ng xuyên ti n hành tra đ t xu t nh m phát hi n x lý k p th i hành vi vi ph m pháp lu t đ t đai; b o đ m công khai, minh b ch ho t đ ng tra đ i v i l nh v c đ t đai - C i ti n ch đ báo cáo ki n ngh nâng cao ch t l tra Vi c đ xu t bi n pháp x lý ph i đ lu t ng ki n ngh sau ho t đ ng c ti n hành d a c s pháp c bi t c n huy đ ng s tham gia c a qu n chúng, ph ng ti n thông tin đ i chúng công tác tra - X lý nghiêm minh m i hành vi vi ph m pháp lu t đ t đai Các bi n pháp trách nhi m pháp lý c a pháp lu t ph i đ s c r n đe, giáo d c ch th vi ph m pháp lu t, đ ng th i có tác d ng c nh b o đ i v i ch th khác - Gi i quy t d t m đ n th u n i, t cáo theo th m quy n, ki m tra vi c th c gi i quy t đ n th c a huy n c p xã, ki m tra vi c th c hi n quy t đ nh gi i quy t, h ng d n ng i dân u ki n t i đ i v i nh ng tr ng h p có quy t đ nh gi i quy t l n hai - Ph i có hình th c k lu t thích đáng đ i v i cá nhân ho c th tr ng c quan qu n lý n u nh vi c u ki n c a công dân - Áp d ng tri t đ hình th c hòa gi i gi i quy t tranh ch p đ t đai v i s tham gia c a t ch c đoàn th c p thôn c ng đ ng dân c t i khu v c có đ t tranh ch p 90 - T ch c t t công tác ti p dân đ nh k th ng xuyên, trì hình th c gi i đáp pháp lu t 3.4 Ki n ngh gi i pháp h tr * Ban hành h ng d n th c hi n t ng n i dung c th c a Lu t đ t đai n m 2013, đ c bi t ban hành H ng d n v quy trình th t c c a t ng m ng công vi c đ t ng tính th ng nh t pháp lý, đ làm c s cho cán b th c hi n công tác qu n lý đ t đai c a Sau đó, đ n v t ch c t p hu n v quy trình th t c c a t ng m ng cho cán b chuyên viên ph trách m ng công vi c * S Tài nguyên Môi tr ng S có liên quan đ n công tác qu n lý đ t quan tâm tri n khai h th ng thông tin đ t đai: Các đ a ph ng g p nhi u v n đ v đ xác c a c s d li u nguyên nhân nh : + Xây d ng c s d li u đ t đai ch a ph n ánh d li u th c t + C s d li u ch a k p v n hành th c t ch nh lý bi n đ ng + Các tr ng h p bi n đ ng hàng lo t nh thu h i đ t ph c v tri n khai d án quy ho ch th ng làm khó công tác c p nh t vào h th ng ph n m m + Nhân s c a đ a ph đai đ a ph ng thi u, ch a có chuyên viên riêng v qu n lý d li u đ t ng, nên ch a đ m b o đ c công tác b trí qu n tr , v n hành dài h n h th ng + i v i công tác đào t o: t o cho cán b qu n tr h th ng hay cán b x lý nghi p v đ u ph i có quy trình riêng r , c th , vi t h đ nh h ng ng ng d n s d ng chi ti t, i dùng thay đ i thói quen, ti p c n công ngh m i Ngoài xây d ng ph n m m, vi c xây d ng tài li u áp d ng quy trình, th t c, sách pháp lý th c ti n vào vi c xây d ng x lý, qu n lý nghi p v , khai thác d li u đ i v i h th ng c ng r t c n thi t quan tr ng 91 - Ph i h p v i đ n v thi công xây d ng c s d li u, h tr th c hi n công tác s d ng h th ng thông tin nhi m v xây d ng c s d li u - S Tài nguyên Môi tr ng xây d ng quy ch v n hành khai thác, sách đ m b o an toàn, an ninh b o m t, trách nhi m c a ng i dùng đ i v i h th ng Do v y, đ đ m b o thu n l i trình s d ng v n hành h th ng c s d li u, tác gi ki n ngh S Tài nguyên Môi tr ng S có liên quan đ n công tác tri n khai h th ng thông tin đ t đai, t o u ki n, ch đ o quy t li t công tác th c hi n nhi m v đ c bi t vi c xây d ng c s d li u đ t đai sát v i hi n tr ng th c t 92 K t lu n ch ng t đai ti n đ cho m i ho t đ ng phát tri n kinh t - xã h i đ i s ng nhân dân, đ m b o qu c phòng an ninh Vì v y vi c khai thác s d ng đ t ph i phù h p g n li n v i đ nh h ng phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph , ph i phát huy đ ngu n l c, l i th c a đ a ph th i ph i phù h p v i chi n l c ng c s , u ki n c th c a đ t đai, đ ng c phát tri n chung c a t nh vùng Do đó, ch ng đ a m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a huy n, phân tích quy ho ch s d ng đ t c a huy n đ n n m 2020 c a huy n, đ th y đ c s phù h p v i quy ho ch chung c a t nh th hi n s đ i m i sâu s c h n m t ho t đ ng c kinh t - xã h i Ngoài ra, ch ng đ xu t xây d ng đ nh h ng hoàn thi n qu n lý nhà n đai đ a bàn, đ đ m b o tính th ng nh t qu n lý nhà n c Ch cv đ t ng đ a nguyên t c vi c đ xu t gi i pháp nh : nguyên t c tuân th quy đ nh c a pháp lu t, nguyên t c hi u qu kh thi, nguyên t c khoa h c Trên c s t ng quan v quy ho ch s d ng đ t c a huy n Thanh Liêm đ n n m 2020, đ nh h ng phát tri n kinh t - xã h i nhu c u s d ng đ t c a huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam c ng nh c s ph ng h ng hoàn thi n qu n lý nhà n đai đ a bàn huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam, ch hoàn thi n công tác qu n lý nhà n cv đ t ng đ a m t s gi i pháp c v đ t đai đ a bàn nh : Th nh t, v công tác l p qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng đ t: nâng cao ch t l ng quy ho ch, k ho ch s d ng đ t, đ m b o tính kh thi có t m nhìn dài h n c a quy ho ch, kh c ph c tình tr ng ch ng chéo, mâu thu n gi a lo i quy ho ch; Th hai, v công tác t ch c th c hi n: nâng cao ch t l ng, hi u qu ho t đ ng c a b máy qu n lý đ t đai c a huy n, đ y m nh th c hi n sách pháp lu t v đ t đai, t ng c ng công tác tuyên truy n, giáo d c pháp lu t đ t đai, ti p t c c i cách th t c hành qu n lý đ t đai, xây d ng h th ng thông tin đ t đai, c s d li u đ t đai; 93 Th ba, v công tác tra ki m tra: gi i pháp t p trung t ng c ng hi u l c, hi u qu tra, gi i quy t u n i, t cáo v đ t đai Ngoài m t s gi i pháp c b n trên, ch ng ta c ng c n m t môi tr ng c ch pháp lý đ áp d ng đ a gi i pháp vào th c t m t cách thi t th c nh t Do ch ng c ng đ a m t s ý ki n v gi i pháp h tr đ gi i pháp có ý ngh a h n th c ti n 94 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n t đai ngu n tài nguyên thiên nhiên, tài s n vô quý giá không th thay th đ c đ i v i t t c qu c gia m i ch đ tr Nh n th c rõ v trí, t m quan tr ng c a đ t đai nên qua m i th i k , m i giai đo n phát tri n c a đ t n Nhà n c ta đ u có nh ng ch tr c, ng ng, sách nh m qu n lý s d ng m t cách có hi u qu tài nguyên đ t đai, ph c v m t cách t t nh t cho s nghi p phát tri n kinh t - xã h i c a đ t n c Công tác qu n lý đ t đai k t qu to l n, t ng b huy n Thanh Liêm nh ng n m qua thu đ c đ a công tác qu n lý đ t đai vào k c pháp lu t Nh ng k t qu đ t đ c góp ph n t ng c v đ t đai đ a bàn huy n, c b n đáp ng đ c nhi u ng theo quy đ nh c a ng hi u l c qu n lý Nhà n c c yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n đô th , góp ph n n đ nh tr , tr t t an toàn c a huy n c a t nh Hà Nam giai đo n công nghi p hoá hi n đ i hoá m nh m Tuy nhiên, công tác qu n lý đ t đai đ a huy n Thanh Liêm c ng v n nhi u b t c p đ m b o cho công tác qu n lý đ t đai t i huy n đ t k t qu t t, Lu n v n đ xu t c n t p trung th c hi n m t s gi i pháp c b n nh : T ng c ng công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t đ t đai; đ y m nh th c hi n sách, pháp lu t v đ t đai; nâng cao ch t l cao ch t l ng, hi u qu ho t đ ng c a b máy qu n lý đ t đai; nâng ng k lu t tuân th qui ho ch, k ho ch s d ng đ t; ti p t c c i cách th t c hành qu n lý đ t đai t ng c ng hi u l c hi u qu tra, ki m tra, gi i quy t u n i, t cáo v đ t đai V i mong mu n ti p t c đ i m i hoàn thi n qu n lý nhà n c v đ t đai đ a bàn huy n, tác gi t p trung nghiên c u v công tác qu n lý nhà n c đ a bàn huy n Thanh Liêm Tuy nhiên, m i ch nh ng nghiên c u b c đ u m t ph m vi h p nên k t qu nghiên c u không tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi 95 mong mu n nh n đ c s giúp đ , h ng d n thêm c a th y, cô giáo nhà khoa h c đ có th th c hi n nghiên c u ti p theo v l nh v c Ki n ngh * Ki n ngh v i UBND t nh Hà Nam: - Ki n toàn b máy qu n lý nhà n c theo quy đ nh m i c a Chính ph Lu t đ t đai m i n m 2013 (ki n toàn b máy V n phòng đ ng ký đ t đai) - Ban hành v n b n H n ng d n th c hi n t ng n i dung c a công tác qu n lý nhà c v đ t đai * Ki n ngh S Tài nguyên Môi tr ph ng quan tâm đ n xây d ng c s d li u t i đ a ng c p trình s d ng ph n m m h th ng thông tin đ t đai * Ki n ngh UBND huy n Thanh Liêm: - Ki n toàn b máy qu n lý đ t đai c p c s , biên ch chuyên viên có n ng l c đ m nhi m công tác qu n lý nhà n c, t ng c ng c ch khen th ng đ khuy n khích tinh th n làm vi c hi u qu - Tham m u cho S Tài nguyên Môi tr ng, đ xu t ban hành v n b n H th c hi n n i c th c a công t c qu n lý nhà n c v đ t đai, đ c bi t n i dung có nhi u m m i Lu t đ t đai n m 2013 th c hi n t i đ a ph ph i v ng m c khó kh n 96 ng d n ng g p TÀI LI U THAM KH O A Các ngu n tài li u in Sách [1] Nguy n lý đ t đai ình B ng, Lê Thanh Khuy n, V V n Phúc, Tr n Th Minh Châu Qu n Vi t Nam 1945 – 2010 Nhà xu t b n Chính tr Qu c gia – S th t, Hà N i, 2012 [2] Bùi V n Huy n, inh Th Nga Qu n lý nhà n c đ i v i th tr ng b t đ ng s n Vi t Nam Nhà xu t b n Chính tr qu c gia – S th t, Hà N i, 2011 [3] Nguy n C nh Quý Nh n th c th c hi n pháp lu t đ t đai c a b lãnh đ o, qu n lý c p quy n Vi t Nam hi n Nhà xu t b n Chính tr qu c gia – s th t, Hà N i, 2012 [4] Nguy n Bá Uân, Ngô Th Thanh Vân Kinh t thu l i Nhà xu t b n Xây d ng, Hà N i, 2006 B Các ngu n tài li u khác Bài gi ng Nguy n Bá Uân Topic: “Qu n lý d án đ u t xây d ng” Tr ng i h c Th y l i, Hà N i, 2006 Nguy n Bá Uân Qu n lý d án nâng cao, T p gi ng dùng cho l p cao h c, Tr ng i h c Th y l i, Hà N i, 2010 Báo cáo Ban GPMB, BT, HT T C huy n Thanh Liêm, Báo cáo k t qu th c hi n công tác b i th ng, GPMB n m 2012, 2013, 2014, 2015 Ban qu n lý d án đ u giá quy n s d ng đ t huy n Thanh Liêm “Báo cáo k t qu đ u giá quy n s d ng đ t huy n Thanh Liêm n m 2012, 2013, 2014, 2015 97 Phòng Tài nguyên - Môi tr ng huy n Thanh Liêm, Báo cáo k t qu th c hi n nhi m v công tác giai đo n 2005 – 2010 n m 2011, 2012, 2013; Thanh tra huy n Thanh Liêm, Báo cáo t ng k t công tác tra, gi i quy t u n i, t cáo n m, 2012, 2013, 2014, 2015 U ban nhân dân huy n Thanh Liêm, Báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách UBND huy n Thanh Liêm n m 2012– 2015 U ban nhân dân huy n Thanh Liêm, Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Thanh Liêm đ n n m 2015 đ nh h ng đ n n m 2020 U ban nhân dân huy n Thanh Liêm, Quy ho ch s d ng đ t huy n Thanh Liêm giai đo n 2001 – 2010, 2010-2020; U ban nhân dân huy n Thanh Liêm, Báo cáo tình hình KT-XH huy n Thanh Liêm n m 2012 – 2015 V n b n pháp lu t quy đ nh Chính ph (2014), Ngh đ nh 43/2014/N -CP quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a lu t đ t đai; Chính ph (2014), Ngh đ nh 44/2014/N -CP quy đ nh v giá đ t; Chính ph (2014), Ngh đ nh 45/2014/N -CP quy đ nh v thu ti n s d ng đ t Chính ph (2014), Ngh đ nh 46/2014/N -CP quy đ nh v thu ti n thuê đ t, thuê m t n c Chính ph (2014), Ngh đ nh 47/2014/N -CP quy đ nh v b i th c nhà n Qu c h i n ng, h tr , tái đ nh c thu h i đ t c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (1987) Lu t t đai n m 1987 (1987); Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (1993), Lu t t đai n m 1993; Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2003), Lu t t đai n m 2003 98 Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2013), Lu t đ t đai n m 2013; y ban nhân dân t nh Hà Nam (2014), Ban hành Quy đ nh m t s sách b i th ng, h tr tái đ nh c Nhà n c thu h i đ t đ a bàn t nh Hà Nam, Quy t đ nh s 38/2014/Q -UBND C Các ngu n tài li u n t Trang web T ng c c qu n lý đ t đai “Nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà n Internet: http://gdla.gov.vn, ngày 11 tháng n m 2014 99 c v đ t đai”, ... ng công tác qu n lý nhà n c v đ t đai đ a bàn huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam 42 2.3.1 T ch c qu n lý nhà n 2.3.2 Công tác l p qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng đ t .45 2.3.3 Công tác. .. n lý nhà n 1.2.2 N i dung c a qu n lý nhà n 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá k t qu công tác qu n lý nhà n 1.2.4 Các y u t nh h c v đ t đai 12 c v đ t đai 13 ng đ n công tác qu n lý nhà. .. NG XU T M T S GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ N CV T AI TRÊN A BÀN HUY N THANH LIÊM, T NH HÀ NAM 70 3.1 Ph ng h ng qu n lý nhà n c v đ t đai đ a bàn 70 3.1.1 nh h ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện thanh liêm, tỉnh hà nam , Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện thanh liêm, tỉnh hà nam , Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện thanh liêm, tỉnh hà nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn