Bài 25: Phong trào nông dân Tây Sơn

André-Marie Ampère
André-Marie Ampère(11658 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 517
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:44

Mô tả: Trung häc c¬ së huyÖn Tõ S¬n Gi¸o viªn : Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Dựa và kiến thức đã học, em hãy Dựa và kiến thức đã học, em hãy hoàn thành vào bảng sau: hoàn thành vào bảng sau: Khởi nghĩa Tây Sơn Khởi nghĩa Tây Sơn -Nguyên nhân -Nguyên nhân bùng nổ bùng nổ -Lãnh đạo -Lãnh đạo khởi nghĩa khởi nghĩa -Diễn biến -Diễn biến 1771 1771 1773 1773 1776 ->1783 1776 ->1783 1/1785 1/1785 . . . . . . . . . . . . -Dưới ách bóc lột của chỉnh quyền nhà Nguyễn -Dưới ách bóc lột của chỉnh quyền nhà Nguyễn Đời sống nhân dân cơ cực Đời sống nhân dân cơ cực mâu thuẩn giữa mâu thuẩn giữa các tầng lớp nhân dân với chính quyền nhà các tầng lớp nhân dân với chính quyền nhà Nguyễn ngày càng lên cao. Nguyễn ngày càng lên cao. -3 anh em: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, -3 anh em: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ Nguyễn Lữ -Lập căn cứ Tây Sơn thượng đạo ( An Khê -Gia Lai) -Lập căn cứ Tây Sơn thượng đạo ( An Khê -Gia Lai) - - Nghĩa quân Tây Sơn kiểm soát phần lớn phủ Quy Nhơn Nghĩa quân Tây Sơn kiểm soát phần lớn phủ Quy Nhơn -Nghĩa quân Tây Sơn 4 lần đánh vào Gia Định -Nghĩa quân Tây Sơn 4 lần đánh vào Gia Định -Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định đánh -Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định đánh quân Xiêm Trận Rạch Gầm Xoài Mút. quân Xiêm Trận Rạch Gầm Xoài Mút. S ô n g t i ề n C ồ n B à K i ề u C ồ n B ố n T h ô n C ù l a o T h ớ i S ơ n T h ớ i T h ạ c h R ạ c h C h à L à R ạ c h G ầ m R ạ c h X o à i M ú t ( X o à i H ộ t ) Mĩ tho K i m s ơ n Lựơc đồ chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút Chú giải Quân Xiêm tiến quân Quân Tây Sơn mai phục Quân Tây sơn tấn công Đại bản doanh Tây Sơn Chợ Giữa Bình Đức Khởi nghĩa Tây Sơn Khởi nghĩa Tây Sơn -Nguyên nhân -Nguyên nhân bùng nổ bùng nổ -Lãnh đạo -Lãnh đạo khởi nghĩa khởi nghĩa -Diễn biến -Diễn biến 1771 1771 1773 1773 1776 ->1783 1776 ->1783 1/1785 1/1785 . . . . . . . . . . . . -Dưới ách bóc lột của chỉnh quyền nhà Nguyễn -Dưới ách bóc lột của chỉnh quyền nhà Nguyễn Đời sống nhân dân cơ cực Đời sống nhân dân cơ cực mâu thuẩn giữa mâu thuẩn giữa các tầng lớp nhân dân với chính quyền nhà các tầng lớp nhân dân với chính quyền nhà Nguyễn ngày càng lên cao. Nguyễn ngày càng lên cao. -3 anh em: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, -3 anh em: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ Nguyễn Lữ -Lập căn cứ Tây Sơn thượng đạo ( An Khê -Gia Lai) -Lập căn cứ Tây Sơn thượng đạo ( An Khê -Gia Lai) - - Nghĩa quân Tây Sơn kiểm soát phần lớn phủ Quy Nhơn Nghĩa quân Tây Sơn kiểm soát phần lớn phủ Quy Nhơn -Nghĩa quân Tây Sơn 4 lần đánh vào Gia Định -Nghĩa quân Tây Sơn 4 lần đánh vào Gia Định -Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định đánh -Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định đánh quân Xiêm Trận Rạch Gầm Xoài Mút. quân Xiêm Trận Rạch Gầm Xoài Mút. Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn I- I- Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn II- II- Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân Xiêm Nguyễn và đánh tan quân Xiêm Tiết 55: Tiết 55: III- III- Tây sơn lật đổ chính quyền Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh họ Trịnh Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn I- I- Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn II- II- Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân Xiêm và đánh tan quân Xiêm Tiết 55: Tiết 55: III- III- Tây sơn lật đổ chính quyền Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh họ Trịnh 1, Hạ thành Phú Xuân - tiến ra Bắc 1, Hạ thành Phú Xuân - tiến ra Bắc diệt họ Trịnh. diệt họ Trịnh. Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài 1, Hạ thành Phú Xuân - tiến ra Bắc diệt họ Trịnh. 1, Hạ thành Phú Xuân - tiến ra Bắc diệt họ Trịnh. I. I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn II. II. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân Xiêm Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân Xiêm III. III. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn -Tháng 6 /1786: Nguyễn Huệ hạ thành Phú Xuân -Tháng 6 /1786: Nguyễn Huệ hạ thành Phú Xuân . Xoài Mút. Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn I- I- Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn II- II- Tây Sơn lật đổ chính. III. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn Khởi nghĩa Tây Sơn Khởi

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 25: Phong trào nông dân Tây Sơn, Bài 25: Phong trào nông dân Tây Sơn, Bài 25: Phong trào nông dân Tây Sơn

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bang Bang Love
Bang Bang Love Vào lúc 07:43 pm 26/04/2015

Dấu chấm là sao???

Trả lời

Siêu Víp
Siêu Víp Vào lúc 05:25 pm 30/03/2015

trả ra j

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-25-phong-trao-nong-dan-tay-son

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.292506933212 s. Memory usage = 18.47 MB