Bài 25: Phong trào nông dân Tây Sơn

22 535 1
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:44

Trung häc c¬ së huyÖn Tõ S¬n Gi¸o viªn : Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Dựa và kiến thức đã học, em hãy Dựa và kiến thức đã học, em hãy hoàn thành vào bảng sau: hoàn thành vào bảng sau: Khởi nghĩa Tây Sơn Khởi nghĩa Tây Sơn -Nguyên nhân -Nguyên nhân bùng nổ bùng nổ -Lãnh đạo -Lãnh đạo khởi nghĩa khởi nghĩa -Diễn biến -Diễn biến 1771 1771 1773 1773 1776 ->1783 1776 ->1783 1/1785 1/1785 . . . . . . . . . . . . -Dưới ách bóc lột của chỉnh quyền nhà Nguyễn -Dưới ách bóc lột của chỉnh quyền nhà Nguyễn Đời sống nhân dân cơ cực Đời sống nhân dân cơ cực mâu thuẩn giữa mâu thuẩn giữa các tầng lớp nhân dân với chính quyền nhà các tầng lớp nhân dân với chính quyền nhà Nguyễn ngày càng lên cao. Nguyễn ngày càng lên cao. -3 anh em: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, -3 anh em: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ Nguyễn Lữ -Lập căn cứ Tây Sơn thượng đạo ( An Khê -Gia Lai) -Lập căn cứ Tây Sơn thượng đạo ( An Khê -Gia Lai) - - Nghĩa quân Tây Sơn kiểm soát phần lớn phủ Quy Nhơn Nghĩa quân Tây Sơn kiểm soát phần lớn phủ Quy Nhơn -Nghĩa quân Tây Sơn 4 lần đánh vào Gia Định -Nghĩa quân Tây Sơn 4 lần đánh vào Gia Định -Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định đánh -Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định đánh quân Xiêm Trận Rạch Gầm Xoài Mút. quân Xiêm Trận Rạch Gầm Xoài Mút. S ô n g t i ề n C ồ n B à K i ề u C ồ n B ố n T h ô n C ù l a o T h ớ i S ơ n T h ớ i T h ạ c h R ạ c h C h à L à R ạ c h G ầ m R ạ c h X o à i M ú t ( X o à i H ộ t ) Mĩ tho K i m s ơ n Lựơc đồ chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút Chú giải Quân Xiêm tiến quân Quân Tây Sơn mai phục Quân Tây sơn tấn công Đại bản doanh Tây Sơn Chợ Giữa Bình Đức Khởi nghĩa Tây Sơn Khởi nghĩa Tây Sơn -Nguyên nhân -Nguyên nhân bùng nổ bùng nổ -Lãnh đạo -Lãnh đạo khởi nghĩa khởi nghĩa -Diễn biến -Diễn biến 1771 1771 1773 1773 1776 ->1783 1776 ->1783 1/1785 1/1785 . . . . . . . . . . . . -Dưới ách bóc lột của chỉnh quyền nhà Nguyễn -Dưới ách bóc lột của chỉnh quyền nhà Nguyễn Đời sống nhân dân cơ cực Đời sống nhân dân cơ cực mâu thuẩn giữa mâu thuẩn giữa các tầng lớp nhân dân với chính quyền nhà các tầng lớp nhân dân với chính quyền nhà Nguyễn ngày càng lên cao. Nguyễn ngày càng lên cao. -3 anh em: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, -3 anh em: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ Nguyễn Lữ -Lập căn cứ Tây Sơn thượng đạo ( An Khê -Gia Lai) -Lập căn cứ Tây Sơn thượng đạo ( An Khê -Gia Lai) - - Nghĩa quân Tây Sơn kiểm soát phần lớn phủ Quy Nhơn Nghĩa quân Tây Sơn kiểm soát phần lớn phủ Quy Nhơn -Nghĩa quân Tây Sơn 4 lần đánh vào Gia Định -Nghĩa quân Tây Sơn 4 lần đánh vào Gia Định -Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định đánh -Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định đánh quân Xiêm Trận Rạch Gầm Xoài Mút. quân Xiêm Trận Rạch Gầm Xoài Mút. Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn I- I- Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn II- II- Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân Xiêm Nguyễn và đánh tan quân Xiêm Tiết 55: Tiết 55: III- III- Tây sơn lật đổ chính quyền Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh họ Trịnh Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn I- I- Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn II- II- Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân Xiêm và đánh tan quân Xiêm Tiết 55: Tiết 55: III- III- Tây sơn lật đổ chính quyền Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh họ Trịnh 1, Hạ thành Phú Xuân - tiến ra Bắc 1, Hạ thành Phú Xuân - tiến ra Bắc diệt họ Trịnh. diệt họ Trịnh. Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài 1, Hạ thành Phú Xuân - tiến ra Bắc diệt họ Trịnh. 1, Hạ thành Phú Xuân - tiến ra Bắc diệt họ Trịnh. I. I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn II. II. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân Xiêm Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân Xiêm III. III. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn -Tháng 6 /1786: Nguyễn Huệ hạ thành Phú Xuân -Tháng 6 /1786: Nguyễn Huệ hạ thành Phú Xuân [...]... phục Bắc Hà Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn I-I- Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn II-II- Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn Tây Sơn lật đổ chính quyền... diệt NhậmI.I.Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn II.II. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân Xiêm Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân XiêmIII.III. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn T55 : Trung học cơ sở huyện Từ Sơn Giáo viên : 1, Hạ thành... quân ra Bắc Giải phóng Thăng LongI.I.Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn II.II. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân Xiêm Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân XiêmIII.III. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn Nguyễn Huệ hỏi Nguyễn Hữu Chỉnh-Chỉnh trả lời:Việc... Xuân - tiến ra Bắc diệt họ Trịnh.I.I.Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn II.II. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân Xiêm Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân XiêmIII.III. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn 2, Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản-Nguyễn Huệ 2, Nguyễn... Nguyễn Huệ ra Thăng Long diệt NhậmI.I.Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn II.II. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân Xiêm Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân XiêmIII.III. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn 2. Sau chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút, mục2.... quân Tây Sơn là tiêu tấn công trước tiên của quân Tây Sơn là đâu? Em hÃy chọn đáp án đúng. đâu? Em hÃy chọn đáp án đúng.A, Hạ thành Phú Xuân A, Hạ thành Phú Xuân B, Kéo quân ra Bắc giải phóng Thăng LongB, Kéo quân ra Bắc giải phóng Thăng LongC, Ra Bắc diệt Chỉnh C, Ra Bắc diệt Chỉnh D, Ra Thăng Long diệt NhậmD, Ra Thăng Long diệt Nhậm Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn I-I-... Nhậm Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn I-I- Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn II-II- Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân XiêmNguyễn và đánh tan quân XiêmTiết 55:Tiết 55: III-III- Tây sơn lật đổ chính quyền Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh họ Trịnh ... đánh tan quân XiêmTiết 55:Tiết 55: III-III- Tây sơn lật đổ chính quyền Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh họ Trịnh 1, Hạ thành Phú Xuân - tiến ra Bắc1, Hạ thành Phú Xuân - tiến ra Bắc diệt họ Trịnh. diệt họ Trịnh. 1785Chú giải Ranh giời Giữa đằng trong và đằng ngoài Quân thuỷ Quân bộChú giải Nơi kiểm soát của 3 anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn)Nguyễn Huệ (Phú Xuân)Nguyễn... soát của 3 anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn)Nguyễn Huệ (Phú Xuân)Nguyễn Lữ (Gia Định) :Ranh giới quốc gia ngày nayLược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chông quân xâm lược nước ngoài6/17861786 Bài 3: Em hÃy chọn đáp án đúng Bài 3: Em hÃy chọn đáp án đúnga, Nguyễn Hụê đem quân ra Bắc lần 3 (1788) là để :a, Nguyễn Hụê đem quân ra Bắc lần 3 (1788) là để :1,... thừa thắng mà đánh lấyVì sao hạ được thành Thăng Long nhanh chóng?+Chính quyền họ Trịnh vốn đà mục nát +Khẩu hiệu phù Lê diệt Trịnh ->Quần chúng nhân dân ủng hộ Quân Tây Sơn ngày càng lớn mạnh+Tài năng của Nguyễn Huệ Kiểm tra bài cũKiểm tra bài cũ Dựa và kiến thức đà học, em hÃy Dựa và kiến thức đà học, em hÃy hoàn thành vào bảng sau: hoàn thành vào bảng sau: 1, Hạ thành Phú . Xoài Mút. Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn I- I- Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn II- II- Tây Sơn lật đổ chính. III. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 25: Phong trào Tây Sơn Khởi nghĩa Tây Sơn Khởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 25: Phong trào nông dân Tây Sơn, Bài 25: Phong trào nông dân Tây Sơn, Bài 25: Phong trào nông dân Tây Sơn

Bình luận về tài liệu bai-25-phong-trao-nong-dan-tay-son

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP