Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

6 17,668 69
Cam nang kinh doanh

Cam nang kinh doanh

Tải lên: 101 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/6 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2012, 10:43

Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. BM/TCCB-03-01PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẰNG NĂMNăm ………….Họ và tên công chức: Mã sốChức vụ: Ngạch bậc lương:Đơn vị công tác:I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:2. Kết quả công tác:3. Tinh thần kỷ luật:4. Tinh thần phối hợp trong công tác:5. Tính trung thực trong công tác:6. Lối sống đạo đức:7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:Ngày . tháng . năm … Người tự nhận xét(Ký tên)2II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC: (Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi)STT Nội dung Chấm điểm Xếp loại Ghi chú1 Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước 2 Kết quả công tác3 Tinh thần kỷ luật4 Tinh thần phối hợp trong công tác5 Tính trung thực trong công tác6 Lối sống đạo đức7 Tinh thần học tập nâng cao trình độ8 Tinh thần thái độ phục vụ nhân dânXếp theo loại: Xuất sắc, Khá, Trung bình, KémKết luận: Cán bộ/ công chức/ viên chức đạt loại Ngày tháng nămThủ trưởng trực tiếp đánh giá(Ký và ghi rõ họ tên)Ngày tháng nămThủ trưởng cấp trên trực tiếp(Ký và ghi rõ họ tên)3BM/TCCB-03-02PHIẾU NHẬN XÉT VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẰNG NĂMNăm .(Phiếu lấy ý kiến của tập thể đơn vị, không cần phải ký tên)I. NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN XÉT: Họ và tên cán bộ/ công chức/ viên chức: Chức vụ: Đơn vị công tác:II. Ý KIẾN NHẬN XÉT:III. XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨ C: Stt Nội dung Xếp loại Ghi chú1 Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước 2 Kết quả công tác3 Tinh thần kỷ luật4 Tinh thần phối hợp trong công tác5 Tính trung thực trong công tác6 Lối sống đạo đức7 Tinh thần học tập nâng cao trình độ8 Tinh thần thái độ phục vụ nhân dânXếp theo loại: Xuất sắc, Khá, Trung bình, KémKết luận: Cán bộ/ công chức/ viên chức đạt loại 4BM/TCCB-03-03BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA TỪNG ĐƠN VỊ NĂM .Đơn vị: Stt Họ và tên Chức vụXếp loạiGhi chúXuất sắcTốt KháTrung bìnhKémĐánh dấu (X) vào ô xếp loại tương ứng.Tổng kết: Đơn vị đã tiến hành đánh giá ………./……… người, trong đó:…………… người xếp loại xuất sắc,…………… người xếp loại giỏi,…………… người xếp loại khá,…………… người xếp loại trung bình,…………… người xếp loại kém.Hà nội, ngày … tháng …. năm …….Cán bộ tổng hợp(Ký, ghi rõ họ và tên)5BM/TCCB-03-04BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA TOÀN CƠ QUAN BỘ TƯ PHÁPNăm .Stt Đơn vịTổng số người được đánh giáSố lượng kết quả đánh giáGhi chúXuất sắcTốt KháTrung bìnhKémTổng kết: Có ……… đơn vị đã tiến hành đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá trên tổng số ………. đơn vị.Các đơn vị chưa tiến hành báo cáo kết quả đánh giá gồm có: ……………………………………… …………………………………………………………………………………………………………Hà nội, ngày … tháng …. năm …….Cán bộ tổng hợp(Ký, ghi rõ họ và tên)VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ(Ký, ghi rõ họ và tên)6 . BM/TCCB-03-01PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẰNG NĂMNăm ………….Họ và tên công chức: Mã s Chức vụ: Ngạch bậc lương:Đơn vị công tác:I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG. ĐƯỢC NHẬN XÉT: Họ và tên cán bộ/ công chức/ viên chức: Chức vụ: Đơn vị công tác:II. Ý KIẾN NHẬN XÉT:III. XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨ C: Stt Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

Bình luận về tài liệu bieu-mau-danh-gia-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-hang-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP