toanmath com 680 bài tập trắc nghiệm tổ hợp xác suất nguyễn bảo vương

95 659 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2017, 08:01

... 0946798489 10 NGUYỄN BẢO VƯƠNG [680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔ HỢP – XÁC SUẤT] § TỔ HỢP Câu 41 Cho tập hợp A gồm có n phần tử số nguyên k thỏa mãn  k  n Mỗi tập hợp gồm k phần tử A đƣợc gọi A chỉnh hợp. .. 0946798489 22 NGUYỄN BẢO VƯƠNG [680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔ HỢP – XÁC SUẤT] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 C B C B A B C C B A D D D B D CHƢƠNG II TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT BÀI 1:...NGUYỄN BẢO VƯƠNG [680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔ HỢP – XÁC SUẤT] Chủ đề II TỔ HỢP, XÁC SUẤT Câu Trong hộp chứa sáu cầu trắng đƣợc đánh số từ
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com 680 bài tập trắc nghiệm tổ hợp xác suất nguyễn bảo vương, toanmath com 680 bài tập trắc nghiệm tổ hợp xác suất nguyễn bảo vương, toanmath com 680 bài tập trắc nghiệm tổ hợp xác suất nguyễn bảo vương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn