de tai quan ly thu vien

45 58 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2017, 22:47

ĐẠI HỌC THÁI NGUÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN VĂN HƯNG LỚP : CĐK6C BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH Đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN THƯ VIỆN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGUYỄN LAN OANH Thái Nguyên, Ngày….Tháng … Năm 2010 Mục Lục LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN THƯ VIỆN .5 1.1Giới thiệu hệ thống 1.2 Quy trình xử thông tin 1.2.1 Nhập sách 1.2.2 Nhận độc giả 1.2.3 Quá trình mượn sách .9 1.2.4 Báo cáo thống kê 11 1.3 Đánh giá hệ thống cũ 12 1.3.1 Ưu điểm 12 1.3.2 Nhược điểm 12 1.4 Phạm vi mục tiêu xây dựng hệ thống 12 1.4.1 Phạm vi 12 1.4.2 Mục tiêu 12 1.4.3 Lợi ích xây dựng hệ thống 12 1.5 Giới thiệu biểu đồ 13 1.5.1 Biểu đồ phân cấp chức 13 1.5.2 Biểu đồ luồng liệu 14 1.6 Giới thiệu ngôn ngữ Access 17 1.6.1 Vài nét hệ quản trị sở liệu (CSDL) 17 1.6.2 Tổng quan hệ quản trị sở liệu Access 17 1.6.3 Quản trị sở liệu Access .20 CHƯƠNG II 22 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 22 2.1 Biểu đồ phân cấp chức (BFD) 22 2.2 Biểu đồ luồng liệu (DFD) .23 2.2.1 Biểu đồ luồng liệu mức khung cảnh(mức 0) 23 2.2.2 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh(mức 1) .24 2.2.3 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh(mức2) 25 2.3 Xây dựng biểu đồ cấu trúc liệu 29 2.3.1 Xác định thuộc tính : .29 2.3.2 Chuẩn hoá liệu 29 Mô hình thực thể liên kết 30 Chương III : Thiết kế cài đặt hệ thống .31 3.1 Các bảng sở liệu 31 3.1.1 Tạo bảng lưu thông tin sách 31 3.1.2 Tạo bảng lưu thông tin độc giả 31 3.1.3 Tạo bảng lưu thông tin đăng nhập vào hệ thống 32 3.1.4 Tạo bảng lưu thông tin mượn trả .32 3.1.5 Tạo lưu thông tin thể loại 33 3.1.6 Tạo bảng lưu thông tin NXB .34 3.1.7 Tạo bảng lưu thông tin MaSachTV 34 3.1.8 Bảng ngôn ngữ 35 3.2 Mối quan hệ bảng với .35 3.3 Các form hệ thống 36 3.3.1.Form đăng nhập 36 3.3.2 Form hệ thống quản thư viện 37 3.3.3 Form tìm kiếm sách 38 3.3.4 From thêm độc giả 38 3.3.5 Form mượn trả sách 39 3.3.6 Form Phân Loại Sách 39 3.3.7 Form thêm sách .40 3.3.8 Form bổ sung sách 40 3.3.9 Form Độc giả hết hạn 41 3.3.10 Form độc giả mượn hẹn .42 3.3.11 Form Nhà Xuất .42 KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 LỜI MỞ ĐẦU Với tốc độ phát triển mạnh mẽ vũ bão khoa học công nghệ ngày việc tiếp nhận, đón đầu phát triển thành lĩnh vực khoa học công nghệ cần thiết Chỉ xét lĩnh vực quản lý, tiến xã hội nảy sinh nhiều mối quan hệ với nhiều yếu tố hợp thành đa dạng phức tạp Nếu dùng quan điểm dụng cụ cổ điển không đảm bảo để xử khối lượng lớn thông tin phức tạp Việc tin học hóa trình quản đầu tư đắn mang lại ý nghĩa to lớn áp dụng vào lĩnh vực sống Là sinh viên công nghệ thông tin em cố gắng hoàn thiện kỹ để đem kiến thức công nghệ thông tin áp dụng vào công tác quản nhằm nâng cao hiệu công việc Với nhu cầu học tập nghiên cứu học sinh, sinh viên Giảng viên tất có nhu cầu học tập nghiên cứu lớn Vì cần có thư viện nơi cung cấp tất thể loại sách mà họ nghiên cứu học tập Nhưng có nhiều người đến mượn sách việc làm việc thủ công không đáp ứng với nhu cầu họ thời gian Vậy việc đặt cần có chương trình viết nhằm đáp ứng nhu cầu Trong đợt thực tập chuyên ngành em xin chọn đề tài: “ Quản thư viện Trường Cao Đẳng Thống Kê” Đây toán mà nhiều thư viện trường quan tâm để tiện cho việc mượn trả sách bạn đọc Tuy nhiên thời gian có hạn kiến thức thực tế hạn chế nên trình xây dựng toán có nhiều chỗ chưa hợp hay thiếu sót Rất mong bảo tận tình thầy cô giáo để lần thực tập tới đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN THƯ VIỆN 1.1 Giới thiệu hệ thống Thư viện môi trường đặc biệt dành cho việc nghiên cứu học tập học sinh, sinh viên, giảng viên.và tất có nhu cầu học tập nghiên cứu Quản thư viện phải quản việc nhập sách, mượn trả sách bạn đọc thư viện, quản tình hình độc giả,… Vì cần phải xây dựng hệ thống quản thư viện đại sử dụng hệ thống máy tính quản tự động, xác, nhanh chóng Trong hệ thống có thủ thư (quản hệ thống), nhân viên quản nhập sách kiểm tra sách, nhân viên quản mượn trả sách, nhân viên quản độc giả…đảm nhận công việc khác thư viện Hệ thống quản thư viện em xây dựng có khả tự động thực công việc sau: quản nhập sách, quản nhận độc giả mới, quản mượn trả sách báo cáo thống kê Vì thư viện có phòng ban sau : • Ban lãnh đạo • Phòng thư mục • Phòng bạn đọc • Phòng nghiệp vụ Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ Trên sở yêu cầu toán đòi hỏi xây dựng hệ thống thư viện ta đưa cấu tổ chức chức nhiệm vụ sau đối tượng: • Ban lãnh đạo: có chức vụ cao có khả truy cập tới thành phần hệ thống để lấy báo cáo thống kê theo định kỳ • Phòng thư mục: có nhiệm vụ cập nhật thông tin sách có sách nhập, kiểm tra trạng kho sách Phòng có quyền truy nhập vào số chức hệ thống quản thư viện • Phòng bạn đọc: có nhiệm vụ cấp thẻ độc giả hủy bỏ độc giả hạn, đăng ký bổ sung • Phòng nghiệp vụ: có nhiệm vụ quản mượn trả sách độc giả 1.2 Quy trình xử thông tin 1.2.1 Nhập sách Mỗi có bổ sung sách phòng thư mục có trách nhiệm kiểm tra số sách có hay chưa Nếu chưa tiến hành tạo lập thẻ quản cho mã số Ngược lại tiến hành gọi thẻ cũ cập nhật thêm số lượng Việc nhập thêm sách kiểm tra theo cấp bậc Phần nhập thông tin mã sách bao gồm ký tự kiểm tra sau: • ký tự nhập vào theo thông tin mã tài liệu • ký tự số thứ tự sách từ 0001 đến 9999 Khi nhập mã sách chương trình kiểm tra xem mã tài liệu có khu sách chưa, tìm thấy tiếp tục nhập thêm vào, ngược lại kiểm tra không thấy thể loại có thông báo “không có mã thể loại này”, phải thêm thể loại vào tủ sách bắt đầu gắn mã sách vào sách Dưới biểu mẫu tiêu biểu cho việc quản sách: Trường Cao Đẳng Thống Kê PHIẾU QUẢN SÁCH Mã số sách:……………… Tên sách :…………………………………………………….…… Tập : ………………………… .Số lượng : ………………….… Năm xuất : ……………… Ngôn ngữ : …………….……….Mã Mã Nhà Xuất Bản………………Tên Nhà xuất : ………………… Mã thể loại : ……………Tên Thể loại : ……………………… … Tác giả : …………… Khu : … Kệ : .Ngăn : … …… Hình : Phiếu quản sách Phòng thư mục có trách nhiệm vào thẻ để tiến hành cập nhật vào danh mục sách thư viện Cập nhật sách  Điều kiện bắt đầu :  Khi sách thư viện sinh viên mượn  Thủ thư phải nắm số lượng sách thư viện cập nhật thông tin lên hệ thống để SV tra cứu  Thông tin đầu vào : Sách thư viện giảm  Kết đầu : Tình hình sách hệ thống  Địa điểm : Thư viện  Thời gian : Bất sau sinh viên mượn sách  Quy tắc : Phải thường xuyên cập nhật thông tin sách thư viện 1.2.2 Nhận độc giả Mỗi có bạn đọc đến đăng ký làm thẻ Phòng bạn đọc tiến hành phát mẫu đăng ký bạn đọc khai báo vào mẫu theo hình thức sau : nh Trường Cao Đẳng Thống Kê PHIẾU ĐĂNG KÝ Họ tên : ……….Năm sinh : ……………………… Địa thường trú :……………………….………… Sinh viên lớp: …………….…………………………… Ngày đăng ký : ………….…………………………… Phiếu đăng ký Sau bạn đọc phòng phục vụ bạn đọc cấp thẻ độc giả thẻ độc giả gán cho mã số độc giả theo mẫu sau : Số : ……… THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ THẺ ĐỘC GIẢ Họ tên : ……………………………………………………… Lớp : ……………………………………………… …… … Ngày cấp : ……………………………………………… … Thời hạn : …………… ………… ………… …………… Ngày …… Tháng …… Năm……… Trưởng phòng công tác bạn đọc Hinh : Đăng ký làm thẻ Hì : 1.2.3 Quá trình mượn sách Tra cứu sách  Điều kiện bắt đầu : Sinh viên có nhu cầu mượn sách  Thông tin đầu vào : Thông tin sách muốn mượn  Kết đầu : Danh sách sách cần mượn  Địa điểm : Thư viện  Thời gian : Từ thứ 2 thứ  Quy tắc :  Phải nhập thông tin liên quan đến sách muốn mượn để tiện cho việc tìm kiếm như: Tên sách, Tác giả,…  Phải nhập mã sinh viên trước cho mượn sách Lập phiếu yêu cầu  Điều kiện bắt đầu : Sau tra cứu sách xong sinh viên lập phiếu yêu cầu  Thông tin đầu vào : Danh sách sách muốn mượn  Kết đầu : Một phiếu yêu cầu có thông tin sinh viên thông tin sách cần mượn, ngày mượn  Địa điểm : Thư viện  Thời gian : Bất muốn mượn từ thứ 2 thứ  Quy tắc : Phải ghi xác thông tin sách cần mượn Khi độc giả đến mượn sách gửi thẻ bàn kiểm tra cấp phiếu kiểm tra điền số thẻ vào phiếu Từ phiếu độc giả vào phòng đọc sách lấy phiếu mượn sách, độc giả chọn sách cần mượn điền vào phiếu mượn để nhân viên vào phiếu lấy sách cho độc giả cập nhật vào danh sách độc giả mượn sách ngày PHIẾU MƯỢN SÁCH Số thẻ : Họ tên : ………………………………………………………………… Lớp : …………………………………………………………….……… Hình thức mượn : Mã sáchTV Tên sách Tác giả Tình trạng sách Ngày mượn Ngày hẹn trả …… Ngày Trả……… Hình : Phiếu mượn sách Khi độc giả chọn sách để mượn vào danh mục sách có sẵn để mượn Trường Cao Đẳng Thống Kê Mã sách DANH MỤC SÁCH CÓ SẴN Tên sách Tác giả khu Hình : Danh mục sách có sẵn Trong trình theo dõi việc mượn sách, độc giả mượn tham khảo chỗ trình cho mượn thu nhận tiến hành ngày 10 Chương III : Thiết kế cài đặt hệ thống 3.1 Các bảng sở liệu 3.1.1 Tạo bảng lưu thông tin sách Bảng lưu thông tin sách ta lấy tên : tblDanh MucSach 3.1.2 Tạo bảng lưu thông tin độc giả Bảng có tên : tblDocGia 31 3.1.3 Tạo bảng lưu thông tin đăng nhập vào hệ thống Bảng có tên : tblDangNhap 3.1.4 Tạo bảng lưu thông tin mượn trả Bảng lấy tên : tblMuonsach 32 3.1.5 Tạo lưu thông tin thể loại Bảng có tên : tblTheLoai 33 3.1.6 Tạo bảng lưu thông tin NXB 3.1.7 Tạo bảng lưu thông tin MaSachTV 34 3.1.8 Bảng ngôn ngữ 3.2 Mối quan hệ bảng với 35 3.3 Các form hệ thống 3.3.1.Form đăng nhập Form có tên : frmDangNhap Khi người dùng muốn vào hệ thống phải đăng nhập vào hệ thống Khi người dùng nhấn vào nút Đăng Nhập nút kiểm tra xem tên đăng nhập Password mà bạn nhập vào có với với liệu tblDangNhap không, không hộp thoại thông bào: Còn tên Đăng Nhập Password liên kết đến Form hethongquanlythuvien 36 3.3.2 Form hệ thống quản thư viện Form có tên frmchinh Đây form hệ thống , từ form ta liên kết đến form hệ thống 37 3.3.3 Form tìm kiếm sách Form có tên : frmtimkiem Form có tác dụng tìm kiếm xem thư viện có sách hay không có chỗ Form tìm kiếm theo tên sách, tác giả hoặctên sách tên tác giả 3.3.4 From thêm độc giả Form có tên : FrmThemDocGia 38 Form dùng để nhập thông tin thêm độc giả đăng ký làm thẻ, xoá thông tin, sửa thông tin độc giả form 3.3.5 Form mượn trả sách Form có tên : formMuonTra Khi người dùng muốn mượn sách ấn nút mượn sau nhập tất thông tin vào : số thẻ, lớp, mã sách, tên sách, tình trạng sách, ngày mượn, ngày hạn trả sau nhấn nút đồng ý Và người dùng muốn trả sách ấn nút trả nhập thông tin : mã sách, ngày trả, tình trang sách nhấn nút đồng ý 3.3.6 Form Phân Loại Sách Form có tên : Phan Loai 39 Ở form người dùng nhập thể loại sách, tên thể loại vào nhấn nút thêm liệu gửi đến bảng tblTheLoai 3.3.7 Form thêm sách Form có tên : Them Sach Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào form nhấn nút thêm sách tất liệu chuyển đến bảng : tblDanhMucSach 3.3.8 Form bổ sung sách Form có tên : frmBoSungSach 40 Form thêm mã sách TV vào sách mà người dùng thêm sách form thêm sách 3.3.9 Form Độc giả hết hạn Form đưa thông tin chi tiết độc giả hết hạn thẻ 41 3.3.10 Form độc giả mượn hẹn Form đưa danh sách độc giả mượn sách hạn mà chưa trả sách, ấn vào nút in danh sách in danh sách độc giả hạn sau gửi danh sách đến độc giả yêu cầu độc giả mang sách đến trả sách 3.3.11 Form Nhà Xuất Lưu thông tin nhà sản xuất 42 KẾT LUẬN Trong thời gian làm đề tài vừa qua Được tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, thầy giáo NGUYỄN LAN OANH toàn thể thầy giáo, cô giáo bạn Em hoàn thành thành công đợt thực tập chuyên ngành Mong kinh nghiệm giúp ích cho em nhiều chặng đường dài tới Em cố gắng vận dụng kiến thức học năm học vừa qua để hoàn thành đề tài Tuy nhiên, nhiều hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm, mặt dù có hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình thầy, cô giáo bạn chương trình em chưa bao quát hết vấn đề nảy sinh, không tránh khỏi sai sót Vì vậy, em cần có bảo ban, đóng góp, giúp đỡ thầy giáo NGUYỄN LAN OANH giáo viên hướng dẫn trực tiếp thầy cô giáo khoa bạn sinh viên để báo cáo em hoàn thiện có hội phát triển Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên thực NGUYỄN VĂN HƯNG 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hướng dẫn sử dụng Microsoft Access – Tập + Biên soạn : Giáo sư Phạm Văn Ất Nhà xuất khoa học kỹ thuật – 1987 2.Sử dụng Microsoft Access – Tập 1+ Biên soạn : Đặng Duy Hùng Nhà xuất trẻ - 1955 3.Hướng dẫn học lập trình Microsoft Access Biên soạn : Ngô Quốc Việt 4.Phân tích thiết kế hệ thống Biên soạn : Nguyễn Văn Ba Nhà xuất Đại Học Quốc Gia Hà Nội 44 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, Ngày… Tháng… Năm 2010 Giáo viên hướng dẫn 45 ... CSDL quan hệ Quan hệ bắt nguồn từ thực tế ghi CSDL chứa thông tin liên quan đến chủ thể Ngoài ra, liệu hai nhóm thông tin ghép lại thành chủ thể dựa giá trị liệu quan hệ Trong hệ quản trị CSDL quan. .. TinhTrangST TinhTrangST GhiChu GhiChu GhiChu BoiThuong BoiThuong BoiThuong NgayHenTra TinhTrangSM MaSachTV TenSach NgayTra TinhTrangST GhiChu BoiThuong Mô hình thực thể liên kết 30 Chương III... diễn tả phân rã chức từ đại thể đến chí tiết Mỗi nút biểu đồ chức năng, quan hệ chức năng, diẽn tả cung nối liền nút, quan hệ bao hàm Đặc điểm PBC là: + Cho cách nhìn khái quát, dễ hiểu, từ đại
- Xem thêm -

Xem thêm: de tai quan ly thu vien, de tai quan ly thu vien, de tai quan ly thu vien, KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN, 2 Quy trình xử lý thông tin, 5 Giới thiệu về các biểu đồ, 6 Giới thiệu về ngôn ngữ Access., PHÂN TÍCH HỆ THỐNG, 2 Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD), Chương III : Thiết kế và cài đặt hệ thống, 1 Các bảng cơ sở dữ liệu trong, 3 Các form trong hệ thống

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập