Kế hoạch giảng dạy bộ môn Toán 7 (08-09) (up lại)

32 1,154 17 Gửi tin nhắn cho Sergey Brin
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2013, 01:27

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Phần Đại số MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009 Tổ Toán : THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY GHI CHÚ 1 1 Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ (SHT) _Hiễu được khái niệm số hữu tỉ ,cách biểu diễn SHT trên trục số ,so sánh SHT ,biết mối liên hệ giữa các tập hợp N ⊂ Z ⊂ Q _HS biết biểu diễn SHT trên trục số ,biết so sánh 2 SHT _Bảng phụ ,thước thẳng có chia độ _Tích cực hóa họat động của HS _Phát triển cho HS khả năng tự học ,hình thành cho hs tư duy tích cực ,độc lập ,sáng tạo ,nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề 2 Cộng ,Trừ SHT _Nắm vững các qui tắc cộng ,trừ SHT.Biết qui tắc chuyển vế trong tập hợp SHT _Rèn kó năng làm các phép cộng ,trừ SHT nhanh và đúng _Bảng phụ ghi công thức nhân ,chia 2 SHT và tính chất phép nhân 2 SHT ,đònh nghóa tỉ số của 2 số _Rèn kó năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn đem lại niềm vui ,hứng thú trong học tập 2 3 Nhân ,Chia SHT _Nắm vững qui tắc nhân chia SHT _Rèn kó năng nhân ,chia SHT nhanh và đúng _bảng phụ ghi công thức nhân ,chia 2 SHT ,đònh nghóa tỉ số của 2 số _Rèn kó năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn đem lại niềm vui ,hứng thú trong học tập 4 Giá Trò Tuyệt Đối Của SHT .Cộng ,Trừ ,Nhân Chia Số Thập Phân(STP) _Hiểu được khái niện giá trò tuyệt đối của 1 sht ,xác đònh được giá trò tuyệ đối của 1 sht _Kó năng cộng ,trừ ,nhân ,chia STP .Biết vận dụng tính chất các phép tóan về SHT để tính tóan hợp lý _Dùng bảng phụ vẽ trục số ôn lại giá trò tuyệt đối của số nguyên a _Vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại ,thích hợp _Áp dụng 2 phương pháp sau đây : +Dạy học đặt và giải quyết vấn đề +Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009 Tổ Toán : THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY GHI CHÚ 3 5 Luyện Tập _Củng cố qui tắc xác đònh giá trò tuyệt đối của 1 SHT _Rèn kó năng so sánh các SHT ,tính giá trò biểu thức ,tìm x sử dụng máy tính .Phát triển tư duy HS qua dạng tóan tìm giá trò lớn nhất ,giá trò nhỏ nhất của biểu thức _Bảng phụ ghi bài tập 6 Lũy Thừa Của 1 SHT _HS hiểu được lũy thừa với số mũ tự nhiên của 1 SHT ,biết qui tắc tính tích và thương của 2 lũy thừu cùng cơ số ,qui tắc tính lũy thừa của lũy thừa _Rèn kó năng vận dụng các qui tắv nêu trên trong tính tóan _Máy tính bỏ túi ,bảng phụ 4 7 Lũy Thừa Của 1 SHT (TT) _HS nắm vững 2 qui tắc về lũy thừa của 1 tích và 1 thương _Kó năng vận dụng các qui tắc trong tính tóan _Bảng phụ 8 Luyện Tập Củng cố các qui tắc nhân ,chia 2 lũy thừa cùng cơ số , qui tắc tính lũy thừa của lũy thừa ,lũy thừa của 1 tích, 1 thương _Rèn kó năng vận dụng các qui tắc trên trong tính tóan ,so sánh 2 lũy thừa ,tìm số chưa biết _Bảng phụ tổng hợp các công thức về lũy thừa _Đề kiểm tra 15’ phôtô cho HS KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009 Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY GHI CHÚ 5 9 Tỉ Lệ Thức _HS hiểu thế nào là tỉ lệ thức (TLT) ,nắm vững tính chất của TLT,nhận biết được TLT và các số hạng _Chú trọng TLT a:b=c:d ,các số a,b,c,d được gọi là các số hạng của TLT ,av d là các số hạng ngòai hay ngọai tỉ ,c và d là các số hạng trong hay trung tỉ _GV:đèn chiếu và các phim giấy trong ghi bài tập _HS :ôn tập khái niệm tỉ số của 2 SHT x và y (y ≠0) bcad thì d c b a d c b a = = = Nếu số tỉ haicủa là thức lệ Tỉ 10 Luyện Tập _Củng cố đònh nghóa 2 tính chất TLT .Rèn kó năng nhận dạng 6 11 Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau _HS nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ,có kó năng vận dụng các tính chất này để giải các tóan chia db ca db ca d c b a − − = + + == _GV :Đèn chiếu ,bảng phụ _HS :Ôn tập các tính chất của không ca thể có d c b a Từ dbb a + + =⇒ = 12 LUYỆN TẬP _Củng Cố Các Tính Chất Của TLT ,Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau _Luyện Kó Năng Thay Tỉ Số _59/31 14 3 5: 7 3 10) 4 3 5:4) 2 1 .25,1:)1() )12,3(:04,2) d c b a − − _GV đưa đề bài lên màn hình yêu cầu HS dùng dãy tỉ số bằng nhau KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009 Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY GHI CHÚ 7 13 14 Số Thập Phân Hữu Hạn ,Số Thập Phân Vô Hạn Tuần Hòan l tập _HS nhận biết được STP hữu hạn ,điều kiện để 1 phân số tối giản biểu diễn được dưới dạng STP hữu hạn và STP vô hạn _Mỗi SHT được biểu diễn bởi 1 STP hữu hạn hoặc vô hạn tuần hòan _Ngược lại ,mỗi STP hữu hạn hoặc vô hạn tuần hòan biểu diễn 1 SHT _Đèn chiếu ,giấy trong ,bảng phụ ,máy tính _Ôn lại đònh nghóa SHT _Số 0,323232 . có phải là SHT không? _Bài 68/34/SGK 8 15 Làm Tròn Số _HS có khái niệm về làm tròn số ,biết ý nghóa của việc làm tròn số trong thực tiễn .Nắm vững và biết vận dụng các qui tắc làm tròn số ,sử dụng đúng các thuật ngử nêu trong bài _Qui ước làm tròn số +Trường hợp 1 :SGK +Trường hợp 2 :SGK _Làm tròn số sau đến chữ số thập phân thứ hai :7,923 ; 17,418 ; 50,401 ; 0,155 _Đèn chiếu ,các phim giấy trong ,bảng phụ ghi 1 số ví dụ trong thực tiễn _Sưu tầm ví dụ thực tế về làm tròn số ,máy tính bỏ túi _Làm tròn số như thế nào ? Và để làm gì? 16 Luyện Tập _Có ý thức vận dụng các qui tắc làm tròn số trong đời sống hàng ngày 9 17 Số Vô Tỉ ,Khái Niệm Về Căn Bậc Hai _HS có khái niệm về số vô tỉ và hiểu thế nào là căn bậc hai của 1 số khong âm _Biết sử dụng đúng kí hiệu _Số vô tỉ là số viết được dưới dạng STP vô hạn không tuần hòan _ Căn bậc hai của 1 số a không âm là số x sao cho x 2 = a _Chú ý :không được viết _GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong ,bạng phụ ,máy tính bỏ túi _Ôn tập đònh nghóa SHT ,quan hệ giữa SHT và STP _Có SHT nào mà bình phương bằng 2 không? 24 ±= KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009 Tổ Toán : THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY GHI CHÚ 18 Số Thực _HS biết được số thực là tên gọi chung cho cả SHT và SVT ,biết được biểu diễn số thập phân của số thực _SHT và SVT được gọi chung là số thực _Đèn chiếu và các giấy trong ghi bài tập _Thước kẻ ,compa,bảng phụ ,máy tính bỏ túi _Lại thêm 1 lọai số mới chăng? 10 19 Luyện Tập _Củng cố khái niệm số thực ,thấu được rõ hơn quan hệ giữa các tập hợp số đã học (N,Z,Q,I,R) _Đèn chiếu và các phim giấy trong ,bảng phụ 20 ÔN TẬP CHƯƠNG I _Hệ thống cho HS các tập hợp số đã học _Ôn tập đònh nghóa SHT ,qui tắc xác đònh giá trò tuyệt đối của 1 SHT ,qui tắc các phép tóan trong Q _Rèn luyện kó năng thực hiện các phép tính trong Q,tính nhanh ,tính hợp lý ,tìm x ,so sánh 2 SHT _Nắm được tập hợp số Q _Các phép tóan cộng,trừ nhân ,chia trong Q _5 công thức tính lũy thừa _Rèn luyện kó năng tính tóan của HS _Bảng phụ tổng kết quan hệ giửa các tập hợp N,Z,Q(trên bìa hoặc giấy trong )và bảng các phép tóan trong Q(trên bảng phụ) _Làm 5 câu hỏi ôn tập chương I(từ 1 →5) và làm bài tập 96,97 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009 Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY GHI CHÚ 11 21 ÔN TẬP (TT) 22 KIỂM TRA CHƯƠNG I _Qua kiểm tra 1 tiết để đánh giá sự tiếp thu của HS _Đạt kết quả theo yêu cầu giảng dạy 12 23 CHƯƠNG II : HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận (TLT) _Biết được công thức biểu diễn mối liên hệ giữa 2 đại lượng TLT .Hiểu tính chất 2 đại lượng TLT .Biết tìm hệ số tỉ lệ _Bước đầu hòan thiện về đại lượng TLT và các tính chất của nó _Bảng phụ ,máy tính bỏ túi ,phấn màu _Gợi mở ,dẫn dắt HS tự tìm ra câu trả lời dẫn tới kiến thức mới 24 Một Số Bài ToánVề Đại Lượng TLT _HS phải biết cách làm các bài tóan cơ bản về đại lượng TLT và biết chia tỉ lệ _Hai đại lượng TLT x và y liên hệ với nhau bởi công thức y=ax _Bảng phụ, máy tính bỏ túi _Biết liên hệ với kiến thức TLT ở tiểu học để suy luận 2 đại lượng TLT 13 25 Luyện Tập _HS làm thành thạo các bài tóan cơ bản về đại lượng TLT _Kó năng vận dụng các tính chất vào bài tập thành thạo mà giải _Hiểu các bài tóan liên quan thực tế _Biết vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để giải tóan _Dự đóan lọai bài tóan về TLT để tính giá trò của x,y khi y = ax _Bảng phụ để ghi sẵn 1 số bài tập _Gợi mở ,dẫn dắt HS biết suy luận từ các câu hõi của GV để tìm đúng 2 đại lượng TLT với nhau 26 Đại Lượng Tỉ Lệ Nghòch _Nắm được công thức biểu diễn mối liên hệ giữa 2 đại lượng TLN với nhau _Nhận biết 2 đại lượng TLN với nhau _Nắm tính chất 2 đại lượng TLN _Biết tìm hệ số TLN _Hiểu kó ,nắm vững công thức 2 đại lượng TLN _Nhận biết 2 đại lượng TLN với nhau không? _Cách tìm hệ số TLN ,công thức x a y = _Bảng phụ ghi các lọai bài _Bảng phụ ghi 1 số bài tập tại lớp _Gợi mở ,hướng dẫn cách tính công thức 2 đại lượng TLN,có khả năng so sánh 2 đại lượng TLN với 2 đại lượng TLT KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009 Tổ Toán : THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY GHI CHÚ 14 27 Một Số Bài Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Nghòch _HS phải biết làm các bài tóan cơ bản về đại lượng TLN dựa trên cơ sở công thức và tính chất của nó _Biết giải tóan cơ bản về 2 đại lượng TLN Từ TLN biết đu6a về dạng TLT _Bảng phụ ghi 1 số bài tập tại lớp cho các nhóm giải _Gợi mở ,dẫn dắt HS giải lọai tóan TLN cần dựa vào công thức x a y = đưa về giải tóan TLT 28 Luyện Tập Kiểm Tra 15’ _HS được củng cố bài tóan TLT,TLN _Sử dụng thành thạo tính chất dãy tỉ số bằng nhau _Nâng cao kiến thức thực tế về năng suất _Kiểm 15’ là kiểm tra kiến thức _Thành thạo giải tóan TLT,TLN dựa trên cơ sở đònh nghóa _Biết áp dụng vào bài tóan thực tế trong sản xuất như :sản phẩm ,lãi suất _Bảng phụ ,thước kẻ để lập bảng giá trò _Đàm thọai HS dựa vào tính chất để suy diễn bài tóan TLN,TLT _Hoặc từ bài tóan TLN đưa về giải tóan TLT 15 29 Hàm Số _HS biết được khái niệm hàm số _Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không? _Tìm được giá trò tương ứng của hàm số khi biết giá trò của biến số _Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không? _Tìm được giá trò tương ứng của hàm số khi biết giá trò của biến số và ngược lại _Đèn chiếu và các phim giấy trong _Thước thẳng ,bảng phụ ,bảng phụ nhóm _thông qua các ví dụ cụ thể hình thành khái niệm KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009 Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY GHI CHÚ 15 30 Luyện Tập _Củng cố khái niệm hàm số _Rèn khả năng nhận biết đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không ? _Tìm được giá trò tương ứng của hàm số khi biết giá trò của biến số và ngược lại _Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không? _Tìm được giá trò tương ứng của hàm số khi biết giá trò của biến số và ngược lại _Đèn chiếu và các phim giấy trong _Thước thẳng ,bảng phụ ,bảng phụ nhóm _HS tự giải bài tập dễ, gợi ý bài tập khó _GV nhận xét bài làm của HS 31 Mặt Phẳng Tọa Độ _Thấy được sự cần thiết phải dùng 1 cặp số để xác đònh vò trí của 1 điểm trên mặt phẳng _Biết vẽ hệ trục tọa độ _Biết xác đònh tọa độ của 1 điểm trên mặt phẳng _Biết xác đònh 1 điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó _Biết xác đònh 1 điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó _Biết xác đònh tọa độ của 1 điểm trên mặt phẳng _Thước thẳng có chia độ dài ,compa _BT 32/67 trên bảng phụ _Thông qua 2 ví dụ của SGK ,GV giới thiệu mặt phẳng tọa độ ,hệ trục tọa độ ,tọa độ của 1 điểm và cách xác đònh tọa độ của nó 16 32 Luyện Tập _HS có kó năng thành thạo vẽ hệ trục tọa độ . _Xác đònh vò trí của 1 điểm trong mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó _Biết tìm tọa độ của 1 điểm cho trước _Xác đònh vò trí của 1 điểm trong mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó _Biết tìm tọa độ của 1 điểm cho trước _Bảng phụ ,bảng nhóm ,thước thẳng có chia khỏang _HS giải bài tập ,GV nhận xét KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009 Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY GHI CHÚ 16 33 Đồ Thò Của Hàm Số Y=Ax (A ≠0) _Hiểu được khái niệm đồ thò của hàm số y=ax _Thấy được ý nghóa của đồ thò trong thực tiễn và trong nghiên cứu hàm số _Biết cách vẽ đồ thò của hàm số y=ax _Thước thẳng có chia khỏang _Phấn màu _Cho HS thực hiện ?1 .từ đó hình thành khái niệm đồ thò của hàm số _Hướng dẫn cách vẽ đồ thò của hàm số 34 Luyện Tập _Củng cố khái niệm đồ thò của hàm số y=ax _Rèn kó năng vẽ đồ thò của hàm số y=ax (a ≠0) _Biết kiểm tra điểm thuộc đồ thò ,điểm không thuộc đồ thò hàm số _Biết cách xác đònh hệ số a khi biết đồ thò hàm số _Thấy được ứng dụng của đồ thò _Biết vẽ đồ thò của hàm số y=ax(a ≠0) _Biết kiểm tra điểm thuộc đồ thò ,điểm không thuộc đồ thò hàm số _Đèn chiếu ,bảng phụ ,phấn màu _Thước thẳng có chia khỏang _HC giải bài tập _GV sửa chữa ,uốn nắn sai sót của HS 17 35 Ôn Tập Chương II Tiết 1 _Hệ thống hóa kiến thức của chương về 2 đại lượng TLT,hai đại lượng TLN _Rèn kó năng giải tóan về đại lượng TLT,TLN _Chia 1 số thành các phần TLT,TLN với các số đã cho _Biết giải bài tóan về đại lượng TLT,TLN _Đèn chiếu ,bảng phụ ,phấn màu _Thước thẳng có chia khỏang _Máy tính _Cho HS chuẩn bò đáp án trả lời các câu hỏi ôn tập và giải tất cả các bài tập phần ôn tập chương _GV hệ thống lại các kiến thức cơ bản của chương KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009 Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY GHI CHÚ 17 36 37 Ôn Tập HỌC KỲ I Tiết 2 _Hệ thống hóa và ôn tập các kiến thức cơ bản về hàm số ,đồ thò của hàm số y=f(x),đồ thò của hàm số y=ax(a ≠ 0) _Rèn kó năng xác đònh tọa độ của 1 điểm cho trước ,xác đònh điểm theo tọa độ cho trước ,vẽ đồ thò hàm số y=ax _Xáx đònh điểm thuộc hay không thuộc đồ thò của hàm số _Biết cách vẽ đồ thò của hàm số y=ax _Xác đònh tọa độ của 1 diểm cho trước _Xác đònh điểm theo tọa độ cho trước _Xáx đònh điểm thuộc hay không thuộc đồ thò của hàm số _Đèn chiếu ,phấn màu _Thước thẳng có chia khỏang 18 38 39 KIỂM TRA HKI _Cho HS biết sử dụng máy tính bỏ túi CASIO _Rèn luyện kó năng sử dụng máy tính _Biết sử dụng máy tính _GV liên hệ nhà trường mượn máy tính _Vấn đáp ,đàm thọai _Ôn tập các phép tính về SHT ,số thực _Rèn luyện kó năng thực hiện các phép tính về SHT ,số thu65c để tính giá trò biểu thức _Vận dụng các tính chất của đẳng thức ,của dãy tỉ số bằng nhau để tìm số chưa biết _Hệ thống lại các kiến thức đã học _Ôn tập lại các kiến thức trọng tâm đã học để HS thi HKI đạt chất lượng _Vấn đáp _Đàm thọai [...]... _Vấn đáp 35 70 Trả bài KTIIPhần Hình Học KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYMÔN : TOÁN HÌNH HỌC 7 NĂM HỌC : 2008-2009 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYMÔN : TOÁN HÌNH HỌC 7 NĂM HỌC : 2008-2009THCS Nguyễn Trãi Châu Đốc .An GiangTUẦNTIẾTTÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦUKIẾN THỨC TRỌNG TÂMĐỒ DÙNG DẠY HỌCBIỆN PHÁP GIẢNG DẠYBỔ SUNG SAU TIẾT DẠYGHI CHÚ12 2324Luyện tập 1Luyện tập 2Biết trình bày toán chứng minh.... các phương pháp dạy học hiện đại ,thích hợp _Áp dụng 2 phương pháp sau đây : +Dạy học đặt và giải quyết vấn đề +Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYMÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦNTIẾTTÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦUKIẾN THỨC TRỌNG TÂMĐỒ DÙNG DẠY HỌCBIỆN PHÁP GIẢNG DẠYBỔ SUNG SAU TIẾT DẠYGHI CHÚ 7 1314Số Thập... Compa 67 Kiểm Tra Chương III35 6869 70 Ôn Tập Cuối Năm Phần Hình Học Trả bài kt HK II_Hệ thống toàn bộ kiến thức đã học và chuẩn bị thi HKII_Thi làm bài đạt chất lượng cao KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYMÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦNTIẾTTÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦUKIẾN THỨC TRỌNG TÂMĐỒ DÙNG DẠY HỌCBIỆN PHÁP GIẢNG DẠYBỔ SUNG SAU TIẾT DẠYGHI... KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYMÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦNTIẾTTÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦUKIẾN THỨC TRỌNG TÂMĐỒ DÙNG DẠY HỌCBIỆN PHÁP GIẢNG DẠYBỔ SUNG SAU TIẾT DẠYGHI CHÚ 17 36 37 Ôn Tập HỌC KỲ ITiết 2_Hệ thống hóa và ôn tập các kiến thức cơ bản về hàm... tóan cho HS_Giải bài tập 16, 17, 18/SGK/21_GV dùng bảng phụ vẽ bảng 24,25,26 để HS giải bài tập _Đàm thọai _Gợi mở _Vấn ñaùp KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYMÔN : TOÁN HÌNH HỌC 7 NĂM HỌC : 2008-2009THCS Nguyễn Trãi Châu Đốc .An GiangTUẦNTIẾTTÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦUKIẾN THỨC TRỌNG TÂMĐỒ DÙNG DẠY HỌCBIỆN PHÁP GIẢNG DẠYBỔ SUNG SAU TIẾT DẠYGHI CHÚ16 17 18303132Ôn tập chương IÔn... Tỉ Số_59/31 1435: 7 310)435:4)21.25,1:)1())12,3(:04,2)dcba−−_GV đưa đề bài lên màn hình yêu cầu HS dùng dãy tỉ soá baèng nhau KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYMÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦNTIẾTTÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦUKIẾN THỨC TRỌNG TÂMĐỒ DÙNG DẠY HỌCBIỆN PHÁP GIẢNG DẠYBỔ SUNG SAU TIẾT DẠYGHI CHÚ19 41Thu Thập... đo góc, miếng bìa hình ∆ và kéo, Êke, phTừ trực quan, phân tích gợi mở, vấn đáp KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYMÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦNTIẾTTÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦUKIẾN THỨC TRỌNG TÂMĐỒ DÙNG DẠY HỌCBIỆN PHÁP GIẢNG DẠYBỔ SUNG SAU TIẾT DẠYGHI CHÚ16 33Đồ Thị Của Hàm Số Y=Ax (A ≠0)_Hiểu được khái niệm đồ thị của hàm số... chiếu của đường xiên Định lý 2 : quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu của chúng KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYMÔN : TOÁN HÌNH HỌC 7 NĂM HỌC : 2008-2009THCS Nguyễn Trãi Châu Đốc .An GiangTUẦNTIẾTTÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦUKIẾN THỨC TRỌNG TÂMĐỒ DÙNG DẠY HỌCBIỆN PHÁP GIẢNG DẠYBỔ SUNG SAU TIẾT DẠYGHI CHÚ 27 50 Luyện Tập _Biết vận dụng các định lý để giải các bài tập Thước thẳng , êke,bảng... _Luyện kó năng sử dụng định lý về tính chất 3 đường trung tuyếnThước thẳngÊke KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYPhần Đại số MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009Tổ Toán : THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giangTUẦNTIẾTTÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦUKIẾN THỨC TRỌNG TÂMĐỒ DÙNG DẠY HỌCBIỆN PHÁP GIẢNG DẠYBỔ SUNG SAU TIẾT DẠYGHI CHÚ1 1Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ (SHT)_Hiễu được khái niệm số hữu tỉ ,cách... lại các kiến thức trọng tâm đã học để HS thi HKI đạt chất lượng _Vấn đáp _Đàm thọai KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYMÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦNTIẾTTÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CẦUKIẾN THỨC TRỌNG TÂMĐỒ DÙNG DẠY HỌCBIỆN PHÁP GIẢNG DẠYBỔ SUNG SAU TIẾT DẠYGHI CHÚ21 45Biểu Đồ_Biết lập được biểu đồ dựa vào giá trị và tần số của chúng_HS . sách thiết kế bài giảng tóan 7 _Đàm thọai ,gợi mở _Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009 Tổ Toán :THCS. làm bài tập 96, 97 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN : TOÁN ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2008-2009 Tổ Toán :THCS NGUYỄN TRÃI.Châu Đốc .An giang TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch giảng dạy bộ môn Toán 7 (08-09) (up lại), Kế hoạch giảng dạy bộ môn Toán 7 (08-09) (up lại), Kế hoạch giảng dạy bộ môn Toán 7 (08-09) (up lại)

Bình luận về tài liệu ke-hoach-giang-day-bo-mon-toan-7-08-09-up-lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP