Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

142 379 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2017, 12:33

Header Page of 146 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Hằng QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2013 Footer Page of 146 Header Page of 146 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Hằng QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Mã số: Quản lý Giáo dục 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ THU MAI Thành phố Hồ Chí Minh – 2013 Footer Page of 146 Header Page of 146 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu cá nhân có hỗ trợ hướng dẫn tận tình từ phía Giảng viên hướng dẫn TS Trần Thị Thu Mai Các số liệu, bảng biểu đề tài chưa công bố kết công trình nghiên cứu trước Bên cạnh đó, có sử dụng số tài liệu, kết nghiên cứu số tác giả, tổ chức, quan nhà nước thể rõ ràng phần trích dẫn tài liệu tham khảo Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn kết nghiên cứu trước Hội đồng Tp.HCM, tháng 09/2013 Tác giả Nguyễn Thị Hằng Footer Page of 146 Header Page of 146 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC 11 1.1 Lịch sử nghiên cứu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 11 1.1.1 Trên giới 11 1.1.2 Trong nước 14 1.2 Các khái niệm nghiên cứu khoa học của Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 16 1.2.1 Các khái niệm 16 1.2.2 Hoạt động NCKH GV trường CĐ – ĐH 17 1.3 Vai trò hoạt động nghiên cứu khoa học cần thiết phải tăng cường trình quản lý nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 21 1.3.1 Vai trò hoạt động nghiên cứu khoa học 21 1.3.2 Sự cần thiết phải tăng cường trình quản lý nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 23 1.4 Một số lý luận quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cuả Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 24 1.4.1 Chủ thể quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cuả Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 24 1.4.2 Mục tiêu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cuả Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 28 1.4.3 Nội dung quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cuả Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 29 Footer Page of 146 Header Page of 146 1.4.4 Phương pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 33 1.4.5 Công cụ quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐ – ĐH 36 1.4.6 Chức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 37 1.4.7 Quá trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 40 1.4.8 Kết quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TPHCM 45 2.1 Tổng quan trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 45 2.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 49 2.3 Thực trạng công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 51 2.3.1 Đánh giá quan tâm nhận thức Cán quản lý quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên 51 2.3.2 Quan điểm Cán quản lý yếu tố tác động đến công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên 53 2.3.3 Mức độ quan tâm nhóm khách thể việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên 56 2.3 Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 57 2.4 Kết nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 60 2.4.1 Một số kết quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên 60 2.4.2 Theo Quá trình quản lý 63 2.5 Nguyên nhân hạn chế 71 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG PHCM 74 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 74 3.1.1 Cơ sở lý luận 74 3.1.2 Cơ sở pháp lý 74 3.1.3 Cơ sở thực tiễn 75 3.2 Những biện pháp đề xuất 76 Footer Page of 146 Header Page of 146 3.2.1 Nâng cao nhận thức quan trọng việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 76 3.2.2 Nâng cao lực nghiên cứu khoa học Giảng viên, trọng khuyến khích đề tài mang tính ứng dụng cao vào thực tiễn 76 3.2.3 Hoàn thiện mặt tổ chức nâng cao vai trò phận quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường 77 3.2.4 Hỗ trợ tài liệu, kinh phí, sách hỗ trợ, động viên thời gian cho nghiên cứu khoa học Giảng viên, xây dựng thêm phòng thực hành phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học 79 3.2.5 Xây dựng hệ thống đề tài khoa học tổ chức triển khai đề tài 80 3.2.6 Tăng cường công tác quản lý hoạt động NCKH cán bộ, GV 82 3.2.7 Tăng cường công tác ứng dụng phổ biến kết công trình nghiên cứu khoa học vào thực tiễn 83 3.2.8 Biện pháp khác 83 3.3 Tổ chức nghiên cứu kiểm nghiệm biện pháp 84 3.3.1 Tổ chức nghiên cứu 84 3.3.2 Kiểm nghiệm biện pháp 84 3.4 Đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 85 3.4.1 Kết khảo sát tính cần thiết biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 85 3.4.2 Kết khảo sát tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 86 3.5 Mối tương quan mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 88 3.5.1 Đối với đội ngũ Cán quản lý trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM88 3.5.2 Đối với đội ngũ Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 101 Footer Page of 146 Header Page of 146 CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐSPTW TPHCM : Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM CBQL : Cán quản lý CĐ – ĐH : Cao đẳng – Đại học ĐTB : Điểm trung bình GV : Giảng viên GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo NCKH : Nghiên cứu khoa học QLKH&HTQT : Quản lý khoa học Hợp tác quốc tế Footer Page of 146 Header Page of 146 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài NCKH có tầm quan trọng đặc biệt giáo dục đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà tạo tri thức mới, sản phẩm phục vụ cho phát triển nhân loại Với tầm quan trọng vậy, Nghị Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành TW khóa VIII Đảng Cộng sản có nêu: “Các trường Đại học phải trung tâm NCKH, công nghệ, chuyển giao ứng dụng công nghệ vào sản xuất đời sống” Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị số 20NQ/TW) phát triển khoa học công nghệ phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Trong nhấn mạnh quan điểm “Phát triển ứng dụng khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc; nội dung cần ưu tiên tập trung đầu tư trước bước hoạt động ngành, cấp Sự lãnh đạo Đảng, lực quản lý Nhà nước tài năng, tâm huyết đội ngũ cán khoa học công nghệ đóng vai trò định thành công nghiệp phát triển khoa học công ngh Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đổi quản lý giáo dục đại học năm 2010 – 2020 nêu rõ “Nâng cao lực quản lý hiệu công tác nghiên cứu khoa học trường đại học, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” Để tạo nguồn lực cho nghiệp giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, Nghị 14/QĐ – CP Chính phủ ngày 02/11/2005 việc đổi mới, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 xác định: “Nâng cao rõ rệt qui mô, hiệu hoạt động khoa học công nghệ sở giáo dục đại học Các trường đại học phải trung tâm nghiên cứu khoa học mạnh nước” Thực tiễn trường CĐ – ĐH hoạt động NCKH đường hiệu nhanh để nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển lực sư phạm người làm công tác giảng dạy giáo dục NCKH hai tiêu chí để đánh giá chất lượng nhà trường việc nâng cao đảm bảo chất lượng trình đào tạo Mối quan hệ đào tạo NCKH mối quan hệ hữu cơ, gắn bó mật thiết có tác dụng tương hỗ, thúc đẩy phát triển Quyết định số 840/QĐ-CĐSPTW-TCHC, ngày 02 tháng 11 năm 2011 Hiệu Footer Page of 146 Header Page of 146 trưởng trường CĐSPTW TPHCM ký ban hành Kế hoạch phát triển trường CĐSPTW TPHCM giai đoạn 2011 – 2015 nhận thức rõ tầm quan trọng công tác NCKH, trường CĐSPTW TPHCM xác định nơi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, trung tâm NCKH dịch vụ giáo dục phát triển trẻ em Theo định hướng đó, trường CĐSPTW TPHCM trọng đến công tác quản lý hoạt động chuyên môn GV đặc biệt hoạt động giảng dạy NCKH Trong năm qua, hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM đạt số thành tựu đáng kể, hoạt động NCKH góp phần bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc kết hợp chặt chẽ NCKH với giảng dạy phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương thông qua đề tài nghiên cứu triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ Để có nhiều biện pháp quản lý hoạt động NCKH trường CĐSPTW TPHCM áp dụng khai thác cách triệt để, hiệu hợp lý, nên việc nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM” cần thiết Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM, từ đề xuất số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Quá trình quản lý hoạt động NCKH trường Cao đẳng 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng quản lý hoạt động NCKH trường CĐSPTW TPHCM Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý hoạt động NCKH GV - Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM - Đề xuất số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM Giả thuyết khoa học Công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM thời gian qua đạt kết định Footer Page of 146 Header Page 10 of 146 Ưu điểm: Hàng năm trường trì hoạt động NCKH GV Hạn chế: Số lượng GV tham gia chưa đồng đều, tập trung nhiều GV trẻ Nguyên nhân: Nguồn kinh phí cho NCKH GV phụ thuộc nhiều vào ngân sách nhà nước Quỹ thời gian cho GV vừa giảng dạy NCKH không đủ Các thủ tục, quy định NCKH rườm rà, nặng hình thức Nếu xác định biện pháp quản lý cách phù hợp khắc phục hạn chế trên, góp phần nâng cao hiệu cho công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 6.1 Cơ sở phương pháp luận 6.1.1 Quan điểm hệ thống – cấu trúc Hoạt động NCKH vận động phát triển mối quan hệ NCKH đào tạo, NCKH gắn với thực tiễn giáo dục… Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động NCKH cho GV cần đến yếu tố như: chức quản lý, mục tiêu, nội dung, chương trình kế hoạch giáo dục, phương pháp, phương tiện hình thức tổ chức, kiểm tra đánh giá kết hoạt động NCKH GV Tất yếu tố nằm mối quan hệ tác động qua lại theo qui luật định, có tác động tổng hợp đến tất yếu tố tạo nên chất lượng hiệu 6.1.2 Quan điểm thực tiễn Khảo sát thực trạng hoạt động công tác quản lý NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM để phát mâu thuẫn, khó khăn vướng mắc thực tiễn giáo dục Trên sở thực tiễn so sánh với lý luận đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động Như xuất phát từ quan điểm thực tiễn, luận văn ý mặt sau đây: - Phân tích tình hình thực tế công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM - Thực trạng quản lý công tác NCKH khảo sát sở tiêu chí khoa học đo lường - Đề xuất số biện pháp hoạt động thực tiễn nhà quản lý Footer Page 10 of 146 Header Page 128 of 146 thời gian; thủ tục thủ tục rườm rà; quản lý nặng hình thức thực tế Total 1 2.1 2.1 2.1 2.1 95.7 97.9 47 2.1 100.0 2.1 100.0 100.0 Quan điểm GV mức độ cần thiết biện pháp (nâng cao nhận thức quan trọng việc quản lý hoạt động NCKH GV) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Frequency Valid Missing Total Còn phân vân Cần thiết Rất cần thiết Total System 14 19 34 13 47 Percent 2.1 29.8 40.4 72.3 27.7 100.0 Valid Percent 2.9 41.2 55.9 100.0 Cumulative Percent 2.9 44.1 100.0 Quan điểm GV mức độ cần thiết biện pháp (nâng cao lực NCKH GV) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Còn phân vân 2.1 2.9 2.9 Cần thiết 19.1 26.5 29.4 Rất cần thiết 24 51.1 70.6 100.0 Total 34 72.3 100.0 Missing System 13 27.7 Total 47 100.0 Quan điểm GV mức độ cần thiết biện pháp (hoàn thiện mặt tổ chức nâng cao vai trò phận quản lý NCKH) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Frequency Valid Missing Total Còn phân vân Cần thiết Rất cần thiết Total System 17 16 34 13 47 Percent 2.1 36.2 34.0 72.3 27.7 100.0 Valid Percent 2.9 50.0 47.1 100.0 Cumulative Percent 2.9 52.9 100.0 Quan điểm GV mức độ cần thiết biện pháp (hỗ trợ tài liệu, kinh phí, sách hỗ trợ, động viên) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Frequency Valid Missing Total Còn phân vân Cần thiết Rất cần thiết Total System 11 22 34 13 47 Percent 2.1 23.4 46.8 72.3 27.7 100.0 Valid Percent 2.9 32.4 64.7 100.0 Cumulative Percent 2.9 35.3 100.0 Quan điểm GV mức độ cần thiết biện pháp (xây dựng hệ thống đề tài khoa học tổ chức triển khai đề tài) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Frequency Valid Missing Total Cần thiết Rất cần thiết Total System 24 10 34 13 47 Percent 51.1 21.3 72.3 27.7 100.0 Valid Percent 70.6 29.4 100.0 Cumulative Percent 70.6 100.0 Quan điểm GV mức độ cần thiết biện pháp (tăng cường công tác quản lý hoạt động NCKH cán bộ, GV) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Frequency Footer Page 128 of 146 126 Percent Valid Cumulative Header Page 129 of 146 Percent Valid Missing Total Còn phân vân Cần thiết Rất cần thiết Total System 18 12 34 13 47 8.5 38.3 25.5 72.3 27.7 100.0 11.8 52.9 35.3 100.0 Percent 11.8 64.7 100.0 Quan điểm GV mức độ cần thiết biện pháp (tăng cường công tác ứng dụng phổ biến kết công trình NCKH) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Frequency Valid Missing Total Cần thiết Rất cần thiết Total System 12 22 34 13 47 Percent 25.5 46.8 72.3 27.7 100.0 Valid Percent 35.3 64.7 100.0 Cumulative Percent 35.3 100.0 Quan điểm GV mức độ cần thiết biện pháp (biện pháp khác) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Còn phân vân 4.3 5.9 5.9 Cần thiết 21 44.7 61.8 67.6 Rất cần thiết 11 23.4 32.4 100.0 Total 34 72.3 100.0 Missing System 13 27.7 Total 47 100.0 Quan điểm GV mức độ khả thi biện pháp (nâng cao nhận thức quan trọng việc quản lý hoạt động NCKH GV) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Frequency Valid Missing Total Còn phân vân Cần thiết Rất cần thiết Total System 19 11 34 13 47 Percent 8.5 40.4 23.4 72.3 27.7 100.0 Valid Percent 11.8 55.9 32.4 100.0 Cumulative Percent 11.8 67.6 100.0 Quan điểm GV mức độ khả thi biện pháp (nâng cao lực NCKH GV) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Còn phân vân 4.3 5.9 5.9 Cần thiết 20 42.6 58.8 64.7 Rất cần thiết 12 25.5 35.3 100.0 Total 34 72.3 100.0 Missing System 13 27.7 Total 47 100.0 Quan điểm GV mức độ khả thi biện pháp (hoàn thiện mặt tổ chức nâng cao vai trò phận quản lý NCKH) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Frequency Valid Missing Total Còn phân vân Cần thiết Rất cần thiết Total System 18 34 13 47 Percent 14.9 38.3 19.1 72.3 27.7 100.0 Valid Percent 20.6 52.9 26.5 100.0 Cumulative Percent 20.6 73.5 100.0 Quan điểm GV mức độ khả thi biện pháp (hỗ trợ tài liệu, kinh phí, sách hỗ trợ, động viên) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Footer Page 129 of 146 127 Header Page 130 of 146 Frequency Valid Missing Total Còn phân vân Cần thiết Rất cần thiết Total System 12 21 34 13 47 Percent 2.1 25.5 44.7 72.3 27.7 100.0 Valid Percent 2.9 35.3 61.8 100.0 Cumulative Percent 2.9 38.2 100.0 Quan điểm GV mức độ khả thi biện pháp (xây dựng hệ thống đề tài khoa học tổ chức triển khai đề tài) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Frequency Valid Missing Total Còn phân vân Cần thiết Rất cần thiết Total System 18 12 34 13 47 Percent 8.5 38.3 25.5 72.3 27.7 100.0 Valid Percent 11.8 52.9 35.3 100.0 Cumulative Percent 11.8 64.7 100.0 Quan điểm GV mức độ khả thi biện pháp (tăng cường công tác quản lý hoạt động NCKH cán bộ, GV) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Frequency Valid Missing Total Còn phân vân Cần thiết Rất cần thiết Total System 20 34 13 47 Percent 10.6 42.6 19.1 72.3 27.7 100.0 Valid Percent 14.7 58.8 26.5 100.0 Cumulative Percent 14.7 73.5 100.0 Quan điểm GV mức độ khả thi biện pháp (tăng cường công tác ứng dụng phổ biến kết công trình NCKH) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Frequency Valid Missing Total Còn phân vân Cần thiết Rất cần thiết Total System 20 34 13 47 Percent 10.6 19.1 42.6 72.3 27.7 100.0 Valid Percent 14.7 26.5 58.8 100.0 Cumulative Percent 14.7 41.2 100.0 Quan điểm GV mức độ khả thi biện pháp (biện pháp khác) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Còn phân vân 8.5 11.8 11.8 Cần thiết 16 34.0 47.1 58.8 Rất cần thiết 14 29.8 41.2 100.0 Total 34 72.3 100.0 Missing System 13 27.7 Total 47 100.0 Footer Page 130 of 146 128 Header Page 131 of 146 Phụ lục Frequency Table Đơn vị Percent 8.0 24.0 Valid Percent 8.0 24.0 Cumulative Percent 8.0 32.0 16.0 16.0 48.0 3 1 12.0 12.0 4.0 4.0 12.0 12.0 4.0 4.0 60.0 72.0 76.0 80.0 25 8.0 12.0 100.0 8.0 12.0 100.0 88.0 100.0 19 25 Percent 24.0 76.0 100.0 Valid Percent 24.0 76.0 100.0 Cumulative Percent 24.0 100.0 16 25 Percent 24.0 64.0 12.0 100.0 Valid Percent 24.0 64.0 12.0 100.0 Cumulative Percent 24.0 88.0 100.0 15 24 25 Percent 36.0 60.0 96.0 4.0 100.0 Valid Percent 37.5 62.5 100.0 Cumulative Percent 37.5 100.0 3 11 25 Percent 12.0 12.0 32.0 44.0 100.0 Valid Percent 12.0 12.0 32.0 44.0 100.0 Cumulative Percent 12.0 24.0 56.0 100.0 Frequency Valid Ban giám hiệu Khoa Giáo dục Mầm non Khoa Giáo dục Đặc biệt Khoa Âm nhạc Khoa Cơ Khoa Tiếng Anh Bộ môn Kinh tế gia đình Khoa Mỹ thuật Phòng QLKH&HTQT Total Giới tính Frequency Valid Nam Nữ Total Học vị Frequency Valid Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Total Chức danh Frequency Valid Missing Total GV GV Total System Thâm niên công tác Frequency Valid năm 10 năm 11 - 15 năm Ttrên 20 năm Total quan điểm thầy/cô mức độ quan trọng công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học GV trường Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Bình thường 4.0 4.0 4.0 Quan trọng 12 48.0 48.0 52.0 Rất quan trọng 12 48.0 48.0 100.0 Total 25 100.0 100.0 Tự đánh giá mức độ hài lòng thân công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học GV trường Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Footer Page 131 of 146 129 Header Page 132 of 146 Valid Không hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Total 14 25 28.0 56.0 16.0 100.0 28.0 56.0 16.0 100.0 28.0 84.0 100.0 quan điểm thầy/cô mức độ tác động yếu tố thăng tiến đến công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học thân Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Rất 32.0 33.3 33.3 Trung bình 11 44.0 45.8 79.2 Nhiều 20.0 20.8 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 quan điểm thầy/cô mức độ tác động yếu tố lương phụ cấp khác đến công tác quản lý hoạt động khoa học thân Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Rất 24.0 25.0 25.0 Ít 16.0 16.7 41.7 Trung bình 11 44.0 45.8 87.5 Nhiều 12.0 12.5 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 quan điểm thầy/cô mức độ tác động yếu tố qui định quy chế đến công tác quản lý hoạt động khoa học thân Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Ít 12.0 12.5 12.5 Trung bình 24.0 25.0 37.5 Nhiều 12 48.0 50.0 87.5 Rất nhiều 12.0 12.5 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 quan điểm thầy/cô mức độ tác động yếu tố thời gian đến công tác quản lý hoạt động khoa học thân Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Ít 4.0 4.2 4.2 Trung bình 20.0 20.8 25.0 Nhiều 13 52.0 54.2 79.2 Rất nhiều 20.0 20.8 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 quan điểm thầy/cô mức độ tác động yếu tố tạo điều kiện công tác người quản lý đến hoạt động nghiên cứu khoa học thân Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Ít 4.0 4.2 4.2 Trung bình 10 40.0 41.7 45.8 Nhiều 10 40.0 41.7 87.5 Rất nhiều 12.0 12.5 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 quan điểm thầy/cô mức độ tác động yếu tố giúp đỡ đồng nghiệp đến hoạt động nghiên cứu khoa học thân Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Ít 8.0 8.3 8.3 Trung bình 11 44.0 45.8 54.2 Nhiều 32.0 33.3 87.5 Footer Page 132 of 146 130 Header Page 133 of 146 Missing Total Rất nhiều Total System 24 25 12.0 96.0 4.0 100.0 12.5 100.0 100.0 quan điểm thầy/cô mức độ tác động yếu tố khó khăn nhiệm vụ đến hoạt động nghiên cứu khoa học thân Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Rất 4.0 4.2 4.2 Ít 8.0 8.3 12.5 Trung bình 11 44.0 45.8 58.3 Nhiều 28.0 29.2 87.5 Rất nhiều 12.0 12.5 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 quan điểm thầy/cô mức độ tác động yếu tố khác đến hoạt động nghiên cứu khoa học thân Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Ít 4.0 8.3 8.3 Trung bình 10 40.0 83.3 91.7 Nhiều 4.0 8.3 100.0 Total 12 48.0 100.0 Missing System 13 52.0 Total 25 100.0 Tự đánh giá thầy/cô hiệu công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trường Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Yếu 4.0 4.0 4.0 Trung bình 36.0 36.0 40.0 Khá 28.0 28.0 68.0 Tốt 32.0 32.0 100.0 Total 25 100.0 100.0 Tự đánh giá thầy/cô hiệu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học GV trường theo chức quản lý: lập kế hoạch Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Yếu 12.0 12.0 12.0 Trung bình 12.0 12.0 24.0 Khá 11 44.0 44.0 68.0 Tốt 32.0 32.0 100.0 Total 25 100.0 100.0 Tự đánh giá thầy/cô hiệu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học GV trường theo chức quản lý: tổ chức thực Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Yếu 8.0 8.0 8.0 Trung bình 24.0 24.0 32.0 Khá 36.0 36.0 68.0 Tốt 32.0 32.0 100.0 Total 25 100.0 100.0 Tự đánh giá thầy/cô hiệu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học GV trường theo chức quản lý: đạo, theo dõi việc thực kế hoạch Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Yếu 12.0 12.0 12.0 Trung bình 20.0 20.0 32.0 Khá 11 44.0 44.0 76.0 Tốt 24.0 24.0 100.0 Total 25 100.0 100.0 Tự đánh giá thầy/cô hiệu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học GV trường theo chức quản lý: kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch Frequency Percent Valid Cumulative Footer Page 133 of 146 131 Header Page 134 of 146 Valid Yếu Trung bình Khá Tốt Total 9 25 12.0 16.0 36.0 36.0 100.0 Percent 12.0 16.0 36.0 36.0 100.0 Percent 12.0 28.0 64.0 100.0 Tự đánh giá thầy/cô mức độ quan tâm nhóm khách thể (BGH đặc biệt hiệu phó phụ trách công tác NCKH) việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học GV Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Hoàn toàn không 4.0 4.2 4.2 quan tâm Bình thường 20.0 20.8 25.0 Quan tâm 24.0 25.0 50.0 Rất quan tâm 12 48.0 50.0 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 Tự đánh giá thầy/cô mức độ quan tâm nhóm khách thể (Ban chủ nhiệm khoa) việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học GV Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Bình thường 11 44.0 45.8 45.8 Quan tâm 10 40.0 41.7 87.5 Rất quan tâm 12.0 12.5 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 Tự đánh giá thầy/cô mức độ quan tâm nhóm khách thể (Trưởng môn) việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học GV Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Bình thường 13 52.0 56.5 56.5 Quan tâm 32.0 34.8 91.3 Rất quan tâm 8.0 8.7 100.0 Total 23 92.0 100.0 Missing System 8.0 Total 25 100.0 Tự đánh giá thầy/cô mức độ quan tâm nhóm khách thể (Quản lý phòng NCKH&HTQT) việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học GV Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Không quan tâm 4.0 4.0 4.0 Bình thường 28.0 28.0 32.0 Quan tâm 32.0 32.0 64.0 Rất quan tâm 36.0 36.0 100.0 Total 25 100.0 100.0 Tự đánh giá thầy/cô mức độ quan tâm nhóm khách thể (chuyên viên phụ trách NCKH thuộc phòng NCKH&HTQT) việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học GV Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Không quan tâm 12.0 12.0 12.0 Bình thường 20.0 20.0 32.0 Quan tâm 11 44.0 44.0 76.0 Rất quan tâm 24.0 24.0 100.0 Total 25 100.0 100.0 Tự đánh giá thầy/cô mức độ thực hoạt động (phổ biến kế hoạch cho việc quản lý) quản lý hoạt động NCKH BGH, BCN Khoa, TBM, Phòng QLKH&HTQT Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Yếu 12.0 12.5 12.5 Trung bình 16.0 16.7 29.2 Khá 32.0 33.3 62.5 Tốt 36.0 37.5 100.0 Footer Page 134 of 146 132 Header Page 135 of 146 Missing Total Total System 24 25 96.0 4.0 100.0 100.0 Tự đánh giá thầy/cô mức độ thực hoạt động (phân công nhiệm vụ rõ ràng việc quản lý) quản lý hoạt động NCKH BGH, BCN Khoa, TBM, Phòng QLKH&HTQT Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Yếu 12.0 12.5 12.5 Trung bình 24.0 25.0 37.5 Khá 32.0 33.3 70.8 Tốt 28.0 29.2 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 Tự đánh giá thầy/cô mức độ thực hoạt động (hướng dẫn GV thực kế hoạch quản lý) quản lý hoạt động NCKH BGH, BCN Khoa, TBM, Phòng QLKH&HTQT Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Yếu 4.0 4.2 4.2 Trung bình 32.0 33.3 37.5 Khá 11 44.0 45.8 83.3 Tốt 16.0 16.7 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 Tự đánh giá thầy/cô mức độ thực hoạt động (theo dõi đôn đốc GV thực kế hoạch) quản lý hoạt động NCKH BGH, BCN Khoa, TBM, Phòng QLKH&HTQT Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Yếu 4.0 4.2 4.2 Trung bình 28.0 29.2 33.3 Khá 10 40.0 41.7 75.0 Tốt 24.0 25.0 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 Tự đánh giá thầy/cô mức độ thực hoạt động (ra định điều chỉnh công tác quản lý) quản lý hoạt động NCKH BGH, BCN Khoa, TBM, Phòng QLKH&HTQT Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Trung bình 36.0 37.5 37.5 Khá 36.0 37.5 75.0 Tốt 24.0 25.0 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 Tự đánh giá thầy/cô mức độ thực hoạt động (động viên khuyến khích GV thực nhiệm vụ NCKH) quản lý hoạt động NCKH BGH, BCN Khoa, TBM, Phòng QLKH&HTQT Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Yếu 4.0 4.2 4.2 Trung bình 36.0 37.5 41.7 Khá 20.0 20.8 62.5 Tốt 36.0 37.5 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 Tự đánh giá thầy/cô mức độ thực hoạt động (tổ chức hỗ trợ tình hình thực tiến độ NCKH) quản lý hoạt động NCKH BGH, BCN Khoa, TBM, Phòng QLKH&HTQT Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Yếu 8.0 8.3 8.3 Trung bình 36.0 37.5 45.8 Khá 28.0 29.2 75.0 Tốt 24.0 25.0 100.0 Total 24 96.0 100.0 Footer Page 135 of 146 133 Header Page 136 of 146 Missing Total System 25 4.0 100.0 Tự đánh giá thầy/cô mức độ thực hoạt động (chế độ khen thưởng xử phạt hợp lý công tác NCKH) quản lý hoạt động NCKH BGH, BCN Khoa, TBM, Phòng QLKH&HTQT Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Yếu 8.0 8.7 8.7 Trung bình 11 44.0 47.8 56.5 Khá 36.0 39.1 95.7 Tốt 4.0 4.3 100.0 Total 23 92.0 100.0 Missing System 8.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ hạn chế (thủ tục quản lý rườm rà phức tạp) công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TP.HCM Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Rất 4.0 4.2 4.2 Ít 32.0 33.3 37.5 Trung bình 24.0 25.0 62.5 Nhiều 28.0 29.2 91.7 Rất nhiều 8.0 8.3 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ hạn chế (cách thức đánh giá đề tài chưa thật khách quan xác) công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TP.HCM Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Rất 4.0 4.2 4.2 Ít 12 48.0 50.0 54.2 Trung bình 32.0 33.3 87.5 Nhiều 4.0 4.2 91.7 Rất nhiều 8.0 8.3 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ hạn chế (cách thức chuyển giao kết đề tài nghiên cứu chưa thực thi) công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TP.HCM Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Ít 24.0 25.0 25.0 Trung bình 32.0 33.3 58.3 Nhiều 20.0 20.8 79.2 Rất nhiều 20.0 20.8 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ hạn chế (việc tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ công tác NCKH chưa rành mạch) công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TP.HCM Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Rất 16.0 16.7 16.7 Ít 12.0 12.5 29.2 Trung bình 10 40.0 41.7 70.8 Nhiều 8.0 8.3 79.2 Rất nhiều 20.0 20.8 100.0 Total 24 96.0 100.0 Missing System 4.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ hạn chế (quản lý nặng hình thức) công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TP.HCM Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Rất 16.0 16.7 16.7 Ít 16.0 16.7 33.3 Footer Page 136 of 146 134 Header Page 137 of 146 Missing Total Trung bình Nhiều Rất nhiều 6.00 Total System 11 1 24 25 44.0 12.0 4.0 4.0 96.0 4.0 100.0 45.8 12.5 4.2 4.2 100.0 79.2 91.7 95.8 100.0 Quan điểm thầy/cô khó khăn công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TP.HCM Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid 17 68.0 68.0 68.0 - tải GV, 4.0 4.0 72.0 thời gian đầu tư cho NCKH; Không GV thờ với nhiệm vụ NCKH mình; chế khen thưởng, xử phạt (chế tài) chưa hoàn thiện nguồn lực liên 4.0 4.0 76.0 quan đến hoạt động NCKH đội ngũ GV trường chủ nhiệm đề tài 4.0 4.0 80.0 chưa thực tiến độ chưa có chế độ khen 4.0 4.0 84.0 thưởng, hình thức chế tài hợp lý cấp chưa 4.0 4.0 88.0 thực quan tâm nhiều; công việc giảng dạy kiêm nhiệm nhiều; kinh phí ít; thời gian hạn chế tải GV, 4.0 4.0 92.0 thói quen đầu tư cho NCKH; không GV thờ với nhiệm vụ NCKH mình; chế khen thưởng, xử phạt chưa hoàn thiện thời gian; thủ tục 4.0 4.0 96.0 thủ tục cần đơn giản 4.0 4.0 100.0 toán kinh phí; nặng nề lý luận; chưa có định hướng NC cho đơn vị phận; định hướng theo NC thực tiễn lực GV Total 25 100.0 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ cần thiết biện pháp (nâng cao nhận thức quan trọng việc quản lý hoạt động NCKH GV) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Không cần thiết 4.0 4.5 4.5 Còn phân vân 8.0 9.1 13.6 Cần thiết 36.0 40.9 54.5 Rất cần thiết 10 40.0 45.5 100.0 Total 22 88.0 100.0 Missing System 12.0 Footer Page 137 of 146 135 Header Page 138 of 146 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ cần thiết biện pháp (nâng cao lực NCKH GV) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Cần thiết 24.0 27.3 27.3 Rất cần thiết 16 64.0 72.7 100.0 Total 22 88.0 100.0 Missing System 12.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ cần thiết biện pháp (hoàn thiện mặt tổ chức nâng cao vai trò phận quản lý NCKH) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Không cần thiết 4.0 4.5 4.5 Cần thiết 11 44.0 50.0 54.5 Rất cần thiết 10 40.0 45.5 100.0 Total 22 88.0 100.0 Missing System 12.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ cần thiết biện pháp (hỗ trợ tài liệu, kinh phí, sách hỗ trợ, động viên) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Còn phân vân 4.0 4.5 4.5 Cần thiết 12 48.0 54.5 59.1 Rất cần thiết 36.0 40.9 100.0 Total 22 88.0 100.0 Missing System 12.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ cần thiết biện pháp (xây dựng hệ thống đề tài khoa học tổ chức triển khai đề tài) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Cần thiết 13 52.0 59.1 59.1 Rất cần thiết 36.0 40.9 100.0 Total 22 88.0 100.0 Missing System 12.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ cần thiết biện pháp (tăng cường công tác quản lý hoạt động NCKH cán bộ, GV) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Hoàn toàn không cần 4.0 4.5 4.5 thiết Không cần thiết 8.0 9.1 13.6 Còn phân vân 12.0 13.6 27.3 Cần thiết 36.0 40.9 68.2 Rất cần thiết 28.0 31.8 100.0 Total 22 88.0 100.0 Missing System 12.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ cần thiết biện pháp (tăng cường công tác ứng dụng phổ biến kết công trình NCKH) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Còn phân vân 8.0 9.1 9.1 Cần thiết 32.0 36.4 45.5 Rất cần thiết 12 48.0 54.5 100.0 Total 22 88.0 100.0 Missing System 12.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ cần thiết biện pháp (biện pháp khác) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Frequency Percent Valid Cumulative Footer Page 138 of 146 136 Header Page 139 of 146 Valid Missing Total Còn phân vân Cần thiết Rất cần thiết Total System 10 22 25 16.0 40.0 32.0 88.0 12.0 100.0 Percent 18.2 45.5 36.4 100.0 Percent 18.2 63.6 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ khả thi biện pháp (nâng cao nhận thức quan trọng việc quản lý hoạt động NCKH GV) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Không cần thiết 4.0 4.8 4.8 Còn phân vân 16.0 19.0 23.8 Cần thiết 11 44.0 52.4 76.2 Rất cần thiết 20.0 23.8 100.0 Total 21 84.0 100.0 Missing System 16.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ khả thi biện pháp (nâng cao lực NCKH GV) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Cần thiết 12 48.0 57.1 57.1 Rất cần thiết 36.0 42.9 100.0 Total 21 84.0 100.0 Missing System 16.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ khả thi biện pháp (hoàn thiện mặt tổ chức nâng cao vai trò phận quản lý NCKH) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Không cần thiết 4.0 4.8 4.8 Cần thiết 15 60.0 71.4 76.2 Rất cần thiết 20.0 23.8 100.0 Total 21 84.0 100.0 Missing System 16.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ khả thi biện pháp (hỗ trợ tài liệu, kinh phí, sách hỗ trợ, động viên) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Cần thiết 13 52.0 59.1 59.1 Rất cần thiết 36.0 40.9 100.0 Total 22 88.0 100.0 Missing System 12.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ khả thi biện pháp (xây dựng hệ thống đề tài khoa học tổ chức triển khai đề tài) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Còn phân vân 8.0 9.1 9.1 Cần thiết 13 52.0 59.1 68.2 Rất cần thiết 28.0 31.8 100.0 Total 22 88.0 100.0 Missing System 12.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ khả thi biện pháp (tăng cường công tác quản lý hoạt động NCKH cán bộ, GV) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Hoàn toàn không cần 4.0 4.5 4.5 thiết Không cần thiết 8.0 9.1 13.6 Còn phân vân 12.0 13.6 27.3 Cần thiết 10 40.0 45.5 72.7 Rất cần thiết 24.0 27.3 100.0 Footer Page 139 of 146 137 Header Page 140 of 146 Missing Total Total System 22 25 88.0 12.0 100.0 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ khả thi biện pháp (tăng cường công tác ứng dụng phổ biến kết công trình NCKH) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Còn phân vân 4.0 4.8 4.8 Cần thiết 11 44.0 52.4 57.1 Rất cần thiết 36.0 42.9 100.0 Total 21 84.0 100.0 Missing System 16.0 Total 25 100.0 Quan điểm thầy/cô mức độ khả thi biện pháp (biện pháp khác) nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Còn phân vân 16.0 19.0 19.0 Cần thiết 10 40.0 47.6 66.7 Rất cần thiết 28.0 33.3 100.0 Total 21 84.0 100.0 Missing System 16.0 Total 25 100.0 Footer Page 140 of 146 138 Header Page 141 of 146 Phụ lục - Quyết định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo số 06/QĐ/2001/BGD&ĐT ngày 21/3/2001 việc ban hành “Quy định tổ chức thực đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ” - Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 82/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2002 việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học vàcông nghệ chủ yếu danh mục chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn năm 2001 – 2005 - Nghị định Chính phủ số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Khoa học Công nghệ - Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 188/2002/QĐ-TTg ngày 31/12/2002 việc phê duyệt Chương trình hành động Chính phủ thực Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX khoa học công nghệ - Quyết định Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ số 07/2003/QĐ-BKH&CN ngày 3/4/2003 việc ban hành “Quy định việc xác định đề tài khoa học công nghệ dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước” - Quyết định Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ số 08/2003/QĐ-BKH&CN ngày 3/4/2003 việc ban hành “Quy định Phương thức làm việc Hội đồng khoa học công nghệ tư vấn xác định đề tài khoa học công nghệ dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước” - Quyết định Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học Chuyên nghiệp Dạy nghề số 901/QĐ ngày 4/8/1989 việc ban hành Quy định công tác nghiên cứu khoa học – lao động sản xuất chức nhiệm vụ, tổ chức máy đơn vị nghiên cứu khoa học – lao động sản xuất trường đại học - Quyết định Bộ trưởng Bộ GD&ĐT số 3107/GD&ĐT ngày 27/7/1994 ban hành quy định việc thực dự án sản xuất – thử nghiệm - Thông tư Bộ Tài số 73/198/TT-BTC ngày 27/5/1998 việc hướng dẫn chế độ quản lý tài doanh nghiệp Nhà nước sở đào tạo, sở nghiên cứu - Thông tư liên tịch Bộ Tài Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường số 12/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 13/2/2001 việc hướng dẫn quản lý tài nguồn kinh phí thu hồi từ nhiệm vụ khoa học, công nghệ Footer Page 141 of 146 139 Header Page 142 of 146 - Thông tư liên tịch Bộ Tài Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 hướng dẫn số chế độ chi tiêu nhiệm vụ khoa học công nghệ Footer Page 142 of 146 140 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Hằng QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành:... LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC 1.1 Lịch sử nghiên cứu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 1.1.1... thể quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cuả Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 24 1.4.2 Mục tiêu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cuả Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn