Nhận thức của anh (chị) về di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh? Liên hệ thực tế với một di tích mà anh chị có sự quan tâm

11 361 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2017, 16:50

... di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động nhằm phục hưng lại di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh bị hủy hoại sở liệu khoa học di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh... tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa- danh lam thắng cảnh 1.1 Một số khái niệm di tích lịch sủ văn hóa- danh lam thắng cảnh Khoản 3, thuộc Điều Luật Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung... thành di tích Đối với di tích cấp tỉnh, phải đồng ý văn quan có thẩm quyền văn hóa, thể thao du lịch cấp tỉnh; di tích quốc gia di tích quốc gia đặc biệt, phải đồng ý văn Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận thức của anh (chị) về di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh? Liên hệ thực tế với một di tích mà anh chị có sự quan tâm, Nhận thức của anh (chị) về di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh? Liên hệ thực tế với một di tích mà anh chị có sự quan tâm, Nhận thức của anh (chị) về di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh? Liên hệ thực tế với một di tích mà anh chị có sự quan tâm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn