TAI LIEU ANH VAN LOP 7 2015 2016

80 574 1
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2017, 16:58

GIỚI THIỆU 01 TIẾT•Đại từ nhân xưng (Personal Pronoun) •Đại từ tân ngữ •Đại từ sở hữu •Đại từ phản thân •Dưới đây là bảng tổng quan về 4 loại đại từ trong tiếng Anh:Đại từ nhân xưngĐại từ tân ngữĐại từ sở hữuĐại từ phản thânIMEMINEMYSELFWEUSOUROURSELVESYOUYOUYOURYOURSELFYOUYOUYOURYOURSELVESTHEYTHEMTHEIRTHEMSELVESHEHIMHISHIMSELFSHEHERHERHERSELFITITITSITSELF GIỚI THIỆU 01 TIẾT • Đại từ nhân xưng (Personal Pronoun) • Đại từ tân ngữ • Đại từ sở hữu • Đại từ phản thân • Dưới bảng tổng quan loại đại từ tiếng Anh: Đại từ nhân xưng Đại từ tân ngữ Đại từ sở hữu Đại từ phản thân I ME MINE MYSELF WE US OUR OURSELVES YOU YOU YOUR YOURSELF YOU YOU YOUR YOURSELVES THEY THEM THEIR THEMSELVES HE HIM HIS HIMSELF SHE HER HER HERSELF IT IT ITS ITSELF 1, Đại từ nhân xưng Khái niệm: Đại từ nhân xưng từ để xưng hô giao tiếp Ngôi thứ thuộc người nói, thứ hai thuộc người nghe, thứ ba thuộc người vật đồ vật mà người nói người nghe đề cập tới Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ nên nói chúng đại từ chủ ngữ - Ngôi thứ số : I ( tôi) Ex: I read book ( Tôi đọc sách) - Ngôi thứ số nhiều: We ( ) Ex: We are young ( Chúng trẻ) - Ngôi thứ hai số : You ( anh, chị, ) Ex: You and I ( Bạn ) - Ngôi thứ hai số nhiều: You ( bạn, bác, ông, ) Ex: You are my friends ( Các bạn bạn ) - Ngôi thứ ba số ít: + He: anh Ex: He is my boy friend ( Anh bạn trai tôi) + She: cô Ex: She is a teacher ( Cô giáo viên ) + It: Ex: It is my pen ( Nó bút ) - Ngôi thứ ba số nhiều : they ( họ, bọn họ, bọn chúng, ) Ex: They go to the zoo ( Họ tới sở thú ) * Lưu ý: - Khi muốn gọi người từ xa không nên gọi : "you, you " lịch Ta nên dùng Mr người nam, Miss hay Mrs người nữ - Đại từ " it " dùng vật, đồ vật, mang nghĩa " nó" nhiên không dùng người Trong Tiếng việt dùng " nó" để đó, tiếng anh dùng " he " làm nam, " she" nữ 2,Đại từ tân ngữ Khái niệm: Đại từ tân ngữ đại từ nhân xưng chúng không làm chủ ngữ mà chúng dùng làm tân ngữ hay bổ ngữ I - ME SHE HER HE HIM YOU - YOU IT - IT THEY THEM Example: - Do you know me? ( Bạn có biết không? ) -She go with them ( Cô họ ) - I love him ( Tôi yêu anh ) 3, Đại từ sở hữu Khái niệm: Người ta dùng đại từ sở hữu để tránh khỏi phải nhắc lại tính từ sở hữu danh từ đề cập trước Nó có nghĩa : mine: tôi, yours : ( ) bạn, Do chúng thay cho danh từ Không nên dùng đại từ sở hữu lẫn danh từ I -MINE WE OUR YOU YOUR THEY - THEIR HE HIS SHE HER IT ITS EX : Your book is new, but mine is old Quyển sách bạn sách cũ.“mine” = “my book” I like your car, but I don't like his Tôi thích xe anh không thích xe anh “his” = “his car” Her shoes are expensive Mine are cheap Giày cô đắt tiền Giày rẻ tiền “mine” = “my shoes” 4, Đại từ phản thânKhái niệm: Đại từ phản thân dùng đồng với chủ từ, túc từ tương ứng để nhấn mạnh chủ từ túc từ câu Myself tôi, tự thân - Chỉ người nói số Ourselves chúng tôi/ - Chỉ người nói số nhiều Yourself bạn, tự thân bạn - Chỉ người nghe số Yourselves bạn, tự bạn - Chỉ người nghe số nhiều Themselves họ, chúng nó, - Chỉ nhiều đối tượng nói tới Himself anh ấy, ông ấy, - Chỉ đối tượng nói tới giống đực Herself chị ấy, bà ấy, - Chỉ đối tượng nói tới giống Itself nó, - Chỉ đối tượng nói tới không rõ giới tính * Vị trí đại từ phản thân câu: - Đặt sau đại từ mà muốn nhấn mạnh: I myself saw his accident yesterday Chính thấy bị tai nạn hôm qua - Đặt sau túc từ động từ: I saw his accident myself yesterday Chính thấy bị tai nạn hôm qua - Đặt sau danh từ ta muốn nhấn mạnh: I heard his voice itself on the phone yesterday Tôi nghe tiếng nói điện thoại hôm qua Week: Period: Date: NGỮ PHÁP & BT TIẾNG ANH LỚP Thì SIMPLE PRESENT (Hiện đơn) - To be: thì, là, KĐ: S + am / is / are PĐ: S + am / is / are + not NV: Am / Is / Are + S …? - Động từ thường: KĐ: S + V1 / V(s/es) PĐ: S + don’t/ doesn’t + V1 NV: Do / Does + S + V1 …? PRESENT CONTINUOUS (Hiện tiếp diễn) KĐ: S + am / is / are + V-ing PĐ: S + am / is / are + not + Ving NV: Am / Is /Are + S + V-ing? SIMPLE PAST Cách dùng - thói quen - thật, chân lí Dấu hiệu - always, usually, often, sometimes, seldom, rarely (ít khi), seldom (hiếm khi), every, once (một lần), twice (hai lần) Ví dụ - She often gets up at am - The sun rises in the east (Mặt trời mọc hướng Đông) - hành động - at the moment, diễn now, right now, at present - Look! Nhìn - Listen! Lắng nghe - Now, we are learning English - She is cooking at the moment - hành động xảy - She went to - yesterday, last (Quá khứ đơn) chấm dứt khứ week, last month, …ago, in 1990, in the past, … London last year - Yesterday, he walked to school - hành động xảy tương lai - tomorrow (ngày mai), next, in 2015, tonight (tối nay), soon (sớm) … - He will come back tomorrow - We won’t go to school next Sunday - To be: KĐ: I / He / She / It + was You / We / They + were PĐ: S + wasn’t / weren’t NV: Was / were + S …? - Động từ thường: KĐ: S + V2 / V-ed PĐ: S + didn’t + V1 NV: Did + S + V1 ….? SIMPLE FUTURE (Tương lai đơn) KĐ: S + will / shall + V1 I will = I’ll PĐ: S + will / shall + not + V1 (won’t / shan’t + V1) NV: Will / Shall + S + V1 …? Week: Period: Date: * Một số động từ bất qui tắc chia khứ đơn: Nguyên Quá khứ mẫu - be - was / were - go - went - - did - have - had - see - saw - give - gave - take - took - teach - taught - eat - ate - send - sent - teach - taught - think - thought - buy - bought - cut - cut - make - made - drink - drank Nghĩa - thì, là, - - làm - có - nhìn thấy - cho - lấy - dạy - eaten - gửi - dạy - nghĩ - mua - cắt, chặt - làm - uống - get - put - tell - little - got - put - told - less - có, lấy - đặt, để - kể, bảo - TENSES (THÌ) THE SIMPLE PRESENT TENSE 1/ Verb Adverbs: every , always, often , normally, usually, sometimes, seldom, never, first, then Cách dùng: Thì đơn diễn tả chân lý , thật hiển nhiên Ví dụ: The sun ries in the East Tom comes from England Thì đơn diễn tả thói quen , hành động xảy thường xuyên Ví dụ: Mary often goes to school by bicycle I get up early every morning Lưu ý : ta thêm "es" sau động từ tận : O, S, X, CH, SH Thì đơn diễn tả lực người Ví dụ: He plays badminton very well Thì đơn diễn tả kế hoạch xếp trước tương lai thời khoá biểu , đặc biệt dùng với động từ di chuyển CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI -S VÀ -ES Có cách phát âm –s –es danh từ số nhiều: /s/, /z/, /iz/ => /iz/: es đứng sau danh từ tận âm xuýt: /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ E.g: watches, boxes, bridges, buses, crashes, buzzes,… => /s/: s đứng sau danh từ tận âm vô thanh: /p/, /f/, /t/, /k/, /ө/ E.g: cups, cats, books, beliefs, cloths,… => /z/: s đứng sau danh từ tận nguyên âm (a, e, i, o, u) phụ âm hữu lại: /b/, /v/, /ð/, /d/, /g/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /r/, /әu/, /ei/,… E.g: toys, answers, lessons, legs, trees, knives, ends, dreams, hills, songs,… Affirmative S + V0S/ES +O Negative S + do/does +not +V0 +O Interrogative Do/Does+S +V0 +O? Yes, S +do/does/No, S+do/doesn’t Notice: He/She/It + Vs/es/ do/does Practice: Exercise 1: Nina (walk)……walks………………….to school every day - Nina doesn’t walk to school every day - Does Nina walk to school every day? - Yes, She does/ No, She doesn’t I (listen)………………………………to music every night They (love)…………………… English He (study)……………………… Information Technology every night He (carry)…………………… a big TV You (ride)……………………a bike every day They (often sweep)………………………….the floor I (sometime use)………………………… this pen to draw Linda (take care) ………………………… of her sister regularly 10 John (rarely leave)……………… the country Exercise 1.I (usually go) to school - I usually go to school - I don’t usually go to school - Do you usually go to schoo? - Yes, I do/ No, I don’t They (visit) us often You (play) basketball once a week Tom (work) every day He (always tell) us funny stories She (never help) me with that! Martha and Kevin (swim) twice a week In this club people usually (dance) a lot Linda (take care) of her sister 10 John (rarely leave) the country 2/ TO BE I am We are You are He/ She/ It is You are They are Affirmative S + am/ is/ are +O Negative S + am/is/are + not +O Interrogative Am/is/are+ S +O? Yes, S +am/is/are No, S+am/is/are + not Lan (be)…………is………….my sister Lan is not my sister Is Lan my sister Yes, She is/ No, She isn’t They ………………… my cousins (be) I………………… good at Math ( be) 4.You (be)………….a teacher 5.He (be)………… a good student 6.It (be)……………… a pen My friends……………… friendly ( be) I and Mai ………………friends (be) It…………… a table (be) 10 We (be)………………students of Yen Vien Secondary School - THE PRESENT CONTINUOUS/ PROGRESSVISE ADVERBS: - at this moment - at the moment - at this time - today - now - right now - for the time being (now) - Listen! • Look! Cách dùng tiếp diễn • Thì tiếp diễn tả hành động diễn kéo dài dài thời gian Ex: The children are playing football now • Thì thường sau câu đề nghị, mệnh lệnh Ex: Look! the child is crying Be quiet! The baby is sleeping in the next room • Thì diễn tả hành động xảy lặp lặp lại dùng với phó từ ALWAYS : Ex : He is always borrowing our books and then he doesn't remember • Thì dùng để diễn tả hành động xảy ( tương lai gần) Ex: He is coming tomrow Lưu ý : Không dùng với động từ nhận thức chi giác : to be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love hate, realize, seem, remmber, forget, Ex: I am tired now She wants to go for a walk at the moment Do you understand your lesson? Affirmative S + am/ is/ are + Ving+O Negative S + am/is/are + not+ Ving +O Interrogative Am/is/are+ S+ Ving +O? Yes, S +am/is/are No, S+am/is/are + not Add the –ing camp swim travel walk have write cook shop ………… Stop………… 10 play………… 11 stay………… 12 begin:…………………… II/ Complete the sentences as example His dad and brother (cycle) …are cycling……………to the shops now - His dad and brother aren’t cycling to the shops now - Are his dad anf brother cycling to the shops now - Yes, They are/ No, they aren’t We (not travel)…………… in Japan right I (sunbathe) ………………….on the beach at the moment She (not watch)………………… TV now They (not swim) ……………….in the sea at present Sue (stay)……………………… at home now Peter (clean)………………… his car at the moment The dog (bark)……………… in the garden We (sing) ……………our favourite song right now - III Choose the right word to complete sentence: She plays the piano( good/ well) _ This artist likes wearing (colorful/ colorfully) _ clothes My father doesn’t take risks when he is driving He’s always (careful/ carefully) _ The time passed very (quick/ quickly) She sings (beautiful/ beautifully) You look very (happy/ happily) _ The local people are always (hospitable/ hospitably) _ He visits me (occasinal/ accasionally) IV Put the correct form of the word to complete the passage: Mark twain (be) _ a famous American writer His name (be) _ Samuel Langhorne Clement and Mark Twain (be) his pen name he (be) _ born in 1835 in a small town near Hannibal, Missouri In 1853 he (decide) _ to leave home and (dream) _ of (become) _ a sailor At 20, he (find) _ a job on a boat and (learn) the work as a river pilot In California, he (begin) _ to write short stories and humorous sketches about camp life Many professions (give) him knowledge of life and people, and (help) _ him (find) his true profession of a writer Mark Twain (die) in 1910 Write a suitable question for the answer about Mark Twain: ………………………………………………………………………………? - He is a famous American writer …………………………………………………………………………….? - Samuel Langhorne Clement ……………………………………………………………………………….? - In 1835 ……………………………………………………………………………….? In a small town near Hannibal, Missouri …………………………………………………………………………….? - In 1853 V Use the words to make sentences: She/ go/ cinema/ last Sunday ………………………………………………………………………………… He/ visit/ Japan/ 2007 ………………………………………………………………………………… They/ be/ interested/ History ………………………………………………………………………………… I/ prefer/ travel/ plane/ train ………………………………………………………………………………… He/ often/ sing/ when/ he sad ………………………………………………………………………………… MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO Đề số I Listen and fill in the blanks with words you hear (1m) Hoa’s father is a ……………… He works very …………… , ten or twelve hours a day In the future, farmers will have less …………………… to but they will ……………… more money to spend II Circle the best answer (3ms) His full name is Nguyen Nhat Toan Nguyen is his ……………………… a name b family name c middle name d nick name How old is Bill? - ………………… thirteen years old a He has b He is age c He is d His age ………………… is it from here to Nha Trang? a How long b How far c How much d How many Could you …………… me the way to the post office a point b say c show d see How about ………………… me a hand? – Sure, I’d glad to help a give b to give c gives d giving What is you new phone ……………………? a number b figure c letter d dial th What is your ………………… of birth? – It’s on June a day b date c time d hour This is the ………………… It has a sink, a tub and a shower a bedroom b living-room c bathroom d dining-room A doctor ……………… of sick people a takes b looks c looks after d takes care 10.Are schools in the USA different …………… school in Viet Nam? a for b at c from d to 11.The books …………… the back of the library are in English a on b at c in d to 12.Tomorrow is Sunday Why don’t you ……………… ? a relax b relaxing c to relax d ralaxes III Put the correct verb form (2ms) I usually (do) ……………… my homework Nam (practise) ………………………… playing the guitar now They (visit) ………………… Their grandmother next Sunday Tuan (walk) …………………… to school everyday IV Write exclaminations (2ms) It is an awful day …………………………………………………………………… He is a bad boy ………………………………………………………………… It’s a lovely house…………………………………………………………………… It’s an interesting book …………………………………………………………… V Read the passage and answer the questions below (2ms) Lan is studying architecture in Ha Noi She is living with her uncle, her aunt and her cousin, Nam Her uncle is a teacher He teaches in a secondary school Her aunt is a nurse She works in a hospital She takes care of sick people Nam is an engineer He works for a private company What is Lan doing in Ha Noi? ………………………………………………… Who is she living with? ………………………………………………………… What does her uncle do? ……………………………………………………… Where does her aunt work? …………………………………………………… Đề số I Choose the correct answer (3ms) Jones likes ………………… tennis a playing b play c played What will you …………………… during your vacation? a did b does c Would you like to go ………………… the library? a to b with c on There’s nothing in the refrigerator Let’s ………………… to the market a go b went c goes English books are on the selves ………………… the right a on b at c to We enjoy ………………… in simmer a swim b swam c swimming Will your sister be home …………… dinner tonight? a with b at c for Vietnamese students have ……………… vacations than American students a few b longer c most Could you show me the way ……………… the railway station please? a to b at c next 10.How …………… is it from Ha Noi to Hue city? a many b long c far 11.Children should ………………… to bed early a to go b go c going 12.What about ……………… Ha Long Bay? a to visit b visit c visiting II Give the corret verb form (2ms) Nam and Ba often (play) ………………… Chess in their free time Hoa (have) ……………… a book in English There (be) ……………… some orange juice in the glass Lan (do) ……………… her homework at the moment III Put the adverb of frquency in brackets (1m) Nam plays video games (never) ………………………………………………………………………………… Mai helps her mother with the housework (usually) ………………………………………………………………………………… His friends give him stamps from other countries (sometimes) ………………………………………………………………………………… After class, she goes home and listens to music (often) ………………………………………………………………………………… IV Answer the questions about you (1m) What is your favorite subject? ………………………………………………………………………………………… What you usually at recess? ………………………………………………………………………………………… What are you good at? ………………………………………………………………………………………… How many hours you spend doing your homework a day? ………………………………………………………………………………………… V Reading This is the library in Nam school It is not very large, but it is very nice In the library, there are a lot of books, novels, readers, magazines, newspaper and pictures There is also a study area The library opens at 7.30 in the morning and closes at 4.30 in the afternoon Nam often does there He likes reading books in the library very much True or False (1m) ………… There are a little books in the library ………… In the library, there is a study srea for readers Answer the questions (2ms) Why does Nam often go to the library? ………………………………………………………………………………………… … What time does the library open? ………………………………………………………………………………………… … What time does it close? ………………………………………………………………………………………… … Do you like reading books? ………………………………………………………………………………………… … Đề số I Choose the correct answer (3ms) I live …………………… 25 Tran Phu street a in b at c on ………………………… is it from your house to school? a How far b How old c How many Minh …………… television every night a wacth b watches c watching Her date of birth is ………… Sunday, August 20th a at b in c on …………………… you have a test tomorrow? a will b c are ……………… an awful restaurant! a How b What c When Ba is ………………… in his class a tall b taller c the tallest He writes articles for a newspaper He is a ………………………… a journalist b teacher c doctor My brother is good …………………… English a at b in c with 10.We enjoy ……………… in the summer a swim b swimming c to swim 11.They ……………… catch at recess a play usually b plays usually c usually play 12.In his …………… Class, Ba learns to repair household appliances a History b Math c Electronics II Match A with B (1m) A B Answer What’s your job? a By bus …………… Would you like to play b I like English …………… volleyball? best ………… How you go to school? c I’m a nurse …………… What’s your favorite subject? d I’d live to III Give the correct verb form (1m) Hoa (have) …………… a lot of friends in Hue They (talk) ……………… to their friends now He (be) ……………… fourteen on his next birthday Could you (show) ……………… me the way to the hotel? IV Put the words in the correct orders (1m) See / again / nice / you / to …………………………………………………………………………… marbles / Boys / often / the / at / play / recess …………………………………………………………………………… V Rewrite the sentences using the words give Keep the meaning the same (1m) Let’s go to English club! - What about ……………………………………………………………… Nam is taller than Ba - Ba is ……………………………………………………………………… We will visit our grandparents tonight - We are going to ………………………………………………………… He is riding his bike to school - He is going to school …………………………………………………… VI Read the passage below Mai studies in Nguyen Khuye school She goes to school six days a week At school she learns many subjects She likes Math and English She has Math on Monday, Wednesday, and Friday She has English on Tuesday and Saturday During recess, she often goes to the school library She is interested in English books and Math books English books are on the shelves on the right and Math books are on the shelves at the back of the library True or False (1m) a Mai likes Math and Geography …………………… b She has English on Tuesday and Saturday ………………… Answer the questions (2ms) How many days a week does she go to school? ………………………………………………………………………………………… When does she have Math? ………………………………………………………………………………………… Does she often to school library during recess? ………………………………………………………………………………………… Where are Math books in the library? ………………………………………………………………………………………… Đề số I Choose the correct answer (3.5ms) My father is …………… in the garden now a work b works c working Hoa’s parents live ……………………… Ha Hoi a on b in c at She learns about books and write essays in her ………………… class a literature b physics c science Why don’t you go swimming? ……………………………, I can’t a Great b Yes c I’m sorry Ba is good …………………… fixing things a on b at c in …………… you usually after school? – I play soccer a What b When c Why …………………… Is it form your house to school? – About 2km a How long b How much c How far Our classes start …………… o’clock a in b at c on Piano, guitar, songbook belong to …………………… a Geography b Biology c Music 10.I ……………… football on Sunday a to play b play c playing 11 She takes care of sick people in the hospital She is a ……………………… a teacher b nurse c farmer 12.Could you tell me how ……………… to Ben Thanh market? a get b getting c to get 13.Let’s ……………… to the zoo a go b going c to go 14.I’d like to have your …………………? – Ok It’s 07113960472 a telephone number b address c directory II Match A with B (1m) A B Answer Where is Ba? a good idea! ………… Let’s go to the cafeteria b He is in the music ………… How much does it cost? room ………… What students in the c They read books ………… library? d Two thousand dong III Give the correct verb form (1.5ms) They (come) ………………… here tomorrow Nam (go) …………………… To the art club every Sunday Nga (play) ……………………… the piano at the moment Hoa and Nga (be) ………………… in class 7A We (visit) ……………… Our grandparents next week He (spend) ………………… most of his time watching TV IV Put the words in the correct order (1m) movie theater / Let’s / to / go / the ……………………………………………………………………………………… What / delicious dinner ! / a ……………………………………………………………………………………… He / than / taller / is / his / brother ……………………………………………………………………………………… He / to / sometimes / the / library / goes ……………………………………………………………………………………… V Read Mai is a student at Quang Trung school She is in grade She goes to school six days a week, from Monday to Saturday Classes always begin at seven o’clock and finish at quarter past eleven Today, Mai has four classes: English, Geography, Computer Science, and Physics Mai is interested in difficult Mai’s last lesson is Physics In Physics, she does some experiments True or False (1m) Mai is a grade at Quang Trung school ………………… She thinks Geography is not difficult ………………… Answer the questions (2ms) What school does Mai go to? …………………………………………………… Which grade is she in? …………………………………………………………… What’s her favorite subject? ……………………………………………………… What does Mai in Physics class? …………………………………………… Đề số I Choose the correct answer (4ms) Last night, I stayed ……………… late watching TV a on b up c off A runny nose, a slight fever, coughing and sneezing are ……………… of a commom cold a symtoms b cures c illness …………… you like to go to the movie? – Yes, I’d love to a b would c are She eats very slowly She’s a ……………… eater a slow b slowly c quick Nam like durians What about yo? – I do, …………… a so b either c too Nam ought to ……………… his homework before he goes to bed a finish b finishing c finished How …………… Are you? – I’m one meter 45 centimeters tall a heavy b tall c high He doesn’t like bananas ……………… i a neither b so c too What wrong ……………… you? – I had a toothache a for b with c at 10 Tomorrow, I …………………… my grandmother a visit b visited c will visit 11 Where ……………… you yesterday? – I was at Lan’s house a was b are c were 12 To …………… fit We should have a balanced diet a have b keep c lose 13 ……………… did you buy yesterday? – Lots of gifts a Where b When c What 14 I ………………… like some milk a had b would c should 15 My father often plays sports ………………… the afernoon a in b on c at 16.Nam’s tooth hurts because he has a ………………… a headache b cavity c temperature II Match A with B (1m) A Trung has a toothache Minh is always late for school Nam is very fat Ba has a lot of homework B a He should gets up early b He ought to eat much c He must finish d He ought to to to the dentist Answer ………… ………… ………… ………… III Give the correct form of verbs (1m) Last summer, I (visit) …………… Ha Long Bay What about (go) …………… to the cafeteria? They (play) ………………… Soccer every afternoon He (watch) ………………… TV now IV Answer the questions about you (1m) Do you like watching TV? …………………………………………………… Where did you go last Sunday? ……………………………………………… V Read Marie was born in Poland in 1867 She learned to read when she was years old She was intelligent and had an excellent memory She finished high school when she was only 15 years old When she grew up, Marie went to Paris to study Mathematics and Chemistry at the University She won the Nobel Prize for Physics in 1903 and years later she received the Nobel Prize for Chemistry Marie Curie died in 1934 True or False (2ms) Marie could read when she was years old ……………… She finished high school when she was sixteen ………… She recieced the Nobel Prize for Mathematics and Chemistry ……………… She died when she was 68 years old ……………… Answer the questions (1m) When was Marie born? …………………………………………………………………………………… Did she go to study Mathematics and Chemistry at the University? ………………………………………………………………………………… Đề số I Choose the correct answer (4ms) What …………… you buy yesterday? – A new schoolbag a are b c did Lan watched TV last night but Hoa ………………… a doesn’t b didn’t c isn’t Minh’s tooth hurts because he has a ………………… a cavity b headache c temperature Ba doesn’t like carrots Nam doesn’t ………………… a too b neither c either What was wrong ……………… you? – I have a bad cold a to b with c for Huynh Duc is a good soccer player He plays very …………… a good b well c bad ………………… you like to come to my house tonight? a b could c would Jacques Cousteu invented a …………………… a camera b deep-sea diving vessel c TV You ought ……………… a lot of water a day a drink b dringking c to drink 10 Let’s ……………… a papaya and pineaple a buy b to buy c buying 11 …………… didn’t Lan go to school yesterday? – Because she was ill a What b why c How 12 Tom and Jerry is a ………………… a music b play c cartoon 13.What is your ………………? – 40 kilos a weight b height c kilos 14.Please, wait ……………… me a few minutes a to b on c for 15 The dirt in vegetables can make peole …………………… a healthy b sick c good 16.Walking is fun, easy and inexpensive ……………… a game b action c activity II Give the correct verb form (1m) They (come) ………………… to Ho Chi Minh last year You should (play) ………………… video games for a short time She (ride) ……………… her bike to school now He (be) ……………… at his uncle’s house last ngiht III Answer the questions about you (2ms) What is your favorite TV program? ……………………………………………… What you in your free time? ……………………………………………… How tall are you? ………………………………………………………………… Did you go to school yesterday? ………………………………………………… IV Read Young people prefer to the city to the ountryside because they love the noise and busy life there They also think that it is easier to get money in the city than in the countryside Therefore, more and more young people leave the countrysie for the city every year Different from young people, old people like living in the contryside is much fresher Therefore, after working, many of the old people move to their home villages T/F (1m) Young peole don’t like the city ……………… The air in the countryside is fresher than in the city ……………… Answer (2ms) Why young people prefer the city? ……………………………………………………………………………… Do many young people leave the countryside for the city every year? ……………………………………………………………………………… Why old people like living in the countryside? ……………………………………………………………………………… Do you like living in the countryside or in the city? ……………………………………………………………………………… Đề số I Choose the correct answer (4ms) They return to Ha Noi ………………… bus a by b on c in What ……………… you buy yesterday? – A blue hat a are b c did Ba doesn’t like carrots Nam doesn’t like carrots, ……………… a either b neither c too He is a ………………… soccer player a well b good c best Let’s ……………… a papaya and pineaple a buy b to buy c buying Lan ………………… this cap two days ago a bought b buys c buyed Eating too much fat food is not good for your ………………… a healthy b healthful c health He ……………… his homework at the moment a doesn’t b isn’t doing c didn’t He speaks English ……………… a fluent b fluently c fluency 10 TV viewers can …………… in and answer questions through telephone a take part b part c join 11 You like a lot of oranges ……………… i a neither b either c so 12 I don’t like cucumbers, …………… i a neither b either c so 13.A doctor say that you should drink ……………… water everyday a a little b a lot of c too much 14 She’s a ………………… girl a beauty b beautiful c beautifully 15 Would you like ……………… table tennis? – Yes, I’d like to a to play b plays c playing 16.We know that most of the surface is ……………… a land b water c trees II Give the correct verb form (1m) They (move) ……………… To Ho Chi Minh last year You should (play) ……………… video game for a short time She (ride) ……………… her bike to school now He (be) …………… at his uncle’s house last night III Complete thse sentences with given words (2ms) were / at / They / last / home / night ………………………………………………… went / Minh / to / last / the dentist / week …………………………………………… should / every day / eat / We / vegetables / a lot of ………………………………… every / Do / night? / watch TV / you ………………………………………………… IV Read Last summer, Hoa’s family went to Nha Trang They stayed at Hai Quan hotel for three days In the morning, Hoa and her mother walfed along the beach and buit castles Huy played soccer with his father on the beach They visited Tri Nguyen Aquarium and saw many kinds of different fish there They also bought a lot of souvenirs for their friends T/F (1m) Hoa’s family want to Nha Trang for two days ………………… They bought a lot of souvenirs for their friends ……………… Answer the questions (2ms) Where did they go last summer? …………………………………………………… Did Huy play soccer with his friends? ……………………………………………… What did Hoa and her mother do? ………………………………………………… How long did they stayed at Hai Quan hotel? …………………………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KI I ANH VĂN I/ Choose the best answer and circle ( 2,5m ) 1/ She to school tomorrow a goes b go c will go d will goes 2/ is it from your house to school ?- It is about 2km a How many b How old c How much d How far 3/What interesting movie ! a a b an c the d one 4/ Let`s swimming in the early morning a going b to go c is going d go 5/ Would you like volleyball with us ? a to play b.play c.playing d is playing 6/ In class, we study the past and present events in Viet Nam and around the world a Physics b History c Geography d Biology 7/ Nam football match on TV at the moment a watches b watch c Is watching d will watch 8/ What is Ba`s favorite ? – It is Electronics a work b exercise c game d.subject 9/ In Vietnamese school, we must wear a a school uniform b school bag c beautiful clothes d nice dress 10/ The Math books are the shelves the left a on-in b on-on c in-at in-on II/ Read the passage and the exercise ( 2,5m) The Vietnamese students take part in different after-school activities Some students play sports.They often play soccer, table tennis or badminton They somtimes go swimming in the swimming pools Some students like music, drama and movies They often practice playing musical instruments in the school music room They join the school theater group and usually rehease the plays Some are members of the stamp collector`s club.Afew students stay at home and playvideo games or computer games Answer the questions : a/ What Vietnamese students after school ? b/ Which sports they ofter play ? c/ Do all students like music, drama and movies ? d/ What students at home ? e/ What the members of school theater group ? III Sắp xếp từ cho thành câu hoàn chỉnh (1M) 1.Mai / taller / than / is / friends / her ……………………………………………………… 2.take / recess / part / in / students / activities / at / different ……………………………………………………………… 3.have / we / music / Monday / and / on / classes / Friday …………………………………………………………………………… 4.to / go / you / like / tonight / would / out ? …………………………………………………………………………………… VI Em cho dạng từ in hoa để hoàn thành câu sau (5 MS) 1.Where's the post office from here, Tam? (NEAR) …………………………………………………………… 2.Nhan has a pen pal in France and they write to each other (REGULAR) …………………………………………………………… 3.There are four in that pop music band (MUSIC) ……………………………………………………… 4.I have time to play than my friend (LITTLE) ……………………………………………… 5.We take part in many different at recess (ACT) …………………………………………………………… Đề kiểm tra học kỳ2 Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45 p I.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others (1,0m) 1/ A excited B ended C worried D painted 2/ A use B computer C duty D shut 3/ A chair B.are C fair D pair 4/ A how B know C town D brown II Choose A, B , C or D to complete the sentences : (3,0ms ) My family to Hue last summer A go B went C goes D going How far is it ……… your house …… school? A.from / at B to/from C from /to D.for /to He likes beef, and A so I B I am , too C I don / t either D so am I What is Hoa / s ………… ? She is 1,40 m A tall B height C weight D heavy My father prefers reading newspapers watching TV A more B than C to D better Hoa will get …………the busy city traffic A use to B used C get used D.used to What kinds of you like ? - I like cartoons A programs B books C pictures D magazines Did you buy any souvenirs in Nha Trang ? + No , …………… A.I B I does C I did D.I didn’t I don’t like coffee Nam doesn’t like it A so B too C either D neither 10 Nam often …………an hours a day playing video games A takes B has C spends D uses 11 Children…………….play sports but play game too much A should- must B shouldn’t- may C should – can D should- shouldn’t 12 He had accidents because he drove ………… A care B carelessly C carefully D careful III/ Read ,then answer the questions (3,0ms) In 1960s, most people in Viet Nam didn/t have a.TV set The people with TVs were popular In the evening, the neighbors would gather around the T V They would stay until the T.V programs finished Viet Nam is different today More familers have a T.V set and life is more comfortable But neighbors don/t know each other as well as they did in the past Did most people in Viet Nam have a TV set in 1960s ? - ………………………………… What would the neighbors in the evening? ……………………………………………………………………………………………… Did any one go home before the TV programs finished? - ………………………………… Do people spend much time together any more now ? - ……………… … Do you like watching T.V- Why? - IV/ Do with the request in the bracket : (2,0 ms ) Hoa / dentist /went / to / the /last week./her mother/with ( xêp thành câu đúng) ……………………………………………………………… How heavy is your father ? What……………………………………? (Viết câu hỏi theo từ gợi ý) I didn /t go to school yesterday because I was sick (Viết câu hỏi với từ Why) ………………………………………………………………… 4.My brother / prefer / play / guitar / watch TV (Viết thành câu hoàn chỉnh) ………………………………………………………………… V Chia động từ cho thích hợp (1m) She (live)…………in Hue They (watch)………………….TV now Yesterday, I (see)………… football We (visit)………………… our friends tomorrow THE END ... yêu anh ) 3, Đại từ sở hữu Khái niệm: Người ta dùng đại từ sở hữu để tránh khỏi phải nhắc lại tính từ sở hữu danh từ đề cập trước Nó có nghĩa : mine: tôi, yours : ( ) bạn, Do chúng thay cho danh... his accident yesterday Chính thấy bị tai nạn hôm qua - Đặt sau túc từ động từ: I saw his accident myself yesterday Chính thấy bị tai nạn hôm qua - Đặt sau danh từ ta muốn nhấn mạnh: I heard his... –es danh từ số nhiều: /s/, /z/, /iz/ => /iz/: es đứng sau danh từ tận âm xuýt: /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ E.g: watches, boxes, bridges, buses, crashes, buzzes,… => /s/: s đứng sau danh từ
- Xem thêm -

Xem thêm: TAI LIEU ANH VAN LOP 7 2015 2016, TAI LIEU ANH VAN LOP 7 2015 2016, TAI LIEU ANH VAN LOP 7 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn