23 TRONG DIEM HOA HUU CO HAY GAP NHAT TRONG DE THI

47 366 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2017, 07:19

... học) Công thức ba muối là: A CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa B CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa C CH2=CH-COONa, HCOONa CH≡C-COONa D HCOONa, CH≡C-COONa CH3-CH2-COONa Câu 7: Anken X hợp nước tạo... chiều lực axit tăng dần từ trái sang phải là: A HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH B CH3COOH, CH2ClCOOH, CHCl2COOH C CH3COOH, HCOOH, (CH3)2CHCOOH D C6H5OH, CH3COOH, CH3CH2OH w w w fa ce bo ok c om /g ro up... H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH dung dịch HCl (dư), sau phản ứng kết thúc thu sản phẩm là: A H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH B H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH C H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 TRONG DIEM HOA HUU CO HAY GAP NHAT TRONG DE THI, 23 TRONG DIEM HOA HUU CO HAY GAP NHAT TRONG DE THI, 23 TRONG DIEM HOA HUU CO HAY GAP NHAT TRONG DE THI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn