Bài Tập(Giải) visual basic cơ bản

29 2,704 35
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2013, 01:26

BÀI TẬP VISUAL BASIC CƠ BẢN Bài 0: Xây dựng form dùng để đổi năm từ dương lòch sang năm âm lòch. Năm âm lòch được ghép lại từ Can và Chi. Có 10 Can và 12 Chi. Can có được khi ta lấy năm ở dương lòch chia cho 10 và lấy phần dư. Chi có được khi ta lấy năm ở dương lòch chia cho 12 và lấy phần dư. Những phần dư này là chỉ số tương ứng trong hai mảng Can, Chi dưới đây: CAN Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Q N Mod 10 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 CHI Tí Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi N Mod 12 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 A. Cấu trúc rẽ nhánh (IF- SELECT) Tạo một project có tên prjCauTrucReNhanh để quản lý các bài tập trong phần B Bài 1: Viết chương trình nhập vào 3 số. Tìm ra số lớn nhất, số nhỏ nhất. Yêu cầu: • Text box chứa giá trò lớn nhất sẽ có màu đỏ. Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 1/29 • Text box chứa giá trò nhỏ nhất sẽ có màu xanh. • Trường hợp có 2 số bằng nhau thì sẽ tô màu cho một trong hai textbox chứa gía trò đó. • Trường hợp cả 3 số bằng nhau thì sẽ tô màu vàng cho cả 3 textbox Bài 2: Mức độ ô nhiễm của 1 thành phố được xác đònh bằng một chỉ số ô nhiễm. Các đo đạc được thực hiện tại 3 vò trí khác nhau: nhà máy, trung tâm thương mại, và khu dân cư. Giá trò trung bình của các kết quả đo đạc trên chính là chỉ số ô nhiễm. Nếu chỉ số ô nhiễm này lớn hơn hay bằng giá trò ngưỡng (50) thì kết luận là độc hại, dưới ngưỡng thì kết luận là an toàn. Viết chương trình nhập vào kết qủa đo đạc tại 3 vò trí, chỉ cho phép nhập vào số lớn hơn hay bằng 0, và xuất ra thông báo về tình trạng ô nhiễm tương ứng. Bài 3: Viết chương trình nhập vào tháng và năm, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập vào. Xuất ra số ngày tương ứng của tháng trong năm đó. Bài 4: Viết chương trình nhập vào điểm Văn, Toán, chỉ cho phép nhập vào số lớn hơn hay bằng 0. Tính điểm trung bình (DTB) và xuất ra kết luận về xếp loại: Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 2/29 • Loại Giỏi nếu DTB lớn hơn hay bằng 8 và nhỏ hơn hay bằng 10. • Loại Khá nếu DTB lớn hơn hay bằng 6, nhỏ hơn 8 và không có điểm dưới 5. • Loại Trung bình nếu DTB lớn hơn hay bằng 5, nhỏ hơn 6 và không có điểm dưới 5. • Loại yếu nếu DTB nhỏ hơn 5hay có một điểm nhỏ hơn 5. Bài 5: Viết chương trình nhập vào 3 số thực tượng trưng cho ba chiều dài cạnh của tam giác. Kiểm tra xem 3 số đó: • Có tạo thành một Tam giác hay không ? • Có tạo thành một Tam giác cân hay không ? • Có tạo thành một Tam giác đều hay không ? • Có tạo thành một Tam giác vuông hay không ? Điều kiện để chiều dài ba cạnh bất kỳ lập thành một tam giác là: Chiều dài của một cạnh bất kỳ nhỏ hơn tổng chiều dài của hai cạnh còn lại. Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 3/29 Bài 6: Viết chương trình nhập vào 2 số a, b và một toán tử số học (+, -, *, /). Tính kết quả của phép tính tương ứng. Yêu cầu: Khi nhập giá trò vào cho text box số hạng thì text box màu xám bên dưới sẽ được cập nhật tương ứng với giá trò thay đổi trên số hạng. Những vùng màu xám là vùng mà chương trình tự động phát sinh giá trò khi các texbox, command button có sự thay đổi trạng thái. Bài 7: Một góc thường được tính bằng độ ( 0 ), phút (‘), giây (“). Biết rằng giá trò lớn nhất của góc trong một vòng tròn là 360 0 , một độ có 60 phút, một phút có 60 giây. Viết một chương trình đọc vào hai số theo dạng độ, phút, giây. Tính và in ra tổng của chúng. Sử dụng những ví dụ sau để kiểm tra tính đúng đắn của chương trình: • 74 0 29’13’’ + 105 0 8’16’’ = 179 0 37’29’’ • 7 0 14’55’’ + 5 0 24’55’’ = 12 0 39’50’’ • 20 0 31’19’’ + 0 0 31’30’’ = 21 0 2’49’’ Những giá trò trong vùng màu xám do chương trình tự phát sinh sau khi tính toán. Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 4/29 Bài 8: Viết chương nhập vào mộ số nguyên dương, gồm hai chức năng: • Đảo ngược một số • Đọc số dưới dạng chữ Khi bắt đầu, command button Đọc ở trạng thái mờ, nếu nội dung của text box số nhập hợp lệ thì command button Đọc sáng lên. Khi chọn chức năng đọc (click chọn command button Đọc) thì command button Đọc bò mờ đi, cho đến khi nào có sự thay đổi trên textbox số nhập và giá trò của textbox là hợp lệ thì button Đọc mới sáng trở lại. Yêu cầu: • Ban đầu chương trình chỉ xử lý trường hợp số nhập vào tối đa là 3 chữ số. • Sau khi đọc được 3 số thì phát triển thành chương trình đọc cho 6, 9, … số B. Cấu trúc lặp (FOR, WHILE) Tạo một project có tên prjCauTrucLap để quản lý các bài tập trong phần C Bài 1: Thiết kế form dùng để tính hai biểu thức sau: Tính S = 1 + 2 + 3 + 4 +…+ N P = 1 x 2 x 3 x … x N Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 5/29 Yêu cầu: Số nhập vào từ 2 đến 12 Bài 2: Thiết kế form như hình vẽ dùng để tính S như công thức, số nhập vào từ 2 đến 10. Bài 3: Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 6/29 Tính S = n n 1 . 3 1 2 1 1 32 ++++ Sau khi click Trước khi click Viết chương trình nhập vào một số nguyên bất kỳ, gọi là Limit, Limit > 6 và Limit<500. Tìm số nguyên dương Num sao cho 1 + 2 + … + Num < Limit. Thiết kế form có dạng như trên. Bài 4: Nhập vào số nguyên dương N: • Kiểm tra N xem N có phải là số nguyên tố hay không. Biết rằng số nguyên tố là số mà chỉ chia hết cho 1 và chính nó. • Xuất ra số nguyên tố nhỏ hơn N và gần N nhất. • Xuất ra tất cả những số nguyên tố nhỏ hơn N. Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 7/29 Bài 5: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N • Tìm tất cả các ước số của N. Biết rằng N chia hết cho số nào thì số đó chính là ước số của N. • Tính tổng các ước số. • Tính tổng những số không phải là ước số của N. Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 8/29 Phần 3: Xử lý các điều khiển Tạo một project có tên prjDieuKhien để quản lý các bài tập trong phần 3 Bài 1: Viết chương trình chọn từ combo ngày, tháng, năm, tìm xem đó là ngày thứ mấy của tuần. Kiểm tra tính hợp lệ của ngày ứng với tháng và năm khi tạo giá trò cho combo box Ngày. Bài 2: Thiết kế một form như hình sau: Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 9/29 Yêu cầu: 1. Khi vừa mở form, các chức năng trong vùng Thao tác không thực hiện được (bò mờ). 2. Nhập mật mã để đăng nhập vào. Mật mã có thể là tên của người sử dụng.  Nếu đúng mật mã thì bật sáng các điều khiển trong vùng Thao tác, cho phép nhập liệu trên text box Nguồn. Khi đó, các điều khiển trong khung Đăng nhập mờ đi.  Nếu điều khiển check box Không sao chép không được chọn thì button Sao chép mới có tác dụng, nếu không thì sẽ mờ.  Sự kiện khi button Sao chép được click:  Nếu điều khiển Chép vùng chọn được chọn thì nội dung được chọn trong text box Nguồn sẽ được đưa vào trong text box Đích.  Nếu điều khiển Chép vùng chọn không được chọn thì toàn bộ nội dung trong text box Nguồn sẽ được đưa vào trong text box Đích.  Khi điều khiển Xoá nội dung được chọn thì nội dung trong text box Đích luôn là một text box không có nội dung.  Sự kiện khi command button Đăng nhập lại được click: quay về trạng thái của form khi bắt đầu.  Sự kiện khi command button Kết thúc được click: thoát khỏi chương trình.  Nếu sai mật mã thì chương trình thông báo cho người sử dụng biết là họ đã nhập sai mật mã và hỏi xem họ có muốn nhập lại mật mã khác hay không. Nếu họ muốn thì quay trở lại cho họ nhập, nếu họ không đồng ý thì thoát khỏi chương trình. Bài 4: Fahenheit (F) và Celsius (C) là hai đại lượng dùng để đo nhệt độ thông dụng. Qua thí nghiệm, người ta thấy:  Điểm sôi của nước trên F là 212 độ F, và trên C là 100 độ C.  Điểm đông của nước trên F là 32 độ F, và trên C là 0 độ C. Biết rằng F và C có quan hệ tuyến tính F = a*C+b, từ đó ta có hai giá trò của a và b sau: a=1.8, b=32 Viết chương trình nhập vào C và tính ra F, nhập vào F và tính ra C như hình vẽ. Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 10/29 [...]... thành chương trình đọc cho 6, 9, … sốB. Cấu trúc lặp (FOR, WHILE)Tạo một project có tên prjCauTrucLap để quản lý các bài tập trong phần C Bài 1:Thiết kế form dùng để tính hai biểu thức sau:Tính S = 1 + 2 + 3 + 4 +…+ N P = 1 x 2 x 3 x … x N Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 5/29 Bài 6:Viết chương trình nhập vào 2 số a, b và một toán tử số học (+, -, *, /). Tính kết quả của phép tính tươngứng.... giá trị min và xử lý tương tư như trong trửụứng hụùp Max.ã Command button Xoaự ủieu khieồn duứng để xoá tất cả những text box đã được phát sinh. Bài 4 :Thiết kế form dùng để xem lịch như sau:Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 22/29Trước khi click Xem lòch Bài 8:Viết chương nhập vào mộ số nguyên dương, gom hai chửực naờng:ã ẹaỷo ngửụùc moọt soỏã ẹoùc soỏ dưới dạng chữKhi bắt đầu, command button... tự động load hình với tốc độ tuỳ theo thanh scroll bar. Khiclick button Dừng lại thì chương trình ngừng chức năng load hình. Bài 10: Thiết kế một form dùng mô phỏng tín hiệu đèn giao thông. Qui tắc thay đổi tín hiệu của đèn như sau:Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 15/29 Bài 6: Viết chương trình với các yêu cầu sau, chửụng trỡnh tỡm:ã Nhửừng phan tửỷ laứ soỏ dửụngã Tỡm soỏ dửụng nhoỷ nhaỏtã... thế một lần nữa thì chương trình mới thực sự thay thế chuỗi cần tìm bằng chuỗi cần thay.ã Neỏu choùn chửực naờng Thay taỏt caỷ thỡ chửụng trình sẽ tự động tìm và thay tất cả. Bài 3:Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 28/29 Bài 21. Thiết kế form như hình vẽ bên dưới. Dùng text box Số phần tử mảng để nhập vào số điều khiển textbox mà chương trình sẽ phát sinh. Số điều khiển text box này tối thiểu... tương ứng. Bài 6:1. Thiết kế form như hình vẽ.2. Tính tiền thuê phòng cho khách hàng ứng với nhửừng choùn lửùa:ã Tien phoứng: Loaùi phoứng laứ Sang: 500,000 đ/ngày Loại phòng là Trung bình: 300,000 đ/ngày Loại phòng laứ Thửụứng: 200,000 ủ/ngaứyã Tien dũch vuù: Thueõ xe: 50,000 đ/ngày Hướng dẫn viên: 120,000 đ/ngày Ăn uống: 150,000 đ/ngàyTrần Văn Chính- THPT Thới Bình 12/29 Bài 5: Viết... b=32Viết chương trình nhập vào C và tính ra F, nhập vào F và tính ra C như hình vẽ.Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 10/29 Yêu cầu: Số nhập vào từ 2 đến 12 Bài 2: Thiết kế form như hình vẽ dùng để tính S như công thức, số nhập vào từ 2 đến 10. Bài 3:Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 6/29Tính S =nn1 3121132++++Sau khi click Trước khi click ... giá tiền dịch vụ thì không đổi.4. Khi chọn command button Thêm mới thì các textbox dùng để nhập thông tin khách hàng sẽ không cónội dung.  Tiền thuê phòng = (tiền phòng + tiền dịch vụ) x Số phòng Bài 7:Viết chương trình tính tiền hát Karaoke có giao diện như hình sau:Trần Văn Chính- THPT Thới Bình 13/29 Giả sử rằng, giờ bắt đầu và giờ kết thúc lấy theo đơn vị thời gian tròn giờ. Khi nhập giá... text box và đưa con trỏ về ô Giờ baột ủauã Thoaựt: ẹoựng form. Trửụực khi form bũ ủoựng hiện MsgBox hỏi nsd “Bạn có thật sự muốn kết thúc không ? ”, nếu nsd chọn Yes thì cho đóng form, No thì không. Bài 8:Thiết kế form frmBangMau như hỡnh veừ.Moõ taỷ caực ủieu khieồn treõn form:ã Text box 1: Chứa một chuỗi bất kỳ (ví dụ: “DH Khoa Hoc Tu Nhien * Khoa Cong Nghe Thong Tin * Cong NghePhan Mem”).Chuỗi... ba thanh cuộn R, G, B sẽ tự động thay đổi sau một khoảng thời gian T trong phạm vi từ0 đến 255. Khi đó, giá trị hằng số màu RGB sẽ tự động thay đổi và màu của chuỗi trong text boxcũng sẽ tự thay đổi. Bài 9: Xây dựng một chương trình xem hình như hình sau, gồm có các điều khiển như: DriveListBox, DirListBox,FileListBox, Image, HScrollBar , TimerYêu cầu:1. Khi click chọn một file hình trong File... tìm kiếm và tuỳ theo kết quả tìm được mà chươngtrình sẽ tự động phát sinh một mảng các text box trong khung Kết quả xử lý. Mỗi text box dùng để lưumột giá trị trong tập hợp những giá trị vừa tìm được. Bài 7:Thiết kế form xử lý mảng như trong hình.1. Yêu cầu:Số phần tử của mảng sẽ được xác định thông qua giá trị của thanh Slider. Giá trị thanh Slider biếnthiên từ 0 đến 15. Chương trình sẽ load số . BÀI TẬP VISUAL BASIC CƠ BẢN Bài 0: Xây dựng form dùng để đổi năm từ dương lòch sang năm âm. (IF- SELECT) Tạo một project có tên prjCauTrucReNhanh để quản lý các bài tập trong phần B Bài 1: Viết chương trình nhập vào 3 số. Tìm ra số lớn nhất, số nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Tập(Giải) visual basic cơ bản, Bài Tập(Giải) visual basic cơ bản, Bài Tập(Giải) visual basic cơ bản

Bình luận về tài liệu bai-tap-giai-visual-basic-co-ban

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP