Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh tiền giang luận văn thạc sĩ 2016

118 454 1
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2017, 23:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN HOÀNG THƠ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN HOÀNG THƠ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG Chuyên ngành: Kế Toán Mã số: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI VĂN DƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội cho doanh nghiệp xây dựng địa bàn tỉnh Tiền Giang” nghiên cứu thực Các thông tin luận văn thông tin thu thập thực tế từ phía đơn vị, công ty Luận văn chưa công bố hình thức Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Nguyễn Hoàng Thơ năm MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 1.1 Một số vấn đề chung kiểm soát nội 1.1.1 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội 1.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.1.2 Khái niệm kiểm soát nội 13 1.1.1.3 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội 15 1.1.2 Tìm hiểu sơ lược báo cáo COSO 2013 16 1.1.2.1 Những nội dung thay đổi không thay đổi so với COSO 1992 17 1.1.2.2 Những nguyên tắc COSO 2013 17 1.1.2.3 Những yêu cầu COSO 2013 19 1.1.3 Các phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội theo COSO 2013 19 1.1.3.1 Môi trường kiểm soát 19 1.1.3.2 Đánh giá rủi ro 20 1.1.3.3 Hoạt động kiểm soát 21 1.1.3.4 Thông tin truyền thông 22 1.1.3.5 Hoạt động giám sát 22 1.1.4 Lợi ích hạn chế tiềm tàng kiểm soát nội 24 1.1.4.1 Lợi ích kiểm soát nội 24 1.1.4.2 Hạn chế tiềm tàng kiểm soát nội 25 1.2 Đặc điểm hệ thống kiếm soát nội doanh nghiệp xây dựng 28 1.2.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất xây lắp chi phí xây lắp 28 1.2.2 Đặc điểm ngành xây dựng 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG 33 2.1 Giới thiệu tổng quát tình hình doanh nghiệp xây dựng địa bàn tỉnh Tiền Giang 33 2.2 Khảo sát hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp xây dựng địa bàn tỉnh Tiền Giang 34 2.2.1 Phạm vi khảo sát 34 2.2.2 Đối tượng khảo sát 34 2.2.2.1 Phân loại theo loại hình doanh nghiệp 34 2.2.2.2 Phân loại theo số lượng nhân viên 35 2.2.2.3 Phân loại theo số năm hoạt động 36 2.2.3 Nội dung khảo sát 37 2.2.4 Phương pháp khảo sát 42 2.2.5 Kết khảo sát 42 2.3 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp xây dựng địa bàn tỉnh Tiền Giang 61 2.3.1 Thực trạng quy định pháp lý liên quan đến ngành xây dựng doanh nghiệp xây dựng địa bàn tỉnh Tiền Giang 62 2.3.2 Ảnh hưởng hệ thống kiểm soát nội đến việc lập trình bày báo cáo tài doanh nghiệp xây dựng địa bàn tỉnh Tiền Giang 63 2.3.2 Thực trạng hữu hiệu hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng địa bàn tỉnh Tiền Giang 68 2.4 Phân tích khác biệt thuộc tính đối tượng nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp xây dựng địa bàn tỉnh Tiền Giang 69 2.4.1 Phân tích khác biệt theo loại hình doanh nghiệp 69 2.4.2 Phân tích khác biệt theo số lượng nhân viên 70 2.4.3 Phân tích khác biệt theo số năm hoạt động 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG 72 3.1 Các quan điểm xây dựng phát triển hệ thống kiểm soát nội 72 3.1.1 Phù hợp với quy mô doanh nghiệp 72 3.1.2 Đảm bảo mối quan hệ lợi ích chi phí 72 3.1.3 Phù hợp với quy định hệ thống kiểm soát nội giới 72 3.2 Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp xây dựng địa bàn tỉnh Tiền Giang 73 3.2.1 Môi trường kiểm soát 73 3.2.2 Đánh giá rủi ro 74 3.2.3 Các hoạt động kiểm soát 75 3.2.4 Thông tin truyền thông 78 3.2.5 Giám sát 78 3.3 Các giải pháp hỗ trợ 79 3.3.1 Về phía Hội nghề nghiệp 79 3.3.2 Về phía Nhà nước 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ Tiếng Việt Viết đầy đủ Tiếng Anh AICPA Hiệp hội kế toán viên công chứng Hoa Kỳ American Institute of Certified Public Accountants ANOVA Phân tích phương sai Analysis of variance BCTC Báo cáo tài Finalcial Statement DN Uỷ ban thuộc Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ chống gian lận lập báo cáo tài Doanh nghiệp DNTN Doanh nghiệp tư nhân Private enterprise ERM Quản trị rủi ro doanh nghiệp Enterprise Risk Management FTA Hiệp định thương mại tự Free Trade Agreements GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product IFAC Liên đoàn Kế toán Quốc tế The international Fedration of Accountant KSNB Kiểm soát nội Internal Control OLS Phương pháp bình phương nhỏ Least Squares regression SAS Chuẩn mực kiểm toán Statement on Auditing Standard SEC Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ Securities and Exchange Commission SOX Đạo luật Sarbanes - Oxley Sarbanes - Oxley TNHH Trách nhiệm hữu hạn Limited Company COSO The committee of Sponsoring Organization Enterprise DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Trang Danh mục bảng biểu Bảng 2.1: Kết thống kê mẫu theo loại hình doanh nghiệp 35 Bảng 2.2: Kết thống kê mẫu theo số lượng nhân viên 36 Bảng 2.3: Kết thống kê mẫu theo số năm hoạt động 37 Bảng 2.4: Thống kê câu hỏi khảo sát 38 Bảng 2.5: Thang đo nghiên cứu 38 Bảng 2.6: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 45 Bảng 2.7: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 47 Bảng 2.8: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 47 Bảng 2.9: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 48 Bảng 2.10: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 49 Bảng 2.11: Thống kê mô tả thang đo cho nguyên tắc môi trường kiểm soát 50 Bảng 2.12: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 51 Bảng 2.13: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 52 Bảng 2.14: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 53 Bảng 2.15: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 53 Bảng 2.16: Thống kê mô tả thang đo cho nguyên tắc đánh giá rủi ro 54 Bảng 2.17: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 10 54 Bảng 2.18: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 11 55 Bảng 2.19: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 12 56 Bảng 2.20: Thống kê mô tả thang đo cho nguyên tắc hoạt động kiểm soát 57 Bảng 2.21: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 13 57 Bảng 2.22: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 14 58 Bảng 2.23: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 15 58 Bảng 2.24: Thống kê mô tả thang đo cho nguyên tắc thông tin truyền thông 59 Bảng 2.25: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 16 60 Bảng 2.26: Thống kê mô tả thang đo cho biến nguyên tắc 17 60 Bảng 2.27: Thống kê mô tả thang đo cho nguyên tắc hoạt động giám sát 61 Bảng 2.28: Thống kê mô tả thang đo cho cấu kiểm soát nội 61 Bảng 2.29: Kết phân tích khác biệt thuộc tính đối tượng nghiên cứu 68 Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1.1: Định nghĩa kiểm soát nội theo COSO 14 Sơ đồ 1.2: Mối quan hệ thành phần hệ thống kiểm soát nội 24 Sơ đồ 3.1: Quá trình kiểm soát rủi ro 77 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hệ thống kiểm soát nội đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh tế doanh nghiệp hệ thống kiểm soát nội giúp cho nhà quản lý quản lý hiệu nguồn lực kinh tế doanh nghiệp như: vốn, lao động, tài sản,…; giảm thiểu tác động lợi tới hoạt động doanh nghiệp hạn chế rủi ro phát sinh trình sản xuất kinh doanh Trên giới, khái niệm kiểm soát nội đời từ đầu kỷ 19, sau bổ sung, hoàn thiện thành hệ thống lý luận thông qua báo cáo COSO 2013 Các nghiên cứu nước chứng minh tầm quan trọng hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp yếu tố tác động đến hiệu hệ thống kiểm soát nội Chất lượng hệ thống kiểm soát nội có ảnh hưởng lớn đến tính xác định quản lý, công ty có hệ thống kiểm soát nội không hữu hiệu có xu hướng gặp lỗi quản lý lớn hoạt động so với công ty có hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu (Feng, Li & McVay, 2009), hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu có vai trò thiết yếu thành công công ty (Jokipii, 2010) Ở Việt Nam nhiều năm qua chứng kiến sụp đổ nhiều tổng công ty lớn, doanh nghiệp nhà nước Vinalines, Vinashin hay loạt ngân hàng Một lý lớn kể đến hệ thống kiểm soát nội với nhiều kẽ hở, hệ thống kiểm soát nội xây dựng tốt doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ chưa nhận thức tầm quan trọng hệ thống kiểm soát nội bộ, chưa xây dựng hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu Tiền Giang tỉnh thuộc miền Trung Nam Bộ, cách thành phố Hồ Chí Minh 70km phía Tây – Nam, nơi có tốc độ phát triển tương đối nhanh với nhiều doanh nghiệp xây dựng có tiềm lực kinh tế phận đóng góp cao vào sản lượng GDP tỉnh Nhưng doanh nghiệp xây dựng chưa quan tâm đến Thực thi tính trực ứng xử có đạo đức 10.86 2.044 320 649 Đưa quy định xử 10.74 2.019 370 610 phạt thích hợp Nguyên tắc 2: Trách nhiệm giám sát việc thiết kế vận hành hệ thống kiểm soát nội Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 847 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát 9.59 2.473 692 803 Định kỳ Hội đồng quản trị đánh giá lực toàn tổ chức 9.70 2.618 840 765 Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát có lực 9.92 2.096 682 823 Hội đồng quản trị trì trách nhiệm giám sát 9.45 2.630 610 837 ủy quyền cho nhà quản lý cấp cao Nguyên tắc 3: Thiết lập cấu tổ chức, phân định quyền hạn trách nhiệm Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 656 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Xây dựng cấu tổ chức phù hợp với quy mô đặc điểm kinh doanh 15.65 5.243 565 542 Nhân viên có kiêm nhiệm hai hay nhiều chức danh 15.56 8.629 -.261 819 Điều chỉnh lại cấu tổ chức cho phù hợp với môi trường kinh doanh thay đổi 15.86 6.145 378 616 Ban hành văn phân chia quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng phận 15.70 5.023 661 503 Nguyên tắc ủy quyền DN đảm bảo 15.94 5.224 536 552 5.559 701 520 Khi thay đổi nhân sự, phân quyền hạn trách nhiệm có 15.60 cập nhật văn Kết sau loại bỏ biến A0311 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 819 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Xây dựng cấu tổ chức phù hợp với quy mô đặc điểm kinh doanh 12.35 5.648 590 790 Điều chỉnh lại cấu tổ chức cho phù hợp với môi trường kinh doanh thay đổi 12.56 6.376 468 822 Ban hành văn phân chia quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng phận 12.40 5.408 690 758 Nguyên tắc ủy quyền DN đảm bảo 12.64 5.424 623 780 Khi thay đổi nhân sự, phân quyền hạn trách nhiệm có cập nhật văn 12.30 6.010 717 761 Nguyên tắc 4: Chứng tỏ cam kết việc sử dụng nhân viên có lực Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 785 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Có quy trình tuyển dụng nhân viên công bố rộng rãi văn 16.46 3.923 672 719 Chính sách tuyển dụng phản ánh mong đợi lực nhân viên 15.90 5.889 469 774 Căn vào kiến thức kỹ nhân viên trước giao công việc 15.64 5.069 557 748 Sử dụng bảng mô tả công việc cho vị trí 15.63 5.706 368 787 Thực biện pháp thu hút, đào tạo giữ chân nhân viên 16.11 4.354 653 721 Thường xảy biến động nhân vị trí quản lý 15.64 5.069 557 748 Nguyên tắc 5: Trách nhiệm báo báo thực Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 816 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Nhân viên chịu trách nhiệm thông qua phân định quyền hạn trách nhiệm 9.51 2.683 622 774 Ban hành quy chế khen thưởng phù hợp 9.71 2.638 703 739 Chính sách đào tạo cho công nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn 9.86 2.399 624 781 Còn tồn áp lực thành tích khiến nhân viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp 9.39 2.848 614 780 Nguyên tắc 6: Thiết lập mục tiêu phù hợp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 871 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Có đề sứ mạng định hướng phát triển 16.21 6.777 678 849 Mục tiêu chung công bố rộng rãi văn 16.38 7.174 526 877 Đặt mục tiêu hoạt động cụ thể cho phòng ban, phận 16.48 7.189 657 852 Mục tiêu hoạt động phù hợp với đặc điểm hoạt động 16.63 6.820 597 865 Tuân thủ đầy đủ pháp luật quy định 16.15 6.787 843 823 Mục tiêu BCTC phù hợp với nguyên tắc kế toán 16.10 6.876 804 830 Nguyên tắc 7: Nhận diện phân tích rủi ro Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 780 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Xây dựng chế để nhận diện rủi ro phát sinh từ thay đổi môi trường bên 6.07 1.437 637 681 Xây dựng chế để nhận diện rủi ro phát sinh từ thay đổi môi trường bên 6.27 1.493 648 676 Đánh giá rủi ro để thực quản trị rủi ro chấp nhận rủi ro, né tránh rủi ro, giảm thiểu rủi ro 6.42 1.285 582 756 Nguyên tắc 8: Đánh giá rủi ro Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 696 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Xây dựng quy trình đánh giá rủi ro thích hợp 9.41 2.499 372 692 Khi tiến hành đánh giá rủi ro có gian lận DN xem xét động áp lực 9.10 1.914 585 563 Đề biện pháp để đối phó với rủi ro 9.24 1.626 589 557 Thực nghiêm túc biện pháp để đối phó với rủi ro 8.85 2.205 403 678 Nguyên tắc 9: Nhận diện đánh giá thay đổi môi trường Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 735 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Nhận diện rủi ro từ thay đổi cách thức kinh doanh 6.28 835 595 636 Nhận diện rủi ro từ thay đổi môi trường pháp lý bên 6.51 607 555 677 Nhận diện đánh giá thay đổi từ thái độ, triết lý nhà quản lý 6.01 721 566 640 10 Nguyên tắc 10: Lựa chọn thiết lập hoạt động kiểm soát Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 739 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Các thủ tục kiểm soát cần thiết cho loại hoạt động 6.44 1.414 560 661 Phân tích số liệu liên quan đến DN hoạt động ngành đối thủ cạnh tranh 6.59 1.131 565 673 Các thủ tục kiểm soát áp dụng thực tế theo cách mô tả 6.12 1.453 593 632 11 Nguyên tắc 11: Lựa chọn thiết lập hoạt động kiểm soát chung công nghệ thông tin Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 878 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Sử dụng thống phần mềm kế toán 12.51 5.342 669 861 Các báo cáo kết xuất từ phần mềm đảm bảo mục tiêu xác đầy đủ 12.36 5.550 597 876 Phần mềm có phân quyền truy cập đăng nhập theo chức danh công việc 12.85 4.382 831 820 Việc truy cập vào hệ thống, sửa đổi hay truy xuất liệu hệ thống ghi lại nhật ký để xác minh nguồn gốc có cố 12.69 5.331 643 867 Kiểm soát tốt thiết bị lưu trữ lưu liệu 12.84 4.366 824 822 12 Nguyên tắc 12: Triển khai hoạt động kiểm soát thông qua sách thủ tục Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 912 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Có quy trình luân chuyển chứng từ kiểm tra soát xét chứng từ trước thực 15.85 7.344 778 896 Định kiểm kê tài sản lập biên đầy đủ 16.11 6.076 827 887 Trước thực dự án xây dựng DN lập kế hoạch cụ thể lập báo cáo phân tích tổng quát 15.64 7.373 620 914 Nhận dạng rủi ro xảy ảnh hưởng đến việc thực dự án xây dựng 15.77 7.088 704 903 Lập báo cáo theo tiến độ thực dự án so sánh với kế hoạch 15.89 7.240 870 887 Tuân thủ văn pháp luật lĩnh vực xây dựng xây dựng nghiệm thu công trình 16.11 6.076 827 887 13 Nguyên tắc 13: Thu thập sử dụng thông tin phù hợp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 922 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Hệ thống thông tin thu thập từ nguồn liệu bên bên DN 6.46 1.087 912 843 Thông tin truyền đạt phải phù hợp hỗ trợ đạt mục tiêu 6.35 965 760 974 Thông tin phải cung cấp kịp thời, xác, đầy đủ, xác minh 6.49 1.038 886 854 14 Nguyên tắc 14: Truyền thông nội Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 795 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Trưởng phòng ban thường xuyên báo cáo tình hình công việc cho Ban giám đốc nắm rõ 6.40 1.382 724 671 Các phòng ban DN cung cấp thông tin để hỗ trợ lẫn để thực tốt vai trò 6.66 961 651 745 Có trao đổi thông tin qua lại Ban lãnh đạo nhân viên 6.19 1.319 604 755 15 Nguyên tắc 15: Truyền thông bên Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 783 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Thông tin truyền thông kịp thời cho đối tượng bên 6.41 1.359 723 646 Có kênh thông tin riêng biệt 6.66 961 617 756 Cho phép truyền thông ngược trở lại 6.18 1.285 597 734 16 Nguyên tắc 16: Đánh giá liên tục định kỳ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 805 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Hệ thống kiểm soát nội tạo điều kiện cho nhân viên phận giám sát lẫn 6.40 1.382 764 671 Ban giám đốc thực giám sát thường xuyên việc quản trị rủi ro DN 6.64 968 647 784 Đánh giá định kỳ hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội điều chỉnh phù hợp với thời kỳ 6.16 1.302 624 762 17 Nguyên tắc 17: Thông báo khiếm khuyết Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 791 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Kiểm tra kết việc đánh giá liên tục định kỳ 6.41 1.385 716 671 Những khiếm khuyết thông báo cho đối tượng chịu trách nhiệm 6.66 961 634 756 Theo dõi sai sót đưa giải pháp khắc phục kịp thời 6.18 1.285 615 734 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT (ONE WAY ANOVA) Loại hình doanh nghiệp Test of Homogeneity of Variances Trung bình chung cấu kiểm soát nội Levene Statistic df1 1.184 df2 Sig 77 312 ANOVA Trung bình chung cấu kiểm soát nội Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 11.888 5.944 6.147 77 080 18.035 79 F 74.462 Sig .000 Số lượng nhân viên Test of Homogeneity of Variances Trung bình chung cấu kiểm soát nội Levene Statistic 2.887 df1 df2 Sig 76 061 ANOVA Trung bình chung cấu kiểm soát nội Sum of Squares Between Groups df Mean Square 4.887 1.629 Within Groups 13.148 76 173 Total 18.035 79 F 9.417 Sig .000 Số năm hoạt động Test of Homogeneity of Variances Trung bình chung cấu kiểm soát nội Levene Statistic 7.978 df1 df2 Sig 77 001 ANOVA Trung bình chung cấu kiểm soát nội Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.471 736 Within Groups 16.564 77 215 Total 18.035 79 F 3.420 Sig .038 PHỤ LỤC QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC KIỂM SOÁT RỦI RO CHO DỰ ÁN VIETCOMBANK TOWER STT Rủi ro Thủ tục kiểm soát rủi ro Rủi ro lún mức gây gẫy đổ hư hỏng đường, vỉa hè nhà lân cận; gây vụ kiện tụng tranh chấp, đòi đền bù bị dừng thi công công trình Đây vấn đề uy tín với công chúng cho tòa nhà xung quanh Khảo sát sụp đổ, đánh giá rủi ro lún đường, vỉa hè tòa nhà lân cận; thiết lập biến dạng cho phép hố đào Thiết lập hệ thống chống xô lệch đất ngang để chống lại tác động, lực giới hạn mức khác móng lân cận Đòi bồi thường sai tài sản lân cận cho nhà cửa họ bị sụp đổ lún sụt từ công trình thi công Khảo sát sụp đổ thực nhà thầu trước bắt đầu công tác thi công Thường xuyên đo đạc theo dõi dịch chuyển đất xung quanh công trường Chứng tập hợp cở sở phản biện cho đòi đền bù sai trái từ nhà hàng xóm xung quanh Đặt lệch trụ chống - Kiểm soát giám sát tốt trình thi công để đảm bảo độ thẳng đứng bệ trụ chống - Sau đào đất, thực khảo sát hoàn công để đảm bảo tính thẳng đứng độ cắm chôn sâu,… trước phép đưa vào sử dụng Sự hư hỏng cắt đứt bất ngờ dịch vụ điện, nước, điện thoại, … phục vụ cho nhà lân cận - Trước bắt đầu đào cọc khối lượng lớn, đào đất,… trước tiên nhà thầu phải tự tìm hiểu điều kiện công trình hành công trình dịch vụ ngầm Vì nhà thầu nên liên hệ mật thiết với quan quyền công ty dịch vụ công chúng để cập nhật nhanh công trình dịch vụ ngầm - Cử chuyên gia để thực khảo sát công trình ngầm sử dụng thiết bị máy dò kim loại,… để xác định vị trí xác ống ngầm, cáp ngầm, … - Phòng ngừa điện, hệ thống bơm không hoạt động, sức đẩy nước gây nên kết cấu làm hư hỏng công trình thi công Gây kẹt xe trình thi công Lập kế hoạch trước thời gian đổ bêtông Thực chuyển hướng giao thông tạm thời thích hợp Xin giấy phép trước làm gián đoạn giao thông lớn Lửa cháy công trình dự án Hệ thống chữa lửa tạm sẵn có Kế hoạch di tản Trộm cắp, phá hoại, … Nhà thầu phải chuẩn bị chương trình an ninh tốt: đặt camera, máy báo chống trộm, … Tai nạn lao động - Thực sơ cấp cứu chấn thương nhẹ - Yêu cầu cứu hộ, cấp cứu chấn thương nặng ... hợp để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp xây dựng địa bàn tỉnh Tiền Giang Câu hỏi nghiên cứu - Hệ thống kiểm soát nội theo chuẩn COSO doanh nghiệp xây dựng địa bàn tỉnh Tiền Giang. .. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG 72 3.1 Các quan điểm xây dựng phát triển hệ thống kiểm soát nội 72... soát nội doanh nghiệp xây dựng địa bàn tỉnh Tiền Giang Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp xây dựng địa bàn tỉnh Tiền Giang Kết luận CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh tiền giang luận văn thạc sĩ 2016 , Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh tiền giang luận văn thạc sĩ 2016 , Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh tiền giang luận văn thạc sĩ 2016 , CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG, 1 Một số vấn đề chung về kiểm soát nội bộ, 2 Đặc điểm của hệ thống kiếm soát nội bộ trong doanh nghiệp xây dựng, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀNGIANG, 2 Khảo sát hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trênđịa bàn tỉnh Tiền Giang, 3 Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, 4 Phân tích sự khác biệt giữa các thuộc tính của đối tượng nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh TiềnGiang, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁTNỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG, 2 Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, 3 Các giải pháp hỗ trợ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn