Giao an Su 9 (3 cot)

91 204 3
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

  • Loading...
1/91 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2013, 01:25

Phần một Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay Chơng I: Liên xô và các nớc đông âu sau chiến tranh thế giới thứ hai Tiết 1: Bài 1: Liên xô và các nớc đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX A. Mục tiêu bài học: - Giúp học sinh nắm đợc: Những thành tựu to lớn của Liên Xô trong khôi phục hậu quả chiến tranh và xây dựng cơ sở vật chất, kinh tế, những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của Đông Âu sau 1945 chiến thắng trong giải phóng dân tộc, thành lập chế độ dân chủ nhân dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội, sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. - Kiểm điểm những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong xây dựng CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sâu sắc: + Mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô và Đông Âu Nay vẫn duy trì cần trân trọng. + Tăng cờng tình đoàn kết hữu nghị phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc ta. - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích và nhận định sự kiện lịch sử, vấn đề lịch sử. B. Ph ơng tiện dạy học : - Giáo viên: Sách giáo khoa, sách giáo viên, bản đồ thế giới, ảnh về nhà du hành vũ trụ Gagarin. - Học sinh: Sách giáo khoa. C. Tiến trình dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới: - Lớp 8 các em đã học lịch sử thế giới hiện đại từ cách mạng tháng 10 1917 1945. - Bài 1 là bài mở đầu của chơng trình lịch sử 9 từ 1945 2000. - Sau chiến tranh thế giới thứ II Liên Xô bị thiệt hại nặng khôi phục kinh tế, hành gắn vết thơng chiến tranh và tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH. I. Liên Xô. 1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945- 1950) HĐ1: Học sinh nắm đ ợc những thiệt hại của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ II. 1 H. Đ dạy * Sử dụng bản đồ thế giới (treo tờng) yêu cầu học sinh quan sát và xây dựng vị trí của Liên Xô trên bản đồ. - Trong CTTG II Liên Xô là nớc thắng hay thua trận? - Vì sao sau CTTG II, Liên Xô phải khôi phục klinh tế? - Trong CTTG II, Liên Xô bị thiệt hại nh thế nào? Em có nhận xét gì về những hậu quả mà CTTG II để lại đối với Liên Xô? Phân tích những tổn thất đó làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm Trong hoàn cảnh đó Liên Xô phải khôi phục kinh tế, hành gắn vết thơng chiến tranh, tiếp tục xây dựng CNXH. Liên Xô vừa phải khôi phục kinh tế, vừa chống sự bao vây cô lập của phơng tây vừa giúp đỡ phong trào cánh mạng thế giới. HĐ2: Tìm hiểu những thành tựu của Liên Xô (1945-1950) - Công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thơng chiến tranh ở Liên Xô đã diến ra (ntn) và đạt đợc kết quả ntn? * CN: KH dự định 48% - Kết quả mà Liên Xô đạt đợc cho mọi ngời suy nghĩ và hiểu điều gì về con ngời và đất nớc Liên Xô? H. đ học 1-2 học sinh lên bảng chỉ trên bản đồ. Thảo luận dựa và SGK trả lời Nghe giáo viên phân tích Dựa vào SGK trả lời Ghi bảng a. Hoàn cảnh. - Thiệt hại rất nặng nề về ng- ời và của trong CTTG II - Đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1946-1950) b. Thành tựu: Hoàn thành kế hoạch 5 năm trớc thời hạn 9 tháng. - CN: Tăng 73% (1950) - NN: Vợt mức trớc CT - KHKT: 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử 2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của CNXH (Từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX) HĐ1: Học sinh nắm đ ợc những thành tựu quan trọng về kinh tế và ý nghĩa của thắng lợi về mặt này: * KN: Cơ sở vật chất- kinh tế của CNXH - Phơng hớng chính của các kế hoạch dài hạn của Liên Xô là gì? Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng có ý nghĩa (vai trò) nh thế nào trong nền kinh tế? Vì sao phải tăng cờng Dựa vào SGK trả lời a. Thành tựu về kinh tế: Hoàn thành nhiều kế hoạch dài hạn Phơng hớng: Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, thâm canh nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ KHKT, tăng cờng sức mạnh quốc phòng 2 sức mạnh quốc phòng cho đất nớc? * Minh hoạ thêm: + 1951- 1975: Tốc độ tăng trởng công nghiệp 9,6%. + 1970: Điện lực: 740 tỉ KW/h (gấp 352 lần năm 1913). Bằng sản lợng điện của 04 nớc (Anh, Pháp, Tây Đức, ý) + Dầu mỏ: 353 triệu tấn + Thép (1971): 121 triệu tấn (vợt mỹ) + Than: 624 triệu tấn + Nông nghiệp: 1970 đạt 186 triệu tấn, năng suất trung bình 15,6 tạ/ha HĐ2: Những thành tựu về KHKT: - Hãy nêu thành tựu về KH-KT của Liên Xô giai đoạn này? * Giới thiệu H1: - Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô, chân dung nhà du hành vũ trụ Gagarin, tàu vũ trụ Phơng Đông. HĐ3: Học sinh nắm đ ợc chính sách đối ngoại của Liên Xô thời kỳ này: - Chính sách đối ngoại của Liên Xô trong thời kỳ này là gì? * Minh hoạ: + 1960 Liên Xô có sáng kiến Liên hiệp quốc thông qua tuyên ngôn về thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân, trao trả độc lập cho các nớc thuộc địa. + 1961 đề nghị Liên hiệp quốc thông qua tuyên ngôn về việc cấm use vũ khí hạt nhân. + 1963 theo đề nghị của Liên Xô LHQ thông qua tuyên ngôn thủ tiêu tất cả các hình thức của chế độ phân biệt chủng tộc. Thảo luận nghe giáo viên giảng Quan sát H1 Nghe giáo viên giới thiệu Dựa vào SGK trả lời. Nghe giáo viên phân tích thêm Là cờng quốc công nghiệp thứ hai thế giới (sau Mỹ) B. Thành tựu về KH-KT: to lớn - 1975 phóng vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ C. Chính sách đối ngoại: - Hoà bình, hữu nghị với tất cả các nớc. - ủng hộ phong trào đấu tranh giải phòng dân tộc trên thế giới Chỗ dựa vững chắc của cách mạng thế giới. 3. Sơ kết bài: Với những thành tựu to lớn của Liên Xô về nhiều mặt, Liên Xô đã trở thành cờng quốc công nghiệp, là chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới. 4. Củng cố bài: Hãy nêu những thành tựu to lớn về kinh tế, KH-KT của lIên Xô từ 1950 1970? 3 5. Hớng dẫn học sinh học bài: Su tầm những câu chuyện về một số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ của Liên Xô trong thập niên 60 của thế kỷ XX./. Tiết 2: Bài 1: Liên Xô và các nớc đông âu . (Tiết 2) A- Mục tiêu bài học. Nh tiết 1 B - Ph ơng tiện dạy học : C - Tiến trình dạy học: 1- Kiểm tra bài cũ: Công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thơng chiến tranh ở Liên Xô diễn ra và đạt kết quả nh thế nào? 2- Bài mới: - Chơng trình lịch sử 8 đã học: Cuối năm 1944 đầu năm 1945 Hồng quân truy đuổi phát xít Đức về Béclin đã giúp một loạt các nớc Đông Âu giải phóng hệ thống CNXH ra đời Bài hôm nay nghiêncứu sự ra đời, thành tựu của các nớc dân chủ nhân dân (1945- những năm 70 của thế kỷ XX) II. Đông Âu: 1- Sự ra đời của các n ớc dân chủ nhân dân Đông Âu : HĐ1: Học sinh xác định đợc vị trí Đông Âu trên bản đồ và sự ra đời của nó. * Giáo viên giới thiệu lợc đồ các nớc Đông Âu - Tình hình các nớc Đông Âu trớc chiến tranh thế giới II có gì nổi bật? * Giáo viên thuyết giảng về hoàn cảnh ra đời của các nớc Đông Âu, Hồng quân Liên Xô truy đuổi phát xít Đức, nhân dân các nớc Đông Âu nổi dậy khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền thành lập các nớc dân chủ nhân dân - Hãy đọc SGK và hoàn thành bảng thống kê sau: Tên nớc . Thời gian ra đời . * Giáo viên nói rõ hơn về nớc Đức: Sau chiến tranh để tiêu diệt tận gốc CNPX, Đức bị chia 4 khu vực chiến đóng của Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp theo chế độ quân quản: Một học sinh xác định vị trí Đông Âu trên bản đồ Trả lời câu hỏi Đọc SGK và trao đổi nhóm và hình thành thống kê a. Hoàn cảnh ra đời: - Cuối 1944 đầu 1945 Hồng quân Liên Xô phối hợp với nhân dân Đông Âu giúp họ khởi nghĩa thành công. - Một loạt các nớc ĐCN Đông Âu ra đời: Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungari 4 + Khu vực Liên Xô chiếm đóng CHND Đức (10-1949) + Anh, Pháp, Mỹ chiếm đóng CHLB Đức (9-1949) + Chế độ Béclin Đông và Tây Béc lin HĐ2: Học sinh nêu đợc những nhiệm vụ của CMDCND ở Đông Âu. - Để hoàn thành cuộc CMDCND, các nớc Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì? Dựa vào SGK trả lời B. Hoàn thành CMDCND: - Xây dựng bộ máy chính quyền nhân dân - Cải cách ruộng đất. - Quốc hữu hoá các nhà máy, xí nghiệp của t bản. - Thực hiện quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân 2. Tiến hành xây dựng CNXH ( từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX) HĐ1: Học sinh chỉ ra đ ợc những nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng CNXH: * Giáo viên định hớng cho học sinh sau khi hoàn thành cuộc CMDCND, từ 1949 các nớc Đông Âu bớc vào giai đoạn xây dựng CNXH. Những nhiệm vụ chính của giai đoạn này là gì? HĐ2: Học sinh nắm đợc những thành tựu của Đông Âu trong xây dựng CNXH: Giáo viên khái quát 20 năm xây dựng đất n- ớc - Hãy nêu những thành tựu mà các nớc Đông Âu đã đạt đợc trong công cuộc xây dựng CNXH? - Căn cứ vào tài liệu trong SGK, hãy lấy những ví dụ cụ thể ở một số nớc? * Giáo viên kết luận về những thành tựu chung của Đông Âu. Dựa vào SGK trả lời Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi a. Nhiệm vụ (có thể học trong SGK): - Xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp t sản. - Đa nhân dân vào con đờng làm ăn tập thể. - Công nghiệp hoá XHCN b. Thành tựu: - Đầu những năm 70 các nớc Đông Âu trở thành những nớc công- nông nghiệp. - Bộ mặt KT-XH thay đổi căn bản và sâu sắc. III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa HĐ1: Học sinh chỉ ra đợc hoàn cảnh (lý do) 1. Hoàn cảnh và những cơ sở 5 ra đời của hệ thống XHCN. - Hệ thống các nớc XHCN ra đời trong hoàn cảnh nào? HĐ2: Học sinh xác định cơ sở hình thành hệ thống XHCN. - Hệ thống các nớc XHCN đợc hình thành trên cơ sở nào? HĐ1: Học sinh tìm đợc mối quan hệ của hệ thống XHCN qua 2 tiêu chuẩn: - Sự hợp tác tơng trợ giữa Liên Xô và các n- ớc Đông Âu đợc thể hiện nh thế nào? * Giáo viên thuyết giảng về 2 tiêu chuẩn này. HĐ2: Học sinh tìm hiểu những thành tựu nổi bật của SEV. - Nêu những thành tựu kinh tế tiêu biểu của khối SEV đã đạt đợc? Liên Xô giữ vai trò nh thế nào trong khối này? * Minh hoạ: 1951-1973 tỉ trọng công nghiệp của SEV so với thế giới tăng từ 18-33% * Hạn chế của SEV. HĐ3: Tìm hiểu mục đích thành lập của tổ chức Vácsava: - Tổ chức hiệp ớc Vácsava ra đời nhằm mục đích gì? Thảo luận nhóm và trả lời Căn cứ vào SGK trả lời Tìm thấy sự quan hệ qua 2 tiêu chuẩn: SEV và Vácsava 1-2 học sinh trả lời hình thành hệ thống các n ớc XHCN: a. Hoàn cảnh: - Đông Âu và Liên Xô cần hợp tác cao hơn và đa dạng hơn để phát triển. - Có sự phân công sản xuất theo chuyên ngành giữa các nớc. b. Cơ sở hình thành: - Cùng chung mục tiêu: Xây dựng CNXH - Nền tảng t tởng là chủ nghĩa Mác 2. Sự hình thành hệ thống XHCN: a. Hội đồng tơng trợ kinh tế giữa các nớc XHCN (SEV) (8-1-194928-3-1991) * Thành tựu của SEV: - Tốc độ tăng trởng công nghiệp: 10%/năm - Thu nhập quốc dân (1950- 1973) tăng 5,7 lần. b. Tổ chức hiệp ớc Vácsava (14.5.551.7.91) có tác dụng: - Boả vệ công cuộc xây dựng CNXH, hoà bình an ninh châu Âu và thế giới 3. Sơ kết bài: 6 Liên Xô và các nớc Đông Âu có quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều mặt để phát triển kinh tế, xã hội hình thành nên hệ thống XHCN trên thế giới. 4. Củng cố: - Trình bày những thành tựu chủ yếu của Đông Âu trong thập kỷ 50-70 của thế kỷ XX? 5. Hớng dẫn học bài. Tiết 3 Bài 2: Liên Xô và các nớc Đông âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ xx A. Mục tiêu bài học: - Giúp học sinh nắm đợc những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu. - Giúp cho học sinh thấy tính chất phức tạp, khó khăn, thiếu sót, sai lầm trong xây dựng CNXH ở Liên Xô và Đông Âu (vì đó là con đờng hoàn toàn mới, cha có tiền lệ trong lịch sử, mặt khác là sự chống phá của các lực lợng địch. Những thành tựu phát triển trong 20 năm đổi mới ở nớc ta Bồi dỡng, củng cố lòng tin vào thắng lợi của CNH, HĐH đất nớc theo XHCN dới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. - Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích, nhận định và suy sét các vấn đề lịch sử. B. Ph ơng tiện dạy học : - Giáo viên: SGK-SGV, bản đồ về Liên Xô và Đông Âu, t liệu về Liên Xô và Đông Âu - Học sinh: SGK. c. Tiến trình dạy học: 1. Kiểm tra mài cũ: - Nêu những thành tựu các nớc Đông Âu đã đạt đợc trong quá trình xây dựng CNXH - Nêu những cơ sở hình thành hệ thống XHCN? 2. Bài mới: Từ những năm 70 và thập kỷ 80 của thế kỷ XX, Liên Xô và các nớc Đông Âu lâm vào tình trạng KHKT dẫn tới sự KHCT trầm trọng và sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu. I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết * Giáo viên khái quát cuộc khủng hoảng dầu mỏ thế giới 1973 và ảnh hởng của nó tới nhiều nớc. - Cuộc khủng hoảng dầu mỏ thế giới năm 1973 ảnh hởng gì tới các nớc? Em có kiên hệ gì về sự biến động giá xăng dầu thế giới hiện nay đối với sự phát triển kinh tế thế giới? Thảo luận liênhệ thực tế 1.Nguyên nhân: - 1973 khủng hoảng về dầu mỏ khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hởng tới Liên Xô. - Liên Xô không cải cách kinh tế, xã hội để khắc phục 7 - Những khó khăn của nền kinh tế Liên Xô thể hiện ở những mặt nào? * Bên cạnh những khó khăn về kinh tế còn thiếu dân chủ, vi phạm pháp chế, quan liêu và các tệ nạn xã hội ngày càng trầm trọng. - Công cuộc cải tổ ở Liên Xô đã diễn ra nh thế nào? Cải tổ trên ở mặt nào? * Giải thích Do không có sự chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và thiếu đờng lối chiến lợc toàn diện, nhất quán Cải tổ lâm vào tình trạng bị lúng túng, đầy khó khăn. - Công cuộc cải tổ ở Liên Xô đa đến những hậu quả gì? - Trong bối cảnh lúc đó, việc Đảng cộng sản bị cấm hoạt động có ảnh hởng gì tới chế độ XHCN ở Liên Xô? * Giáo viên giới thiệu lợc đồ các nớc SNG. - Qua tìm hiểu những nội dung trên, em hãy rút ra những nguyên nhân chính dẫn tới sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô? Nêu những khó khăn theo SGK Dựa vào SGK trả lời Nghe giáo viên thuyết giảng Nêu những hậu quả nh SGK khó khăn - Mô hình CNXH có nhiều khuyết tật. Đầu những năm 80 khủng hoảng toàn diện. 2. Diễn biến: -3/1985 Goócbachốp đề ra đ- ờng lối cải tổ + Kinh tế cha thựchiện đợc * Chính trị: Thực hiện chế độ tổng thống, đa nguyên về chính trị, xoá bỏ chế độ một Đảng 3. Hậu quả: - Đất nớc lún sâu vào khủng hoảng, rối loạn. - Mâu thuẫn sắc tộc bùng nổ. - 19/8/1991 đảo chính goócbachốp không thành. Đảng cộng sản bị cấm hoạt động. - 21/12/1991 chính phủ Liên Xô giải thể thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) Liên Xô sụp đổ sau 74 năm tồn tại. II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nớc Đông Âu * Yêu cầu học sinh đọc SGK mục II. - Hãy trình bày quá trình khủng hoảng của chế độ XHCN ở các nớc Đông Âu? Nêu những biểu hiện của sự khủng hoảng? - Quá trình khủng hoảng ở Đông Âu đã dẫn đến những hậu quả nh thế nào? Đọc SGK và trả lời Nêu hậu quả 1. Quá trình khủng hoảng: - Cuối những năm 70 đầu những năm 80 các nớc Đông Âu khủng hoảng kinh tế, chính trị gay gắt: Đỉnh cao vào năm 1988: Từ Ba Lan lan khắp Đông Âu. Mũi nhọn đt nhằm vào Đảng cộng sản. 2. Hậu quả: 8 - Sự sụp đổ của các nớc XHCN ở Đông Âu đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nh thế nào? * Giáo viên kết luận về nguyên nhân sụp đổ của hệt hống XHCN: Nguyên nhân chính: + Mô hình XHCN có nhiều thiếu sót, khuyết tật. Trong quá trình phát triển bộc lộ sự thiếu tôn trọng đầy đủ quy luật khách quan kinh tế- xã hội, chủ quan, thựchiện cơ chế quan liêu, bao cấp Nền kinh tế thiếu năng động thụ động về xã hội, thiếu dân chủ, công bằng xã hội. + Những khuyết tật duy trì quá lâu CNXH xa rời sự tiến bộ của thế giới Trì trệ, khủng hoảng về kinh tế, xã hội. + Sự chống phá của các thế lực chống CNXH. nh SGK Nghe giáo viên thuyết giảng - Các ĐCS mất quyền lãnh đạo. - Thực hiện đa nguyên chính trị. - 1989 chế độ XHCN các nớc Đông Âu sụp đổ ở hầu hết các nớc Đông Âu 1991 hệ thống các nớc XHCN tan rã. 3. Sơ kết bài: Sự sụp đổ của các nớc XHCN Đông Âu và Liên Xô là tổn thất hết sức nặng nề với phong trào cách mạng thế giới và các lực lợng tiến bộ, các dân tộc bị áp bức đang đấu tranh cho hoà bình và độc lập dân tộc. Nhng sự phục hng của pt XHCN, CNCS là tất yếu, nó là cả một quá trình lâu dài, các nớc này đang khắc phục khó khăn và đi lên. 4. Củng cố: Em hãy trình bày quá trình khủng hoảng- tan rã của Liên Xô và các nớc Đông Âu? 5. H ớng dẫn học sinh làm bài- học bài: Chuẩn bị bài 3. Chơng II: Các nớc á, Phi, Mĩ la tinh từ năm 1945 đến nay Tiết 4: Bài 3: quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa A- Mục tiêu bài học: - Giúp học sinh nắm đợc: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệt hống thuộc địa ở á, Phi, Mĩ la tinh, những diễn biến chủ yếu, những thắng lợi to lớn và 9 khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nớc ở những nớc này. - Thấy cuộc đấu tranh anh dũng, gian khổ của nhân dân á, Phi, Mĩ la tinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập, tăng cờng đoàn kết hữu nghị, giúp đỡ nhân dân chống kẻ thù chung Đế quốc- Thực dân, nâng cao lòng tự hào dân tộc vì nhân dân ta giành những thắng lợi to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc ( n là nửa sau TKXX) đóng góp, thúc đẩy mạnh phong trào giải phóng dân tộc. - Rèn luyện phơng pháp t duy, khái quát, tổng hợp, phân tích sự kiện, rèn luyện kĩ năng của bản đồ kinh tế chính trị. B- Phơng tiện dạy học: - Giáo viên: B.đồ treo tờng: PTGPDT ở á- Phi- Mĩ la tinh. - Học sinh: tranh ảnh về á- Phi- Mĩ la tinh từ 1945 đến nay. C. Tiến trình dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Nêu quá trình khủng hoảng và sụp đổ của Liên Xô? - Xác định vị trí của các nớc Đông Âu và theo em nguyên nhân sụp đổ của Đông Âu là gì? 2. Bài mới: Những tiết đầu chúng ta tìm hiểu Liên Xô và Đông Âu sau CTTG II, chơng II chúng ta sẽ học một khu vực địa lý mới đó là châu á- Phi- Mĩ la tinh. Bài mở đầu của chơng giới thiệu PTGPDT diễn ra sôi nổi ở châu á-Phi-Mĩ la tinh dẫn tới sự tan rã từng mảng lớn của hệ thống thuộc địa và đi tới sụp đổ hoàn toàn. 1> Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng Giáo viên sử dụng bản đồ thế giới giới thiệu cuộc ĐTGPDT nhằm đập tan hệ thống thuộc địa của CNĐQ, nơi khởi đầu là Đ.N.A, trong đó tiêu biểu là các nớc Inđô, VN, Lào. + Inđô: Bác sĩ Xucácnô đọc tuyên ngôn độc lập thành lập CH Inđô. - ở VN: Ai là ngời đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nớc VNDCCH, vào thời gian nào? ở đâu? - Theo em, PTĐT ở Đ.N.A có tác dụng nh thế nào đến các nớc thuộc địa trên thế giới? KĐ PT lan nhanh sang KV Nam á và Bắc Phi? - Dựa vào SGK nêu tên những nớc giành độc lập ở Châu Phi và Mĩ la tinh? * Giáo viên giải thích Năm châu Phi quan sát bản đồ và nghe giảng Phát biểu Nêu nhận xét Nêu tên các n- *PTGPDT phát triển mạnh. - Châu á +Inđonêxia tuyên bố độc lập (17.8.1945) + VN: 02.9.1945 + Lào: 12.10.1945 + ấn Độ (1946-1950) + IRắc: 1958 - Châu Phi + Ai cập 1952; Angiêri (1954-1962) + 1960: 17 nớc giành độc lập 10 [...]... xây dựng chế độ mới ( 194 9- 195 9)- Hoàn thành thắng lợi công cuộc khôi phục kinh tế ( 194 9- 195 2) và kế hoạch 5 năm lần 1 ( 195 3- 195 7) Thành tựu: CN tăng 140% (so với 195 2) NN: tăng 25% (so với 195 2)- Chính sách đối ngoại: Tích cực ủng hộ HB và thúc đẩy 14 * G giới thiệu H26: Nhà du hành vũ trụ Nêil Amstrong (Mĩ) ngời đầu tiên đặt chân lên mặt trăng (ngày 21/7/ 196 9)Quan sát H26 và nghe G... nhận xét, ghi bảng Quan hệ giữa ASEAN và các nớc trong khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng trải qua nhiều thăng trầm.* Yêu cầu hoạ sinh đọc SGK: Mùa xuân 197 5 bên ngoài. rồi làm bài tập nối sự kiện ở cột A với cột B sao cho đúngA (thời gian) B (quan hệ giữa các nớc ASEAN và các nớc ĐNA) 196 7- 197 5Cuối 197 5- cuối 197 8Cuối 197 8- những năm 80Đầu những năm 90 đến nayQuan hệ thân thiện, hữu... khôi phục kinh tế và HK 5 năm lần 1.* Minh hoạ thêm: 195 2 số lợng CN tăng 2 lần so 194 9. 195 7 sản lợng CN tăng 10,7 lần so 194 9 Tự sản xuất 60% thiết bị máy móc cần thiết. 19% số hộ nông dân gia nhập HTX- HÃy nêu chính sách đối ngoại của TQ giai đoạn 194 9- 195 9?* Giải thích đờng lối: Đại CM VH vô sản, Quan sát bản đồNêu kết quảQuan sát H6Thảo luận nhómNêu nhiệm vụ theo SGK và nghe... quan hệ Liên kết khu vực Tây Âu, quan hệ Tây Âu- Mĩ, quan hệ giữa nớc ta- Liên minh Châu Âu dần đợc thiết lập và phát triển ( 199 0- kí quan hệ ngoại giao 199 5 kí hiệp định khung)- Biết sử dụng bản đồ để quan sát và xác định phạm vi lÃnh thổ của EU, nhất là Anh, Pháp, Đức, ý, rèn luyện phơng pháp t duy, phân tích tổng hợp.B. Ph ơng tiện dạy học :- G: Bản đồ Châu Âu- H: Su tầm t liệu về mối quan... sát bản đồ và nghe giảngPhát biểuNêu nhận xétNêu tên các n-*PTGPDT phát triển mạnh.- Châu á+Inđonêxia tuyên bố độc lập (17.8. 194 5)+ VN: 02 .9. 194 5+ Lào: 12.10. 194 5+ ấn Độ ( 194 6- 195 0)+ IRắc: 195 8- Châu Phi+ Ai cập 195 2; Angiêri ( 195 4- 196 2)+ 196 0: 17 nớc giành độc lập10 những nguyên nhân nào chung với các nớc t bản khác, nguyên nhân riêng?(Chung: thừa hởng thnàh quả KHKT; Riêng: truyÒn... vực18 sức mạnh quốc phòng cho đất nớc?* Minh hoạ thêm:+ 195 1- 197 5: Tốc độ tăng trởng công nghiệp 9, 6%.+ 197 0: Điện lực: 740 tỉ KW/h (gấp 352 lần năm 191 3). Bằng sản lợng điện của 04 nớc (Anh, Pháp, Tây Đức, ý)+ Dầu mỏ: 353 triệu tấn+ Thép ( 197 1): 121 triệu tấn (vợt mỹ)+ Than: 624 triệu tấn+ Nông nghiệp: 197 0 đạt 186 triệu tấn, năng su t trung bình 15,6 tạ/haHĐ2: Những thành tựu về KHKT:-... hạn, CM xanh, phát triển công nghệ thông tin. Vơn lên hàng cờng quốc về CN phần mềm- hạt nhân- vũ trụII Trung Quốc.* Giới thiệu vị trí của Trung Quốc trên bản đồ- Thắng lợi của Đảng CS Trung Quốc đà đa tới kết quả gì?* Giới thiệu H5 (SGK): Mao Trạch Đông (1 893 - 197 6) lÃnh tụ của ĐCS TQ, chủ tịch UBTƯĐCS từ 194 3, 194 9- 195 4 là chủ tịch hội đồng chính phủ NDTƯ CHND Trung Hoa, 195 4- 195 9 là chủ... cách mạng tháng 10 191 7 194 5.- Bài 1 là bài mở đầu của chơng trình lịch sử 9 từ 194 5 2000.- Sau chiến tranh thế giới thứ II Liên Xô bị thiệt hại nặng khôi phục kinh tế, hành gắn vết thơng chiến tranh và tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.I. Liên Xô.1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh ( 194 5- 195 0)HĐ1: Học sinh nắm đ ợc những thiệt hại của Liên Xô trong chiến tranh thÕ giíi thø... Nhật những năm 50 70 của TK XX?G minh hoạ thêm: GDP tăng rất nhanh 195 0: 20 tØ 197 3: 402 tØ 196 8: 183 tØ 198 9: 2828 tØ đô la+ CN: 195 0 tổng giá trị = 1/28 Mĩ 196 9 tổng trị giá = 1/4 Mĩ+ Đứng đầu TG về tàu biển (hơn 50%), ô tô, sắt thép, xe máy, đầu t 1 trong 3 trung tâm kinh tế lớn của TG. Dự trữ vàng, ngoại tệ vợt Mĩ H2 cạnh tranh len lỏi khắp TG, kể cả thị trờng Mĩ, Tây Âu.- HÃy nêu những... biến 7- 195 2 ở Ai Cập do Đại tá Nát xe chỉ huy, chế độ QC bị lật đổ, nớc CH Ai cập ra đời.Quan sát bản đồĐọc SGK và trình bày khái quát.- PT sôi nổi, nổ ra sớm ở Bắc Phi.+ 18-6- 195 2 CH Ai cập ra đời.+ Angieri đấu tranh giành độc lập ( 195 4- 196 2) 19 chức cho sự ra đời của đảng3. Sơ kết bài:Những hoạt động của NAQ trong thời gian ở Pháp, Liên Xô, Trung Quốc là bớc chuẩn bị quan trọng về . (17.8. 194 5) + VN: 02 .9. 194 5 + Lào: 12.10. 194 5 + ấn Độ ( 194 6- 195 0) + IRắc: 195 8 - Châu Phi + Ai cập 195 2; Angiêri ( 195 4- 196 2) + 196 0: 17 nớc giành độc lập. Trạch Đông (1 893 - 197 6) lãnh tụ của ĐCS TQ, chủ tịch UBTƯĐCS từ 194 3, 194 9- 195 4 là chủ tịch hội đồng chính phủ NDTƯ CHND Trung Hoa, 195 4- 195 9 là chủ tịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Su 9 (3 cot), Giao an Su 9 (3 cot), Giao an Su 9 (3 cot)

Bình luận về tài liệu giao-an-su-9-3-cot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP